Kawalan Pencemaran Hingar Slide Show

1,840 views
1,699 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kawalan Pencemaran Hingar Slide Show

 1. 1. KAWALAN PENCEMARAN HINGAR<br />DISEDIAKAN DAN DIBENTANGKAN OLEH<br />MOHAMAD FAISAL MOHAMAD SHAPIEE<br />
 2. 2. Dilakukanmelaluiduakaedahiaitu:<br />Pengawalanmenerusiaktaatauundang-undang<br />pengawalansecarateknikal.<br />
 3. 3. PENGAWALAN MENERUSI AKTA ATAU UNDANG-UNDANG<br />Di Malaysia, belumadalagiusaha yang dilakukanmelibatkanpembanterasanhingar yang berlebihankhususnyadidalamsektorpengangkutandanperindustrianolehagensipersendirianatauswasta, badan-badanbebas, individudansebagainyakecualiJabatanAlamSekitar.<br />Sebaliknyadinegaramaju,pelbagaibentukperaturandanundang-undangtelahdigubaldandilaksanakankhususnyadalampengawalanhingar.<br />
 4. 4. Amerika Syarikat <br />MempunyaitigaagensiutamatelahdibentukuntukmenghasilkanperaturankawalanbunyidibawahaktaKeselamatanPekerjadanKesihatan’ danaktakawalanbunyitahun 1972.<br />
 5. 5. Tigaagensiterbabitialah:<br />1. JabatanBuruh<br />2. AgensiPengawalanAlamSekitar’ (Environmental Protection Agency,EPA)<br /> - bertanggungjawabmengawalhingaralamsekelilingbagimelindungikesihatandankebajikanorangawam.<br />3. JabatanPengangkutan<br /> - bekerjasamadengan EPA dalammenubuhkanperaturanpesawatudara.<br />
 6. 6. Lain-lain agensi persekutuan di Amerika Syarikat yang terbabit dalamperaturanbunyi:<br />JabatanPertahanan (DOD)<br />JabatanPerumahandanKemajuan Bandar (HUD)<br />JabatanDalaman<br />PengurusanPerkhidmatanAwam<br />
 7. 7. Britain<br />Undang-undangkhusus yang pertamaadalahNoise Abatement Act 1960 yang terletakdibawahbidangkuasapihakberkuasatempatan.<br />Iamelibatkanhingarkejiranansepertiindustri, sukan, hiburan, pembinaandanpemusnahantapak.<br />
 8. 8. Terdapatjugaperundangandalammengawalhingardariradio,penjaja, jalanraya, kapalterbang model, diskodansebagainya yang terkandungdalamaktatersebut.<br />Bagaimanapun, aktainitelahdimansuhkandenganadanyaakta yang baruiaituControl of Pollution Act 1974.<br />
 9. 9. Bagikenderaanbermotor pula, pendengarankenderaanbermotor (pembinaandankegunaan) pertama kali dibuatpadatahun 1973 dibawahRoad Traffic Act.<br />Iamensyaratkankenderaanhendaklahmenggunakanpenyenyap (silencer) danmelarangpenggunaan hon antara jam 11.30 hingga 7.00 di samping menetapkan paras hingar bagisetiapkenderaan.<br />
 10. 10. ManakalaperaturanuntukmengurangkanhingardidalambangunaniaitumelaluiThe Noise Insulation Regulation 1973. <br />Di manapihakberkuasalebuhrayadikehendakimembayarkospengasinganbunyi yang dihadapiolehbangunan-bangunanakibathingarlalulintas.<br />
 11. 11. Malaysia<br />Terdapattujuhperaturandanperundangantelahdigubalbagimengawalhingardantelahberkuatkuasasehinggakehariini.<br />Di antara peraturan tersebut adalah :<br />Undang-UndangKenderaanLalulintas 1959<br />Akta Kilang dan Jentera 1967<br />Penal Code 1971<br />AktaKualitiAlamSekeliling 1974<br />Akta Penerbangan Tempatan 1976<br />Akta Kerajaan Tempatan 1976<br />Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (HingarKenderaan Motor, 1987)<br />
 12. 12. Undang-undangKenderaanLalulintas 1959<br />Menyatakanbahawasesuatukenderaanitudimestikandilengkapidenganpenyerapbunyidanjikadidapatipemanduataupembawakenderaan yang mengeluarkanbunyibisingakibatdaripadakenderaantersebutadalahdiperuntukkanbahawabeliauakandidakwa.<br />
 13. 13. Akta Kilang dan Jentera 1967<br />Peraturaninimenetapkanmajikanhendaklah memastikan tiada pekerjanya yang didedahkan kepada kesan bunyi melebihi90 dBAlebihdaripada 8 jam secaraberterusanataumelebihi 115 dBApadabila-bilamasa.<br />
 14. 14. Penal Code, 1971<br />Peruntukanyang menyatakanbahawamana-manaindividu yang menyebabkanpencemaranhingarbolehdidakwacontohnyabagipuncahingar yang tidakbergeraksepertikilangataujirantetangga.<br />
 15. 15. AktaKualitiAlamSekeliling 1974<br />Selaindaripada yang sudahdiberilesen, tiadasesiapa pun bolehmengeluarkanataumenyebabkanataumembenarkanterjadinyaapa-apahingaryang lebihkuatdarisegikekuatanbunyi, intensitiataukuantitinyadaripadasyarat-syarat yang telahditetapkandanbolehdikenakandenda yang tidakmelebihi RM 5000 ataudipenjarakanbagitempoh yang tidakmelebihisatutahunataukedua-keduanyasekali.<br />
 16. 16. AktaPenerbanganTempatan 1976<br />Orangawamataupendudukdisekitarkawasantersebuthanyabolehmembuataduansekiranyapihakpengurusandilapanganterbangterbabitmenjalankanaktivitidengantidakmengikutpiawaian yang telahditetapkan.<br />
 17. 17. AktaKerajaanTempatan 1976<br />Berkait rapat dengan Enakmen Lembaga Bandaran yang mempunyai peruntukan untuk mendakwa pemilik premis awam atau persendirianyang menjadipuncaterhadappencemaranhingar.<br />
 18. 18. Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Hingar Kenderaan Motor, 1987)<br />Parasbunyimaksimum yang dibenarkanbagibeberapakategorikenderaandanparasbunyimaksimumyang dibenarkan dalam unit dBA mengikut piawai yang telah ditetapkan.<br />
 19. 19. KAWALAN SECARA TEKNIKAL<br />Dilakukandenganpelbagaicaraseperti:<br />1. Pengawalanpuncaatausumberbunyi<br />2. Rekabentukjalan<br />3. Pembinaantembokpenghadang<br />4. Kawalankepadapenerima<br />5. Tataturbangunan<br />6. Kawalanlalulintas<br />
 20. 20. Pengawalanpuncaatausumberbunyi<br />Pengawalanpadaperingkatpuncabermaksudpengawalan yang dibuatpadasumberyang mengeluarkanhingarbising. <br />Antarasumber-sumber yang dikenalpastiiaitukenderaan, alirantrafik, kilang-kilangperindustrian, kapalterbangdanaktiviti-aktivitikomuniti.<br />
 21. 21. Rekabentukjalan<br />Dilakukan semasa di peringkat perancangan yang meliputisemuakemudahan-kemudahanseperti hospital, sekolah, kediamandan lain-lain lagi. <br />Dalammenanganimasalahiniterdapatbeberapacaraiaitu :<br />(i) Jalan raya tertanam dan ternaik<br />(ii) Permukaanjalan<br />
 22. 22. Pembinaantembokpenghadang<br />Penanamanpokoksebagaihadangansebanyak 3 lapisanditepijalandapatmengurangkantahapbunyidibelakangnyakira-kira20 dBA.<br />Selainitu, hadanganbolehterdiridaripadatembokbata, pagar, keluli, strukturtetulangtanah, tembok tanah dan lain-lain lagi.<br />
 23. 23. Kawalankepadapenerima<br />Penerima boleh dilindungi daripada bunyi hingar yang kuat dengan membina penghadangbunyikepadamesin-mesin yang mengeluarkanbunyihingar.<br />Selainitupenggunaanpenutuptelingadikilang-kilangpemotongkayu, lapanganterbangdansebagainyadapatmengurangkanbunyibisingsehingga 40 dBA.<br />
 24. 24. Tataturbangunan<br />Bangunan yang dibinasejajaratauselaridenganjalanrayaakanmenghadapibunyibising yang tinggijikadibandingkandenganbangunan yang dibinamelintangatauberserenjangdengansesebuahjalan.<br />
 25. 25. Kawalanlalulintas<br />Dilaksanakan dengan mengasingkan laluan kenderaan beratyang manaakanmenghasilkanbunyi yang lebihbisingdengankenderaanringan.<br />

×