SlideShare a Scribd company logo
AKADEMI KREYÒL AYISYEN
(AKA)
Selebrasyon mwa Lang ak Kliti kreyòl 2018
ak kolaborasyon Ministè Kilti / UNESCO
Tèm ane 2018 la : Tankou tout lang, kreyòl gen règ li, an nou respekte yo !
28 oktòb, Jounen Entènasyonal Lang ak Kilti Kreyòl, fè mwa oktòb la tounen yon mwa enpòtan pou Akademi Kreyòl Ayisyen,
kote depi kreyasyon li nan lane 2014, enstitisyon an pran tout mwa a pou li reyalize yon seri aktivite ki pou pemèt li fè pwomosyon
lang kreyòl : li pale sou enpòtans li nan devlòpman peyi a, li mete aksan sou misyon li ak wòl li nan sosyete a, san neglije yonn nan
egzijans fondamantal misyon li, li fè pwomosyon dwa lenguistik tout Ayisyen alawonbadè. Sa ki fè, Akademi an toujou dirije
aksyon li yo toupatou nan Pòtoprens ak nan pwovens pandan li mete yon aksan espesyal sou yon zòn nan peyi a pou li òganize
seremoni kloti mwa lang ak kilti kreyòl la.
Pou lane 2018 la, se vil Gonayiv k ap resevwa aktivite kloti mwa kreyòl la. Pou selebre Jounen Entènasyonal lang ak Kilti Kreyòl
epi mete bout nan Mwa aktivite selebrasyon an, Akademi Kreyòl Ayisyen chwazi senbolikman, vil Gonayiv, pou li salye memwa
Moris Sisto nan okazyon 100èm anivèsè nesans li epi pou li pran posesyon yon Tèren nan Mòn Blan Lameri Gonayiv te ofri li nan
ane 2016. Konsa, Akademi an ap òganize divès aktivite nan Site Endepandans lan nan okazyon.
Ak sipò UNESCO, nan tètkole ak Ministè Kilti, Akademi Kreyòl Ayisyen mete ak tout enstitisyon patnè li yo tankou Fakilte
Lengwistik Aplike /MENFP / Fondasyon Moris Siksto/ Ministè Lajenès, Espò ak Aksyon Sivik/ Inivèsite Leta Ayiti/ Sekreteri
Leta Alfabetizasyon/ Sosyete Aksyon ak Kominikasyon Sosyal / Jounal Bon Nouvèl… pou li planifye aktivite selebrasyon Mwa
Lang ak Kilti kreyòl. Pami latriye aktivite yo, nou ka site : konferans- deba nan lekòl, nan inivèsite ; Espas kiltirèl; Fòmasyon pou
pwofesè kreyòl ak fòmasyon pou jounalis Depatman Latibonit ; Vantsiyati ak espozisyon liv ; Atelye sou ansèyman matematik nan
lang kreyòl ; Sansibilizasyon sou plas Lang kreyòl nan Jesyon Ris ak Dezas ; Sware omaj pou salye memwa Moris Sisto …
Seremoni ofisyèl lansman mwa kreyòl la ap fèt nan Sine Trionf, nan Pòtoprens, vandredi 5 okòb ak patisipasyon BIC, pandan
sware ofisyèl pou klotire mwa kreyòl ap fèt nan vil Gonayiv, sou Plas Dam, samdi 27 oktòb ak patisipasyon Emeline Michel.
AKADEMI KREYÒL AYISYEN
(AKA)
Dat / Lè / Lokal Aktivite Kontak
Lendi 1 oktòb , 9è 30
Ministè Kominikasyon
- Konferans pou Laprès
Nan kad « Les lundis de la presse »)
Sekretarya Egzekitif AKA
Tel: 2817- 5964 / 33330815
Vandredi 5 oktòb, 4è
Sine Teyat Triyonf
- Seremoni ofisyèl lansman Mwa Lang ak Kilti Kreyòl Mesye Anivince Jean Baptiste
Tel: 4730-0714
Pandan tout mwa oktòb
2018 la.
- Konferans sou tèm mwa lang ak kilti kreyòl la nan lekòl,
inivèsite, bibliyotèk, sant kiltirèl nan Pòtoprens ak nan vil
pwovens / Espozisyon liv ak dokiman kreyòl
- Entèvansyon akademisyen nan medya sou tèm selebrasyon an
- Difizyon dokimantè Maurice Sixto te fè nan televizyon
Kebèk sou edikasyon nan plizyè televizyon peyi a
Sekretarya Egzekitif AKA
Tel: 2817- 5964 / 33330815
“ “ “
Madam Gertrude Séjour
Tel: 3449- 3583
Madi 9, 16, 23, 30 oktob
10è AM nan plizyè lekòl
- Madi liv kreyòl (yon aktivite AKA / DNL) Kozri sou kèk zèv
kreyòl / Distribisyon Liv kreyòl.
DNL
4890-3135
10 ktòb, 9è - midi - Atelye sou tèm: Ansèyman matematik an kreyòl: defi, mwayen.
Avèk Akademisyen Pierre Michel Chéry;
Sekretarya Egzekitif AKA
Tel: 2817- 5964 / 33330815
Lokal Etid Pòs Gradye
Inivèsite Leta Ayiti
- Difizyon fim dokimantè Arnold Antonin reyalize sou Maurice
Sixto
Madam Gertrude Séjour
Tel: 3449- 3583
Site Solèy Jedi 11 oktòb,
10è AM
Jedi 11 oktòb, 10è AM
Otèl Best Western
- Konferans nan Lise Site Solèy
- Vizit nan Bibliyotèk Site Solèy la
- Jounen sansibilizasyon sou: Lang kreyòl nan jesyon ris ak dezas;
yon aktivite Direksyon Pwoteksyon Sivil , AKA, UNESCO
Sekretarya Egzekitif AKA
Tel: 2817- 5964 / 33330815
Mesye P Panaroty (UNESCO)
Vandredi 12 oktòb, 11è
Lokal J-PHROM Dèlma
- Konferans deba sou Tèm: Èske lang kreyòl se yon baryè pou
Ayiti?/ ak kolaborasyon Asosyasyon Bonjou lakliti
Mesye Felix
Tel : 4730-2462
18, 19 okt, BNH, 10è- 4è
19 oktòb 11è : Konferans
- Espozisyon liv ak dokiman kreyòl
- Konferans sou Lang kreyòl nan ansèyman matematik, PM Chery
Sekretarya Egzekitif AKA
Tel: 2817- 5964 / 33330815
Vandredi 19 oktòb,
Kwadèboukè, 10è pou 2è
- Lise Jacques 1e, Kwadèboukè, konferans sou misyon AKA ak
tèm mwa kreyòl ak koudjay kiltirèl /P. Jean Baptiste / W. Dorlus
Mesye Jean Jacklin Chéry
Tel : 3407-9883
Etazini 20 oktob, 11è - 5è - Premye edisyon Festival liv nan zòn nouvel Angleterre(USA) JEBCA Ed Tel: 617-216-8078
editionsjebca@gmail.com
Madi 23 Sen Mak - Misyon Akademi Kreyòl Ayisyen ak tèm mwa kreyòl, “ Tankou
tout lang, kreyòl gen règ li, an nou respekte yo” P. Jean Baptiste
Mesye Anivince Jean Baptiste
Tel: 4730-0714
AKADEMI KREYÒL AYISYEN
(AKA)
24 - 26 oktòb
Gonayiv
Konferans deba
- Atelye sou tèm “Pale pou pale” Jocelyne Trouillot
- Konferans sou Lang matènèl nan Edikasyon, Rodny L. Esteus
- Konferans sou ansèyman Lang matènèl, W. Dorlus
- Etid sou zèv Felix Moriso Lewa, Guy G Menard
- Misyon AKA ak tèm mwa kreyòl, Samuel Jean Baptiste
Sekretarya Egzekitif AKA
Tel: 2817- 5964 / 33330815
M Emile Paul, AKA
Tel ……..
Jedi 25 oktòb,
9è -3è CLAC Gonayiv
- Fòmasyon pou jounalis Latibonit
Akad. W. Dorlus, R. Esteus, PM. Chery ak Mesye Jacky MARC
Mesye Illionet Cadet
Tel : 3817- 7472
Ènri 26 oktòb, 11è – 1è
Konferans deba
Lekòl Nasyonal Pon
Goden (Gonayiv)
Vandredi 26 oktòb,
6è PM, Alyans fransèz
- Konferans deba …..
- Fòmasyon pou pwofesè kreyòl Latibonit
Akad. W Dorlus / Pwofesè Noèl ak Pwofesè René Fils (FLA)
- Sware Omaj pou Moris Sisto/ Regwoupman Ekriven Kreyòl(REK)
Mesye Fritz Ronald
DUMERVIL Tel : 3845-1349
…..
…….
27 oktòb, 9è AM
27 oktòb, 5è – 8è30 PM
Plas Dam Gonayiv
Little Haiti Cultural
Terrace Miami, Fl33137
- Konbit bwazman teren AKA nan Mòn blan (Gonayiv) / Seremoni
pou louvri ansèy AKA sou teren li genyen nan Mòn Blan an
- Koudjay kiltirèl pou mete bout nan selebrasyon mwa lang ak kilti
kreyòl 2018 la, Envite espesyal: Emmeline Michel
- Ekspozisyon ak lavant liv koleksyon Koukouy
Mesye Thony Fleury
Tel : 4325-2243
Komite rejyonal Gonayiv
Tel : 3194-3737 / 4844-1879 /
3817-7472
……
28 oktòb Depatman Nò
ak Nòdès
- Asosyasyon pwofesè kreyòl ap òganize aktivite nan plizyè komin
nan Depatman Nò an ak nan Nòdès.
……
26, 27 Oktòb nan
Brooklyn College, NY
- Senpozyòm sou lang kreyòl ak kilti kreyòl ayisyen.
anba tèm “Lang, relijyon ak kilti ann Ayiti: Twa chimen kontre”
MENES DEJOIE
mdejoie@aol.com
Otèl Le Plaza
Mèkredi 31 oktòb,
5è PM
- Rankont kreyòl / Kafe Lodyans avèk kolaborasyon DNL
- Vant siyati Liv « Sou chimen Akademi Kreyòl Ayisyen »
Mesye Anivince Jean Baptiste
Tel: 4730-0714

More Related Content

More from Communication_HT

Arrêté nommant le citoyen Jean Michel Lapin Premier ministre a.i.
Arrêté nommant le citoyen Jean Michel Lapin Premier ministre a.i.Arrêté nommant le citoyen Jean Michel Lapin Premier ministre a.i.
Arrêté nommant le citoyen Jean Michel Lapin Premier ministre a.i.
Communication_HT
 
Déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henry Céant
Déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henry CéantDéclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henry Céant
Déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henry Céant
Communication_HT
 
Bulletin sismique de janvier à Septembre 2018
Bulletin sismique de janvier à Septembre 2018Bulletin sismique de janvier à Septembre 2018
Bulletin sismique de janvier à Septembre 2018
Communication_HT
 
Communique MAST: Ajustement des prix de Transports en commun
Communique MAST: Ajustement des prix de Transports en communCommunique MAST: Ajustement des prix de Transports en commun
Communique MAST: Ajustement des prix de Transports en commun
Communication_HT
 
Le microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince en 10 fiches
Le microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince en 10 fichesLe microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince en 10 fiches
Le microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince en 10 fiches
Communication_HT
 
Arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le te...
Arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le te...Arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le te...
Arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le te...
Communication_HT
 
7 fevriye 2017 – 7 fevriye 2018 : Yon lane pouvwa, yon lane travay
7 fevriye 2017 – 7 fevriye 2018 : Yon lane pouvwa, yon lane travay7 fevriye 2017 – 7 fevriye 2018 : Yon lane pouvwa, yon lane travay
7 fevriye 2017 – 7 fevriye 2018 : Yon lane pouvwa, yon lane travay
Communication_HT
 
Intervention du Président de la République S.E.M. Jovenel Moïse | 72e session...
Intervention du Président de la République S.E.M. Jovenel Moïse | 72e session...Intervention du Président de la République S.E.M. Jovenel Moïse | 72e session...
Intervention du Président de la République S.E.M. Jovenel Moïse | 72e session...
Communication_HT
 
Communique de Presse de l'Office d'Identification
Communique de Presse de l'Office d'IdentificationCommunique de Presse de l'Office d'Identification
Communique de Presse de l'Office d'Identification
Communication_HT
 
Mesaj pou lapres sou kondisyon Ayisyen kap viv nan Repiblik Dominikèn
Mesaj pou lapres sou kondisyon Ayisyen kap viv nan Repiblik DominikènMesaj pou lapres sou kondisyon Ayisyen kap viv nan Repiblik Dominikèn
Mesaj pou lapres sou kondisyon Ayisyen kap viv nan Repiblik Dominikèn
Communication_HT
 
Premye rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen an
Premye rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen anPremye rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen an
Premye rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen an
Communication_HT
 
La semaine du president #10 (29 mai au 4 juin 2017)
La semaine du president #10 (29 mai au 4 juin 2017)La semaine du president #10 (29 mai au 4 juin 2017)
La semaine du president #10 (29 mai au 4 juin 2017)
Communication_HT
 
Reportage des 100 jours du Chef de l'Etat
Reportage des 100 jours du Chef de l'EtatReportage des 100 jours du Chef de l'Etat
Reportage des 100 jours du Chef de l'Etat
Communication_HT
 
Projet de loi
Projet de loi Projet de loi
Projet de loi
Communication_HT
 
La semaine du president #5 (17 au 23 avril 2017)
La semaine du president #5 (17 au 23 avril 2017)La semaine du president #5 (17 au 23 avril 2017)
La semaine du president #5 (17 au 23 avril 2017)
Communication_HT
 
Agenda législatif 2017
Agenda législatif 2017Agenda législatif 2017
Agenda législatif 2017
Communication_HT
 
Décès de Monsieur Charles Alexandre ABELLARD.
Décès de Monsieur Charles Alexandre ABELLARD.Décès de Monsieur Charles Alexandre ABELLARD.
Décès de Monsieur Charles Alexandre ABELLARD.
Communication_HT
 
Ajustement de prix de produits pétroliers
Ajustement de prix de produits pétroliersAjustement de prix de produits pétroliers
Ajustement de prix de produits pétroliers
Communication_HT
 
Decret au 29 janvier 2016 portant sur la signature électronique
Decret au 29 janvier 2016 portant sur la signature électroniqueDecret au 29 janvier 2016 portant sur la signature électronique
Decret au 29 janvier 2016 portant sur la signature électronique
Communication_HT
 
Note de Presse du Secrétariat Général de la Présidence
Note de Presse du Secrétariat Général de la PrésidenceNote de Presse du Secrétariat Général de la Présidence
Note de Presse du Secrétariat Général de la Présidence
Communication_HT
 

More from Communication_HT (20)

Arrêté nommant le citoyen Jean Michel Lapin Premier ministre a.i.
Arrêté nommant le citoyen Jean Michel Lapin Premier ministre a.i.Arrêté nommant le citoyen Jean Michel Lapin Premier ministre a.i.
Arrêté nommant le citoyen Jean Michel Lapin Premier ministre a.i.
 
Déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henry Céant
Déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henry CéantDéclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henry Céant
Déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henry Céant
 
Bulletin sismique de janvier à Septembre 2018
Bulletin sismique de janvier à Septembre 2018Bulletin sismique de janvier à Septembre 2018
Bulletin sismique de janvier à Septembre 2018
 
Communique MAST: Ajustement des prix de Transports en commun
Communique MAST: Ajustement des prix de Transports en communCommunique MAST: Ajustement des prix de Transports en commun
Communique MAST: Ajustement des prix de Transports en commun
 
Le microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince en 10 fiches
Le microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince en 10 fichesLe microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince en 10 fiches
Le microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince en 10 fiches
 
Arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le te...
Arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le te...Arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le te...
Arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le te...
 
7 fevriye 2017 – 7 fevriye 2018 : Yon lane pouvwa, yon lane travay
7 fevriye 2017 – 7 fevriye 2018 : Yon lane pouvwa, yon lane travay7 fevriye 2017 – 7 fevriye 2018 : Yon lane pouvwa, yon lane travay
7 fevriye 2017 – 7 fevriye 2018 : Yon lane pouvwa, yon lane travay
 
Intervention du Président de la République S.E.M. Jovenel Moïse | 72e session...
Intervention du Président de la République S.E.M. Jovenel Moïse | 72e session...Intervention du Président de la République S.E.M. Jovenel Moïse | 72e session...
Intervention du Président de la République S.E.M. Jovenel Moïse | 72e session...
 
Communique de Presse de l'Office d'Identification
Communique de Presse de l'Office d'IdentificationCommunique de Presse de l'Office d'Identification
Communique de Presse de l'Office d'Identification
 
Mesaj pou lapres sou kondisyon Ayisyen kap viv nan Repiblik Dominikèn
Mesaj pou lapres sou kondisyon Ayisyen kap viv nan Repiblik DominikènMesaj pou lapres sou kondisyon Ayisyen kap viv nan Repiblik Dominikèn
Mesaj pou lapres sou kondisyon Ayisyen kap viv nan Repiblik Dominikèn
 
Premye rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen an
Premye rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen anPremye rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen an
Premye rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen an
 
La semaine du president #10 (29 mai au 4 juin 2017)
La semaine du president #10 (29 mai au 4 juin 2017)La semaine du president #10 (29 mai au 4 juin 2017)
La semaine du president #10 (29 mai au 4 juin 2017)
 
Reportage des 100 jours du Chef de l'Etat
Reportage des 100 jours du Chef de l'EtatReportage des 100 jours du Chef de l'Etat
Reportage des 100 jours du Chef de l'Etat
 
Projet de loi
Projet de loi Projet de loi
Projet de loi
 
La semaine du president #5 (17 au 23 avril 2017)
La semaine du president #5 (17 au 23 avril 2017)La semaine du president #5 (17 au 23 avril 2017)
La semaine du president #5 (17 au 23 avril 2017)
 
Agenda législatif 2017
Agenda législatif 2017Agenda législatif 2017
Agenda législatif 2017
 
Décès de Monsieur Charles Alexandre ABELLARD.
Décès de Monsieur Charles Alexandre ABELLARD.Décès de Monsieur Charles Alexandre ABELLARD.
Décès de Monsieur Charles Alexandre ABELLARD.
 
Ajustement de prix de produits pétroliers
Ajustement de prix de produits pétroliersAjustement de prix de produits pétroliers
Ajustement de prix de produits pétroliers
 
Decret au 29 janvier 2016 portant sur la signature électronique
Decret au 29 janvier 2016 portant sur la signature électroniqueDecret au 29 janvier 2016 portant sur la signature électronique
Decret au 29 janvier 2016 portant sur la signature électronique
 
Note de Presse du Secrétariat Général de la Présidence
Note de Presse du Secrétariat Général de la PrésidenceNote de Presse du Secrétariat Général de la Présidence
Note de Presse du Secrétariat Général de la Présidence
 

Selebrasyon mwa Lang ak Kliti kreyòl 2018

 • 1. AKADEMI KREYÒL AYISYEN (AKA) Selebrasyon mwa Lang ak Kliti kreyòl 2018 ak kolaborasyon Ministè Kilti / UNESCO Tèm ane 2018 la : Tankou tout lang, kreyòl gen règ li, an nou respekte yo ! 28 oktòb, Jounen Entènasyonal Lang ak Kilti Kreyòl, fè mwa oktòb la tounen yon mwa enpòtan pou Akademi Kreyòl Ayisyen, kote depi kreyasyon li nan lane 2014, enstitisyon an pran tout mwa a pou li reyalize yon seri aktivite ki pou pemèt li fè pwomosyon lang kreyòl : li pale sou enpòtans li nan devlòpman peyi a, li mete aksan sou misyon li ak wòl li nan sosyete a, san neglije yonn nan egzijans fondamantal misyon li, li fè pwomosyon dwa lenguistik tout Ayisyen alawonbadè. Sa ki fè, Akademi an toujou dirije aksyon li yo toupatou nan Pòtoprens ak nan pwovens pandan li mete yon aksan espesyal sou yon zòn nan peyi a pou li òganize seremoni kloti mwa lang ak kilti kreyòl la. Pou lane 2018 la, se vil Gonayiv k ap resevwa aktivite kloti mwa kreyòl la. Pou selebre Jounen Entènasyonal lang ak Kilti Kreyòl epi mete bout nan Mwa aktivite selebrasyon an, Akademi Kreyòl Ayisyen chwazi senbolikman, vil Gonayiv, pou li salye memwa Moris Sisto nan okazyon 100èm anivèsè nesans li epi pou li pran posesyon yon Tèren nan Mòn Blan Lameri Gonayiv te ofri li nan ane 2016. Konsa, Akademi an ap òganize divès aktivite nan Site Endepandans lan nan okazyon. Ak sipò UNESCO, nan tètkole ak Ministè Kilti, Akademi Kreyòl Ayisyen mete ak tout enstitisyon patnè li yo tankou Fakilte Lengwistik Aplike /MENFP / Fondasyon Moris Siksto/ Ministè Lajenès, Espò ak Aksyon Sivik/ Inivèsite Leta Ayiti/ Sekreteri Leta Alfabetizasyon/ Sosyete Aksyon ak Kominikasyon Sosyal / Jounal Bon Nouvèl… pou li planifye aktivite selebrasyon Mwa Lang ak Kilti kreyòl. Pami latriye aktivite yo, nou ka site : konferans- deba nan lekòl, nan inivèsite ; Espas kiltirèl; Fòmasyon pou pwofesè kreyòl ak fòmasyon pou jounalis Depatman Latibonit ; Vantsiyati ak espozisyon liv ; Atelye sou ansèyman matematik nan lang kreyòl ; Sansibilizasyon sou plas Lang kreyòl nan Jesyon Ris ak Dezas ; Sware omaj pou salye memwa Moris Sisto … Seremoni ofisyèl lansman mwa kreyòl la ap fèt nan Sine Trionf, nan Pòtoprens, vandredi 5 okòb ak patisipasyon BIC, pandan sware ofisyèl pou klotire mwa kreyòl ap fèt nan vil Gonayiv, sou Plas Dam, samdi 27 oktòb ak patisipasyon Emeline Michel.
 • 2. AKADEMI KREYÒL AYISYEN (AKA) Dat / Lè / Lokal Aktivite Kontak Lendi 1 oktòb , 9è 30 Ministè Kominikasyon - Konferans pou Laprès Nan kad « Les lundis de la presse ») Sekretarya Egzekitif AKA Tel: 2817- 5964 / 33330815 Vandredi 5 oktòb, 4è Sine Teyat Triyonf - Seremoni ofisyèl lansman Mwa Lang ak Kilti Kreyòl Mesye Anivince Jean Baptiste Tel: 4730-0714 Pandan tout mwa oktòb 2018 la. - Konferans sou tèm mwa lang ak kilti kreyòl la nan lekòl, inivèsite, bibliyotèk, sant kiltirèl nan Pòtoprens ak nan vil pwovens / Espozisyon liv ak dokiman kreyòl - Entèvansyon akademisyen nan medya sou tèm selebrasyon an - Difizyon dokimantè Maurice Sixto te fè nan televizyon Kebèk sou edikasyon nan plizyè televizyon peyi a Sekretarya Egzekitif AKA Tel: 2817- 5964 / 33330815 “ “ “ Madam Gertrude Séjour Tel: 3449- 3583 Madi 9, 16, 23, 30 oktob 10è AM nan plizyè lekòl - Madi liv kreyòl (yon aktivite AKA / DNL) Kozri sou kèk zèv kreyòl / Distribisyon Liv kreyòl. DNL 4890-3135 10 ktòb, 9è - midi - Atelye sou tèm: Ansèyman matematik an kreyòl: defi, mwayen. Avèk Akademisyen Pierre Michel Chéry; Sekretarya Egzekitif AKA Tel: 2817- 5964 / 33330815 Lokal Etid Pòs Gradye Inivèsite Leta Ayiti - Difizyon fim dokimantè Arnold Antonin reyalize sou Maurice Sixto Madam Gertrude Séjour Tel: 3449- 3583 Site Solèy Jedi 11 oktòb, 10è AM Jedi 11 oktòb, 10è AM Otèl Best Western - Konferans nan Lise Site Solèy - Vizit nan Bibliyotèk Site Solèy la - Jounen sansibilizasyon sou: Lang kreyòl nan jesyon ris ak dezas; yon aktivite Direksyon Pwoteksyon Sivil , AKA, UNESCO Sekretarya Egzekitif AKA Tel: 2817- 5964 / 33330815 Mesye P Panaroty (UNESCO) Vandredi 12 oktòb, 11è Lokal J-PHROM Dèlma - Konferans deba sou Tèm: Èske lang kreyòl se yon baryè pou Ayiti?/ ak kolaborasyon Asosyasyon Bonjou lakliti Mesye Felix Tel : 4730-2462 18, 19 okt, BNH, 10è- 4è 19 oktòb 11è : Konferans - Espozisyon liv ak dokiman kreyòl - Konferans sou Lang kreyòl nan ansèyman matematik, PM Chery Sekretarya Egzekitif AKA Tel: 2817- 5964 / 33330815 Vandredi 19 oktòb, Kwadèboukè, 10è pou 2è - Lise Jacques 1e, Kwadèboukè, konferans sou misyon AKA ak tèm mwa kreyòl ak koudjay kiltirèl /P. Jean Baptiste / W. Dorlus Mesye Jean Jacklin Chéry Tel : 3407-9883 Etazini 20 oktob, 11è - 5è - Premye edisyon Festival liv nan zòn nouvel Angleterre(USA) JEBCA Ed Tel: 617-216-8078 editionsjebca@gmail.com Madi 23 Sen Mak - Misyon Akademi Kreyòl Ayisyen ak tèm mwa kreyòl, “ Tankou tout lang, kreyòl gen règ li, an nou respekte yo” P. Jean Baptiste Mesye Anivince Jean Baptiste Tel: 4730-0714
 • 3. AKADEMI KREYÒL AYISYEN (AKA) 24 - 26 oktòb Gonayiv Konferans deba - Atelye sou tèm “Pale pou pale” Jocelyne Trouillot - Konferans sou Lang matènèl nan Edikasyon, Rodny L. Esteus - Konferans sou ansèyman Lang matènèl, W. Dorlus - Etid sou zèv Felix Moriso Lewa, Guy G Menard - Misyon AKA ak tèm mwa kreyòl, Samuel Jean Baptiste Sekretarya Egzekitif AKA Tel: 2817- 5964 / 33330815 M Emile Paul, AKA Tel …….. Jedi 25 oktòb, 9è -3è CLAC Gonayiv - Fòmasyon pou jounalis Latibonit Akad. W. Dorlus, R. Esteus, PM. Chery ak Mesye Jacky MARC Mesye Illionet Cadet Tel : 3817- 7472 Ènri 26 oktòb, 11è – 1è Konferans deba Lekòl Nasyonal Pon Goden (Gonayiv) Vandredi 26 oktòb, 6è PM, Alyans fransèz - Konferans deba ….. - Fòmasyon pou pwofesè kreyòl Latibonit Akad. W Dorlus / Pwofesè Noèl ak Pwofesè René Fils (FLA) - Sware Omaj pou Moris Sisto/ Regwoupman Ekriven Kreyòl(REK) Mesye Fritz Ronald DUMERVIL Tel : 3845-1349 ….. ……. 27 oktòb, 9è AM 27 oktòb, 5è – 8è30 PM Plas Dam Gonayiv Little Haiti Cultural Terrace Miami, Fl33137 - Konbit bwazman teren AKA nan Mòn blan (Gonayiv) / Seremoni pou louvri ansèy AKA sou teren li genyen nan Mòn Blan an - Koudjay kiltirèl pou mete bout nan selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl 2018 la, Envite espesyal: Emmeline Michel - Ekspozisyon ak lavant liv koleksyon Koukouy Mesye Thony Fleury Tel : 4325-2243 Komite rejyonal Gonayiv Tel : 3194-3737 / 4844-1879 / 3817-7472 …… 28 oktòb Depatman Nò ak Nòdès - Asosyasyon pwofesè kreyòl ap òganize aktivite nan plizyè komin nan Depatman Nò an ak nan Nòdès. …… 26, 27 Oktòb nan Brooklyn College, NY - Senpozyòm sou lang kreyòl ak kilti kreyòl ayisyen. anba tèm “Lang, relijyon ak kilti ann Ayiti: Twa chimen kontre” MENES DEJOIE mdejoie@aol.com Otèl Le Plaza Mèkredi 31 oktòb, 5è PM - Rankont kreyòl / Kafe Lodyans avèk kolaborasyon DNL - Vant siyati Liv « Sou chimen Akademi Kreyòl Ayisyen » Mesye Anivince Jean Baptiste Tel: 4730-0714