Interpol bringing the united states to justice (lao)

147 views
123 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Interpol bringing the united states to justice (lao)

 1. 1. ຺ຽ ຃ທາຓເຂາໃ຅ໃຌ ຑາກຖຈຊະຍາຌ S ກາຌຎກນຓຂບຄ Ups ັ ຺ ຸຽINTERPOL - ຽ ັ ິ ຼືແປຄໄຈຘະນະຖຈບາເຓຖກາເຑບງຉ຋າຘາຖຍບາຆະງາກາຘຄ຃າຓຂບຄຓ,ຌ ຸ ິ ໍ ໍ ັ ໍ ຺ ັບາຆະງາກາຉາຌຓະຌຈ ກາຌຎະຉຍຈ GENOCIDE. . . ໍ ຽ ຸ , ິ ັ
 2. 2. ິ ຺ ຼ ີ ຼ ັ ິ ນຌ ີ ຼ ັ ຺ຽ ຽ ໍຽໃຌປຍຂ າຄເ຋ຄຎາກຈທາ຅ະຓກາຌຊາງປຍຂບຄຘະນະຖຈບາເຓຖກາຂບຄເ຅າ າ຋ຖຈຊະຍາຌຘ ຖາຈຍຄນທຄ ູ ຽ ູ ັ ົ /ນທນຌາຑາຖະຍຈຍາຈຂບຄຖຈໃຌກາຌໂ຅ຓຉTerrorist ຑາງຘ ຈຘະນະຖຈບາເຓຖກາຂບຄຈຌ (ກຌງາ 11, ກາຌກາຌ຃າໂຖກໃຌຎ຺ ຽ ຺ ັ ີ ຸ ັ ິ ິ ັ ຽ ີ ີ ູ ), ຼັ2001 ກາຌໂ຅ຓຉຘ ຌ ເຆຌຈ໎ທກຌກຍດິ ຈຌຉາຄຎະເ຋ຈ ໃຌ຃ກ Abu Ghraib ກະ຋ (຅າກຎະຓາຌ 2003 - 2004), ຋ ຎຈຘະທະ ັ ັ ຼູ ຼ : ຸ ູຽ ູຽ ັ ຼ ຼື(ຎບງບບກຓາເຓບຎະຓາຌເຈບຌຓຄກບຌຎ ື ັ ີ 2012), Benghazi ກາຌໂ຅ຓຉ ີ (ກຌງາ ັ 11, 2013) ັ ິ ໍ ຺ ັ ື ໍຼແຖະຘະນະຖຈບາເຓຖກາຂບຄບາຆະງາກາຘ ຄ຃າຓງຄຘ ຍຉ ປບຈຎະ຅ຍຌ ຸ ັ. ຸ ັ ີຽ ັ ໍຽ ຎະ຅ ຍຌຌຘະນະຎະຆາຖຈຂບຄຎະ຋າຌຎະເ຋ຈຘ ຖາຈຍຄນທຄບາເຓຖກາຂບຄ (Barack ັ ົ ິ ໂບຍາຓາ), ໍຍິ ຖນາຌຖາທ ຼັ (ເຆຌ:ຼີ຋ຎະກບຍຈທງເຖຂາ຋ກາຌຂບຄຖຈ Hillary Clinton, ເຖຂາ຋ກາຌຎບຄກຌຎະເ຋ຈ Leon Panetta, TAINTED / ຃ະຈບາງາ ຽ ິ ັ ິ ຽ ັ ີ ຋ະຌາງ຃ທາຓ Baker Donelson Bearman Caldwell ເນຌແຖະກາຌ Berkowitz, ແຖະ CONSPIRATORS / ກາຌປທຓຓໃຌ ັ ຼ ື ຺ ຽ຺ , CONSPIRATORS-ຂບຄເຂ າເ຅ າ ືຼ ແຖະບຌ໅) ຼັ ເຆຌຈ໎ທກຌກຍຘະນະຖຈຘະຓາຆກ ັ ັ ັ ິ CONGRESSIONALບາເຓຖກາຂບຄຎະກຈ຅ະໄຈປຍກ ື ຼ ບຌງາງເຑ ບໃນກທຓເບາເຊຄກາຌຘະນະຎະຆາຖຈບາເຓຖກາຂບຄນາຓ຃ະຈບາງາບາເຓຖກາຂບ ິ ຺ ຽ ັ າຌເ຃ ຽ ືຼ ຽ ຺ ິ ັ ິ ຽ ີ ິ ຼີ ຘ ຈຂບຄຈຌຘາເຆຌຈ໎ທກຌກຍກາຌໂ຅ຓຉຑາງໃຌຘະນະຎະຆາຑຌຖະເຓບຄຖຈບາເຓຖກາແຖະບ.ຄກາ຋ ຸ ໍ ິ ຼັ ັ ັ ີ ຺ ື ັ ິ ຼື ຌ໅ ກບຄຎະຆຓຍາຄ ຸ GATEKEEPERS ໃຌ: ຘະນະຖຈບາເຓຖກາກຓຂບຄກາຌງຉ຋າ ັ ິ ຺ ຸ ິ ໍ - ຖຈຊະຍາຌກາຄຂບຄນບຄກາຌກາຌຘທຌ (FBI), ຑາກກາຄຂບຄ຋າຄບຄກາຌ (ຎາຍຎາຓ), Baker ັ ຽ ຺ Donelson Bearman Caldwell ເນຌແຖະກາຌ Berkowitz / Howard Baker - ັ ຽ ຺ ໍ ັ ັ ໍຽ ິ ຘະຓາຆ ຼີ ໃນໍ ຃າຎກຘາຈາຌກຈນຓາງຘ າຖຍຘະນະຖຈຂບຄຘາຂານງຂບຄບາເຓຖກາ ິ ກ຋ (Barack ໂບຍາຓາ, ຽ ຶ ືຼ Joseph Biden, Hillary Clinton, Leon Panetta, ແຖະບຌ໅), ຘາຂາ CONGRESSIONAL ຘະຓາຆກ ິ (John Boehner, Eric Cantor, Nancy Pelosi, ຃ຌ Reid, Mitchell McConnell). ຺ ຘຂບຄຌາງກຖຈຊະ Netanyahu ຖຈຊະຓຌຉ Benjamin ຺ ັ ັ ຺ ີ
 3. 3. ໍ ີ ຼ ຽ ຼຶ ຼື ຼແຖະກາຌຈາເຌຌຄາຌໃນງໄຈີ ຈຎາຌໃຈນຌຄຘຂາທ JEWISH ກາຌ຃ທຍ຃ຓທີ ຋ກາຌຂາທແຖກຎ໎ຌ ຸ ິ ຼ ຼ ຺ ຸ ິ ໍ ຽ ັ ໍ ິ ຼື ຼໍ ູ ຽ ັແຖະກາຌຎກ຃ຓເຊຄກາຌຌາໃຆຂບຄຘະນະຖຈ າຖຄ຋ະນາຌບາເຓຖກາເຑບຉຘກຍ ກ ັ WARSຘຂບຄແຖະກາຌຌາໃຆຼື ຘຓທຌຆຌເຎຌຍຈກາຌຈາເຌຌຄາຌ JEWISH ໄຈ: ໍ ຽ ຺ ັ ຺ ໍ ີ ຽJeffrey Zucker (ຎະ຋າຌຎະເ຋ຈ / ກາຌຍິ ຖນາຌຄາຌຂບຄນທນຌາ NBC), Leonard Goldenson ໍ ຺ ຽ(ຎະ຋າຌຎະເ຋ຈຂບຄ ABC), Leslie Monves (ຎະ຋າຌຎະເ຋ຈຂບຄ CBS) / Sumner Redstone(ຎະ຋າຌຂບຄ CBS / Viacom) ແຖະ Gerald Levin (ຑະຌກຄາຌຍິ ຖນາຌຄາຌຂບຄນທນຌາເທຖາWarner / ັ ໍ ຺ ຽHBO) . . .
 4. 4. ຎະກຈກາຌຘະນະຖຈບາເຓຖກາຂບຄ ຺ ັ ິ ຽ຺ ຽ ຼີ ັ ຽໍ ັ ິ ຼືແຖະຘຂບຄເ຅ານຌາ຋ຖຈຊະຍາຌຘຖາຈຍຄນທຄຂບຄ຅ ຄເຆບທາຎບຄກຌຎະເ຋ຈຂບຄເຂາເ຅າກ຋າຈເນກ ົ ຼ ຽ ັ ຺ ຺ ຽ ູຽ ົັ ຽ ີ ຸ ີຼ ຅ະໃນ຃ະຈບາງາ຅າກ຅ຈ຋ື ຊກຌາຓາເຊຄ຃ທາຓງິຉໍ ຘາຖຍບ ໍ ິ ຸ ັ າຆະງາກາຘຄ຃າຓຂບຄຑທກເຂາ ໍ ຺ ຺ :
 5. 5. ໃຌຎຈ຅ຍຌຎະກຈຘະນະຖຈບາເຓຖກາແຓຌໄຘຉາຓ ັ ຸ ັ ຺ ັ ິ ຼ Gatekeepers JEWISHຂບຄຉຌໃຌກາຌປກຘາ຋າຄຈາຌກາຌເຄຌDEMISE ຂບຄຉຌບບກຂບຄຖຈຂບຄ / ໂຖກ ຉາ / ຃ທາຓປ: ຺ ັ ຽ ິ ຺ ັ ູຽ Ben Bernanke Shalom - ຎະ຋າຌຂບຄຖຈຊະຍາຌກາຄຘະນຄທຌ ັ Donald Lewis Kohn - ປບຄຎະ຋າຌ຃ະຌະຂບຄຖະຍຍ຺ ກາຌຖຈຊະຍາຌກາຄຘະນຄທຌ ັ Stephen James Friedman - ຎະ຋າຌ຃ະຌະຏໍບາຌທງກາຌຖຈຊະຍາຌກາຄຘະນຄທຌ ູຽ ັ Neal Stevens Wolin - ປບຄນທນຌາເຖຂາ຋ກາຌຘະນະຖຈຂບຄຑະແຌກ຃ຄເຄຌຂບຄ ຺ ຽ ິ ັ ັ ິ ຼໍ ີຽ ຉໄຎຌ JEWS ໂຈງຘະເຑາະຓຘທຌປທຓໃຌກະ຋຋າຄຈາຌກາຌເຄຌຘາ຃ຌຓື : ີ ຼ ຼ ູຽ ຽ ິ ໍ ັ ີ ຃ Ivan Boesky - ຐາຊະນຌຌ ຋າຄຈາຌກາຌເຄຌແຖະກາຌ Arbitrageur ຺ ຽ ິ (ໂຈງຘະເຑາະຘາຖຍຑາຖະຍຈຍາຈເຎຌ຃ຆຈເ຅ຌດເຎຌກະ຋ຐາຊະນຌຌ຃າຑາງໃ ໍ ັ ຺ ັ ູ ັ ຼູ ັ ູຽ ຺ ຽ ຌ). Bernard "Bernie" ຘາທ Madoff - ຎະ຋າຌຂບຄບະຈຈຘະຓາ຃ຓແນຄຆາຈຂບຄຑ ຽ ັ ື ີ ຺ ຼ ຼໍ ຃າຆຍດຓບຈຉະໂຌຓຈ NASDAQ ັ ັ / ຏ ູຽ ຼີ຋ໍຈາເຌຌຄາຌຂບຄໂ຃ຄກາຌ PONZI ີ ຼ ັ ຌ຋ໃນງຼີ຋ຘຈ຋າຄຈາຌກາຌເຄຌ (ເຆ ຼີ ຼ ຸ ຽ ິ ກາຌຘ ຽໍ ໂກຄໃຌກາຌຘະນະຎະຆາຎະນທຈຘາຈຖຈບາເຓຖກາ) ັ ັ ິ
 6. 6. Schapiro ຊາຓ L. - CHAIRPERSON ຃ະຌະກາຓະຆຍແຖະກາຌແຖກຎ໎ຌ (ທຌາ຋) ໍ ັ ຼ ິ ີ ນບຄກາຌຍິ ຖນາຌຄາຌຂບຄນທນຌາບຄກາຌ຋າຄຈາຌກາຌເຄຌບຈຘານະກາກາຌ ນບຄກາຌນງ ຽ ໍ ຺ ຽ ຺ ຽ ິ ຸ ໍ , ຽ ໍຽ CHAIRPERSON / ນທນຌາ ຺ ຽ / ປບຄ CHAIRPERSON / ຎະ຋າຌຎະເ຋ຈຂບຄຘະຓາ຃ຓແນຄຆຈຂບຄຆຍຑ ຽ ຺ ຼ າ ັ ຼໍ ຃າ (NASD). ນທຄທາ, ັ ຼ ຽ ູ ຼ ຼັ ຼ ີຽ ັ ູ ຺ຽ ໍ ຂຓຌຂາທຘາຌຈຄກາທຌບາຈ຅ະຘະນຌຍຘະນຌຌ຃ທາຓເຂາໃ຅ໃຌທີ ຋ກາຌຏໍ ຌາ ິ ູຽ JEWISH ໄຈໃຆໍຉາແນຌຄນາ ຽ ຽ ຼ ັ ືຼ ຉຌກາຌແຖະເຑບໃນໄຈປຍຎະຓາຌກຈຖະຍ໎ຍໂຈງກາຌ຃ທາຓຎບຈໄຑແຖະກາຌແຖກຎ໎ຌ຃ະຌະ ຽ ຽ ັ ຺ ຼ ໍກາຓະ (ິ ທຌາ຋). ີ ຽ ໍຽ ຺ Dimon Jamie - ນບຄກາຌນງນທນຌາ / ຎະ຋າຌ຃ະ ຽ ຂບຄ JP Morgan ແຖຌ. ຼ ັ ຼີ ູ ຽ ັ ໍ ັ ູຽ ິ ົ ືຽ : ເຎຌ຋ປ຅ກຘາຖຍກາຌ 20 12 ກະ຋ ເຄຌໂຈຖານາງຉ Jamie Dimon, JPMorgan ແຖຌ s ກາຌຍິ ຖນາຌນທນຌາ, ເຎຌນຌຄໃຌຍຌ bankers ຼີ຋ຓໍບາຌາຈແຖະ outspoken ຼ ໍ ຺ ຽ ັ ຼຶ ັ ີ ບາເຓຖກາຂບຄ. JPMorgan ແຖຌ, ຖຄຂບຄເປບຌຂບຄ John Pierpont Morgan ກາຌຌຌ, ຓາຏາຌໂຖກ ິ ຼ ຺ ື ັຽ ຼິ ທກຈກາຌ຋າຄຈາຌກາຌເຄຌ ິ ຽ ິ ຼີ຋ໃນງກທາແຓຌ, ຼ ຼ ຼ ັຽ ເຂຓແຂຄແຖະ healthier ກທາຼ rivals ຂບຄຉຌ. ຺ ຃ທາຓຘາເຖຈຂບຄຉຌຑບຓຈທງຂບຄ Goldman Sachs , underscored ແຌທໃຈ຃ທາຓຑະງາງາຓຂບຄຖຈຊະຍາຌໃຌກາຌ ໍ ັ ຺ ຽ ຽ ັ ັຽ ັຽ ໍຼ halt collapse ໄຈຘາຄຉຄຂຌຉບຌຂບຄກາຌກກາຌຘາຖຍກາຌເບກແ຃ຍຂບຄຑະຖຄຄາຌ຋າຄຈາຌກາຌເຄຌ ຽ ຽ ໍ ັ ັ ຽ ິ . ຼ ູຽ ັ ີ ຼີ ຽ຋າຌ Dimon ປຼໍຍີ ຈບຌຉະຖາງຂບຄ swaggering ໃຌ footsteps ຂບຄບະຈຈ Wall Street ຼໍຍື ຃ Sanford I. Weill , ຑຖ໎ຄ຋ ຼີonetime ຖາທ, ຏຼີ຋ໄຈຆທງຘາຄ Citigroup ເຂາໃຌຘະຊາຍຌ unwieldy ຌຌເຎຌຓຌເກບຍໄຈຖ ຓຖະຖາງ ນ Lloyd C. ູຽ ຽ ຼ ຽ ຽ຺ ັ ຽັ ັ ັ ື ຽ ຽ຺ , ືົBlankfein , ກາຌນທນຌາ Goldman Sachs ຼີ຋ຓເປບຌງບຈໄຈ tarnished ໂຈງໂ຅ຈຂບຄ double-dealing ຑາງໃຉ watch ຺ ຽ ີ ື ຽ ຽຖາທ. ຺ ຶຽ ຼື ັຽ ໍ ິ ຼີ ຺ ຽແຉເຂາ steadily ງກຂຌຓາ profile ຘາ຋າຖະຌະຖາທເຎຌ຋ະຌາ຃າຌບຌ໅ struggled, ຃ຄ຋າບຈ຋ຑຌເຈຌຂຌເຎຌ banker ຼ ຺ ັ ຼັ ື ຽ ັfavorite ຎະ຋າຌໂບຍາຓາຂບຄ ແຖະນຄ຅າກຌ ັ ໍ ົັ ຽັ ຌເຎຌຘ າ຃ ຌແນຓແຖະ຋ ຌຌາຌເຎຌ ັ ົ ຺ ັ ຂບຄໃນຓຼຖະຍ໎ຍກາຌຈາຌກາຌເຄຌ ຽ ິ , ຋ຄຘບຄໄຈປຍປບຄເບາຏຼີ຋ດໃຌຍຌຆຖາງກາຌ ັ ຽ ັ ຺ ູຽ ູຼ ັ ີ Dodd-ເຎຈເຏງໃຌຎ ີ ີ ີ 2010ແຖະຖະຍ໎ຍກາຌຉາຄ໅ໂຈງຘາກຌ. ຼ ຺ ເຂາ ຺ argued ຼ ຺ ຺ຽ ທາຑທກເຂາເ຅າ຅ະປເຘຈຊະກຈໂຈງກາຌ ູຽ ິ discouraging ຼ ຼີ ເບາຓາຂບຄຎະເຑຈຂບຄ຋ະຌາ຃າຌຖາທດາຄນຌບງໄຈຘະແຈຄໃນເນຌທາຘາຓາຈ຃ຓ຃ບຄໄຈ຃ທາຓຘ໎ຄ຋ ຺ ຼ ຽ ຽ ຽ ັ ຼ ຸຽ ຽ.ແຉກາຌໂຉຊ໎ຄ຋າຌ Dimon ຂບຄ, ແຖະຆຘ໎ຄຖາທ, ຎະຘຍເຎຌ setback ີຼ຋ໍ ຘາ຃ຌໃຌເຈບຌຑຈຘະຑາຎ 2012 ຼ ຽ ຼ ືຼ ຺ ັ ັ ື ຶ ີໃຌເທຖາ຋ເຂາເຎຈເຏງທາກຓຖຄ຋ຌດີຼ຋ JPMorgan ແຖຌໄຈຘຌເຘງນາງຉໃຌໄຖງະກາຌ຋າຄຈາຌກາຌ຃າຍເຎຌ - ີຼ ຺ ີ ີ ຼ ຸຼ ຺ ຶ ູຼ ຼ ຽ ູ ົ ືຽ ຽ ຽ ຼໍ ັ ູ ີຼ ຼ ຼ ັ ິ ີຼກາຌຘຌເຘງ຋຋າຌ Dimon blamed ກ໎ທກຍ "຃ທາຓຏຈຑາຈ຋ sloppiness, ແຖະ . ໍ຃າຉຈຘຌຂບຄຍີ ຈ ັ ິ ໍຼ
 7. 7. "ກາຌຘຌເຘງຈາຌກາຌໃຌ຋ຘຈໄຈຊກ຃າຈ຃ະເຌດຼີ຋ຎະຓາຌ $ 6 ຉ, ແຖະໃຌເຈບຌຓຄກບຌ 2013 ຋ະຌາ຃າຌໄຈກາທທາ ູ ຽ ຼີ ຸ ຽ ື ູຼ ືຽ ື ັ ຽ ຼ ຼ ັ ຽ ື ັ ິ ຼ ຼ ຼິ ັ ີ ັ ຽ ຽ ຼໍຓຌໄຈຊກຉຈເຄຌ຃າ຋າຌ Dimon ໃຌເ຃ຄ ໍຘາຖຍຎ 2012 - $ ກຍ 11.5 ຖາຌໂຈຖາ຅າກ $ 23 ຖາຌຉີ ຎຓາກບຌແຖທ. ຼ ຽງຄ, ັ ຋າຌ ຼ Dimon ຽ ຺ ຼ ັ ີ ູຼ ໄຈຘະຘຓ຃ທາຓປຄຓດແຖທນາງໃຌຎຖາທດ຋ະຌາ຃າຌ ຽ ົ ີ ູຼ .ຸ ຼີ ໃຆເທຖາທາເຎຌຂບຄປຌ຋ະຌາ຃າຌຓຓຌ຃າ$ 263 ຖາຌ຃ຌ. . . .ຘຈ຋ ຽ ຼ ັ ຸຽ ີ ູ ຼ ຽ ຺http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/d/james_dimon/index.htmland/orhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/jamie-dimon-jp-morgan-chase-new-york-times-article ຘະນະຖຈຂບຄ຋ະຌາ຃າຌບາເຓຖກາແຓຌດໃຌຍຌນາໃຌກາຌ ັ ິ ຼ ູຼ ັ - ຼື ຺ ຼີ ເຆບຍຈຖາງຄາຌ຋ຼໍຍືຊກຉບຄໄຈ ຽ ຽ ຽ ັ ຸ ັ ຼີ ຼຊາ຋າຌຉບຄກາຌໃຌຎຈ຅ຍຌ຋຋າຌໄຈເນຌຍາຄດາຄຂບຄໃຍນຌາຽ ຼ ຽ ັ ຼ ຽ ນຖຄໄຈປ໎ຌກາຌຎກນຓຂບຄ ັ ຽ ຺ ຸຽ ?
 8. 8. ຊານາກ຋າຌແຖະ / ຽ ຼ ືົ ຼ ຽ ຼັ ຼ ັຽ ີຽ ນຎະເ຋ຈຂບຄ຋າຌໄຈຈຄກາທຌຌນຌິຘຌ຋າຄຈາຌກາຌເຄຌ ຽ ິ HUGE ເຎຌ ັ ຘະນະຖຈບາເຓຕກາ, ຅ະ຋າຌນຎະເ຋ຈຂບຄ຋າຌ ັ ິ ຼ ືົ ຼ ຽ ັ ິ ູຽ ຺ ຼື ? ຅ະຘາຓາຈໄຈປຍເຄຌກື ດຓ຃ຌບຌ ຼິ ູຼເຍຄດ http://www.slideshare.net/VogelDenise/debt-usa3norwayindiafrance BROKE ແຖະແຖຌໃຌ Monies ຼ ກາຌ຋າຄຈາຌກາຌເຄຌບາຆະງາກາຘຄ຃າຓຂບຄຑທກເຂາແຖະເປຈ ຽ ິ ໍ ຺ ຺ ັ ຼ຺ ົ ີ ຽ TERRORIST, ເນາຌຑະຌກຄາຌ JEWISH ັ ຼ ຸ ັ ີຽ ັ ແຓຌຎະ຅ຍຌຌເຎຌຂບຄນຄ຅າກMonies ົັ
 9. 9. ໍຍາຌາຌໃຌກາຌຑະຌກຄາຌຖຈຊະຍາຌກາຄກບຄ຋ຌ - ັ ັ ຶ ຼັ ເຆຌ຅ະ຋າ຃ທາຓຘະບາຈປ຋ະທາ ໍ ູ ຼ : ໍທິ ຆຄຉຌ - ຃ຄເຄຌເຖຂາ຋ກາຌ Timothy Geithner ັ ັ ິ ິ ຼ ຼ ັ ຽ ຼີ ຶຽ ຽ ື ຶ ັ ໍ ັ ືຼ ັ ໍ ີ ໍຼ ີ ກາທທາຖຈຊະຍາຌໄຈເຖຓຂຌແຖທດຓ຅າກກບຄ຋ຌຑະຌກຄາຌຍາຌາຌຖຈຊະຍາຌກາຄເຑບປກຘາກາຌຈາເຌຌຄາຌໂຈງຍຓກາ ຌ຅າກຈ຅າ surpassing ນຌ ໍ ັ ໍ ຽີ ິຘຌຂບຄຉຌ. ຺ Geithner ກາທທາໃຌ຅ຈນຓາງເຊຄຏໍຌາ congressional ຼີ຋ເຈຌ຅ະຍເຘງ຃າເຊຄ $ 156 ຼ ຼ ຺ ິ ູຽ ີ ຼໍ ຼ ິ ໍ ື ຼີ ຽ ີ ຸ ຼີ ຽືຉໃຌບາຌາຈດຓໃຌຂະຌະ຋ກາຌໂຉທາ຋ກບຄຎະຆຓເຑຓ຋ະທກາຌ຅າກຈນຌິຘຌ$ 16,4 ຑຌຉໄຈ. ີ ໍ ັ ີຽ ັ ືຽ ຽ ັ ຸ ັ ຼ ຼີ ຺ຽ ໍ ຽ ຼື ຖຈຊະຍາຌຍຌຖໄຈກາຌຈຂບຍເຂຈຂບຄຉຌດຓຘຈ຋ຌທາ31, ແຉເຖຓຉຌກາຌຌາໃຆ maneuvers bookkeeping ເຑບປກຘາ຅າກ ັ ຸ ຽ ໍ ຺ ຺ ື ັ surpassing ຓຌ. Geithner ໄຈຍບກຏໍຌາ congressional ທາກາຌ຃ຄ຃າຈນທຄທາ຅ະ exhaust ັ ຽ ູຽ ຼ ັ ັ ຼ ຼ຺ ົ ັ ຽ ຓາຈຉະກາຌເນາຌຌໂຈງກາຄເຈບຌກຓຑານາຉຌເຈບຌຓຌາ. ື ຸ ຺ຽ ື ີ ິ ັ ັຽ ົ ຽ ຸ ຽ ັ ິ ັ ິ ັ ິ ຼື ໍຼກາຌຎະຉຍຈ຃ຄນາຘຈໄຈປຍກາຌຎະຉຍຈໂຈງເຖຂາ຋ກາຌ຃ຄເຄຌບຌ໅ແຖະ຅ະຍຎະກບຍໃຌ jeopardy ກາຌຆາຖະເຄຌ຋຋ກ໅ເຈບຌ. ໍ ິ ຼີ ຸ ື Geithnerທາ຅ະຎ໎ຌແ຋ຌໃນ຋ຌໄຈໂງກງາງບບກ຅າກຍຌຆເຄຌຑາງນຖຄ຋ ຽ ໍ ຺ຼ ຼ ຽ ຶ ຽ ຽ ັ ີ ິ ັ ຼີ ໄຈກາຌຈຂບຍເຂ ື ຓໄຈຊກງກຂຌຓາ. ຈດ ຽ ື ຺ ຽຶhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/timothy-geithner-u-s-treasurys-undercover-theft-of-federal-employee-pension-fundGATEKEEPER ໄຈ: ຽ ຺ ັ ຼີ ຍຈຖາງຄາຌຂບຄຖຈ຋ຘະນະຖຈບາເຓຖກາຎະ຋າຌ ັ ິ Barack ຼ ືຼໂບຍາຓາແຓຌຆບກນາເຑບ຋ຈແ຋ຌກາຌTimothy Geithner ຓ ຺ ີ JACOB JOSEPH "Jack" LEW -ຓ, JEWISH! ( http://www.slideshare.net/VogelDenise/jacob-jack-lew-wikipedia-information )ີ ແຖະເຎຌນທນຌາຎະ຋າຌຎະເ຋ຈ ັ ຺ ຽ Barack ໂບຍາຓາຂບຄຑະຌກຄາຌ ັ ? ຺ ຼ ຽ ັຽ ຍຈຖາງຄາຌກາທນາກບຌນຌາຌຌຎະ຋າຌຎະເ຋ຈ ຼ Barack ໂບຍາຓາຉບຄກາຌດາກໃນ BANKER Jamie ຖາທ Dimon / JP Morgan ຽ ຽ ີຽ ຼ຺ແຖຌດໃຌຊາຌະຌ. ນງຄ joke A / ຘຄ຋າຄບາງາ! ຼ ຼູ ັ
 10. 10. ເຄຌກື ດຓແຓຌ ິ ູຽ ຼ ຘະນະຖຈບາເຓຖກາ ັ ິ ັ ຽ ັ ື ໍ ຽ ຼື ກາຖຄໄຈປຍຊກຌາໃຆເຑບຘະນຌບຄ຋ຌນາຓ ໍ ຶ ຽ TERRORIST ແຖະ ບາຆະງາກາຘຄ຃າຓ?ໍ ຺ ຽ ູ ຼ ັ ຼໍໍຂຓຌຈຄຉໄຎຌຊກຉຈແຖະ ີຽ ຶ ັ pasted ິຽ ໌ ຅າກຖຄ຃ຎະຉຍຈຉາຓແຖະໄຈຘະນຌບຄໃນໂຈງຘບຈ຃ບຄກຍກຈນຓາງງຈ຃ຓ຃ບຄເ຃ບຄຂບຄຂຓຌຂາທຘາຌເ ິ ັ ຽ ຽ ຼ ັ ຺ ັ ຸຽ ຼື ໍຽ ູ ຼ ຼື ຑບ຅ຈຎະຘຄຈາຌກາຌຘກຘາແຖະຂຓຌຂາທຘາຌແຖະເຖບຄ຋ຓ຃ທາຓຘຌໃ຅ຖຈ ຸ ຺ ຽ ຶ ຽໍ ູ ຼ ຼື ຼີ ີ ຺ ັ / ໂຖກ - ຼັ ເຆຌ:ໍຘາຖຍຖາງກາຌນທເຖບຄງກຉທດາຄ ັ ຺ ຼື ຺ ຺ ຼ 17 ຂບຄຘະນະຖຈກຈຖະຍ໎ຍ ັ ຺ - § S ຽ ໍຂໍ ຅ າກຈັ 107 ຂບຄກາຌງກເທ ຺ ຽັ ຌກາຌໃຆິ ຘຈ຋ຼີ ຋ ັ ຌ຋ຓ ຽ ິ ເຎ ັ http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview http://www.interpol.int/Crime-areas/Fugitive-investigations/War-crimes ຼື ຼໍINTERPOL - ຉານທຈ຋າຄເຆບຓຉໍຘາຖຍຎບຈໄຑA ໂຖກ ໍ ົ ັຑາຍຖທຓINTERPOL ແຓຌບຄກາຌ຅ຈຉຄຉານທຈຂບຄໂຖກ຋ໃນງຼີ຋ຘຈຂບຄຘາກຌ, ຓ 190 ຎະເ຋ຈຘະຓາຆກ . ຼ ຺ ັ ັຽ ໍ ົ ຼີ ຼ ຸ ຺ ີ ິ ຺ ຺ ືຼ ຽ ຼ຺ຑາຖະຍຈຍາຈຂບຄຑທກເປາແຓຌເຑບໃນຘາຓາຈຉານທຈໃຌ຋ທໂຖກໃຌກາຌເປຈທ໎ຼ ທຓກຌເຑບເປຈໃນໂຖ ຼ ໍ ົ ັ ກປ ັ ຼື ັ ຽກແຓຌຘະຊາຌ຋ ຼ ຼີ ຎບຈໄຑກທາກາຌ ຼ .ຽຑຌຊາຌໂ຃ຄຖາຄຘຄເຉກໂຌໂຖຆຂບຄຑທກເປາຘະນຌຍຘະນຌຌຈາຌທຆາກາຌແຖະກາຌຎະຉຍຈຄາຌ຅ະຆທງຉບື ຼ ູ ັ ີ ຺ ັ ູ ຽ ິ ິ ັ ຼຍຘະນຌບຄ຃ທາຓ຋າ຋າງຉາຄ໅຋ ຽ ຼ ຼີ ຂະນງາງຉທຂບຄກາຌຘກຌບາຆະງາກາໃຌຘະຉະທຈ 21st ໄຈ. ຺ ູຽ ັ ໍ ັ ຽໍ ົ ັ ູ ຼ຺ຉານທຈຘະນຌຍຘະນຌຌໃຌ຋ທໂຖກ ຺ ັ ຼື ັ ັ ຼ ໍ ົ ຼ຺ ຺ຽ ິ ຼືຑທກເປາເປຈທ໎ກເຑບປຍຎະກຌທາຉານທຈໃຌ຋ທໂຖກຘາຓາຈເຂາເຊຄເ຃ບຄຓແຖະກາຌຍິ ຖກາຌ຋ໍ ຅າເຎຌເຑ ື ໍ ຼີ ັ ຼື ັ ຺ ຺ຽບເປຈທ໎ກຂບຄເຂາເ຅າຎະຘຈ຋ຏຌ. ິ ິ ຺ ຑທກເປາຘະນຌບຄກາຌຐກບຍປຓ, ຺ ຶ ຺ ຺ເຎຽ຺ ານຓາງຘະນຌຍຘະນຌຌຆ໎ທຆາຌຘຍຘທຌ, ັ ູ ຼ ື ູ ຼີ ຼ ຽໍຂຓຌ຋ກ໎ທຂບຄແຖະ ຽ ຼື ຘາຌຓ຃ທາຓນຓຌ຃ຄ ກາຌຘ ີ ັຽ ຺ຆບຄ຋າຄກາຌ.ຼ
 11. 11. ຽ ັ ຼ ຽ ິ ຺ຽີ ຌຂບຍປທຓກຌ຅ະຆທງໃນຉານທຈນຌາຈຌແຖະເຂາໃ຅຋າບ໎ຄຂບຄບາຆະງາກາ, ຽ ໍ ົ ຼ ຼ ໍ ໍຽ ູ ິ ທເ຃າະຂຓຌຂາທຘາຌ, ຼ ໍ ີ ຶ ຺ ໍຼ ັ ຸ ີ ໍ ຼ຺ ກາຌຈາເຌຌຄາຌກາຌຎະຑຈຆຌແຖະຉ຅ຍກຓເຎຌ຃ະຈບາງາ຅າຌທຌນາງເ຋າ຋ ັ ັ ົ ຼີ ເຎຌໄຎ.ເຎຌກາຄ ັດ ູຼ INTERPOL,ຑທກເປາແຌໃຘເຑ ຺ ຼ ຼ ຼື ບ຃ທາຓຘະຈທກກາຌປທຓຓຘາກຌຉານທຈແຓກະ຋ຄຍບຌ຋ກາຌຑທຑຌ຋າຄກາຌ຋ຈຍຓຖ ຼ ື ຺ ໍ ົ ຽ ຽັ ຼ ຼີ ຺ ັ ູ ໍຼ ີະນທາຄຍຌຈາຎະເ຋ຈໂຈງຘະເຑາະ. ຼ ັ ິ ັ ຼ ິ ູຼ ໍ ັ ຺ ຼີ ີ ູຼຎະຉຍຈຄາຌແຓຌກຌດຑາງໃຌ຅າກຈຂບຄກຈນຓາງ຋ຓດແຖທໃຌຍຌຈາຎະເ຋ຈ຋ແຉກຉາຄກຌແຖະດໃຌ຅ຈໃ ຽ ັ ຼີ ຼ ັ ູຼ ິ຅ຂບຄຊະແນຄກາຌທ຋ະງາໄຖຂບຄຘຈ຋ຓະຌຈໃຌ. ົ ິ ິ ິ ຸ ຊະ຋າຓະຌຌເທຍນາຓ ໍ ູ ັ ຽ ໃຈ໅ ແຆກແຆຄນກຈ຅ະກາຓຖກຘະຌະ຋າຄຈາຌກາຌເຓບຄ, ກາຌ຋ະນາຌ, ຘາຈຘະນຌານເຆືົ ິ ໍ ີ ັ ຽ ື ືົ ຽື ບຆາຈເຎຌ. ັິ ທໄຘ຋ຈແຖະຑາຖະກຈ ັ ິິ ທໄຘ຋ຈຂບຄ: ັ ຼື ຼໍ ໍ ົ"ເຆບຓຉຉານທຈຘາຖຍໂຖກຎບຈໄຑເຎຌ". ໍ ັ ັຑາຖະກຈຂບຄ: ິ"ກາຌຎບຄກຌແຖະບາຆະງາກາຘກຌໂຈງຏາຌກາຌຎຍຎຄກາຌປທຓຓຘາກຌຉານທຈ". ຽ ັ ໍ ູຽ ັ ຼ ັ ຸ ຼ ື ຺ ໍ ົບາຌເຉຓ ິ ທໄຘ຋ຈແຖະຑາຖະກຈ .ຼ ັ ັ ິA ຓຖະຈຍໂຖກ ີ ັ ຼ຺ ຼ ັຽ ູຼ ຼັ ໍ ີ ຼ຺ ຼໍ ື ຽ ື ຽ ຼໍ ໃຌ຋ທ ກບຄເຖຂາແຓຌຉຄດ Lyon, ຐຕຄ, ແຖະຈາເຌຌຄາຌ 24 ຆທໂຓຄຉຓ, 365 ຓຉີ ຎ. INTERPOL ັ ີ ັ ຽ ື ຽ ຼີ ຼ຺ ງຄຓເ຅ ຈນບຄກາຌຑຌ຋ໃຌ຋ທໂຖກແຖະນບຄກາຌຏຉາຄນຌາດໃຌຘະນະຎະຆາຆາຈໃຌຌທດບກແຖະຘະນະຑຌເ ຽ ູຽ ຽ ູຼ ິ ັີ ບຕຍໃຌ Brussels. ຺ໃຌແຉຖະຎະເ຋ຈຘະຓາຆກ ຼ ິ 190 ເທຍ ັ maintains ເຎຌຘາຌກຄາຌຘຌກາຄແນຄຆາຈ ັ ໍ ັ ູ ຼ staffedໂຈງຉຌເບຄຑະຌກຄາຌກາຌຐກບຍປຓ຋ ຺ ັ ຶ ຺ ຺ ຼີ ຂບຄຉຌຉາຓກຈນຓາງກາຌຍຄ຃ຍໃຆ. ຺ ຺ ັ ັ ຽ ຼຶເຕບຄຘຄ຃າຓ ຺ ຼຶ ຺ ຼີ ຸເຕບຄຘາກຌ຋ປຌແປຄຖທຓ຋ຄ ັ genocide, ຼື ຼຶ ບາງາເຑບຉາຌຓະຌຈແຖະເຕບຄຘຄ຃າຓ ຽ ຸ ຺ຓຏຌກະ຋ຍນາຘຈຘຄ຃ຓແຖະຘາຓາຈີ ຺ ຺ ົຽ ຸ ັ ຺ destabilize ຼືເຑບ຃ທາຓຎບຈໄຑແຖະ຃ທາ ັຽ ຺ ືຽ , ຓນຓຌ຃ຄຂບຄຆຓຆຌຑາກຑຌ ຸ ຺ ຺ ັ ຼີ ແຖະ຋ຈຘະທຈ຋ຎະເ຋ຈຑາງນຄ ົັ຃ທາຓ຅ຄແຖທກາຌ ິ ຽ .ຖຈຊະຍາຌ, ັ ຘຄ຃ຓຑຌຖະເປບຌແຖະ ັ ຺ ຺ ື tribunals຃ະຈບາງາຘາກຌແຖະຘາຌຎະຆາຆຌຍ ີ ຺ ຺ ຼິ ຽ ັ ຺ ຼີ ູຼ ຼໍ ຘາຓາຈແກໄຂຘຄ຋າ຋າງ຋ຄນຓຈ຋ດໃຌຑຌ຋ຂບຄຉຌເບຄຌ ຽ ຽື ຼີ ຺ . ຽີINTERPOL ແຓຌກຈນຓາງຂບຄປາຄກາງຘາກຌຓຑ໎ຄແຉກາຌຍຄ຃ຍໃຆເຊຄຓ ານຌາຄກາຌຉານທຈ ຼ ຺ ຼ ຺ ີ ຼ ັ ັ ຽ ິ ຉ ີ ຼ ໍ ົ , ຼື ບຄຓິ ທຆາກາຌແຖະ mandate ກຍໃນຘຓຍຌ຋ກນຌທງຄາຌ aforementioned ດໃຌຑຌ຋ຂບຄ ເຕບຄຘຄ຃າຓ. . . .ເ຃ ື ັ ຽ ຺ ູ ຸ ຼ ູຼ ຽື ຼີ ຼຶ ຺
 12. 12. ກຈ຅ະກາຂບຄ INTERPOLິ ໍດ INTERPOL, ກາຌຘະນຌຍຘະນຌຌກາຌຘຍຘທຌ Fugitive ບະຌກຓ undertakesູຼ ັ ູ ື ຸ ຺ ຺ຽ ໍຘາຓເຂຈຉຌຉຂບຄກຈ຅ະກາຘະນຌຍຘະນຌຌກຍຍຌ ິ ໍ ັ ູ ັ ັ ຈາຎະເ຋ຈຘະຓາຆກຂບຄຑທ ິກເປາໃຌກາຌຘຍຘທຌຂບຄ genocide, ຺ ື ໍ ໍາຘຄ຃າຓ, ຺ ຶຼ ແຖະເຕບຄຉາຌຓະຌຈ ຽ ຸ , ຼີ ຼໍ ັແຖະໃຌຘະຊາຌ຋ແຖະຈທງ຃ທາຓດາຌຂບຄ຃ະຈບາງາຉກຍເຕບຄກາຌເນາຌ ຽ ຽ ີ ຼຶ ຼ຺ ົ :ຽີຘະນຌຍຘະນຌຌກາຌຈາເຌຌຄາຌ ັ ູ ໍ ີຑທກເປາຘະນຌບຄກາຌຘະນຌຍຘະນຌຌກາຌຈາເຌຌຄາຌຂບຄນຌທງຄາຌບາຆະງາກາຘຄ຃າຓຉາຄ໅ຂບຄ ຺ ັ ູ ໍ ີ ຼ ໍ ຺ ຼINTERPOL ເ຋ຈຘະຓາຆກແຖະຘາຌຎະຆາຆຌຂບຄຘາກຌແຖະ ິ ຺ ຺ tribunals ຼັ ເຆຌ Tribunal ີ ຺ ຼື຃ະຈບາງາຘາກຌເຑບກາຌ Rwanda (ICTR), ຘະ Tribunal ບາງາຘາກຌຘາຖຍກາຌບະຈຈ Yugoslavia (ICTY) ຺ ໍ ັ ີແຖະຘາຌບາງາຘາກຌ ຺ (ICC ). ຓນາງກທາ ີ ົ ຼ 900 INTERPOL ແຈຄ Notices ັ ຼຶ ຺ ີ ີຼ ຶຽບບກຘາຖຍເຕບຄຘຄ຃າຓແຖະຓໍ ຅າຌທຌເຑຓຂຌຂບຄ ຌຈາຎະເ຋ຈຘາຄຉຄນຌທງຄາຌເຕບຄຘຄ຃າຓ ໍ ຍ ັ ຽ ັຽ ຼ ຼຶ ຺ ,຃ທາຓຉບຄກາຌຘາຖຍກາຌຘະນຌຍຘະນຌຌຂບຄຑທກເປາໃຌຂຄເຂຈຌງຄຘຍຉເຑຓຂຌ ຽ ໍ ັ ັ ູ ຺ ຺ ີຽ ັ ື ຼໍ ຼີ ຶຽ . A Genocide Rwandan ໂ຃ຄກາຌ Fugitives ຶ ຽ ັຽ ຶ ຽ ຊກຘາຄຉຄຂຌໂຈງຘຓ຋ຍກຍຍິ ຖກາຌ຺ ຺ ັ ໍ Rwandan ຒບຄຖະຈຍຆາຈແຖະ ຽ ັ ICTR ເຑຼື ບເຎານຓາງ ຽ຺ fugitivesຼີ຋ງຄ຃າຄ຃າຌຌຉບຄກາຌໂຈງກາຌເນາຌຘບຄບຄກາຌ຅ຈຉຄຂບຄ. ຌຍຉຄແຉກາຌຘາຄຂບຄໂ຃ຄກາຌໃຌຎ 2007, ັ ຽ ຽັ ຽ ຼ຺ ົ ີ ຽ ຺ ັ ຽັ ັ ຽັ ຼ ຽ ີ 30 fugitives ຏ ຽ ູຽ ຼີ ຋ໄຈິ ທຆາກາຌຂບຄ INTERPOL ແຈຄ Notices ຉບຄກາຌໂຈງບາຈ຅ະ ຽ ICTR ກາຌນກາຌຘຌກາຄແນຄຆາຈຘາຌກຄາຌ (NCB) ໃຌ Kigali, Rwanda, ໄຈີຓກາຌ຅ຍກຓເຑ ືົ ູ ຼ ໍ ັ ຽ ັ ຸ ຼື ບຎະເຆຌີ ກຍກາຌ຋ຈຖບຄ. ັ ຺ໂ຃ຄກາຌຑຌຊາຌ ືຽ (Broadeningກາຌທເ຃າະກ໎ທກຍບາຆະງາກາຘາກຌ຋ປຌແປຄ ິ ຼ ັ ໍ ຺ ຼີ ຸ )ຘະນຌບຄກາຌຘະນຌຍຘະນຌຌກຍຍຌຈາຎະເ຋ຈຘະຓາຆກໃຌກາຌແຖະ຃ ັ ູ ັ ັ ິ ຺ຽຌນາຘາຖຍ fugitives ຉບຄກາຌຘາຖຍກາຌ genocide, ໍ ໍາຘຄ຃າຓ, ໍ ັ ຽ ໍ ັ ຺ ຼຶ ຼໍ ຽແຖະເຕບຄຉຉາຌຓະຌຈຂບຄເຂາເ຅າຸ ຺ ຺ຽ .ກາຌຐກບຍປຓແຖະກາຌຑຈ຋ະຌາ ຶ ຺ ຺ ັ ື ຼຶກາຌຘຍຘທຌຂບຄເຕບຄຘຄ຃າຓແຓຌເຂຈຆ໎ທຆາຌຈາຌ຋຅ະແ຅ຄປ໎ກປບຄໃນກາຌຐກບຍປຓຏຆ໎ທຆາຌຈາຌ. ຺ ຼ ຼ ຽ ຼີ ຽ ຽ ຽ ຶ ຺ ຺ ູຽ ຼ ຽໃຌ INTERPOL, ຑທກເປາຓຍຈຍາຈຘາ຃ຌໃຌກາຌຘາຄ຃ທາຓຘາຓາຈໃຌກາຌຘຍຘທຌ຋ ຽ ຺ ີ ຺ ໍ ັ ຽ ື ຼີ ປາງແປຄເຕ ຼຶ ບຄຘາກຌ.຺ຂບຄຖາງທຆາກາຌຐກບຍປຓຂບຄຑທກເປາຘບຄຘາກຌກ໎ທກຍ ິ ຶ ຺ ຺ ຺ ຺ ຼ ັ Genocide,ບາຆະງາກາຉ ຽໍ ຼໍ ຉາຌຓະຌຈແຖະບາຆະງາກາຘຄ຃າຓ ຅ຈຂຌໃຌທຌດໂປຄ ICTR ໃຌ Arusha, Tanzania, ຸ ໍ ຺ , ັ ຽຶ ັ ູຼໃຌເຈບຌຉຖາຎ 2010, ໄຈໍຌາເບາຌາກຌນາງກທາ 30 ຑະຌກຄາຌຍຄ຃ຍໃຆກຈນຓາງ, ແຖະຆ໎ທຆາຌ຅າກ 16 ື ຸ ີ ຽ ຺ ໍ ັ ົ ຼ ັ ັ ັ ຽ ຺ ຼຎະເ຋ຈ. ນກຘຈກາຌຐກບຍປຓຈາຌກາຌແກໄຂຘາ຃ຌຂບຄກາຌຘຍຘທຌບາງາຘາກຌ຋ປຌແປຄເຆຌ ົັ ູ ຶ ຺ ຺ ຽ ຽ ໍ ັ ື ຺ ຼີ ຸ ຼັ :຅ຍຑະງາຌ, ັ ຓນກຊາຌ ີ ົັ forensic ກ໎ທຂບຄກຍຓະນາຆຌ ຼ ຽ ັ ຺ ກບຄຎະປາງກາຈ ຽ ,຺ ິ ີຼຍຈຍາຈງຄຆາງ຋຋າຄເຑຈແຖະ຃ທາຓປຌແປຄດໃຌຘະຊາຌະກາຌຂຈແງຄແຖະຍຌນາກ໎ທຂບຄກຍຘະຊາຌະຑາ ຸ ຼູ ັ ຼ ັ ຼ ຽ ັຍຂບຄຆາທບຍຑະງຍຂບຄ ຺ ຺ . ຊກຘ ື ຼ຺ ຄໂຈງຆ໎ທຆາຌ຅າກບຄກາຌ຅ຈຉຄຖທຓ຋ຄຘະນະຎະຆາຆາຈ ຼ ຺ ັ ຽັ ັ Tribunals,
 13. 13. ຘາຌບາງາຘາກຌ, ຺ ບຄກາຌຂບຄຘະນະຎະຆາ ຺ Commissioner ຘຄຆາຈຘາຖຍຆາທບຍຑະງຍແຖະ ູ ໍ ັ ຺ ຺຃ະຌະກາຓະຘາກຌຂບຄບຄກາຌກາແຈຄ. ໍ ຺ ຺ ຼ ື ຼໍ ຽກາຌປທຓຓກາຌກຘາຄ ຼືຑທກເປາຘຆຌເຑບຑຈ຋ະຌາກາຌປທຓຓງຈ຋ະຘາຈໃຌຂຄເຂຈຌ, ຺ ູຽ ຺ ັ ຼ ື ຸ ຺ ີຽ ັ ຺ ັ ັຽ ຼີໂຈງຘະເຑາະກຍບຄກາຌ຅ຈຉຄ຋ຼໍຍຶຂຌກຍຖຈຊະຍາຌ, ຽ ັ ັ ຘະນະຑາຍເບຕຍ, ີ ຺ ກາຌຉາຄ໅ນະຎະຆາຆາຈ ຼນຌທງຄາຌແຖະບຄກາຌ຅ ຈຉ ຼ ຺ ັ ຼື ຼີ ີ ຽ ຽັ ຄບຌ໅຋ຓນາທນຌໃຌຑາກຘະນຌາຓຌ ັ ຽີ.ກາຌຑຈ຋ະຌາຉານຌາຄກາຌເນ ັ ຼ ຽີ ຼ຺ ົ າຌບະຌງາຈໃນຑທກເປາແຖກຎ໎ຌ຃ທາຓຆາຌາຌແຖະ ຸ ຽ ຺ ຼ ໍ maximizeຏຌກະ຋ຍຂບຄກາຌຖເຖ ຺ ຺ ິ ຼີ ຓຂບຄຑທກເປາໃຌຖະຈຍຘາກຌ. ຺ ັ ຺ ຺ ຼ ຼ ີຼ ຊາຓຉທ຋າຌເບຄ, "ຍບຌ຋ແຓຌ ຼ INTERPOL" ຑະຌກຄາຌແຖະ / ນ ັ ືົ ຼ ີຼ "ຍບຌ຋ແຓຌນະຎະຆາຆາຈ ຼ " ຑະຌກຄາຌ? ັ ກາຌຘຍຘທຌຍໄຈແຖະ຃າ຋າຌ໎ຓ຃ ື ໍຼ ຽ ຼ ໍ ະຈບາງາໄຈື ຊກຌາຓາຉຽ າຌຘະນະ ີ ຽ ໍ ໍຼ ຉ ຖຈບາເຓຖກາຂບຄເ຅ານຌາ຋ຖຈຊ ັ ິ ຺ຽ ຽ ີຼ ັ ໍຽ ະຍາຌຘຖາຈຍຄນທຄ ັ ົ / ນທນຌາຂບຄຖຈເຎຌນງຄ຅ຄຘາຖ ຺ ຽ ັ ັ ັ ຶຼ ໍ ັ ຍບາຆະງາກາຘຄ຃າຓຂບຄຑທກເຂ ໍ ຺ ຺ າ ແຖະ TERRORISTS ຑາງ / ຘານາຓກາຌຖເຖຓ? ຽ ິ ີຼ

×