Is format-npu-stand v1

783 views
632 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Is format-npu-stand v1

 1. 1. หมายเหตุ/ หมายถึง การเว้นวรรค 1 ตัวอักษร (1 เคาะ)// หมายถึง การเว้นวรรค 2 ตัวอักษร (2 เคาะ) 1. หัวข้อใหญ่ของเรื่ อง ให้ชิดซ้ายและพิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 16 จุด และใส่ ไว้ในหน้า ้ สารบัญด้วย 2. หัวข้อรอง ที่ตองการเน้นความสาคัญ หรื อ แยกข้อความ เช่น ส่ วนที่ กลุ่มที่ หรื อ หัวข้อเรื่ อง ้ ่ ย่อยจากหัวข้อใหญ่ ให้ยอหน้าเข้ามา 1 Tab (1.5 cm.) และพิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม หรื อบางก็ ้ ่ ั ได้ ขนาด 16 จุด ขึ้นอยูกบความเหมาะสมของเนื้อหา 3. เส้นตาราง เส้นคู่ และ เดี่ยว ให้ใช้ขนาด ¾ โดยเส้นคู่ใช้เฉพาะหัวและท้ายตารางเท่านั้น ยกเว้น ตาราง (ต่อ) 4. การอ้างอิงที่มาของ ตาราง ภาพ แผนภูมิ นั้นให้อางอิงเฉพาะที่นามาจากภายนอก หรื อสร้าง ้ ขึ้นจากข้อมูลภายนอก เช่น รู ปถ่าย ข้อมูลประวัติเดิม โครงสร้างองค์กร ตารางค่าใช้จ่ายจาก รายงานประจาปี ของบริ ษท ฯลฯ ถ้ามาจากข้อมูลภายในงานค้นคว้า วิจย ไม่ตองใส่ ที่มา เช่น ั ั ้ ข้อมูลจากแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ สรุ ปต่างๆ ฯลฯ 5. การอ้างอิงที่มา ให้ข้ ึนต้นดังนี้ “ที่มา/:/........” โดยถ้าเป็ นรู ปภาพ ภาพถ่าย ให้ใส่ ไว้ใต้ขอความ ้ ภาพที่/1// .... ซึ่ งจะอยูใต้ภาพนั้น และจัดให้อยูก่ ึงกลางหน้ากระดาษ แต่ถาเป็ นตาราง หรื อ ่ ่ ้ แผนภูมิ ข้อความ ตารางที่ .... หรื อ แผนภูมิที่ .... ซึ่ งจะอยูก่อนตาราง หรื อ แผนภูมิ และชิด ่ ่ ขอบซ้าย ดังนั้น ที่มา : …. จะอยูใต้ตาราง หรื อ แผนภูมิน้ นและชิดขอบซ้าย โดยเว้น 1 ั บรรทัดพิมพ์ (ดูตวอย่างในเล่ม) ั 6. ตารางที่ .... หรื อ แผนภูมิที่ .... จะอยูก่อนตาราง หรื อ แผนภูมิและชิดขอบซ้าย โดยมีรูปแบบ ่ ดังนี้ “ตารางที่/5//………..” หรื อ “แผนภูมิที่/8//........................” และเว้น 1 บรรทัดพิมพ์ ทั้ง บนและล่าง (ดูตวอย่างในเล่ม) ั 7. การอ้างอิงที่มาจากภายนอกสาหรับในบทที่ 1 – 5 ให้ใส่ ไว้ในวงเล็บและใส่ เฉพาะปี เท่านั้น และพิมพ์ดวยตัวอักษรบางปกติ เช่น ข้อความ.............(สุ ดเขต//ต้นโพธิ์ ,/2554) เป็ นต้น ้ แต่ถาเป็ นงานวิจยให้นามาไว้หน้าข้อความ และใส่ วงเล็บเฉพาะปี และพิมพ์ดวยตัวอักษรบาง ้ ั ้ ปกติเช่น แก้วนคร//แสงสว่าง/(2554)/........... 8. การพิมพ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ และ วิทยานิพนธ์ เนื้อเรื่ องให้ใช้อกษรแบบ Angsana New ั ขนาด 16 จุดและกาหนด Paragraph และ Spacing เป็ น 0 pt 0 pt Line Spacing เป็ น Single
 2. 2. 9. บรรณานุกรมให้จดเรี ยงตาม ตัวอักษรภาษาไทย “ก ข คง จ ……” หรื อ “A B C ……” ั10. การอ้างอิงหนังสื อที่ผแต่เป็ นชาวต่างปรเทศ ในเนื้ อหาบทที่ 1-5 ให้ใช้ชื่อ ขึ้นก่อนแล้วตาม ู้ ด้วยนามสกุล ถ้ามีคนเขียนร่ วม คนที่สองเอาชื่อขึ้นก่อนตามด้วยนามสกุล เช่นกัน แต่ใน บรรณานุกรม คนแรกจะเอานามสกุลขึ้นก่อนแล้วใช้ , ขั้นตามด้วยอักษรตัวแรกของชื่ อ แล้ว ตามด้วยคนที่สองเอาชื่ อขึ้นก่อนตามด้วยนามสกุล เช่น “ การ………………………........... ……… (Calen Colwell, Carter and Jame H. Knok, 1974)” แต่ในบรรณานุกรมจะเป็ น “Colwell, C. Carter and Jame H. Knok. (1974). The Complete Term Paper. Reston, Virginia : Prentice-Hall.”11. สาหรับผูที่ทา วิทยานิพนธ์ ต้องเปลี่ยน การค้นคว้าอิสระ เป็ น วิทยานิพนธ์ และ ผูศึกษา ้ ้ เป็ น ผูวจย ด้วย ้ิั
 3. 3. 3.5 ซ.ม. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ แบบที่ 2 แบบไม่ ใส่ ตัวเลขหัวข้ อรอง รอง สู ง 3.8 ซ.ม. (ตัวอย่างหน้าปกนอกการศึกษาค้นคว้าอิสระ) ตรามหาวิทยาลัยห่างจากหัวกระดาษ 2.5 เซนติเมตร การมีส่วนร่ วมในการบริหารสถานศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ 1 วรรค อาเภอเมือง/จังหวัดนครพนม (1 เคาะ) THE/TEACHER/PARTICIPATION/IN/THE/ADMINISTRATION/OF BASIC/EDUCATION IN/STITUTIONS/IN/MUANG/DISTRICT3.5 ซ.ม. 2.5 ซ.ม. THAI/AIRWAYS/INTERNATIONAL/PCL. (พิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 20 จุด) ้** เข้ าเล่ มสมบูรณ์ ปกนอกใช้ ปกอ่ อน สี ขาว ตัวหนังสื อสี นาเงิน ** ้ 2 วรรค (2 เคาะ) อธิวฒน์ //สมกอง ั (พิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 จุด) ้ การศึกษาค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา/2554 ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยนครพนม (พิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 จุด) ้ 2.5 เซนติเมตร
 4. 4. 3.5 เซนติเมตร (ตัวอย่างหน้ าปกในการศึกษาค้ นคว้าอิสระ) การมีส่วนร่ วมในการบริหารสถานศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ บริษท/การบินไทย/จากัด/(มหาชน) ั (พิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 20 จุด) ้3.5 เซนติเมตร 2.5 เซนติเมตร 2 วรรค (2 เคาะ) อธิวฒน์ //สมกอง ั (พิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 จุด) ้ การศึกษาค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา/2554 ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยนครพนม (พิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 จุด)(ตัวอย่างหน้ าปกในการศึกษาค้ นคว้าอิสระภาษาอังกฤษ) ้ 2.5 เซนติเมตร
 5. 5. 3.5 เซนติเมตร 1 วรรค (1 เคาะ) THE/TEACHER/PARTICIPATION/IN/THE/ADMINISTRATION/OF BASIC/EDUCATION IN/STITUTIONS/IN/MUANG/DISTRICT 3.5 ซ.ม. 2.5 ซ.ม. THAI/AIRWAYS/INTERNATIONAL/PCL.3.5 เซนติเมตร (พิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 20 จุด) ้ ATIWAT//SOMKONG (พิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 จุด) ้ 1 วรรค (1 เคาะ) AN/INDEPENDENT/STUDY/SUBMITTED/IN/PARTIAL/FULFILLMENT/OF THE/REQUIREMENTS/FOR/THE/DEGREE/OF/MASTER/OF/BUSINESS ADMINISTRATION/IN/AVIATION/MANAGEMENT NAKHON/PHANOM/UNIVERSITY ACADEMIC/YEAR/2011 ALL/RIGHTS/RESERVED/BY/NAKHON/PHANOM/UNIVERSITY (พิมพ์ดวยตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 จุด) ้ 2.5 เซนติเมตร
 6. 6. (ตัวอย่ างหน้ าอนุมัติการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้พิจารณาการศึกษาค้นคว้าอิสระของ........................................................ แล้วเห็นสมควรรับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ของมหาวิทยาลัยนครพนม คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ........................................................................ ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุ วทย์ เลาหศิริวงศ์)ิ ........................................................................ กรรมการ (รองศาสตราจารย์ปภัสสร ผลเพิ่ม) ........................................................................ กรรมการ (อาจารย์ ดร.พัชนี จันทร์นอย) ้ มหาวิทยาลัยอนุ มติให้รับการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา ัตามหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ของมหาวิทยาลัยนครพนม ใส่ วนที่เข้าสอบ IS/TS ั ................................................................. .................................................................................. (อาจารย์ ดร.พัชนี จันทร์นอย) ้ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุ วทย์ เลาหศิริวงศ์) ิ ผูอานวยการศูนย์บริ การการศึกษากรุ งเทพมหานคร ้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 17 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2554 วันที่ 17 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2554
 7. 7. 3 ซ.ม. 3.5 ซ.ม. ไม่ใส่ ตวพยัญชนะในหน้าแรก ั ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาค้ นคว้ า อธิวฒน์ สมกอง ั อาจารย์ทปรึกษา รศ.ปภัสสร ผลเพิม และ อาจารย์ ดร.พัชนี จันทร์นอย ี่ ่ ้ ปริญญา บธ.ม. สาขาวิชา การจัดการการบิน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2554 2 บรรทัดพิมพ์ บทคัดย่อ 2 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร ั สถานศึกษาของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม และ(2)เปรี ยบเทียบ การมีส่วนร่ วมของครู จาแนกตามขนาดโรงเรี ยนและประเภทโรงเรี ยนที่จดการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ั ในการศึกษาได้แก่ ครู จานวน 273 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของเคร็ จซี่ และมอร์ แกน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ 2.5 ซ.ม.3.5 ซ.ม. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจจาแนก ระหว่าง .42-.98 มีค่าความเชื่ อมัน .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า ่ ้ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (One-way ANOVA) 1 บรรทัดพิมพ์ ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1) การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) การมีส่วนร่ วม ่ ในการบริ หารสถานศึกษาของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จาแนกตาม ขนาดโรงเรี ยน โดยรวมพบว่า โรงเรี ยนขนาดเล็ก ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษามากกว่า โรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 3) การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จาแนกตามประเภทโรงเรี ยนที่จดการศึกษา ั โดยรวมพบว่าโรงเรี ยนประถมศึกษาครู มีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษามากกว่าโรงเรี ยนขยาย โอกาสทางการศึกษาและโรงเรี ยนมัธยมศึกษา 2.5 ซ.ม.
 8. 8. 3 ซ.ม. 3.5 ซ.ม. ไม่ใส่ ตวพยัญชนะในหน้าแรก ั TITLE The Teacher Participation in the Administration of Basic Education Technical Department Don Mueang Thai Airways International Pcl. AUTHOR Atiwat Somkong ADVISOR Assoc.Prof.Pabhassorn Pholperm and Dr.Patchanee Channoi DEGREE M.B.A. MAJOR Aviation Management UNIVERSITY Nakhon Phanom University ACADEMIC YEAR 2011 2 บรรทัดพิมพ์ ABSTRACT 2 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. The purposes of this research were: (1) to study the teacher participation in the administration of basic education institutions in Muang District, Nakhon Phanom Province and (2) to compare the teacher participation in the administration of basic education institutions3.5 ซ.ม. classified by school sizes and types of schools. The sample consisted of 273 teachers selected by 2.5 ซ.ม. stratified random sampling and the sample size was determined by using the table of Krejcie and Morgan. The instrument for collecting data was a five–rating scale questionnaire with the discrimination power between .42 and .98 and the reliability coefficient of .82. Statistics used to analyze data were percentages, means, standard deviations and F–test (One–way ANOVA). 1 บรรทัดพิมพ์ The results were as follows 1)The teacher participation in the administration of basic education institutions of Muang District, Nakhon Phanom Province as a whole was at the high level. 2) In the comparison of the teacher participation in the administration of basic education institutions in Muang District, Nakhon Phanom Province, classified by school sizes, it was found that teachers of small-sized schools participated in the administration of the basic education institutions more than the teachers of medium-sized and large-sized schools did. 3) In the comparison of the teacher participation in the administration of basic education institutions in Muang District, Nakhon Phanom Province, classified by school types, it was found that the teachers of elementary schools participated in the administration of basic education institutions more than the teachers of extended schools and secondary schools did.
 9. 9. ไม่ใส่ ตวพยัญชนะในหน้าแรก ั 3.5 ซ.ม. กิตติกรรมประกาศ 2 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ได้ดวยความกรุ ณาและความช่วยเหลือเป็ น ้อย่างดียงจาก รศ.ดร.สุ วทย์ เลาหศิริวงศ์ รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม และอาจารย์ ดร.พัชนี จันทร์ นอย ซึ่ ง ิ่ ิ ้เป็ นประธานกรรมการและอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ให้คาปรึ กษา แนะนา พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียงตลอดมา จนงานสาเร็ จ ผูศึกษาขอกราบ่ิ ้ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ……………………………………….………(ผูให้การช่วยเหลือสนับสนุน ้การศึกษาค้นคว้า)............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 บรรทัดพิมพ์ อธิวฒน์ สมกอง ั (ชิดขอบขวา)
 10. 10. 3.5 ซ.ม. 1 ไม่ใส่ ตวพยัญชนะในหน้าแรก ั สารบัญ 1 บรรทัดพิมพ์ หน้า บทคัดย่อภาษาไทย ก บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข กิตติกรรมประกาศ ค สารบัญตาราง ฉ สารบัญภาพ ซ บทที่ 4 เคาะ 4 เคาะ 4 เคาะ _ 1 บทนา .......................................................................................................................... 10.5 ซ.ม. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา ................................................................ 1 0.5 ซ.ม. กรอบแนวคิดของการศึกษา .................................................................................. 2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา .................................................................................... 3 สมมติฐานของการศึกษา (ถ้ามี) ............................................................................. 3 ประโยชน์ของการศึกษา ........................................................................................ 4 เลขหน้าตาแหน่งหลักหน่วยอยูในตาแหน่ง ขอบเขตของการศึกษา ........................................................................................... 4 เดียวกับ “สระอา” ของคาว่า “หน้า” นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................... 5 1 บรรทัดพิมพ์ 2 วรรณกรรมและงานวิจยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................. ั 7 การบริ หารจัดการศึกษา ......................................................................................... 7 การบริ หารสถานศึกษา .......................................................................................... 10 ่ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม .................................................................................... 11 งานวิจยที่เกี่ยวข้อง ........…................................................................................... ั 12 3 วิธีดาเนินการศึกษา ................................................................................................... 25 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .................................................................................. 25 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ................................................................................... 26 การเก็บรวบรวมข้อมูล ......................................................................................... 26 การวิเคราะห์ขอมูล .............................................................................................. ้ 27 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอมูล ........................................................................... ้ 28 2.5 ซ.ม.
 11. 11. 2.5 ซ.ม. เป็ นตัวพยัญชนะไทย ก ข ... เริ่ มนับ จ 2 จากหน้าบทคัดย่อภาษาไทยเป็ น หน้า 2.5 ซ.ม.บทที่ ก หน้า 1 บรรทัดพิมพ์ 4 ผลการวิเคราะห์ขอมูล ............................................................................................... ้ 39 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูล .............................................. ้ 39 ลาดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูล ................................................ ้ 40 ผลการวิเคราะห์ขอมูล ......................................................................................... ้ 40 5 สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................... 93 สรุ ปผล ................................................................................................................ 95 อภิปรายผล .......................................................................................................... 96 ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................ 97 1 บรรทัดพิมพ์บรรณานุกรม .................................................................................................................... 100 1 บรรทัดพิมพ์ภาคผนวก .......................................................................................................................... 102 ภาคผนวก ก รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ .................................................................................. 103 ภาคผนวก ข หนังสื อขอความอนุเคราะห์ .................................................................... 104 ภาคผนวก ค แบบสอบถาม .......................................................................................... 108 1 บรรทัดพิมพ์ ่ประวัติยอของผูศึกษา ........................................................................................................ 110 ้(**ถ้าเลือกใช้รูปแบบใดแล้วให้ใช้รูปแบบนั้นตลอดทั้งเล่ม**)
 12. 12. 3.5 ซ.ม. ไม่ใส่ ตวพยัญชนะในหน้าแรก ั 3 สารบัญตาราง 1 บรรทัดพิมพ์ ตารางที่ หน้า 5 เคาะ 1 บรรทัดพิมพ์ 4 เคาะ 4 เคาะ0.5 ซ. 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ............................................................ 60 2 จานวนและร้อม ยละของผูตอบแบบสอบถาม จาแนกตามขนาดโรงเรี ยนและ ้ 0.5 ซ.ม. ประเภทโรงเรี ยนที่จดการศึกษา ........................................................................... 69 . ั 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน ................................................................... 71 4 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน ด้านการบริ หารวิชาการ ....................................................................................... 73 5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน ด้านการบริ หารงบประมาณ ................................................................................. 78 6 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน ด้านการบริ หารงานบุคคล .................................................................................... 83 7 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน ด้านการบริ หารทัวไป .......................................................................................... 88 ่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน ที่จดการศึกษา โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน ........................................... 93 ั 9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน ที่จดการศึกษา ด้านการบริ หารวิชาการ ................................................................ 95 ั 4 เคาะ 10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จาแนกตามประเภทโรงเรี ยน ที่จดการศึกษา ด้านการบริ หารงบประมาณ ....................................................... 100 ั
 13. 13. 4 ชตารางที่ หน้า 1 บรรทัดพิมพ์ 11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาของครู ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จาแนกตามประเภทโรงเรี ยน ที่จดการศึกษา ด้านการบริ หารงานบุคคล .......................................................... 105 ั 2.5 ซ.ม.
 14. 14. 3.5 ซ.ม. ั 5 ไม่ใส่ ตวพยัญชนะในหน้าแรก สารบัญภาพ 1 บรรทัดพิมพ์ ภาพที่ หน้า 4 เคาะ 1 บรรทัดพิมพ์ 4 เคาะ 4 เคาะ0.5 ซ.ม. 1 ภาพการซ่อมเตรื่ องบิน ............................................................................................ 13 ภาพ หมายถึง ภาพถ่ายหรื อภาพเขียน ที่เป็ นรู ปภาพต่างๆ
 15. 15. 3.5 ซ.ม. ไม่ใส่ ตวพยัญชนะในหน้าแรก ั 6 สารบัญแผนภูมิ 1 บรรทัดพิมพ์ แผนภูมิที่ หน้า 4 เคาะ 1 บรรทัดพิมพ์0.5 ซ.ม. 4 เคาะ 1 แผนภูมิขอบข่ายและภารกิจการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนในเขตตาบล 0.5 ซ.ม. และจัดการศึกษา .................................................................................................. 20 4 เคาะ แผนภูมิ หมายถึง แผนผัง กราฟ โครงสร้างต่างๆ และ flowchart
 16. 16. 3.5 ซ.ม. ไม่ใส่ เลขหน้าในหน้าแรกของทุก 7 บท บทที่ 1 1 บรรทัดพิมพ์ บทนา 1 บรรทัดพิมพ์ ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา 1 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. การ…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………3.5 ซ.ม. 0.5 ซ.ม. 1.//………………………………………………………………………………………. 2.5 ซ.ม. ……………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………… 0.5 ซ.ม. 1.1//……………………………………………………...…………………….......... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 0.5 ซ.ม. 1.1.1//…………..………...………………..…………………………………….. ข้อย่อยของ 1.1.1.1 ให้ใช้ 1) 0.5 ซ.ม. 1.1.1.1 …………………………………………………………………..….. 0.5 ซ.ม. 1) ..…...………………………………………………………………….. 0.5 ซ.ม. 1.1) ……..…………………………..……………………………….. 0.5 ซ.ม. 1.1.1.2 …………………………………………..……………… ข้อย่อยของ 1.1.1.2 ให้ใช้ 1) 0.5 ซ.ม. 1) .………………………………………………….......... 1.5 ซ.ม. 0.5 2. ………………………………….………………..………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….... 0.5 ซ.ม. 2.1 ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………….... 1.5 ซ.ม. 0.5 0.5 2.2 …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………. 2.5 ซ.ม.
 17. 17. 3.5 ซ.ม. 2.5 ซ.ม. 2 8 เป็ นตัวเลข 1 2 3.. ... เริ่ มนับ 2.5 ซ.ม. กรอบแนวคิดของการศึกษา จากหน้าบทที่ 1 เป็ นหน้า 1 1 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. ผูศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง นามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดงนี้ ้ ั 1 บรรทัดพิมพ์ แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่ องการจัดการระบบบริ หารงานคุ ณภาพการซ่ อมใหญ่อากาศยาน กองซ่อมอากาศยานขั้นโรงงาน ดอนเมือง ฝ่ ายช่าง การบินไทย 1 บรรทัดพิมพ์ ลักษณะส่ วนบุคคล สภาพการจัดการระบบบริ หารงานคุ ณภาพการซ่ อมใหญ่ 1. อายุ อากาศยาน กองซ่อมอากาศยานขั้นโรงงาน ดอนเมือง 2. ตาแหน่งงาน ฝ่ ายช่าง การบินไทย ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 3. ประสบการณ์ทางาน 1. ด้านการบริ หารงานคุณภาพ 4. ระดับเงินเดือน 2. ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการคุณภาพโดยรวม 5. ระดับการศึกษา 3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การจัดการระบบบริ หารงานคุ ณภาพการซ่ อมใหญ่อากาศยาน กองซ่อมอากาศยานขั้นโรงงาน ดอนเมือง ฝ่ ายช่าง การบินไทย 1 บรรทัดพิมพ์ สมมติฐานของการศึกษา (ถ้ ามี)3.5 ซ.ม. 1 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. 1. ……………………………………………………………………………….…………. 2. ……………………………………………………………………………………….…. 3. ………………………………………………………………………………………….. 1 บรรทัดพิมพ์
 18. 18. 3.5 ซ.ม. 9 3 1 บรรทัดพิมพ์ วัตถุประสงค์ ของการศึกษา 1 บรรทัดพิมพ์ 1. ………………………………………………………………………………..…………. 2. …………………………………………………………………………………………...3.5 ซ.ม. ประโยชน์ ของการศึกษา 1 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. การ…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 1 บรรทัดพิมพ์ ขอบเขตของการศึกษา 1 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. 1. ………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………
 19. 19. 10 4 3. ………………………………………………………………………………………… 1 บรรทัดพิมพ์นิยามศัพท์เฉพาะ 1 บรรทัดพิมพ์ ่ กองซ่ อมอากาศยานขั้นโรงงาน หมายถึง หน่วยงานที่อยูภายใต้การกากับดูแลของฝ่ ายช่าง ั ่บริ ษท การบินไทย จากัด (มหาชน) มีระดับการบริ หารอยูในระดับผูจดการกอง และมีภาระหน้าที่ให้ ้ัการซ่อมบารุ งอากาศยานตามแผนการซ่อมบารุ งในระดับโรงงาน การจัดการคุณภาพโดยรวม หรือ TQM หมายถึง แนวทางในการบริ หารขององค์กรที่เน้น เรื่ องคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนขององค์การจะมีส่วนร่ วมและมุ่งหมายผลกาไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์แก่บรรดาบุคลากรขององค์การและ สังคมด้วย
 20. 20. 3.5 ซ.ม. 11 บทที่//2 1 บรรทัดพิมพ์ วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง 1 บรรทัดพิมพ์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยที่เกี่ยวข้องกับ การบริ หารจัด ้ ั การศึกษา ซึ่ งสามารถนาเสนอข้อมูลได้ดงต่อไปนี้ ั 0.5 ซ.ม. 1.//การบริ หารจัดการศึกษา 2.//การบริ หารสถานศึกษา 3. //การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม 4.//งานวิจยที่เกี่ยวข้อง ั3.5 ซ.ม. การบริหารจัดการศึกษา 1 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. การ…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………… 2.5 ซ.ม. 0.5 ซ.ม. 1. ….………...…………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………….... 2. ………..……………………….……………………………………………….……. ……………………………………………………………………………………………………….... 0.5 ซ.ม. 2.1 .…………….……………..……………………………………………….…… 2.1.1 …………………………...………………………………………….……. 2.1.1.1 ...………………………..……………………………ประกอบด้วย3.5 ซ.ม. 0.5 ซ.ม. 1) ..…...……………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………….... 1.1) ……..…………………………..……………………………..….. …………………………………………………………………… 2) ……………………………………………..………….…… 2.1)………………………………………………… ……….……....
 21. 21. 3.5 ซ.ม. 12 1.5 ซ.ม. 0.5 ซ.ม.3. …………...……………………………….………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..... 4. …………...……………………………………………………….………………….. ………………………………………………………………………………………………………..... 5. ………………………………………….…………………………………….……… ………………………………………………….……… (ประหยัด//ช่วยงาน, /2539)3.5 ซ.ม. 1 บรรทัดพิมพ์ การบริหารสถานศึกษา อ้างอิงต้องมีอยูใน ่ 1 บรรทัดพิมพ์ บรรณานุกรมด้วย 1.5 ซ.ม. การ…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………(บุญธรรม//กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , /2536) 1 บรรทัดพิมพ์ การบริหารแบบมีส่วนร่ วม 1 บรรทัดพิมพ์ การ…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………( http://www.learners.in.th/file/ibirdboy/FishBone.doc,/2011) 1 บรรทัดพิมพ์ ่ อ้างอิงต้องมีอยูใน งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง บรรณานุกรมด้วย 1 บรรทัดพิมพ์ วนิดา หงษ์มณี รัตน์ และคณะ (2551) ปัจจัยที่ส่งผล………………….………………… ……………………………………………………………………………………………
 22. 22. 3.5 ซ.ม. 13 บทที่ 3 1 บรรทัดพิมพ์ วิธีการดาเนินการศึกษา 1 บรรทัดพิมพ์ 1.5 ซ.ม. การ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. 0.5 ซ.ม. 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ขอมูล ้ 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอมูล ้ 1 บรรทัดพิมพ์3.5 ซ.ม. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง 1 บรรทัดพิมพ์ การ……………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………………………….……… 0.5 ซ.ม. 1. ………...…………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………………………….... 2. ………...………………………………………………………………..…………… 2.5 ซ.ม. ……………………………………………………………………………………………………….... 0.5 ซ.ม. 2.1 .…………….……………..……………………………………………….…… 2.1.1 …………………………...………………………………………….……. 2.1.1.1 ...………………………..……………………………………….….. 0.5 ซ.ม. 1) ..…...……………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………….... 1.1) ……..…………………………..……………………………..….. ……………………………………………………………………………………………………….... 1.1.1) ……………………………………………..………….…… ………………………………………………………………………………………………………....
 23. 23. 3.5 ซ.ม. 14 เครื่องมือทีใช้ ในการศึกษา ่ 1.5 ซ.ม. 1 บรรทัดพิมพ์ การ…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… 0.5 ซ.ม. 1. ………...……………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………….... 2. ………...…………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………………………….... 1 บรรทัดพิมพ์ การเก็บรวบรวมข้ อมูล 1 บรรทัดพิมพ์ การ………………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………………………………3.5 ซ.ม. 1. ………...……………………………………………………….……………….…… ……………………………………………………………………………………………………….... 2. ………...………………………………………………………….……….………… ……………………………………………………………………………………………………….... 1 บรรทัดพิมพ์ การวิเคราะห์ ข้อมูล 1 บรรทัดพิมพ์ การ………………………………………………………………………………….….…… ………………………………………………………………………………………………….……… 1. ………...…………………………………………………………..……….………… ………………………………………………………………………………………………….…….... 2. ………...………………………………………………………….……..…………… 2.5 ซ.ม.
 24. 24. 3.5 ซ.ม. 15 สถิติทใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ี่ 1 บรรทัดพิมพ์1.5 ซ.ม. การ……………………………………………………………………………..…………… …………………………………………………………………………………………….…………… 0.5 ซ.ม. 1. ………...…………………………….…………………………….…….…………… ……………………………………………………………………………………………….……….... 2. ………...………………………………………………………….……..…………… ……………………………………………………………………………………………….………....
 25. 25. 3.5 ซ.ม. 16 บทที่ 4 1 บรรทัดพิมพ์ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 1.5 ซ.ม. 1 บรรทัดพิมพ์ การ.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. 0.5 ซ.ม. 1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูล ้ 2. ลาดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูล ้ 3. ผลการวิเคราะห์ขอมูล ้ สั ญลักษณ์ ทใช้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ี่3.5 ซ.ม. 1 บรรทัดพิมพ์ 2.5 ซ.ม. การ……………………………………………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………….…………………………… 1 บรรทัดพิมพ์ ลาดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 1 บรรทัดพิมพ์ ส่ วนที่ 1 การ............................................................................... ส่ วนที่ 2 การ............................................................................... 2.5 ซ.ม.
 26. 26. 3.5 ซ.ม. 17 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 1.5 ซ.ม. 1 บรรทัดพิมพ์ ส่ วนที่ 1 การ………………………………………………...………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………. 0.5 ซ.ม. 1. ………..……………………….…………………………………………… ………………………………………………………………………… 0.5 ซ.ม. 1.1 .…………….……………..……………………………………………….…… 1.1.1 …………………………...………………………………………….……. 1.1.1.1 ...………………………..……………………………ประกอบด้วย3.5 ซ.ม. 0.5 ซ.ม. 1) ..…...……………………………………………………………….….. …………………………………………………………………… 1.1) ……..…………………………..……………………………..….. …………………………………………………………………… 2) ……………………………………………..………….…… 2.1)………………………………………………… ……….…….... ………………………………………………….……………………………………………………… .…………………………………………………… 0.5 ซ.ม. 2. ………...………………………………………………………….……..…………… ……………………………………………………………………………………………….……….... 1.5 ซ.ม. ส่ วนที่ 2 การ……………………………………………….….……………………… ………………………………………………….……………………………………………………… .…………………………………………………… 0.5 ซ.ม. 1. ………...…………………………….…………………………….…….…………… ……………………………………………………………………………………………….……….... 2. ………...………………………………………………………….……..…………… ……………………………………………………………………………………………….……….... 2.5 ซ.ม.
 27. 27. 18 3.5 ซ.ม. (ตัวอย่างตารางหน้ าเดียวจบ) ตารางที่/1//ความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม 1 บรรทัดพิมพ์ สภาพการจัดการเรี ยนการสอน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน การแปลผล อันดับที่ มาตรฐาน ด้านผูเ้ รี ยน 3.29 0.43 ปานกลาง 3 ด้านครู 3.71 0.69 มาก 2 ด้านผูบริ หาร ้ 3.80 0.86 มาก 1 ด้านผูปกครอง้ 3.27 0.70 ปานกลาง 4 รวม 3.52 0.51 มาก 1 บรรทัดพิมพ์ (ข้อความในตารางให้ใช้ตวอักษรบาง) ั จากตารางที่ 1.......................................................................................................................... ....................................................................................................................1.5 ซ.ม. การ.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................1.5 ซ.ม. การ.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 2.5 ซ.ม.
 28. 28. 3.5 ซ.ม. 19(ตัวอย่างตารางหน้ าเดียวไม่ จบ)ตารางที่/2//ข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) 1 บรรทัดพิมพ์ N=804 ลักษณะทัวไปของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ่ ร้อยละ จานวน 1. ภูมิลาเนาปัจจุบน ั 1.1 ประเทศไทย 140 17.40 1.2 ประเทศลาว 288 35.80 1.3 ประเทศเวียดนาม 376 46.80 2. เชื้อชาติ 2.1 ไทย 140 17.40 2.2 ลาว 288 35.80 2.3 เวียดนาม 376 46.80 3. เพศ 3.1 ชาย 329 40.30 3.2 หญิง 475 59.10 4. อายุ 4.1 น้อยกว่า 21 ปี 366 45.52 4.2 21 – 30 ปี 437 54.35 4.3 มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป 1 0.13 อายุเฉลี่ย 20.6 ปี อายุนอยที่สุด 17 ปี ้ มากที่สุด 37 ปี 5. ระดับการศึกษา 5.1 อนุปริ ญญา 106 13.20 5.2 ปริ ญญาตรี 691 85.90 5.3 ปริ ญญาโท 3 0.40 5.4 ปริ ญญาเอก 4 0.50
 29. 29. 3.5 ซ.ม. 20 ตารางที่/2//ข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอนุภมิภาคลุ่มน้ าโขง ู (ไทย-ลาว-เวียดนาม)//(ต่อ) 1 บรรทัดพิมพ์ N=804 ลักษณะทัวไปของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ่ ร้อยละ จานวน 6. หลักสู ตรที่ศึกษา 6.1 เรี ยนเต็มเวลา 783 97.40 6.2 เรี ยนพิเศษ (เฉพาะวันหยุด) 13 1.60 6.3 เรี ยนพิเศษ (เฉพาะรายงาน) 8 1.00 1 บรรทัดพิมพ์ จากตารางที่/2//เป็ นข้อมูล..................................................................................................... ....................................................................................................................................... 1 บรรทัดพิมพ์ 1 บรรทัดพิมพ์ ภาพที่/1//แสดง............................................................................... ที่มา : บริ ษท การบินไทย จากัด (มหาชน) (http://..............................., 2010) ั1.5 ซ.ม. 1 บรรทัดพิมพ์ ต้องมีในบรรณานุกรมด้วย จากภาพที่/1//เป็ นข้อมูล....................................................................................................... .................................................................................................................... การ.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. 2.5 ซ.ม.

×