mansisSRsImñak; eFVIGtþXatxøÜnÉgelatsMy:ugk,alcuHmkeRkam BIelIdMbUl GaKar edayBuMdwgmUlehtu . taMgBIeBlenaHmk eKEtgEtB¤sMe...
bnÞab;mkk¾mansMelgKYreGayRBWk,al )anbnøWeLIg {etImanGñkNaenAxagkñúgeT? }. GñkTaMgGs;Kñadwgfa enHCasMelgrbs;nag . y:agNak¾e...
minyUb:unµan visSmkalrdUvekþAk¾Qanmkdl; sisSRKb;KñanaMKñacakecjBIGaKar eFVIdMeNIeTAkan;pÞHrbs;BYkeKerog²xøÜn. b:uEnþ]b,tþ...
naraRtImYy> eRkayBIeBlsisSRsI² )ancakecjeTAkan;pÞHrbs;eKerogxøÜn . Gñke)assMGat kMBugEtsMGatGaKar/ Kat;manGarmµN_fa RBWkBa...
eBlenaHKat;sMKal;eXIjfaman bg¥ÜccMhr enAÉRCugxageCIgbnÞb; Kat;k¾manGarmµN_ ElgxøacbnÞic. Gñke)assMGat k¾edIreTAbiTbg¥Ücena...
ebHdUgkatk¾cab;epþImelatjab;eLIg² PøamenaHKatk¾B¤sMrwbeCIg edIrBIbnÞb;cugeKénGaKar eq<aHmkkan;bnÞb;enH. eBlenaHKat;eFVIya:...
enAeBlenHKat;tk;søútya:gxøaMg/ b:uEnþKat;GaceFVIGVI)aneTA? Kat;minrgcaMeRKaHkmµmkdl;eT dUecñHPøamenaH Kat;k¾lak;xøÜn enAeR...
sMrwbeCIgenaH)anQb;enAmuxbnÞb; rYck¾mansMelg mYy²KYreGayRBW )anbnøWeLIg {min caM )ac; lak; xøÜx eT/ eyIg Gac emIl eXIj Ég...
Gñke)assMGatedIryWt²eq<aHeTAkan;TaVr rYclYcemIltam cenøaHeRkamTVar/ Kat;BüayamrkemIlGVIEdlkMBugEt niyaymkkan;Kat;. enAeBlE...
 
ÉgminGaclak;xøÜnBIeyIg)aneT>>>>>>>>>>>>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Enjoy with this story

1,702 views
1,666 views

Published on

who have heart problem should not see it...

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Enjoy with this story

 1. 1. mansisSRsImñak; eFVIGtþXatxøÜnÉgelatsMy:ugk,alcuHmkeRkam BIelIdMbUl GaKar edayBuMdwgmUlehtu . taMgBIeBlenaHmk eKEtgEtB¤sMelgsMrwbeCIg nigsMelgk,almnusSpÞúHEbkCabMENk enAcugbnÞb;énGaKarEdlnag)anelat . sMelgenaHcab;epþImBI bnÞb;xageRkayeK ehIybnøWsnSwmbnþicmþg² eq<aHeTAkan;bnÞb; EdlsisSRsIenaHelat rYck¾rsat;)at;eTA.
 2. 2. bnÞab;mkk¾mansMelgKYreGayRBWk,al )anbnøWeLIg {etImanGñkNaenAxagkñúgeT? }. GñkTaMgGs;Kñadwgfa enHCasMelgrbs;nag . y:agNak¾eday k¾KµanGñkNah‘anebIkTVareLIy. ehtukarN_enHekIteLIgCabnþbnÞab;Gs;ry³eBl BIr eTAbIs)aþh_ eRkaymkk¾)at;eTAvij
 3. 3. minyUb:unµan visSmkalrdUvekþAk¾Qanmkdl; sisSRKb;KñanaMKñacakecjBIGaKar eFVIdMeNIeTAkan;pÞHrbs;BYkeKerog²xøÜn. b:uEnþ]b,tþiehtud¾KYreGayRBWk,alenH min)anbBa©b; enAeLIyeT >>>>>>
 4. 4. naraRtImYy> eRkayBIeBlsisSRsI² )ancakecjeTAkan;pÞHrbs;eKerogxøÜn . Gñke)assMGat kMBugEtsMGatGaKar/ Kat;manGarmµN_fa RBWkBa©wgkr eBlEdlKat;eTAdl;bnÞab;rbs;nagEdl)aneFVIGtþXat. ehIyKat;k¾)anB¤GMBIBaküccamGaram sþIGMBIsMelgenAkñúgGaKarenHEdr b:uEnþKat;minxVl;BIGVI rYck¾edIrcUleTAkan; bnÞb;enaH rYck¾cab;epþImeFVIkare)assMGat >>>>>>>> Kat;manGarmµN_fa manxül;RtCak; eBlEdlKat;QaneCIgcUleTAkñúg bnÞb;enaH>>>>>>>>>
 5. 5. eBlenaHKat;sMKal;eXIjfaman bg¥ÜccMhr enAÉRCugxageCIgbnÞb; Kat;k¾manGarmµN_ ElgxøacbnÞic. Gñke)assMGat k¾edIreTAbiTbg¥ÜcenaH rMeBcenaHKat;k¾B¤sMelgsMrwbeCIgedIr. Kat;RkelkeRkay CYneBlEdlTVabit ya:gxøaMgedayxøÜnÉg nigbnøWsMelgy:agrMBg
 6. 6. ebHdUgkatk¾cab;epþImelatjab;eLIg² PøamenaHKatk¾B¤sMrwbeCIg edIrBIbnÞb;cugeKénGaKar eq<aHmkkan;bnÞb;enH. eBlenaHKat;eFVIya:gNa k¾BuMGacXat;karP½yxøacEdlkMBugEtQanmkrkKat;enAeBlenH)aneLIy
 7. 7. enAeBlenHKat;tk;søútya:gxøaMg/ b:uEnþKat;GaceFVIGVI)aneTA? Kat;minrgcaMeRKaHkmµmkdl;eT dUecñHPøamenaH Kat;k¾lak;xøÜn enAeRkamtumYy ehIyKitfa nwgrgcaMenAeRkamtuenHrhUtdl; sMelgsMrwbenaH)anbBaÄb;
 8. 8. sMrwbeCIgenaH)anQb;enAmuxbnÞb; rYck¾mansMelg mYy²KYreGayRBW )anbnøWeLIg {min caM )ac; lak; xøÜx eT/ eyIg Gac emIl eXIj Ég} Gñke)assMGatt;søútCaxøaMg ehIyKitfa {etInagGacemIleXIjxJúMya:gem:ceTA ebIxJúMkMBugEtlak;xøÜnenAeRkamtukñúgbnÞb; ehIybwtTVarCiteTot}
 9. 9. Gñke)assMGatedIryWt²eq<aHeTAkan;TaVr rYclYcemIltam cenøaHeRkamTVar/ Kat;BüayamrkemIlGVIEdlkMBugEt niyaymkkan;Kat;. enAeBlEdlKat; emIltam cenøaHeRkamTVar Kat;)aneXIj EPñkBIrEdleBaeBj edayQam kMBugEtsMLwgemIlKat; ehIy>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 10. 11. ÉgminGaclak;xøÜnBIeyIg)aneT>>>>>>>>>>>>

×