SlideShare a Scribd company logo

12366609.pdf

Τροπολογία μέτρα για την ακρίβεια

1 of 15
Download to read offline
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
του Υπουργείου Ανάπτυξης
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132
όσον αψορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
κεψαλαισυχικών εταιρειών)>
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων
1. Οι επιχειρήσεις υιτεραγορών τροψίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες
λιανικής πώλησης (ευρ& τΓΙιε5»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών
υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών
καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση
τιμής αγοράς από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την
αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση.
2. Οι ανακοινώσεις αύξησης τιμών της παρ. Ι αξιοποιούνται για τον έλεγχο της εψαρμογής
του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) στο σύνολο της εψοδιαστικής αλυσίδας των
προϊόντων που διατίθενται από τις επιχειρήσεις της παρ. 1, στο καταναλωτικό κοινό, καθώς
και για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών χονδρικής πώλησης των προϊόντων με
σκοπό τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση ατελειών της αγοράς.
3. Τα στοιχεία που παρέχονται διά των ως άνω ανακοινώσεων παραμένουν εμπιστευτικά για
τη διαψύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και για την τήρηση του εμπορικού απορρήτου των
επιχειρήσεων της παρ. 1, κατά την παρ. 4 του άρθρου 22α του ν. 1733/1987 (Α’ 171).
4. Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των ανακοινώσεων της παρ. Ι ορίζονται:
α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και
β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς.
5. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 4, επιβάλλεται εις βάρος του ελεγχόμενου
προσώπου πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, κάθε ψορά που αυτό αποκρύπτει,
παραποιεί ή δεν προσκομίζει τις ανακοινώσεις της παρ. Ι ή τα στοιχεία που αποδεικνύουν
την ορθότητά Τους.
6. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των
προϊόντων που εμτιίιττουν στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος, το περιεχόμενο της
ανακοίνωσης, να καθορίζονται η διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των ανακοινώσεων
της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 5 και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.
7. Το παρόν ισχύει μέχριτην 31η Μςϊου 2024.
Άρθρο 2
Επισήμανση Προϊόντων με δέσμευση μείωσης τιμής — Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση
Τιμής»
1. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων δύνανται να
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» εψόσον αποστείλουν, μέχρι την
30ή Νοεμβρίου 2023, έγγραψη δέσμευση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει:
α) τον μοναδικό κωδικό (ιι1Γεοε1»), την επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του
προϊόντος, εκψρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης,
β) την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, και
γ) δέσμευση για τη μείωση της τιμής πώλησης στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροψίμων και
άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (5υρΓ Γιε5»), των
οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια
(90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, σε σχέση με αυτήν της τελευταίας
προμήθειας, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023, εξαιρουμένων των προωθητικών ενεργειών,
κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%), για τους επόμενους έξι (6) μήνες από τον χρόνο της
αποστολής της έγγραψης δέσμευσης.
2. Τα προϊόντα της παρ. Ι επισημαίνονται με ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης
(ράψι) των Προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής)) με
μέριμνα των επιχειρήσεων της περ. β) της παρ. 1.
3. Οι επιχειρήσεις της περ. β) της παρ. Ι μεταψέρσυν πλήρως τις μειωμένες τιμές πώλησης
των προμηθευτών τους στον τελικό καταναλωτή. Για τα προϊόντα της παρ. Ι εψαρμόζεται ο
έλεγχος του μέγιστου περιθωρίου κέρδους του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α 136), για το
χρονικό διάστημα της παρ. 6. Ειδικά, για τα προϊόντα που δεν είναι απαραίτητα για την
αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών κατά το άρθρο 54 του ν. 5045/2023, κατά την
εψαρμογή του παρόντος το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα δεν υπερβαίνει το
αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023.
4. Σε περίπτωση μη τήρησης της έγγραψης δέσμευσης της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο
ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Η χρήση του ειδικού
σήματος, από τις επιχειρήσεις της περ. β) της παρ. 1, σε προϊόντα που δεν συμμετέχουν στην
πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής)) τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ ανά κατάστημα και ανά κωδικό προϊόντος. Η αντιποίηση της πρωτοβουλίας «Μόνιμη
Μείωση Τιμής)> ή η αΠομίμηση του ειδικού σήματος της Παρ. 2 τιμωρείται με πρόστιμο
ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος και ανά κατάστημα. Τα ως άνω
πρόστιμα δεν αποκλείουν την εΦαρμογή των άρθρων 9 έως 98 του ν. 225 1/1994 (Α’ 191),
Περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
5. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να προβλέπονται συγκεκριμένες
κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος, να καθορίζονται
η διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των έγγραψων δεσμεύσεων της παρ. 1, καθώς και
επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3, οι λεπτομέρειες σχετικά με την εψαρμογή της
επισήμανσης της Παρ. 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.
6. Το παρόν ισχύει μέχρι την 31η Μαίου 2024.
Άρθρο 3
Ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων
Ι. Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροψίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες
λιανικής πώλησης (κ5υρε τ3Γ1ε5»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών
υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών
καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης λιανικές τιμές πώλησης
οπωροκηπευτικών προϊόντων, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης
οπωροκηπευτικών προϊόντων στους καταναλωτές, ιδίως μέσω των ιστοτόπων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς και του «8-
πΙοε».
3. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του
Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι
χιλιάδων (20000) ευρώ, στους υπόχρεους της παρ. 1, κάθε ψορά που δεν προβαίνουν στις
ανακοινώσεις λιανικών τιμών πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, εκτός αν η παράλειψη
της ανακοίνωσης τιμών οψείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή αντικειμενικούς λόγους
τεχνικής αδυναμίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των
Προϊόντων που εμπίτττουν στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος, το περιεχόμενο των
ανακοινώσεων, να καθορίζονται η διαδικασία, τα χρονικά διαστήματα αποστολής και η
διαχείριση των ανακοινώσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3 και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια νια την εψαρμογή του παρόντος.
5. Το παρόν ισχύει μέχριτην 3Ιη Μαΐου 2024.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝ ΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1-ίΙ-ΙΙί-Κί()Λ(1ΚΙ’
--
ι-’-ι ‘ι·-κ
ΚΟΝΝΓ-ΙΙΝΟ ΚΤΕΚ
όΟ9.2Ο3 Ιν5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
ΧΑΤΖ Η ΔΑΚ Η Σ
—‘ 1
οήμι*
Κ νζ»έ
ι
/ή?ί7 5
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ιιΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2121 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1132 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΓΙΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ>)
Επισπεύδον ΥπουργείΟ:
Υπουργείο Ανάπτυξης
Στοιχεία επικοινωνίας: Αλέξανδρος - Σωτήριος Β. Ντόβας, Ιδιαίτερο Γραψείο Υπουργού
Ανάπτυξης, τηλ.: 210-3332683, 3.Ιον85@πιπς.Γ
Επιλεξατε απο τον παρακατω καταλοο τον τομεα η τους τομεις νομοιετησης
ους οποιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολογουμενης ρυμισης
ΤΟΜ ΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΠΑΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΗΣΜΟΣ1
ΕΟΝΗ’Η ΑΜΥΝΑ - Ε:ΩΤΕΡΚΗ ΠΟΛΤΗ’Η2
ΟΗ’ΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΔΗΜΟΣ1ΟΝΟΜΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΗ’Η Π0ΛΤ[ΚΗ3
ΚΟΝΟΝ1ΚΗ ΠΟΛΓΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣίΑ ΔίΟΙΚί-ΙΣΗ — Δ-ίΜΟΣίΛ τΑ:Η - ΔΗΑίΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΕΝΔΥΤίΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Χ
Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υπουργείου Πολιτισμού.
2 Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής
και Οικογένειας και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
ΕΝΟΙΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
· Με τα προτεινόμενα άρθρα επιχειρείται να αντιμετωπιστούν σι πληθωριστικές
πιέσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η αντιμετώπιση των επιπρόσθετων
πληθωριστικών ιτιέσεων που ενδεχομένως οψείλονται και σε ατέλειες στη
λειτουργία της ελληνικής αγοράς κινείται σε δύο βασικούς άξονες: α) τον καλύτερο
και πληρέστερο έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς, κυρίως μέσω του άρθρου 54 του
ν. 5045/2023 (Α’ 136) και των πρόσθετων μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 1,
και β) την ει·ταύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που παράγουν,
εισάγουν και πωλούν βασικά καταναλωτικά προϊόντα στην ελληνική αγορά, μέσω
μηχανισμών, όπως <(Το καλάθι του νοικοκυριού», η επισήμανση των προϊόντων για
τα οποία Παρέχεται από τις επιχειρήσεις, που τα Παράγουν, εισάγουν και πωλούν,
δέσμευση για μείωση τιμής μεσοπρόθεσμα (άρθρο 2), καθώς και η ανακοίνωση
κανονικών λιανικών τιμών αγοράς για οπωροκηιτευτικά προϊόντα (άρθρο 3),
προκειμένου οι καταναλωτές να αποφεύγουν την αγορά τους από επιχειρήσεις που
προχωρούν σε αθέμιτες υπερτιμολογήσεις.
2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Οι αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, που εισάγονται στην ελληνική αγορά
πρωτίστως μέσω των διεθνών τιμών εμπορίου, οδηγούν σε σταδιακή αύξηση των
λιανικών τιμών πώλησης βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό
συνεπάγεται ότι οι καταναλωτές, σε ένα Πεδίο συνεχώς μεταβαλλόμενων τιμών,
δυσκολεύονται στην επαρκή σύγκριση των τιμών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν, οε
πολλές περιπτώσεις, να λάβουν ευχερώς ορθολογικές αποψάσεις για την αγορά
προϊόντων. Το γεγονός αυτό επιτρέπει σε μία ορισμένη κατηγορία εμπόρων να
υπερτιμολογεί αθέμιτα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, των οποίων η ζήτηση
παρουσιάζει χαμηλή ελαστικότητα, αποκομίζοντας αθέμιτα κέρδη σε βάρος της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών (αθέμιτη κερδοψορία).
3, Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;
Το σύνολο των επιχειρήσεων παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών
προϊόντων και το σύνολο των καταναλωτών στην Ελλάδα.
Η αναγκαιότητα της αξιολογσύμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
4. ΝΑΙ ΟΧΙ Χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

More Related Content

Similar to 12366609.pdf

Ανάπτυξη πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφ...
Ανάπτυξη πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφ...Ανάπτυξη πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφ...
Ανάπτυξη πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφ...Win to Win - Business Consultants
 
Προδημοσίευση Δράσης 2.pdf
Προδημοσίευση Δράσης 2.pdfΠροδημοσίευση Δράσης 2.pdf
Προδημοσίευση Δράσης 2.pdfssuserc25882
 
Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521
Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521
Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521Agrosimvoulos
 
Prodimosieusi prosklisi
Prodimosieusi prosklisiProdimosieusi prosklisi
Prodimosieusi prosklisiAgrosimvoulos
 
Προδημοσίευση Δράσης 1.pdf
Προδημοσίευση Δράσης 1.pdfΠροδημοσίευση Δράσης 1.pdf
Προδημοσίευση Δράσης 1.pdfssuserc25882
 
ΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥThanasis Tsepetzis
 

Similar to 12366609.pdf (20)

Ανάπτυξη πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφ...
Ανάπτυξη πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφ...Ανάπτυξη πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφ...
Ανάπτυξη πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφ...
 
Nan final
Nan finalNan final
Nan final
 
A1232 2019
A1232 2019A1232 2019
A1232 2019
 
Προδημοσίευση Δράσης 2.pdf
Προδημοσίευση Δράσης 2.pdfΠροδημοσίευση Δράσης 2.pdf
Προδημοσίευση Δράσης 2.pdf
 
Gdoy154 540b 21
Gdoy154 540b 21Gdoy154 540b 21
Gdoy154 540b 21
 
Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521
Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521
Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521
 
ΔΤΔ Γ 1016093 ΕΞ 2017
ΔΤΔ Γ 1016093 ΕΞ 2017 ΔΤΔ Γ 1016093 ΕΞ 2017
ΔΤΔ Γ 1016093 ΕΞ 2017
 
32790/392/Φ.15
32790/392/Φ.1532790/392/Φ.15
32790/392/Φ.15
 
A1213 3-4
A1213 3-4A1213 3-4
A1213 3-4
 
2983 b
2983 b2983 b
2983 b
 
Prodimosieusi prosklisi
Prodimosieusi prosklisiProdimosieusi prosklisi
Prodimosieusi prosklisi
 
Προδημοσίευση Δράσης 1.pdf
Προδημοσίευση Δράσης 1.pdfΠροδημοσίευση Δράσης 1.pdf
Προδημοσίευση Δράσης 1.pdf
 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7
 
ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1093949/ΕΞ2017
ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1093949/ΕΞ2017ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1093949/ΕΞ2017
ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1093949/ΕΞ2017
 
E2019 2020pro
E2019 2020proE2019 2020pro
E2019 2020pro
 
ΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
 
N4497 17 171a-17
N4497 17 171a-17N4497 17 171a-17
N4497 17 171a-17
 
40344 20
40344 2040344 20
40344 20
 
Gdoy 504 2236b 21
Gdoy 504 2236b 21Gdoy 504 2236b 21
Gdoy 504 2236b 21
 
5298b 20
5298b 205298b 20
5298b 20
 

More from ssuser9e6212

boyli_forologiko.pdf
boyli_forologiko.pdfboyli_forologiko.pdf
boyli_forologiko.pdfssuser9e6212
 
metron-november2023.pdf
metron-november2023.pdfmetron-november2023.pdf
metron-november2023.pdfssuser9e6212
 
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdfekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdfssuser9e6212
 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑssuser9e6212
 
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
 
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
 
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
 
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdf
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdfΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdf
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdfssuser9e6212
 
1475173-сес.pdf
1475173-сес.pdf1475173-сес.pdf
1475173-сес.pdfssuser9e6212
 
υποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdf
υποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdfυποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdf
υποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdfssuser9e6212
 
report_wnv_20231024_gr.pdf
report_wnv_20231024_gr.pdfreport_wnv_20231024_gr.pdf
report_wnv_20231024_gr.pdfssuser9e6212
 
report_wnv_20231010_gr.pdf
report_wnv_20231010_gr.pdfreport_wnv_20231010_gr.pdf
report_wnv_20231010_gr.pdfssuser9e6212
 
egiklios-agapidaki.pdf
egiklios-agapidaki.pdfegiklios-agapidaki.pdf
egiklios-agapidaki.pdfssuser9e6212
 
report_wnv_20230926_gr.pdf
report_wnv_20230926_gr.pdfreport_wnv_20230926_gr.pdf
report_wnv_20230926_gr.pdfssuser9e6212
 
candida-auris_2023.pdf
candida-auris_2023.pdfcandida-auris_2023.pdf
candida-auris_2023.pdfssuser9e6212
 
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλάssuser9e6212
 
Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.doc
Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.docΑίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.doc
Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.docssuser9e6212
 
Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdf
Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdfΕγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdf
Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdfssuser9e6212
 
NASA-EKTHESI-UFO.pdf
NASA-EKTHESI-UFO.pdfNASA-EKTHESI-UFO.pdf
NASA-EKTHESI-UFO.pdfssuser9e6212
 

More from ssuser9e6212 (20)

boyli_forologiko.pdf
boyli_forologiko.pdfboyli_forologiko.pdf
boyli_forologiko.pdf
 
metron-november2023.pdf
metron-november2023.pdfmetron-november2023.pdf
metron-november2023.pdf
 
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdfekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf
 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
 
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
 
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
 
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
 
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdf
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdfΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdf
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdf
 
1475173-сес.pdf
1475173-сес.pdf1475173-сес.pdf
1475173-сес.pdf
 
υποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdf
υποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdfυποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdf
υποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdf
 
report_wnv_20231024_gr.pdf
report_wnv_20231024_gr.pdfreport_wnv_20231024_gr.pdf
report_wnv_20231024_gr.pdf
 
report_wnv_20231010_gr.pdf
report_wnv_20231010_gr.pdfreport_wnv_20231010_gr.pdf
report_wnv_20231010_gr.pdf
 
apofasi.pdf
apofasi.pdfapofasi.pdf
apofasi.pdf
 
egiklios-agapidaki.pdf
egiklios-agapidaki.pdfegiklios-agapidaki.pdf
egiklios-agapidaki.pdf
 
report_wnv_20230926_gr.pdf
report_wnv_20230926_gr.pdfreport_wnv_20230926_gr.pdf
report_wnv_20230926_gr.pdf
 
candida-auris_2023.pdf
candida-auris_2023.pdfcandida-auris_2023.pdf
candida-auris_2023.pdf
 
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
 
Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.doc
Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.docΑίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.doc
Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.doc
 
Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdf
Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdfΕγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdf
Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdf
 
NASA-EKTHESI-UFO.pdf
NASA-EKTHESI-UFO.pdfNASA-EKTHESI-UFO.pdf
NASA-EKTHESI-UFO.pdf
 

12366609.pdf

 • 1. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αψορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεψαλαισυχικών εταιρειών)> ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων 1. Οι επιχειρήσεις υιτεραγορών τροψίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (ευρ& τΓΙιε5»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση. 2. Οι ανακοινώσεις αύξησης τιμών της παρ. Ι αξιοποιούνται για τον έλεγχο της εψαρμογής του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) στο σύνολο της εψοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων που διατίθενται από τις επιχειρήσεις της παρ. 1, στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών χονδρικής πώλησης των προϊόντων με σκοπό τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση ατελειών της αγοράς. 3. Τα στοιχεία που παρέχονται διά των ως άνω ανακοινώσεων παραμένουν εμπιστευτικά για τη διαψύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και για την τήρηση του εμπορικού απορρήτου των επιχειρήσεων της παρ. 1, κατά την παρ. 4 του άρθρου 22α του ν. 1733/1987 (Α’ 171). 4. Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των ανακοινώσεων της παρ. Ι ορίζονται: α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς. 5. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 4, επιβάλλεται εις βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, κάθε ψορά που αυτό αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τις ανακοινώσεις της παρ. Ι ή τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητά Τους. 6. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εμτιίιττουν στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, να καθορίζονται η διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των ανακοινώσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 5 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος. 7. Το παρόν ισχύει μέχριτην 31η Μςϊου 2024. Άρθρο 2 Επισήμανση Προϊόντων με δέσμευση μείωσης τιμής — Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» 1. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων δύνανται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» εψόσον αποστείλουν, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2023, έγγραψη δέσμευση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει: α) τον μοναδικό κωδικό (ιι1Γεοε1»), την επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκψρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης,
 • 2. β) την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, και γ) δέσμευση για τη μείωση της τιμής πώλησης στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροψίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (5υρΓ Γιε5»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, σε σχέση με αυτήν της τελευταίας προμήθειας, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023, εξαιρουμένων των προωθητικών ενεργειών, κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%), για τους επόμενους έξι (6) μήνες από τον χρόνο της αποστολής της έγγραψης δέσμευσης. 2. Τα προϊόντα της παρ. Ι επισημαίνονται με ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράψι) των Προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής)) με μέριμνα των επιχειρήσεων της περ. β) της παρ. 1. 3. Οι επιχειρήσεις της περ. β) της παρ. Ι μεταψέρσυν πλήρως τις μειωμένες τιμές πώλησης των προμηθευτών τους στον τελικό καταναλωτή. Για τα προϊόντα της παρ. Ι εψαρμόζεται ο έλεγχος του μέγιστου περιθωρίου κέρδους του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α 136), για το χρονικό διάστημα της παρ. 6. Ειδικά, για τα προϊόντα που δεν είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών κατά το άρθρο 54 του ν. 5045/2023, κατά την εψαρμογή του παρόντος το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023. 4. Σε περίπτωση μη τήρησης της έγγραψης δέσμευσης της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Η χρήση του ειδικού σήματος, από τις επιχειρήσεις της περ. β) της παρ. 1, σε προϊόντα που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής)) τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κατάστημα και ανά κωδικό προϊόντος. Η αντιποίηση της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής)> ή η αΠομίμηση του ειδικού σήματος της Παρ. 2 τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος και ανά κατάστημα. Τα ως άνω πρόστιμα δεν αποκλείουν την εΦαρμογή των άρθρων 9 έως 98 του ν. 225 1/1994 (Α’ 191), Περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 5. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να προβλέπονται συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος, να καθορίζονται η διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των έγγραψων δεσμεύσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3, οι λεπτομέρειες σχετικά με την εψαρμογή της επισήμανσης της Παρ. 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος. 6. Το παρόν ισχύει μέχρι την 31η Μαίου 2024. Άρθρο 3 Ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων Ι. Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροψίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (κ5υρε τ3Γ1ε5»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης λιανικές τιμές πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, σε τακτά χρονικά διαστήματα. 2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων στους καταναλωτές, ιδίως μέσω των ιστοτόπων του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς και του «8- πΙοε».
 • 3. 3. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20000) ευρώ, στους υπόχρεους της παρ. 1, κάθε ψορά που δεν προβαίνουν στις ανακοινώσεις λιανικών τιμών πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, εκτός αν η παράλειψη της ανακοίνωσης τιμών οψείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή αντικειμενικούς λόγους τεχνικής αδυναμίας. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των Προϊόντων που εμπίτττουν στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος, το περιεχόμενο των ανακοινώσεων, να καθορίζονται η διαδικασία, τα χρονικά διαστήματα αποστολής και η διαχείριση των ανακοινώσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια νια την εψαρμογή του παρόντος. 5. Το παρόν ισχύει μέχριτην 3Ιη Μαΐου 2024.
 • 4. Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ ΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1-ίΙ-ΙΙί-Κί()Λ(1ΚΙ’ -- ι-’-ι ‘ι·-κ ΚΟΝΝΓ-ΙΙΝΟ ΚΤΕΚ όΟ9.2Ο3 Ιν5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖ Η ΔΑΚ Η Σ —‘ 1 οήμι* Κ νζ»έ ι /ή?ί7 5
 • 5. Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ιιΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2121 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1132 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΓΙΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ>) Επισπεύδον ΥπουργείΟ: Υπουργείο Ανάπτυξης Στοιχεία επικοινωνίας: Αλέξανδρος - Σωτήριος Β. Ντόβας, Ιδιαίτερο Γραψείο Υπουργού Ανάπτυξης, τηλ.: 210-3332683, 3.Ιον85@πιπς.Γ Επιλεξατε απο τον παρακατω καταλοο τον τομεα η τους τομεις νομοιετησης ους οποιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολογουμενης ρυμισης ΤΟΜ ΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ) ΕΠΑΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΗΣΜΟΣ1 ΕΟΝΗ’Η ΑΜΥΝΑ - Ε:ΩΤΕΡΚΗ ΠΟΛΤΗ’Η2 ΟΗ’ΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΔΗΜΟΣ1ΟΝΟΜΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΗ’Η Π0ΛΤ[ΚΗ3 ΚΟΝΟΝ1ΚΗ ΠΟΛΓΙΚΗ4 ΔΗΜΟΣίΑ ΔίΟΙΚί-ΙΣΗ — Δ-ίΜΟΣίΛ τΑ:Η - ΔΗΑίΟΣΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΕΝΔΥΤίΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Χ Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υπουργείου Πολιτισμού. 2 Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Υπουργείου Υγείας. Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
 • 6. ΕΝΟΙΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; · Με τα προτεινόμενα άρθρα επιχειρείται να αντιμετωπιστούν σι πληθωριστικές πιέσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η αντιμετώπιση των επιπρόσθετων πληθωριστικών ιτιέσεων που ενδεχομένως οψείλονται και σε ατέλειες στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς κινείται σε δύο βασικούς άξονες: α) τον καλύτερο και πληρέστερο έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς, κυρίως μέσω του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) και των πρόσθετων μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 1, και β) την ει·ταύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν και πωλούν βασικά καταναλωτικά προϊόντα στην ελληνική αγορά, μέσω μηχανισμών, όπως <(Το καλάθι του νοικοκυριού», η επισήμανση των προϊόντων για τα οποία Παρέχεται από τις επιχειρήσεις, που τα Παράγουν, εισάγουν και πωλούν, δέσμευση για μείωση τιμής μεσοπρόθεσμα (άρθρο 2), καθώς και η ανακοίνωση κανονικών λιανικών τιμών αγοράς για οπωροκηιτευτικά προϊόντα (άρθρο 3), προκειμένου οι καταναλωτές να αποφεύγουν την αγορά τους από επιχειρήσεις που προχωρούν σε αθέμιτες υπερτιμολογήσεις. 2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα; Οι αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, που εισάγονται στην ελληνική αγορά πρωτίστως μέσω των διεθνών τιμών εμπορίου, οδηγούν σε σταδιακή αύξηση των λιανικών τιμών πώλησης βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι οι καταναλωτές, σε ένα Πεδίο συνεχώς μεταβαλλόμενων τιμών, δυσκολεύονται στην επαρκή σύγκριση των τιμών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν, οε πολλές περιπτώσεις, να λάβουν ευχερώς ορθολογικές αποψάσεις για την αγορά προϊόντων. Το γεγονός αυτό επιτρέπει σε μία ορισμένη κατηγορία εμπόρων να υπερτιμολογεί αθέμιτα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, των οποίων η ζήτηση παρουσιάζει χαμηλή ελαστικότητα, αποκομίζοντας αθέμιτα κέρδη σε βάρος της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών (αθέμιτη κερδοψορία). 3, Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά; Το σύνολο των επιχειρήσεων παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων και το σύνολο των καταναλωτών στην Ελλάδα. Η αναγκαιότητα της αξιολογσύμενης ρύθμισης Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 4. ΝΑΙ ΟΧΙ Χ Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
 • 7. 1) με αλλαγή προεδρικού Οι προτεινόμενες διατάξεις αψορούν σε νέους Κανόνες διατάγματος, δικαίου για τους οποίους δεν υψίσταται νομοθετική υπουργικής απόψασης εξουσιοδότηση. ή άλλης κανονιστικής πράξης; Η) με αλλαγή δισικητικής πρακτικής Ως άνω συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας; Η) με διάθεση Ως άνω περισσότερων ανθρώπινων και υλικών_πόρων; 7. Στόχοι αζιολογούμενης ρύθμισης Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση Ηι Η Η Η Γ7 1 Η Ι!ΙΞΗ 8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης; 1) βραχυπρόθεσμοι: Η αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι έκτακτες και, ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: συνεπώς, δεν έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.
 • 8. Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου Άρι9ρο Στόχος Ι Επιδιώκεται η επαύξηση των δυνατοτήτων των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς, προκειμένου να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια σι πηγές των επιβαλλόμενων ανατιμήσεων καταναλωτικών προϊόντων στην αγορά και να εοτιάζονται οι σχετικοί έλεγχοι εκεί όπου παρουσιάζονται στοιχεία αποκλίνουσας Οικονομικής συμπεριψοράς από προμηθευτές. 2 Επιδιώκεται η επαύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των Επιχειρήσεων παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων για τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς τους με παράλληλη προσψορά καλύτερων τιμών προς τους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της αξιολογούμενης ρύθμισης δεσμεύονται για την άμεση μείωση της τιμής των προϊόντων που προσψέρουν στους καταναλωτές, καθώς και για τη μεσοπρόθεσμη διατήρηση της μειωμένης τιμής. 3 Παρέχεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης να ανακοινώνουν ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων στους καταναλωτές, ιδίως μέσω των ιστοτόπων του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς και του «ε-ΓπΙοίε». Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται στους καταναλωτές δυνατότητα ευχερσύς σύγκρισης τιμών ώστε να ενισχύεται η δυνατότητά τους να λάβουν ορθολογικές αποψάσεις. Παράλληλα, εμποδίζονται οι πρακτικές υπερτιμολογήσεων οπωροκηπευτικών προϊόντων που βασίζονται στο έλλειμμα ενημέρωσης του καταναλωτή δια της επίκλησης κρίσεων ή εποχικότητας που δεν σχετίζονται πραγματικά με τα πωλούμενα αγαθά. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών 18. Οψέλη αξιολογσύμενης ρύθμισης ΘΕΣΜΟΙ, ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΗΣιΩτιΚΟτΗτΑ ΟΦΕΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ Αυξηιπ εσοδων
 • 9. Μ ειιαση δσπώ Εξοικονόμηση χρόνου Μεγαλύτερη σποδοτικότητσ / αποτελεσματικότητα Άλλο Βελτίωση τισρεχόμενων υπη μεσιών ΕΜΜ ΕΣΑ Δίκαιη μεταχείριση πολιτών Αυξημένη ιιξιοττιστίιι / διαφάνεια θεσμών Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων Άλλο Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 19. Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΝ Ο Μ ΙΛ, ΚΟΙΝΩΝ Ι ΚΕΣ Ν Η ΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΛΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σχεδιασμός / προετοιμασία Υποδομή / εξοπλισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΑΡΞΗ Προσλήψεις / Ε ΦΑΡ Μ Ο ΓΗΣ κινητικοτητσ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενη μέρωση ΚΟΣΤΟΣ εκπαίδευση ΡΥΘΜΙΣΗΣ εμπλεκομένων Άλλο Στήριξη και ΓΙΑ ΤΗ λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ διαχείρισης & ΑΠΟΛΟΣΗ ΤΗΣ Διαχείριση ΡΥΘΜΙΣΗΣ αλλανών Κατά την εκτέλεση
 • 10. Κόστος συμμετοχής στη νέα ρύθμιση Άλλο Σχολιασμός / ιτοιοτικήαιτοτίμηση: 20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης ΠΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, Ι ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ& ΔΗΜΟΣίΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΙΙΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναγνώριση / εντοπισμός κινδύνου Διαπίστωση στ’νεπειων κινδύνων στους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ στόχους Σχεδιασ ιός αποτροπής / αντ ιστό Θ ι οη ς κινδύνων ΚΙΝΔΥΝΟΙ ‘Αλλο ΡΥΘΜΙΣΗΣ Πιλοτική εφαρμογή Ανάδειξη καλών πρακτικών κατά την υλοποίηση ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής αξιολόγηση διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων Άλλο Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΐκθεση νομιμότητας 24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις 5, 106 25. Ενωσιακό δίκαιο Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο (συμπεριλαμόανομένου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)
 • 11. Π ΓΙ Απόψαση 26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΓΙ των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Διεθνείς συμβάσεις Ι__________________________________________ 27 Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης Ανώτατο ή άλλο εθνικό δικαστήριο ΓΙ (αναψέρατε) Ανεξάρτητη Αρχή Π (αναψέρατε) 28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης Νομολογία Δικαστηρίου Π Ε.Ε. Νομολογία Ευρωπαϊκού Π Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ‘Αλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή δικαστήρια ή Π διαιτητικά όργανα ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τραποποισύμενων ή καταρσύμενων διατάξεων 29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων Κανονισμός Οδηγία Διατάξεις αξιολογσύμενης ρύΔμισης Υφιστάμενες διατάξεις
 • 12. Κατάργηση διατάξεων 3ο Διατάξεις αξισλονούμενης ρύιμισης που Καταρούμενες διατάξεις προόλέττουν κατάργηση 12
 • 13. Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ ΙΚΗΣ ΟΙΚ0ΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡ0ΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤ-ΝΤ1 ί ΝΚ1 Ε1ΙΓΤΙΤΕΚΙΟΑ ([ΞΚΙ Κί;1 ΚΟ1 ‘11() ΚΚ1Ξ6 2(2Ο2 Ι9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΓΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖ Η ΔΑΚ Η Σ Η)
 • 14. Αριθ 129/ 10/ 2023 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιατηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος) Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαισυχικών εταιρειών» Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας: α. Εισάγονται ρυΟμίσεις με στόχο την προστασία της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας μέσω: 1) της υποχρέωσης των 11θΓ Π13ΓΚ15 να ανακοινώνουν οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προ μηθευτή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση, ΙΙ) της επισήμανσης προϊόντων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και ΙΙΙ) της ανακοίνωσης ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. β. Ορίζονται κατά περίπτωση οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχου, τη διαπίστωση των οικείων παραβάσεων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. γ. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με υα. των κατηγοριών των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων, της διαδικασίας του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων. δ. Ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος των τιροαναφερόμενων ρυθ μίσεων. Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων του Κρατικού προϋπολογισμού, από τη θέσπιση των επιβαλλόμενων Η
 • 15. κυρώσεων (πρόστιμα), σε βάρος των επιχειρήσεων που διαπιστώνεται ότι δεν τηρούν τις κατά περίπτωση σχετικές υποχρεώσεις. Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023 Η Γενική Διευθύντρια ιουιιλ ΑΡΜΑ6Ο 26/09/2023 13:35 Ιουλία Γ. Αρμάγου