If you cant view the presentation , please download the fond attached            with this presentation    ...
kohila75@gmail.comKohila.nexo.com
          1    2    -3-5   6    E...
         18  19  20  21  22   ...
       30    -  31   32    33     ...
E                                     ...
                                ...
•E   E   • E E ...
         E              E                      ...
• ùN¬Uô] UiPXm Yô«p CÚkÕ Rôu BWmTUô¡Õ. • EQÜ CeÏ TtL[ôp AûWdLlThÓ £ß ÕLsL[ôL UôtlTÓ¡Õ. • Yô«u RûWlTϧ«p SôdÏ Es[Õ. • Rô...
SôdÏ ÑûYûV A±V ERÜm EßlTôÏm. C§p TX Öi¦VÑûY AÚm×Ls LôQlTÓ¡u].              ÑûY AÚm×Ls            ...
êuß CûQ Eªr¿o ÑWl©Ls Es[]. úUp AiQfÑWl©Ls: CûY ùRôiûPdÏl ©u×UôL Es[]. ¸rjRôûPf ÑWl©Ls :RôûP GÛm×LÞdÏd ¸úZAûUkÕs[]. SôY¥...
úUp AiQfÑWl©Ls            úUp AiQfÑWl©Ls                       SôY¥f ÑWl©Ls   ...
ùRôiûP                 EQÜdÏZp • ùRôiûP, EQûYÙm LôtûÙm LPjÕm JÚ ùTôÕlTôûRVôL AûUkÕs[Õ. • ùRôiûP EQÜdÏZ-p §...
• CûWlûT ÁsRuûU ùLôiP JÚ ûTVôÏm. A§L EQûY úNªjÕ ûYdLd á¥VÕ.• EQÜd ÏZp CûWlûT«u ØuTϧÙPu Lôo¥Vôd Õû[«u êXUôL ùRôPo×ùLôiÓs[Õ...
•EQÜ ùSô§L°]ôp KW[Ü ùN¬dLlThÓ TôÏ ¨ûXûV AûPkRÜPu AqYlúTôÕÑÚdÏRûN (ûTúXô¬d) ÑÚe¡ ®¬kÕ £±Õ, £±RôL Øu £ß ÏPÛdÏ (¥úVô¥]j§tÏ)Aà...
         E           Lôo¥Vôd ÑÚdÏ            RûNLs      ûTúXôWv ÑÚdÏj  ...
¥úVô¥]m  ù_Ë]m C-Vm
©jRlûTLpÄWp
                       a                      Bile salts  ...
pancreatic duct.
ùSô§L°u ùTVo        ùNVp            ÒWRjûRÙm ùTlúPôuLû[Ùm¥¬l£u            Tô-ùTlûPPôL Uôtß¡Õ...
                          Tôp                         ×WRm    ...
ùSô§L°u ùTVo               ùNVp                   ùTlúPôu Utßm Tô-ùTlûPÓ  G¬l£u     ...
                                ùTlú                    ...
ÏPÛ±g£Ls   Artery   Vein
E    E                
                                  UXjÕû[
                                     
 E   
-------   (a)  (b)         (c)       --------  E ...
                                        ...
Process of digestion tamil version
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Process of digestion tamil version

710 views

Published on

Dear educators in this PPT i have created many animations which will make the student to learn easily the process of Digestion. Please download and use it for education purpose.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Process of digestion tamil version

 1. 1. If you cant view the presentation , please download the fond attached with this presentation Click here to download the font Click here to go to ENGLISH version    
 2. 2. kohila75@gmail.comKohila.nexo.com
 3. 3.   1 2 -3-5 6 E7  8  9   10 11 12 E 13 E - 14  E15,16 17  -   
 4. 4.    18 19 20 21 22  23   - 24 25 -26 E E27 E E28 29    
 5. 5.   30  - 31 32  33   
 6. 6. E      
 7. 7.           E  E   E        
 8. 8. •E   E   • E E   • E ùN¬jRp Sôm EiÔm EQ®p Es[ LûWVôR £dLXô] ùT¬V êXdáßLû[, LûWVdá¥V Eh¡W¡jÕ RuUVUôdLjRÏkR £±V êXdáßL[ôL UôtlTÓm ùNVp ØûdÏfùN¬jRp Guß ùTVo, EQÜ, ùSô§L[ôp ºW¦dLlTÓ¡. To view the animation please go to the next slide
 9. 9.   E  E            
 10. 10. • ùN¬Uô] UiPXm Yô«p CÚkÕ Rôu BWmTUô¡Õ. • EQÜ CeÏ TtL[ôp AûWdLlThÓ £ß ÕLsL[ôL UôtlTÓ¡Õ. • Yô«u RûWlTϧ«p SôdÏ Es[Õ. • RôûPL°p Y¬ûNVôL TtLs Es[]. Yô«p SôuÏ YûLVô] TtLs Es[]. • AûY ùYhÓm TtLs, úLôûWlTtLs, Øu LûP Yôn TtLs Utßm ©u LûPYôn TtLs BÏm. TtLs EQûY SuôL AûWd¡u]. • Yôndϯ«p êuß CûQ Eªr¿o ÑWl©Ls Es[].  SôdÏ TtLs    
 11. 11. SôdÏ ÑûYûV A±V ERÜm EßlTôÏm. C§p TX Öi¦VÑûY AÚm×Ls LôQlTÓ¡u]. ÑûY AÚm×Ls ÑûY AÚm×Ls
 12. 12. êuß CûQ Eªr¿o ÑWl©Ls Es[]. úUp AiQfÑWl©Ls: CûY ùRôiûPdÏl ©u×UôL Es[]. ¸rjRôûPf ÑWl©Ls :RôûP GÛm×LÞdÏd ¸úZAûUkÕs[]. SôY¥f ÑWl©Ls : Sôd¡u A¥l×j§p AûUkÕs[]. • Eªr ¿ofÑWl©Ls Eªr ¿ûWf ÑWd¡u]. • Eªr ¿¬p PV-u Gu JÚ ùSô§ Es[Õ. • CÕ vPôofûN UôpúPô^ôL Uôtß¡Õ. • Eªr¿¬p Es[ ûXúNôûNm, Bu¥Tôd¼¬Vp LôW¦VôL (Tôd¼¬VeLû[ A¯jRp) ùNVpTÓ¡Õ.  
 13. 13. úUp AiQfÑWl©Ls úUp AiQfÑWl©Ls SôY¥f ÑWl©Ls ¸rjRôûPf ÑWl©Ls¸rjRôûPf ÑWl©Ls SôY¥f ÑWl©Ls  
 14. 14. ùRôiûP EQÜdÏZp • ùRôiûP, EQûYÙm LôtûÙm LPjÕm JÚ ùTôÕlTôûRVôL AûUkÕs[Õ. • ùRôiûP EQÜdÏZ-p §d¡uÕ. EQÜdÏZp CûWlûT YûW ¿iÓs[Õ.  
 15. 15. • CûWlûT ÁsRuûU ùLôiP JÚ ûTVôÏm. A§L EQûY úNªjÕ ûYdLd á¥VÕ.• EQÜd ÏZp CûWlûT«u ØuTϧÙPu Lôo¥Vôd Õû[«u êXUôL ùRôPo×ùLôiÓs[Õ.• CeÏ Lôo¥Vôd ÑÚdÏ RûNLs Es[]. CûWlûT Øu £ßÏP-p úNÚªPm ûTúXôWvG]lTÓm.• CeÏ ûTúXôWv ÑÚdÏj RûNLs Es[].• CûWlûT«p EQÜ ùSô§L°u ùNVpLÞdLôL £±Õ úSWm ReL ûYdLlTÓ¡Õ.   
 16. 16. •EQÜ ùSô§L°]ôp KW[Ü ùN¬dLlThÓ TôÏ ¨ûXûV AûPkRÜPu AqYlúTôÕÑÚdÏRûN (ûTúXô¬d) ÑÚe¡ ®¬kÕ £±Õ, £±RôL Øu £ß ÏPÛdÏ (¥úVô¥]j§tÏ)Aàlסu].• CûWlûT«u ÑY¬p CûWlûT ÑWl©Ls Es[].• CûY CûWlûT ¿ûWf ÑWd¡u].• CûWlûT ¿¬p ùTl£u, ùW²u Utßm CûWlûT -lúTv Gu ùSô§Ls Es[].• ùTl£u Gu ùSô§ ×WRjûR ùTlúPôuL[ôL Uôtß¡Õ.• ùW²u Gu ùSô§ LûWÙm Tôp×WRUô] úL£ú]ô_û] úL£u Guàm ùTôÚ[ôLUôtß¡Õ.• CûWlûT -lúTv ùLôÝl©u ùN¬jRûX ùRôPeÏ¡Õ.
 17. 17.  E Lôo¥Vôd ÑÚdÏ RûNLs ûTúXôWv ÑÚdÏj RûNLs CûWlûT ùW²u ùTl£u úL£u -lúTv  
 18. 18. ¥úVô¥]m ù_Ë]m C-Vm
 19. 19. ©jRlûTLpÄWp
 20. 20.   a  Bile salts Pancreatic lipase    • LûQV-lúTv úS¬ûPVôL ùLôÝl©u ÁÕ ®û] ׬V Ø¥VôÕ. • AR]ôp ©jR El×dLs ¿¬u TWl× CÝ®ûNûV ÏûjÕ ùLôÝlûT ÕLsLÞPu á¥V §WYUôL Uôtß¡Õ. • ClùTôÝÕ LûQV-lúTv CRàPu G°§p ®û]׬Ùm.  
 21. 21. pancreatic duct.
 22. 22. ùSô§L°u ùTVo ùNVp ÒWRjûRÙm ùTlúPôuLû[Ùm¥¬l£u Tô-ùTlûPPôL Uôtß¡Õ. Tô-ùTlûPÓLû[ Aªú]ô AªXUôLLôoTôd³ùTl¥úPv Uôtß¡Õ.ûLúUô¥¬l£u Tôp ÒWReLû[ ºW¦d¡uÕ.LûQV AªúXv vPôofûN UôpúPô^ôL Uôtß¡Õ. TôpUUô] ùLôÝlûT ùLôÝlÒLûQV -lúTv AªXUôLÜm, ¡¢NWôXôLÜm Uôtß¡Õ.
 23. 23.  Tôp ×WRm vPôo TôpUUô] Tô-ùTlûPÓ ùTlúPôu ×WRm fØu £ß ÏPp ùLôÝlÒ ¥¬l£u LôoTôd³ùTl¥úPv ûLúUô¥¬l£u LûQV AªúXv ùLôÝl× LûQV  ûLúUô¥ LôoTôd³ LûQV LûQV -lúTv LûQVm ¥¬l£u  ùTl¥úPv ¬l£u AªXUôLÜm, Aªú]ô Tô-ùTlûPÓ  -lúTv AªúXv ¡°NWôX UôpúPô^ AªXU   
 24. 24. ùSô§L°u ùTVo ùNVp ùTlúPôu Utßm Tô-ùTlûPÓ G¬l£u êXdáßLû[ Aªú]ô AªXUôL Uôtß¡Õ. UôpúPv UôpúPôû^, ÏÞúLô^ôL Uôtß¡Õ. XôdúPv XôdúPôû^ ÏÞdúLô^ôL Uôtß¡Õ. @©WdúPv @©WdúPôû^ ÏÞdúLô^ôL Uôtß¡Õ. ÑdúWv ÑdúWôû^ ÏÞdúLô^ôLô Uôtß¡Õ. TôpUUô] ùLôÝlûT ùLôÝl× -lúTv AªXUôLÜm ¡°NWôXLÜm Uôtß¡Õ.To view the animation of the Conversion please go to the next slide
 25. 25.   ùTlú  Tô-ùTl @©WdúPô ÑdúWô ùLôÝl× Pôu  ûPÓ        @©WdúP  ùLôÝl×   ÑdúWv  XôdúPv G¬l£u G¬l£u -lúTv UôpúPv   AªXm v       
 26. 26. ÏPÛ±g£Ls Artery Vein
 27. 27. E E   
 28. 28.    UXjÕû[
 29. 29.      
 30. 30.  E   
 31. 31. -------  (a)  (b)  (c)   -------- E   E (a) (c) (b)  --------- E (c) (a) (b)      ----------  E E (a)  (b) (c)   E----------------   (c) (a) (b)   
 32. 32.          kohila75@gmail.com

×