Folksams byggmiljöguide 2012

2,479 views
2,306 views

Published on

Miljöaspekten blir allt viktigare för vilka val vi gör i
vår vardag och när det kommer till vårt boende
finns det många olika frågor att ta ställning till. Ur
miljösynpunkt är det oftast svårast att veta vilka val
som är bäst. I Byggmiljöguiden får du kunskap om
hur du väljer material som gör minst skada på våra
gemensamma tillgångar – luft, mark och vatten.
Folksam byggmiljöguide används i hög grad av
branschens experter, och vi hoppas att den även
kan komma till användning av alla som själva
bygger om hemma.

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folksams byggmiljöguide 2012

 1. 1. 1 Byggmiljöguid Folksam 2012R 0436 12-05 Folksam 2012 Byggmiljöguide
 2. 2. Innehåll Vad tycker Naturskyddsföreningen om Byggmiljöguiden? I vår kampanj Handla Miljövänligt försöker vi hjälpa människor att välja de produkter som är Välkommen till nionde versionen av Folksams byggmiljöguide ............................ 4 bäst för miljön. Vår BRA MILJÖVAL-märk- Bygg och renovera grönt ............................................................................................................................. 6 ning är ett exempel på detta arbete. Socialt ansvar inte helt självklart i byggbranschen . .......................................................... 8 Av resursskäl hinner vi inte utvärdera alla Golvbeläggningar ............................................................................................................................................... 11 produktområden. När det gäller byggande, repara- Lim .................................................................................................................................................................................... 15 tioner och underhåll hänvisar vi alltid till Folksams Avjämningsmassor och spackel .......................................................................................................... 20 Byggmiljöguide.Det är ett bra och tydligt arbets- Byggskivor ................................................................................................................................................................ 25 redskap som ligger väl i linje med vårt eget sätt att Isolering ....................................................................................................................................................................... 29 arbeta med miljöfrågor. Färg .................................................................................................................................................................................. 32 Golvlacker .................................................................................................................................................................. 33 Eva Eiderström Fogmassor ................................................................................................................................................................ 39 Chef Handla Miljövänligt Fäst- och fogmassa samt tätskikt för kakel och klinker ................................................ 42 Svenska Naturskyddsföreningen Omslagsbild Arkitekten Kiram Gerhardsson har ritat och byggt ett miljöklassat typhus åt sig och sin familj. Huset är miljöklassat enligt metoden ”Miljöklassad Byggnad”, i denna ser man både på energi- användning, innemiljöns kvalitet och på byggnadsmaterialens kemikalie- innehåll. Huset är byggt i 365 mm tjocka lättbetong block och taket är isolerat med 500 mm lösull, man har relativt bra fönster och huset är extremt lufttätt, tätheten ligger under 0,2. Huset är försett med ett FTX- aggregat för ventilationen. De vattenburna radiatorerna får sin värme från en ackumulatortank som värms med solfångare och en vattenmantlad vedkamin. Belysningen sker med LED-lampor. Form och produktionsledning Urban Nilsson, Cajsa De Groat, Anna Holmgren /Folksam Marknaskommunikation. Foto Tobias Nilsson sidan 1, Lars Nyman och Mikael Olsson sidan 26. Foto övriga sidor Varis Bokalders.2
 3. 3. Nyckel som hjälper dig att Miljömärkningar tolka tabellerna Naturresurser Ändliga resurser – Ändliga resurser med Förnyelsebara resurser Svanen begränsad tillgång god tillgång Ändliga resurser med Svanen är Nordens officiella miljömärkning. I Svanens kriterier synnerligen god tillgång ställs krav om innehåll och användning av miljöfarliga kemikaler, utsläpp till luft vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Kraven tas fram i samråd med experter Arbetsmiljö vid tillverkning Öppen process – Sluten process – Sluten process – från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter. farliga ämnen farliga ämnen måttligt farliga ämnen Öppen process – EU Ecolabel måttligt farliga ämnen EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s offici­ ella miljömärke. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Arbetsmiljö vid byggandet Kemisk exponering med Kemisk exponering eller Inga kända risker Svanen. Tillverkarna måste visa att produkterna klarar de krav kända risker eller kemisk tunga lyft eller ergonomiskt på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av exponering och tunga lyft påfrestande ställningar tester och dokumentation. och/eller ergonomiskt påfrestande ställningar FSC Forest Stewardship Council är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och Bruksskedet Höga emissioner eller hög Låga emissioner, Låga emissioner, ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.   kemikalieanvändning vid kemikalieanvändning låg kemikalieanvändning skötsel eller dålig funktion, vid skötsel, bra funktion, vid skötsel, bra funktion, svårstädat inte så lättstädat lättstädat Var är produkten ­ illverkad? t Avfall – byggspill Deponi – Energiutvinning Återanvändning ifrågasatt kemiskt innehåll Deponi – ofarligt Återvinning Framför varje rekommenderad produkt finns en ljusblå, blå eller Farligt avfall grå färgmarkering. Den ger besked om var produkten är tillverkad. Läs mer på sidan 3 varför vi lämnar denna information. •  Sverige I Deponi – Återanvändning •  övriga Norden I Avfall – uttjänt produkt Energiutvinning ifrågasatt kemiskt innehåll Återvinning •  tanför Norden U Deponi – ofarligt Farligt avfall Kemikalieinspektionens Produkten innehåller ämnen Produkten innehåller ämnen Produkten innehåller inga Begränsningsdatabas och upptagna i Begränsnings­ upptagna i Begränsnings­ ä ­ mnen upptagna i PRIO-guide databasen med angiven tid­ databasen med angiven hög­ B ­ egränsningsdatabasen punkt för avveckling och/eller sta halt och/eller ämnen eller ämnen som omfattas VOC i en halt av minst 300 g/l som klassas som prioriterat ­ av PRIO-guiden och/eller ämnen som klassas ­ iskminskningsämne enligt r som utfasningsämne enligt PRIO- guiden PRIO-guiden Hälso- och Produkten klassificeras som Produkten innehåller ämnen Produkten innehåller inga miljöklassificering hälso- eller miljöfarlig och som klassificeras som hälso- ä ­ mnen som klassificeras som ska märkas med farosymbol eller miljöfarliga hälso- eller miljöfarliga enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter alternativt att produkten innehåller biocider med någon form av CMR- klassificering. Folksams slutomdöme Rekommenderas ej Accepteras tills vidare Rekommenderas3
 4. 4. Välkommen Folksams byggmiljöguide 2012! Miljöaspekten blir allt viktigare för vilka val vi gör i Från produktion till återvinning vår vardag och när det kommer till vårt boende Vi fortsätter också att redovisa var produkterna är finns det många olika frågor att ta ställning till. Ur tillverkade. Bland annat av det skälet att närprodu- miljösynpunkt är det oftast svårast att veta vilka val cerade varor inte behöver lika långa transporter. som är bäst. I Byggmiljöguiden får du kunskap om I nuläget är det det enda sättet för oss att beröra hur du väljer material som gör minst skada på våra koldioxidutsläpp. En annan intressant gemensamma tillgångar – luft, mark och vatten. aspekt är hur tillverkarna tar ansvar i sina leveran- Folksam byggmiljöguide används i hög grad av törsled – och respekterar mänskliga rättigheter. branschens experter, och vi hoppas att den även Jag vill även passa på att slå ett slag för återvin- kan komma till användning av alla som själva ning. När vi bygger om och renoverar är det inte all- bygger om hemma. tid nödvändigt att riva allt och sätta in nytt. Har du funderat på vad du kan återanvända? Det finns fle- Hjälp att bygga miljövänligt ra affärer som specialiserat sig på byggnadsvård, Folksam och oberoende experter tittar noga på där finns vackra gamla dörrar, fönster, beslag och flera kriterier. Hur framställs produkten? Är den mycket annat som är unikt och faktiskt också mil- ofarlig för hälsan när man använder den? Påverkar jövänligt. färgen omgivningen även när den sitter på väggen På folksam.se ger vi dig renoveringstips och vad och har torkat? Vad händer med golvet när det har du ska tänka på när du anlitar en hantverkare. tjänat ut och man vill slänga det? Svaren hittar du här. Vi vill att du som konsument så lätt som möjligt Med hopp om en hållbar framtid ska kunna bygga miljövänligt. Karin Stenmar, Miljöchef på Folksam4
 5. 5. Kvarteret Limnologen i Växsjö består av fyra åttavånings­ hus byggda med en bärande stomme av trä. Husen är ritade av Arkitektbolaget AB och massivträelementen är tillverkade av Martinsons Byggsystem AB. Valet av trä­ stomme istället för armerad betong gör att man släpper ut ungefär tio gånger mindre koldioxid vid produktionen av de material som används för att bygga huset. Husen är vackra, energieffektiva och är försedda med sprinklersys­ tem för att klara brandkraven. Växsjö håller på att profilera sig som ”Den moderna trästaden” i Sverige med många intressanta nya träbyggnader.5
 6. 6. Bygg och renovera grönt Mer än försäkringar Den nya kemikalielagstiftningen – Reach Vi berättar också var produkten är tillverkad Vi är övertygade om att våra val i livet spelar roll. 2008 trädde Reach, den Europeiska kemikalielag- I de varugrupper där vi listar godkända produkter Folksam försäkrar varannan svensk och är ett stort stiftningen, i kraft. Syftet med den är att fasa ut ke- finns det en liten prick framför varje produkt. Fär- företag, detta medför ett ansvar. Det är därför vi miska ämnen som är farliga för människor och na- gen på den pricken berättar var produkten är till- gör saker som inte brukar förknippas med försäk- tur. Arbetet med att identifiera särskilt farliga verkad. Ljusblått betyder Sverige, blått Norden och ringsbolag. ämnen har påbörjats. Såväl tillverkare av kemiska grått övriga världen. Vi vill göra det lättare för våra kunder och andra ämnen som de som använder dem vid tillverkning att göra miljövänliga val genom tester och jämförel- av produkter ska dokumentera dess eventuella på- Koldioxidutsläpp vid transporter ser av till exempel bilar, utomhusfärger och värme- verkan. Alla ämnen som tillverkas i mängder över en allt viktigare fråga pumpar. ett ton årligen skall enligt tidsplanen vara genom- Skälet till att vi gjort denna värdering är den allt in- Som stort försäkringsbolag är Folksam också sto- gångna inom en tioårsperiod. tensivare debatten om våra koldioxidutsläpp och de ra beställare av byggreparationer. Vi beställer fak- Den första registreringsperioden för kemiska klimatförändringar de leder till. Helst skulle vi ock- tiskt byggreparationer för 800 miljoner kronor var- ämnen var klar december 2010 och gällde ämnen så ha velat värdera energiåtgång vid tillverkning av je år. Eftersom vi vill göra dessa reparationer så producerade i mängder över 1 000 ton per år. Nu är produkterna och utsläppen vid transporten av dem. miljömässigt bra som möjligt måste vi också veta det dags för ämnen i produktionsintervallet 100 – 1 Tyvärr är de fakta som finns bristfälliga. Det är vilka material som är att föredra ur ett miljöper- 000 ton per år, med slutdatum maj 2013. Från att långt ifrån alla tillverkare som redovisar energiåt- spektiv. vid förra tillfället huvudsakligen ha berört stora fö- gången vid tillverkning eller i detalj hur deras pro- Det är bakgrunden till varför vi beslutade oss att retag kommer nu mindre företag, och framför allt dukter transporteras. Det är till exempel stor skill- göra Folksams Byggmiljöguide. andra typer av ämnen, i fokus. För närvarande nad i koldioxidutsläpp mellan långtradare och tåg. finns det ca 500 SVHC-ämnen (Substances of Very Bristen på underlag gör att vi inte kan värdera Renovera grönt! High Concern) på listan. Många av dessa ämnen in- dessa parametrar men vår ambition är att i framti- Målsättningen med Folksams Byggmiljöguide är går i olika produkter som används inom byggindu- den göra det. att med enkla symboler visa olika byggprodukters strin. Tills vidare får vi nöja oss med att informera om påverkan på miljön. I arbetet med Byggmiljöguiden har vi utgått från var produkten är tillverkad. Vår tes är att en när- När du bläddrar i guiden kommer du att möta en REACH och produkter som innehåller farliga äm- producerad produkt orsakar mindre utsläpp vid mängd olikfärgade prickar. Dels är det markeringar nen rekommenderas inte. transporter än de som är tillverkade längre bort och som talar om var på miljöskalan olika produkt- Parallellt med den nya kemikalielagstiftningen tran-sporteras hit. Det finns naturligtvis fallgropar grupper befinner sig. Vi värderar allt från vilka na- har miljöorganisationer i Europa via Internationel- även i ett sådant resonemang för även om varan är turresurser som används till vilka kemikalier pro- la kemikaliesekretariatet publicerat listan ”Substi- tillverkad i Sverige kan ju många beståndsdelar dukternainnehåller och om de omfattas av tute It Now”. Listan innehåller drygt 250 ämnen komma med långa transporter. hälso- och miljöklassificerings-regler. som är utvalda enligt samma principer som Vi tycker dock att den information vi lämnar är Dels sätter vi ett slutbetyg. Rött betyder rekom- REACH tillämpar. I arbetet med Byggmiljöguiden avgjort bättre än att inte beröra frågan alls och för- menderas inte, gult innebär accepteras tills vidare har vi också beaktat denna. hoppningsvis går det att utveckla med tiden. medan grönt är det miljömässigt bästa valet. De produkter vi rekommenderar speglar infor- Därefter ger vi konkreta förslag på produkter i de mationsläget i april 2012. klasser vi tycker är bra ur miljösynpunkt.6
 7. 7. Solvarms hus i Dalsland Anders Solvarm har byggt ett timrat hus inne i ett växthus i Sikhall som ligger i Dalsland vid Vänern norr om Väners­ borg. Växthuset skyddar huset från väder och vind sam- tidigt som det bidrar till att hålla värmekostnaderna nere. Timmerväggarna är oisolerade, men taket på timmer- huset är isolerat med lösull av cellulosafiber. Uppvärm­ ningen sker med solfångare och med två ”massugnar”, varav den ena är vattenmantlad och den andra innehåller en bakugn. Filtrerat BDT-vatten och urin som separerats ut i toaletterna används för bevattning och gödsling av växterna i växthuset. Man lever som i en djungel, man od­ lar sina egna grönsaker och rosorna blommar hela året.7
 8. 8. Socialt ansvar inte helt självklart i byggbranschen Hur tar byggbranschen ansvar i produktionsled? fortfarande en stark potential för ökat fokus på för- betsvillkor har stått relativt still är förvånande ef- Produktionen av varor och tjänster blir alltmer atagsansvar i sektorn. tersom frågan om socialt ansvar har ökat i betydel- globaliserad. I många länder med låga produk- se generellt. ” tionskostnader är det vanligt att nationella arbets- Bra resultat 2012 och miljölagar bryts. Därför har Folksam, med 2012 års undersökning av hur byggbranschen arbe- Av årets 26 företag har över 80 procent analy- hjälp av Swedwatch, undersökt hur byggföretagen tar för miljöhänsyn och bra arbetsvillkor i leveran- med varor i Byggmiljöguiden tar ansvar för sin leve- törskedjan visar på klara förbättringar jämfört med serat eller delvis analyserat riskerna för bris- rantörskedja. Den första undersökningen av detta 2010. Vi har analyserat hur företagen arbetar inom ter i miljöhänsyn och arbetsvillkor, en ökning slag presenterades i Byggmiljöguiden 2010. fem områden. sedan 2010. Vad menas med företagsansvar? Kunskap om var produktionen sker Höga mörkertal Sedan mitten av 90-talet har företag inom många Analys av risker Liksom i 2010 års undersökning anger dock fortfa- branscher antagit etiska uppförandekoder som slår Krav på miljöförhållanden rande 60 procent av de tillfrågade att de inte har nå- fast vilka krav på arbetsvillkor och miljöprestanda Krav på arbetsvillkor gon produktion alls i länder med låga produktions- som företaget ställer på sina leverantörer och un- Rutiner för uppföljning. kostnader, så kallade riskländer. Det är högst derleverantörer. Förutom att undvika risker för osäkert om det verkligen stämmer. Risken är att fle- människor och miljö kan arbetet i bästa fall vara en Trenden är tydlig. Förbättringar har skett på alla ra företag valt att tolka frågan som att det gäller den katalysator för hållbar produktion. områden utom när det gäller att ställa krav på ar- egna produktionen eller endast det närmaste pro- ” betsvillkor. Bland annat har antalet företag som ge- duktionsledet. Eftersom frågan inkluderar samtli- nomfört riskanalyser fyrdubblats sedan 2010. De ga produktionsled är sannolikheten stor att ett mör- Det handlar om att minimera risken för kertal finns i det inkomna resultatet. Detta har analyserat var i deras leverantörskedja det kan skador och maximera de positiva avtrycken antagande underbyggs av det faktum att företagen finnas risker för miljöproblem eller bristande ar- av ett företags verksamhet. betsvillkor. Nästan tre gånger så många företag har som har produktion i riskländer i 2012 års under- rutiner för uppföljning av krav som de ställer på sökning återfinns inom så gott som alla byggbran- De branscher som arbetar intensivt med ansvars- sina leverantörer. schens segment som finns representerade i byggmil- frågor, t ex kläd- och elektroniksektorn, har utsatts Skriftliga krav på arbetsvillkor i leverantörsled är jöguiden. Handel med riskländer förekommer för offentliga granskningar och konsumenttryck. det område där det hänt minst sedan 2010 års un- inom de flesta områden och därför är en rimlig giss- En annan pådrivande faktor är investerare som dersökning, en svag ökning kan skönjas. Miljökra- ning att antalet svenska byggföretag som handlar ställer krav kring miljö- och etikarbete. Byggbran- ven har dock ökat med 25 procent vilket gör att fö- med riskländer egentligen är större. schen har hittills inte utsatts för någon omfattande retagen numera i ungefär lika stor grad ställer krav granskning kring dessa frågor och därmed finns det på miljö och sociala villkor. Varför kraven på ar-8
 9. 9. Brist på transparens på integrering med övriga inköpsarbetet och – Leverantörernas utvärdering ger oss möjlighet På många av byggföretagens hemsidor är informa- medverkan av de anställda i produktionen. att försöka förflytta dem i rätt riktning. Detta ser vi tion om socialt ansvarsarbete svårt att hitta. Ett 6. Satsa på utbildning inom miljö- och som väldigt positivt, säger Stefan Gustavsson. flertal företag tillhör större koncerner och använ- arbetsrättsliga krav för de anställda i I dagsläget genomför ESSVE endast egna audits der sig av deras uppförandekoder, men det är krång- produktionen samt för leverantörer. men man avser att i framtiden komplettera med ligt eller ibland omöjligt att hitta länkar eller hän- 7. Se till att uppförandekoden är tillgänglig för tredje parts audits. visningar om detta. På företagens hemsidor finns allmänheten och lätt att hitta på hemsidan. – Tanken är att vi ska göra tredjeparts-audits (ex- ofta information om de miljökrav som ställs på 8. Se till att uppförandekoden/kraven på arbetsför ternt beställda inspektioner, reds anm) på utvalda hemmaplan (i butiker, hos återförsäljare och hållanden även kommuniceras till under- områden och hos utvalda leverantörer och då får vi gällande transporter och logistik). Däremot är det leverantörer. ett ännu vassare verktyg, fortsätter Tommy Dou- svårt att hitta information om huruvida det ställs 9. Följ upp kraven. Det är en förutsättning för han. några miljökrav längre ner i produktionsleden. För förbättrade arbetsvillkor och miljöarbete. ESSVE har många leverantörer i flera så kallade att svenska byggföretag ska kunna ge ett ökat riskländer och har bland annat lång erfarenhet av förtroende bland allmänheten och professionella Exempel på företag som arbetar med samarbete med många länder i Asien. På frågan om hantverkare är lättillgänglig information och miljö- och socialt ansvar vad de kan se för svårigheter och utmaningar med transparens en förutsättning. att arbeta med CSR-frågor i riskländer svarar ” ESSVE Stefan Gustavsson: Ökad vikt bör läggas på utbildning av ESSVE levererar infästningar och har en stor bredd – Det kan vara svårt att få leverantörer att förstå anställda i produktionen och på förändring i sitt sortiment som består av allt från skruvar och vikten av att bedriva ett sådant här arbete, och det av de egna inköpsvillkoren för att ett socialt muttrar till lim, fog och elverktyg. Företaget tillhör är en utmaning att kommunicera relevanta krav koncernen BB Tools AB som sedan 2005 har en som de ska förstå och implementera i sin egen och miljömässigt arbete ska bli hållbart och uppförandekod som innehåller bland annat krav på verksamhet. Dessutom ska de själva driva de här långsiktigt. arbetsförhållanden hos leverantörer. Sedan 2006 frågorna vidare internt. har koncernen en specifik uppförandekod för sina Tommy Douhan menar att den stora utmaningen Rekommendationer för företag inom byggsektorn: leverantörer som bygger på UN Global Compact2 ligger i att förflytta leverantörerna i rätt riktning 1. Genomför en övergripande hållbarhetsanalys och som behandlar lagar, arbetsvillkor, barnarbete, men att man nu har fått ett bra verktyg för att och undersök möjligheten att satsa mer på säkerhet på arbetsplatsen, boende och korruption. arbeta med detta. hållbar produktion. Hösten 2011 lanserade koncernen även ett web- CSR-verktyget är nytt och arbetet med det är 2. Genomför riskanalys över var företaget kan ha baserat CSR-verktyg. fortfarande i sin linda. Men målen är högt satta. miljö- och sociala risker (genom leverantörs Stefan Gustavsson, miljö- och kvalitetschef och Stefan Gustavsson och Tommy Douhan ser positivt kedjan ner till råvara). Tommy Douhan, inköpschef på ESSVE berättar att på framtiden. 3. Vidta åtgärder utifrån de identifierade riskerna. det nya CSR-verktyget innebär att leverantörerna – Med det nya verktyget ska vi på sikt naturligtvis Prioritera och gör upp tidsplan utifrån ska utvärdera sig själva inom områden som hälsa försöka nå ut till så många som möjligt men vi har prioriteringarna. och säkerhet, anställning och anställningsvillkor, sagt initialt att vi ska täcka 80 procent av vår totala 4. Anta policys för vilka etiska och miljömässiga mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor inköpsvolym och alla LCC-länder. krav företaget ställer på produktionen av varor och anti-korruption. Att utvärderingen är web- och tjänster. baserad gör det enklare för ESSVE att administre- 5. Lägg upp kontinuerligt uppföljningsarbete som ra, utvärdera och se var det finns svagheter och säkerhetsställer att ovan krav åtföljs. Fokusera brister hos leverantörerna, både totalt sett och indi- viduellt.9
 10. 10. Så svarade företagen Nej Delvis Ja 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 0 0 0 2010 2012 2010 2012 2010 2012 Info om produktionen: Sociala krav: Rutiner: Svar på frågorna ”Känner ni till var era produkter Svar på frågan ”Ställer ni några skriftliga krav på Svar på frågan ”Följer ni upp eventuella inköps- tillverkas?” samt ”Tillverkas era produkter eller arbetsvillkor i produktionen av era varor i länder krav gällande arbetsvillkor och miljöhänsyn? Om delar av produkterna i länder med risker för brister med stora risker för brister gällande arbetsvillkor ja eller delvis, vad består uppföljningsarbetet av?” i miljöhänsyn och arbetsvillkor (Asien, Afrika, La- (ffa Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa)”? tinamerika och Östeuropa)? Om ja, ange länder”. 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0 0 2010 2012 2010 2012 Riskanalys: Miljömässiga krav: Svar på frågan ”Har ni analyserat vilka riskerna är Svar på frågan ”Ställer ni några skriftliga miljö- för bristande miljöhänsyn och/eller undermåliga krav vid produktion av era varor i länder med arbetsvillkor i produktionen av era varor?” stor risk för brister i miljöhänsyn?”10
 11. 11. Golvbeläggningar Vi har kartlagt de vanligaste golvmaterialen för ligt en metod som har tagits fram av Golvbranschens Svanenmärkta Pergo livingExpression inomhusbruk i torra utrymmen, alltså inte våtrum. Riksorganisation. Denna mätmetod, som numera är produkter: Pergo original Excellence Där används huvudsakligen kakel och klinker eller internationell standard, visar vilka ämnen som avges Armstrong DLW Pergo public Extreme PVC-matta. från golvet och i vilka halter. Metoden har tagits fram Linoleum: Det i särklass vanligaste plastgolvet är PVC-golv. eftersom vissa människor kan vara överkänsliga mot Colorette Siljan Wood Products Det tillverkas av polyvinylklorid som bildas när de ämnen som avges. Ska du köpa ett golv, fråga om Decorette Siljan Nature etengas får reagera med klorgas i en industriell det är emissionstestat. Är det inte det, bör du övervä- Granette process. För att ge mattan dess tekniska egenskaper ga att köpa ett emissionstestat golv istället. Jaspé Tarkett tillsätts bland annat mjukgörare och stabilisatorer. Lino Art Parkettgolv Professional Linoleummattor tillverkas av linolja, hartser från FSC-märkning LinoArt Star Ek 3-stav, lackad - barrträd, trä­mjöl och kalkstensmjöl. I ett första steg För tillverkare av trävaror finns det numera en möj- Linodur Ultraloc blandas oxiderad linolja och harts med de andra rå- lighet att FSC-märka sina produkter. FSC står för LinoPro Parkettgolv Professional varorna till ett linoleumgranulat. Mattvåderna till- Forest Stewardship Council som är en världsom- LinoLife Ek 3-stav, lackad - 2-Lock verkas genom att granulatet valsas fast på juteväv. spännande organisation. Produkter certifierade en- Linorette Våderna hängs därefter i torkrum där de härdas. ligt FSC-standard ska komma från skogar som är Linovation Tarkett Sommer Lamellgolv är uppbyggda av lameller i flera olika brukade på ett ansvarsfullt sätt ur miljömässig, soci- Linovation PUR Linoleum: skikt. Stommen i ett lamellgolv är vanligtvis av furu- al och ekonomisk synvinkel. FSC ska uppmuntra till Marmorette Allegro xf eller granribbor som ligger vinkelrätt mot de lameller miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livs- Marmocor Ecopure 4.6 mm som är ytskiktet. Tunnare lamellgolv har oftast en kraftigt bruk av världens skogar. Marmorette Sport Elafono 2.0 mm stomme av HDF-board. Om du ska köpa träprodukter, till exempel ett mas- Moiré Etrusco xf 2.5 mm Ytskikten består oftast av ädelträ och är slipnings- sivt trägolv eller utemöbler av trä kan du fråga försäl- Super Moiré Linosport Classic bara ett par gånger. Ytskikt av ädelträ är vanligtvis jaren om det finns FSC-märkta produkter. Mer in- Uni Walton 4.0 mm lackat men kan också vara oljat. formation om FSC hittar du på internet www. Linosport xf 3.2 mm Laminatgolv kan tillverkas på två sätt, hög- fsc-sverige.org. Forbo Flooring Narnidur 4.0 mm tryckslaminat eller direktlaminat. Den vanligaste Linoleum: Sicuro xf R10 2.5 mm tillverkningsmetoden är direktlaminat där mönster Artoleum 2,5 mm Silencio xf 3.8 mm/Ac- och slitskikt limmas direkt på en stomme av HDF- Marmoleum coustic xf 3.8 mm board eller spånskiva. Marmoleum Click Style Elle xf 2.5 mm Högtryckslaminat tillverkas genom att färdiga ski- Marmoleum Decibel Style Emme xf 2.5 mm vor av laminat monteras på en stomme av HDF- 3,0 mm Toscano xf board. Med högt tryck pressas de båda delarna sam- Touch Duet Veneto Essenza 2.5 mm man. Touch Solo Veneto xf De flesta lamell- och laminatgolv läggs numera Trägolv: Veneto xf Bfi utan limning i not och spont. De läggs genom att not Forshaga Parkett och spont ”klickar i” varandra. En sådan metod är Tillverkare med förstås både praktisk och miljövänlig. Genom att Pergo (Europe) FSC-märkta trägolv golvet inte behöver limmas går det lätt att ta bort, re- Laminat: Berg Berg parera eller återanvända utan att det skadas. Festival Kährs De flesta golvmaterial är även emissionstestade en- Pergo domestic Extra11
 12. 12. Golvbeläggningar PVC Linoleum Massivt trä Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall  –  byggspill Avfall  –  uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Finns miljömärkningskriterier framtagna? Ja Ja Ja Miljömärkta produkter? Nej Ja Ja Folksams slutomdöme Exempel på Ej redovisad Armstrong Tarkett Almedals Golv Föllinge Golv rekommenderade produktgrupp • Colorette PUR • Linosom Veneto • Ädelträtiljor ek • Föllinge massiva golv golvbeläggningar • Granette PUR xf 2,0; 2,5 • LinoArt Firmament LPX • Linosom Almo Hardwood Junkers • LinoArt Alumino LPX Acoustic xf • Österbymo trägolv • Trägolv massivt • LinoArt Bronce LPX 3,3; 3,8 al, ask, björk, ek 14; 20,5; 22 Var är produkten • Linodur LCH LPX • Linosom Allegro • Trägolv plank 14; 20,5; 22 t ­ illverkad? • Uni Walton PUR xf 2,5 Ardbo (Se insidan av fliken) • Marmorette • Linosom • Wood Millenium ek, Kärnsund •  Sverige I • Granette Etrusco xf 2,5 merbau • Massiva trägolv •  övriga Norden I •  tanför Norden U Forbo Flooring Baseco LGB Timmerhus • Marmoleum 2,0; 2,5; • Trägolv ek, furu, gran • Massiva trägolv furu,ek 3,2; 4,0 • Skeppsgolv, många • Artoleum 2,0; 2,5; 3,2; 4,0 Byggmästaren träslag • Marmoleum Dual 2,0; 2,5; • Masterparquet ek, bok 3.2; 4.0 Siljan Wood Products • Marmoleum Clic Dala-Floda • Nature furu, gran • Marmoleum Acoustic • Trägolv ek, furu, gran • Structure furu, gran • Marmoleum Decibel 3,0; 3,5 Fredricsons Trä AB Stombergs Massiva • Touch Duct • Massiva trägolv ask, bok, Trägolv • Touch Solo ek, körsbär, lönn, merbau, Tilja ask, ek, körsbär,12 pitch pine, teak, valnöt, valnöt wenge • Stavparkett ask, ek, körsbär, valnöt
 13. 13. Forts. Golvbeläggningar Lamell Laminat Textila golv (Konstfiber) KlinkerNaturresurserArbetsmiljö vid tillverkningArbetsmiljö vid byggandetBruksskedetAvfall  –  byggspillAvfall  –  uttjänt produktKemikalieinspektionensBegränsningsdatabas och PRIO-guideHälso- och miljöklassificering Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligtFinns miljömärkningskriterier framtagna? Ja Ja Ja JaMiljömärkta produkter? Nej Nej Nej NejFolksams slutomdömeExempel på Berg och Berg körsbär, hard maple, Alloc • Plank Bevel Ej redovisad CC Höganäsrekommenderade • treskikts färdigparkett jarrah, ek, valnöt • Commercial 4-way produktgrupp • Kakelgolvbeläggningar Slitskikt: ask, berglönn, • Commercial Stone • Ship´s Deck • Klinker, glaserad bok, ek, furu, gran, Rappgo • Domestic • Ship´s Deck • Klinker, oglaserad kanadensisk lönn, • Mörka skogen • Home narrow körsbär, päron, valnöt Slitskikt: ask, björk, bok, • Home Plus • Big Salb GolvabiaVar är produkten ek, furu, gran, lärk, lönn • Kitchen Wall • Plank • Glaserade kakel ocht­ illverkad? Forbo Flooring • Original • Classic Planks klinker(Se insidan av fliken) • Forshaga parkett Tarkett • Universal•  Sverige I Slitskikt: ask, björk, bok, • Epoque • Parkett Tarkett•  övriga Norden I ek, jarrah, körsbär,lönn, • Salsa • XL • Eden 731•  tanför Norden U valnöt • Bravo • Prestige • Infinite 832 • Basic • Lamin´ Art 832 Golvabia • Professional Forbo Flooring • Loft 832 • Golvabia fanérgolv • Tango • Adventure • Smart Pro 832 • Rumba • Geographic • Soundlogic 931 Kährs Slitskikt: ask, björk, bok, • Northern Timber • Soundlogic 1032 • Lamellparkett 13; 15 ek, furu, lönn, merbau, • Ocean • Vintage 832 • Lamellparkett Linnea sapeli • Woodstock 832 • Fanérgolv 7 Pergo • Select Slitskikt: ask, bok, björk, • Tiles on Plank • Smart SRS • Longplank-V4 • Smart • Tile13 • Slab Bevel 4-way
 14. 14. Nils Christian Broerings hus i Hököping, Malmö Huset är byggt i miljövänliga material och ambitionen var att bygga ett hus som passar in i en skånsk by. Därför har man byggt huset i tegel och försett det med ett traditio­ nellt vasstak. Tegelkonstruktionen är en skalmur som isolerats med små lättklinkerkulor (Lecakulor). Taket är isolerat med cellulosafiber och inomhus är alla väggar ler­ klinade. Huset värms med golvvärme från en ackumula­ tortank som värms med den vattenmantlade kaminen och med solfångarna som placerats på marken en bit från själva huset. All inredning är av massivt trä.14
 15. 15. Lim Lim består till övervägande delen av bindemedel Många limtillverkare testar numera sina produkter Svanenmärkta produkter: och lösningsmedel. Dessutom ingår smärre tillsat- avseende eventuell förtvålningsrisk enligt en stan- Dalapro/scanspac ser som klibbgivare, mjukgörare, konserveringsme- dardmetod. Då sammanfogas betong, avjämnings- Dalapro Plus del, stabilisatorer, katalysatorer samt ibland fyllme- massa, lim och golvytbeläggning enligt tillverkar- Dalapro Plus Hydro del. Bindemedlet är ofta en polymer, som kan vara nas anvisningar. av naturligt ursprung, till exempel stärkelse som i vanligt tapetklister, eller syntetisk, till exempel po- Modifierad silikon lyvinylacetat, som i vävlim. Utvecklingen inom plastområdet har gjort att lim- mer baserade på modifierad silikon har lanserats. Organiska lösningsmedel istället för vatten Syftet är att få ett alternativ till miljömässigt tvek- Förr hade lim oftast lacknafta som lösningsmedel samma limmer, bland annat sådana som innehåller medan dagens lim till övervägande delen har vat- isocyanater. ten. I vissa få produkter går det inte, av tekniska En annan god egenskap är att produkter med mo- skäl, att använda vatten. Istället används organiska difierad silikon är övermålningsbara. lösningsmedel som toluen, etanol eller alifatnafta. För att få ett bra resultat är det viktigt att följa de Alla vattenbaserade lim innehåller konserve- anvisningar som tillverkaren ger i sin produktinfor- ringsmedel. Dessa är ofta upptagna i Kemikaliein- mation. Det kan gälla på vilket sätt limmet ska app- spektionens Begränsningsdatabas och PRIO-gui- liceras, vilka krav det finns på underlagets beskaf- de. fenhet samt vilka tider som bör förflyta innan de Akrylatlim används vid läggning av PVC- och li- sammanfogade materialen belastas. noleummattor. Viktigt med torrt underlag Limmet har en tendens att förtvålas vid påverkan av alkalisk fukt (fukt med högt pH-värde) och av- ger då ämnen som kan verka irriterande på slem- hinnorna. Det är därför viktigt att underlaget är torrt när mattan läggs på. I det snabba tempot på dagens byggarbetsplatser händer det lätt att matt- läggningen påbörjas innan underlaget blivit till- räckligt torrt.15
 16. 16. Lim PVAC-lim Trälim, vävlim med mera PVC-, linoleumlim Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall  –  byggspill Avfall  –  uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Ja Ja Miljömärkta produkter? Ja Nej Folksams slutomdöme Exempel på • Bostik Alcali Tac AT • Cascol Laminatlim D2 • Flügger 270 Tapetlim • Aquapanel Slot Adhesive Casco Sika rekommenderade Golvlim 3310 • Flügger, 290 Tapetlim • Knauf GF-lim •  asco Aqua 3437 C •  ikabond 560 S lim • Wall Adhesive • Cascol PVAC-LIM 3330 Non Woven • Aquapanel Indoor Joint • Casco AquaProff 3431 Våtrumslim • Hernia Vävlim PVP Variant • Cascol 3305 Adhesive • Cascolin 3449 • Hernia Vävlim PVP Extra • Casco Combi 4 Wall 3415 Gyproc • Knauf Danogips Golvlim • Cascolin Plomb • Bostik Wall Standard • Gyproc G46 golvlim förseglingslim 3482 Var är produkten • Bostik Tapetlim NW Ecofix Landora • Cascolin Solid 3481 t ­ illverkad? • Bostik LinoTac LT •  cofix D2, D5, D6 E Kiilto •  andora Väv Tapetlim L • Cascolin ProffSolid 3480 (Se insidan av fliken) • Bostik Wet room • Landora Vävlim •  iilto 66 Trälim/ K •  andora Vävlim L • Casco Tejplim 3456 •  Sverige I • Bostik Wall combi • Landora Väv Tapetlim Universallim • Casco Fixeringslim 3455 •  övriga Norden I • Hernia KP 4 • Landora Tapetlim • Kiilto 96 Polar Norgips • Casco iFloor-Lim 3468, •  tanför Norden U • Hernia Non Woven • Kiilto Extra golvlim • Montagelim GSL 300 3403 Englund Gruppen • Kiilto Mästarens vävlim • Montagelim GSL 600 Casco •  zin MK33 U • Kiilto NoWo Englund Gruppen Bona •  asco Bårdlim 3421 C • Kiilto Spezial Parkettlim Rescon Mapei •  zin-KE 2000 S U •  ona D720 B • Casco Parkettlim 3311 Essve Produkter • Kiilto V-Special •  rälim inne T •  ona R 880 B • Casco Parkettlim 3451 •  rälim 900 inne T • Kiilto B3 •  interlim V Kiilto • Cascol Trälim vinter • Trälim 920 ute • Kiilto 1 Väv- och vägglim •  desivil D3 A •  iilto Våtrumslim K Bostik • Cascol Laminatlim D3 • Trälim 925 ute • Kiilto Fix Rapid •  iilto Extra golvlim K •  ostik Trälim 750 vinter B • Cascol Trälim Inne 3301, • Kiilto Ultra Sika Sverige •  iilto M 1000 K • Bostik Trälim 730 ute 3304, 3307 Flügger •  ikabond 530, 535, 540, S • Bostik Lim 700 trä inne • Cascol Trälim Ute 3337 •  lügger 377 Vävlim F Knauf Danogips 550, 560 • Bostik Wall Strong • Casco FIX-IN 3888 • Flügger 378 Vävlim Extra • Montagelim stål trä16
 17. 17. Forts. Lim Lim – modifierad silikon (silikonbaserat monter­ ngs- och i Stärkelsebaserat lim parkettlim) (t ex tapetklister, vävlim) Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall  –  byggspill Avfall  –  uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Ja Ja Miljömärkta produkter? Nej Ja Folksams slutomdöme Exempel på Bona Englund Gruppen Bostik Casco Ecofix rekommenderade • Golvlim R880 •  zin MK100 U •  ostik Wall Adhesive B • Casco Vinyl- och vävlim 3424 •  cofix D2, D5, D16, E lim • Bostik Wall Standard • Casco Maskin 3426 Tapetlim Casco Kiilto • Bostik Wall Strong • Casco Tapetklister 3439 • Casco Parkett Elastic 3476 •  iiltoflex K K • Bostik Wall Super • Casco Tapetlim 3438 Flügger • Casco Superset 3879 •  iiltoflex Parkettlim K • Bostik Tapetklister • Casco Glutolin Normal 3434 •  lügger 377 Vävlim F • Casco Proflex 3470 •  iiltoflex N 10 K Professional • Casco Glutolin Special 3435 • Flügger 378 Vävlim Var är produkten Extra t ­ illverkad? • Casco Gummilim • Kiiltoflex N 20 • Bostik Tapetklister T20 • Casco Premium vägglim Elastic 3479 • Kiiltoflex R • Hernia PVP Extra 3422 • Flügger 270 Tapetlim (Se insidan av fliken) • Flügger 290 Tapetlim •  Sverige I • Casco Parkett Elastic • Kiiltoflex Clear • Hernia PVP Variant • Casco Tapet Special 3445 Basic 3475 • Kiilto Bårdlim • Hernia Tapetklister Expert • Casco Bårdlim 3421 Non Woven •  övriga Norden I •  tanför Norden U • Casco Parkett Elastic Plus • Kiilto Combi • Hernia Tapetlim 1870 • Casco Aqua 3437 Sika 3440, 3478, 6241, 6242 • Hernia Tapetlim NW Dalapro/Scanspac •  ikabond 550 S • Casco Superfix • Hernia KP 40 3890, 3891, 3892 • Hernia Vägglim Trio •  alapro Plus Hydro D • Casco Professional Line • Bostik Wall Combi •  alapro Plus D E6 6260 • Bostik Wet room • Casco Xtremfix 3895 • Hernia Tapetklister Expert Rapidfix 2K 3802 • Hernia Tapetklister T 2017
 18. 18. Forts. Lim Kontaktlim, montagelim, asfaltklister Akrylatlim Lösningsmedelsburet Vattenburet (till exempel golvlim) Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall  –  byggspill Avfall  –  uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Ja Ja Ja Miljömärkta produkter? Nej Nej Nej Folksams slutomdöme Exempel på Ej redovisad Casco Bostik • CascoProff Conductive Sika Sverige rekommenderade produktgrupp • Casco Contact 3880 • Bostik LinoTac LT 3492 • Sikabond 525, 570 lim Linoleumlim • CascoProff Extreme 3450 Englund Gruppen • Bostik MultiTac Golv- • Casco Tejplim 3456 Rescon Mapei • Uzin DK700 vägglim • CascoLin Extra 3453 • Ultrabond Eco 350 • Bostik Startac Golv- • CascoProff Object 3458 • Ultrabond Eco 540 Var är produkten Gyproc vägglim • Casco Fixeringslim 3455 • Ultrabond Eco V4SP t ­ illverkad? • Monteringslim G44 • Bostik Attack Golv- • Casco iFloor-Lim 3468, • Ultrabond Eco VS90 (Se insidan av fliken) vägglim 3403 •  Sverige I Knauf Danogips Weber •  övriga Norden I • Montagelim stål trä Casco Englund Gruppen • Floor 4815 •  tanför Norden U • Aquapanel Slot Adhesive • Cascoflex 3442 • Uzin-KE 2000S Knauf GF-lim • CascoProff Extra 3444 • Aquapanel Indoor • CascoProff 3448 Essve Joint Adhesive • CascoLin 3449 • Konstruktionslim 850 • Knauf Danogips Golvlim • Casco SetExtra 3878 • Casco AquaProff 3431 Kiilto Norgips • Casco Korklim 3452 • Kiilto M1000 • Montagelim GSL 300 • Casco Gummilim • Kiilto Lino • Montagelim GSL 600 Solid 3454 • Kiilto 2 Plus • Casco Textilgolvlim 3457 • Kiilto High Solid18
 19. 19. Anna Webjörn har ritat Hedenstedts hus som är byggt med sunda material. Grunden är isolerad med cellglas- skivor, väggar och tak är isolerade med linfiberisolering. Den bärande trästommen är delad i två, för att man skall slippa köldbryggor, tätskiktet är en diffusionsöppen, vindtät plast, en såkallad diffusionsbroms (Halotex från Mataki) för att huset skall kunna ”andas”. Innerväggarna är lerklinade så att luftfuktigheten inomhus jämnas ut över tiden. Golven är av massiv ekparkett eller kalksten. Köks­ inredningen är i massiv al. Parketten är behandlat med lin­ olja från Ahlbäck och lerputsen är infärgad med lerfärger från Claytek.19
 20. 20. Avjämningsmassor och spackel Det är viktigt att skilja på avjämningsmassor och Många varianter av avjämningsmassor handspackel. Handspackel har en annan konsistens Har man en källare med tillskjutande fukt, vilket och bearbetas på ett annat sätt. Dessa spackel ska inte är helt ovanlig, är det viktigt att kontrollera att dras ut med slätspackel men kan även dessa läggas i produkten är framtagen för detta ändamål. Där ska olika tjocklekar. man använda en produkt som tål fukt. Avjämningsmassor eller flytspackel, är precis vad Det finns avjämningsmassor som är självtorkan- det låter som, ett spackel som flyter. de, så kallad kristallinisk uttorkning, vilket innebär Det finns ett flertal tillfällen då det kan vara opti- att spacklet binder sitt blandningsvatten. Detta för- malt att använda flytspackel i stället för handspack- utsätter att man blandar den vattenmängd som till- el. Syftet är dock detsamma, att räta ut eller jämna verkaren föreskriver. Allt vatten som överstiger det till ytor. föreskrivna, kommer att gå ur spacklet genom av- Det finns många varianter av flytspackel som är dunstning, vilket innebär längre torktid. framtagna för olika miljöer och ändamål. Till ytor Många avjämningsmassor går att dryga ut med som ska beläggas eller målas där golvet är plant sand, något som man ska utnyttja. Det kan vara bra men skrovligt, kan man använda ett speciellt tunt vid fallspackling, man får ett trögare spackel som är flytspackel. Detta spackel kan läggas i nivåer ner till lättare att hantera. Om inte annat finns det en eko- två millimeter. Fördelen är att man sparar tid och nomisk aspekt, sand är billigare än spackel. Även material, det vill säga får en beläggningsbar yta på här är det viktigt att följa tillverkarens rekommen- ett arbetsmoment. dationer. Den flesta avjämningsmassorna är pumpbara vil- Spackling av fall i våtutrymmen ket är en väldig fördel vid beläggning av större ytor. Vid spackling av fall mot golvbrunn i bad eller du- Det är viktigt att poängtera att man alltid ska föl- schutrymme krävs ett spackel som har grövre bal- ja respektive tillverkares krav på relativ fuktighet last. och temperatur i underlag och luft, samt respektera Ballast är sanden i spacklet. Grövre ballast gör att produkternas torktider. spacklet blir lite trögare och därmed lättare att han- Man ska tänka på att de tider som anges gäller vid tera vid fallspackling. En grövre ballast gör också optimala förhållanden vilket är 20 grader i luft och spacklet spänningsfattigt vilket innebär mindre risk underlag och 85 procent relativ fuktighet i underlag. för sprickor. Andra förhållanden kan förlänga torktiden. Även vid inspackling av värmeslingor, el- eller Det finns idag inga fastställda miljömärknings- vattenledningar, är det lämpligt att använda ett kriterier för spackel. spackel med grov ballast.20
 21. 21. Avjämningsmassor Avjämningsmassor – golv och spackel Aluminatcement (med viss inblandning av portlandcement) med flyttillsats utan flyttillsats Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall  –  byggspill Avfall  –  uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Nej Nej Miljömärkta produkter? Nej – Folksams slutomdöme Exempel på Proteinbaserad flyttillsats • CM Snabb 740 Schönox • Weber Floor 4063 Ardex LIP • Schönox EF 3786 rekommenderade Ardex • CM Rot fiber 760 • Schönox SU; FA; Super low fibre dr • Ardex A31 • LIP 245 Byggspackel • Schönox FIN 3787 avjämningsmassor • Ardex K15 • CM Grov Snabb 780 US;TX; SP-X; TXF; • Weber Floor 4150 • Ardex K80 • LIP 230 Finspackel DSP; AST Fibre flow • Ardex K70 • LIP 210 TM Progress Melaminbaserad flyttillsats Englund Gruppen • Weber Floor 4160 • Ardex FA20 Golvspackelmassa • TM Snabbruk H Bostik • CM Grov 700 TM Progress Fine flow • Ardex A35 Mix • LIP 220 Var är produkten • Bostik Golvspackel Flexi; • CM Fin 720 • TM Express K • Weber Floor 4310 • Ardurapid A55 Golvspackelmassa Weber t ­ illverkad? Express; Bostik Golvs • CM Snabb 740 • TM Rotavjämning K Fibre flow • Ardurapid A45 • LIP 215 Avjämningsmassa • Weber Floor combi (Se insidan av fliken) packel; Flyt Grov; Flyt; • CM Rot fiber 760 • TM Kombi • Weber Floor 4320 • LIP 226 Fiberspackel rapid 4040 •  Sverige I Fiber Quick; Fiber; Fin; • CM Grov Snabb 780 • TM Superflyt Fibre flow rapid Casco • LIP 228 •  övriga Norden I Build 10; Level 10 • Uzin NC 195 • TM Industri K • Weber Floor 4600 • Casco Husfix Rapid 3649 Golvspackelmassa •  tanför Norden U • Uzin NC 152 • TM Kombi Flex Duo Base • Casco Combi Rapid 3729 • LIP 230 Snabbtorkande Casco • Uzin NC 888 • TM Bygg • Weber Floor 4602 • Casco Cement Rapid 3678 finspackel • Casco CombiPlan 3707 • TM Snabbruk P Duo Base • LIP 275 Hurtig Pudslag • Casco SuperPlan 3686 Mira Byggeprodukter • TM Snabbruk 100 • Weber Floor 4610 Finja Betong • LIP 235 Snabbcement • Casco TermoPlan 3652 • 6650 industriplan • TM snabbavjämning K Duo Top • Finja Allround • Casco FloorPlan • 6600 cemplan • TM Fin • Weber Floor 4630 Schönox Basic 3715 • 6700 cemplan Duo Lit Kiilto • Schönox XPL 3642 • 6950 express Weber • Weber 4650 • Kiilto Easyrapid • Schönox RR 3643 Combimix • 6995 betofibermix quick • Weber Floor 4031 Duo Colour • Schönox FS 3738 • CM Grov 700 • 6998 betomix quick Superflow • Weber 4655 • CM Fin 720 • X-plan • Weber Floor 4032 Duo Flow Super flow rapid21
 22. 22. Forts. Avjämningsmassor Avjämningsmassor – golv och spackel Blandcement (aluminat- cement, portlandcement Ren aluminatcement Ren portlandcement och granulerad masugns- utan flyttillsats utan flyttillsats slagg) med flyttillsats Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall  –  byggspill Avfall  –  uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Nej Nej Nej Miljömärkta produkter? – – – Folksams slutomdöme Exempel på Casco Ej redovisad Ej redovisad rekommenderade • Casco TempoCret 3656 p ­ roduktgrupp p ­ roduktgrupp avjämningsmassor Schönox • Schönox SP • Schönox SEZ-PLUS Var är produkten t ­ illverkad? (Se insidan av fliken) •  Sverige I •  övriga Norden I •  tanför Norden U22

×