• Like
Kawalan Pencemaran Hingar Slide Show
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kawalan Pencemaran Hingar Slide Show

 • 1,530 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,530
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
19
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KAWALAN PENCEMARAN HINGAR
  DISEDIAKAN DAN DIBENTANGKAN OLEH
  MOHAMAD FAISAL MOHAMAD SHAPIEE
 • 2. Dilakukanmelaluiduakaedahiaitu:
  Pengawalanmenerusiaktaatauundang-undang
  pengawalansecarateknikal.
 • 3. PENGAWALAN MENERUSI AKTA ATAU UNDANG-UNDANG
  Di Malaysia, belumadalagiusaha yang dilakukanmelibatkanpembanterasanhingar yang berlebihankhususnyadidalamsektorpengangkutandanperindustrianolehagensipersendirianatauswasta, badan-badanbebas, individudansebagainyakecualiJabatanAlamSekitar.
  Sebaliknyadinegaramaju,pelbagaibentukperaturandanundang-undangtelahdigubaldandilaksanakankhususnyadalampengawalanhingar.
 • 4. Amerika Syarikat
  MempunyaitigaagensiutamatelahdibentukuntukmenghasilkanperaturankawalanbunyidibawahaktaKeselamatanPekerjadanKesihatan’ danaktakawalanbunyitahun 1972.
 • 5. Tigaagensiterbabitialah:
  1. JabatanBuruh
  2. AgensiPengawalanAlamSekitar’ (Environmental Protection Agency,EPA)
  - bertanggungjawabmengawalhingaralamsekelilingbagimelindungikesihatandankebajikanorangawam.
  3. JabatanPengangkutan
  - bekerjasamadengan EPA dalammenubuhkanperaturanpesawatudara.
 • 6. Lain-lain agensi persekutuan di Amerika Syarikat yang terbabit dalamperaturanbunyi:
  JabatanPertahanan (DOD)
  JabatanPerumahandanKemajuan Bandar (HUD)
  JabatanDalaman
  PengurusanPerkhidmatanAwam
 • 7. Britain
  Undang-undangkhusus yang pertamaadalahNoise Abatement Act 1960 yang terletakdibawahbidangkuasapihakberkuasatempatan.
  Iamelibatkanhingarkejiranansepertiindustri, sukan, hiburan, pembinaandanpemusnahantapak.
 • 8. Terdapatjugaperundangandalammengawalhingardariradio,penjaja, jalanraya, kapalterbang model, diskodansebagainya yang terkandungdalamaktatersebut.
  Bagaimanapun, aktainitelahdimansuhkandenganadanyaakta yang baruiaituControl of Pollution Act 1974.
 • 9. Bagikenderaanbermotor pula, pendengarankenderaanbermotor (pembinaandankegunaan) pertama kali dibuatpadatahun 1973 dibawahRoad Traffic Act.
  Iamensyaratkankenderaanhendaklahmenggunakanpenyenyap (silencer) danmelarangpenggunaan hon antara jam 11.30 hingga 7.00 di samping menetapkan paras hingar bagisetiapkenderaan.
 • 10. ManakalaperaturanuntukmengurangkanhingardidalambangunaniaitumelaluiThe Noise Insulation Regulation 1973.
  Di manapihakberkuasalebuhrayadikehendakimembayarkospengasinganbunyi yang dihadapiolehbangunan-bangunanakibathingarlalulintas.
 • 11. Malaysia
  Terdapattujuhperaturandanperundangantelahdigubalbagimengawalhingardantelahberkuatkuasasehinggakehariini.
  Di antara peraturan tersebut adalah :
  Undang-UndangKenderaanLalulintas 1959
  Akta Kilang dan Jentera 1967
  Penal Code 1971
  AktaKualitiAlamSekeliling 1974
  Akta Penerbangan Tempatan 1976
  Akta Kerajaan Tempatan 1976
  Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (HingarKenderaan Motor, 1987)
 • 12. Undang-undangKenderaanLalulintas 1959
  Menyatakanbahawasesuatukenderaanitudimestikandilengkapidenganpenyerapbunyidanjikadidapatipemanduataupembawakenderaan yang mengeluarkanbunyibisingakibatdaripadakenderaantersebutadalahdiperuntukkanbahawabeliauakandidakwa.
 • 13. Akta Kilang dan Jentera 1967
  Peraturaninimenetapkanmajikanhendaklah memastikan tiada pekerjanya yang didedahkan kepada kesan bunyi melebihi90 dBAlebihdaripada 8 jam secaraberterusanataumelebihi 115 dBApadabila-bilamasa.
 • 14. Penal Code, 1971
  Peruntukanyang menyatakanbahawamana-manaindividu yang menyebabkanpencemaranhingarbolehdidakwacontohnyabagipuncahingar yang tidakbergeraksepertikilangataujirantetangga.
 • 15. AktaKualitiAlamSekeliling 1974
  Selaindaripada yang sudahdiberilesen, tiadasesiapa pun bolehmengeluarkanataumenyebabkanataumembenarkanterjadinyaapa-apahingaryang lebihkuatdarisegikekuatanbunyi, intensitiataukuantitinyadaripadasyarat-syarat yang telahditetapkandanbolehdikenakandenda yang tidakmelebihi RM 5000 ataudipenjarakanbagitempoh yang tidakmelebihisatutahunataukedua-keduanyasekali.
 • 16. AktaPenerbanganTempatan 1976
  Orangawamataupendudukdisekitarkawasantersebuthanyabolehmembuataduansekiranyapihakpengurusandilapanganterbangterbabitmenjalankanaktivitidengantidakmengikutpiawaian yang telahditetapkan.
 • 17. AktaKerajaanTempatan 1976
  Berkait rapat dengan Enakmen Lembaga Bandaran yang mempunyai peruntukan untuk mendakwa pemilik premis awam atau persendirianyang menjadipuncaterhadappencemaranhingar.
 • 18. Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Hingar Kenderaan Motor, 1987)
  Parasbunyimaksimum yang dibenarkanbagibeberapakategorikenderaandanparasbunyimaksimumyang dibenarkan dalam unit dBA mengikut piawai yang telah ditetapkan.
 • 19. KAWALAN SECARA TEKNIKAL
  Dilakukandenganpelbagaicaraseperti:
  1. Pengawalanpuncaatausumberbunyi
  2. Rekabentukjalan
  3. Pembinaantembokpenghadang
  4. Kawalankepadapenerima
  5. Tataturbangunan
  6. Kawalanlalulintas
 • 20. Pengawalanpuncaatausumberbunyi
  Pengawalanpadaperingkatpuncabermaksudpengawalan yang dibuatpadasumberyang mengeluarkanhingarbising.
  Antarasumber-sumber yang dikenalpastiiaitukenderaan, alirantrafik, kilang-kilangperindustrian, kapalterbangdanaktiviti-aktivitikomuniti.
 • 21. Rekabentukjalan
  Dilakukan semasa di peringkat perancangan yang meliputisemuakemudahan-kemudahanseperti hospital, sekolah, kediamandan lain-lain lagi.
  Dalammenanganimasalahiniterdapatbeberapacaraiaitu :
  (i) Jalan raya tertanam dan ternaik
  (ii) Permukaanjalan
 • 22. Pembinaantembokpenghadang
  Penanamanpokoksebagaihadangansebanyak 3 lapisanditepijalandapatmengurangkantahapbunyidibelakangnyakira-kira20 dBA.
  Selainitu, hadanganbolehterdiridaripadatembokbata, pagar, keluli, strukturtetulangtanah, tembok tanah dan lain-lain lagi.
 • 23. Kawalankepadapenerima
  Penerima boleh dilindungi daripada bunyi hingar yang kuat dengan membina penghadangbunyikepadamesin-mesin yang mengeluarkanbunyihingar.
  Selainitupenggunaanpenutuptelingadikilang-kilangpemotongkayu, lapanganterbangdansebagainyadapatmengurangkanbunyibisingsehingga 40 dBA.
 • 24. Tataturbangunan
  Bangunan yang dibinasejajaratauselaridenganjalanrayaakanmenghadapibunyibising yang tinggijikadibandingkandenganbangunan yang dibinamelintangatauberserenjangdengansesebuahjalan.
 • 25. Kawalanlalulintas
  Dilaksanakan dengan mengasingkan laluan kenderaan beratyang manaakanmenghasilkanbunyi yang lebihbisingdengankenderaanringan.