SlideShare a Scribd company logo
Sudski sovetnici (makedonski) | seminarski diplomski
Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Sudski sovetnici (makedonski)". Rad ima 14 strana.
Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi
se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu
ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE.
Предмет:
Судски систем
Семинарска работа:
Судски советници
Предметен професор: Студент :
Содржина
Вовед ...........................................................................................3
Дефинирање на судските советници
Кои се судски советници.................................................4
Што претставуваат судските советници........................4,5
Избор на судските советници ...................................................6,7
Примена на одредени начела
Независност и непристрасност на судот...........................8
Начело на непосредност.....................................................8,9
Право на судење во разумен рок......................................9
Права и обврски на судските советници....................................10,11
Престанување на работењето на судските советници..............11,12
Заклучок ..........................................................................................13
Користена литература .....................................................................14
Вовед
Судовите се тела на судската власт кои ја вршат самостојно и независно во рамките и надлежностите
одредени со законот.Нивната примарна функција е да обезбеди спроведување на уставните и
законските одредби со што се штити правниот поредок на Република Македонија , но и овозможува
заштита на субјективните права на правните субјекти кои тоа заштита на пропишан начин и во
одредено време ја бараат. Да би таа заштита била ефективна ,таа треба да се овозможи во разумен
рок кој зависи од видот на правото што се штити , но и од брзината на дејствување или донесување
на одлуки на судовите.Во склоп на судовите како посебен орган или т.н правосудна управа во чијшто
соства влегуваат : претседателот на судот , стручната судска служба и судската служба. Во стручната
судска служба ги врши стручните и административно-техничките работи во судот.Стручната служба
ја сочинуваат виши судски службеници, самостојни судски советници , судски советници,стручни
соработници и судски приправници.Нивниот број зависи од обемот на работатата на судот.Секој
судија има барем еден соработник од било кое звање. Стручните соработници во сите звања се
примаат на јавен оглас од редот на дипломирани правници со положен правосуден испит и одредени
години стаж пропишани со законските норми и во постапка уредена со Законот за судска служба од
2008 година .Истотака со овој закон се уредуваат и нивните права,обврски , системот на платии и
надоместоци и сл.
Дефинирање на судските советници
Кои се судски советници ?
Судските советници претставуваат лица вработени во судот коишто извршуваат стручни ,управно-
надзорни , административно-технички , извршни , статистички и материјално финансиски работи
согласност со закон. Судските советници се лица коишто најпрвин работеле како референти.За
референти се поставувале лица завршено високо образование од областа на правото, положен
правосуден испит со исполнета двегодишна приправничка пракса односно лица со полежн
адвокатски испит со 3 годишна судска пракса.Судските службеници правата од работен однос ги
остваруваат согласно Законот за судска служба, колективни договори и други прописи кои ги
уредуваат правата од работниот однос. Заради остварување и заштита на правата на судската
служба се формира на Совет на судската служба , со седиште во Врховниот суд на Република
Македонија.Советот го сочинуваат 9 члена од кои пет члена од редот на судските администратори во
судовите и 4 члена од редот на претседателите на судовите. Советот го сочинуваат судскиот
администратор на Врховниот суд на Република Македонија како постојан член, судскиот
администратор на Управниот суд ,судските администратори на апелационите судови и судките
администратори на судови со проширена надлежност, кои меѓусебно ќе ротираат на период од две
години, според редоследот на судовите утврден со Законот за судови и 4 претседатели на судовите
по систем на ротација на период од две години.
...
CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET
 
početna
kategorije
kontakt
Seminarski, diplomski, maturski radovi iz razlicitih oblasti

More Related Content

More from sofijaseminarski

Motivacija za ucenje
Motivacija za ucenjeMotivacija za ucenje
Motivacija za ucenje
sofijaseminarski
 
Motivacija sportista
Motivacija sportistaMotivacija sportista
Motivacija sportista
sofijaseminarski
 
Motivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
Motivacija i rukovodjenje u sektoru uslugaMotivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
Motivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
sofijaseminarski
 
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu ussMotivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
sofijaseminarski
 
Motivacija sportski menadzment
Motivacija  sportski menadzmentMotivacija  sportski menadzment
Motivacija sportski menadzment
sofijaseminarski
 
Motivacija menadzment
Motivacija  menadzmentMotivacija  menadzment
Motivacija menadzment
sofijaseminarski
 
Motivacija ljudski resursi
Motivacija  ljudski resursiMotivacija  ljudski resursi
Motivacija ljudski resursi
sofijaseminarski
 
Motivacija 2
Motivacija 2Motivacija 2
Motivacija 2
sofijaseminarski
 
Moc i konflikti
Moc i konfliktiMoc i konflikti
Moc i konflikti
sofijaseminarski
 
Moc ij
Moc  ijMoc  ij
Monetarna politika
Monetarna politikaMonetarna politika
Monetarna politika
sofijaseminarski
 
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzistaMonetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
sofijaseminarski
 
Monetarna ekonomija i monetarizam
Monetarna ekonomija i monetarizamMonetarna ekonomija i monetarizam
Monetarna ekonomija i monetarizam
sofijaseminarski
 
Monetaristi ideje i predstavnici
Monetaristi ideje i predstavniciMonetaristi ideje i predstavnici
Monetaristi ideje i predstavnici
sofijaseminarski
 
Monarhija i republika pravo
Monarhija i republika  pravoMonarhija i republika  pravo
Monarhija i republika pravo
sofijaseminarski
 
Momenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzeca
Momenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzecaMomenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzeca
Momenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzeca
sofijaseminarski
 
Monarhija
MonarhijaMonarhija
Monarhija
sofijaseminarski
 
Molekulski mehanizam aktivacijom indukovane celijske smrti aicd-
Molekulski mehanizam aktivacijom indukovane celijske smrti aicd-Molekulski mehanizam aktivacijom indukovane celijske smrti aicd-
Molekulski mehanizam aktivacijom indukovane celijske smrti aicd-
sofijaseminarski
 
Molekularna biologija
Molekularna biologijaMolekularna biologija
Molekularna biologija
sofijaseminarski
 
Moja biografija
Moja biografijaMoja biografija
Moja biografija
sofijaseminarski
 

More from sofijaseminarski (20)

Motivacija za ucenje
Motivacija za ucenjeMotivacija za ucenje
Motivacija za ucenje
 
Motivacija sportista
Motivacija sportistaMotivacija sportista
Motivacija sportista
 
Motivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
Motivacija i rukovodjenje u sektoru uslugaMotivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
Motivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
 
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu ussMotivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
 
Motivacija sportski menadzment
Motivacija  sportski menadzmentMotivacija  sportski menadzment
Motivacija sportski menadzment
 
Motivacija menadzment
Motivacija  menadzmentMotivacija  menadzment
Motivacija menadzment
 
Motivacija ljudski resursi
Motivacija  ljudski resursiMotivacija  ljudski resursi
Motivacija ljudski resursi
 
Motivacija 2
Motivacija 2Motivacija 2
Motivacija 2
 
Moc i konflikti
Moc i konfliktiMoc i konflikti
Moc i konflikti
 
Moc ij
Moc  ijMoc  ij
Moc ij
 
Monetarna politika
Monetarna politikaMonetarna politika
Monetarna politika
 
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzistaMonetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
 
Monetarna ekonomija i monetarizam
Monetarna ekonomija i monetarizamMonetarna ekonomija i monetarizam
Monetarna ekonomija i monetarizam
 
Monetaristi ideje i predstavnici
Monetaristi ideje i predstavniciMonetaristi ideje i predstavnici
Monetaristi ideje i predstavnici
 
Monarhija i republika pravo
Monarhija i republika  pravoMonarhija i republika  pravo
Monarhija i republika pravo
 
Momenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzeca
Momenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzecaMomenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzeca
Momenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzeca
 
Monarhija
MonarhijaMonarhija
Monarhija
 
Molekulski mehanizam aktivacijom indukovane celijske smrti aicd-
Molekulski mehanizam aktivacijom indukovane celijske smrti aicd-Molekulski mehanizam aktivacijom indukovane celijske smrti aicd-
Molekulski mehanizam aktivacijom indukovane celijske smrti aicd-
 
Molekularna biologija
Molekularna biologijaMolekularna biologija
Molekularna biologija
 
Moja biografija
Moja biografijaMoja biografija
Moja biografija
 

Seminarski diplomski sudski sovetnici-makedonski

 • 1. Sudski sovetnici (makedonski) | seminarski diplomski Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Sudski sovetnici (makedonski)". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada. Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti. Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE. Предмет: Судски систем Семинарска работа: Судски советници Предметен професор: Студент : Содржина Вовед ...........................................................................................3 Дефинирање на судските советници Кои се судски советници.................................................4 Што претставуваат судските советници........................4,5 Избор на судските советници ...................................................6,7 Примена на одредени начела Независност и непристрасност на судот...........................8 Начело на непосредност.....................................................8,9 Право на судење во разумен рок......................................9 Права и обврски на судските советници....................................10,11 Престанување на работењето на судските советници..............11,12 Заклучок ..........................................................................................13 Користена литература .....................................................................14 Вовед Судовите се тела на судската власт кои ја вршат самостојно и независно во рамките и надлежностите одредени со законот.Нивната примарна функција е да обезбеди спроведување на уставните и законските одредби со што се штити правниот поредок на Република Македонија , но и овозможува заштита на субјективните права на правните субјекти кои тоа заштита на пропишан начин и во одредено време ја бараат. Да би таа заштита била ефективна ,таа треба да се овозможи во разумен рок кој зависи од видот на правото што се штити , но и од брзината на дејствување или донесување на одлуки на судовите.Во склоп на судовите како посебен орган или т.н правосудна управа во чијшто соства влегуваат : претседателот на судот , стручната судска служба и судската служба. Во стручната судска служба ги врши стручните и административно-техничките работи во судот.Стручната служба ја сочинуваат виши судски службеници, самостојни судски советници , судски советници,стручни соработници и судски приправници.Нивниот број зависи од обемот на работатата на судот.Секој судија има барем еден соработник од било кое звање. Стручните соработници во сите звања се примаат на јавен оглас од редот на дипломирани правници со положен правосуден испит и одредени години стаж пропишани со законските норми и во постапка уредена со Законот за судска служба од 2008 година .Истотака со овој закон се уредуваат и нивните права,обврски , системот на платии и надоместоци и сл. Дефинирање на судските советници Кои се судски советници ? Судските советници претставуваат лица вработени во судот коишто извршуваат стручни ,управно- надзорни , административно-технички , извршни , статистички и материјално финансиски работи согласност со закон. Судските советници се лица коишто најпрвин работеле како референти.За референти се поставувале лица завршено високо образование од областа на правото, положен правосуден испит со исполнета двегодишна приправничка пракса односно лица со полежн адвокатски испит со 3 годишна судска пракса.Судските службеници правата од работен однос ги остваруваат согласно Законот за судска служба, колективни договори и други прописи кои ги
 • 2. уредуваат правата од работниот однос. Заради остварување и заштита на правата на судската служба се формира на Совет на судската служба , со седиште во Врховниот суд на Република Македонија.Советот го сочинуваат 9 члена од кои пет члена од редот на судските администратори во судовите и 4 члена од редот на претседателите на судовите. Советот го сочинуваат судскиот администратор на Врховниот суд на Република Македонија како постојан член, судскиот администратор на Управниот суд ,судските администратори на апелационите судови и судките администратори на судови со проширена надлежност, кои меѓусебно ќе ротираат на период од две години, според редоследот на судовите утврден со Законот за судови и 4 претседатели на судовите по систем на ротација на период од две години. ... CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET   početna kategorije kontakt Seminarski, diplomski, maturski radovi iz razlicitih oblasti