Cau chuyen day hoc

428 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cau chuyen day hoc

 1. 1. CAÂU CHUYEÄN VEÀ BOÁN NGOÏN NEÁN
 2. 2. Trong phoøng toái, coù 4 ngoïn neán ñang chaùy
 3. 3. Xung quanh thaät yeân tónh, ñeán möùc chuùng ta coù theå nghe thaáy tieáng thì thaàm cuûa chuùng
 4. 4. Ngoïn neán thöù nhaát noùi: TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA HOØA BÌNH Cuoäc ñôøi seõ nhö theá naøo neáu khoâng coù toâi Toâi thöïc söï quan troïng cho moïi ngöôøi
 5. 5. Ngoïn neán thöù hai leân tieáng: COØN TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA LOØNG TRUNG THAØNH Hôn taát caû, moïi ngöôøi ñeàu phaûi caàn ñeán toâi
 6. 6. Ñeán löôït mình, ngoïn neán thöù ba TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA TÌNH YEÂU Toâi môùi thöïc söï quan troïng. Haõy thöû xem cuoäc soáng seõ nhö theá naøo neáu nhö thieáu ñi tình yeâu
 7. 7. Ñoät nhieân, Caùnh cöûa chôït môû tung, moät caäu beù chaïy vaøo phoøng. Moät côn gioù uøa vaøo laøm taét caû ba ngoïn neán. ”Taïi sao caû ba ngoïn neán laïi taét” Caäu beù söûng soát noùi Ñeán ñaây, caäu beù oøa leân khoùc
 8. 8. Luùc naøy ngoïn neán thöù tö môùi leân tieáng: Ñöøng lo laéng caäu beù. Khi toâi vaãn coøn chaùy thì vaãn coù theå thaép saùng laïi caû ba ngoïn neán kia. Bôûi vì TOÂI CHÍNH LAØ NIEÀM HY VOÏNG
 9. 9. Lau nhöõng gioït nöôùc maét coøn ñoïng laïi, caäu beù laàn löôït thaép saùng laïi nhöõng ngoïn neán vöøa taét
 10. 10. Ngoïn löûa cuûa HY VOÏNG seõ luoân ñi cuøng caùc baïn theo suoát cuoäc ñôøi
 11. 11. … Khi giöõ ñöôïc HY VOÏNG chuùng ta coù theå thaép saéng laïi ngoïn löûa cuûa hoøa bình, loøng trung thaønh vaø tình yeâu !!
 12. 12. ÑÖØNG TÖØ BOÛ CON ÑÖÔØNG ÑAÕ CHOÏN
 13. 13. 1. Suy nghó Tích cöïc 2. Caûm nhaän Say meâ 3. Haønh ñoäng Kieân trì Thaønh coâng seõ ñeán NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ THAØNH COÂNG
 14. 14. Chuùc caùc baïn coù moät naêm môùi thaønh coâng vaø haïnh phuùc ... Haõy thaép saùng ngoïn löûa HY VOÏNG cuûa mình vaø nhöõng ngöôøi xung quanh baïn

×