Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zulfi my friend urdu

551 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zulfi my friend urdu

 1. 1. Zulfi My Friend By: Pillo Mody Urdu Translation Reproduced in PDF Format By Sani H. Panhwar Member Sindh Council PPP
 2. 2. ªªªª!!!!****[[[[ ««««5555‡‡‡‡]]]] LLLLLLLLiiiiÃÃÃÃXXXX~~~~nnnnYYYYgggg;;;;ƒƒƒƒVVVVóóóóóóóóttttzzzz{{{{¬¬¬¬ZZZZÖÖÖÖpppp¸¸¸¸XXXXÐÐÐÐ~~~~ääää««««%%%%ûûûûffffzzzzZZZZ3333ggggZZZZ÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiiiyyyyÃÃÃÃ####¥¥¥¥HHHHååååXXXX÷÷÷÷~~~~////ZZZZkkkk '''',,,,kkkkÅÅÅÅXXXXëëë늊ŠŠzzzzââââVVVV ''''....----....----öööö EEEEEEEEJJJJ ÆÆÆÆ´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGG HHHHzzzzwwww1111^^^^,,,,jjjjwwww~~~~7777,,,,____¸¸¸¸XXXX}}}}....ZZZZÆÆÆÆ™™™™xxxxÐÐÐÐ~~~~ZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÌÌÌÌ»»»»°°°° 9 '''',,,,kkkkÅÅÅŶ¶¶¶ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÅÅÅÅ 10 zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ ññññNNNN****ååååZZZZzzzzggggffffzzzzZZZZ3333ggggZZZZ((((4444ååå剉‰‰AAAA----VVVVÆÆÆÆËËËËeeeeJJJJççççÃÃÃÃ3333wwww~~~~ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHììììXXXX1111ZZZZkkkkÅÅÅÅWWWWzzzzZZZZiiii¹¹¹¹!!!!ZZZZzzzzgggg±±±±¶¶¶¶XXXX iiii××××ssss7777YYYYYYYYññññÂÂÂÂ÷÷÷÷}}}}{{{{!!!!iiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ððð𘘘˜$$$$ññññÇÇÇÇ»»»»»»»»ŠŠŠŠzzzz„„„„ååååXXXX˜˜˜˜$$$$÷÷÷÷~~~~ââââVVVVÅÅÅÅggggKKKKÇÇÇÇ»»»»±±±±»»»»ååååXXXX÷÷÷÷}}}}ææææÌÌÌÌ {{{{!!!!iiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ððð𸸸¸ZZZZyyyy~~~~˜˜˜˜$$$$÷÷÷÷}}}}ƒƒƒƒÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$ååååXXXXzzzz{{{{÷÷÷÷ZZZZëëëë////ååååXXXX÷÷÷÷ááááhhhh++++¼¼¼¼„„„„$$$$4444////õõõõGGGG EEEEííííÐÐÐÐggggNNNN****ååååXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅ((((,,,,~~~~ÇÇÇÇ++++íííí ÐÐÐÐððððhhhh~~~~((((,,,,~~~~¶¶¶¶XXXX‚‚‚‚ÐÐÐЄ„„„ëëëëÐÐÐÐVVVV‚‚‚‚BBBB‚‚‚‚BBBB¬¬¬¬ZZZZzzzzgggg((((,,,,}}}}ƒƒƒƒññññXXXX÷÷÷÷}}}}ÇÇÇǸ¸¸¸ððððííííÐÐÐл»»»°°°°((((,,,,}}}}¸¸¸¸XXXX»»»»ààààeeeegggg‚‚‚‚wwww((((,,,,}}}} ¸¸¸¸XXXXZZZZzzzzggggggggzzzzÏÏÏϽ½½½ããããââââ‚‚‚‚wwww((((,,,,}}}}¸¸¸¸XXXX ++++ZZZZzzzzgggg˜˜˜˜$$$$»»»»####{{{{[[[[ââââVVVVÐÐÐн½½½ZZZZggggLLLLååååXXXX~~~~ZZZZyyyyÆÆÆÆ0000****kkkk[[[[ââââVVVVÐÐÐÐÉÉÉÉÆÆÆÆaaaaYYYY@@@@****åååå!!!!****----VVVVÈÈÈÈccccāāāā====ÉÉÉÉÆÆÆÆ aaaa5555YYYY@@@@****ååååXXXX÷÷÷÷~~~~{{{{!!!!ZZZZLLLL””””VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB!!!!****""""1111¹¹¹¹ÕÕÕÕääää JJJJGGGG~~~~ggggSSSS¶¶¶¶XXXXßßßßÆÆÆÆWWWWíííí~~~~zzzz{{{{ßßßßvvvvZZZZÒÒÒÒøøøøgggg}}}}ŒŒŒŒVVVVWWWWYYYYDDDD¸¸¸¸XXXXëëëëßßßßvvvv åååå!!!!IIII6666,,,,ggggTTTT¸¸¸¸XXXX ¼¼¼¼²²²²££££ÆÆÆƈˆˆˆññññÇÇÇÇ»»»»»»»»____÷÷÷÷0000ÑÑÑÑbbbbzzzzZZZZáááákkkkyyyy~~~~WWWWŠŠŠŠHHHHXXXX++++ääää´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGGggggwwww¤¤¤¤////²²²²;;;;ððððjjjjwwww~~~~ŠŠŠŠZZZZ¼¼¼¼áááá1111XXXXÃÃÃÃððððZZZZqqqq---- ‚‚‚‚wwwwˆˆˆˆ˜˜˜˜$$$$ÌÌÌÌ÷÷÷÷}}}}‚‚‚‚BBBB1111ZZZZ^^^^,,,,jjjjwwww~~~~7777,,,,""""WWWWŠŠŠŠHHHHXXXX$$$$++++¬¬¬¬ÐÐÐÐiiii××××ääääËËËËjjjjwwww~~~~½½½½qqqqÝÝÝÝ::::ÅÅÅŶ¶¶¶XXXXââââ‚‚‚‚wwwwÅÅÅÅ////JJJJ----ŽŽŽŽ ððððhhhh~~~~¹¹¹¹½½½½qqqqÝÝÝÝÅÅÅŶ¶¶¶ÔÔÔÔzzzz{{{{yyyyJJJJ----„„„„öööözzzzŠŠŠŠ¶¶¶¶XXXXøøøøgggg}}}}6666,,,,±±±±™™™™99994444----....5555åååå XXXXGGGGEEEEHHHH¸¸¸¸XXXXZZZZyyyy»»»»ììììwwwwååååāāāāiiii××××ÃÃÃ䤤¤////²²²²jjjjwwww~~~~ŠŠŠŠZZZZ4444HHHHYYYYYYYY ììììXXXXppppZZZZkkkkttttgggg{{{{6666,,,,iiii××××'''',,,,~~~~§§§§bbbb¿¿¿¿uuuuZZZZVVVVååååXXXXZZZZÐÐÐÐÑÑÑÑwwww¨¨¨¨ŠŠŠŠNNNN™™™™™™™™99994444----....5555åååå XXXXGGGGEEEEHHHHääääZZZZkkkkÅÅÅÅ""""ttttððððZZZZzzzzgggg¹¹¹¹::::LLLLLLLL÷÷÷÷áááá!!!!****llllÔÔÔÔ±±±±ÃÃÃÃVVVVÃÃÃÃZZZZ((((„„„„ ƒƒƒƒ********eeeeccccXXXXóóóóóóóóZZZZzzzzggggQQQQ1111ZZZZ^^^^,,,,jjjjwwww~~~~ÛÛÛÛ††††œœœœeeeeggggeeee~~~~ZZZZÐÐÐЊŠŠŠZZZZ4444™™™™1111XXXX~~~~ZZZZzzzzgggg˜˜˜˜$$$$ÂÂÂÂZZZZkkkkjjjjwwww~~~~7777,,,,||||„„„„ggggììì츸¸¸XXXX ¸¸¸¸zzzzzzzzììììāāāāiiii××××ÅÅÅÅjjjjwwwwÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏÆÆÆÆPPPP‚‚‚‚wwwwZZZZkkkkŠŠŠŠggggZZZZiiii7777¤¤¤¤////iiiigggg}}}}TTTTŠŠŠŠgggg¦¦¦¦////ggggääääeeee¸¸¸¸XXXX,,,,ggggÇÇÇÇggggHHHHZZZZzzzzgggg6666,,,,ZZZZÎÎÎÎ~~~~ jjjjwwwwÆÆÆƎŽŽŽ‚‚‚‚wwwwZZZZkkkkäääärrrrZZZZŠŠŠŠbbbbZZZZyyyyÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐzzzz{{{{úúúúgggg{{{{ŠŠŠŠHHHHååååXXXXŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}CCCCYYYYÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZBBBB))))zzzz~~~~ggggÆÆÆÆaaaaZZZZÐÐÐÐÚÚÚÚÃÃÃÃÒÒÒÒ™™™™DDDD gggg7777,,,,@@@@****ååååXXXXDDDDZZZZyyyyŠŠŠŠzzzzââââVVVVÅÅÅÅ5555‡‡‡‡]]]]ƒƒƒƒððððXXXXZZZZyyyyÅÅÅÅŠŠŠŠzzzz4444÷÷÷÷~~~~ƒƒƒƒððððXXXXZZZZyyyyßßßßÍÍÍÍVVVVääääZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆyyyyYYYY********ZZZZzzzzgggg7777ggggZZZZŠŠŠŠyyyy¦¦¦¦////ZZZZgggg********ÑÑÑÑzzzzqqqq HHHHXXXX‚‚‚‚BBBB‚‚‚‚BBBBrrrrXXXXZZZZ,,,,„„„„ññññ´´´´VVVV6666,,,,²²²²iiii×××ט˜˜˜$$$$ÆÆÆÆyyyyöööögggg;;;;ƒƒƒƒ@@@@****ååååXXXXííííÐÐÐÐÌÌÌÌZZZZkkkkÅÅÅÅ5555‡‡‡‡]]]]ƒƒƒƒYYYYCCCC¶¶¶¶XXXX====ZZZZ[[[[ÌÌÌÌcccc****ŠŠŠŠìììì āāāāiiii××××1111ZZZZññññZZZZeeeeîîîîIIIIVVVVÅÅÅÅ{{{{ÅÅÅÅzzzzggggŠŠŠŠ~~~~zzzz™™™™@@@@****ååååXXXX;;;;ssssÌÌÌÌ6666,,,,llll}}}}ÅÅÅÅññññKKKKêêêꎎŽŽÈÈÈÈSSSSƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶XXXX»»»»ááááZZZZŠŠŠŠããããññññiiii}}}}ZZZZzzzzggggCCCCŽŽŽŽDDDD ƒƒƒƒDDDD¸¸¸¸XXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ++++ððððVVVV6666,,,,ÑÑÑÑCCCCÙÙÙÙ}}}}gggg0000ttttªªªªCCCCÙÙÙÙ™™™™DDDD¸¸¸¸āāāāzzzz{{{{´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGG HHHHggggwwwwjjjjwwwwÆÆÆÆ____555544442222....çççç GGGGEEEE GGGGJJJJ;;;;îîîîkkkk»»»»¤¤¤¤¨¨¨¨DDDDììììXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅ7777gggg~~~~ 7777÷÷÷÷ááááuuuuÔÔÔÔeeeewwwweeeeJJJJwwwwZZZZzzzzgggg±±±±ÈÈÈÈWWWWzzzzZZZZiiiittttƒƒƒƒ====¹¹¹¹ÐÐÐÐ4444ååååXXXX ~~~~ZZZZ####ZZZZŒŒŒŒ0000****õõõõ'''',,,,ÎÎÎÎVVVVÆÆÆÆaaaaeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyy7777,,,,""""ÆÆÆÆaaaaŠŠŠŠHHHHÂÂÂÂZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠwwwwzzzzŠŠŠŠâââârrrr~~~~iiii××××ÅÅÅŸ¸¸¸¦¦¦¦kkkk,,,,¶¶¶¶XXXX YYYY~~~~ZZZZÝÝÝÝXXXXZZZZööööÏÏÏÏ»»»»™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆ~~~~››››ßßßßNNNN****ÂÂÂÂZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÌÌÌÌiiii××××´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGG HHHHggggwwwwjjjjwwww~~~~„„„„½½½½qqqqÝÝÝÝ™™™™gggg;;;;ååååXXXXzzzz{{{{((((,,,,ZZZZƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååZZZZzzzzgggg 1945 ____555544442222....çççç GGGGEEEE GGGGJJJJ‰‰‰‰````ÆÆÆÆWWWWyyyy~~~~‚‚‚‚wwwwÆÆÆÆZZZZŠŠŠŠyyyyÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~™™™™gggg;;;;ååååXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅWWWWzzzzZZZZiiii¼¼¼¼4444ƒƒƒƒˆˆˆˆ¶¶¶¶XXXXzzzz{{{{××××MMMMƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååXXXX1111wwwweeeewwwwÔÔÔÔeeeewwwweeeeJJJJwwwwÌÌÌÌ4444 1www. Bhutto.org
 3. 3. ƒƒƒƒˆˆˆˆ¶¶¶¶ZZZZzzzzggggŠŠŠŠÚÚÚÚ~~~~ppppzzzzgggg]]]]ZZZZzzzzggggŠŠŠŠHHHHƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååXXXXZZZZkkkk~~~~ŠŠŠŠzzzzuuuuzzzzVVVVÆÆÆÆaaaaooooƒƒƒƒZZZZZZZZxxxx»»»»____....////ÌÌÌÌaaaaZZZZƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååXXXX ZZZZkkkk////~~~~øøøøgggg~~~~YYYYyyyyTTTTyyyy((((,,,,ÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒððððZZZZzzzzggggWWWW××××WWWW××××¢¢¢¢ŠŠŠŠzzzz4444~~~~$$$$++++wwwwˆˆˆˆXXXX ëëë늊ŠŠzzzzââââVVVV»»»»::::©©©©¬¬¬¬ZZZZååååXXXX¹¹¹¹YYYYYYYYììììāāāāZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆ####³³³³ÌÌÌÌååååXXXXiiii×××׍||||ÆÆÆÆyyyyZZZZqqqq----ggggFFFFååååXXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ ££££....ÞÞÞÞŠŠŠŠvvvv{{{{0000++++ZZZZyyyy@@@@****jjjjggggZZZZzzzzgggg,,,,hhhh{{{{¸¸¸¸XXXX˜˜˜˜VVVVÌÌÌ̍||||»»»»ÎÎÎÎZZZZwwwwZZZZÞÞÞÞååååcccc****||||úúúúZZZZxxxxÅÅÅÅggggZZZZññññYYYY++++ÅÅÅÅ¢¢¢¢zzzzgggg]]]]ƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶uuuu»»»»ggggZZZZzzzzggggxxxxZZZZyyyy ååååZZZZyyyyßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅÅggggZZZZññññÃÃÃÃYYYY++++ÅÅÅÅÃÃÃÃÒÒÒÒ™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXZZZZyyyyÅÅÅÅZZZZ~~~~ZZZZyyyy~~~~ÐÐÐÐPPPPyyyyZZZZââââVVVVÅÅÅÅZZZZææææZZZZŠŠŠŠzzzz¬¬¬¬zzzzyyyyqqqqÝÝÝÝ™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXZZZZ((((™™™™ÆÆÆÆzzzz{{{{tttt ÈÈÈÈMMMMhhhh¸¸¸¸āāāā||||úúúúZZZZxxxxÅÅÅÅZZZZÒÒÒÒeeee$$$$øøøøgggg}}}}‚‚‚‚BBBBììììXXXX ttttÀÀÀÀÅÅÅÅ!!!!****]]]]ììììāāāāZZZZkkkkŠŠŠŠggggJJJJZZZZzzzzggggggggzzzzZZZZîîîîYYYYŠŠŠŠZZZZgggg::::````~~~~ggggTTTTƒƒƒƒññññÌÌÌÌiiii××××ÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−uuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiiiyyyyääääppppŠŠŠŠÃÃÃÃZZZZkkkk````ÅÅÅÅ 0000****ÈÈÈÈ----VVVVÐÐÐÐWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ™™™™1111ååååXXXXZZZZdddd½½½½qqqqÝÝÝÝ™™™™ÆÆÆÆZZZZLLLL{{{{0000++++ZZZZyyyyÆÆÆÆZZZZddddgggg¥¥¥¥ÃÃÃÃZZZZEEEEwwww™™™™DDDDƒƒƒƒññññZZZZrrrrVVVVääää'''',,,,¤¤¤¤ââââ~~~~yyyyzzzz****ãããぁ```` ~~~~ZZZZqqqq----ZZZZëëë룣££xxxxqqqqÝÝÝÝ™™™™1111ååååXXXXŽŽŽŽÌÌÌ̃ƒƒƒXXXXtttt||||ììììāāāāiiii××××ÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−ääää'''',,,,¤¤¤¤ââââ~~~~yyyyzzzz****yyyy~~~~||||ÆÆÆÆúúúúÒÒÒÒ{{{{ÅÅÅÅwwwwÐÐÐÐZZZZqqqq---- ZZZZëëëëxxxx££££xxxxqqqqÝÝÝÝ™™™™1111ååååXXXXZZZZ7777ÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐЛ›››6666,,,,jjjj++++iiii++++´´´´ÐÐÐЍ||||eeee{{{{ƒƒƒƒZZZZXXXX»»»»°°°°²²²²āāāāJJJJ----zzzz{{{{FFFFZZZZdddduuuu»»»»gggg~~~~ÇÇÇÇzzzzVVVV6666,,,,ggggììììXXXX)))) uuuu»»»»gggg~~~~ÇÇÇÇ}}}}ÌÌÌÌZZZZrrrrVVVVääääeeeeááááXXXXzzzz{{{{›››› ÊÊÊÊ----BBBBhhhhÓÓÓÓ44443333ðððð GGGGEEEEGGGGHHHHÃÃÃñ±±±ÆÆÆÆMMMMggggììììXXXXÑÑÑÑhhhh»»»»::::ÆÆÆÆnnnnòòòò¦¦¦¦ÃÃÃÃWWWW6666,,,,WWWWVVVVJJJJÆÆÆÆçççç}}}}ggggììììXXXX››››ÅÅÅÅ ßßßß////wwwwÆÆÆÆœœœœggggÌÌÌÌÆÆÆÆXXXXZZZZkkkkwwwwääääZZZZ&&&&++++++++ZZZZ]]]]4444555544443333ðððð HHHH GGGGHHHH GGGGRRRR,,,,~~~~zzzz»»»»‚‚‚‚BBBBŠŠŠŠcccc****ååååXXXXuuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiii¬¬¬¬ZZZZ,,,,))))uuuu»»»»gggg~~~~¿¿¿¿¸¸¸¸ŽŽŽŽÑÑÑÑhhhh»»»»::::IIII1111ggggeeee ÆÆÆÆçççç}}}}$$$$4444----BBBBïïïï EEEEGGGGEEEEGGGGKKKK²²²²////õõõõ YYYY GGGG¸¸¸¸XXXXzzzz{{{{||||ttttyyyyZZZZÁÁÁÁÏÏÏÏZZZZccccÆÆÆÆœœœœggggÌÌÌÌggggììì츸¸¸XXXX YYYY~~~~uuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiii÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBByyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆ0000ƒƒƒƒððððÍÍÍÍwwwwöööö»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷~~~~zzzzhhhheeeeÆÆÆÆaaaaZZZZÖÖÖÖ‰‰‰‰XXXXzzzz;;;;VVVV 1931 YYYY~~~~ZZZZ7777››››ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ»»»»zzzziiiikkkk,,,,¯¯¯¯cccc****ŠŠŠŠHHHHXXXX||||ÅÅÅÅ„„„„ÆÆÆƈˆˆˆzzzz{{{{||||ÆÆÆÆ 1934 ZZZZrrrrVVVVäää䍍ÉÉÉÉVVVVÆÆÆÆaaaaZZZZZZZZÃÃÃû»»»____ccccHHHHXXXX YYYYÆÆÆÆZZZZNNNN!!!!****]]]]ÆÆÆƈˆˆˆúúúúZZZZxxxxÅÅÅÅððððIIIIzzzziiiiZZZZgggg]]]]‡‡‡‡ìììì::::ƒƒƒƒˆˆˆˆXXXXuuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiii 1937 {{{{mmmm££££aaaaÆÆÆÆÇÇÇÇ}}}}6666,,,,AAAA$$$$JJJJ----»»»»xxxx™™™™DDDDggggììììZZZZ####JJJJ---- ÒÒÒÒVVVV6666,,,,ììììqqqqÝÝÝÝÅÅÅÅXXXXppppzzzz{{{{ppppŠŠŠŠ********»»»»xxxxggggììììXXXXttttZZZZyyyyÅÅÅÅZZZZqqqq----{{{{mmmm!!!!****]]]]¶¶¶¶XXXXZZZZrrrrVVVVääääZZZZCCCCÓÓÓÓxxxx 18 ~~~~ÐÐÐÐ 60 ääää----********èèèè0000****ggggKKKK¯¯¯¯ððððZZZZzzzzgggg zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜZZZZzzzzgggguuuuââââttttZZZZLLLL‚‚‚‚¹¹¹¹VVVVÃÃÃÃZZZZ$$$$~~~~»»»»xxxx[[[[¯¯¯¯ääää~~~~ÜÜÜÜssss™™™™ŠŠŠŠcccc****ZZZZzzzzggggZZZZLLLLIIIIÅÅÅŧ§§§ssssÃÃÃÃððððÂÂÂÂzzzz::::ŠŠŠŠ~~~~XXXXFFFF'''',,,,kkkkÆÆÆƈˆˆˆiiii××××ääääÌÌÌÌ ¹¹¹¹zzzzWWWWeeee::::6666,,,,ZZZZÏÏÏϧ§§§bbbbÅÅÅÅ!!!!****]]]]ŠŠŠŠCCCCÙÙÙÙZZZZððððXXXXZZZZkkkk»»»»ŠŠŠŠZZZZ]]]],,,,{{{{¹¹¹¹„„„„zzzzWWWWªªªª7777ggggZZZZffff!!!!0000****ÎÎÎÎyyyyååååXXXXppppZZZZ····ttttÐÐÐÐiiii××××ÃÃÃÃbbbbÒÒÒÒVVVV6666,,,,»»»»xxxx!!!! qqqqÝÝÝ݃ƒƒƒððððXXXXZZZZ####ZZZZ7777zzzziiiiZZZZgggg]]]]¯¯¯¯ääää~~~~»»»»xxxx!!!!qqqqÝÝÝÝ::::ƒƒƒƒððððÂÂÂÂuuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiii››››WWWW‰‰‰‰ZZZZzzzzgggg||||êêêêuuuuzzzzkkkkzzzzÆÆÆÆçççç}}}}ƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXX YYYY~~~~zzzz{{{{ŽŽŽŽ********¥¥¥¥////||||−−−−‰‰‰‰ŽŽŽŽZZZZqqqq----ggggKKKKÏÏÏÏggggcccc****„„„„¶¶¶¶XXXXzzzz{{{{zzzz;;;;VVVVÆÆÆÆŠŠŠŠ----ZZZZyyyy0000‰‰‰‰XXXX»»»»bbbbÆÆÆÆìììì6666,,,,ZZZZrrrrVVVVääääââââZZZZ[[[[ŽŽŽŽ********¥¥¥¥////||||ÃÃÃà 1947 ttttgggg{{{{ŠŠŠŠcccc****āāāāzzzz{{{{0000****ÎÎÎÎyyyy~~~~÷÷÷÷ááááïïïƒƒääääÆÆÆÆŠŠŠŠ****zzzzmmmm,,,,6666,,,,ŠŠŠŠ™™™™ŠŠŠŠ,,,,XXXX„„„„yyyyÆÆÆÆññññ§§§§6666,,,,ŽŽŽŽÒÒÒÒaaaaZZZZƒƒƒƒððððZZZZkkkkÅÅÅż¼¼¼zzzzzzzzuuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiiiÅÅÅÅtttt»»»»ggggzzzzZZZZðððð ÌÌÌ̶¶¶¶XXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVLLLL¹¹¹¹„„„„©©©©àààุ¸¸XXXX----VVVVÌÌÌÌyyyyyyyyZZZZ::::»»»»°°°°ŠŠŠŠzzzzªªªªqqqqyyyyZZZZ::::ååååXXXXiiiiŒŒŒŒZZZZggggzzzzVVVVÃÃÃÃÂÂÂÂŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$ŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$ÃÃÃÃððððLLLLŠŠŠŠbbbb„„„„7777 7777,,,,@@@@****ååååXXXX³³³³ttttƒƒƒƒZZZZāāāāyyyyyyyyZZZZääääÆÆÆÆ0000****kkkk»»»»°°°°ŠŠŠŠzzzzªªªª¦¦¦¦ƒƒƒƒˆˆˆˆXXXXppppttttggggzzzzBBBBåååå„„„„™™™™ŠŠŠŠZZZZgggg~~~~ÐÐÐÐyyyyaaaa7777HHHHŠŠŠŠHHHHXXXXiiii××××ÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−¼¼¼¼^^^^oooo¸¸¸¸ ZZZZzzzzgggg‚‚‚‚BBBB„„„„....eeee$$$$gggg3333''''××××ZZZZ````ÌÌÌ̸¸¸¸XXXX››››ÆÆÆƁ````~~~~ZZZZyyyyÆÆÆÆ0000¹¹¹¹ÐÐÐÐ]]]]gggg¸¸¸¸XXXX ŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~§§§§ssss÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÅÅÅÅ6666,,,,zzzzggggllllTTTTyyyyZZZZääää~~~~ƒƒƒƒððððZZZZkkkkÆÆÆÆââââjjjjwwww~~~~gggg####ZZZZzzzzggggTTTT»»»»********xxxxzzzz¶¶¶¶KKKKyyyyJJJJ----::::ååååXXXXøøøøgggg}}}} yyyyZZZZääää»»»»gggg‚‚‚‚››››ZZZZzzzzggggZZZZßßßßwwwwzzzzÍÍÍÍggggttttÆÆÆÆiiiiââââääääÆÆÆƁ````‰‰‰‰¸¸¸¸XXXXCCCCÙÙÙÙççççAAAA6666,,,,....eeee$$$$öööözzzzŠŠŠŠZZZZ0000++++ZZZZiiii~~~~ZZZZzzzzggggyyyyZZZZääääÆÆÆÆZZZZßßßßßßßßVVVVÃÃÃÃææææÃÃÃÃggggÄÄÄÄ ™™™™¨¨¨¨ggggHHHHYYYY@@@@****ååååXXXX÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−»»»»¢¢¢¢¢¢¢¢ååååāāāāZZZZqqqq----ŠŠŠŠyyyyzzzz{{{{¹¹¹¹((((,,,,}}}}WWWWŠŠŠŠòòòòFFFFÐÐÐÐZZZZyyyyÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]]¹¹¹¹————¸¸¸¸XXXXzzzz{{{{....eeee$$$$qqqq¢¢¢¢ŽŽŽŽZZZZ[[[[ 2www. Bhutto.org
 4. 4. ¸¸¸¸ZZZZzzzzggggZZZZ¤¤¤¤////èèèèZZZZtttt~~~~ZZZZyyyy6666,,,,LLLL····ÉÉÉɃƒƒƒYYYYCCCC¶¶¶¶ÂÂÂÂzzzz{{{{||||™™™™'''',,,,ŠŠŠŠZZZZ““““™™™™ffffeeee¸¸¸¸XXXXggggzzzzBBBB…………ZZZZzzzzgggguuuuââââtttt~~~~ZZZZyyyyÅÅÅÅÃÃÃÃððððŠŠŠŠpppp::::¶¶¶¶XXXXXXXX ŠŠŠŠââââVVVVZZZZyyyyÅÅÅÅWWWWææææãããã¹¹¹¹»»»»°°°°¶¶¶¶ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVÌÌÌÌiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ŠŠŠŠzzzzªªªª¦¦¦¦™™™™ääää»»»»ÑÑÑÑÓÓÓÓZZZZ77777777ƒƒƒƒZZZZZZZZzzzzgggg::::ggggzzzzBBBB¦¦¦¦™™™™ääää»»»»ììììwwww„„„„ZZZZrrrrVVVVääääZZZZLLLLŠŠŠŠwwww zzzzŠŠŠŠâââârrrr~~~~WWWWäää䊊ŠŠcccc****XXXX zzzz{{{{ŠŠŠŠyyyyŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****ããããÆÆÆÆŠŠŠŠyyyy¸¸¸¸XXXXooooÆÆÆÆaaaaggggzzzzBBBB…………„„„„7777ŸŸŸŸzzzzYYYYyyyyÌÌÌÌŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy™™™™ŠŠŠŠ¶¶¶¶ÆÆÆÆŠŠŠŠyyyyZZZZzzzzgggg‚‚‚‚BBBB„„„„¼¼¼¼™™™™¦¦¦¦////ggggääääÆÆÆÆ ŠŠŠŠyyyyXXXXyyyyzzzz****yyyyWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~qqqqÝÝÝÝ™™™™ääääÆÆÆÆaaaaêêêêÁÁÁÁkkkkBBBBÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ääääÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~™™™™gggg;;;;ååååXXXX''''ÓÓÓÓÇÇÇÇ0000++++ÏÏÏÏZZZZzzzzgggg6666VVVVÐÐÐÐ0000****ââââwwww ŠŠŠŠŒŒŒŒÂÂÂÂVVVV~~~~»»»»ôôôôööööÅÅÅÅããããCCCCŠŠŠŠ,,,,¢¢¢¢oooo™™™™ääää~~~~˜˜˜˜ƒƒƒƒññññ¸¸¸¸XXXXZZZZŠŠŠŠOOOOyyyyzzzz****yyyyÆÆÆƇ‡‡‡ââââããããÔÔÔÔZZZZŠŠŠŠ!!!!ZZZZzzzzgggg}}}}òòòòVVVV~~~~ffffZZZZCCCC....ÞÞÞÞ1111DDDD6666,,,, WWWWÐÐÐÐ((((,,,,""""zzzzZZZZááááffffzzzzffffZZZZggggggggÉÉÉÉZZZZ½½½½ggggììì츸¸¸XXXXZZZZyyyyggggÉÉÉÉîîîîVVVVÆÆÆÆffffgggg))))yyyyzzzz****yyyyttttUUUU****""""$$$$™™™™gggg;;;;ååååāāāāyyyyzzzz****EEEEVVVV~~~~zzzz{{{{‡‡‡‡////ZZZZzzzzgggg ÎÎÎÎúúúú1111úúúúììììāāāāzzzz{{{{iiii0000++++ÏÏÏÏÆÆÆÆCCCCÙÙÙÙÍÍÍÍÚÚÚÚ~~~~4444++++eeeeààààÐÐÐÐggggÉÉÉÉðððð™™™™MMMMhhhh÷÷÷÷XXXX÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÌÌÌÌZZZZyyyy~~~~ÐÐÐÐZZZZqqqq----¸¸¸¸XXXX '''',,,,kkkkÅÅÅŶ¶¶¶ÔÔÔÔZZZZ7777ZZZZLLLLZZZZqqqq----****yyyy6666,,,,7777ÑÑÑÑ6666,,,,ZZZZ^^^^,,,,5555ååååXXXX****ââââVVVVÆÆÆÆZZZZkkkk££££¨¨¨¨»»»»ññññççççqqqq 27 YYYY~~~~ZZZZ####÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÅÅÅÅ//// 1980 ååååLLLLLLLLyyyyzzzz****yyyy»»»»((((ÏÏÏÏwwwwXXXXóóóóóóóóZZZZkkkk££££¨¨¨¨»»»»ZZZZÈÈÈÈxxxx;;;;îîîîkkkkWWWWssss»»»»2222ÆÆÆÆzzzz0000****ggggKKKKÆÆÆÆZZZZqqqq----MMMMääääHHHHååååXXXXZZZZkkkk££££¨¨¨¨~~~~ZZZZzzzzwwwwWWWWääääzzzzZZZZááááÃÃÃà ŠŠŠŠzzzzDDDDÙÙÙÙZZZZgggg»»»»ZZZZÅÅÅÅxxxxŠŠŠŠcccc****YYYY@@@@****ååååXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVttttgggg¶¶¶¶¹¹¹¹((((,,,,~~~~ââââããããYYYYCCCC¶¶¶¶XXXX÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ääääZZZZLLLL****yyyy~~~~ttttUUUU****""""$$$$HHHHååååāāāāyyyyzzzz****EEEEVVVV~~~~ZZZZKKKK ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖZZZZzzzzggggZZZZKKKKuuuu»»»»gggg````ääääÅÅÅ҇‡‡////ììììZZZZzzzzggggZZZZ7777ZZZZKKKKuuuu»»»»ggggppppŠŠŠŠ````ääääÆÆÆÆ££££ttttYYYYeeeeÂÂÂÂXXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB„„„„ZZZZrrrrVVVV−−−−ÍÍÍÍððððÅÅÅÅāāāā kkkk‚‚‚‚ßßßßVVVV~~~~yyyyzzzz****yyyy¢¢¢¢ooooZZZZzzzzgggg¤¤¤¤‰‰‰‰ÜÜÜÜzzzzggggoooo0000YYYYññññÇÇÇÇZZZZzzzzggggZZZZkkkkœœœœ~~~~ÆÆÆÆWWWWííííJJJJ----WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠƒƒƒƒYYYYññññÇÇÇÇXXXXZZZZLLLLŠŠŠŠzzzzgggg§§§§]]]]~~~~„„„„ZZZZrrrrVVVV äääättttUUUU****""""$$$$™™™™********ÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ŠŠŠŠcccc****ååååāāāāyyyyzzzz****EEEEVVVV~~~~ggggÉÉÉÉððððÅÅÅ҇‡‡////ZZZZzzzzgggg&&&&¢¢¢¢AAAAììììXXXXzzzz{{{{ZZZZKKKKuuuu»»»»ggggppppŠŠŠŠ````MMMMhhhh÷÷÷÷XXXXZZZZyyyyÅÅÅÅttttiiii'''',,,,ŠŠŠŠ„„„„ ppppZZZZééé鶶¶¶āāāāXXXXŠŠŠŠíííízzzzVVVV~~~~yyyyzzzz****ãããã»»»»xxxx™™™™,,,,XXXXZZZZ####zzzz{{{{zzzzZZZZ····ZZZZññññÅÅÅÅZZZZhhhh&&&&»»»»44443333ðððð GGGGGGGGHHHHÃÃÃñ±±±ÆÆÆÆMMMM********''''×××׊ŠŠŠƒƒƒƒññññXXXXAAAA$$$$ÌÌÌÌZZZZrrrrVVVVääääZZZZKKKKtttt ÃÃÃÃÒÒÒÒYYYYgggg~~~~gggg¿¿¿¿XXXXZZZZkkkkzzzzzzzzÐÐÐÐÑÑÑÑggggeeee ÅÅÅÅ5555ÍÍÍÍ----££££½½½½ðððð EEEEGGGGYYYY ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZyyyyÅÅÅÅLLLL7777XXXX ZZZZŠŠŠŠ[[[[ÐÐÐЇ‡‡‡ââââyyyyZZZZzzzzggggQQQQçççç0000****ggggZZZZzzzzggggêêêêøøøø~~~~WWWW™™™™÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ääääZZZZqqqq----ZZZZ,,,,¿¿¿¿ÅÅÅÅwwwwÐÐÐÐ====qqqqqqqqÝÝÝÝÅÅÅÅTTTTÆÆÆÆ ZZZZggggZZZZŠŠŠŠzzzzVVVV~~~~————~~~~ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBééééÌÌÌ̶¶¶¶ZZZZzzzzggggTTTTËËËËÌÌÌÌIIII~~~~ZZZZkkkkäää䊊ŠŠxxxxggggÇÇÇÇZZZZkkkkIIIIÅÅÅÅggggÉÉÉÉðððð™™™™ääääÅÅÅ҇‡‡////ZZZZzzzzgggg&&&&¢¢¢¢AAAAÌÌÌ̶¶¶¶XXXX ÎÎÎÎCCCCÀÀÀÀ}}}}ÆÆÆÆ»»»»ggggzzzz!!!!****ggggÃÃÃÃJJJJ))))]]]]»»»»££££¨¨¨¨™™™™********7777,,,,ZZZZXXXXpppp÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ääää....eeee$$$$ƒƒƒƒââââgggg~~~~ÐÐÐÐZZZZyyyy))))]]]]6666,,,,‡‡‡‡11110000****1111XXXX))))±±±±xxxxZZZZyyyyÅÅÅÅ ####¿¿¿¿ÆÆÆÆ!!!!****zzzzŽŽŽŽŠŠŠŠZZZZrrrrVVVVääääZZZZKKKKÎÎÎÎúúúú1111úúúúÔÔÔÔffff;;;;----$$$$ZZZZzzzzggggggggÉÉÉÉððððÅÅÅ҇‡‡////zzzz&&&&¢¢¢¢AAAAÐÐÐÐqqqqÑÑÑÑ]]]]ÃÃÃÃppppÎÎÎÎZZZZgggg¯¯¯¯ŠŠŠŠcccc****XXXX ››››ññññ±±±±ÃÃÃñ±±±~~~~uuuu9999zzzziiii÷÷÷÷áááá{{{{»»»»ääääúúúúZZZZxxxxÅÅÅŎŽŽŽ}}}}....####ÖÖÖÖÅÅÅÅÔÔÔÔZZZZ4444ÆÆÆÆîîîŠŠxxxx6666,,,,^^^^™™™™÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÌÌÌÌúúúúZZZZxxxxÅÅÅÅ}}}}....####ÖÖÖÖ~~~~#### '''',,,,kkkkJJJJ----úúúúZZZZxxxxÅÅÅÅŠŠŠŠwwwwzzzzYYYYyyyyZZZZzzzzggggÎÎÎÎÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB}}}}....####ÖÖÖÖÅÅÅÅXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆZZZZ7777LLLLLLLLïïïïZZZZzzzz3333,,,,ZZZZÁÁÁÁÏÏÏÏZZZZccccóóóóóóóó»»»»œœœœgggg¯¯¯¯cccc****ŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZÏÏÏÏ 20 ‰‰‰‰XXXXZZZZrrrrVVVVääää zzzzzzzzÐÐÐÐzzzz{{{{ççççwwww ÊÊÊÊ----BBBBhhhhÓÓÓÓ44443333ðððð GGGGEEEEGGGGHHHHÃÃÃñ±±±ÆÆÆÆMMMMÅÅÅÅwwwwÐÐÐЊŠŠŠ‹‹‹‹ããããXXXXzzzz;;;;VVVVZZZZrrrrVVVVääääCCCCÙÙÙÙZZZZëëëë7777ggggÅÅÅÅcccczzzz~~~~ÅÅÅÅXXXXqqqqÑÑÑÑèèèèZZZZkkkkÐÐÐÐZZZZ7777vvvvyyyy„„„„àààà YYYY~~~~zzzz{{{{NNNN****NNNN****ÆÆÆÆŒŒŒŒVVVV−−−−‰‰‰‰ZZZZzzzzggggWWWWyyyyJJJJ----zzzz÷÷÷÷ggggììììXXXX;;;;VVVVÖÖÖÖ@@@@~~~~ŠŠŠŠzzzz%%%%ûûûûPPPP‚‚‚‚ßßßßVVVVÆÆÆÆaaaaZZZZrrrrVVVVääääuuuu»»»»gggg~~~~ÇÇÇÇzzzzVVVV6666,,,,»»»»xxxxHHHH 1935XXXX XXXXZZZZqqqq----%%%%ûûûûzzzzZZZZ····ZZZZññññÅÅÅÅZZZZhhhh&&&&»»»»44443333ðððð GGGGGGGGHHHHÃÃÃñ±±±ÆÆÆÆaaaaððððMMMMÅÅÅÅwwwwÐÐÐÐZZZZ7777********''''×××׊ŠŠŠHHHHŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~%%%%ûûûûZZZZFFFF,,,,6666,,,,ŠŠŠŠ÷÷÷÷»»»»ÍÍÍÍgggg3333,,,,¯¯¯¯cccc****ŠŠŠŠHHHHXXXX ZZZZyyyyÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏ»»»»°°°°ŠŠŠŠggggzzzzBBBB¾¾¾¾********7777ååååXXXXZZZZrrrrVVVVääää––––ìììì::::ggggzzzzBBBB¾¾¾¾ääää»»»»ììììwwwwŠŠŠŠwwww~~~~WWWWääääÐÐÐй¹¹¹¬¬¬¬ÐÐÐЄ„„„~~~~ääää ZZZZ))))ooooVVVVÆÆÆÆ»»»»ññññVVVV~~~~ŠŠŠŠpppphhhhÑÑÑÑzzzzqqqqggggŠŠŠŠ~~~~¶¶¶¶XXXXXXXX§§§§bbbbÆÆÆÆYYYYVVVV6666,,,,~~~~¨¨¨¨ggggHHHH™™™™@@@@****ååååXXXXgggg;;;;ðððð0000****ääääzzzzZZZZáááá{{{{----VVVVÐÐÐÐáááá™™™™ ZZZZyyyy””””VVVVJJJJ----ÆÆÆÆZZZZ÷÷÷÷}}}}ffff‚‚‚‚~~~~˜˜˜˜ââââ™™™™DDDD¸¸¸¸ÔÔÔÔXXXXÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−++++ZZZZ7777ÑÑÑÑzzzzZZZZgggg____gggghhhh™™™™−−−−YYYYDDDD÷÷÷÷XXXXZZZZ,,,,ßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅÅæææ把ŠŠ™™™™ÆÆÆÆ==== 3www. Bhutto.org
 5. 5. ÇÇÇÇppppÙÙÙÙqqqqÝÝÝ݃ƒƒƒCCCC¶¶¶¶XXXX zzzz{{{{....eeee$$$$WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠììììwwww¸¸¸¸XXXXZZZZÏÏÏÏaaaaËËËËÆÆÆÆCCCCññññƒƒƒƒññññggggZZZZ5555ÃÃÃÃ::::ZZZZCCCCnnnnXXXXZZZZrrrrVVVVääää'''',,,,¤¤¤¤ââââ~~~~ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÐÐÐÐßßßß;;;;1111XXXXzzzz{{{{ÇÇÇÇ0000++++SSSSYYYY ÅÅÅÅ°°°°pppp™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXpppp¢¢¢¢zzzzgggg]]]]7777,,,,ääää6666,,,,ZZZZyyyy6666,,,,WWWW™™™™ääääcccc****ZZZZ7777————ggggääääJJJJ----ÐÐÐÐìììì7777ññññhhhhDDDD¸¸¸¸XXXX zzzz{{{{iiii0000++++ÏÏÏϽ½½½ZZZZLLLLZZZZßßßßßßßßVVVVÆÆÆÆ0000****ÈÈÈÈggggììììZZZZzzzzgggg˜˜˜˜VVVV±±±±ääääÅÅÅÅ¢¢¢¢zzzzgggg]]]]7777WWWWðððð]]]]....zzzz4444ÐÐÐÐLLLLìììì::::ññññhhhhZZZZXXXXZZZZyyyyÅÅÅÅÎÎÎÎZZZZöööö////~~~~ÆÆÆÆ ''''eeee~~~~XXXXWWWWggggððððïïï˜˜÷÷÷÷XXXX LLLLLLLLññññŠŠŠŠ~~~~cccc****ÂÂÂÂppppŠŠŠŠeeeeVVVVZZZZzzzzgggg6666VVVVÃÃÃÃiiii™™™™ääää~~~~˜˜˜˜ggggTTTT¸¸¸¸cccc****QQQQÁÁÁÁZZZZzzzzgggg4444ZZZZyyyyÆÆÆÆŠŠŠŠZZZZððððggggôôôô‰‰‰‰óóóóóóóóXXXXZZZZÏÏÏÏzzzzzzzz ÐÐÐÐZZZZLLLLiiiiââââääääÆÆÆÆ((((,,,,}}}}ÐÐÐÐ((((,,,,}}}}ßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZyyyyÅÅÅÅ””””ƒƒƒƒYYYYCCCC¶¶¶¶XXXXZZZZyyyy~~~~ÇÇÇÇ0000++++SSSSÔÔÔÔ»»»»bbbbÔÔÔÔÜÜÜÜ÷÷÷÷0000****ggggKKKKÆÆÆÆ7777ggggÔÔÔÔRRRR,,,,iiii++++----qqqqVVVVÆÆÆÆ 7777ggggZZZZzzzzggggzzzzZZZZ····ZZZZññññXXXX÷÷÷÷ááááïïï︸¸¸XXXXyyyyzzzz****yyyy~~~~ppppŠŠŠŠ6666,,,,————™™™™ääääÅÅÅÅggggzzzzZZZZeeee$$$$»»»»ŽŽŽŽkkkkììììzzzz{{{{ZZZZkkkk~~~~ÐÐÐÐZZZZKKKKffff;;;;----$$$$ZZZZzzzzggggÎÎÎÎúúúú1111úúúúÐÐÐÐyyyy ÅÅÅňˆˆˆgggg{{{{ÐÐÐÐ****gggg}}}}ÔÔÔÔ....eeee$$$$»»»»xxxx!!!!ZZZZzzzzggggììììÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBXXXXëëë몪ªª~~~~ZZZZzzzzggggiiii××××ZZZZkkkk]]]]....zzzz4444ÆÆÆÆ‚‚‚‚----VVVVÒÒÒÒAAAAZZZZzzzzgggg6666,,,,zzzzZZZZyyyymmmmññññ((((,,,,}}}}((((,,,,}}}} ccccIIII1111VVVVÃÃÃÃppppŠŠŠŠ~~~~ÈÈÈÈDDDDƒƒƒƒññññZZZZzzzzggggZZZZLLLLiiiiââââääääÅÅÅÅxxxxooooVVVVÅÅÅÅŒŒŒŒÛÛÛÛ""""$$$$qqqqÝÝÝÝ™™™™DDDDƒƒƒƒññññëëëë((((,,,,}}}}ƒƒƒƒDDDD‰‰‰‰XXXXZZZZyyyyxxxxZZZZ¾¾¾¾mmmm ääääZZZZKKKK,,,,ÆÆÆÆZZZZWWWW,,,,ÐÐÐÐZZZZqqqq----5555@@@@****ggggõõõõÅÅÅÅZZZZ’’’’ZZZZYYYYÅÅÅÅXXXXZZZZyyyy‰‰‰‰ßßßßvvvvWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÐÐÐЬ¬¬¬ÆÆÆÆyyyyzzzz****yyyy~~~~7777XXXXXXXX ZZZZkkkk§§§§bbbbÆÆÆÆ::::©©©©»»»»÷÷÷÷}}}}ììììÑÑÑÑ]]]]6666,,,,ZZZZqqqq----÷÷÷÷ZZZZZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZXXXX÷÷÷÷~~~~,,,,6666,,,,ÌÌÌÌZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZXXXXZZZZkkkkÐÐÐÐ====ZZZZLLLLÃÃÃÃttttÃÃÃÃ3333,,,,xxxxZZZZzzzzggggzzzzWWWW¯¯¯¯ääää ~~~~æææ把ŠŠBBBBXXXX÷÷÷÷}}}}ÎÎÎÎWWWWKKKKZZZZzzzzgggg¨¨¨¨gggg™™™™ääääÆÆÆƧ§§§jjjjZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}ÃÃÃÃtttt6666,,,,iiii××××ÅÅÅÅ,,,,»»»»ÌÌÌÌZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZXXXXŠŠŠŠzzzzââââVVVV!!!!****ÂÂÂÂVVVVääääïïïï™™™™íííí6666,,,,ZZZZWWWW,,,,eeeeZZZZÑÑÑÑXXXX YYYY~~~~ZZZZ####~~~~´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGG HHHHggggwwwwZZZZzzzzggggYYYYyyyy»»»»áááá;;;;ððððjjjjwwwwÅÅÅÅaaaahhhh~~~~»»»»JJJJÅÅÅŨ¨¨¨ÉÉÉÉVVVVÐÐÐÐnnnnZZZZFFFF,,,,gggg;;;;ååååXXXXÂÂÂÂ~~~~ääääZZZZqqqq----ŠŠŠŠ««««ÞÞÞÞ 1937 ±±±±ÆÆÆÆÃÃÃÃZZZZLLLLúúúúÐÐÐÐWWWWÐÐÐÐYYYYääääÅÅÅÅÃÃÃÃÒÒÒÒ™™™™DDDDƒƒƒƒññññŠŠŠŠ¬¬¬¬XXXX~~~~ääääZZZZCCCC;;;;BBBB((((,,,,JJJJ™™™™ZZZZÐÐÐÐggggzzzzÈÈÈȃƒƒƒññññ¹¹¹¹::::LLLLLLLLggggÃÃÃÃÔÔÔÔ~~~~nnnnYYYYgggg;;;;ƒƒƒƒVVVVXXXXóóóóóóóó ÷÷÷÷~~~~####ÖÖÖÖZZZZzzzzgggg÷÷÷÷~~~~¤¤¤¤////]]]]....ZZZZggggWWWWzzzzZZZZiiiiÃÃÃÃÍÍÍÍ™™™™ZZZZzzzzggggââââ‚‚‚‚wwwwÅÅÅÅ////~~~~ÌÌÌÌttttBBBBƒƒƒƒññññāāāāLLLLLLLL····ŠŠŠŠgggg~~~~ŠŠŠŠ3333ääääÆÆÆÆOOOOññññZZZZKKKKññññ††††˜˜˜˜™™™™¢¢¢¢8888 ƒƒƒƒââââgggg~~~~ƒƒƒƒCCCCììììXXXXffffzzzzZZZZ3333ggggZZZZgggguuuuŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggPPPPxxxxÆÆÆÆZZZZOOOOggggÆÆÆƈˆˆˆ÷÷÷÷}}}}úúúúúúúú½½½½ÎÎÎÎZZZZzzzzggggttttŸŸŸŸFFFF‚‚‚‚ßßßßVVVVJJJJ----YYYYgggg~~~~gggg;;;;XXXX 4www. Bhutto.org
 6. 6. ŠŠŠŠzzzzuuuuZZZZ!!!!****[[[[ ZZZZLLLL0000ŸŸŸŸÆÆÆÆPPPP‚‚‚‚wwww ››››»»»»ŽŽŽŽââââjjjjwwwwååååZZZZÐÐÐЊŠŠŠÙÙÙÙƒƒƒƒññññeeeeCCCCÙÙÙÙZZZZŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwwwÅÅÅÅ÷÷÷÷~~~~½½½½××××————0000****tttt¶¶¶¶XXXXZZZZkkkk½½½½ÃÃÃÃqqqqÝÝÝÝ™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆZZZZ####~~~~›››› zzzzZZZZ::::WWWWcccc****ÂÂÂÂ====››››....eeee$$$$zzzzkkkk,,,,ZZZZyyyyÔÔÔÔZZZZYYYYhhhhZZZZzzzzgggg""""TTTTÃÃÃÃWWWWcccc****XXXX~~~~¼¼¼¼ŠŠŠŠ!!!!****ŠŠŠŠ!!!!****‚‚‚‚CCCCkkkk™™™™@@@@****ååååZZZZzzzzggggZZZZ((((CCCCkkkkƒƒƒƒ@@@@****ååååāāāāttttËËËËðððð===='''',,,,~~~~§§§§bbbb 6666,,,,....yyyy™™™™gggg„„„„ììììXXXXÓÓÓÓxxxxŠŠŠŠ****ÐÐÐÐZZZZZZZZ####ËËËËÃÃÃÃêêêêjjjjwwww~~~~0000****õõõõ‚‚‚‚wwww****ZZZZggggääää7777,,,,DDDD÷÷÷÷ÂÂÂÂzzzz;;;;VVVV¹¹¹¹ÐÐÐЊŠŠŠzzzz„„„„0000YYYYDDDD÷÷÷÷XXXX ppppjjjjwwwwgggghhhhääääÆÆÆƈˆˆˆ!!!!****CCCCÙÙÙÙ~~~~ŠŠŠŠ****ÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏÐÐÐÐÏÏÏÏÃÃÃÃWWWWCCCCììììXXXXêêêêjjjjwwwwÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏZZZZqqqq----ôôôôppppââââjjjjwwwwÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏ󃃃CCCCììììXXXXpppp!!!!****CCCCÙÙÙÙ~~~~ ŠŠŠŠ****zzzz{{{{ppppŠŠŠŠÃÃÃÃ))))ôôôôppppCCCCkkkk™™™™@@@@****ììììXXXXZZZZkkkkaaaa7777āāāā!!!!****CCCCÙÙÙÙ~~~~ŠŠŠŠ****»»»»RRRR::::©©©©ZZZZƒƒƒƒ@@@@****ììììÉÉÉÉZZZZkkkkaaaaÌÌÌÌāāāā!!!!****CCCCÙÙÙÙ~~~~ŠŠŠŠ****ÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏ~~~~ ZZZZÐÐÐÐeeee»»»»ÃÃÃÃ7777WWWW@@@@****XXXXêêêêjjjjwwww~~~~ððððÅÅÅÅpppptttt6666,,,,YYYYuuuuÐÐÐÐáááá™™™™ggggZZZZ]]]]ÃÃÃÃððððuuuuŠŠŠŠbbbbYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆÎÎÎÎääääJJJJ----ŠŠŠŠyyyyÆÆÆÆCCCCÙÙÙÙœœœœ»»»» ˆˆˆˆ[[[[ƒƒƒƒ@@@@****ììììXXXXttttððððƒƒƒƒ@@@@****ììììāāāā““““HHHH™™™™********ƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXðððð””””{{{{6666,,,,zzzz¤¤¤¤////ZZZZxxxxffffggggZZZZ‚‚‚‚ÌÌÌÌZZZZŠŠŠŠOOOOZZZZŠŠŠŠOOOOƒƒƒƒYYYYääää6666,,,,wwwwZZZZQQQQììììXXXXZZZZkkkkwwwwZZZZkkkkÐÐÐÐvvvvÆÆÆÆ aaaaŠŠŠŠwwww~~~~eeee»»»»ÆÆÆÆaaaa³³³³]]]]zzzzZZZZZZZZxxxx»»»»____....////aaaaZZZZƒƒƒƒYYYY@@@@****ììììXXXX qqqqÑÑÑÑèèèè‚‚‚‚wwww~~~~ŠŠŠŠzzzz%%%%ûûûûëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVÃÃÃÃyyyyWWWWääääÆÆÆÆññññîîîîXXXX¸¸¸¸ppppZZZZkkkk»»»»iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{FFFF,,,,zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ____ÆÆÆÆßßßßÍÍÍÍVVVVÐÐÐÐYYYY~~~~„„„„****ggggYYYY@@@@**** ååååXXXXyyyyzzzz****yyyy~~~~____ÆÆÆÆMMMMzzzzVVVVÅÅÅÅ®®®®ZZZZŠŠŠŠ»»»»°°°°ƒƒƒƒCCCCììììXXXX~~~~CCCCÙÙÙÙeeeeeeeeÔÔÔÔeeeeccccÔÔÔÔââââââââÔÔÔÔââââòòòòZZZZzzzzgggg{{{{!!!!ÔÔÔÔ{{{{ßßßßÐÐÐÐYYYYYYYY@@@@****ååååXXXX____ÆÆÆƇ‡‡‡°°°°{{{{ZZZZzzzzgggg§§§§iiii iiii0000++++ÏÏÏÏÆÆÆÆ____....¼¼¼¼èèèèIIII½½½½qqqqÝÝÝÝ™™™™********ÌÌÌÌ¢¢¢¢zzzzgggg~~~~ƒƒƒƒCCCCììììXXXXtttt½½½½jjjjwwww~~~~7777ŠŠŠŠ~~~~YYYYCCCC¶¶¶¶XXXXyyyyWWWWääää6666,,,,LLLLLLLLqqqqggggYYYY@@@@****ååååZZZZzzzzgggg ====ZZZZyyyyÐÐÐЊŠŠŠ¬¬¬¬HHHH™™™™@@@@****ååååāāāā====ZZZZ++++((((™™™™ŠŠŠŠ}}}}āāāāTTTTÐÐÐÐ====ZZZZKKKKËËË˶¶¶¶cccc****ttttÆÆÆÆaaaacccc****jjjjwwwwÆÆÆÆmmmmZZZZßßßßwwwwÅÅÅÅÜÜÜÜsssszzzzggggiiii~~~~™™™™ääää ÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐwwwwZZZZ::::AAAAcccc****]]]]ggggzzzzZZZZggggƒƒƒƒääää6666,,,,~~~~ZZZZkkkkwwwwZZZZÐÐÐÐ$$$$YYYYîîîîVVVVXXXX¼¼¼¼zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜjjjjwwwwÆÆÆÆŠŠŠŠzzzz2222VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBââââzzzzÂÂÂÂ""""$$$$~~~~òòòòYYYYcccc****™™™™@@@@****ååååXXXX 5www. Bhutto.org
 7. 7. ¹¹¹¹ÆÆÆÆaaaaŠŠŠŠ‹‹‹‹WWWW********7777,,,,ZZZZXXXXZZZZ7777YYYYaaaaðððð~~~~MMMMÅÅÅÅwwwwÐÐÐÐ********''''×××׊ŠŠŠHHHH 18 zzzzZZZZ−−−−HHHHxxxxÃÃÃÃyyyyuuuu»»»»gggg~~~~ÇÇÇÇ{{{{ïïïïYYYYääää6666,,,,ëëëëÃÃÃý½½½ãããã ŠŠŠŠHHHHååååXXXXZZZZ]]]]ÍÍÍÍ////õõõõGGGG====ZZZZKKKKIIIIVVVVŠŠŠŠ‹‹‹‹~~~~****ZZZZggggãããã7777,,,,,,,,ZZZZzzzzgggg÷÷÷÷ZZZZgggg¸¸¸¸››››ÐÐÐÐIIII^^^^ŠŠŠŠHHHHXXXX jjjjwwwwÅÅÅŽ½½½»»»»™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆZZZZ####~~~~!!!!****ÇÇÇÇÃÃÃÃggggrrrrggggÎÎÎÎÂÂÂÂttttXXXXaaaaZZZZƒƒƒƒZZZZāāāāZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ»»»»HHHHZZZZEEEEwwwwHHHHYYYYññññXXXXzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ****ZZZZgggg******** ZZZZqqqq----¤¤¤¤0000ˆˆˆˆXXXXZZZZkkkkaaaaāāāā‚‚‚‚~~~~„„„„ZZZZLLLLŠŠŠŠzzzz2222VVVVÐÐÐÐ÷÷÷÷}}}}©©©©]]]]»»»»ƒƒƒƒ‰‰‰‰¸¸¸¸ZZZZzzzzgggg}}}}ääää6666ŠŠŠŠzzzz„„„„7777¯¯¯¯ññññ¸¸¸¸XXXXŽŽŽŽ ˜˜˜˜$$$$ZZZZzzzzgggg++++JJJJ----„„„„öööözzzzŠŠŠŠ¶¶¶¶XXXX .......... ÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠzzzz{{{{!!!!iiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ððððZZZZzzzzggggÇÇÇÇ ...... ¼¼¼¼ÌÌÌÌŠŠŠŠzzzz4444¶¶¶¶ ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVV~~~~ggggzzzziiiiZZZZ::::„„„„ZZZZyyyyÆÆÆÆyyyyYYYYcccc****™™™™@@@@****ååååXXXXeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwww~~~~ggggÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐ÷÷÷÷~~~~tttt¬¬¬¬ŠŠŠŠ]]]]ƒƒƒƒˆˆˆˆ¶¶¶¶āāāā~~~~ggggzzzziiiiZZZZ::::zzzzggggiiiillll HHHH™™™™zzzzVVVVXXXXZZZZkkkkaaaa~~~~ääääzzzzÅÅÅÅ5555»»»»åååå EEEEYYYYHHHHyyyyZZZZ7777ggggFFFF''''~~~~9999ÔÔÔÔssssrrrrZZZZzzzzggggZZZZjjjjZZZZllllooooYYYYgggg~~~~gggg3333XXXX~~~~ÎÎÎÎ33337777wwww»»»»ÌÌÌÌZZZZEEEEwwww™™™™@@@@****ZZZZzzzzgggg LLLLLLLLZZZZkkkkÆÆÆÆ))))gggg}}}}''''~~~~´´´´ggggLLLLXXXX!!!!****¹¹¹¹zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜyyyy6666,,,,ññññuuuuGGGGggggZZZZzzzzgggg####;;;;ZZZZzzzzgggg@@@@****ggggõõõõÅÅÅÅÂÂÂÂ1111VVVVÆÆÆÆ____····~~~~ÜÜÜÜssssƒƒƒƒ@@@@****ååååXXXX ‚‚‚‚~~~~ZZZZ####ÐÐÐÐ~~~~äää䃃ƒƒlllleeeeÑÑÑÑAAAA$$$$ÐÐÐÐ====cccc****ŠŠŠŠììììāāāā÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−++++ZZZZqqqq----ppppZZZZ[[[[ŠŠŠŠ¬¬¬¬™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXZZZZCCCCZZZZqqqq----yyyy¯¯¯¯ääää»»»» ZZZZzzzzggggWWWWyyyyZZZZrrrrVVVVäääättttyyyy¯¯¯¯„„„„1111XXXX‚‚‚‚ÐÐÐÐ====®®®®yyyy~~~~ŠŠŠŠpppp¶¶¶¶XXXX~~~~ZZZZŠŠŠŠOOOOZZZZŠŠŠŠOOOOkkkkââââVVVVÅÅÅÅyyyyÆÆÆÆ0000''''7777,,,,}}}}ŠŠŠŠ8888XXXX .... ppppZZZZ[[[[ ZZZZ7777ŠŠŠŠNNNN™™™™~~~~ääääÌÌÌÌ''''¯¯¯¯ääääÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ŠŠŠŠØØØØXXXXZZZZLLLLkkkkyyyyÅÅÅÅyyyyÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyy~~~~ääääZZZZkkkkÆÆÆÆeeeemmmm,,,,ZZZZííííZZZZzzzzggggyyyyzzzz)))){{{{ÅÅÅŬ¬¬¬]]]]~~~~÷÷÷÷~~~~ ŠŠŠŠppppŠŠŠŠ3333ððð𶶶¶XXXX~~~~ääääZZZZCCCC»»»»xxxxZZZZLLLLŒŒŒŒVVVVÆÆÆÆââââCCCCÙÙÙÙyyyyÃÃÃÃÌÌÌÌŠŠŠŠ3333cccc****ååååXXXXZZZZyyyy»»»»********xxxx˜˜˜˜$$$$&&&&ÐÐÐÐ....ðððð EEEEggggååååXXXXzzzz{{{{....eeee$$$$™™™™ssss____}}}}ZZZZzzzzggggffff¸¸¸¸XXXX PPPPŠŠŠŠyyyy¬¬¬¬„„„„ZZZZÖÖÖÖÐÐÐÐzzzzZZZZ::::WWWWññññ¸¸¸¸XXXXZZZZyyyyÐÐÐÐ~~~~ZZZZkkkkŠŠŠŠggggOOOOWWWW,,,,ƒƒƒƒZZZZāāāā~~~~ZZZZkkkkŠŠŠŠggggOOOOWWWW,,,,ƒƒƒƒZZZZāāāā~~~~ääääââââCCCCÙÙÙÙyyyy““““WWWW»»»»<<<<™™™™1111XXXX ÷÷÷÷~~~~ââââVVVV»»»»ììììwwwwååååāāāāzzzz{{{{®®®®yyyyÃÃÃù¹¹¹ZZZZhhhh§§§§bbbbŠŠŠŠ÷÷÷÷ZZZZzzzzggggZZZZyyyyÆÆÆÆ''''××××ZZZZ````~~~~¿¿¿¿ÃÃÃÊŠŠŠ4444iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ììììXXXXzzzz{{{{ZZZZ[[[[ÌÌÌÌ====ZZZZkkkkeeee ~~~~&&&&bbbbttttgggg{{{{ŠŠŠŠîîîîggggSSSS÷÷÷÷XXXXkkkkyyyyÅÅÅÅyyyyÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyykkkkyyyyÆÆÆÆeeeemmmm,,,,ZZZZííííÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}~~~~'''',,,,ZZZZ'''',,,,ŠŠŠŠ4444ZZZZ0000++++ZZZZiiiiƒƒƒƒCCCC÷÷÷÷ZZZZzzzzggggøøøøgggg}}}}ââââCCCCÙÙÙÙyyyyÃÃÃà ZZZZrrrrVVVVääääZZZZ²²²²gggg6666,,,,....yyyy™™™™eeeeZZZZÑÑÑÑāāāāzzzz{{{{<<<<ÍÍÍÍZZZZ™™™™FFFFgggg7777,,,,ŠŠŠŠHHHHXXXXëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVääääkkkkyyyyÅÅÅÅyyyyÆÆÆÆaaaaZZZZqqqq----āāāāÌÌÌÌgggg3333XXXX~~~~äää䈈ˆˆ~~~~‹‹‹‹āāāāZZZZkkkkääää ÌÌÌÌppppŠŠŠŠÉÉÉÉ™™™™ààààXXXXÈÈÈÈ7777YYYYāāāātttt!!!!****]]]]¾¾¾¾uuuuJJJJ----ssssììììXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVV~~~~äääätttt5555āāāāÇÇÇǃƒƒƒVVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB¾¾¾¾uuuuJJJJ----ññññÐÐÐÐ7777WWWW********eeeeccccXXXX ŽŽŽŽÌÌÌ̃ƒƒƒ~~~~ääääââââCCCCÙÙÙÙyyyy»»»»&&&&ZZZZ((((gggg™™™™ääää»»»»êêêê™™™™1111XXXXZZZZkkkkaaaattttŠŠŠŠggggCCCCååååāāāāZZZZkkkk ¢¢¢¢3333úúúú EEEE GGGGòòòò}}}}ÆÆÆƈˆˆˆ~~~~ZZZZXXXXZZZZjjjjwwwwWWWWssss WWWWgggg^^^^~~~~ŠŠŠŠZZZZ¼¼¼¼0000****ääääÅÅÅÅppppZZZZééé骪ªªCCCCÙÙÙÙ™™™™@@@@****XXXXYYYYèèèèÜÜÜÜssss¸¸¸¸ZZZZqqqq----ZZZZ((((jjjjwwwwååååTTTT~~~~ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVV®®®®yyyyÅÅÅŽ½½½ŠŠŠŠ~~~~YYYYCCCC¶¶¶¶XXXXkkkkBBBBYYYYgggg~~~~¶¶¶¶ ZZZZkkkkaaaaZZZZkkkkÆÆÆÆÈÈÈȃƒƒƒYYYYääääJJJJ----ËËËËŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}oooo~~~~YYYYääää»»»»ììììwwwwFFFF,,,,uuuu™™™™ŠŠŠŠbbbb7777,,,,ZZZZXXXXpppp»»»»ÒÒÒÒ‚‚‚‚wwwwÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyy7777TTTTXXXXZZZZkkkkaaaa==== ¹¹¹¹ÅÅÅÅIIIIVVVV****ZZZZggggãããã7777,,,,,,,,XXXX 7-6 ZZZZÏÏÏÏŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyy~~~~ZZZZzzzzggggiiii××××QQQQŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$WWWWññññXXXXZZZZkkkkääääzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ****ZZZZggggääää~~~~÷÷÷÷ZZZZ»»»»°°°°‚‚‚‚BBBBŠŠŠŠcccc****XXXX iiii××××ååååççççèèèèZZZZtttt™™™™@@@@****ggggLLLLååååXXXXËËËËÌÌÌÌ5555öööö))))ÆÆÆÆaaaa»»»»ggggggggLLLLååååXXXXËËËË»»»»ÌÌÌÌèèèèZZZZttttZZZZhhhhZZZZääää~~~~ZZZZÐÐÐÐÃÃÃÃðððð 9999āāāāCCCCëëëë FFFF EEEE::::ƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶ZZZZzzzzgggg 6666āāāā~~~~äää䬬¬¬––––ììììāāāāzzzz{{{{ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVV;;;;ððððZZZZjjjjwwwwÆÆÆÆWWWWyyyy~~~~‚‚‚‚wwww~~~~ååååXXXX$$$$VVVV~~~~zzzz{{{{øøøøgggg}}}}‚‚‚‚BBBB‚‚‚‚ggggZZZZŠŠŠŠyyyyggggLLLLXXXXëëëëßßßßvvvvðððð ‚‚‚‚hhhhññññ‚‚‚‚]]]]WWWW9999ÈÈÈÈXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆ¼¼¼¼ŠŠŠŠkkkk,,,,ssssrrrrZZZZzzzzggggZZZZjjjjZZZZllll¸¸¸¸QQQQ¾¾¾¾ääää»»»»6666,,,,zzzz¤¤¤¤////ZZZZxxxxÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒYYYY@@@@****XXXXAAAA$$$$JJJJ----ŠŠŠŠyyyy»»»»ZZZZqqqq----####YYYY@@@@****XXXX ŠŠŠŠzzzzPPPPÆÆÆÆ3333ääääÆÆÆÆaaaaëëëëyyyyWWWWYYYYDDDDXXXXLLLLLLLLiiii×××׊ŠŠŠzzzzPPPP»»»»3333********øøøøgggg}}}}‚‚‚‚BBBB„„„„3333©©©©8888XXXX¼¼¼¼ŠŠŠŠkkkk,,,,WWWWggggZZZZxxxx™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆëëëëßßßßvvvvËËËËmmmmyyyy YYYYääääÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~™™™™ääää””””XXXX™™™™ŠŠŠŠNNNN™™™™ëëë릦¦¦ññññyyyyWWWWYYYY &&&&4444----āāāāõõõõ GGGG GGGGGGGG XXXXYYYYèèèè÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−»»»»ZZZZÜÜÜÜZZZZggggååååāāāāggggZZZZ]]]]»»»»3333********‚‚‚‚hhhhññññWWWWJJJJWWWW3333¢¢¢¢8888eeeeccccXXXX gggg]]]]ÆÆÆÆ3333ääääÆÆÆƈˆˆˆiiii××××øøøøgggg}}}}kkkkyyyyÆÆÆÆ‚‚‚‚ttttÐÐÐÐ****gggg@@@@****ZZZZzzzzggggMMMMSSSS----6666,,,,¥¥¥¥OOOO@@@@****XXXX¥¥¥¥FFFFgggg„„„„~~~~yyyyÐÐÐÐ!!!!****CCCCÙÙÙÙWWWW™™™™ZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBƒƒƒƒ©©©©8888 6www. Bhutto.org
 8. 8. ZZZZzzzzggggëëëëßßßßvvvvWWWWŠŠŠŠSSSSggggZZZZ]]]]JJJJ----˜˜˜˜RRRRggggTTTTXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆyyyyWWWW™™™™ÎÎÎÎYYYYDDDDXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVViiii××××ÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZáááá»»»»ggggââââ¡¡¡¡ggggzzzzeeee6666,,,,yyyyËËËË}}}}ggggTTTT ¸¸¸¸XXXXZZZZkkkk»»»»yyyyvvvvuuuuÆÆÆÆZZZZkkkk0000****ggggøøøøgggg}}}}yyyyÆÆÆÆÇÇÇÇ‚‚‚‚ttttååååXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVëëëëCCCCÙÙÙÙ„„„„ÐÐÐÐWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ZZZZzzzzggggŠŠŠŠyyyy((((,,,,}}}}''''××××}}}}~~~~****ggggggggììì츸¸¸XXXXZZZZyyyy ŠŠŠŠââââVVVVëëë늊ŠŠ****ÆÆÆÆYYYYVVVV6666,,,,cccc™™™™DDDDÔÔÔÔÑÑÑÑZZZZQQQQ¯¯¯¯DDDDZZZZzzzzgggg————hhhhDDDDXXXX§§§§bbbb§§§§bbbbÆÆÆÆccccZZZZCCCCääääÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}~~~~ÎÎÎÎ!!!!ZZZZzzzzggggQQQQZZZZLLLLttttgggg}}}} ggggŠŠŠŠ™™™™ŠŠŠŠïïïïXXXX¬¬¬¬xxxxîîîîgggg6666,,,,ëëëëZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÅÅÅÅ((((„„„„6666,,,,cccc™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVyyyyzzzz****yyyy±±±±9999ZZZZDDDDŠŠŠŠññññVVVVÐÐÐÐWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÅÅÅÅ‚‚‚‚((((,,,,||||gggg;;;;ååååXXXX ZZZZkkkkaaaa((((ÏÏÏÏcccc~~~~ŽŽŽŽllllzzzzyyyyzzzzllll»»»»°°°°ggggLLLLååååXXXXZZZZ####»»»»ÓÓÓÓÁÁÁÁ‰‰‰‰ÂÂÂÂ…………˜˜˜˜ttttQQQQääääZZZZzzzzgggg((((„„„„6666,,,,cccc™™™™ääääÆÆÆÆaaaazzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÁÁÁÁYYYY ÎÎÎÎXXXXppppëëëëZZZZkkkk¶¶¶¶ÃÃÃÃßßßßÆÆÆÆWWWWyyyy~~~~ZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~vvvvVVVV~~~~7777ggggZZZZ™™™™ffffeeee¸¸¸¸XXXXZZZZqqqq----%%%%ûûûûiiii××××ZZZZzzzzgggg~~~~ZZZZLLLLŠŠŠŠzzzz„„„„ggggZZZZxxxxÉÉÉÉÓÓÓÓ½½½½ððððZZZZããããÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZkkkk ËËËË6666,,,,ããããāāāāëëëëÀÀÀÀ}}}}ÅÅÅÅŠŠŠŠ»»»»yyyyÅÅÅÅBBBBXXXXppppŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}1111VVVVÅÅÅŧ§§§bbbbtttt////ÌÌÌ̃ƒƒƒZZZZ~~~~„„„„gggg{{{{ŠŠŠŠHHHHXXXX zzzzÅÅÅÅ5555»»»»åååå EEEEYYYYHHHHyyyy''''~~~~ëëë늊ŠŠzzzz2222VVVVÅÅÅÅ0000****ggggKKKK»»»»ŠŠŠŠZZZZ]]]],,,,{{{{zzzzWWWWƒƒƒƒ@@@@****YYYYgggg;;;;ååååXXXXŽŽŽŽŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ßßßßvvvv÷÷÷÷ááááïïïƒƒññññZZZZyyyy~~~~ggggææææÔÔÔÔÌÌÌÌååååXXXXZZZZ[[[[zzzz{{{{ 0000****ÎÎÎÎyyyy~~~~ììììZZZZzzzzggggÔÔÔÔJJJJyyyyZZZZääää»»»»ZZZZqqqq----MMMMììììXXXXllllggggiiii++++~~~~****ÔÔÔÔëëëëÑÑÑÑzzzzeeee™™™™ÔÔÔÔ))))ŽŽŽŽúúúúggggÂÂÂÂVVVVÅÅÅÅFFFFgggg----VVVVÆÆÆƍggggââââCCCCÙÙÙÙeeeeZZZZËËËËÑÑÑÑzzzzeeee™™™™»»»»ggggCCCCåååå ÔÔÔÔ““““yyyyqqqqYYYYÔÔÔÔŠŠŠŠOOOOxxxx9999ÔÔÔÔƒƒƒƒggggééééYYYYZZZZzzzzgggg¬¬¬¬ggggssss™™™™****¸¸¸¸ððððÆÆÆÆ´´´´zzzz{{{{ëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅÅ5555‡‡‡‡]]]]ZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzz4444ZZZZÄÄÄÄ““““„„„„¢¢¢¢4444nnnn....çççç EEEEEEEEGGGGWWWWgggg››››ZZZZ8888----ÐÐÐÐÌÌÌÌ ƒƒƒƒððððXXXXTTTTÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−++++ZZZZCCCCÛÛÛÛõõõõ¸¸¸¸XXXX++++ÔÔÔÔ˜˜˜˜$$$$ññññÇÇÇÇ»»»»ZZZZzzzzggggggggZZZZxxxxÒÒÒÒZZZZããããÂÂÂÂøøøøgggg}}}}‚‚‚‚BBBB¸¸¸¸„„„„XXXX ÃÃÃÃððððÌÌÌÌööööcccc****ççççèèèèZZZZttttƒƒƒƒiiii××××åååå÷÷÷÷~~~~@@@@****GGGG™™™™@@@@****ååååXXXXZZZZkkkkaaaaZZZZ####LLLL~~~~ZZZZkkkk»»»»‚‚‚‚BBBB::::ŠŠŠŠêêêêÂÂÂÂZZZZÐÐÐй¹¹¹ZZZZkkkkƒƒƒƒ@@@@****XXXXZZZZÒÒÒÒ ZZZZzzzzggggiiii××××ZZZZ!!!!gggg{{{{YYYYDDDDXXXXZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜzzzz{{{{((((,,,,}}}}ŽŽŽŽllllzzzzyyyyzzzzllllÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZññññççç第¬¬]]]]6666,,,,ŸŸŸŸzzzzZZZZggggWWWWÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™@@@@****XXXX§§§§bbbb§§§§bbbbÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] ™™™™@@@@****XXXX¥¥¥¥ââââ]]]]qqqqÝÝÝÝ™™™™@@@@****ZZZZzzzzggggCCCCÙÙÙÙggggKKKKÐÐÐÐggggKKKK!!!!****]]]]ÃÃÃÃffff‚‚‚‚dddd™™™™©©©©8888XXXXøøøøgggg}}}}ññññççççqqqq@@@@****ggggõõõõÔÔÔÔZZZZŠŠŠŠ[[[[ÔÔÔÔ((((„„„„ÔÔÔÔ,,,,ÔÔÔÔññññuuuuZZZZzzzzgggg ZZZZOOOOŠŠŠŠcccc****]]]]‰‰‰‰ƒƒƒƒDDDD¸¸¸¸XXXX~~~~ZZZZyyyyÂÂÂÂ1111VVVVÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}}}}}ZZZZÐÐÐÐCCCC@@@@****āāāāZZZZÐÐÐÐÃÃÃÃyyyyÃÃÃô´´´ÂÂÂÂ1111VVVV»»»»____ÙÙÙÙ™™™™********eeeeccccXXXXëëëëßßßßvvvvZZZZ˜˜˜˜´´´´ ZZZZzzzzggggZZZZyyyy~~~~ggggzzzzZZZZßßßßVVVVÆÆÆÆ0000!!!!****''''™™™™DDDDZZZZzzzzggggZZZZLLLLffffZZZZCCCCŠŠŠŠ""""ZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÃÃÃË‹‹‹DDDDXXXX]]]]!!!!****iiii~~~~ÌÌÌ̹¹¹¹ggggSSSSXXXX iiii××××""""uuuuffffååååXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅcccc****ŠŠŠŠŠŠŠŠZZZZ““““¹¹¹¹ZZZZhhhh¶¶¶¶ZZZZzzzzggggZZZZkkkk~~~~¥¥¥¥ââââ]]]]qqqqÝÝÝÝ™™™™ääääÅÅÅÅÑÑÑÑöööözzzzŠŠŠŠkkkk¶¶¶¶XXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ!!!!****zzzzŽŽŽŽŠŠŠŠzzzz{{{{ YYYY~~~~ƒƒƒƒññññ____555544442222....çççç GGGGEEEE GGGGJJJJ‰‰‰‰````ÆÆÆÆZZZZJJJJyyyy~~~~ùùùù>>>>ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHtttt÷÷÷÷~~~~™™™™~~~~7777WWWWcccc****XXXXkkkkBBBB»»»»uuuu~~~~ŠŠŠŠzzzzggggååååXXXXZZZZkkkkaaaaZZZZJJJJyyyy»»»»³³³³ 1945 ŠŠŠŠcccc ÆÆÆÆÖÖÖÖ@@@@~~~~‹‹‹‹cccc****ŠŠŠŠHHHHååååXXXX÷÷÷÷ááááhhhh++++ÑÑÑÑzzzzqqqq~~~~iiii××××ÅÅÅŽ½½½ÇÇÇǧ§§§jjjjÐÐÐÐ7777ƒƒƒƒððð𶶶¶XXXXZZZZÏÏÏÏzzzzzzzzÐÐÐÐzzzz{{{{7777,,,,""""ÅÅÅÅÇÇÇÇZZZZzzzzgggg9999&&&&½½½½555544445555ëëëë GGGG GGGGEEEE GGGG7777 1946 ™™™™0000****cccc****ååååXXXXZZZZkkkk~~~~eeee»»»»ÌÌÌÌZZZZkkkkuuuuJJJJ----7777WWWW0000****cccc****ååå厎ŽŽ7777,,,,""""ÆÆÆÆaaaa¢¢¢¢zzzzgggg~~~~ƒƒƒƒ@@@@****ììììXXXXZZZZ4444ŠŠŠŠââââVVVViiii××××ÅÅÅÅggggKKKKÇÇÇÇ»»»»ZZZZÙÙÙÙwwwwƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHXXXXiiii×××× ZZZZÐÐÐй¹¹¹gggg™™™™@@@@****ååååXXXXZZZZkkkkaaaaZZZZkkkk»»»»ŠŠŠŠwwww7777,,,,JJJJððððÅÅÅŧ§§§ssssÐÐÐÐZZZZiiii####YYYY********ŠŠŠŠggggCCCCååååXXXX>>>>ƒƒƒƒYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆiiii××××ääää********ZZZZyyyyƒƒƒƒääääÆÆÆÆOOOOññññ ~~~~1946 ZZZZzzzzggggiiiizzzzggggzzzzVVVVÐÐÐÐ7777,,,,JJJJððððÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ŠŠŠŠ~~~~XXXX½½½½ããããbbbb¹¹¹¹JJJJ----zzzz{{{{ËËËËÐÐÐÐ77775555°°°°XXXXCCCCÙÙÙÙzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜZZZZJJJJyyyyÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~~~~~••••gggg;;;;ZZZZzzzzggggWWWWyyyyŠŠŠŠcccc ZZZZkkkkääääZZZZJJJJyyyy0000****kkkk™™™™„„„„1111XXXX ZZZZ4444ŠŠŠŠââââVVVViiii××××»»»»GGGGZZZZzzzzggggggggzzzzââââ÷÷÷÷ÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒZZZZXXXXzzzz{{{{ZZZZ####îîîîããããååååppppiiii××××ÆÆÆÆaaaaZZZZ####îîîîããããGGGGiiii0000++++ÏÏÏÏ»»»»°°°°ŠŠŠŠ0000ŠŠŠŠHHHHXXXXzzzz{{{{ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÃÃÃà ŠŠŠŠwwwwzzzzYYYYyyyyÐÐÐЛ›››™™™™ääääÎÎÎÎååååÉÉÉÉZZZZkkkkÐÐÐÐÌÌÌÌiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{zzzz{{{{ZZZZkkkkììììwwwwÆÆÆÆŠŠŠŠZZZZxxxx~~~~'''',,,,~~~~§§§§bbbb¤¤¤¤////ëëëëggggƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååāāāāzzzz{{{{ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÐÐÐЛ›››™™™™ääääÎÎÎÎ ììììXXXXppppzzzz{{{{ŠŠŠŠ¿¿¿¿ååååXXXXYYYYèèèèZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZßßßßVVVVääääZZZZkkkkÆÆÆÆiiii××××ÐÐÐÐYYYY6666,,,,0000****ÈÈÈÈ~~~~ÎÎÎΊŠŠŠ~~~~¶¶¶¶ZZZZzzzzggggzzzz{{{{ZZZZkkkkÐÐÐÐgggg½½½½~~~~!!!!****''''7777™™™™$$$$ËËË˶¶¶¶XXXX iiii××××ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÐÐÐо¾¾¾™™™™YYYYÅÅÅÅFFFF,,,,^^^^ÎÎÎÎøøøøggggLLLLXXXXZZZZ‹‹‹‹uuuu!!!!****]]]]ÂÂÂÂtttt¶¶¶¶āāāāiiii××××ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÃÃÃÊŠŠŠwwwwzzzzYYYYyyyyÐÐÐÐgggg™™™™@@@@****ååååppppZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÆÆÆÆ yyyyzzzzZZZZááááiiii××××ÆÆÆÆ""""uuuuÜÜÜÜssss¸¸¸¸XXXXiiii××××GGGG,,,,èèèèggggLLLLXXXXŠŠŠŠ****ŠŠŠŠZZZZgggg~~~~»»»»»»»»°°°°ŠŠŠŠ////ƒƒƒƒYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆÌÌÌÌiiii××××ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÃÃÃÃÈÈÈÈwwww77770000****cccc****XXXX 7www. Bhutto.org
 9. 9. ~~~~ääääeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwww~~~~0000****õõõõ‚‚‚‚wwwwJJJJ----™™™™––––||||ååååXXXXzzzz;;;;VVVV™™™™––––ÑÑÑÑiiiiòòòòååååXXXXQQQQÌÌÌÌöööö~~~~÷÷÷÷ZZZZŠŠŠŠwwww77774444ååååXXXXpppp›››› WWWWääää6666,,,,iiii××××ÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐZZZZkkkköööö~~~~ŠŠŠŠppppaaaaZZZZƒƒƒƒððððXXXX™™™™––––ÐÐÐÐiiii××××ÃÃÃÃ""""uuuuÎÎÎÎîîîîååååXXXXZZZZÏÏÏÏzzzzzzzzÐÐÐÐZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÆÆÆÆ™™™™––––ÆÆÆƍggggîîîîhhhh----VVVV ÐÐÐÐiiii××××»»»»¬¬¬¬ggggssssƒƒƒƒZZZZXXXXZZZZyyyy~~~~ÐÐÐÐFFFFîîîîhhhh----VVVV»»»»iiii××××ääääííííÐÐÐÐÌÌÌ̬¬¬¬ggggssss™™™™ZZZZcccc****ZZZZzzzzggggZZZZkkkk§§§§bbbb™™™™––––~~~~÷÷÷÷~~~~ŠŠŠŠppppaaaaZZZZƒƒƒƒððððXXXXëëëëßßßßvvvv ööööŠŠŠŠÚÚÚÚYYYYDDDDXXXXkkkkBBBBÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyy0000****õõõõ‚‚‚‚wwwwJJJJ----yyyyzzzz****yyyyZZZZzzzzggggZZZZÖÖÖÖÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyyÃÃÃÃðððð±±±±òòòò7777ƒƒƒƒeeeeXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆZZZZ####±±±±òòòò llllzzzzqqqqƒƒƒƒññññÂÂÂÂZZZZzzzzggggßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅŧ§§§bbbbëëëëÌÌÌÌttttòòòòŠŠŠŠÚÚÚÚÑÑÑÑXXXX yyyyzzzz****ãããã™™™™––––»»»»tttt¯¯¯¯ZZZZŠŠŠŠzzzzggggååååXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVÆÆÆÆxxxxîîîîhhhh----VVVV~~~~zzzz1111%%%%ùùùùÔÔÔÔDDDDÙÙÙÙZZZZgggg}}}}ÔÔÔÔ””””ttttZZZZÔÔÔÔZZZZ%%%%********BBBBÔÔÔÔââââ&&&&»»»»åååå EEEEHHHHÔÔÔÔïïïï····ÔÔÔÔ ggggzzzzÏÏÏÏññññŠŠŠŠ~~~~ÔÔÔÔÉÉÉÉ····ÔÔÔÔ™™™™××××PPPPzzzz)))){{{{¸¸¸¸XXXXââââZZZZ[[[[êêêꊊŠŠ~~~~»»»»ÑÑÑÑggggÌÌÌÌ™™™™––––ÆÆÆÆ4444++++îîîîhhhh----VVVV~~~~HHHHYYYY@@@@****ååååXXXXzzzz{{{{ZZZZÖÖÖÖ~~~~±±±±òòòòÆÆÆÆaaaa ˆˆˆˆyyyyzzzz****ããããššššÆÆÆÆLLLLyyyyÌÌÌ̯¯¯¯ññññ‰‰‰‰¸¸¸¸XXXX””””ttttZZZZ ²²²²ŸŸŸŸ5555ÓÓÓÓÁÁÁÁõõõõ GGGGZZZZLLLLººººmmmmZZZZ0000++++ZZZZiiiiÔÔÔÔ!!!!~~~~ZZZZzzzzggggggggyyyy¯¯¯¯ääääÅÅÅÅZZZZKKKK&&&&¢¢¢¢AAAAZZZZzzzzggggZZZZLLLLŠŠŠŠJJJJuuuuèèèè ŠŠŠŠ¶¶¶¶zzzzZZZZááááööööÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐ""""uuuu====wwww¸¸¸¸XXXXZZZZ····ttttÐÐÐД”””ttttZZZZÅÅÅÅiiii××××ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB÷÷÷÷~~~~ŠŠŠŠzzzz4444¶¶¶¶XXXX ±±±±òòòòÆÆÆÆeeee~~~~¬¬¬¬ŽŽŽŽ6666,,,,????òòòòƒƒƒƒññññÔÔÔÔZZZZyyyyÆÆÆÆjjjjZZZZááááÐÐÐÐ====ZZZZqqqq----zzzzZZZZ§§§§pppp[[[[ZZZZhhhh§§§§bbbbcccc****ŠŠŠŠììììXXXXiiii××××ÔÔÔÔ””””ttttZZZZZZZZzzzzgggg ~~~~ÐÐÐÐVVVV™™™™––––''''ZZZZ&&&&++++cccc****~~~~ööööŠŠŠŠNNNNggggììì츸¸¸XXXX°°°°ïïïï····cccc****ggggzzzzÏÏÏÏ))))ññññŠŠŠŠ~~~~äää䊊ŠŠzzzzââââVVVV~~~~ÐÐÐÐÃÃÃÃyyyyååååtttt====cccc****ŠŠŠŠ7777((((ÚÚÚÚââââggggZZZZXXXXëëëëßßßßÍÍÍÍVVVV ääääppppÙÙÙÙÆÆÆÆââââgggg}}}}pppp[[[[iiiizzzzggggiiiizzzzggggÐÐÐÐ@@@@****1111VVVVOOOOããããÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ŠŠŠŠ,,,,XXXX°°°°””””ttttZZZZääää¹¹¹¹XXXXLLLLLLLLffffggggZZZZIIIIZZZZzzzzXXXX¼¼¼¼ŠŠŠŠkkkk,,,,ˆˆˆˆ~~~~ZZZZââââiiiizzzzgggg»»»»????ØØØØââââggggzzzzóóóó āāāāttttŒŒŒŒVVVVÇÇÇÇvvvvgggg}}}}‚‚‚‚ttttWWWW™™™™¤¤¤¤////}}}}ÏÏÏÏXXXXóóóóóóóóëëëëTTTT££££xxxx6666,,,,ÆÆÆƃƒƒƒññññ¸¸¸¸zzzz{{{{££££xxxxZZZZkkkk££££xxxxÐÐÐл»»»°°°°ZZZZzzzz™™™™ðððð6666,,,,ååå嘘˜˜VVVVttttWWWW™™™™¤¤¤¤////~~~~ ¶¶¶¶XXXXððððhhhh~~~~ŠŠŠŠkkkk,,,,ˆˆˆˆ””””ttttZZZZÒÒÒÒáááá™™™™ööööÆÆÆÆyyyyZZZZyyyy~~~~ZZZZFFFF,,,,}}}}ZZZZzzzzggggZZZZrrrrVVVVääää¼¼¼¼¹¹¹¹„„„„÷÷÷÷áááá0000++++ZZZZgggg????ØØØØÎÎÎΙ™™™ððððhhhh}}}}zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ~~~~„„„„ ggggyyyy¯¯¯¯aaaaXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆZZZZrrrrVVVVääääffffggggZZZZWWWWÐÐÐÐ((((,,,,||||™™™™ZZZZââââiiiizzzzgggg»»»»????ØØØØÎÎÎÎcccc****āāāāttttÐÐÐÐZZZZkkkk((((WWWW™™™™¤¤¤¤////~~~~˜˜˜˜VVVVëëëëÆÆÆƃƒƒƒññññ¸¸¸¸XXXXttttŠŠŠŠNNNN™™™™ 96 ‚‚‚‚gggg}}}}ZZZZ····****~~~~ppppÙÙÙÙÅÅÅÅØØØØŠŠŠŠzzzzhhhhˆˆˆˆYYYYèèèèZZZZrrrrVVVVääääZZZZqqqq----ÚÚÚÚÎÎÎΙ™™™ZZZZKKKK6666~~~~¯¯¯¯àààබ¶¶XXXXëëëëßßßßvvvvppppÙÙÙÙÐÐÐÐ0000****‰‰‰‰VVVVÅÅÅŧ§§§bbbbiiiizzzzggggiiiizzzzggggÐÐÐÐ ````ggggììì츸¸¸ZZZZzzzzgggg””””ttttÅÅÅÅ°°°°¶¶¶¶VVVVÆÆÆÆ>>>>ÞÞÞÞ!!!!****0000++++||||ggggììì츸¸¸XXXXZZZZrrrrVVVVääääQQQQZZZZ‹‹‹‹tttt6666,,,,¬¬¬¬zzzzZZZZÑÑÑÑ????ØØØØÎÎÎÎääääÅÅÅÅÃÃÃÃÒÒÒÒÅÅÅÅppppaaaauuuu²²²²////õõõõ YYYY GGGGZZZZzzzzgggg WWWWîîîî^^^^ƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXXÂÂÂÂZZZZ((((ööööƒƒƒƒ@@@@****åååå””””ttttZZZZ»»»»XXXX YYYY~~~~””””ttttZZZZ""""555544445555éééé FFFFGGGG EEEEHHHH////™™™™––––IIIIgggg********4444ÆÆÆÆaaaa››››WWWWññññ¸¸¸¸ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVzzzz{{{{™™™™––––ÅÅÅÅŠŠŠŠ********~~~~ÆÆÆÆ‹‹‹‹zzzz¸¸¸¸XXXXCCCCÙÙÙÙ¤¤¤¤¨¨¨¨ 1944-43 DDDDZZZZyyyyÅÅÅÅ6666,,,,----™™™™@@@@****ååååZZZZzzzzggggZZZZyyyyÅÅÅÅ====qqqqZZZZzzzzggggàààà]]]]™™™™––––îîîîhhhh----VVVVÆÆÆÆaaaa!!!!****¯¯¯¯))))ŠŠŠŠ¶¶¶¶XXXX ZZZZqqqq----ggggzzzziiii¹¹¹¹ÐÐÐÐ¥¥¥¥””””ttttÐÐÐÐYYYY™™™™––––''''~~~~ZZZZyyyyÆÆÆÆ####{{{{~~~~‰‰‰‰XXXXZZZZyyyy~~~~iiii××××ZZZZzzzzggggZZZZkkkk»»»»ŠŠŠŠzzzz„„„„////ŒŒŒŒÛÛÛÛ7777ÌÌÌÌååååXXXXzzzz÷÷÷÷ ÐÐÐÐiiii××××»»»»””””ttttÐÐÐÐééé鎎ŽŽwwwwÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒZZZZXXXX////ŒŒŒŒÛÛÛÛ7777ˆˆˆˆ~~~~0000****ÎÎÎÎyyyy````ŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzgggg0000****ÎÎÎÎyyyy»»»»ƒƒƒƒÐÐÐÐZZZZdddd™™™™––––ððððÊÊÊÊââââ********YYYY@@@@****ììììXXXX PPPPŠŠŠŠââââVVVVˆˆˆˆiiii××××QQQQ””””ttttÐÐÐÐYYYYŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggZZZZkkkkääää””””ttttÃÃÃÃZZZZLLLLyyyyeeeeññññÅÅÅÅŠŠŠŠúúúú]]]]ŠŠŠŠ~~~~XXXX””””ttttääää((((,,,,~~~~ppppÙÙÙÙÐÐÐЊŠŠŠúúúú]]]]JJJJwwww ™™™™ààààXXXXiiii××××ÆÆÆÆyyyy””””ttttÆÆÆÆWWWWääää»»»»ttttªªªªññññ§§§§ååååXXXXiiii××××ääää””””tttt»»»»ZZZZLLLLzzzzZZZZ−−−−ÔÔÔÔZZZZKKKKââââVVVVZZZZzzzzgggg““““VVVVÐÐÐЬ¬¬¬ggggssss™™™™ZZZZcccc****ZZZZzzzzggggZZZZkkkk§§§§bbbb””””tttt ZZZZzzzzggggiiii××××ÆÆÆÆyyyyZZZZââââVVVVÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyyŒŒŒŒÛÛÛÛRRRR©©©©]]]]ÅÅÅÅZZZZ’’’’ZZZZƒƒƒƒððððXXXX ””””ttttZZZZ0000++++zzzzggggÆÆÆÆggggzzzzZZZZáááḸ¸¸XXXXyyyyyyyyZZZZääääÐÐÐЊŠŠŠzzzz4444ƒƒƒƒYYYYääää6666,,,,ZZZZ7777››››~~~~ZZZZCCCCZZZZqqqq----ZZZZzzzzggggyyyyïïïŠŠHHHHXXXXiiii××××ÅÅÅÅââââVVVVZZZZzzzzgggg““““VVVV»»»» èèèè<<<<ØØØØ6666,,,,""""uuuuZZZZNNNNŠŠŠŠååååTTTTÐÐÐД”””tttt¾¾¾¾OOOOWWWW,,,,ƒƒƒƒZZZZXXXX ‚‚‚‚wwwwÅÅÅŶ¶¶¶ZZZZzzzzgggg””””ttttÅÅÅÅ////ZZZZkkkkÐÐÐЊŠŠŠkkkk‚‚‚‚wwwwiiiiZZZZhhhh++++¶¶¶¶XXXXiiii××××””””ttttÅÅÅÅ™™™™––––»»»»ŠŠŠŠààààææææZZZZbbbbååååXXXXŠŠŠŠzzzz2222VVVVÆÆÆÆ 16 ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVViiii××××ÅÅÅÅ//// 8www. Bhutto.org
 10. 10. ŠŠŠŠggggxxxxyyyyZZZZ####ÌÌÌÌññññ§§§§MMMMXXXXiiii××××AAAAŠŠŠŠwwwwÐÐÐД”””ttttÅÅÅÅ°°°°pppp™™™™@@@@****XXXX””””ttttÃÃÃÊŠŠŠcccc****ììììāāāāiiii××××ZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÌÌÌÌ""""uuuuZZZZgggg^^^^ååååXXXXzzzz{{{{¹¹¹¹ZZZZhhhh ZZZZôôôômmmm,,,,~~~~1111mmmmååååXXXX™™™™––––ÔÔÔÔ÷÷÷÷áááá0000++++ZZZZgggg]]]]kkkkÔÔÔÔ÷÷÷÷áááá0000++++ZZZZggggIIIIVVVVZZZZzzzzgggg÷÷÷÷{{{{3333ââââVVVV»»»»ØØØØ::::ååååXXXXpppp''''××××ZZZZ````¾¾¾¾********iiiiuuuuXXXXggggððððññññððððÅÅÅŧ§§§bbbbXXXX¹¹¹¹¢¢¢¢ ********ggggZZZZnnnnƒƒƒƒYYYY@@@@****ÔÔÔÔVVVVÐÐÐÐ````ääää4444ZZZZzzzzgggg¢¢¢¢„„„„ggggzzzzäääähhhh4444XXXXtttt!!!!****]]]]””””ttttÃÃÃÃpppp[[[[ZZZZhhhh§§§§bbbbcccc****ŠŠŠŠììììXXXXppppÜÜÜÜāāāāiiii××××ÅÅÅŬ¬¬¬ŠŠŠŠ]]]]ììììZZZZKKKK ZZZZkkkk§§§§bbbbÅÅÅÅœœœœ½½½½ÅÅÅÅ********ggggZZZZWWWWÃÃÃÃZZZZkkkkääääZZZZKKKKŠŠŠŠzzzz4444~~~~LLLLgggg»»»»zzzz^^^^““““WWWW7777ŠŠŠŠcccc****XXXX WWWW××××WWWW××××PPPP‚‚‚‚ßßßßVVVV}}}}””””ttttZZZZzzzzggggyyyyyyyyZZZZ::::ZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆƹ¹¹¹4444,,,,ŠŠŠŠqqqq----WWWW‰‰‰‰XXXX””””ttttÃÃÃÃZZZZ####ÌÌÌÌ››››WWWWääää»»»»ññññ§§§§MMMMyyyy yyyyZZZZääää~~~~„„„„IIII@@@@****XXXX¼¼¼¼²²²²āāāāÆÆÆƈˆˆˆiiii××××ÆÆÆÆŠŠŠŠzzzz2222VVVV~~~~ZZZZqqqq----ZZZZzzzzgggg±±±±™™™™ËËËËÉÉÉÉ····»»»»ZZZZŸŸŸŸ††††ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZkkkk§§§§bbbb™™™™––––ÆÆÆÆòòòòVVVV~~~~tttt ÐÐÐÐVVVVŒŒŒŒÛÛÛÛRRRRZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠzzzz„„„„0000‰‰‰‰XXXX™™™™––––ÐÐÐÐÎÎÎÎîîîƒƒääääÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐiiii××××AAAAŠŠŠŠwwwwÐÐÐÐXXXX™™™™––––îîîîhhhh----VVVVÆÆÆÆîîîîääääööööääää6666,,,,yyyyaaaa™™™™@@@@**** ååååXXXXZZZZ7777eeee3333,,,,ŠŠŠŠêêêêååååXXXXKKKK6666,,,,ááááYYYY@@@@****ååååXXXX ””””tttt»»»»ììììwwwwååååāāāāiiii××××~~~~™™™™––––ÉÉÉÉÅÅÅÅ&&&&¢¢¢¢AAAAììììXXXXZZZZ¤¤¤¤////zzzz{{{{6666,,,,????™™™™@@@@****ggggLLLL¹¹¹¹ZZZZYYYYîîîîhhhh~~~~0000YYYYååååXXXXppppllll¬¬¬¬ÐÐÐÐZZZZyyyy ŠŠŠŠââââVVVViiii××××((((ÏÏÏÏ!!!!****''''7777HHHH™™™™@@@@****ååååXXXX YYYY~~~~””””ttttÃÃÃÛ›››WWWW********7777,,,,ZZZZXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆ™™™™––––ÆÆÆÆîîîîhhhh----VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBzzzz{{{{ggggZZZZœœœœRRRR,,,,ZZZZ°°°°òòòòÉÉÉÉŠŠŠŠHHHHŽŽŽŽƒƒƒƒÆÆÆÆZZZZzzzzggggXXXXwwwwÆÆÆÆ 1946 ŠŠŠŠggggxxxxyyyyƒƒƒƒZZZZååååXXXXAAAA$$$$iiii××××ÃÃÃÔ”””ttttÔÔÔÔuuuuzzzz}}}}ZZZZzzzzgggg''''....5555éééé EEEE EEEEÆÆÆÆÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB^^^^™™™™ääää»»»»ññññ§§§§5555XXXXtttteeeeggggzzzzVVVV®®®®~~~~ààààyyyy¯¯¯¯ÆÆÆÆyyyyIIII}}}}XXXXZZZZyyyyÆÆÆÆ 0000****kkkk¼¼¼¼zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜååååXXXXZZZZkkkkaaaazzzz{{{{PPPPŠŠŠŠââââVVVVÆÆÆÆaaaaDDDDÙÙÙÙZZZZgggg~~~~!!!!****rrrrÌÌÌ̉‰‰‰XXXXzzzz;;;;VVVVZZZZyyyyßßßßÍÍÍÍVVVVääääZZZZqqqq----òòòò||||TTTT~~~~iiii××××ÃÃÃÃÌÌÌÌ÷÷÷÷ááááïïïïHHHHŠŠŠŠHHHHXXXX ZZZZŒŒŒŒ‚‚‚‚wwww””””ttttÃÃÃÃQQQQ››››WWWW********7777,,,,ZZZZXXXXååååÅÅÅŧ§§§bbbb””””ttttiiii××××ÆÆÆÆyyyy~~~~IIII}}}}ppppØØØØ^^^^4444,,,,YYYYÅÅÅÅZZZZqqqq----tttt””””ttttÆÆÆƈˆˆˆXXXX ¯¯¯¯ggggUUUU0000****====™™™™ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzgggg””””ttttÃÃÃÙ™™™––––''''~~~~„„„„ggggzzzzuuuu1111ŠŠŠŠHHHHXXXXppppggggZZZZ]]]]ÃÃÃÔ”””tttt»»»»ŠŠŠŠggggŠŠŠŠZZZZÚÚÚÚ((((,,,,||||ŠŠŠŠHHHHāāāāWWWWŠŠŠŠSSSSggggZZZZ]]]]ÃÃÃÃZZZZkkkkääääiiii××××ÃÃÃÃÜÜÜÜyyyyHHHH ZZZZzzzzggggZZZZÐÐÐÐ''''ššššcccc****XXXXZZZZ####iiii××××™™™™––––''''àààà””””ttttääääZZZZkkkkÐÐÐй¹¹¹āāāāzzzz{{{{ZZZZÐÐÐÐZZZZLLLLyyyyáááá−−−−XXXXiiii××××ZZZZÐÐÐÐyyyyáááኊŠŠHHHHXXXXyyyyVVVV™™™™ŠŠŠŠzzzzââââVVVV ääää8888ÐÐÐÐöööö7777»»»»NNNN****XXXXAAAA$$$$}}}}YYYY™™™™””””ttttWWWWggggZZZZxxxxÐÐÐÐggggZZZZ]]]]****ZZZZggggeeeeXXXX iiii××××ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZßßßßVVVVääää””””ttttÃÃÃÃFFFF%%%%ûûûûŠŠŠŠbbbbXXXXZZZZqqqq----%%%%ûûûûŠŠŠŠzzzzââââVVVVääääZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÃÃÃÃ{{{{cccc****VVVVÌÌÌÌŠŠŠŠ,,,,XXXXZZZZqqqq----%%%%ûûûû ZZZZ####yyyyzzzz****ããããššššZZZZ$$$$ººººÓÓÓÓ44445555åååå EEEE GGGGEEEEYYYYgggg„„„„¶¶¶¶ÂÂÂÂiiii××××ÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZßßßßVVVVääää””””ttttZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}îîîîhhhh----VVVVÃÃÃÃ6666ÎÎÎÎ^^^^~~~~ŠŠŠŠbbbbXXXX””””ttttÃÃÃÃtttt!!!!****]]]]WWWW```` ÌÌÌ̹¹¹¹ZZZZhhhh§§§§bbbbcccc****ŠŠŠŠììììXXXX ZZZZkkkkÆÆÆƼ¼¼¼ŠŠŠŠyyyyˆˆˆˆiiii××××ÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−ŠŠŠŠ----ZZZZyyyy0000™™™™ŽŽŽŽ********¥¥¥¥////||||−−−−‰‰‰‰XXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB„„„„iiii××××ZZZZzzzzgggg””””tttt»»»»ggggZZZZ‚‚‚‚»»»»ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHXXXX;;;;VVVVLLLLLLLL ŠŠŠŠzzzzââââVVVVZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÃÃÃÃâââ⢢¢¢zzzzgggg˜˜˜˜ggggTTTT¸¸¸¸XXXX YYYY~~~~””””ttttZZZZzzzzggggiiii××××ÅÅÅÅ5555‡‡‡‡]]]]QQQQƒƒƒƒððððXXXX””””tttt™™™™ZZZZccccÆÆÆÆcccc[[[[iiiiŠŠŠŠ{{{{ßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆaaaarrrrYYYYääääzzzzZZZZáááá™™™™––––òòòò 1955-54 ~~~~ÉÉÉÉÆÆÆÆaaaa™™™™ZZZZcccc‰‰‰‰¸¸¸¸XXXXZZZZÏÏÏÏÑÑÑÑÐÐÐÐWWWW7777´´´´ÆÆÆÆ´´´´4444----ôôôôGGGGGGGGHHHHÌÌÌÌ0000****ÎÎÎÎyyyyããã㸸¸¸XXXXiiii××××ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZßßßßVVVVääääååååÅÅÅŧ§§§bbbb ””””ttttÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB6666,,,,ïïïïmmmm'''',,,,@@@@****YYYYHHHHXXXXpppp””””ttttäää䊊ŠŠ¬¬¬¬āāāāiiii××××ÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]]~~~~¼¼¼¼pppp~~~~WWWWˆˆˆˆ¶¶¶¶XXXXiiii××××»»»»ffff6666ññññççççqqqq™™™™––––::::gggg{{{{ ™™™™((((„„„„0000ŠŠŠŠHHHHååååXXXX ÷÷÷÷}}}}ZZZZ%%%%MMMM−−−−YYYYääääÆÆÆƈˆˆˆ””””ttttÐÐÐÐ÷÷÷÷ZZZZggggZZZZ‚‚‚‚ÌÌÌÌIIII^^^^ŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVÆÆÆƈˆˆˆLLLLLLLLŒŒŒŒVVVVzzzz;;;;VVVVYYYYÆÆÆÆ´´´´zzzz{{{{ëëëëßßßßvvvv EEEE²²²²āāāāJJJJ----7777ïïïï0000****ññññXXXXppppZZZZ####ÌÌÌÌ™™™™––––ÅÅÅÅ!!!!****]]]]WWWWCCCCìììì””””ttttÅÅÅÅcccc****ŠŠŠŠ,,,,@@@@****iiii{{{{ƒƒƒƒYYYYCCCC÷÷÷÷XXXXppppÜÜÜÜssss™™™™––––„„„„ëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅÅŠŠŠŠpppp»»»» 9www. Bhutto.org
 11. 11. ËËËËññññççççqqqq7777ååååXXXX YYYY~~~~˜˜˜˜$$$$ññññÇÇÇÇ»»»»ZZZZzzzzggggiiii××××IIIIVVVV****ZZZZggggääääzzzzgggg~~~~‰‰‰‰PPPPŠŠŠŠââââVVVVÆÆÆÆaaaa~~~~ääääÌÌÌÌZZZZyyyyÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBgggg»»»»êêêêHHHHXXXX 1945 zzzzgggg~~~~YYYY********====¹¹¹¹ZZZZYYYYÎÎÎÎXXXXYYYYèèèèzzzz;;;;VVVVYYYYääää6666,,,,PPPPŠŠŠŠyyyyZZZZLLLL6666,,,,ZZZZääääeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwww~~~~gggg»»»»ññññ§§§§ÌÌÌÌïïïïgggg;;;;ååååXXXX~~~~ääää¼¼¼¼²²²²āāāā ¬¬¬¬„„„„ZZZZjjjjwwwwgggghhhhZZZZååååZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}¹¹¹¹ÐÐÐЊŠŠŠzzzz„„„„ZZZZÌÌÌÌZZZZjjjjwwww~~~~„„„„{{{{¸¸¸¸XXXXëëëëÐÐÐÐVVVVeeeeggggwwwwffffssssƒƒƒƒTTTTÞÞÞÞ~~~~IIII}}}}¸¸¸¸XXXX====ffffggggZZZZÌÌÌÌ ————7777ììììāāāāëëëëÐÐÐÐVVVVÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐЃƒƒƒTTTTÞÞÞÞÃÃÃû»»»°°°°vvvvyyyyààààƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXëëëëßßßßvvvvpppp[[[[eeee^^^^™™™™3333********ÂÂÂÂ3333DDDD„„„„¸¸¸¸‚‚‚‚BBBB„„„„4444++++8888----ÅÅÅÅeeeellllZZZZ####ÌÌÌÌ iiii××××ÆÆÆÆ‚‚‚‚ttttWWWWFFFF,,,,~~~~¶¶¶¶ÂÂÂÂzzzz{{{{‚‚‚‚gggg~~~~ÅÅÅÅ‚‚‚‚gggg~~~~4444++++8888----ZZZZKKKKPPPP~~~~eeeeZZZZwwww©©©©8888ååååXXXX˜˜˜˜$$$$ÌÌÌÌŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~eeeellllÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB¸¸¸¸™™™™DDDD¸¸¸¸XXXX ZZZZÏÏÏÏRRRR,,,,~~~~iiii××××ZZZZzzzzgggg˜˜˜˜$$$$ääää!!!!****wwwweeeeZZZZ÷÷÷÷ÌÌÌÌGGGGÑÑÑÑzzzzqqqqHHHHXXXX====AAAA$$$$JJJJ----!!!!****wwwweeeeZZZZ÷÷÷÷»»»»ZZZZÝÝÝÝ^^^^ŒŒŒŒYYYYääääÎÎÎÎååååXXXX~~~~:::: ÜÜÜÜssssZZZZLLLLŠŠŠŠzzzz2222VVVVÃÃÃÚšššËËËËççççzzzz££££ÆÆÆÆttttgggg}}}}ŠŠŠŠ¶¶¶¶ÎÎÎÎååååÉÉÉÉŠŠŠŠzzzzââââVVVVŠŠŠŠzzzz2222VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBŽŽŽŽ&&&&zzzzggggeeeeZZZZëëëë********WWWWWWWWCCCC‰‰‰‰ZZZZ7777ÌÌÌÌttttgggg{{{{ŠŠŠŠêêêê ‚‚‚‚wwwwJJJJ----ŠŠŠŠzzzzuuuuzzzzVVVVÅÅÅÅiiiikkkk,,,,ôôôôZZZZããããggggÆÆÆƈˆˆˆWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ 19 ååååXXXX~~~~ääää««««%%%%ûûûûZZZZKKKK%%%%èèèèÐÐÐÐZZZZkkkk§§§§bbbbÅÅÅÅ””””ààààZZZZzzzzgggg****ZZZZgggg~~~~¶¶¶¶XXXXZZZZkkkk§§§§bbbb ÐÐÐД”””****ZZZZggggääääÆÆÆÆZZZZkkkkññññ§§§§»»»»~~~~ääää7777ggggZZZZ7777ggggZZZZZZZZEEEEwwwwHHHHXXXX ŠŠŠŠZZZZ!!!!****[[[[ 10www. Bhutto.org
 12. 12. øøøøgggg~~~~ŠŠŠŠzzzz4444ÔÔÔÔøøøøgggg}}}}ZZZZÜÜÜÜÃÃÃÃ]]]] ZZZZ7777‚‚‚‚ßßßßVVVV~~~~™™™™::::uuuuÆÆÆƈˆˆˆ!!!!uuuuWWWWcccc****XXXX››››™™™™::::ŠŠŠŠwwwwÆÆÆƹ¹¹¹ZZZZiiii¸¸¸¸ppppZZZZrrrrVVVVäää䎎ŽŽˆˆˆˆzzzzmmmm,,,,7777XXXXzzzz{{{{yyyyzzzz ****EEEEVVVVÅÅÅÅZZZZyyyyzzzzVVVVÃÃÃÃ7777ggggZZZZ7777™™™™0000****gggg„„„„‰‰‰‰XXXXppppZZZZrrrrVVVVäää䎎ŽŽˆˆˆˆzzzzmmmm,,,,7777XXXXzzzz{{{{yyyyzzzz****EEEEVVVVÅÅÅÅZZZZyyyyzzzzVVVVÃÃÃÃ7777ggggZZZZ7777™™™™0000****gggg„„„„‰‰‰‰XXXXZZZZ¤¤¤¤////zzzz{{{{ ZZZZkkkkÐÐÐЬ¬¬¬yyyyzzzz****yyyyWWWWññññƒƒƒƒDDDDÂÂÂÂ÷÷÷÷ááááhhhh++++»»»»ôôôôööööZZZZyyyyÅÅÅňˆˆˆzzzzmmmm,,,,ÃÃÃÃtttt™™™™™™™™ààààgggg™™™™ggggāāāāZZZZyyyyÆÆÆÆffffgggg))))yyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ~~~~ZZZZzzzzggggiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ zzzzïïïïYYYYññññÇÇÇÇXXXXppppZZZZ[[[[»»»»°°°°ŠŠŠŠkkkk,,,,ƒƒƒƒ____¶¶¶¶XXXXŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ZZZZyyyyˆˆˆˆzzzzmmmm,,,,~~~~ZZZZkkkk!!!!****]]]]ÅÅÅÅÃÃÃÃððððÇÇÇÇgggg‹‹‹‹::::¶¶¶¶āāāākkkkBBBBÆÆÆÆ{{{{ØØØØÆÆÆƈˆˆˆyyyyzzzz****yyyyppppŠŠŠŠllllŠŠŠŠ WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ƒƒƒƒYYYYññññÇÇÇÇXXXXññññÑÑÑÑ********ZZZZ1111ZZZZææææxxxxWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠääääZZZZKKKKÂÂÂÂ[[[[LLLLLLLLZZZZ&&&&++++cccc****››››÷÷÷÷ÛÛÛÛiiii++++xxxxóóóóóóóó~~~~™™™™5555uuuuÃÃÃÃCCCCññññ‰‰‰‰»»»»ôôôôööööÆÆÆÆ££££œœœœÆÆÆÆ0000¿¿¿¿îîîîgggg 6666,,,,ZZZZkkkk§§§§bbbb’’’’kkkk,,,,ÛÛÛÛââââcccc****ìììì:::: ~~~~ZZZZ[[[[™™™™ssss™™™™ssssŠŠŠŠNNNNgggg;;;;ååååāāāā'''',,,,¤¤¤¤ââââ~~~~!!!!kkkkBBBBÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyyyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÎÎÎÎ&&&&4444////õõõõ EEEE FFFF EEEEÆÆÆÆaaaa»»»»gggg7777ììììXXXXuuuu»»»»§§§§ '''',,,,¤¤¤¤6666»»»»ììììwwwwììììāāāāZZZZ((((™™™™********ŽŽŽŽÃÃÃÃZZZZVVVV********ƒƒƒƒÇÇÇÇZZZZzzzzggggZZZZkkkk§§§§bbbb»»»»ŽŽŽŽÃÃÃÃZZZZVVVV********zzzz{{{{ooooƒƒƒƒ7777BBBB¸¸¸¸XXXX XXXX1 kkkkBBBBÆÆÆÆqqqqÑÑÑÑ]]]]ZZZZzzzzgggg{{{{mmmmîîîîgggg6666,,,,ZZZZ%%%%OOOOŠŠŠŠ!!!!****îîîîÐÐÐÐ'''',,,,¤¤¤¤6666ÆÆÆÆggggzzzz9999~~~~©©©©àààà‚‚‚‚ÛÛÛÛttttWWWWcccc****ååååXXXXllll^^^^uuuu»»»»ggggÌÌÌÌttttCCCCkkkk™™™™ääääÐÐÐÐ ¶¶¶¶āāāāyyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃZZZZKKKK%%%%èèèèÐÐÐÐkkkkBBBB~~~~¬¬¬¬zzzzyyyyŠŠŠŠ¶¶¶¶»»»»ññññ§§§§ŠŠŠŠcccc****YYYY********eeeeccccXXXX¸¸¸¸zzzzzzzzììììāāāāzzzz{{{{ZZZZ++++ZZZZhhhh&&&&»»»»44443333ðððð GGGGGGGGHHHHÃÃÃñ±±±¯¯¯¯ääääÆÆÆÆ aaaaggggZZZZèèè胃ƒƒŠŠŠŠHHHHååååTTTT~~~~ÜÜÜÜssssyyyyzzzz****ãããã„„„„ƒƒƒƒVVVVXXXXzzzz{{{{ÃÃÃñ±±±ÃÃÃÃZZZZzzzzggggiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{££££ttttŠŠŠŠ¶¶¶¶ÆÆÆÆaaaaÌÌÌÌ»»»»ggggååååXXXX‡‡‡‡ââââyyyyÅÅÅÅÃÃÃÃÐÐÐÐtttt ÃÃÃñ±±±!!!!7777ââââããããYYYY$$$$ËËË˶¶¶¶XXXXZZZZkkkkÅÅÅÅwwww¡¡¡¡ÃÃÃñ±±±ÅÅÅÅ„„„„ggggSSSSXXXX XXXX2 zzzzggggååååwwwwäääättttÎÎÎÎZZZZwwwwZZZZVVVVcccc****ååååāāāāWWWWyyyy~~~~êêêê¾¾¾¾ÆÆÆÆ;;;;BBBB~~~~ggggììììÇÇÇÇXXXXŽŽŽŽ!!!!****]]]]’’’’AAAAƒƒƒƒððððZZZZkkkk»»»»vvvvhhhhttttāāāāËËËËÌÌÌÌççççAAAA6666,,,, WWWWyyyy~~~~êêêêzzzzZZZZ····ZZZZññññ»»»»„„„„ƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXZZZZkkkk§§§§bbbbzzzzggggååååwwwwÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZwwww»»»»ŽŽŽŽZZZZ[[[[ïïïŠŠHHHHååååXXXX XXXX3 zzzzggggååååwwwwäääättttÎÎÎÎZZZZwwwwZZZZVVVVcccc****ååååāāāāWWWWyyyy~~~~êêêê¾¾¾¾ÆÆÆÆ;;;;BBBB~~~~ggggììììÇÇÇÇXXXXŽŽŽŽ!!!!****]]]]’’’’AAAAƒƒƒƒððððZZZZkkkk»»»»vvvvhhhhttttāāāāËËËËÌÌÌÌççççAAAA6666,,,, WWWWyyyy~~~~zzzzZZZZ····ZZZZññññ»»»»„„„„ƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXZZZZkkkk§§§§bbbbzzzzggggååååwwwwÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZwwww»»»»ŽŽŽŽZZZZ[[[[ïïïŠŠHHHHååååXXXX XXXX4 ˜˜˜˜VVVVJJJJ----wwww»»»»ÎÎÎÎZZZZwwwwììììtttteeeeììììāāāā'''',,,,¤¤¤¤6666ÅÅÅÅuuuu»»»»gggguuuuZZZZ]]]]44443333««««çççç HHHHGGGGEEEE eeee™™™™::::ÆÆÆÆZZZZÖÖÖÖpppp~~~~yyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆZZZZ6666,,,,6666aaaaÃÃÃÃÐÐÐÐ ¨¨¨¨gggg™™™™}}}}ÏÏÏÏXXXXppppDDDDîîîîgggg6666,,,,tttt7777¹¹¹¹YYYYYYYYāāāākkkkBBBB»»»»ƒƒƒƒYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆyyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ŠŠŠŠ}}}}ŠŠŠŠ~~~~YYYY5555XXXX XXXX5 ZZZZkkkk!!!!****]]]]»»»»7777ggggZZZZZZZZkkkkyyyyååååāāāākkkkBBBBÆÆÆƈˆˆˆllll^^^^uuuu»»»»ggggÅÅÅÅ((((ÃÃÃÃððððŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~5555uuuu»»»»ggggááááÏÏÏÏXXXXeeeeììììāāāāzzzz{{{{uuuu»»»»ggggyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZwwww 6666,,,,iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{^^^^ggggŠŠŠŠ~~~~ZZZZzzzzggggffffZZZZgggg~~~~ÐÐÐШ¨¨¨gggg™™™™}}}}XXXXppppªªªªCCCCÙÙÙÙååååāāāāZZZZkkkk§§§§bbbbÆÆÆÆËËËËÌÌÌÌZZZZkkkkyyyyÃÃÃÃŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠ»»»»bbbb7777¯¯¯¯cccc****YYYYYYYYååååXXXX XXXX6 ZZZZkkkkaaaa³³³³ttttāāāāZZZZ¤¤¤¤////»»»»ôôôôöööö™™™™::::ŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠzzzzVVVVÃÃÃÃtttt™™™™ggggììììÂÂÂÂkkkkBBBB»»»»ƒƒƒƒYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆÌÌÌÌyyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÆÆÆÆ0000 AAAAZZZZÖÖÖÖpppp~~~~ÃÃÃÃððððzzzz°°°°{{{{7777HHHHƒƒƒƒYYYYnnnnÇÇÇÇXXXX XXXX7 yyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~YYYYÅÅÅŎŽŽŽZZZZyyyy¶¶¶¶ZZZZzzzzggggŽŽŽŽŠŠŠŠÑÑÑÑÐÐÐЊŠŠŠbbbbYYYYggggììì츸¸¸ZZZZyyyyÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyy¹¹¹¹zzzzWWWW3333ððð𶶶¶XXXXZZZZ++++ßßßßgggg]]]]~~~~ÃÃÃÃðððð ÀÀÀÀ7777āāāā™™™™::::uuuu********»»»»xxxxgggg;;;;XXXXtttt!!!!****]]]]{{{{mmmmîîîîgggg6666,,,,¨¨¨¨ggggÔÔÔÔììììāāāā'''',,,,¤¤¤¤6666ÆÆÆÆaaaakkkkBBBB~~~~ììììZZZZ[[[[ÌÌÌÌppppZZZZ[[[[¶¶¶¶ZZZZzzzzggggllll^^^^ZZZZ[[[[ÌÌÌÌ '''',,,,¤¤¤¤6666uuuu»»»»ggggÆÆÆƃƒƒƒÐÐÐÐ((((,,,,}}}}ÇÇÇÇ}}}}ªªªªzzzziiiikkkk,,,,ZZZZWWWWÆÆÆÆÇÇÇÇ}}}}6666,,,,ÃÃÃÃ^^^^,,,,¸¸¸¸XXXXZZZZ¤¤¤¤////uuuu™™™™::::ÆÆÆÆ''''ÅÅÅÅ!!!!****]]]]ƒƒƒƒCCCCÂÂÂÂzzzz{{{{ZZZZÏÏÏÏzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ»»»»ôôôôööööÆÆÆÆ ‚‚‚‚ttttZZZZ++++ŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠggggnnnnppppŽŽŽŽ»»»»ôôôôööööÃÃÃÃààààggggƒƒƒƒ''''ZZZZzzzzggggzzzz{{{{»»»»ôôôôööööÅÅÅÅààààgggg~~~~áááá™™™™¯¯¯¯ggggUUUUzzzzZZZZ::::−−−−YYYYDDDDXXXX™™™™::::uuuuÅÅÅÅ********»»»»òòòòÐÐÐÐÂÂÂÂZZZZiiiiyyyyZZZZkkkk 11www. Bhutto.org
 13. 13. ŠŠŠŠggggiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{™™™™ŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆ}}}}òòòòZZZZkkkkŒŒŒŒÛÛÛÛyyyyZZZZ[[[[††††āāāātttt'''',,,,¤¤¤¤6666ääääLLLLppppZZZZ[[[[~~~~ÌÌÌÌ::::ÎÎÎÎddddƒƒƒƒffffXXXX¼¼¼¼²²²²āāāāJJJJ----""""ìììì½½½½~~~~{{{{ññññÙÙÙÙ ¤¤¤¤gggg~~~~gggg„„„„ZZZZzzzzggggQQQQZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆ@@@@****ggggõõõõZZZZîîîî````LLLLLLLL¸¸¸¸gggg]]]]gggghhhhzzzzóóóóóóóórrrrŠŠŠŠHHHHXXXX'''',,,,¤¤¤¤6666uuuu»»»»ggggZZZZzzzzgggg»»»»ôôôôööööWWWWtttt‚‚‚‚ttttZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆ££££....ÞÞÞÞWWWW‰‰‰‰XXXX ZZZZ####JJJJ----kkkkBBBB»»»»0000****³³³³'''',,,,¤¤¤¤6666ÆÆÆÆhhhh~~~~7777¶¶¶¶ZZZZzzzzggggÑÑÑÑggggeeeezzzz----wwwwyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆzzzzZZZZ····ZZZZññññ7777ƒƒƒƒññññAAAA$$$$JJJJ----HHHH»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷ÅÅÅÅ^^^^~~~~ yyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBõõõõDDDDÅÅÅÅÃÃÃÃðððð5555ÃÃÃÃÒÒÒÒ'''',,,,¤¤¤¤6666ääää7777ÅÅÅÅXXXXHHHH»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷ÅÅÅÅ!!!!****]]]]cccc****ŠŠŠŠggggppppppppÆÆÆƇ‡‡‡....ÞÞÞÞììììāāāāZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆZZZZeeee7777----ttttCCCCkkkkHHHH ŠŠŠŠHHHHāāāāyyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÜÜÜÜssssZZZZÏÏÏÏ!!!!****]]]]6666,,,,««««7777ììììāāāā'''',,,,¤¤¤¤6666¦¦¦¦ññññ¦¦¦¦}}}}ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆjjjjZZZZáááá™™™™ŠŠŠŠ}}}}XXXXÉÉÉÉZZZZkkkkÐÐÐЬ¬¬¬ ttttðððð™™™™********¢¢¢¢zzzzgggg~~~~ììììāāāāyyyyzzzz****yyyy~~~~ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ¾¾¾¾ÆÆÆÆjjjjZZZZááááÅÅÅÅYYYYññññXXXX»»»»ôôôôööööÆÆÆÆ7777ggggttttCCCCkkkk™™™™ggggììì츸¸¸āāāā))))ooooÆÆÆÆßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆ ‚‚‚‚BBBB!!!!****]]]]’’’’AAAA™™™™********TTTTŠŠŠŠggggWWWW‚‚‚‚yyyyììììZZZZÏÏÏÏŠŠŠŠggggŠŠŠŠØØØØZZZZggggììììZZZZLLLL››››¸¸¸¸ÇÇÇÇVVVVÐÐÐÐ!!!!****]]]]™™™™********XXXX ¸¸¸¸gggg]]]]gggghhhhzzzz’’’’qqqq----ÆÆÆÆŠŠŠŠââââVVVVÐÐÐÐáááá™™™™HHHH»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷JJJJ----››››»»»»bbbb....eeee$$$${{{{ññññÙÙÙÙÐÐÐÐpppp((((,,,,~~~~œœœœÐÐÐÐ0000****ÎÎÎÎyyyy¯¯¯¯ññññYYYYääää ÅÅÅÅoooo9999LLLLÃÃÃÃUUUU****""""$$$$™™™™ääääÆÆÆÆaaaa^^^^kkkkŠŠŠŠÑÑÑÑbbbbŠŠŠŠ™™™™ggggììì츸¸¸zzzz{{{{yyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆZZZZ0000++++gggg„„„„››››ââââVVVV»»»»ZZZZqqqq----eeee{{{{ooooeeeeTTTT¸¸¸¸XXXX 0000****ÎÎÎÎyyyy››››····ZZZZ»»»»bbbbÅÅÅÅÎÎÎÎúúúúZZZZzzzzggggqqqqÑÑÑÑ]]]]ÐÐÐÐÃÃÃÃZZZZ++++{{{{ZZZZVVVVääääÅÅÅÅ&&&&¢¢¢¢AAAA»»»»„„„„ZZZZxxxx ((((<<<<4444èèèè EEEEXXXXGGGGEEEEååååÉÉÉÉZZZZkkkk~~~~¹¹¹¹¼¼¼¼]]]]gggg»»»»ôôôôöööö ÆÆÆÆYYYYÔÔÔÔ6666cccc****ZZZZ^^^^....ggggzzzzØØØØ»»»»ÌÌÌÌììì쎎ŽŽZZZZkkkkääääZZZZèèèèIIIIÛÛÛÛ¸¸¸¸VVVVÃÃÃÃÇÇÇÇgggg‹‹‹‹ŠŠŠŠ¶¶¶¶ÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}~~~~ZZZZCCCCcccc****ååååXXXXZZZZiiii„„„„ââââjjjjwwww~~~~'''',,,,¤¤¤¤6666uuuu»»»»gggg ääää!!!!uuuuÃÃÃû»»»°°°°££££ttttŠŠŠŠ}}}}™™™™yyyyzzzz****yyyy−−−−»»»»ZZZZ´´´´yyyyHHHHXXXXZZZZkkkkŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyllll^^^^ZZZZ$$$$;;;;gggg‰‰‰‰¸¸¸¸ZZZZzzzzggggZZZZyyyyÅÅÅŧ§§§››››®®®®ÍÍÍÍ----....3333ïïïï GGGGEEEEHHHHZZZZ """"5555ÐÐÐÐöööö GGGGHHHH ääääááááàààà ¶¶¶¶XXXXyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆaaaaZZZZyyyyÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]]~~~~ŽŽŽŽ3333,,,,òòòòZZZZzzzzgggg^^^^ggggŠŠŠŠ~~~~¶¶¶¶zzzz{{{{XXXXYYYY…………¸¸¸¸XXXX !!!!uuuu»»»»ööööyyyyŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$ŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$»»»»xxxx[[[[ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååXXXXZZZZÐÐÐл»»»ôôôôööööZZZZzzzzgggg››››>>>>ŠŠŠŠzzzzââââVVVVääää„„„„ààààgggg™™™™1111ååååXXXXZZZZkkkkààààgggg~~~~6666,,,,WWWWwwww ZZZZ&&&&++++cccc****»»»»ôôôôööööwwwwÅÅÅÅ@@@@****GGGGÅÅÅÅ$$$$AAAA!!!!****¹¹¹¹¶¶¶¶XXXX'''',,,,ÎÎÎÎVVVVÐÐÐÐWWWWwwwwZZZZ&&&&++++cccc****»»»»ôôôôööööwwwwZZZZyyyyzzzzŠŠŠŠzzzzVVVVÃÃÃΎŽŽVVVV»»»»ÂÂÂÂVVVVtttt™™™™CCCC¬¬¬¬WWWWððð𶶶¶ŽŽŽŽzzzzggggååååwwww »»»»gggg™™™™CCCC¶¶¶¶pppp!!!!uuuuÆÆÆÆööööyyyyÅÅÅÅààààgggg~~~~ÅÅÅÅŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠÃÃÃÃWWWWwwwwZZZZ&&&&++++cccc****»»»»ôôôôööööwwwwÆÆÆÆZZZZ°°°°kkkk~~~~((((,,,,~~~~»»»»££££¨¨¨¨™™™™********7777,,,,ZZZZXXXX»»»»ôôôôööööÆÆÆÆ ````zzzzZZZZŠŠŠŠ----VVVVZZZZzzzzgggg!!!!****NNNN!!!!****iiiizzzzÆÆÆÆ7777ggggzzzzVVVVääää((((,,,,~~~~¤¤¤¤////âââ⤤¤¤////xxxx½½½½kkkk,,,,,,,,™™™™ÆÆÆÆ!!!!****gggg!!!!****ggggZZZZkkkkŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠÃÃÃÃ’’’’ZZZZŠŠŠŠ¶¶¶¶6666,,,,iiiizzzzggggŠŠŠŠcccc****XXXXpppp»»»»ôôôôöööözzzzggggååååwwww ÆÆÆÆuuuu»»»»xxxx!!!!»»»»˜˜˜˜ZZZZÈÈÈÈJJJJZZZZzzzzggggWWWWwwwwZZZZ&&&&++++cccc****»»»»ôôôôööööwwwwääääÒÒÒÒ]]]]ggggZZZZññññÐÐÐÐ!!!!uuuuööööyyyyÃÃÃÃààààgggg~~~~ŠŠŠŠ}}}}ŠŠŠŠ~~~~XXXX ››››»»»»bbbbZZZZzzzzgggg››››>>>>ääääÌÌÌÌttttööööyyyyààààgggg™™™™1111ååååYYYYèèèè0000****ÎÎÎÎyyyyÃÃÃÃiiii^^^^ÂÂÂÂ7777ŠŠŠŠ~~~~ˆˆˆˆ¶¶¶¶ppppZZZZkkkkÅÅÅÅããããCCCCŠŠŠŠ~~~~!!!!****''''tttt™™™™àààà ˆˆˆˆ‰‰‰‰XXXXCCCCÙÙÙÙ§§§§bbbbÐÐÐÐtttt4444õõõõ@@@@****ååååXXXXZZZZkkkkÐÐÐÐyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆ••••}}}}ƒƒƒƒääääÐÐÐÐ$$$$YYYYDDDDXXXX¯¯¯¯ppppyyyyyyyyZZZZ""""ÆÆÆÆyyyyzzzz****yyyyWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠƒƒƒƒYYYY@@@@****XXXX ZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}6666,,,,NNNNìììì::::ÅÅÅÅYYYYCCCCZZZZzzzzggggZZZZqqqq----„„„„oooo~~~~ZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆŠŠŠŠÔÔÔÔŠŠŠŠzzzz7777,,,,zzzzÏÏÏÏoooo::::ƒƒƒƒDDDDXXXX ppppëëëëÃÃÃü¼¼¼ZZZZzzzzgggg„„„„ààààggggååååXXXX¼¼¼¼ZZZZ,,,,ÐÐÐÐzzzz¾¾¾¾dddd$$$$ÏÏÏÏ]]]]WWWWññññMMMMVVVVääääyyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅ@@@@****ggggõõõõ»»»»ggggcccc„„„„ppppssss™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXX YYYYÃÃÃÃHHHH]]]]ŽŽŽŽZZZZCCCCÙÙÙÙÑÑÑÑwwww1111zzzzääääZZZZqqqq----6666,,,,öööö»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷ššššððððZZZZzzzzggggZZZZqqqq----ÎÎÎÎZZZZwwwwÆÆÆƎŽŽŽZZZZ[[[[~~~~ZZZZrrrrVVVVääää!!!!uuuuÆÆÆÆööööyyyyÃÃÃÃ******** 1946 ŽŽŽŽÑÑÑÑðððð 10 ààààgggg™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXXZZZZrrrrVVVVääää¹¹¹¹āāāā»»»»ôôôôööööWWWWMMMM‚‚‚‚iiiiwwww~~~~ËËËËÌÌÌÌõõõõDDDDÐÐÐÐÈÈÈÈ||||™™™™ ((((<<<<4444èèèè EEEEXXXXGGGGEEEEYYYYññññÏÏÏÏXXXXzzzz{{{{CCCCÙÙÙÙçççç@@@@{{{{ÐÐÐÐWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠƒƒƒƒÏÏÏÏZZZZzzzzggggCCCCÙÙÙÙqqqqªªªª »»»»££££¨¨¨¨zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÆÆÆÆ»»»»2222ÆÆÆÆ____....WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÐÐÐЙ™™™}}}}ÏÏÏÏXXXX çççç@@@@}}}}~~~~÷÷÷÷ááááïïïïXXXX0000****gggg‹‹‹‹VVVV1111zzzzYYYYÆÆÆÆZZZZkkkkŽŽŽŽZZZZ[[[[ÐÐÐÐZZZZqqqq----ŠŠŠŠxxxx1111îîîîZZZZāāāāXXXXZZZZkkkk»»»»ÈÈÈÈååååāāāā»»»»ôôôôööööääää!!!!uuuuÆÆÆÆ ööööyyyyÃÃÃÃ’’’’ZZZZŠŠŠŠcccc****ååååXXXX››››»»»»bbbbÌÌÌÌ'''',,,,~~~~§§§§bbbb½½½½‰‰‰‰ZZZZrrrrVVVVääää¹¹¹¹āāāāœœœœgggg»»»»ôôôôööööÆÆÆÆZZZZkkkkÜÜÜÜāāāāÐÐÐÐZZZZ¼¼¼¼WWWWMMMM‚‚‚‚iiiiwwww~~~~ZZZZÒÒÒÒeeee$$$$ÆÆÆÆ ŽŽŽŽÑÑÑÑððððÃÃÃÛ›››~~~~››››>>>> 27 gggg3333zzzz™™™™xxxx6666,,,,gggg{{{{YYYYññññÏÏÏÏXXXXŠŠŠŠggggZZZZÝÝÝÝ»»»»ôôôôööööääää!!!!uuuuÆÆÆÆööööyyyyÐÐÐÐììììññññhhhh1111ììììXXXXZZZZkkkknnnnZZZZrrrrVVVVääää 12www. Bhutto.org
 14. 14. ÃÃÃñ±±±»»»»ZZZZ°°°°kkkkššššcccc****ZZZZzzzzgggg0000****ÎÎÎÎyyyy¯¯¯¯ññññYYYYääää»»»»ZZZZCCCC____ccccŠŠŠŠCCCCÙÙÙÙZZZZcccc****XXXXZZZZrrrrVVVVääääêêêêHHHHāāāā0000****ÎÎÎÎyyyyqqqqÝÝÝÝ™™™™ääääÆÆÆÆaaaa'''',,,,ZZZZ{{{{ggggZZZZ„„„„»»»»ggggzzzzZZZZððððÅÅÅÅ YYYY5555XXXX ZZZZ[[[[HHHHååååXXXXêêêꃃƒƒ[[[[åååå&&&&××××™™™™ŠŠŠŠÚÚÚÚ»»»»ÃÃÃÃððððÎÎÎÎZZZZwwww„„„„::::gggg{{{{ŠŠŠŠHHHHååååXXXXyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆ••••}}}}••••}}}}ƒƒƒƒ‰‰‰‰¸¸¸¸XXXXyyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃyyyyZZZZzzzzgggg 0000****ÎÎÎÎyyyyŠŠŠŠzzzz••••zzzzVVVV~~~~„„„„ƒƒƒƒYYYY********ååååXXXXÎÎÎÎZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆŠŠŠŠÔÔÔÔÅÅÅÅ^^^^~~~~ÚÚÚÚ××××DDDDggggxxxxååååXXXX ZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜJJJJ----iiii××××››››»»»»bbbb»»»»ZZZZzzzzgggg~~~~''''ÓÓÓÓÇÇÇÇ0000++++SSSS»»»»%%%%hhhh++++ÌÌÌÌŠŠŠŠHHHHååååXXXXffff6666îîîîgggg6666,,,,~~~~yyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅ„„„„7777™™™™eeeeZZZZzzzzgggg::::tttt™™™™0000****cccc**** āāāāZZZZkkkk„„„„}}}}====»»»»ŠŠŠŠ4444¹¹¹¹VVVVJJJJ----ììììXXXXŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~§§§§ssssiiii××××yyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅ„„„„»»»»cccczzzz»»»»ggggååååZZZZzzzzggggttttCCCCkkkk™™™™@@@@****ååååāāāā%%%%0000****ÎÎÎÎyyyyÆÆÆÆ››››ââââVVVV ÆÆÆÆ££££ttttZZZZzzzzgggg4444~~~~ÅÅÅÅ™™™™««««eeee7777ììììXXXX ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVZZZZzzzzggggssss7777YYYYYYYYññññÂÂÂÂWWWW````ÌÌÌÌßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆZZZZÛÛÛÛ¸¸¸¸VVVVcccc****))))ooooVVVV~~~~„„„„ƒƒƒƒääääÅÅÅÅ!!!!****]]]]÷÷÷÷~~~~™™™™~~~~7777WWWWCCCCXXXXßßßß!!!!****ððððcccc**** èèèèIIIIããããCCCCŠŠŠŠ6666,,,,„„„„ÂÂÂÂZZZZzzzzggggÌÌÌÌ™™™™~~~~ ((((<<<<4444èèèè EEEEXXXXGGGGEEEEWWWWCCCCXXXX÷÷÷÷ZZZZŽŽŽŽÌÌÌÌ____····ååååZZZZzzzzggggyyyy»»»»ŽŽŽŽ3333,,,,òòòò½½½½ZZZZââââjjjjwwwwååååZZZZkkkkzzzzzzzzÐÐÐЄ„„„÷÷÷÷}}}}ZZZZ,,,,ììììÑÑÑÑ]]]]¸¸¸¸~~~~ääää ZZZZqqqq----êêêêjjjjwwww~~~~0000****õõõõ‚‚‚‚wwww****ZZZZgggg}}}}¸¸¸¸zzzz;;;;VVVVZZZZzzzzõõõõ<<<<»»»»ÛÛÛÛtttt!!!!****ÇÇÇÇ»»»»ƒƒƒƒYYYY@@@@****ììììXXXXZZZZkkkkççççAAAA~~~~~~~~ääääZZZZjjjjwwww~~~~ËËËËnnnn»»»» ZZZZ%%%%ssss7777ŠŠŠŠ¬¬¬¬eeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwww°°°°````ÅÅÅÅVVVVwwwwååååXXXXiiii××××ÆÆÆÆyyyyZZZZääää»»»»::::©©©©ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆyyyyWWWWääääYYYYääääzzzzZZZZßßßßVVVV»»»»ZZZZWWWW,,,,iiii××××ÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]] 6666,,,,7777,,,,ZZZZXXXXzzzz{{{{››››~~~~ggggLLLLååå嘘˜˜VVVVWWWWññññŠŠŠŠyyyyÛÛÛÛ‘‘‘‘zzzzZZZZggggZZZZ::::YYYYŠŠŠŠƒƒƒƒDDDDggggTTTT¸¸¸¸XXXXÚÚÚÚîîîîaaaaZZZZƒƒƒƒ@@@@****ggggLLLLååååXXXXQQQQZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBŽŽŽŽZZZZ¯¯¯¯ZZZZ÷÷÷÷ÄÄÄĉ‰‰‰XXXXZZZZyyyy ƒƒƒƒääääiiii××××ÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]]ZZZZzzzzggggZZZZNNNNŠŠŠŠÅÅÅÅyyyy~~~~æææ把ŠŠŠŠŠŠ~~~~ƒƒƒƒÏÏÏÏXXXXZZZZyyyyƒƒƒƒ»»»»ZZZZkkkkÆÆÆÆŠŠŠŠwwww6666,,,,ZZZZqqqq----¢¢¢¢ZZZZzzzzgggg))))‡‡‡‡ââââããããZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXeeeeììììāāāāzzzzZZZZuuuu]]]] »»»»ZZZZqqqq----UUUU„„„„ZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚ttttgggg3333ŠŠŠŠHHHHƒƒƒƒXXXXøøøøgggg}}}}cccczzzzIIII}}}}ZZZZzzzzggggŠŠŠŠÑÑÑÑbbbbLLLL»»»»::::zzzzTTTT¸¸¸¸ZZZZzzzzggggzzzz{{{{ååååZZZZqqqq----„„„„§§§§bbbbÆÆÆƃƒƒƒDDDD¸¸¸¸ëëëëßßßßvvvv ŽŽŽŽ$$$$ŽŽŽŽçççç EEEE ttttZZZZCCCCDDDD¸¸¸¸zzzz{{{{ããããCCCCŠŠŠŠ~~~~ÁÁÁÁƒƒƒƒ@@@@****ååååXXXX::::„„„„ZZZZkkkk~~~~÷÷÷÷~~~~ÎÎÎÎúúúú1111úúúúƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶XXXXŽŽŽŽŠŠŠŠÑÑÑÑbbbbëëëë7777™™™™DDDD¸¸¸¸WWWW````ZZZZ####ZZZZyyyy6666,,,,¨¨¨¨gggg™™™™@@@@****ƒƒƒƒVVVV CCCCkkkkƒƒƒƒ@@@@****ììììāāāāZZZZyyyy}}}}¾¾¾¾ŠŠŠŠgggg[[[[ ˆˆˆˆXXXX÷÷÷÷~~~~™™™™ÐÐÐÐZZZZkkkk»»»»˜˜˜˜ZZZZiiii××××ÆÆÆÆuuuuììììXXXXzzzz{{{{ffffZZZZCCCCîîîîgggg6666,,,,ZZZZkkkkŠŠŠŠggggÃÃÃÊŠŠŠZZZZggggååååāāāāZZZZkkkkÅÅÅÅŠŠŠŠzzzz4444~~~~ÛÛÛÛttttWWWW********eeee::::ååååXXXXZZZZLLLLÓÓÓÓxxxxŠŠŠŠzzzz2222VVVVÅÅÅÅ ÇÇÇÇ1111VVVVZZZZzzzzgggg××××8888YYYYääääÅÅÅŤ¤¤¤‰‰‰‰ÜÜÜÜZZZZkkkk~~~~¶¶¶¶XXXXZZZZkkkk~~~~ggggKKKKggggKKKK!!!!****ÂÂÂÂVVVV6666,,,,ƒƒƒƒääääzzzzZZZZáááá××××zzzzVVVVÃÃÃÃ>>>>ŠŠŠŠ¶¶¶¶ÅÅÅÅ""""CCCC{{{{¸¸¸¸]]]]¶¶¶¶XXXXŠŠŠŠzzzz2222VVVV ÆÆÆÆaaaaZZZZZZZZxxxx»»»»÷÷÷÷ZZZZ____....////ååååXXXXiiii××××ÅÅÅÅ,,,,»»»»¸¸¸¸ƒƒƒƒÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{6666,,,,ææææUUUUììììXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅZZZZqqqq----ƒƒƒƒÐÐÐÐ'''',,,,~~~~!!!!****]]]]ttttììììāāāāŽŽŽŽßßßßvvvvZZZZkkkk ÆÆÆÆŠŠŠŠzzzz„„„„::::ƒƒƒƒVVVVcccc****XXXXÅÅÅÅzzzz{{{{ÃÃÃÃðððð6666,,,,zzzzZZZZ::::™™™™@@@@****ƒƒƒƒZZZZyyyyÆÆÆÆaaaaZZZZkkkkÆÆÆÆŠŠŠŠwwww~~~~ffffgggg{{{{'''',,,,ZZZZ'''',,,,ÌÌÌÌZZZZZZZZxxxxZZZZzzzzgggg³³³³]]]]7777ƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶XXXXzzzz{{{{TTTT$$$$++++ZZZZÜÜÜܹ¹¹¹ÆÆÆÆ ‚‚‚‚BBBBZZZZyyyyÐÐÐÐ7777WWWW@@@@****ååååZZZZkkkkÐÐÐÐëëëëXXXXŠŠŠŠzzzz2222VVVVÃÃÃÃZZZZkkkkƒƒƒƒ@@@@****ååååXXXXppppZZZZyyyyÓÓÓÓxxxxññññVVVVZZZZzzzzgggg$$$$zzzzgggg----VVVVÆÆÆÆ!!!!****zzzzŽŽŽŽŠŠŠŠiiii××××~~~~¼¼¼¼ZZZZ++++ZZZZ¨¨¨¨KKKKãããã SSSS::::]]]]‰‰‰‰ŽŽŽŽZZZZÐÐÐÐééééZZZZzzzzgggg0000****GGGGZZZZgggg~~~~####‰‰‰‰ZZZZzzzzggggXXXXÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐZZZZkkkkÐÐÐÐLLLL»»»»::::ƒƒƒƒääääzzzzZZZZààààŠŠŠŠzzzz4444‡‡‡‡ììì샃ƒƒYYYYCCCC¶¶¶¶XXXX 13www. Bhutto.org
 15. 15. aaaaåååå!!!!****[[[[ ggggzzzziiiiÇÇÇÇggggÅÅÅňˆˆˆllll YYYYÆÆÆÆWWWWyyyy~~~~kkkkBBBBÐÐÐÐnnnn{{{{zzzz'''',,,,!!!!****ŠŠŠŠŠŠŠŠ****QQQQZZZZLLLL6666,,,,ZZZZääää©©©©wwww6666,,,,WWWWCCCCYYYYgggg„„„„¶¶¶¶XXXX~~~~ääää®®®®yyyyÅÅÅÅzzzzÆÆÆÆaaaayyyyzzzz****yyyy 1946 ÐÐÐÐ!!!!****CCCCÙÙÙÙYYYYääää»»»»ZZZZggggZZZZŠŠŠŠ{{{{HHHHXXXX~~~~eeeellll,,,,||||‚‚‚‚wwwwÐÐÐÐZZZZXXXXZZZZXXXXZZZZjjjjwwwwWWWWssssWWWWggggFFFF~~~~®®®®yyyyÅÅÅŽ½½½qqqqÝÝÝÝ™™™™gggg;;;;ååååXXXXpppp====cccc****ŠŠŠŠ77777777,,,,@@@@****āāāāZZZZKKKK ¯¯¯¯kkkk~~~~7777,,,,""""ÆÆÆÆ´´´´zzzz{{{{~~~~ääää®®®®yyyyÆÆÆÆ____····~~~~ZZZZqqqq----ŠŠŠŠggggXXXX]]]]ÌÌÌÌLLLLÜÜÜÜssssGGGGƒƒƒƒVVVVXXXXZZZZÏÏÏÏŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyLLLLLLLLÑÑÑÑ````óóóóóóóógggg‚‚‚‚!!!!~~~~OOOOgggg****ÆÆÆÆ ®®®®yyyyÆÆÆÆ0000ZZZZqqqq----****yyyy÷÷÷÷ááááùùùùƒƒƒƒZZZZXXXXZZZZkkkk»»»»íííí6666,,,,÷÷÷÷ZZZZZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZZZZZzzzzgggg~~~~ääääêêêê™™™™1111āāāā~~~~OOOOgggg****YYYYîîîîVVVVÇÇÇÇXXXXZZZZ¤¤¤¤////ZZZZ((((7777ƒƒƒƒeeeeÂÂÂÂZZZZ%%%%MMMM ¢¢¢¢zzzzgggg„„„„YYYYîîîîóóóóTTTTÐÐÐÐZZZZKKKK½½½½åååå™™™™jjjjVVVVXXXXZZZZ[[[[zzzz{{{{zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜWWWWŠŠŠŠHHHHååååāāāāZZZZ####====ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}””””VVVV»»»»^^^^™™™™********eeee’’’’ååååZZZZzzzzgggg))))oooo~~~~½½½½qqqqÝÝÝÝ ssssÂÂÂÂììììāāāā÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}¸¸¸¸ððððZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}{{{{!!!!iiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ððððZZZZLLLLZZZZLLLLzzzzZZZZ−−−−ÅÅÅŧ§§§bbbb ™™™™ääääÅÅÅÅZZZZKKKK{{{{0000++++ZZZZããããggggzzzzZZZZeeee$$$$ÃÃÃÃSSSS********eeee’’’’ååååXXXX ¬¬¬¬LLLLLLLL‹‹‹‹zzzzóóóóóóóóYYYYDDDDggggììì츸¸¸ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆWWWWxxxxggggeeeeYYYY™™™™ZZZZKKKK½½½½åååå™™™™DDDDggggììì츸¸¸XXXXyyyyzzzz****yyyy~~~~÷÷÷÷~~~~½½½½»»»»ZZZZOOOOxxxxZZZZkkkk§§§§bbbbHHHHŠŠŠŠHHHH YYYY~~~~ZZZZÖÖÖÖYYYY********ååååcccc****iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ZZZZkkkkÆÆÆÆZZZZŒŒŒŒ 1939 ååååāāāā~~~~ZZZZÖÖÖÖ~~~~»»»»ððððZZZZÚÚÚÚ÷÷÷÷»»»»ZZZZJJJJyyyy0000****kkkk™™™™jjjjVVVVXXXX‡‡‡‡°°°°}}}}ÐÐÐÐ====mmmm ‚‚‚‚wwwwXXXX ÓÓÓÓäää䊊ŠŠ****ÃÃÃÃ@@@@„„„„nnnn{{{{HHHHƒƒƒƒppppffffZZZZCCCCîîîîggggÐÐÐИ˜˜˜VVVVJJJJ----÷÷÷÷ZZZZÎÎÎÎZZZZwwwwììììZZZZkkkkääää÷÷÷÷~~~~¹¹¹¹æææ把ŠŠÅÅÅÅXXXXZZZZ¤¤¤¤////kkkkBBBB::::ƒƒƒƒgggg„„„„ƒƒƒƒCCCC ====ÌÌÌÌZZZZLLLL{{{{0000++++ZZZZyyyyÅÅÅÅggggzzzzZZZZWWWW$$$$ÆÆÆÆ____....‹‹‹‹zzzzZZZZzzzzggggWWWWxxxxggggeeeeYYYY********7777,,,,@@@@****ZZZZzzzzggggAAAA$$$$÷÷÷÷ááááhhhh++++~~~~WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠyyyyzzzz****yyyy~~~~„„„„zzzzZZZZ::::ßßßßÒÒÒÒXXXXZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ::::~~~~ÞÞÞÞ ƒƒƒƒ@@@@****ZZZZzzzzgggg::::rrrrXXXX::::yyyy»»»»ƒƒƒƒ@@@@****ZZZZzzzzgggg::::vvvv^^^^»»»»XXXXkkkkBBBBääää÷÷÷÷~~~~iiii0000++++ÏÏÏÏÆÆÆÆggggcccc„„„„ÃÃÃÃppppssss™™™™ŠŠŠŠcccc****ZZZZzzzzgggg====‹‹‹‹zzzzÆÆÆÆOOOOññññeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyZZZZjjjjwwwwYYYY********7777,,,,ZZZZXXXX ZZZZkkkkÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐ~~~~ääääyyyyzzzz****ããã㏏dddd$$$$ÃÃÃÃZZZZLLLLWWWW~~~~ÈÈÈÈ1111ZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}©©©©]]]]yyyyzzzz****ãããぁ````ÆÆÆÆZZZZzzzz‘‘‘‘6666ÐÐÐЇ‡‡‡ììì샃ƒƒññññXXXXZZZZyyyy~~~~ ÐÐÐй¹¹¹ÐÐÐÐßßßßvvvv÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠzzzz„„„„¶¶¶¶ZZZZzzzzgggg‚‚‚‚gggg}}}}oooo~~~~÷÷÷÷}}}}©©©©]]]]‡‡‡‡ììì샃ƒƒnnnnXXXX ZZZZ¤¤¤¤////ZZZZÖÖÖÖYYYY********––––~~~~::::ƒƒƒƒZZZZƒƒƒƒ@@@@****XXXXÂÂÂÂ÷÷÷÷ááááhhhh++++iiii××××ÐÐÐÐÌÌÌÌ÷÷÷÷~~~~5555‡‡‡‡]]]]::::ƒƒƒƒððððƒƒƒƒCCCCXXXXiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{øøøøgggg~~~~5555iiiiZZZZ]]]]WWWWxxxxggggeeee~~~~ ƒƒƒƒCCCCXXXX˜˜˜˜VVVVÆÆÆÆqqqqÑÑÑÑ]]]]»»»»°°°°ZZZZƒƒƒƒDDDDZZZZzzzzgggg::::©©©©ZZZZzzzzggggââââjjjjwwwwÌÌÌ̬¬¬¬]]]]....ZZZZÇÇÇÇ::::ƒƒƒƒ@@@@****XXXX ŠŠŠŠzzzz2222VVVVZZZZzzzzggggJJJJ****VVVVÐÐÐл»»»°°°°ââââzzzzÂÂÂÂ""""$$$$™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆ====WWWWyyyy~~~~;;;;ggggzzzzggggeeeeÔÔÔÔŠŠŠŠ~~~~----EEEEgggg;;;;WWWWssss‡‡‡‡ggggyyyyOOOOgggg****ZZZZzzzzgggg----EEEEgggg;;;;WWWWssss OOOOgggg****'''',,,,~~~~ŠŠŠŠZZZZ¼¼¼¼ïïïŠŠHHHHXXXXZZZZ[[[[tttt÷÷÷÷~~~~%%%%èèèè6666,,,,ååååāāāā~~~~ZZZZyyyyÐÐÐÐVVVV~~~~ÐÐÐÐËËËË----EEEEgggg;;;;ÃÃÃÃZZZZNNNN[[[[™™™™zzzzVVVVXXXX÷÷÷÷}}}}0000****kkkkZZZZyyyy----EEEEgggg----VVVV 14www. Bhutto.org

×