SlideShare a Scribd company logo
Trang / Page 1
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
Trang / Page 2
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
Trang / Page 3
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
Trang / Page 4
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
Trang / Page 5
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
NGÀY MỘT: 10 THÁNG 7 NĂM 2024
DAY ONE: 10 JULY 2024
THUYẾT TRÌNH & TOẠ ĐÀM CHÍNH
KEYNOTE SESSIONS
08:50 – 9:00
Phát biểu khai mạc của ban tổ chức
Organiser’s Welcome Address
Confirmed:
• Mr. Paul Clark, Managing Director – Asia, Terrapinn Pte Ltd
• Ms. Phú Nguyễn, Conference Manager, Terrapinn Pte Ltd
9:00 – 9:20
BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Lộ trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam: Mô hình điển hình hướng tới sản xuất xanh và phát triển công nghiệp bền vững
KEYNOTE PRESENTATION: Vietnam's energy transition roadmap: A case study towards green manufacturing and sustainable industrial development
Invite: Mr. Phạm Tuấn Anh, Director of Binh Duong Smart City Office, BECAMEX Investment & Industrial Development IDC.
9:20 – 09:40
BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Nhu cầu và giải pháp cho tài chính năng lượng Việt Nam
KEYNOTE PRESENTATION: Demands and solutions for Vietnam's energy financials
Confirmed: Mr. Cấn Văn Lực, Chief Economist, Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), President, BIDV Training and Research Institute, Member, National Fiscal and
Monetary Policy Advisory Council, Member, Vietnam National Committee for Pacific Economic Cooperation (VNCPEC)
09:40 – 10:20
PHIÊN TOÀN THỂ: Tương lai phát triển năng lượng tái tạo: Việt Nam cần làm gì để giải phóng tiềm năng
PLENARY KEYNOTE PANEL: The future of renewable energy development: What Vietnam needs to do to unleash its potentials
Confirmed:
• Mr. Phạm Ngọc Lâm, CEO, LEC Energy
• Mr. Nguyễn Hoàng Dũng, Economic Expert, Director, Institute for Research and Sustainability, Ho Chi Minh City (IRSH)
• Mr. Võ Khánh Hưng, Vice President, PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL), Head of Energy Division, Sovico Group
• Moderator: Mr. Đào Du Dương, Director, Vietnam Investment and Development Energy Center (VIDEC), Chairman & General Manager, Bao Long Solar Energy Group
10:20 – 10:40
Tham quan triển lãm và giao lưu kết nối
Trang / Page 6
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
Exhibition Visit & Networking
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI & LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG
ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE
NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH
SMART ENERGY
CHUYÊN ĐỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI
SOLAR INSTALLER UNIVERSITY
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP
COMMERCIAL & INDUSTRIAL ROOFTOP
TRUYỀN TẢI & PHÂN PHỐI
TRANSMISSION & DISTRIBUTION
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
ENERGY EFFIENCY
10:40 – 11:00
Dự án tiêu biểu
Case studies
THUYẾT TRÌNH: De Heus và cuộc biến đổi nông nghiệp xanh
với năng lượng mặt trời
PRESENTATION: Net-zero agriculture: De Heus's green
transformation with solar energy
Confirmed: Mr. Johan van den Ban, General Director,
Vietnam & Cambodia, Royal De Heus
THUYẾT TRÌNH: Giải pháp giảm thiểu mất điện và sự cố
truyền tải
PRESENTATION: Addressing power loss and challenges in
the Vietnam's T&D grids: Exploring solutions
Confirmed: Mr. Trần Viết Thành, Manager of Research &
Development Centre, Power Construction Consulting Joint
Stock Company 4 (EVNPECC4)
THUYẾT TRÌNH: Phát triển trạm sạc xe điện bằng năng
lượng mặt trời và những lợi thế của Việt Nam
PRESENTATION: Solar-Powered EV Charging: Unlocking
Vietnam's Advantages
Confirmed: Mr. Nguyễn Hữu Khoa, Member, Vietnam
Energy Science Council (VESC), Lecturer, Ho Chi Minh City
Electric Power College (HEPC)
11:00 – 11:20
THUYẾT TRÌNH: Hộp an toàn PV thông minh & Lưu trữ
năng lượng: Xây dựng một xã hội thông minh không
carbon
PRESENTATION: Smart PV & Storage: Building a zero-
carbon smart society
Reserved for Huawei
Sponsor Presentation Sponsor Presentation
11:20 – 12:00
TOẠ ĐÀM: Thị trường lưu trữ năng lượng tại Việt Nam:
Thách thức, cơ hội, giải pháp và ứng dụng
PANEL: Vietnam’s energy storage market: Challenges,
opportunities, solutions and applications
Confirmed:
• Mr. Đỗ Quang Thịnh, Technical Director - Nam Tai Green
Energy, New World Fashion Group
TOẠ ĐÀM: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển
lưới điện thông minh: Kỹ thuật, Hợp tác, và Đầu tư
PANEL: Sharing worldwide experience in developing
smart grids: Expertise, collaborations, and strategic
investments
Confirmed:
TOẠ ĐÀM: Sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo trong
kinh tế tuần hoàn: Vai trò của nhà nước, doanh nghiệp
và cơ quan nghiên cứu
PANEL: Renewable energy in circular economy: The
role of government, businesses and institutes
Confirmed:
• Mr. Lê Anh, Sustainability Director, DUYTAN Recycling
Trang / Page 7
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
• Mr. Nguyễn Hữu Quang, Portfolio Manager, Clean
Investments, Dragon Capital Group
• Moderator: Mr. Phan Công Tiến, Electricity Market and
Renewable Energy Expert, Institute of Smart Energy
Applications Research
• Mr. Aurèle Beaugendre, Technical Operations Manager,
Wayu Energy
• Mr. Thiagu Visvalingam, Chief Operating Officer, C&I,
LYS Energy
Invite:
• Mr. Worakarn Aimdee, Tehnical Director, Infrastructure,
Aurecon
• Mr. Vũ Tiến Hoài Bắc, Deputy General Director, My Son
Solar Power Plant, BG Energy Solution Company Limited
(BGE)
• Ms. Trương Thị Ái Nhi, Ph.D, Senior Project Manager,
Technology & Energy Transition, The Institute for Circular
Economy Development (ICED)
• Moderator: Ms. Đặng Thị Luận, Director, Ho Chi Minh
City Center for Advanced Application of Science and
Technology (Saigon Innovation Hub — SIHUB), Ho Chi
Minh City Department of Science and Technology
12:00 – 13:20
Tham quan triển lãm và giao lưu kết nối
Exhibition Visit & Networking
13:20 – 13:40
BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Bức tranh chính sách về điện mặt trời tại Việt Nam sau Quy hoạch điện VIII
KEYNOTE PRESENTATION: Understanding Vietnam's regulatory landscape of solar energy post PDP8
Confirmed: Mr. Nguyễn Ngọc Phúc Đăng, Legal Specialist, Power Construction Consulting Joint Stock Company 3 (EVNPECC3)
13:40 – 14:00
BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: GiảI pháp lưu trữ năng lượng và ứng dụng vào hệ thống đIện Việt Nam
KEYNOTE PRESENTATION: Enhancing Vietnam's Power System: Energy Storage Innovations and Applications
Confirmed: Mr. Vũ Đức Quang, Deputy Director of Training, Research & Development Center, Power Construction Consulting Joint Stock Company 2 (EVNPECC2)
14:00 – 14:40
PHIÊN TOÀN THỂ: Điện mặt trời cho doanh nghiệp: Tính cấp thiết và vấn đề đặt ra trong thực tiễn
KEYNOTE PANEL: Harnessing solar energy for commercial & industrial sectors: Addressing urgency and challenges in practice
Confirmed:
• Mr. Trần Quốc Hải, Technical Director, Renewable Energy, SP Group
• Mr. Trần Thiên Long, Permanent Vice President, Vietnam National Industrial Real Estate Association (VIREA)
• Mr. Dương Văn Dân, Deputy CEO, Sohaco Global Group Joint Stock Company
• Mr. Nguyễn Quốc Việt, Deputy Director, Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi
• Moderator: Mr. Huỳnh Thanh Trung, Green Transformation Expert, Vietnam Industry Support Alliance (VISA)
14:40 – 15:00 Tham quan triển lãm và giao lưu kết nối
Exhibition Visit & Networking
Trang / Page 8
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI & LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG
ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE
NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH
SMART ENERGY
CHUYÊN ĐỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI
SOLAR INSTALLER UNIVERSITY
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP
COMMERCIAL & INDUSTRIAL ROOFTOP
HỢP TÁC & ĐẦU TƯ
COLLABORATION & INVESTMENT
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
ENERGY EFFIENCY
15:00 – 15:20
THUYẾT TRÌNH: Phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng
(BESS)
CO-PRESENTATION: Developing energy storage technology
(BESS)
Confirmed:
• Mr. Phạm Tùng Lâm, CEO, PC1 Australia, Group Director
of International Business, PC1 Group
• Mr. Nguyễn Việt Hùng, Director of Business Development
- Green Energy Sector, PC1 Group
CHUYÊN ĐỀ: Ứng dụng lợi thế năng lượng mặt trời hướng
tới mục tiêu độc lập năng lượng và năng lượng bền vững
SEMINAR: Exploring solar power's role in achieving
energy independence and sustainability
PRESENTATION — Confirmed: Mr. Nobuyuki Matsumoto,
Chief Representative, Ho Chi Minh City Office, Japan
External Trade Organisation (JETRO)
PANEL — Confirmed:
• Moderator: Mr. Lê Ngọc Ánh Minh, Chairman, Vietnam
ASEAN Hydrogen Club (VAHC)
• Mr. Koji Fukuda, Chief Advisor for Climate Change,
Japan International Cooperation Agency (JICA)
• Mr. Paul Thoppil, Canada’s Indo-Pacific Trade
Representative, Global Affairs Canada
• Mr. Hạ Quang Hưng, Ph.D, Research Fellow, Fulbright
School of Public Policy & Management (FSPPM)
Chuỗi đào tạo “Solar Installer University” trang bị kiến thức
cho doanh nghiệp đang quan tâm đến lắp đặt điện mặt trời
ở Việt Nam, cũng như những nghiên cứu ứng dụng, chứng
chỉ và công nghệ mới nhất về điện mặt trời.
The "Solar Installer University" series offers businesses
interested in solar energy a comprehensive package of
technical expertise, cutting-edge research, certification
requirements, and technological innovations.
15:00 – 15:20
CHUYÊN ĐỀ: Những mô hình mới phát triển điện mặt trời
áp mái trong thị trường điện cạnh tranh: Cơ hội, thách thức
và giải pháp về chính sách và kỹ thuật
WORKSHOP: New models in rooftop solar development in a
competitive electricity market: Opportunities, challenges,
and solutions for policy and technical issues
15:20 – 15:40
CHUYÊN ĐỀ: Sử dụng điện mặt trời hiệu quả trong điều kiện
nắng nóng kéo dài và cung ứng điện quá tải: Giải pháp thiết
kế, đo lường và kiểm soát tiêu thụ điện năng
WORKSHOP: Optimising solar energy utilisation in
prolonged hot weather and overloaded energy capacity:
System designs, measurements, and power consumption
management strategies
Confirmed: Mr. Trương Minh Đạt (Taddy Truong), Network
Member, New Energy Nexus Vietnam (NEX VN) – BenKon
15:20 – 15:40
THUYẾT TRÌNH: Lưu trữ năng lượng: Đòn bẩy chuyển đổi
năng lượng sạch và đạt tăng trưởng xanh
PRESENTATION: Harnessing clean energy transition for
sustainable growth: The role of energy storage
Confirmed: Ms. Sunita Dubey, Country Representative,
Vietnam, Global Energy Alliance for People and Planet
(GEAPP)
Trang / Page 9
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
15:40 – 16:20
TOẠ ĐÀM: Chia sẻ kinh nghiệm, lợi ích trong phát triển điện
mặt trời trong sản xuất công nghiệp
PANEL: Unlocking the potential: Real-world insights and
benefits of integrating solar energy in industrial
manufacturing
Confirmed:
• Mr. Bruno Jaspaert, CEO, Infra Asia Investment, CEO,
DEEP C Industrial Zones Vietnam
• Moderator: Mr. Lê Anh Tuấn, Business Development
Manager, GreenYellow Asia
Invite:
• Mr. Kazama Toshio, Deputy General Director, Thanh Binh
Phu My JSC
TOẠ ĐÀM: Thay đổi tư duy trong “cuộc chơi” toàn cầu:
Chia sẻ kinh nghiệm về chính sách năng lượng, cơ hội hợp
tác và chiến lược phát triển bền vững
PANEL: Change for Green: Insights on energy policies,
collaborative prospects, and sustainable development
strategies
Confirmed:
• Ms. Saowalak Maliwan, Investment & Regulatory Vice
President — Vietnam, Super Energy Corporation PLC
• Mr. John Rockhold, President, PRIM Vietnam, Head of
Power and Energy Working Group, Vietnam Business
Forum (VBF)
• Ms. Delphine Rousselet, Executive Director, European
Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham)
• Mr. Björn Koslowski, Deputy Chief Representative, The
Delegation of German Industry and Commerce in
Vietnam (AHK Vietnam)
• Mr. Oliver Massmann, Partner, General Director,
Vietnam, Duane Morris LLP
• Moderator: Mr. James Phạm Minh Hoàng, Managing
Partner, VSE LAWYERS
TOẠ ĐÀM: Phát triển công trình xanh hướng tới sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
PANEL: Sustainable building development: Maximising
energy efficiency and effectiveness
Confirmed:
• Moderator: Mr. Douglas Snyder, Executive Director,
Vietnam Green Building Council (VGBC)
• Mr. Sérgio Pereira da Silva, Head of Sustainable Buildings
Working Group, Green Growth Sector Committee
(GGSC) — EuroCham Vietnam
• Mr. Alberto Regini, Plant Operations Director, Dobla
• Mr. Đỗ Hữu Nhật Quang, Co-Founder, GREENVIET –
Green Building Consultancy (LEED/LOTUS), Certified
Engineer, MBA | LEED GA, LOTUS AP | EDGE & Energy
Auditor
• Mr. Hoàng Văn Khoa, Network Member, New Energy
Nexus Vietnam (NEX VN)
16:20 – 17:00
PHIÊN TOÀN THỂ BẾ MẠC NGÀY 1: Triển vọng và thách thức tiết kiệm năng lượng trong lộ trình tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0"
DAY ONE’S CLOSING KEYNOTE PANEL: Exploring the path to net-zero emissions: Opportunities and hurdles in energy conservation
Confirmed:
• Mr. Mã Khai Hiền, Director, Energy Conservation Research and Development Center (ENERTEAM)
• Mr. Tim Nguyễn, Deputy Director, Institute of Applied Research & Innovation in Enterprise (3AI)
• Mr. Nguyễn Đoàn Kết, Vice Chairman of the Board of Directors, Deputy General Director, Rang Dong Light Source and Vacuum Flask JSC
• Mr. Hoàng Mạnh Tân, Deputy CEO, Son Ha Group
• Moderator: Mr. Nguyễn Hoài Nam, Energy Advisor, RCEE-NIRAS, Deputy Director, Institute of Science and Technology for Energy and Environment (ISTEE)
KẾT THÚC NGÀY 1. HẸN GẶP BẠN VÀO NGÀY 2 CỦA DIỄN ĐÀN!
END OF DAY ONE. SEE YOU ON DAY TWO!
Trang / Page 10
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
NGÀY HAI: 11 THÁNG 7 NĂM 2024
DAY TWO: 11 JULY 2024
THUYẾT TRÌNH & TOẠ ĐÀM CHÍNH
KEYNOTE SESSIONS
8:50 – 9:00
Phát biểu khai mạc của ban tổ chức
Organiser’s Welcome Address
Confirmed: Phú Nguyễn, Conference Manager, Terrapinn Pte Ltd
9:00 – 9:20
BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Phát triển điện mặt trời: Lời giải cho nền kinh tế xanh tại Việt Nam
KEYNOTE PRESENTATION: Solar Energy in Vietnam: Pathway to a Net-Zero Carbon Future
Invite: Mr. Vishal Agarwal, Senior Partner, Energy and Environment Sustainability, Asia, McKinsey & Company
9:20 – 10:00
PHIÊN TOÀN THỂ: Phát triển điện mặt trời: Phát huy nội lực, thu hút đầu tư nước ngoài và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn
PLENARY KEYNOTE PANEL: Advancing solar energy development: Harnessing internal resources, attracting foreign investment, and overcoming barriers and challenges
Confirmed:
• Mr. Samresh Kumar, Founder, Chairman & CEO, SkyX Solar (by VinaCapital and EDF Renewables)
• Ms. Jessica Trần Thị Thanh Nga, Country Manager, Vietnam, Clime Capital
• Mr. Nguyễn Tâm Tiến, General Director, Trungnam Group
• Mr. Yoan Guyon, Chief Commercial Officer, GreenYellow Asia
• Mr. Michael Lương, CEO, Asia Clean Capital Vietnam (ACCV)
• Moderator: Mr. Nguyễn Hải Đức, Senior Clean Energy Advisor, USAID Vietnam Low Emission Energy Program II (V-LEEP II)
10:00 – 10:40 Exhibition Visit & Networking
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI & LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG
ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE
DỰ ÁN QUY MÔ LỚN
LARGE-SCALE SOLAR
CHUYÊN ĐỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI
SOLAR INSTALLER UNIVERSITY
HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
COLLABORATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
PROJECT DEVELOPMENT
THỊ TRƯỜNG CARBON
CARBON MARKET
Trang / Page 11
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
10:40 – 11:00
THUYẾT TRÌNH: Điện mặt trời áp mái trong lộ trình phát
triển bền vững của khối thương mại và công nghiệp: Nghiên
cứu điển hình từ các thị trường khác và những gì có thể áp
dụng cho Việt Nam
PRESENTATION: Empowering Vietnam's C&I sector:
Rooftop solar for sustainable growth — Case studies from
other markets and what can be applied to Vietnam
Bài tham luận 1 / Case study 1
PHỎNG VẤN: Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác phát triển dự án
điện mặt trời quy mô lớn
INTERVIEW: Unlocking solar potential: Insights on
developing large-scale solar power projects in Vietnam
Confirmed:
• Moderator: Mr. Vũ Tiến Hoài Bắc, Deputy General
Director, My Son Solar Power Plant, BG Energy Solution
Company Limited (BGE)
• Mr. Đỗ Bảo Vũ, Project Development Director, FECON
Corporation
• Mr. Bùi Tân Hưng, Country Renewable Explorer — Gas,
Renewable & Power (GRP) Division, Vietnam,
TotalEnergies
Chuỗi đào tạo “Solar Installer University” trang bị kiến
thức cho doanh nghiệp đang quan tâm đến lắp đặt điện
mặt trời ở Việt Nam, cũng như những nghiên cứu ứng
dụng, chứng chỉ và công nghệ mới nhất về điện mặt trời.
The "Solar Installer University" series offers businesses
interested in solar energy a comprehensive package of
technical expertise, cutting-edge research, certification
requirements, and technological innovations.
ĐỒNG THUYẾT TRÌNH: Tham gia thị trường carbon: Chiến
lược để tiếp cận và tối đa hóa giá trị của tín chỉ carbon
CO-PRESENTATION: Navigating the carbon market:
Strategies for accessing and maximizing the value of
carbon credits
Confirmed:
• Ms. Wei Mei Hum, Head of APAC & Global Head Carbon
and Environmental Products, ACX (AirCarbon Exchange)
• Mr. Nguyễn Võ Trường An, Deputy General Director,
Carbon Credit Trading Platform ASEAN (CCTPA)
11:00 – 11:20
THUYẾT TRÌNH: Thách thức và cơ hội trong sử dụng điện
mặt trời cho sản xuất nông nghiệp: Dự án thí điểm từ các
thị trường khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam
PRESENTATION: Challenges and opportunities in solar-
powered agriculture: Pilot projects from other
markets and what can be applied to Vietnam
Invite: Ms. Trần Minh Thư, Senior Energy Advisor, SNV
Sponsor Presentation
THUYẾT TRÌNH: Tìm hiểu về thị trường carbon tự nguyện
và vai trò của các tiêu chuẩn tín dụng carbon trong việc
đạt được các mục tiêu bền vững
PRESENTATION: Understanding voluntary carbon market
and the role of carbon credit standards in achieving
sustainable goals
Confirmed: Mr. Win Sim TAN, Regional Representative,
East and Southeast Asia — Legal, Policy, and Markets
Department, Verra
11:20 – 12:00
TOẠ ĐÀM: Đầu tư điện mặt trời áp mái: Xanh hóa và tăng
sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
THUYẾT TRÌNH: Thách thức và cơ hội trong phát triển điện
mặt trời: Kinh nghiệm phát triển dự án tại các thị trường
khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam
TOẠ ĐÀM: Tham gia thị trường carbon: Những điều doanh
nghiệp đầu tư điện mặt trời cần lưu ý về giám định, chứng
nhận tiêu chuẩn và giao dịch tín chỉ
Trang / Page 12
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
FIRESIDE CHAT: Elevating business competitiveness
through rooftop solar power investment: A sustainable
approach to greener success
Confirmed:
• Mr. Nguyễn Duy Thịnh, Head of C&I Rooftop Solar
Investment, SolarBK
PRESENTATION: Challenges and opportunities in solar
power development: Insights from other markets and
what can be applied to Vietnam
Bài tham luận 1 / Case study 1
Invite: Mr. Chavanut Chaiyanun, Country Manager,
Vietnam, Gunkul Engineering Public Company Limited
PANEL: Navigating the carbon market: Critical
considerations for solar energy developers in assessing,
certifying standards, and maximizing carbon credits
Confirmed:
• Ms. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Vice General Secretary cum
Chief Representative Office in HCMC, Vietnam Textile
and Apparel Association (VITAS)
• Mr. (Tommy) Trần Văn Toản, Country Head, Vietnam,
Kosher Climate India Private Limited
• Mr. Lê Ngọc Ánh Minh, Chairman, Vietnam ASEAN
Hydrogen Club (VAHC)
• Mr. Nguyễn Võ Trường An, Deputy General Director,
Carbon Credit Trading Platform ASEAN (CCTPA)
• Mr. Trần Hoài Phương, Head of Commercial Banking
Division, Sovico Group
12:00 – 13:30 Exhibition Visit & Networking
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI & LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG
ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE
DỰ ÁN QUY MÔ LỚN
LARGE-SCALE SOLAR
ĐÀO TẠO LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI
SOLAR INSTALLER UNIVERSITY
HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
COLLABORATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT
THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
ATTRACTING INVESTMENT
NGHIÊN CỨU, CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT
RESEARCH, TECHNOLOGIES & TECHNICAL KNOW-HOW
13:30 – 14:10
TOẠ ĐÀM: Góp ý phát triển điện mặt trời mái nhà “tự
dùng” để có lợi cho các bên tham gia
PANEL: Recommendations for advancing "self-
consumption" rooftop solar to benefit all involved
stakeholders
Confirmed:
• Mr. Dương Văn Thưởng, Head of Southeast Asia, ecoligo
• Mr. Kevin Hawkins, Partner, DFDL
• Ms. Chiara Rogate, Senior Energy Specialist, The World
Bank
TOẠ ĐÀM: Thu hút vốn đầu tư cho quá trình chuyển đổi
sang điện mặt trời tại Việt Nam
PANEL: Unlocking Capital for Vietnam's Solar Energy
Transition
Confirmed:
• Mr. Jason Yeo, Vice President, Singapore Chamber of
Commerce Vietnam (SCCV), Chief Sustainability Officer
and Country Head of Transformation, United Overseas
Bank (Vietnam) Limited
• Ms. Trần Thủy Tiên, Director of Business Development
and Partnerships of Vietnam, Constant Energy
13:30 – 14:00
Chuyên đề: Nguyên tắc cơ bản về thiết kế và lắp đặt điện
mặt trời
Workshop: Fundamentals of solar PV design and
installation
Mr. Nguyễn Bá Nhạ, Lecturer, Industrial Electrical
Department, Cao Thang Technical College
14:00 – 14:30
CHUYÊN ĐỀ: Kỹ thuật điều khiển chất lượng điện và nối
lưới đối với hệ thống điện mặt trời
Trang / Page 13
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
• Moderator: Mr. Miguel A. Ferrer, Committee Member,
Green Growth Sector Committee (GGSC) — EuroCham
Vietnam, Managing Director, Group MF
Invite:
• Mr. Thibaut Giroux, CEO, Stolz-Miras (Vietnam),
Chairman, CCIFV — Chambre de Commerce &
d'Industrie France-Vietnam
• Mr. Nguyễn Phan Đính, Country Director, Viet Nam, EDPR
Sunseap
• Mr. Chung Diệu Tuấn, CEO, CME Solar
• Mr. Puree Tantivirasut, Senior Investment Manager -
Energy Asia, DEG — Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft
WORKSHOP: Quality control and grid integration
techniques for solar power systems
Confirmed: Mr. Huỳnh Lê Minh Thiện, PhD, Lecturer,
Faculty of Electronics and Telecommunications (renewable
grid connection research, monitoring and improving
electricity quality), Saigon University
14:10 – 14:30
CHUYÊN ĐỀ: Lưu trữ năng lượng mặt trời dư thừa: Công
nghệ, kỹ thuật và triển khai
WORKSHOP: Storing excess solar energy: Latest
innovations, technical insights and implementation
strategies
Confirmed: Mr. Hồ Việt Hải, Network Member, New
Energy Nexus Vietnam (NEX VN) – Alternō
14:30 – 15:50
CHUYÊN ĐỀ: Các giải pháp xử lý pin cũ và chất thải từ hệ
thống điện mặt trời dân dụng
WORKSHOP: Solutions to aging batteries and waste in
residential rooftop solar systems
Confirmed: Mr. Andrew Fairthorne, Network Member,
New Energy Nexus Vietnam (NEX VN) – Stride
14:50 – 15:10:
Hỏi đáp / Q&As
14:10 – 14:30 Sponsor Presentation Sponsor Presentation
14:30 – 14:50
THUYẾT TRÌNH: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện mặt
trời mái nhà và những mô hình mới trong kinh doanh năng
lượng tái tạo
PRESENTATION: Empowering Vietnam's C&I sector:
Rooftop solar for sustainable growth — Case studies and
new models in renewable energy business
Bài tham luận 2 / Case study 2
Confirmed: Ms. Nguyễn Mỹ Hạnh, Country Head, Vietnam,
TotalEnergies
THUYẾT TRÌNH: Biến đối khí hậu và an ninh năng lượng
PRESENTATION: Rising heat, rising concerns:
Vietnam’s energy security amid climate change — The
path forward
Invite: Ms. Jamie Choi, CEO, Tara Climate Foundation
14:50 – 15:10
THUYẾT TRÌNH: Điện mặt trời áp mái trong lộ trình phát
triển bền vững của khối thương mại và công nghiệp: Nghiên
cứu điển hình từ các thị trường khác và những gì có thể áp
dụng cho Việt Nam
PRESENTATION: Empowering Vietnam's C&I sector:
Rooftop solar for sustainable growth — Case studies from
other markets and what can be applied to Vietnam
Bài tham luận 3 / Case study 3
THUYẾT TRÌNH: Thách thức và cơ hội trong phát triển điện
mặt trời: Kinh nghiệm phát triển dự án tại các thị trường
khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam
PRESENTATION: Challenges and opportunities in solar
power development: Insights from other markets and
what can be applied to Vietnam
Bài tham luận 2 / Case study 2
Invite: Mr. Assaad Razzouk, CEO / Ms. Gmeleen Tomboc,
Deputy Chief Commercial Officer, Gurīn Energy
Trang / Page 14
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
Confirmed: Mr. Thiagu Visvalingam, Chief Operating Officer,
C&I, LYS Energy
15:10 – 16:00
PHIÊN TOÀN THỂ BẾ MẠC: Net Zero — Năng lượng xanh hướng đến phát triển bền vững
CLOSING PANEL: Reaching Net Zero together: Inclusive green energy access for every home and business
Get ready to be inspired by stories of resilience, creativity, and impact as we explore how inclusive green energy transitions are not just about watts, kilowatts and megawatts, but about
empowering every home, transforming businesses large or small, and building a more sustainable future for Vietnam. This is not your ordinary panel discussion – it's a journey into the heart
of innovation and social change. Don't miss out on this electrifying finale to Solar & Storage Live Vietnam 2024!
KẾT THÚC NGÀY 2. HẸN GẶP LẠI TẠI DIỄN ĐÀN NĂM 2025!
END OF DAY TWO. SEE YOU IN 2025!
Trang / Page 15
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024
EXECUTIVE SPOTLIGHT: CONFIRMED ATTENDEES
1. Mr. Phan Văn Học, General Director, Sohaco Global Group Joint Stock Company
2. Mr. Nguyễn Quang Hải, Assistant to General Director, Sohaco Global Group Joint Stock Company
3. Mr. Chayakorn Boonkerd, Assistant Vice President, Regional Business Development, Vietnam and Laos Region, B.Grimm Power PLC.
4. Mr. Pasin Chanchana, Head of Asset Management, BANPU Vietnam
5. Mr. Nguyễn Bá Tiến, General Director, XCE Energy Joint Stock Company (a member of Xuan Cau Holdings)
6. Mr. Trần Quang Tiến, Engineering Team Leader, DT1 Energy Joint Stock Company (a member of Xuan Cau Holdings)
7. Mr. Seung June LEE, Vice Director, VIDACO
8. Mr. Đặng Quang Vinh, Senior Manager, Climate & Energy, adidas Sourcing Limited
9. Mr. Trần Thanh Ngọc, Head of Faculty of Electrical Technology, Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)
10.Mr. Nguyễn Hùng, Deputy Director, HUTECH Institute of Technology
11.Mr. Nguyễn Hữu Phúc, Deputy Head, Faculty of Electronics and Telecommunica:ons, Saigon University
12.Mr. Hoàng Thịnh Nhân, PhD, Deputy Director, Center for InnovaAon and Startup IncubaAon, Head of Faculty of Technology and Innova:on, Nguyen Tat Thanh University
13.Ms. Hồ Thị Thanh Vân, Director, Ins:tute of Advanced Agricultural Biology Research and Development, Nguyen Tat Thanh University
14.Mr. Đỗ Chí Phi, PhD, Head of Department of Electrical and Electronics Engineering, Cao Thang Technical College
15.Mr. Trương Việt Anh, PhD, Head of Department of Industrial Electricity, HCMC University of Technology and EducaAon
16.Mr. Trần Thanh Ngọc, Head of Faculty of Electrical Technology, Industrial University of HCMC
17.Ms. Trần Thị Ngọc Diệp, PhD, Head of Center for Innova:on & Technology Transfer, InternaAonal University - NaAonal University HCMC
18.Mr. Hà Anh Tùng, Director of Sustainable Energy Research Ins:tute, University of Technology - NaAonal University HCMC
19.Mr. Ivan Keogh, CEO, Comin Asia
20.Mr. Ronnie Alido, CEO, GRAM Industrial, Philippines
21.Mr. Yongsoo Samuel Cho, CEO, SungGwang Solar Power Engineering Services Inc.
22.Mr. Lê Quang Toại, CEO, W2ESolutions Pte. Ltd
23.Mr. Dixon Oh Gek Soon, Vice President (Term 2022 - 2024), Singapore Chamber of Commerce (SCCV), CEO, Prima Vietnam
24.Mr. Trần Đức Cường, Managing Director, CM Group International Technology
25.Mr. Roger Lu, Chief Technology Officer, D Power Solutions Inc.
26.Mr. Trịnh Trung Dũng, Deputy Director, Power Construction Consulting Joint Stock Company 2 (EVNPECC2)
27.Ms. Monika Jurzak, Executive Director, Central and Eastern European Chamber of Commerce in Vietnam (CEEC)
28.Mr. Nguyễn Phú Hiển, Project Development Director, Ecoplexus
29.Mr. Phan Thanh Tùng, Project Development Director, IPC E&C (EPC)
30.Mr. Đậu Quốc Hưng, Deputy Head of Research and Market Development, Saigon Newport Corporation
31.Mr. Lê Quốc Tế, Energy Expert, Power Construction Consulting Joint Stock Company 3 (EVNPECC3)
32.Mr. Trần Quý, Director, Vietnam Institute for Digital Economy Development
33.Ms. Phạm Tuyết Huỳnh, Manager, Tay Ninh Industrial Park Infrastructure Development JSC
34.Mr. Tạ Quốc Dũng, General Director, Tay Ninh Industrial Park
(and more)
Contact for guest registration: Phu Nguyen | E: phu.nguyen@terrapinnn.com | Zalo: 096 170 8538 | WhatsApp: +65 8148 8538
Trang / Page 16
This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact:
PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538
© Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024
Last updated 16 May 2024

More Related Content

Similar to YOU ARE WARMLY INVITED - Solar & Storage Live Vietnam 2024

2. THAM LUAN 02 - BO KH_CN Đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghi...
2. THAM LUAN 02 - BO KH_CN Đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghi...2. THAM LUAN 02 - BO KH_CN Đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghi...
2. THAM LUAN 02 - BO KH_CN Đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghi...
Chuong Nguyen
 
Teha profile
Teha profileTeha profile
Lên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công Ty
Lên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công TyLên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công Ty
Lên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công Ty
Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620
 
PROFILE SOLAR (View).pdf
PROFILE SOLAR (View).pdfPROFILE SOLAR (View).pdf
PROFILE SOLAR (View).pdf
F99Design1
 
Vietnam Climate Innovation Center PoC Competition - Information session
Vietnam Climate Innovation Center PoC Competition - Information sessionVietnam Climate Innovation Center PoC Competition - Information session
Vietnam Climate Innovation Center PoC Competition - Information session
Vietnam Climate Innovation Center
 
ĐÀO TẠO TỔNG QUAN ECOPARK
ĐÀO TẠO TỔNG QUAN ECOPARKĐÀO TẠO TỔNG QUAN ECOPARK
ĐÀO TẠO TỔNG QUAN ECOPARK
thaonguyen.psy
 
Hồ sơ năng lực - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam VESC
Hồ sơ năng lực - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam VESCHồ sơ năng lực - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam VESC
Hồ sơ năng lực - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam VESC
Nang Luong Viet Nam
 
Nhóm 4 phóng viên
Nhóm 4 phóng viênNhóm 4 phóng viên
Nhóm 4 phóng viênnhok_violet
 

Similar to YOU ARE WARMLY INVITED - Solar & Storage Live Vietnam 2024 (8)

2. THAM LUAN 02 - BO KH_CN Đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghi...
2. THAM LUAN 02 - BO KH_CN Đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghi...2. THAM LUAN 02 - BO KH_CN Đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghi...
2. THAM LUAN 02 - BO KH_CN Đánh giá sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghi...
 
Teha profile
Teha profileTeha profile
Teha profile
 
Lên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công Ty
Lên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công TyLên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công Ty
Lên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công Ty
 
PROFILE SOLAR (View).pdf
PROFILE SOLAR (View).pdfPROFILE SOLAR (View).pdf
PROFILE SOLAR (View).pdf
 
Vietnam Climate Innovation Center PoC Competition - Information session
Vietnam Climate Innovation Center PoC Competition - Information sessionVietnam Climate Innovation Center PoC Competition - Information session
Vietnam Climate Innovation Center PoC Competition - Information session
 
ĐÀO TẠO TỔNG QUAN ECOPARK
ĐÀO TẠO TỔNG QUAN ECOPARKĐÀO TẠO TỔNG QUAN ECOPARK
ĐÀO TẠO TỔNG QUAN ECOPARK
 
Hồ sơ năng lực - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam VESC
Hồ sơ năng lực - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam VESCHồ sơ năng lực - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam VESC
Hồ sơ năng lực - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam VESC
 
Nhóm 4 phóng viên
Nhóm 4 phóng viênNhóm 4 phóng viên
Nhóm 4 phóng viên
 

More from Dr. Oliver Massmann

Data Privacy Laws in Vietnam - The Basics & Guidance For Practical Handling
Data Privacy Laws in Vietnam - The Basics & Guidance For Practical HandlingData Privacy Laws in Vietnam - The Basics & Guidance For Practical Handling
Data Privacy Laws in Vietnam - The Basics & Guidance For Practical Handling
Dr. Oliver Massmann
 
VIETNAM - DIRECT POWER PURCHASE AGREEMENTS (DPPA) - Latest development - What...
VIETNAM - DIRECT POWER PURCHASE AGREEMENTS (DPPA) - Latest development - What...VIETNAM - DIRECT POWER PURCHASE AGREEMENTS (DPPA) - Latest development - What...
VIETNAM - DIRECT POWER PURCHASE AGREEMENTS (DPPA) - Latest development - What...
Dr. Oliver Massmann
 
VIETNAM — Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due ...
VIETNAM — Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due ...VIETNAM — Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due ...
VIETNAM — Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due ...
Dr. Oliver Massmann
 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Dr. Oliver Massmann
 
VIETNAM – LATEST GUIDE TO CONTRACT MANUFACTURING AND TOLLING AGREEMENTS
VIETNAM – LATEST GUIDE TO CONTRACT MANUFACTURING AND TOLLING AGREEMENTSVIETNAM – LATEST GUIDE TO CONTRACT MANUFACTURING AND TOLLING AGREEMENTS
VIETNAM – LATEST GUIDE TO CONTRACT MANUFACTURING AND TOLLING AGREEMENTS
Dr. Oliver Massmann
 
Vietnam - Global Water Intelligence interviewing Dr. Oliver Massmann on persp...
Vietnam - Global Water Intelligence interviewing Dr. Oliver Massmann on persp...Vietnam - Global Water Intelligence interviewing Dr. Oliver Massmann on persp...
Vietnam - Global Water Intelligence interviewing Dr. Oliver Massmann on persp...
Dr. Oliver Massmann
 
Legal Alert - Vietnam - First draft Decree on mechanisms and policies to enco...
Legal Alert - Vietnam - First draft Decree on mechanisms and policies to enco...Legal Alert - Vietnam - First draft Decree on mechanisms and policies to enco...
Legal Alert - Vietnam - First draft Decree on mechanisms and policies to enco...
Dr. Oliver Massmann
 
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann - Vietnam's Plan für die Implementierun...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann - Vietnam's Plan für die Implementierun...Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann - Vietnam's Plan für die Implementierun...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann - Vietnam's Plan für die Implementierun...
Dr. Oliver Massmann
 
OMassmann - Investment into the grid and transmission system in Vietnam (2024...
OMassmann - Investment into the grid and transmission system in Vietnam (2024...OMassmann - Investment into the grid and transmission system in Vietnam (2024...
OMassmann - Investment into the grid and transmission system in Vietnam (2024...
Dr. Oliver Massmann
 
Vietnam's Plan for Implementation of PDP8 – Key Highlights
Vietnam's Plan for Implementation of PDP8 – Key HighlightsVietnam's Plan for Implementation of PDP8 – Key Highlights
Vietnam's Plan for Implementation of PDP8 – Key Highlights
Dr. Oliver Massmann
 
VIETNAM - THE NEW LAW ON CREDIT INSTITUTIONS - WHAT YOU MUST KNOW:
VIETNAM - THE NEW LAW ON CREDIT INSTITUTIONS - WHAT YOU MUST KNOW:VIETNAM - THE NEW LAW ON CREDIT INSTITUTIONS - WHAT YOU MUST KNOW:
VIETNAM - THE NEW LAW ON CREDIT INSTITUTIONS - WHAT YOU MUST KNOW:
Dr. Oliver Massmann
 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Dr. Oliver Massmann
 
ANWALT IN VIETNAM DR. OLIVER MASSMANN RECHTLICHER HINWEIS ZUM RUNDSCHREIBEN M...
ANWALT IN VIETNAM DR. OLIVER MASSMANN RECHTLICHER HINWEIS ZUM RUNDSCHREIBEN M...ANWALT IN VIETNAM DR. OLIVER MASSMANN RECHTLICHER HINWEIS ZUM RUNDSCHREIBEN M...
ANWALT IN VIETNAM DR. OLIVER MASSMANN RECHTLICHER HINWEIS ZUM RUNDSCHREIBEN M...
Dr. Oliver Massmann
 
VIETNAM - LEGAL ALERT ON CIRCULAR PROVIDING REGULATIONS ON METHOD TO FORMULAT...
VIETNAM - LEGAL ALERT ON CIRCULAR PROVIDING REGULATIONS ON METHOD TO FORMULAT...VIETNAM - LEGAL ALERT ON CIRCULAR PROVIDING REGULATIONS ON METHOD TO FORMULAT...
VIETNAM - LEGAL ALERT ON CIRCULAR PROVIDING REGULATIONS ON METHOD TO FORMULAT...
Dr. Oliver Massmann
 
Vietnam's National Energy Development Strategy – Key Highlights
Vietnam's National Energy Development Strategy – Key HighlightsVietnam's National Energy Development Strategy – Key Highlights
Vietnam's National Energy Development Strategy – Key Highlights
Dr. Oliver Massmann
 
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due Diligence ...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due Diligence ...Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due Diligence ...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due Diligence ...
Dr. Oliver Massmann
 
ANWALT IN VIETNAM DR OLIVER MASSMANN MÖGLICHE RATIFIZIERUNG DES ÜBEREINKOMMEN...
ANWALT IN VIETNAM DR OLIVER MASSMANN MÖGLICHE RATIFIZIERUNG DES ÜBEREINKOMMEN...ANWALT IN VIETNAM DR OLIVER MASSMANN MÖGLICHE RATIFIZIERUNG DES ÜBEREINKOMMEN...
ANWALT IN VIETNAM DR OLIVER MASSMANN MÖGLICHE RATIFIZIERUNG DES ÜBEREINKOMMEN...
Dr. Oliver Massmann
 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Dr. Oliver Massmann
 
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann- Franchising – Eine Strategie als Schlü...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann- Franchising – Eine Strategie als Schlü...Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann- Franchising – Eine Strategie als Schlü...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann- Franchising – Eine Strategie als Schlü...
Dr. Oliver Massmann
 
POTENTIAL RATIFICATION OF CONVENTION 87 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZAT...
POTENTIAL RATIFICATION OF CONVENTION 87 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZAT...POTENTIAL RATIFICATION OF CONVENTION 87 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZAT...
POTENTIAL RATIFICATION OF CONVENTION 87 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZAT...
Dr. Oliver Massmann
 

More from Dr. Oliver Massmann (20)

Data Privacy Laws in Vietnam - The Basics & Guidance For Practical Handling
Data Privacy Laws in Vietnam - The Basics & Guidance For Practical HandlingData Privacy Laws in Vietnam - The Basics & Guidance For Practical Handling
Data Privacy Laws in Vietnam - The Basics & Guidance For Practical Handling
 
VIETNAM - DIRECT POWER PURCHASE AGREEMENTS (DPPA) - Latest development - What...
VIETNAM - DIRECT POWER PURCHASE AGREEMENTS (DPPA) - Latest development - What...VIETNAM - DIRECT POWER PURCHASE AGREEMENTS (DPPA) - Latest development - What...
VIETNAM - DIRECT POWER PURCHASE AGREEMENTS (DPPA) - Latest development - What...
 
VIETNAM — Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due ...
VIETNAM — Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due ...VIETNAM — Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due ...
VIETNAM — Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due ...
 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
 
VIETNAM – LATEST GUIDE TO CONTRACT MANUFACTURING AND TOLLING AGREEMENTS
VIETNAM – LATEST GUIDE TO CONTRACT MANUFACTURING AND TOLLING AGREEMENTSVIETNAM – LATEST GUIDE TO CONTRACT MANUFACTURING AND TOLLING AGREEMENTS
VIETNAM – LATEST GUIDE TO CONTRACT MANUFACTURING AND TOLLING AGREEMENTS
 
Vietnam - Global Water Intelligence interviewing Dr. Oliver Massmann on persp...
Vietnam - Global Water Intelligence interviewing Dr. Oliver Massmann on persp...Vietnam - Global Water Intelligence interviewing Dr. Oliver Massmann on persp...
Vietnam - Global Water Intelligence interviewing Dr. Oliver Massmann on persp...
 
Legal Alert - Vietnam - First draft Decree on mechanisms and policies to enco...
Legal Alert - Vietnam - First draft Decree on mechanisms and policies to enco...Legal Alert - Vietnam - First draft Decree on mechanisms and policies to enco...
Legal Alert - Vietnam - First draft Decree on mechanisms and policies to enco...
 
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann - Vietnam's Plan für die Implementierun...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann - Vietnam's Plan für die Implementierun...Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann - Vietnam's Plan für die Implementierun...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann - Vietnam's Plan für die Implementierun...
 
OMassmann - Investment into the grid and transmission system in Vietnam (2024...
OMassmann - Investment into the grid and transmission system in Vietnam (2024...OMassmann - Investment into the grid and transmission system in Vietnam (2024...
OMassmann - Investment into the grid and transmission system in Vietnam (2024...
 
Vietnam's Plan for Implementation of PDP8 – Key Highlights
Vietnam's Plan for Implementation of PDP8 – Key HighlightsVietnam's Plan for Implementation of PDP8 – Key Highlights
Vietnam's Plan for Implementation of PDP8 – Key Highlights
 
VIETNAM - THE NEW LAW ON CREDIT INSTITUTIONS - WHAT YOU MUST KNOW:
VIETNAM - THE NEW LAW ON CREDIT INSTITUTIONS - WHAT YOU MUST KNOW:VIETNAM - THE NEW LAW ON CREDIT INSTITUTIONS - WHAT YOU MUST KNOW:
VIETNAM - THE NEW LAW ON CREDIT INSTITUTIONS - WHAT YOU MUST KNOW:
 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
 
ANWALT IN VIETNAM DR. OLIVER MASSMANN RECHTLICHER HINWEIS ZUM RUNDSCHREIBEN M...
ANWALT IN VIETNAM DR. OLIVER MASSMANN RECHTLICHER HINWEIS ZUM RUNDSCHREIBEN M...ANWALT IN VIETNAM DR. OLIVER MASSMANN RECHTLICHER HINWEIS ZUM RUNDSCHREIBEN M...
ANWALT IN VIETNAM DR. OLIVER MASSMANN RECHTLICHER HINWEIS ZUM RUNDSCHREIBEN M...
 
VIETNAM - LEGAL ALERT ON CIRCULAR PROVIDING REGULATIONS ON METHOD TO FORMULAT...
VIETNAM - LEGAL ALERT ON CIRCULAR PROVIDING REGULATIONS ON METHOD TO FORMULAT...VIETNAM - LEGAL ALERT ON CIRCULAR PROVIDING REGULATIONS ON METHOD TO FORMULAT...
VIETNAM - LEGAL ALERT ON CIRCULAR PROVIDING REGULATIONS ON METHOD TO FORMULAT...
 
Vietnam's National Energy Development Strategy – Key Highlights
Vietnam's National Energy Development Strategy – Key HighlightsVietnam's National Energy Development Strategy – Key Highlights
Vietnam's National Energy Development Strategy – Key Highlights
 
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due Diligence ...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due Diligence ...Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due Diligence ...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann Corporate Sustainability Due Diligence ...
 
ANWALT IN VIETNAM DR OLIVER MASSMANN MÖGLICHE RATIFIZIERUNG DES ÜBEREINKOMMEN...
ANWALT IN VIETNAM DR OLIVER MASSMANN MÖGLICHE RATIFIZIERUNG DES ÜBEREINKOMMEN...ANWALT IN VIETNAM DR OLIVER MASSMANN MÖGLICHE RATIFIZIERUNG DES ÜBEREINKOMMEN...
ANWALT IN VIETNAM DR OLIVER MASSMANN MÖGLICHE RATIFIZIERUNG DES ÜBEREINKOMMEN...
 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or the EU Supply Chai...
 
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann- Franchising – Eine Strategie als Schlü...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann- Franchising – Eine Strategie als Schlü...Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann- Franchising – Eine Strategie als Schlü...
Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann- Franchising – Eine Strategie als Schlü...
 
POTENTIAL RATIFICATION OF CONVENTION 87 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZAT...
POTENTIAL RATIFICATION OF CONVENTION 87 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZAT...POTENTIAL RATIFICATION OF CONVENTION 87 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZAT...
POTENTIAL RATIFICATION OF CONVENTION 87 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZAT...
 

YOU ARE WARMLY INVITED - Solar & Storage Live Vietnam 2024

 • 1. Trang / Page 1 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024
 • 2. Trang / Page 2 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024
 • 3. Trang / Page 3 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024
 • 4. Trang / Page 4 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024
 • 5. Trang / Page 5 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 NGÀY MỘT: 10 THÁNG 7 NĂM 2024 DAY ONE: 10 JULY 2024 THUYẾT TRÌNH & TOẠ ĐÀM CHÍNH KEYNOTE SESSIONS 08:50 – 9:00 Phát biểu khai mạc của ban tổ chức Organiser’s Welcome Address Confirmed: • Mr. Paul Clark, Managing Director – Asia, Terrapinn Pte Ltd • Ms. Phú Nguyễn, Conference Manager, Terrapinn Pte Ltd 9:00 – 9:20 BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Lộ trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam: Mô hình điển hình hướng tới sản xuất xanh và phát triển công nghiệp bền vững KEYNOTE PRESENTATION: Vietnam's energy transition roadmap: A case study towards green manufacturing and sustainable industrial development Invite: Mr. Phạm Tuấn Anh, Director of Binh Duong Smart City Office, BECAMEX Investment & Industrial Development IDC. 9:20 – 09:40 BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Nhu cầu và giải pháp cho tài chính năng lượng Việt Nam KEYNOTE PRESENTATION: Demands and solutions for Vietnam's energy financials Confirmed: Mr. Cấn Văn Lực, Chief Economist, Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), President, BIDV Training and Research Institute, Member, National Fiscal and Monetary Policy Advisory Council, Member, Vietnam National Committee for Pacific Economic Cooperation (VNCPEC) 09:40 – 10:20 PHIÊN TOÀN THỂ: Tương lai phát triển năng lượng tái tạo: Việt Nam cần làm gì để giải phóng tiềm năng PLENARY KEYNOTE PANEL: The future of renewable energy development: What Vietnam needs to do to unleash its potentials Confirmed: • Mr. Phạm Ngọc Lâm, CEO, LEC Energy • Mr. Nguyễn Hoàng Dũng, Economic Expert, Director, Institute for Research and Sustainability, Ho Chi Minh City (IRSH) • Mr. Võ Khánh Hưng, Vice President, PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL), Head of Energy Division, Sovico Group • Moderator: Mr. Đào Du Dương, Director, Vietnam Investment and Development Energy Center (VIDEC), Chairman & General Manager, Bao Long Solar Energy Group 10:20 – 10:40 Tham quan triển lãm và giao lưu kết nối
 • 6. Trang / Page 6 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 Exhibition Visit & Networking ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI & LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH SMART ENERGY CHUYÊN ĐỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR INSTALLER UNIVERSITY THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP COMMERCIAL & INDUSTRIAL ROOFTOP TRUYỀN TẢI & PHÂN PHỐI TRANSMISSION & DISTRIBUTION SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ ENERGY EFFIENCY 10:40 – 11:00 Dự án tiêu biểu Case studies THUYẾT TRÌNH: De Heus và cuộc biến đổi nông nghiệp xanh với năng lượng mặt trời PRESENTATION: Net-zero agriculture: De Heus's green transformation with solar energy Confirmed: Mr. Johan van den Ban, General Director, Vietnam & Cambodia, Royal De Heus THUYẾT TRÌNH: Giải pháp giảm thiểu mất điện và sự cố truyền tải PRESENTATION: Addressing power loss and challenges in the Vietnam's T&D grids: Exploring solutions Confirmed: Mr. Trần Viết Thành, Manager of Research & Development Centre, Power Construction Consulting Joint Stock Company 4 (EVNPECC4) THUYẾT TRÌNH: Phát triển trạm sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời và những lợi thế của Việt Nam PRESENTATION: Solar-Powered EV Charging: Unlocking Vietnam's Advantages Confirmed: Mr. Nguyễn Hữu Khoa, Member, Vietnam Energy Science Council (VESC), Lecturer, Ho Chi Minh City Electric Power College (HEPC) 11:00 – 11:20 THUYẾT TRÌNH: Hộp an toàn PV thông minh & Lưu trữ năng lượng: Xây dựng một xã hội thông minh không carbon PRESENTATION: Smart PV & Storage: Building a zero- carbon smart society Reserved for Huawei Sponsor Presentation Sponsor Presentation 11:20 – 12:00 TOẠ ĐÀM: Thị trường lưu trữ năng lượng tại Việt Nam: Thách thức, cơ hội, giải pháp và ứng dụng PANEL: Vietnam’s energy storage market: Challenges, opportunities, solutions and applications Confirmed: • Mr. Đỗ Quang Thịnh, Technical Director - Nam Tai Green Energy, New World Fashion Group TOẠ ĐÀM: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển lưới điện thông minh: Kỹ thuật, Hợp tác, và Đầu tư PANEL: Sharing worldwide experience in developing smart grids: Expertise, collaborations, and strategic investments Confirmed: TOẠ ĐÀM: Sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo trong kinh tế tuần hoàn: Vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu PANEL: Renewable energy in circular economy: The role of government, businesses and institutes Confirmed: • Mr. Lê Anh, Sustainability Director, DUYTAN Recycling
 • 7. Trang / Page 7 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 • Mr. Nguyễn Hữu Quang, Portfolio Manager, Clean Investments, Dragon Capital Group • Moderator: Mr. Phan Công Tiến, Electricity Market and Renewable Energy Expert, Institute of Smart Energy Applications Research • Mr. Aurèle Beaugendre, Technical Operations Manager, Wayu Energy • Mr. Thiagu Visvalingam, Chief Operating Officer, C&I, LYS Energy Invite: • Mr. Worakarn Aimdee, Tehnical Director, Infrastructure, Aurecon • Mr. Vũ Tiến Hoài Bắc, Deputy General Director, My Son Solar Power Plant, BG Energy Solution Company Limited (BGE) • Ms. Trương Thị Ái Nhi, Ph.D, Senior Project Manager, Technology & Energy Transition, The Institute for Circular Economy Development (ICED) • Moderator: Ms. Đặng Thị Luận, Director, Ho Chi Minh City Center for Advanced Application of Science and Technology (Saigon Innovation Hub — SIHUB), Ho Chi Minh City Department of Science and Technology 12:00 – 13:20 Tham quan triển lãm và giao lưu kết nối Exhibition Visit & Networking 13:20 – 13:40 BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Bức tranh chính sách về điện mặt trời tại Việt Nam sau Quy hoạch điện VIII KEYNOTE PRESENTATION: Understanding Vietnam's regulatory landscape of solar energy post PDP8 Confirmed: Mr. Nguyễn Ngọc Phúc Đăng, Legal Specialist, Power Construction Consulting Joint Stock Company 3 (EVNPECC3) 13:40 – 14:00 BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: GiảI pháp lưu trữ năng lượng và ứng dụng vào hệ thống đIện Việt Nam KEYNOTE PRESENTATION: Enhancing Vietnam's Power System: Energy Storage Innovations and Applications Confirmed: Mr. Vũ Đức Quang, Deputy Director of Training, Research & Development Center, Power Construction Consulting Joint Stock Company 2 (EVNPECC2) 14:00 – 14:40 PHIÊN TOÀN THỂ: Điện mặt trời cho doanh nghiệp: Tính cấp thiết và vấn đề đặt ra trong thực tiễn KEYNOTE PANEL: Harnessing solar energy for commercial & industrial sectors: Addressing urgency and challenges in practice Confirmed: • Mr. Trần Quốc Hải, Technical Director, Renewable Energy, SP Group • Mr. Trần Thiên Long, Permanent Vice President, Vietnam National Industrial Real Estate Association (VIREA) • Mr. Dương Văn Dân, Deputy CEO, Sohaco Global Group Joint Stock Company • Mr. Nguyễn Quốc Việt, Deputy Director, Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi • Moderator: Mr. Huỳnh Thanh Trung, Green Transformation Expert, Vietnam Industry Support Alliance (VISA) 14:40 – 15:00 Tham quan triển lãm và giao lưu kết nối Exhibition Visit & Networking
 • 8. Trang / Page 8 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI & LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH SMART ENERGY CHUYÊN ĐỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR INSTALLER UNIVERSITY THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP COMMERCIAL & INDUSTRIAL ROOFTOP HỢP TÁC & ĐẦU TƯ COLLABORATION & INVESTMENT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ ENERGY EFFIENCY 15:00 – 15:20 THUYẾT TRÌNH: Phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng (BESS) CO-PRESENTATION: Developing energy storage technology (BESS) Confirmed: • Mr. Phạm Tùng Lâm, CEO, PC1 Australia, Group Director of International Business, PC1 Group • Mr. Nguyễn Việt Hùng, Director of Business Development - Green Energy Sector, PC1 Group CHUYÊN ĐỀ: Ứng dụng lợi thế năng lượng mặt trời hướng tới mục tiêu độc lập năng lượng và năng lượng bền vững SEMINAR: Exploring solar power's role in achieving energy independence and sustainability PRESENTATION — Confirmed: Mr. Nobuyuki Matsumoto, Chief Representative, Ho Chi Minh City Office, Japan External Trade Organisation (JETRO) PANEL — Confirmed: • Moderator: Mr. Lê Ngọc Ánh Minh, Chairman, Vietnam ASEAN Hydrogen Club (VAHC) • Mr. Koji Fukuda, Chief Advisor for Climate Change, Japan International Cooperation Agency (JICA) • Mr. Paul Thoppil, Canada’s Indo-Pacific Trade Representative, Global Affairs Canada • Mr. Hạ Quang Hưng, Ph.D, Research Fellow, Fulbright School of Public Policy & Management (FSPPM) Chuỗi đào tạo “Solar Installer University” trang bị kiến thức cho doanh nghiệp đang quan tâm đến lắp đặt điện mặt trời ở Việt Nam, cũng như những nghiên cứu ứng dụng, chứng chỉ và công nghệ mới nhất về điện mặt trời. The "Solar Installer University" series offers businesses interested in solar energy a comprehensive package of technical expertise, cutting-edge research, certification requirements, and technological innovations. 15:00 – 15:20 CHUYÊN ĐỀ: Những mô hình mới phát triển điện mặt trời áp mái trong thị trường điện cạnh tranh: Cơ hội, thách thức và giải pháp về chính sách và kỹ thuật WORKSHOP: New models in rooftop solar development in a competitive electricity market: Opportunities, challenges, and solutions for policy and technical issues 15:20 – 15:40 CHUYÊN ĐỀ: Sử dụng điện mặt trời hiệu quả trong điều kiện nắng nóng kéo dài và cung ứng điện quá tải: Giải pháp thiết kế, đo lường và kiểm soát tiêu thụ điện năng WORKSHOP: Optimising solar energy utilisation in prolonged hot weather and overloaded energy capacity: System designs, measurements, and power consumption management strategies Confirmed: Mr. Trương Minh Đạt (Taddy Truong), Network Member, New Energy Nexus Vietnam (NEX VN) – BenKon 15:20 – 15:40 THUYẾT TRÌNH: Lưu trữ năng lượng: Đòn bẩy chuyển đổi năng lượng sạch và đạt tăng trưởng xanh PRESENTATION: Harnessing clean energy transition for sustainable growth: The role of energy storage Confirmed: Ms. Sunita Dubey, Country Representative, Vietnam, Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP)
 • 9. Trang / Page 9 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 15:40 – 16:20 TOẠ ĐÀM: Chia sẻ kinh nghiệm, lợi ích trong phát triển điện mặt trời trong sản xuất công nghiệp PANEL: Unlocking the potential: Real-world insights and benefits of integrating solar energy in industrial manufacturing Confirmed: • Mr. Bruno Jaspaert, CEO, Infra Asia Investment, CEO, DEEP C Industrial Zones Vietnam • Moderator: Mr. Lê Anh Tuấn, Business Development Manager, GreenYellow Asia Invite: • Mr. Kazama Toshio, Deputy General Director, Thanh Binh Phu My JSC TOẠ ĐÀM: Thay đổi tư duy trong “cuộc chơi” toàn cầu: Chia sẻ kinh nghiệm về chính sách năng lượng, cơ hội hợp tác và chiến lược phát triển bền vững PANEL: Change for Green: Insights on energy policies, collaborative prospects, and sustainable development strategies Confirmed: • Ms. Saowalak Maliwan, Investment & Regulatory Vice President — Vietnam, Super Energy Corporation PLC • Mr. John Rockhold, President, PRIM Vietnam, Head of Power and Energy Working Group, Vietnam Business Forum (VBF) • Ms. Delphine Rousselet, Executive Director, European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) • Mr. Björn Koslowski, Deputy Chief Representative, The Delegation of German Industry and Commerce in Vietnam (AHK Vietnam) • Mr. Oliver Massmann, Partner, General Director, Vietnam, Duane Morris LLP • Moderator: Mr. James Phạm Minh Hoàng, Managing Partner, VSE LAWYERS TOẠ ĐÀM: Phát triển công trình xanh hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả PANEL: Sustainable building development: Maximising energy efficiency and effectiveness Confirmed: • Moderator: Mr. Douglas Snyder, Executive Director, Vietnam Green Building Council (VGBC) • Mr. Sérgio Pereira da Silva, Head of Sustainable Buildings Working Group, Green Growth Sector Committee (GGSC) — EuroCham Vietnam • Mr. Alberto Regini, Plant Operations Director, Dobla • Mr. Đỗ Hữu Nhật Quang, Co-Founder, GREENVIET – Green Building Consultancy (LEED/LOTUS), Certified Engineer, MBA | LEED GA, LOTUS AP | EDGE & Energy Auditor • Mr. Hoàng Văn Khoa, Network Member, New Energy Nexus Vietnam (NEX VN) 16:20 – 17:00 PHIÊN TOÀN THỂ BẾ MẠC NGÀY 1: Triển vọng và thách thức tiết kiệm năng lượng trong lộ trình tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" DAY ONE’S CLOSING KEYNOTE PANEL: Exploring the path to net-zero emissions: Opportunities and hurdles in energy conservation Confirmed: • Mr. Mã Khai Hiền, Director, Energy Conservation Research and Development Center (ENERTEAM) • Mr. Tim Nguyễn, Deputy Director, Institute of Applied Research & Innovation in Enterprise (3AI) • Mr. Nguyễn Đoàn Kết, Vice Chairman of the Board of Directors, Deputy General Director, Rang Dong Light Source and Vacuum Flask JSC • Mr. Hoàng Mạnh Tân, Deputy CEO, Son Ha Group • Moderator: Mr. Nguyễn Hoài Nam, Energy Advisor, RCEE-NIRAS, Deputy Director, Institute of Science and Technology for Energy and Environment (ISTEE) KẾT THÚC NGÀY 1. HẸN GẶP BẠN VÀO NGÀY 2 CỦA DIỄN ĐÀN! END OF DAY ONE. SEE YOU ON DAY TWO!
 • 10. Trang / Page 10 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 NGÀY HAI: 11 THÁNG 7 NĂM 2024 DAY TWO: 11 JULY 2024 THUYẾT TRÌNH & TOẠ ĐÀM CHÍNH KEYNOTE SESSIONS 8:50 – 9:00 Phát biểu khai mạc của ban tổ chức Organiser’s Welcome Address Confirmed: Phú Nguyễn, Conference Manager, Terrapinn Pte Ltd 9:00 – 9:20 BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Phát triển điện mặt trời: Lời giải cho nền kinh tế xanh tại Việt Nam KEYNOTE PRESENTATION: Solar Energy in Vietnam: Pathway to a Net-Zero Carbon Future Invite: Mr. Vishal Agarwal, Senior Partner, Energy and Environment Sustainability, Asia, McKinsey & Company 9:20 – 10:00 PHIÊN TOÀN THỂ: Phát triển điện mặt trời: Phát huy nội lực, thu hút đầu tư nước ngoài và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn PLENARY KEYNOTE PANEL: Advancing solar energy development: Harnessing internal resources, attracting foreign investment, and overcoming barriers and challenges Confirmed: • Mr. Samresh Kumar, Founder, Chairman & CEO, SkyX Solar (by VinaCapital and EDF Renewables) • Ms. Jessica Trần Thị Thanh Nga, Country Manager, Vietnam, Clime Capital • Mr. Nguyễn Tâm Tiến, General Director, Trungnam Group • Mr. Yoan Guyon, Chief Commercial Officer, GreenYellow Asia • Mr. Michael Lương, CEO, Asia Clean Capital Vietnam (ACCV) • Moderator: Mr. Nguyễn Hải Đức, Senior Clean Energy Advisor, USAID Vietnam Low Emission Energy Program II (V-LEEP II) 10:00 – 10:40 Exhibition Visit & Networking ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI & LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE DỰ ÁN QUY MÔ LỚN LARGE-SCALE SOLAR CHUYÊN ĐỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR INSTALLER UNIVERSITY HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG COLLABORATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PROJECT DEVELOPMENT THỊ TRƯỜNG CARBON CARBON MARKET
 • 11. Trang / Page 11 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 10:40 – 11:00 THUYẾT TRÌNH: Điện mặt trời áp mái trong lộ trình phát triển bền vững của khối thương mại và công nghiệp: Nghiên cứu điển hình từ các thị trường khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam PRESENTATION: Empowering Vietnam's C&I sector: Rooftop solar for sustainable growth — Case studies from other markets and what can be applied to Vietnam Bài tham luận 1 / Case study 1 PHỎNG VẤN: Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác phát triển dự án điện mặt trời quy mô lớn INTERVIEW: Unlocking solar potential: Insights on developing large-scale solar power projects in Vietnam Confirmed: • Moderator: Mr. Vũ Tiến Hoài Bắc, Deputy General Director, My Son Solar Power Plant, BG Energy Solution Company Limited (BGE) • Mr. Đỗ Bảo Vũ, Project Development Director, FECON Corporation • Mr. Bùi Tân Hưng, Country Renewable Explorer — Gas, Renewable & Power (GRP) Division, Vietnam, TotalEnergies Chuỗi đào tạo “Solar Installer University” trang bị kiến thức cho doanh nghiệp đang quan tâm đến lắp đặt điện mặt trời ở Việt Nam, cũng như những nghiên cứu ứng dụng, chứng chỉ và công nghệ mới nhất về điện mặt trời. The "Solar Installer University" series offers businesses interested in solar energy a comprehensive package of technical expertise, cutting-edge research, certification requirements, and technological innovations. ĐỒNG THUYẾT TRÌNH: Tham gia thị trường carbon: Chiến lược để tiếp cận và tối đa hóa giá trị của tín chỉ carbon CO-PRESENTATION: Navigating the carbon market: Strategies for accessing and maximizing the value of carbon credits Confirmed: • Ms. Wei Mei Hum, Head of APAC & Global Head Carbon and Environmental Products, ACX (AirCarbon Exchange) • Mr. Nguyễn Võ Trường An, Deputy General Director, Carbon Credit Trading Platform ASEAN (CCTPA) 11:00 – 11:20 THUYẾT TRÌNH: Thách thức và cơ hội trong sử dụng điện mặt trời cho sản xuất nông nghiệp: Dự án thí điểm từ các thị trường khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam PRESENTATION: Challenges and opportunities in solar- powered agriculture: Pilot projects from other markets and what can be applied to Vietnam Invite: Ms. Trần Minh Thư, Senior Energy Advisor, SNV Sponsor Presentation THUYẾT TRÌNH: Tìm hiểu về thị trường carbon tự nguyện và vai trò của các tiêu chuẩn tín dụng carbon trong việc đạt được các mục tiêu bền vững PRESENTATION: Understanding voluntary carbon market and the role of carbon credit standards in achieving sustainable goals Confirmed: Mr. Win Sim TAN, Regional Representative, East and Southeast Asia — Legal, Policy, and Markets Department, Verra 11:20 – 12:00 TOẠ ĐÀM: Đầu tư điện mặt trời áp mái: Xanh hóa và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp THUYẾT TRÌNH: Thách thức và cơ hội trong phát triển điện mặt trời: Kinh nghiệm phát triển dự án tại các thị trường khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam TOẠ ĐÀM: Tham gia thị trường carbon: Những điều doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời cần lưu ý về giám định, chứng nhận tiêu chuẩn và giao dịch tín chỉ
 • 12. Trang / Page 12 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 FIRESIDE CHAT: Elevating business competitiveness through rooftop solar power investment: A sustainable approach to greener success Confirmed: • Mr. Nguyễn Duy Thịnh, Head of C&I Rooftop Solar Investment, SolarBK PRESENTATION: Challenges and opportunities in solar power development: Insights from other markets and what can be applied to Vietnam Bài tham luận 1 / Case study 1 Invite: Mr. Chavanut Chaiyanun, Country Manager, Vietnam, Gunkul Engineering Public Company Limited PANEL: Navigating the carbon market: Critical considerations for solar energy developers in assessing, certifying standards, and maximizing carbon credits Confirmed: • Ms. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Vice General Secretary cum Chief Representative Office in HCMC, Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) • Mr. (Tommy) Trần Văn Toản, Country Head, Vietnam, Kosher Climate India Private Limited • Mr. Lê Ngọc Ánh Minh, Chairman, Vietnam ASEAN Hydrogen Club (VAHC) • Mr. Nguyễn Võ Trường An, Deputy General Director, Carbon Credit Trading Platform ASEAN (CCTPA) • Mr. Trần Hoài Phương, Head of Commercial Banking Division, Sovico Group 12:00 – 13:30 Exhibition Visit & Networking ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI & LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE DỰ ÁN QUY MÔ LỚN LARGE-SCALE SOLAR ĐÀO TẠO LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR INSTALLER UNIVERSITY HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG COLLABORATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ATTRACTING INVESTMENT NGHIÊN CỨU, CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT RESEARCH, TECHNOLOGIES & TECHNICAL KNOW-HOW 13:30 – 14:10 TOẠ ĐÀM: Góp ý phát triển điện mặt trời mái nhà “tự dùng” để có lợi cho các bên tham gia PANEL: Recommendations for advancing "self- consumption" rooftop solar to benefit all involved stakeholders Confirmed: • Mr. Dương Văn Thưởng, Head of Southeast Asia, ecoligo • Mr. Kevin Hawkins, Partner, DFDL • Ms. Chiara Rogate, Senior Energy Specialist, The World Bank TOẠ ĐÀM: Thu hút vốn đầu tư cho quá trình chuyển đổi sang điện mặt trời tại Việt Nam PANEL: Unlocking Capital for Vietnam's Solar Energy Transition Confirmed: • Mr. Jason Yeo, Vice President, Singapore Chamber of Commerce Vietnam (SCCV), Chief Sustainability Officer and Country Head of Transformation, United Overseas Bank (Vietnam) Limited • Ms. Trần Thủy Tiên, Director of Business Development and Partnerships of Vietnam, Constant Energy 13:30 – 14:00 Chuyên đề: Nguyên tắc cơ bản về thiết kế và lắp đặt điện mặt trời Workshop: Fundamentals of solar PV design and installation Mr. Nguyễn Bá Nhạ, Lecturer, Industrial Electrical Department, Cao Thang Technical College 14:00 – 14:30 CHUYÊN ĐỀ: Kỹ thuật điều khiển chất lượng điện và nối lưới đối với hệ thống điện mặt trời
 • 13. Trang / Page 13 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 • Moderator: Mr. Miguel A. Ferrer, Committee Member, Green Growth Sector Committee (GGSC) — EuroCham Vietnam, Managing Director, Group MF Invite: • Mr. Thibaut Giroux, CEO, Stolz-Miras (Vietnam), Chairman, CCIFV — Chambre de Commerce & d'Industrie France-Vietnam • Mr. Nguyễn Phan Đính, Country Director, Viet Nam, EDPR Sunseap • Mr. Chung Diệu Tuấn, CEO, CME Solar • Mr. Puree Tantivirasut, Senior Investment Manager - Energy Asia, DEG — Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft WORKSHOP: Quality control and grid integration techniques for solar power systems Confirmed: Mr. Huỳnh Lê Minh Thiện, PhD, Lecturer, Faculty of Electronics and Telecommunications (renewable grid connection research, monitoring and improving electricity quality), Saigon University 14:10 – 14:30 CHUYÊN ĐỀ: Lưu trữ năng lượng mặt trời dư thừa: Công nghệ, kỹ thuật và triển khai WORKSHOP: Storing excess solar energy: Latest innovations, technical insights and implementation strategies Confirmed: Mr. Hồ Việt Hải, Network Member, New Energy Nexus Vietnam (NEX VN) – Alternō 14:30 – 15:50 CHUYÊN ĐỀ: Các giải pháp xử lý pin cũ và chất thải từ hệ thống điện mặt trời dân dụng WORKSHOP: Solutions to aging batteries and waste in residential rooftop solar systems Confirmed: Mr. Andrew Fairthorne, Network Member, New Energy Nexus Vietnam (NEX VN) – Stride 14:50 – 15:10: Hỏi đáp / Q&As 14:10 – 14:30 Sponsor Presentation Sponsor Presentation 14:30 – 14:50 THUYẾT TRÌNH: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện mặt trời mái nhà và những mô hình mới trong kinh doanh năng lượng tái tạo PRESENTATION: Empowering Vietnam's C&I sector: Rooftop solar for sustainable growth — Case studies and new models in renewable energy business Bài tham luận 2 / Case study 2 Confirmed: Ms. Nguyễn Mỹ Hạnh, Country Head, Vietnam, TotalEnergies THUYẾT TRÌNH: Biến đối khí hậu và an ninh năng lượng PRESENTATION: Rising heat, rising concerns: Vietnam’s energy security amid climate change — The path forward Invite: Ms. Jamie Choi, CEO, Tara Climate Foundation 14:50 – 15:10 THUYẾT TRÌNH: Điện mặt trời áp mái trong lộ trình phát triển bền vững của khối thương mại và công nghiệp: Nghiên cứu điển hình từ các thị trường khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam PRESENTATION: Empowering Vietnam's C&I sector: Rooftop solar for sustainable growth — Case studies from other markets and what can be applied to Vietnam Bài tham luận 3 / Case study 3 THUYẾT TRÌNH: Thách thức và cơ hội trong phát triển điện mặt trời: Kinh nghiệm phát triển dự án tại các thị trường khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam PRESENTATION: Challenges and opportunities in solar power development: Insights from other markets and what can be applied to Vietnam Bài tham luận 2 / Case study 2 Invite: Mr. Assaad Razzouk, CEO / Ms. Gmeleen Tomboc, Deputy Chief Commercial Officer, Gurīn Energy
 • 14. Trang / Page 14 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 Confirmed: Mr. Thiagu Visvalingam, Chief Operating Officer, C&I, LYS Energy 15:10 – 16:00 PHIÊN TOÀN THỂ BẾ MẠC: Net Zero — Năng lượng xanh hướng đến phát triển bền vững CLOSING PANEL: Reaching Net Zero together: Inclusive green energy access for every home and business Get ready to be inspired by stories of resilience, creativity, and impact as we explore how inclusive green energy transitions are not just about watts, kilowatts and megawatts, but about empowering every home, transforming businesses large or small, and building a more sustainable future for Vietnam. This is not your ordinary panel discussion – it's a journey into the heart of innovation and social change. Don't miss out on this electrifying finale to Solar & Storage Live Vietnam 2024! KẾT THÚC NGÀY 2. HẸN GẶP LẠI TẠI DIỄN ĐÀN NĂM 2025! END OF DAY TWO. SEE YOU IN 2025!
 • 15. Trang / Page 15 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024 EXECUTIVE SPOTLIGHT: CONFIRMED ATTENDEES 1. Mr. Phan Văn Học, General Director, Sohaco Global Group Joint Stock Company 2. Mr. Nguyễn Quang Hải, Assistant to General Director, Sohaco Global Group Joint Stock Company 3. Mr. Chayakorn Boonkerd, Assistant Vice President, Regional Business Development, Vietnam and Laos Region, B.Grimm Power PLC. 4. Mr. Pasin Chanchana, Head of Asset Management, BANPU Vietnam 5. Mr. Nguyễn Bá Tiến, General Director, XCE Energy Joint Stock Company (a member of Xuan Cau Holdings) 6. Mr. Trần Quang Tiến, Engineering Team Leader, DT1 Energy Joint Stock Company (a member of Xuan Cau Holdings) 7. Mr. Seung June LEE, Vice Director, VIDACO 8. Mr. Đặng Quang Vinh, Senior Manager, Climate & Energy, adidas Sourcing Limited 9. Mr. Trần Thanh Ngọc, Head of Faculty of Electrical Technology, Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) 10.Mr. Nguyễn Hùng, Deputy Director, HUTECH Institute of Technology 11.Mr. Nguyễn Hữu Phúc, Deputy Head, Faculty of Electronics and Telecommunica:ons, Saigon University 12.Mr. Hoàng Thịnh Nhân, PhD, Deputy Director, Center for InnovaAon and Startup IncubaAon, Head of Faculty of Technology and Innova:on, Nguyen Tat Thanh University 13.Ms. Hồ Thị Thanh Vân, Director, Ins:tute of Advanced Agricultural Biology Research and Development, Nguyen Tat Thanh University 14.Mr. Đỗ Chí Phi, PhD, Head of Department of Electrical and Electronics Engineering, Cao Thang Technical College 15.Mr. Trương Việt Anh, PhD, Head of Department of Industrial Electricity, HCMC University of Technology and EducaAon 16.Mr. Trần Thanh Ngọc, Head of Faculty of Electrical Technology, Industrial University of HCMC 17.Ms. Trần Thị Ngọc Diệp, PhD, Head of Center for Innova:on & Technology Transfer, InternaAonal University - NaAonal University HCMC 18.Mr. Hà Anh Tùng, Director of Sustainable Energy Research Ins:tute, University of Technology - NaAonal University HCMC 19.Mr. Ivan Keogh, CEO, Comin Asia 20.Mr. Ronnie Alido, CEO, GRAM Industrial, Philippines 21.Mr. Yongsoo Samuel Cho, CEO, SungGwang Solar Power Engineering Services Inc. 22.Mr. Lê Quang Toại, CEO, W2ESolutions Pte. Ltd 23.Mr. Dixon Oh Gek Soon, Vice President (Term 2022 - 2024), Singapore Chamber of Commerce (SCCV), CEO, Prima Vietnam 24.Mr. Trần Đức Cường, Managing Director, CM Group International Technology 25.Mr. Roger Lu, Chief Technology Officer, D Power Solutions Inc. 26.Mr. Trịnh Trung Dũng, Deputy Director, Power Construction Consulting Joint Stock Company 2 (EVNPECC2) 27.Ms. Monika Jurzak, Executive Director, Central and Eastern European Chamber of Commerce in Vietnam (CEEC) 28.Mr. Nguyễn Phú Hiển, Project Development Director, Ecoplexus 29.Mr. Phan Thanh Tùng, Project Development Director, IPC E&C (EPC) 30.Mr. Đậu Quốc Hưng, Deputy Head of Research and Market Development, Saigon Newport Corporation 31.Mr. Lê Quốc Tế, Energy Expert, Power Construction Consulting Joint Stock Company 3 (EVNPECC3) 32.Mr. Trần Quý, Director, Vietnam Institute for Digital Economy Development 33.Ms. Phạm Tuyết Huỳnh, Manager, Tay Ninh Industrial Park Infrastructure Development JSC 34.Mr. Tạ Quốc Dũng, General Director, Tay Ninh Industrial Park (and more) Contact for guest registration: Phu Nguyen | E: phu.nguyen@terrapinnn.com | Zalo: 096 170 8538 | WhatsApp: +65 8148 8538
 • 16. Trang / Page 16 This is a confidential draft document. Please do not distribute without the consent of Terrapinn Pte Ltd. For more information, please contact: PHU NGUYEN | Conference Manager| E: phu.nguyen@terrapinn.com | WhatsApp: +65 8148 8538 | ZALO: +84 96 170 8538 © Terrapinn Pte Ltd 2023 - 2024 Last updated 16 May 2024