Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานคู่

580 views

Published on

งานคู่

 1. 1. การใช้เทคนิค กับ แผ่นสไลด์
 2. 2. การสร้างและตกแต่งสีสันให้กับสไลด์เป็นสิ่ง สำาคัญมากสำาหรับการสร้างงานนำาเสนอ การใช้สี และข้อความ ที่แตกต่างกัน ย่อมทำาให้ผู้ชมรู้สึกสนใจ และ ติดตามชมต่อไป นอกจากการใช้สี การใช้เส้น การ เติมสี การออกแบบ พื้นหลัง ตลอดจนการตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ 3 มิติ ก็มีส่วนช่วยให้สื่อสารกับผู้ชมได้มากขึ้น
 3. 3. โครงร่างสี โดยปกติทุกแม่แบบการออกแบบจะประกอบ ด้วย โครงร่างสี (Color Scheme) ซึ่งประกอบด้วยสี ของส่วนสำาคัญ 8 อย่างคือ พื้นหลัง ข้อความและเส้น เงา ข้อความชื่อเรื่อง สีเติม ส่วนที่ถูกเน้นและการ เชื่อมโยง หลายมิติ ส่วนที่ถูกเน้นและการเชื่อมโยง หลายมิติที่ไปมาแล้ว
 4. 4. โครงร่างสี (Color Scheme) เป็นแบบสีสำาหรับ คุณลักษณะทั้งที่กล่าวมาข้างต้น ที่โปรแกรม Power Point เตรียมไว้ให้ เหมาะสำาหรับการ ออกแบบสไลด์ด้วยสีสันที่เหมาะสมกับงานอย่าง ง่าย ๆ เข่น การนำาเสนอเกี่ยวกับ ความสำาเร็จหรือ งานแสดงความยินดี ควรใช้โครงร่างสีสดใส หรือสี อ่อน ๆ นุ่มนวล ก็จะช่วยให้งานนำาเสนอน่า สนใจ ยิ่งขึ้น การเลือกโครงร่างสี มีขั้นตอนการทำาดังนี้       คลิกที่ > ออกแบบ > เลือกคำาสั่งโครงร่างสี > เลือกโครงร่างสีที่ต้องการ
 5. 5. การตกแต่งพื้นหลังมีขั้นตอนการทำาดังนี้ 1. คลิกขวาที่พื้นหลังของงานนำาเสนอ คลิกคำาสั่ง พื้นหลัง จะปรากฏกล่องโต้ตอบ พื้นหลัง 2.เราสามารถคลิกเลือกการเพิ่มเติม ลักษณะพิเศษต่างๆได้ ตามแท็บเติมลักษณะ พิเศษ ตามต้องการได้ 3. หากเลือกพื้นหลังได้แล้วคลิกที่ ปุ่ม ตกลง เพื่อกลับไป กล่องโต้ตอบ พื้นหลัง นำาไปใช้ หมายถึง การนำาไปใช้เฉพาะสไลด์ ที่ทำาการปัจจุบัน นำาไปใช้กับทั้งหมด หมายถึง นำาไปใช้กับ สไลด์ทุกหน้าในแฟ้มข้อมูล
 6. 6. แถบเครื่องมือรูปวาด
 7. 7. การใช้งานรูปร่างอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่ม รูปร่างอัตโนมัติ จะมีรูป ร่างในหมวดต่างๆให้เลือกมากมาย
 8. 8. การเพิ่มสีรูปร่าง     ขั้นตอน        1. เลือกวัตถุ หรือรูปร่างที่เราต้องการ        2. คลิกที่ปุ่ม
 9. 9. เราสามารถเลือกสีที่เรา ต้องการได้เหมือนกับการ เพิ่มสีตัวอักษร แต่ที่แตก ต่างคือ เติมลักษณะพิเศษ จากกล่องโต้ตอบนี้ จะ ทำาให้เราสามารถเลือกสี เพื่อใช้ตกแต่งให้กับวัตถุ ได้มากกว่า 1 สีขึ้นไป
 10. 10. คลิกที่ปุ่มกลมสีเขียวสำำหรับบิดแกนรูปร่ำง และ ปุ่มสี่เหลี่ยมสีเหลืองเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่ำงตำม ต้องกำร
 11. 11. เส้น กำรวำดเส้นในโปรแกรม PowerPoint โดยคลิกเส้นที่ต้อง
 12. 12. กำรปรับแต่งเส้น และหัวลูกศร

×