Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A biblia dos guións multimedia

 • Login to see the comments

A biblia dos guións multimedia

 1. 1. Creación de personaxes A construcción da bíblia
 2. 2. Definición de bíblia A bíblia é o documento de referencia para o equipo que realiza un producto. Nel defínense polo miúdo as características de cada unha das personaxes.
 3. 3. Definición dos elementos mínimos que constrúen unha personaxe Syd Field considera que unha personaxe é o conxunto de: Actitude, personalidade e conducta. Juana Macías equipara esta clasificación á de “personaxe tridimensional” definido por Lajos Egri Psicolóxico, sociolóxico e fisiolóxico
 4. 4. Definición dos elementos mínimos que constrúen unha personaxe Psicolóxico Falamos das ambicións, dos soños, das frustracións, da actitude ante o mundo, das preocupacións, inquedanzas, temperamento, obsesións, intelixencia, imaxinación, se é extrovertido-introvertido, .... Exemplo: As personaxes de Woody Allen
 5. 5. Definición dos elementos mínimos que constrúen unha personaxe Sociolóxico Falamos de contexto social, riqueza-pobreza, relixión, clase social, ideas políticas, familia, formación, emprego, profesión, raza, aficións, nivel cultural, ... Exemplo: Personaxes de Cadena perpetua
 6. 6. Definición dos elementos mínimos que constrúen unha personaxe Fisiolóxico Falamos de idade, sexo, aspecto xeral, comunicación non verbal, beleza, fealdade, cor da pel, apariencia física, defectos, aspectos hereditarios, ... Exemplo: Amelie e o seu corte de pelo
 7. 7. Tipoloxía de personaxes <ul><li>Existen numerosas categorizacións de tipoloxías de personaxes. </li></ul><ul><li>Unha das máis sinxelas é a de Juana Macías: </li></ul><ul><li>Personaxes complexos </li></ul><ul><li>Personaxes esquemáticos </li></ul>
 8. 8. Tipoloxía de personaxes Personaxes complexos Ten unha personalidade con moitas facetas: pasado, situación social complexa, moitos conflictos e simultáneos..... Real coma a vida mesma. Exemplo: o xuiz de Portozás
 9. 9. Tipoloxía de personaxes Personaxes esquemáticos Constrúese en torno a unha sola idea pura. Unha cualidade, definido por tres ou catro trazos e absolutamente predecible Exemplo: Chámome Bond, James Bond
 10. 10. ¿Pero existe algún concepto xenérico que agrupe os aspectos psicolóxicos, sociolóxicos e fisiolóxicos e determine se unha personaxe é complexa ou esquemática?
 11. 11. Si
 12. 12. A personalidade
 13. 13. A personalidade é a esencia dun indivíduo, e polo tanto dunha personaxe, independentemente de se antorpomórfica ou non
 14. 14. Ph Hamon (citado por Jesús García Jiménez) di que cada personaxe está construído e representado no texto a través dun conxunto discontínuo e disperso de marcas . A iso chámalle “etiqueta semiótica”.
 15. 15. <ul><li>Estas “marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla) </li></ul><ul><li>Temperamento e carácter </li></ul><ul><li>Tendencias do individuo </li></ul><ul><li>Pasión </li></ul>
 16. 16. “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla) <ul><li>Temperamento e carácter </li></ul><ul><li>Temperamento: Non se escolle. É innato á personaxe e non varía a non ser que haxa unha fractura psicolóxica </li></ul><ul><li>Carácter. É unha pegada que deixa a personaxe nun acto concreto. O carácter modela a personalidade sobre a base temperamental </li></ul>
 17. 17. “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla) <ul><li>Temperamento e carácter </li></ul><ul><li>Sanguíneo </li></ul><ul><li>Flemático </li></ul><ul><li>3. Colérico </li></ul><ul><li>4. Melancólico </li></ul>Tipoloxía clásica de Hipócrates sobre o temperamento
 18. 18. 1. Temperamento e carácter. Tipoloxía clásica de Hipócrates Sanguíneo Personaxes equlibradas e simpáticas, sociables, emprendedores, valentes, son afables. Non ocultan emocións nin as reprimen. Seguros de si mesmo. Exemplos: Elliot Ness, Nemo, ..... “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla)
 19. 19. Flemático Personaxes silenciosas, imperturbables, prudentes. Miden as palabras, saben gardar secretos e pasións. Son inexpresivos Exemplos: Terrorista de “No nome do pai”, Corleone, Darth Vader, .... “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla) 1. Temperamento e carácter. Tipoloxía clásica de Hipócrates
 20. 20. Colérico Personaxes que actúan levadas polo impulso e polo seu estado de euforia. As pasións domínanas. Precipitadas e espontáneas. Non ocultan as súas opinións Exemplos: Mel Gibson en Arma Letal , Don Pablo en Cuéntame, Tom Cruise en Magnolia, Mills en Seven 1. Temperamento e carácter. Tipoloxía clásica de Hipócrates “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla)
 21. 21. Melancólico Personaxes tímidas, sensibles, fáciles de ferir. Minten con frecuencia para ocultar os seus sentimentos. Dubitativos e con remordementos de conciencia Exemplos: Eliot en E.T ., o tío en A vida é bela, ... 1. Temperamento e carácter. Tipoloxía clásica de Hipócrates “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla)
 22. 22. “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla) <ul><li>Temperamento e carácter </li></ul><ul><li>Sanguíneo </li></ul><ul><li>Flemático </li></ul><ul><li>3. Colérico </li></ul><ul><li>4. Melancólico </li></ul>Tipoloxía clásica de Hipócrates sobre o temperamento Extravertido Introvertido Extravertido Introvertido Estables Inestables
 23. 23. 2. Tendencias do indivíduo O psicólogo Carl Jung disitingue catro funcións fundamentais no espíritu humano “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla) <ul><li>Intelixencia </li></ul><ul><li>Sensibilidade </li></ul><ul><li>Percepción </li></ul><ul><li>Intuición </li></ul>
 24. 24. 2. Tendencias no individuo. Tipoloxía de Carl Jung “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla) <ul><li>Intelixencia </li></ul><ul><li>Sensibilidade </li></ul><ul><li>3. Percepción </li></ul><ul><li>4. Intuición </li></ul>Extravertido Introvertido
 25. 25. Intelixencia Personaxes que amosan unha habilidade especial para detectar e solucionar problemas. Gústalle tomar decisións Extravertida: Racionais, eficaces, principios rectos Exemplos: Jim Garrison en JFK, Ripley en Alien Intorvertida: Comprométense cos proxectos audaces, incomprendidos e certamente egoístas Exemplos: O protagonista de Cadena Perpetua 2. Tendencias no individuo. Tipoloxía de Carl Jung “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla)
 26. 26. Sensibilidade Interese polas persoas con problemas. Vive e revive os conflictos do pasado. Moi afectivo Extravertida: Condicionado polo politicamente correcto. Moi expresivo Exemplos: Susan Sarandon en Pena de Muerte e No nome do pai Intorvertida: Manifesta pouco os seus sentimentos, moi apasionado Exemplos: Jack Nicholson en Mellor imposible, Salieri en Amadeus 2. Tendencias no individuo. Tipoloxía de Carl Jung “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla)
 27. 27. Perceptividade Moi hábiles. Dan respostas instantáneas. Individuos moi sensoriais Extravertida: Moi realistas, pragmáticos. Viven ó día Exemplos: Clark Gable en O que o vento se levou, Slade en Esencia de muller Intorvertida: Teñen unha visión única da realidade. Incorporan a realidade á súa intimidade Exemplos: Van Gogh en O tolo do pelo vermello, 2. Tendencias no individuo. Tipoloxía de Carl Jung “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla)
 28. 28. Intuición Capaces de ver os problemas proxectados no futuro. Son os que atopan solucións sen dar explicacións Extravertida: Interésase polo mundo exterior. Confían demasiado nos seus instintos. Heroicos e xeniais Exemplos: Guido en A vida é bela, o señor Keating en O clube dos poetas mortos Intorvertida: Aventureiros solitarios. Tipos soñadores , fantasiosos. Parecen antiheroes Exemplos: Orson Welles en Cidadán Kane, Ed Wood de Tim Burton 2. Tendencias no individuo. Tipoloxía de Carl Jung “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla)
 29. 29. 3. Pasión Aristóteles xa estudiou as pasións que unha personaxe pode transmitir ó espectador/usuario. A personalidade dunha personaxe pode transmitir “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla)
 30. 30. <ul><li>Ira </li></ul><ul><li>Calma </li></ul><ul><li>Amor </li></ul><ul><li>Odio </li></ul><ul><li>Temor </li></ul><ul><li>Vergoña </li></ul>Tipoloxía de Aristóteles 7. Favor 8. Compasión 9. Indignación 10. Envidia 11. Emulación 3. Pasión “ Marcas” definen a personalidade (Sánchez-Escalonilla)
 31. 31. As marcas que definen a “etiqueta semiótica” teñen tamén unha serie de características. <ul><li>Recurrencia. Teñen que ser frecuentes </li></ul><ul><li>Estabilidade. Teñen que ser permanentes </li></ul><ul><li>Riqueza. Teñen que ser numerosas </li></ul><ul><li>Extensión. Teñen que ser extensas </li></ul><ul><li>Pertinencia </li></ul><ul><li>Eficacia </li></ul>
 32. 32. Rol dentro da trama <ul><li>Dentro dunha trama, a personaxe nace para cumprir unha determinada función, ben sexa de protagonista ou ben de secundario. </li></ul><ul><li>As ferramentas para que avance a través da historia son: </li></ul><ul><li>A meta </li></ul><ul><li>A motivación </li></ul>
 33. 33. <ul><li>A meta </li></ul><ul><li>David Mamet di que a historia só pode ser interesante se o progreso do protagonista é interesante. O obxectivo do protagonista é o que nos mantén na butaca. </li></ul><ul><li>Por iso </li></ul><ul><li>Debe por en xogo algo importante </li></ul><ul><li>Debe poñer á personaxe en conflicto </li></ul><ul><li>Debe ser o suficientemente difícil </li></ul>O rol dentro da trama
 34. 34. <ul><li>2. A motivación </li></ul><ul><li>Precisamos saber tamén qué persigue a personaxe.De feito, varias personaxes poden compartir unha mesma meta, pero poden ter diferentes motivacións. Na motivación hai que ter claras estas premisas: </li></ul><ul><li>Non hai que dar por suposto que o usuario ten as ideas tan claras coma nós. </li></ul><ul><li>Non se debe ser tampouco demasiado explícito. </li></ul>O rol dentro da trama
 35. 35. Coa chegada do multimedia, concebíronse dúas teorías con respecto á relación entre a personaxe e a trama <ul><li>Aristóteles: As personaxes están ó servicio da trama </li></ul><ul><li>Chatman: A personaxe debería conservarse aberta e tratar ás personaxes coma seres autónomos e non como simple funcións dunha trama. Debería manterse que a personaxe é reconstruída polo público gracias á evidencia declarada ou implícita nunha construcción orixinal e comunicada polo discurso a través do medio que sexa </li></ul>O rol dentro da trama
 36. 36. Especificacións de aparicións e tempos Nos relatos multimedia, o dominio do tempo é do usuario. No caso dos relatos audiovisuais, o tempo é igual para todos os espectadores, pero no caso do multimedia, cada usuario pode administrar o tempo. No multimedia, o tempo de aparición das personaxes, a orde, a duración das intervencións e a frecuencia está na man do usuario.
 37. 37. Sen embargo, é necesario que o autor estableza os mínimos imprescindibles para facer comprensible as tramas. Gennete di que existen tres categorías de relacións temporais: <ul><li>Orden </li></ul><ul><li>Duración </li></ul><ul><li>Frecuencia </li></ul>Especificacións de aparicións e tempos
 38. 38. Unidades de información como protagonistas As personaxes non teñen porque ser antropomórficas, independentemente de se se plasman coma seres humanos ou non. Unha unidade de información (un texto, unha imaxe, ...) tamén pode ser entendida coma unha personaxe. Falamos, por exemplo, dos textos de axuda, que teñen que aparecer nun momento determinado e cunha “personalidade” definida.
 39. 39. A creación da bíblia Cando se constrúe unha bíblia, é necesario definir os seguintes aspectos de cada personaxe <ul><li>Aspecto psicolóxico </li></ul><ul><li>Aspecto sociolóxico </li></ul><ul><li>Aspecto fisiolóxico </li></ul><ul><li>Tipo de personaxe: complexa ou esquemática </li></ul><ul><li>A etiqueta semiótica: temperamento, tendencia e pasión </li></ul><ul><li>Rol dentro da trama: meta e motivación </li></ul><ul><li>Especifica a aparicion e o tempo: usuario vs autor </li></ul>
 40. 40. Moitas gracias

×