Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TISTR-KLC presentation 2011-th

797 views

Published on

ศูนย์ความรู้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TISTR-KLC presentation 2011-th

 1. 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. 2. ประวัติความเป็นมา หรือเดิมคือ ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (ศบอ.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 โดยสภาวิจัยแห่งชาติ ตามแผนโครงการพัฒนาการ วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุน จาก UNESCO
 3. 3. ประวัติความเป็นมา 2505 2506 พ.ศ. 2504 ก่อตั้ง ศบอ. ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 สภา วิจัยแห่งชาติ ได้โอนการ ดาเนินงานของ ศบอ. มา เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.)
 4. 4. ประวัติความเป็นมา สิงหาคม 2551 ศบอ. เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ความรู้ วว. หรือ ตามการปรับเปลี่ยน โครงสร้างของ วว.
 5. 5. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดหาเอกสารวิชาการ สาหรับนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ข่าวสาร ความก้าวหน้าของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 6. 6. บทบาทและหน้าที่ จัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รวบรวม จัดระบบการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือ อย่างเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของ วว. ให้บริการสารสนเทศด้วยข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน ทังในลักษณะห้องสมุด, e-Library, website, ้ และระบบเครือข่าย รวบรวมและบริหารศูนย์แสดงเทคโนโลยีในส่วนของการ นาเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ วว.พร้อมนาออกเผยแพร่
 7. 7. บทบาทและหน้าที่ จัดทารายงานทางวิชาการ วว. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รวมทั้งสิงพิมพ์สารสนเทศอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ ่ ผลงานวิจัย จัดการอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการให้กับผู้ เข้ารับการอบรมทังภายใน และภายนอก วว. ้ ประสานงานและให้ความร่วมมือในเครือข่ายศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ, และ หอสมุด สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
 8. 8. โครงสร้าง กองจัดการความรู้ กองบริการสารสนเทศ
 9. 9. Knowledge Media Cataloging & TrainingManagement Production Library
 10. 10. กองจัดการความรู้ (กจค.)
 11. 11. กองจัดการความรู้ (กจค.) ดาเนินการจัดการความรู้ขององค์กร (organisational knowledge บนฐานความเชี่ยวชาญ และแผนการดาเนินงานของ วว. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน วว. เพื่อจัดการความรู้ โดย รวบรวม จัดระบบการจัดเก็บ และการเข้าถึงความรู้ ด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย Specialists Researchers Administration Human Resource ICT Engineering Marketing Research & Development
 12. 12. กองจัดการความรู้ (กจค.) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในองค์กรทั้งในนาม ศคร. และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จัดอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการให้แก่ พนักงาน วว. และบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการสร้างเสริม บรรยากาศในทางวิชาการ
 13. 13. กองจัดการความรู้ (กจค.) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ วว. 1. รายงานวิชาการ ตามข้อตกลง PA ของ วว. (จานวนประมาณ 30 เล่ม ต่อปีงบประมาณ) 2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ, ความหนา 90 หน้า) 3. เอกสารการประชุมทางวิชาการของ วว.
 14. 14. กองจัดการความรู้ (กจค.) ให้บริการบรรณาธิกร (editing) และการออกแบบอาร์ตเวิร์ก ในการ ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ วว. เช่น รายงานวิชาการ บทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับประเทศและ ต่างประเทศ ตารา โปสเตอร์ เอกสารการประชุม (proceedings) และสิ่งพิมพ์วิชาการอื่นๆ
 15. 15. กองจัดการความรู้ (กจค.) ให้บริการงานการพิมพ์ ได้แก่ รายงาน วิชาการ เอกสารการประชุม วารสาร นามบัตร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ด้วย เครื่องออฟเซต และเครื่องพิมพ์สาเนาดิจิทัล
 16. 16. กองจัดการความรู้ (กจค.) เป็นกองบรรณาธิการและฝ่ายจัดการ ในการทา เพื่อการวิจัยและพัฒนา ของ วว. จัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พือการจัดการ ่ ความรู้ของ วว.
 17. 17. กองบริการสารสนเทศ (กบส.)ห้องสมุด วว. ดาเนินงานโดยกองบริการสารสนเทศ ศูนย์ความรู้ วว.
 18. 18. e-Library  ศคร. ได้นาระบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) มาใช้ในงานบริการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพกับระบบงาน เช่น การสืบค้นออนไลน์
 19. 19. งานบริการห้องสมุด • บริการสืบค้นข้อมูล • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ • บริการยืม-คืน บุคคลทั่วไป • บริการคัดเลือกและเผยแพร่ สารสนเทศเฉพาะบุคคล • บริการงานวารสาร • เผยแพร่รายงานการวิจัย วว. โดยการจัดจาหน่าย
 20. 20. การจัดการกลุ่มงาน Work Categories Databases Acquisition • Resources DB1 - Books & Journals - TISTR Research Cataloging - Standard References - Multimedia Searching & Circulation • Journal Indexing DB2 SDI Service - Journal articles - Information files IT & Computer Systems
 21. 21. ทรัพยากรสารสนเทศ  ผลงานวิจัยและสิ่งพิมพ์ วว.  หนังสือ  หนังสืออ้างอิง  วารสาร  เอกสารดิจิตอล  รายการ สารคดี ในรูปสื่อผสม CD, VCD, DVD, VDO  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามสาขาวิชา  มาตรฐาน เช่น มอก, JIS, ASTM  รายงานประจาปี
 22. 22. ทรัพยากรสารสนเทศ (ตัวอย่าง) Food Chemicals Codex Handbook of Chemistry and Physics IMD World Competitiveness Yearbook Standard Handbook for Electrical Engineers JIS Handbook (Japanese Industrial Standards) Annual book of ASTM Standards (CDs)
 23. 23. ทรัพยากรสารสนเทศ (ตัวอย่าง) Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists Society (AOCS) Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists (AOAC) Perry’s Chemical Engineers’ handbook The Almanac of the Canning, Freezing, Preserving Industries The Lipid Handbook The Merck Index The United States Pharmacopeia (UPS)
 24. 24. วารสารที่บอกรับในห้องสมุด (ตัวอย่าง) ด้านการเกษตร  ด้านพลังงาน Agricultural Research  Energy Plus Japan Agricultural Research Quarterly (JARQ)  Journal of Oil Palm Research วารสารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  Palm Oil Developments วารสารวิชาการเกษตร  PTIT Focus วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  วารสารนโยบายพลังงาน ด้านการบรรจุภัณฑ์  ด้านอาหาร Bioplastic  AP FOOD Industry Journal of Applied Packaging Research  Food Australia Packaging Digest  Food Focus Thailand Paper Film & Foil Converter  Food Manufacture Warmer Bulletin  Food Technology วารสารการบรรจุภัณฑ์  วารสารสถาบันอาหาร ด้านเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Herbalgram Journal of Essential Oil Research Journal of Natural Products INFORM Natural History
 25. 25. วารสารที่บอกรับในห้องสมุด (ตัวอย่าง) ด้านวิศวกรรม  ด้านสิ่งแวดล้อม Engineering Today  Thai Environmental Engineering Experimental Mechanics  วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมสาร ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านไอที Appropriate Technology  E WORLD Asia Pacific Tech Monitor  IT Enterprise Innovation Links  OpenSource2day Lab Today  PC WORLD Manufacturing Chemist  Windows ITPro NewsScientist R&D Newsletter Research Technology Management  ด้านอื่นๆ Update  Discovery Channel Magazine เทคโนโลยีชาวบ้าน  For Quality นิวเคลียร์ปริทัศน์  TIME
 26. 26. ห้องสมุด สาขาเทคโนธานีชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา วว. เทคโนธานี
 27. 27. UN Depository Library ศคร. เป็นหนึ่งในตัวแทนห้องสมุดรับฝากเอกสารและรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food andAgriculture Organization ofthe United Nations; FAO)ซึ่งเป็นองค์การชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ประจาประเทศไทย
 28. 28. STKC Network ศูนย์ความรู้ วว. เป็นหนึ่งในเครือข่ายหน่วยงานด้านสารสนเทศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประสานความร่วมมือระหว่างกันในโครงการ Science and TechnologyKnowledge Center (STKC) โดยสวทช. และ ศคร.วว. ยังเป็นหนึ่งในศูนย์นาร่องต้นแบบในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานสารสนสนเทศกระทรวงวิทย์ฯ ผ่านมาตรฐานโปรโตคอล z39.50
 29. 29. Quality Certification ศคร.ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001:2008 จากบริษัท Bureau Veritas Quality International(BVQI) ในงานบริการห้องสมุด และงานจัดพิมพ์รายงานวิชาการ ซึ่งเป็นการรับรองการดาเนินงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 30. 30. KLC websitehttp://klc.tistr.or.th ระบบสืบค้น e-Library วารสาร, รายงานวิจัย วว. หนังสือเข้าใหม่ประจาเดือน แนะนาสื่อทรัพยากรที่น่าสนใจ เว็บลิ้งค์เพื่อการค้นคว้าวิจัย ข่าววิทยาศาสตร์ประจาวัน ข่าวประกาศจาก ศคร. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศคร. TISTR Blog (knowledge bank) twitter @tistr_KLC
 31. 31. TISTR BookCenter websitehttp://www.tistr.or.th/bookcenter รายงานการวิจัย วว. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 32. 32. THANK YOUThailand Institute of Scientific and Technological Research 196 Paholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900

×