SlideShare a Scribd company logo
,=,5;6
9,(3 4(+90+
*<(9;6: +, -05(3

3662)662
.069.06 (94(50
73=

+6::0,9
502, , 95
          05*3@,
),56: (09,: 2

9,;96       *6345(
             :
:(4:5.
6;+669
+,:;(*(+6
1*+,*(?
(,967,9;6
:4(906
                                          75;6 +, =,5;(
                                          +,:0.(3
                                          4(5.6
                                          ++) =632:(.,5
                                          @:65;
                                          (3(
                                          .976 +(44
                                          :(5;( ,3(30(
                                          (94(50 3662)662                               Ž
                                          +,:0.(3 ;0,5+(:

                                                              ,3 79(;
                                          (.(;/(

                                           ,=,5;6:
                                    
                                    
                                           9,(3 4(+90+
                                           /,05,2,5
                                                              )(9*,365(
                                   
                                    
                                           *65;,4769(5,( ,=,5;0
                                           502, 2 ): (:
                                                              (,967,9;6
                                          7,9:65(3 ;,3,*64
                                          ;,*567630:
                                                              +LJVYHJP}U KL JVSTUHZ LU ;
                                           =,/0*36:               JVU [LQPKV LZWLJPHS PTWYLZV LU ZPZ[LTH /7 Sm[L_
                                          ,(:@1,;                WHYH SHZ KPZ[PU[HZ JHTWH|HZ KL SH THYJH
                                          :*/,77,:               +,:0.(3 KLZHYVSSHKHZ LU LS [YHUZJYZV
                                          ,:;9,33( +(44             KLS H|V 
                                         *3,(9 */(55,3
                                          :,9
                                          (+,9

                                           6;+669
                                          1*+,*(?
                                          4(/6
   73=      +LJVYHJP}U LU WU[V KL ]LU[H            
                                    
                                           6(23,@
                                           .05:(
                                          *65:,3/ .,5,9(5 + (9(5

   ,=       +LJVYHJP}U LU L]LU[VZ                
                                    
                                           76:;,9:*67, =6.,
                                           /63*04
                                          :(4:5. 9,;96                                     

   =/       9V[SHJP}U KL ]LOÐJSVZ                    76:;,9:*67, 9(@ )(5
                                                                                       
                                           +,*6
   6;      .YmMPJH 6[KVVY                        503,=,9
 (NYHKLJLTVZ H [VKVZ SVZ XL JVSHIVYHYVU LU LS THNHaPUL JVU SHZ UV[HZ V WYLZ[HYVU PUMVYTHJP}U YLSL]HU[L WHYH SHZ TPZTHZ
4(.  73=
;0,5+(:
4(5.6
0TWYLZP}U KL [LSH HKOLZP]H LU ZPZ[LTH
= WHYH SH KLJVYHJP}U KL [VKVZ
SVZ LZJHWHYH[LZ KL SHZ [PLUKHZ
4(5.6 LU [VKV LS TUKV
                    ++) ^VYSK^PKL
                    3VUH PTWYLZH WHYH JVUJLZPVUHYPV
                    4VNVH[V 4VU[HQL JVU WLYMPSLYxH
                    KL HSTPUPV MHJOHKH KL SVUH
                    TPJYVWLYMVYHKH KL _ T[Z
   4(.    73=           0UZ[HSHJP}U JVU IYHaV KL NY‚H
9}[SVZ LU JHQ}U KL HSTPUPV JVU ]PUPSV SHTPUHKV WHYH L_[LYPVY
   ;0,5+( .0965(  7SHJHZ KL MVYL_ TT PTWYLZHZ LU /7 SH[L_ WHYH KLJVYHJP}U KL N}UKVSHZ


                                                      (3(
                                                4(.  73=  ;YHIHQV KLZHYYVSSHKV WHYH JHTWH|H KL SH THYJH (3(
                                                      LU YLIHQHZ ]PUPSVZ KVISL ]PZP}U ]PUPSV KL ZLSV THNUt[PJV
.976 +(44
   ;LSH TPJYVWLYMVYHKH PTWYLZH LU UH JHYH ` MVUKLHKH
   LU ULNYV LU SH V[YH JHYH JVSVJHKH LU PUZ[HSHJPVULZ
   KLS A(3 LU ,S 7YH[ KL 3SVIYLNH[ )HYJLSVUH
                                    7(:,6 +, .9(*0(


                                    ;0,5+(
                                    :(5;( ,3(30(
                                    +LJVYHJP}U TLKPHU[L MVYYHKV KL WHULS KL THKLYH
                                    JVU [LQPKV )P5PNO[ PTWYLZV JVU [PU[HZ LJVS}NPJHZ
                                    ( WL[PJP}U KLS JSPLU[L ZL ZPTS} U [YHTHKV XL
                                    ZL [PSPaH LU UH WYLUKH KL ]LZ[PY ZL PTWYPTP}
                                    ZVIYL U ZZ[YH[V H[LYJPVWLSHKV HS [HJ[V ` ZPU VSVY                              4(.  73=
+LJVYHJP}U KL [PLUKH WHYH L]LU[V (YTHUP LU )HYJLSVUH WHYH LS JSPLU[L :HMPSV
:L [PSPaHYVU TH[LYPHSLZ JVTV ]PUPSV WHYH TYHS SHTPUHKV IHJRSPNO[Z IHUULYZ WHWLS MV[VNYmMPJV ]PUPSV KL JVY[L ` SL[YHZ JVYW}YLHZ
;0,5+(:
 +,:0.(3
 +LJVYHJP}U KL [PLUKHZ
 LU :L]PSSH =HSLUJPH ` 4HKYPK
 JVU ]PUPSV ` SVUH PTWYLZH
 WHYH JHTWH|H *OVSSV +H`Z
                 (.(;/( 7HYxZ
                 4H[LYPHSLZ WHYH KLJVYHJP}U LU [PLUKHZ
                 JYPZ[HSLYH JVU ]PUPSV IHQV ]PKYPV
                 WSHJHZ KL MVYL_ KL TT PTWYLZHZ
                 KPYLJ[V +PNP[HS /7


    4(.     73=
,=,5;6
                       *(9;6: +, -05(3

                       9,(3 4(+90+
                       ;LSH NPNHU[L JVU SL`LUKH ¸OHZ[H LS MPUHS ]HTVZ YLHS¹ KLZSPaHKH WVY LZ[YJ[YH LMxTLYH
                       MHIYPJHKH ` JVVYKPUHUKV LS KLZWSPLNL KL tZ[H JVU LS PUPJPV KLS OPTUV KLS 9LHS
                       4HKYPK +LJVYHJP}U TLKPHU[L IHUKHZ WSHZ[PMPJHKHZ KPZ[YPIPKHZ WVY [VKV
                       LS PU[LYPVY KLS LZ[HKPV
  4(.       ,=


  .YHJPHZ H SH JVSHIVYHJP}U KL WLYZVUHZ
  JVTUPJHKHZ LU[YL Zx ZL SVNY} KL THULYH
  JVVYKPUHKH LS KLZWSPLNL KL LZ[H [LSH                                                
  OHZ[H SH IHZL KL SH [YPIUH
                                                                    
4PYm LS ]PKLV LU    IHZL;=
+Ð( +, 3( 4Ø:0*(


   /,05,2,5
   +LJVYHJP}U KL 4H[HKLYV KL 4HKYPK WHYH LS ¸+xH KL SH 4‚ZPJH /LPULRLU¹ TLKPHU[L JIYLWLHZ MHIYPJHKVZ
   LU SVUH LZWLJPHS WHYH HS[H]VJLZ WHYH KPMLYLU[LZ LZJLUHYPVZ IHZ[PKVYLZ JVU SVUH ]PUPSVZ KL ZLSV WOV[VJHSSZ
   MVYYHKV KL Z[HUKZ JVU ]PUPSV MV[VNYmMPJV aVUH ]PW
,=,5;6 .:4


*65;,4769Í5,( ,=,5;0
-LYPH TUKPHS KL T}]PSLZ LU )HYJLSVUH HTIPLU[HJP}U KL JHYWHZ
JVU ]PUPSV TH[L HWSPJHKV LU SHZ WHYLKLZ PU[LYPVYLZ SL[YHZ JVYW}YLHZ
LU MVYL_ KL TT WPU[HKHZ ]PUPSV KL JVY[L ` SVUHZ IHJRSPNO[Z
                                         
                                         

                                    4(.  ,=
3H JHYYLYH SH JVYYLU WLYZVUHZ SV XL PTWSPJHIH NLULYHY        ¸)HZL HWHYLJP} JVTV U L_JLSLU[L HSPHKV KLZKL LS WYPTLY TVTLU[V
                                                                                  ,S WLKPKV SLZ YLZS[} HSNV L_[YH|V WLYV [HTIPtU WHYLJP} ZLY U KLZHMxV PU[LYLZHU[L
                                       VYPNPUHSLZ PTWYPTPY WPLaHZ KPMLYLU[LZ ` LU]PHYSHZ UH H UH H SVZ
                                       OVNHYLZ KL XPLULZ ZL PUZJYPIPLYVU ` XL KLQHYVU ZZ KH[VZ ZPU ZHILY XL
                                       SLZ LU]PHYxHTVZ LZ[L YLNHSV SLNV ,S KLZHMxV LYH XL SVZ ZVIYLZ SSLNLU H
                                                                                  @ LS LU[ZPHZTV UVZ WLYTP[P} YLHSPaHY HSNUHZ WYLIHZ XL [LYTPUHYVU KL JVUMPYTHY                        +6::0,9
                                                                                  XL LS WYVJLZV LYH WVZPISL¹
                                       KLZ[PUV YmWPKHTLU[L WHYH L]P[HY XL KLZHWHYLaJH LS [LTH LU SH JHILaH KL
                                       XPLULZ JVYYPLYVU
                                                                              ;YHZ SH JHYYLYH [LUxHTVZ KxHZ WHYH NLULYHY SVZ VYPNPUHSLZ ` KxHZ WHYH PTWYPTPY [VKVZ SVZ WVZ[LYZ XL H TLKPKH XL LYHU LU[YLNHKVZ LU SH
                                       3H PTWYLZP}U KL ZVIYLZ ` L[PXL[HZ UV YLWYLZLU[HIH JVTWSLQPKHK ` OHZ[H LS   HNLUJPH LYHU YLJPIPKVZ ` LUZVIYHKVZ WHYH XL SLNV LS JVYYLV SVZ IZXL ` SVZ ]H`H LU[YLNHUKV ,S [YHIHQV JVTLUa} ` HWHYLJPLYVU HSNUVZ WYVISLTHZ HS
                                       WYVJLZV KL LUZVIYHKV [LUxH UH MmJPS YLZVSJP}U LU ULZ[YH JHILaH KVUKL    PUPJPV KLS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KL PUMVNYHMxHZ HS WYPUJPWPV KL SH PTWYLZP}U HS WYPUJPWPV KLS LUZVIYHKV ` HS WYPUJPWPV KLS LU]xV HS JVYYLV WLYV LU [VKVZ SVZ
                                       ImZPJHTLU[L KLIxHTVZ JVVYKPUHY U LXPWV KL NLU[L ` [LULY HSNUH        JHZVZ LYHU Z}SV LS YLZS[HKV KL LZ[HY OHJPLUKV HSNV KL TJOV ]VSTLU JVU ULJLZPKHKLZ KL UV H UV ;VKVZ SVZ WYVJLZVZ ZL VW[PTPaHYVU YmWPKHTLU[L
              Zq                        TLJmUPJH KL [YHIHQV THUHS VYNHUPaHKV 3V JVTWSLQV LYH LUJVU[YHY SH MVYTH
                                       KL NLULYHY SHZ WPLaHZ LU U MVYTH[V XL SH PTWYLU[H WKPLYH PTWYPTPY
                                                                              ` LS YLZS[HKV ML L_JLSLU[L
                                                                                                                                                               
                                       WVY U SHKV ` LUJVU[YHY UH PTWYLU[H XL WLKH YLZWVUKLY YmWPKHTLU[L     3H HNLUJPH []V TVTLU[VZ KVUKL SHZ IVSZHZ XL JVU[LUxHU KL H WVZ[LYZ JHKH UH VJWHIHU SH ZHSH KL YLUPVULZ [VKV LS WHZPSSV ` HSNUH VMPJPUH
                                       JVU LS WLKPKV WVY V[YV                                                                                                             
                                                                              ,S JVYYLV LSLNPKV ML *VYYLV (YNLU[PUV XL [HTIPtU ZL KLTVZ[Y} PU[LYLZHKV LU LS WYVJLZV KLZKL LS PUPJPV 3H YLSHJP}U ` LS ZLNPTPLU[V MLYVU L_JLSLU[LZ
                                                                              ;HTIPtU LS JVYYLV []V Z ZVYWYLZH JHUKV LU]P} UH JHTPVUL[H LS WYPTLY KxH ` HS ]LY LS ]VSTLU KLS LU]xV []PLYVU XL HQZ[HY SH SVNxZ[PJH WHYH WVKLY
;VKVZ SVZ H|VZ 5PRL VYNHUPaH Z *HYYLYH KL 2 XL LZ JVUZPKLYHKH WVY    3HZ PUMVNYHMxHZ JHTIPHIHU TmZ XL U ZPTWSL KH[V 3H PUMVYTHJP}U        OHJLY TmZ YL[PYVZ KPHYPVZ LU ]LOxJSVZ KL TH`VY [HTH|V
SVZ JVYYLKVYLZ SH TLQVY JHYYLYH KL SHZ XL ZL YLHSPaHU LU )LUVZ (PYLZ (S  JVU[LUPKH ZL YLWYLZLU[HIH LU WU[VZ UV WVY JHKH RPS}TL[YV KL SH
TLUVZ LZV OHJLU ZHILY XPLULZ SH JVYYLU LU ZZ JVTLU[HYPVZ LU ;^P[[LY    JHYYLYH ( SV SHYNV KLS YLJVYYPKV ZL WVKxHU ]PZHSPaHY KH[VZ [YHKPJPVUHSLZ   3H L_WLYPLUJPH ML U [HU[V ]LY[PNPUVZH WVY SH JHU[PKHK KL ]LJLZ JVU XL LUJVU[YmIHTVZ WLXL|VZ WYVISLTHZ WLYV LU [VKV TVTLU[V []PTVZ
V -HJLIVVR @ JHKH JHYYLYH YLWYLZLU[H U UL]V KLZHMxV WHYH SH HNLUJPH   JVTV LS [PLTWV KL SHYNHKH ` SSLNHKH WVZPJP}U NLULYHS ` WVZPJP}U LU SH     UH L_JLSLU[L YLZWLZ[H KL SVZ KVZ HSPHKVZ JSH]LZ WHYH LS WYVJLZV )HZL ` *VYYLV (YNLU[PUV ;VKVZ LZ[mIHTVZ MYLU[L H U [YHIHQV ZPU TH`VYLZ
?HNH [YHIHQH JVU 5PRL KLZKL OHJL JHZP H|VZ ` OLTVZ [LUPKV JHKH H|V     WYVWPH JH[LNVYxH JVTWHYHJPVULZ KL [PLTWV JVU LS NHUHKVY ` LS ‚S[PTV LU    WYLJLKLU[LZ ` HU[L ULZ[YVZ WLKPKVZ KL HJLSLYHY JHTIPHY UV KLTVYHY KxHZ ` VW[PTPaHY WYVJLZVZ UUJH []PTVZ U UV JVTV YLZWLZ[H
LS WLKPKV KL OHJLY XL SH L_WLYPLUJPH KL XPLULZ JVYYLU ZLH ‚UPJH `     SSLNHY V SH ]LSVJPKHK WYVTLKPV KLS JVYYLKVY 7LYV [HTIPtU WVKxHU ]LYZL
TLQVY XL SH HU[LYPVY                            KH[VZ TmZ KP]LY[PKVZ JVTV ZHILY JHU[H NLU[L KLS TPZTV ZPNUV KLS       5PRL LZ U JSPLU[L XL HWLZ[H H OHJLY JVZHZ UL]HZ ` XL Z YLZWL[V WVY LS WYVMLZPVUHSPZTV KL ZZ WYV]LLKVYLZ NLULYH XL JHKH WHY[L [LUNH U
                                       aVKxHJV JVYYP} V ZHILY JHU[H NLU[L JTWSxH H|VZ LZL KxH JVUVJLY LU Xt   HS[xZPTV UP]LS KL H[V L_PNLUJPH 3H JVUMPHUaH XL KLWVZP[HU NLULYH U NYHU PU[LYtZ LU SSLNHY H SH HS[YH KL SHZ L_WLJ[H[P]HZ ` LS WYVKJ[V MPUHS ML YLJPIPKV
*VTV WHY[L KLS WYVJLZV WYLZLU[HTVZ ]HYPHZ PKLHZ XL HWSPJHU H SHZ      WVZPJP}U XLK} LS JVYYLKVY LU[YL [VKVZ SVZ XL [PLULU Z TPZTV UVTIYL V    JVU LS TPZTV LU[ZPHZTV XL SH PKLH
KPMLYLU[LZ L[HWHZ KL SH JHYYLYH 3HZ TPZTHZ JVTPLUaHU LU SH PUZJYPWJP}U   JVTWHYHJPVULZ TmZ YPKxJSHZ JVTV LZ[PTHY LS NHZ[V KL LULYNxH LU LXP]H
I‚ZXLKH KLS RP[ JVYYLY SH JHYYLYH ` LU ‚S[PTH PUZ[HUJPH SH JLSLIYHJP}U  SLUJPH H SH]HYZL SVZ KPLU[LZ UH KL[LYTPUHKH JHU[PKHK KL ]LJLZ        3HZ PUMVNYHMxHZ SSLNHYVU H KLZ[PUV JVU t_P[V ` SVZ JVTLU[HYPVZ UV ZL OPJPLYVU LZWLYHY LU SHZ YLKLZ ZVJPHSLZ KVUKL SHZ L_WYLZPVULZ KL HSLNYxH
*HKH H|V KLZKL LS PUPJPV KL SHZ HJ[P]HJPVULZ KL SHZ JHYYLYHZ KHKV LS                                           ` HNYHKLJPTPLU[V UVZ KPLYVU UH JSHYH WH[H KL XL UH ]La TmZ OPJPTVZ XL SVZ 2 KL 5PRL ZLHU UH L_WLYPLUJPH ‚UPJH WHYH [VKVZ SVZ JVYYLKVYLZ
WLYMPS KPNP[HS KL SH HNLUJPH OLTVZ NLULYHKV TJOxZPTHZ HJ[P]HJPVULZ     ;L_[VZ XL ZL HJVTVKHU ZLN‚U LS ZL_V KL SH WLYZVUH WLYZVUHQLZ XL
[LJUVS}NPJHZ XL VWLYHIHU LU SH L_WLYPLUJPH KPNP[HS KLS ZHYPV OHZ[H    YLWYLZLU[HIHU OVTIYLZ V TQLYLZ ZLN‚U LS ZL_V NYmMPJVZ XL JHTIPHIHU                                                               (NYHKLJLTVZ H .HZ[}U )HYJPH KL ?(.(
XL LZ[L H|V UVZ LUJVU[YHTVZ LU U LU[VYUV KVUKL ]HYPHZ LTWYLZHZ       KL [HTH|V V MVYTH LSLTLU[VZ XL JHTIPHIHU ZLN‚U SH PUMVYTHJP}U
[HTIPtU OHU PUJVYWVYHKV JHYYLYHZ ` HKLTmZ SHZ OHU PKV WVZPJPVUHUKV
[HTIPtU JVU ]HYPHISLZ KVUKL SH [LJUVSVNxH LYH U LQL JLU[YHS
                                       L_PZ[LU[L ;VKV ZL WLYZVUHSPaHIH WHYH XL JHKH WVZ[LY ZLH ‚UPJV

                                       ,U SH I‚ZXLKH KL PTWYLU[H YLJVYYPTVZ ]HYPHZ VWJPVULZ XL PUJSxHU
                                                                               F G F GK 9F G L9EGK$ H=JG ;GJJAEGK
,U[VUJLZ LS KLZHMxV LYH ]VS]LY H THYJHY UH KPMLYLUJPH @ LU LZH       JVTWYHY LS LXPWHTPLU[V WHYH PTWYPTPY ¸LU JHZH¹ OHZ[H IZJHY [VKV [PWV KL
I‚ZXLKH LZ XL UHJL SH PKLH KL NLULYHY UH PUMVNYHMxH WLYZVUHSPaHKH `   MVYTHZ KL PTWYLZP}U WLYV HS [LULY U MVYTH[V [HU WVJV [YHKPJPVUHS LS      +, 79,0479,:0Ô5 )(:,
XL SH TPZTH UV ZL WLKH ]LY VUSPUL ZPUV XL ZLYxH U WVZ[LY U NYHU    YLZS[HKV LYH JVTWSLQV 8PLULZ WVKxHU YLZVS]LY LS [HTH|V UV SSLNHIHU LU
WVZ[LY KL JT KL HUJOV WVY TL[YV KL SHYNV WHYH XL SH NLU[L WLKH    [PLTWVZ ` XPLULZ WVKxHU YLZVS]LY [PLTWVZ YLXLYxHU U HQZ[L KL [HTH|V H   *VTV VJYYL JHKH ]La XL PUNYLZH U [YHIHQV LZWLJPHS XL ZWVUL UH WSHUPMPJHJP}U
JVSNHYSV LU Z WHYLK ` XL ZLH UH L_[LUZP}U [HUNPISL KL Z JVYYPKH KL   MVYTH[VZ [YHKPJPVUHSLZ KL PTWYLZP}U                      KPMLYLU[L ZL KPZWHY} SH JSmZPJH YLUP}U KL WYVKJJP}U WHYH [YH[HY SVZ KL[HSSLZ
 RPS}TL[YVZ                                7VY V[YV SHKV HWHYLJxH WLYTHULU[LTLU[L SH ]HYPHISL JVZ[V XL LU UPUN‚U    ,S JSPLU[L LYH 5PRL ` SH JVUZPNUH YLHSTLU[L KLZHMPHU[L 9LJPIPY WSHUPMPJHY WYVJLZHY PTWYPTPY
                                       JHZV LYH TLUVY                                KHY [LYTPUHJP}U ` L_WLKPY VYPNPUHSLZ +0-,9,5;,: LU U SHWZV KL KxHZ
5V WVKxHTVZ HIHUKVUHY SH L_WLYPLUJPH VUSPUL ` LU SH ^LI PTWSLTLU[H     4PLU[YHZ IZJmIHTVZ PTWYLU[H V[YV LXPWV LZ[HIH YLHSPaHUKV SHZ WYLIHZ    :PU WLYKLY [PLTWV ZL JVTLUa} JVU SVZ [PLTWVZ LZ[PTH[P]VZ KL JHKH ZLJ[VY ,S WYPTLYV LU
TVZ UH HJJP}U XL `H OHIxHTVZ YLHSPaHKV LS H|V WHZHKV ` XL UVZ       ,S JHTPUV LYH NLULYHY HYJOP]VZ 7+- KL THULYH H[VTm[PJH ` VYKLUHKH      HJ[HY KLIxH ZLY LS ZLJ[VY KL WYLWYLUZH JHUKV UVZ KPTVZ JLU[H KL SV PUL]P[HISL *YLHUKV
[YHQV NYHUKLZ ZH[PZMHJJPVULZ UV Z}SV WVY SVZ ILUVZ YLZS[HKVZ LU SH     ;HU[VZ 7+- JVTV WVZ[LYZ MtYHTVZ H PTWYPTPY @ LZL LYH LS WLKPKV XL      U IH[JO LZWLJPHS XL WYVJLZHYH SH [V[HSPKHK KL SVZ HYJOP]VZ PUJVYWVYHUKVSL SVZ LSLTLU[VZ
NLULYHJP}U KL L_WLYPLUJPH ZPUV XL [HTIPtU YLJPIP} YLJPLU[LTLU[L LS     SSL]mIHTVZ H SH PTWYLU[H! ¸;LULTVZ HYJOP]VZ 7+- XL ZVU [VKVZ      ULJLZHYPVZ WHYH [LYTPUHJP}U H JHKH UV KL LSSVZ ZL [HYKHYxH LU WYVTLKPV TPU[V WVY
WYLTPV )PN 0KLH *OHPY KL @HOVV LS VYV LU JH[LNVYxH PU[LYHJ[P]V KLS     KPMLYLU[LZ ` ULJLZP[HTVZ PTWYPTPYSVZ LU T` WVJVZ KxHZ¹            HYJOP]V SV XL UVZ KH WVY YLZS[HKV TPU[VZ V  OVYHZ SV XL LZ PNHS H KxHZ KL
WYLTPV *SHYxU H SH JYLH[P]PKHK ` U +PLU[L KL 7SH[H LU[YLNHKV WVY LS                                            [YHIHQV PUPU[LYYTWPKVZ PUHKTPZPISL KLZKL JHSXPLY WU[V KL ]PZ[H
*xYJSV KL *YLH[P]VZ (YNLU[PUVZ :HIxHTVZ XL H SH NLU[L SL NZ[} ` XL   ,U LS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KL SHZ PUMVNYHMxHZ []PTVZ XL ]VS]LY H WLKPY HS  ,S ZLJ[VY KL [LYTPUHJP}U ZVSPJP[} UH ZLYPL KL THYJHZ LZWLJPHSLZ LU SVZ HYJOP]VZ WHYH YLHSPaHY
PIHU H YLJPIPYSH JVU ILUH WYLKPZWVZPJP}U UL]HTLU[L            PSZ[YHKVY XL NLULYL UL]HTLU[L ]HYPVZ NYmMPJVZ WVYXL LU SHZ WYLIHZ     SVZ JVY[LZ WVY NPSSV[PUH ` U SPZ[HKV WYLJPZV LU LS XL ZL KL[HSSHYHU SVZ UVTIYLZ KL SVZ
                                       LUJVU[YmIHTVZ PUJVTWH[PIPSPKHKLZ XL ZPU UPUNUH L_WSPJHJP}U OHJxHU XL    HYJOP]VZ WHYH SSL]HY U JVU[YVS KLS [YHIHQV YLHSPaHKV ` LS MHS[HU[L
7VY V[YV SHKV SH UL]H PKLH HIHUKVUHIH LS VUSPUL ` KLU[YV KL SH WYL]PZPISL  SH PTWYLZP}U ZL YVTWH UH ` V[YH ]La ,SPTPUHY KL[LYTPUHKHZ JY]HZ      7VY LZ[HZ YHaVULZ ZL []V XL OHISHY JVU SH HNLUJPH LUJHYNHKH KL LU[YLNHY SVZ VYPNPUHSLZ
JVTWSLQPKHK KL WYVKJJP}U LYH U JVUJLW[V T` ZPTWSL ` YLSL]HU[L      KL[LYTPUHKHZ [YHUZWHYLUJPHZ WYVIHY KPMLYLU[LZ YLZVSJPVULZ KL SHZ       ,Z[VZ VYPNPUHSLZ ZL NLULYHIHU JVU U ZPZ[LTH H[VTH[PaHKV XL YLJVNxH ]HYPHISLZ ` SHZ
WHYH SVZ JVYYLKVYLZ! LS WVZ[LY KL Z JHYYLYH                PTmNLULZ @ LU LZ[L WU[V OHIxH HSNV JSH]L `H XL [VKVZ SVZ TLKPVZ      MZPVUHIH JVU UH NYmMPJH NLULYHS XL ZL YLWL[xH LU [VKVZ SVZ HMPJOLZ :L SLZ THUPMLZ[} SH
                                       KPNP[HSLZ XL [YHIHQHU WHYH VUSPUL ZHU UH TLKPKH KL WHU[HSSH LU WP_LSZ `  ULJLZPKHK KL YLJPIPY SVZ HYJOP]VZ JVU SHZ THYJHZ XL ZVSPJP[HIH LS ZLJ[VY KL [LYTPUHJP}U ` LU
+HKV XL LZ[HTVZ [YHIHQHUKV JVU ]HYPHISLZ KL [LJUVSVNxH UVZ THULQH     WLYKxHTVZ SH YLSHJP}U KL YLZVSJP}U KL PTHNLU JHUKV SH PTHNLU WHZHIH     MVYTH[V 7+- KL LZ[L TVKV JVUZLNPTVZ UH YLKJJP}U JVUZPKLYHISL KL [PLTWV HS VTP[PY SH
TVZ TJOHZ ]LJLZ JVU JVZHZ XL UV L_PZ[LU H‚U KVUKL UV OH`         WVY SVZ WYVNYHTHZ XL NLULYHIHU SH PUMVNYHMxH ` THUKmIHTVZ H PTWYPTPY     HWLY[YH KL HYJOP]VZ LU WYLWYLUZH KLYP]HUKV LS [YHIHQV KPYLJ[HTLU[L H PTWYLZP}U
L_WLYPLUJPH WYL]PH KL YLHSPaHJP}U ` XL SV ‚UPJV XL [LULTVZ LZ UH     HSNV ZPU ZHILY Xt YLZVSJP}U [LUxH                      *HIL KLZ[HJHY LS WYVMLZPVUHSPZTV JVU LS XL SH HNLUJPH ZL THULQV ,U [VKV TVTLU[V
PKLH NLULYHS KL J}TV WVKYxHTVZ OHJLY WHYH WYVKJPY LZV XL LZ[HTVZ                                             []PTVZ UH YLZWLZ[H mNPS ` WVZP[P]H
WLUZHUKV 7VY V[YV SHKV LS WYVJLZV KL NLULYHY WYLIHZ ` KLZHYYVSSHY     +LZHYYVSSHTVZ KVZ WYVNYHTHZ KPMLYLU[LZ WHYH LS WYVJLZV XL ZL JVTIPU     ,S ZLJ[VY KL PTWYLZP}U []V XL HKHW[HY ZZ YPWLVZ ` Tt[VKVZ KL VYNHUPaHJP}U WHYH JTWSPY
[VKV WHYH ]LY ZP LZ ]PHISL ZL OHJL SHYNV ` JVZ[VZV JVTV WHYH XL XLKL    HIHU LU SH NLULYHJP}U KL SVZ 7+- 7VY U SHKV LZ[HIH SH NLULYHJP}U KL SH    JVU [HTH|V KLZHMPV :PLTWYL YLZWL[HUKV SH JHSPKHK ` JVSVYLZ HWYVIHKVZ WVY LS JSPLU[L LU LS
LU SH PUZ[HUJPH KL WYLIH ,U[VUJLZ JHUKV ]LTVZ XL [LULTVZ YLZLS[V    PUMVNYHMxH XL SLxH SVZ KH[VZ KL UH IHZL L PIH HJ[HSPaHUKV JHKH WU[V KLS  PTWYLZV U‚TLYV UV
U
KLS WYVISLTH H]HUaHTVZ JVU SH WYLZLU[HJP}U H JSPLU[L        NYmMPJV *HUKV SH PUMVNYHMxH LZ[HIH SPZ[H LS ZLNUKV WYVNYHTH ZL VJWHIH   ;YHIHQHUKV WHYHSLSHTLU[L H PTWYLZP}U LZ[]PLYVU JVKV H JVKV SVZ ZLJ[VYLZ KL [LYTPUHJP}U
                                       KLS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KLS 7+- KVUKL ZL HZPNUHIH U UVTIYL ‚UPJV H     ` L_WLKPJP}U *HKH UV KL LSSVZ WHYJPHSPaHUKV LU[YLNHZ H TLKPKH XL ZL H]HUaHIH JVU LS
5PRL YLJPIP} SH PKLH JVU TJOV LU[ZPHZTV ` KLMPUPTVZ LS THYJV LU LS    JHKH HYJOP]V XL KLIxH LZ[HY WLYMLJ[HTLU[L VYKLUHKV WHYH WVKLY [LULY UH    [YHIHQV +L LZ[L TVKV ZL WKV JVTWSL[HY LS HTIPZPVZV [YHIHQV ` JTWSPY JVU SVZ WSHaVZ KL
XL SH PKLH [LUxH ZLU[PKV KL YLHSPaHJP}U KVUKL LYH PTWVY[HU[xZPTV LS    JSHYH YLMLYLUJPH LU JHZV KL XL HSNUH PTWYLZP}U [LUNH MHSSHZ V ZL YVTWH `   [PLTWV WHJ[HKVZ JVU LS JSPLU[L
WSHaV KL WYVKJJP}U ` SH JHSPKHK KL SH WPLaH XL LU[YLNHYxHTVZ       []PtYHTVZ XL ]VS]LY H LUJVU[YHY U KL[LYTPUHKV WVZ[LY            UH ]La TmZ KLTVZ[YHTVZ LZ[HY H SH HS[YH KL SVZ TmZ NYHUKLZ KLZHMxVZ
KPNP[HS


   * ;VYYLU[ ;VY[NLY 5H]LZ `                      4(.     =/
   7VS 0UK *HU :HS]H[LSSH 
   )HYILYm KLS =HSStZ )HYJLSVUH

                                        ,(:@1,;
                                        9V[SHJP}U KL SHZ MYNVUL[HZ KL ,(:@1,; WHYH SH JHTWH|H
                                        ¸5V OH` OL]VZ¹ KLZHYYVSSHKH WVY SH HNLUJPH +

                                        3H HNLUJPH KL WISPJPKHK + YL[} H SVZ Q}]LULZ KL SH JHWP[HS H JHTIPHY                       THKYPK
                                        Z UVJOL KL MPLZ[H LU 4HKYPK WVY UH QLYNH LU SH PZSH ISHUJH
                                        7HYH LSSV Z}SV [LUxHU XL JVUZLNPY QU[HY H HTPNVZ LU TPU[VZ
                                        KPZWLZ[VZ H PYZL LU LZL TVTLU[V H 0IPaH
                                        :PU WYL]PZP}U ZPU LXPWHQL [HU Z}SV JVU TJOHZ NHUHZ KL ]P]PY
                                        SH MPLZ[H LU SH PZSH ISHUJH
                       (] KL SHZ (TtYPJHZ  5H]L (.
                       7HYXL ,TWYLZHYPHS *VZSHKH 
                       *VZSHKH 4HKYPK
                                        4PYm LS ]PKLV LU     IHZL;=
:*/,77,:
   +LJVYHJP}U KL ,:*(9()(16 WHYH SH UL]H ILIPKH LULYNt[PJH = 
                                  ,:;9,33( +(44
                                  +LJVYHJP}U KL ;YmPSLYZ KL KPZ[YPIJP}U
                                  TLKPHU[L SVUH KL JHTP}U SHXLHKH ` ]PUPSVZ KL [YHZLYHZ


   4(.    =/
*3,(9 */(55,3
          +LJVYHJP}U KL IPJPJSL[HZ )0*05.
          ]PUPSVZ SHTPUHKVZ IYPSSV WHYH NHYKHIHYYVZ
          [YHZLYVZ KL WSmZ[PJV
                                    
                                    
     `  /7
  YLK I
WV^L
4(.  =/  :,9
      +LJVYHJP}U KL TVKLSVZ KPZ[PU[VZ KL MSV[H KL YLWHY[V
      +LSLNHJP}U *H[HSU`H
                                  (+,9
                                  +LJVYHJP}U MSV[H +PZ[PU[VZ TVKLSVZ KL ]LOxJSVZ LU[YL JVJOLZ MYNVULZ ` MYNVUL[HZ  
                                  ,U WSV[[LY KL JVY[L ` ]PUPSV PTWYLZV HS[H KYHJP}U SHTPUHKV                 
                                  7HYH UH JHU[PKHK KL ]LOxJSVZ
9LHSPaHTVZ SH PTWYLZP}U KL T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH LS MYLU[L KLS
                LKPMPJPV KL ;LSLJVT LU 7LY[V 4HKLYV
                0UZ[HSHTVZ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH LS SHUaHTPLU[V KL SH UL]H
                PKLU[PKHK ]PZHS KL 7LYZVUHS LS JHS ZL YLHSPa} TLKPHU[L SH [LJUVSVNxH KLS THWWPUN +
                @ ZL PTWYPTPLYVU V[YVZ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH SH PUJ}NUP[H
                WYL]PH HS L]LU[V
),56: (09,: 7,9;6 4(+,96
4(/6
   1*+LJH_                                        0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T
                                              WHYH KLJVYHJP}U LU SH WSHU[H (SV]LYH 4HKYPK
   T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV
   *VSVJHKVZ LU SH JYPZ[HSLYH KL :HSPKHZ KL SH ; HLYVWLY[V KL )HYJLSVUH
   ;VTT` /PSMPNLY 7HZLV KL .YHJPH


                                        4(.  6;

     +,:;(*(+6
6(23,@
4(+90+
0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T
WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH


)(9*,365(
0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T
WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH
                 
                 
  4(.    6;
*65:,3/
                      .,5,9(5
                      + (9(5
                      +LJVYHJPVU KL THYXLZPUHZ LU WHYHKHZ KL
                      H[VIZLZ LU ]PUPSV SHTPTHKV
                                            
                                            
.05:(
0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T
WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU )HYJLSVUH
7HYH +PU}WVSPZ
76:;,9:*67,
        =6.,
 4(.   6;  0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T
        WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU )HYJLSVUH
        ` T LU 4HKYPK


                             
                             
4(+90+     )(9*,365(
*HS ML LS TV[P]V KL HWSPJHY UH UL]H ZL|HSt[PJH LU [VKHZ SHZ     NHYHU[xH H SHYNV WSHaV
WSHU[HZ KL (YNLU[PUH @ XL KLZHMxVZ PTWSPJHIH LZ[H HJJP}U [VTHUKV   (Zx ML XL XL KLJPKPTVZ XL )HZL UVZ HJVTWH|HYH LU LZ[L
JVTV YLMLYLUJPH SH PTWSLTLU[HJP}U H UP]LS NSVIHS            WYV`LJ[V 8PLULZ HKLTmZ []PLYVU XL JTWSPY JVU ULZ[YVZ
( WYPUJPWPVZ KL LZ[L H|V ZL UVZ WYLZLU[} LS WYV`LJ[V KL JHTIPHY SH   LZ[YPJ[VZ JVU[YVSLZ KL ZLNYPKHK WHYH [YHIHQHY KYHU[L TLZLZ LU
THYJH KL ULZ[YH LTWYLZH! ¸KLQHY KL ZLY *LTLU[VZ 4PUL[[P WHYH      ULZ[YHZ WSHU[HZ 7HY[PJPWHUKV KL UH JHWHJP[HJP}U KL OVYHZ WHYH
WHZHY H ZLY /VSJPT (YNLU[PUH¹                      [VKV LS LXPWV WHZHUKV WVY YPNYVZVZ JVU[YVSLZ TtKPJVZ OHZ[H
                                     PUJSZV JVU[YVS KLS LZ[HKV KL ZZ OLYYHTPLU[HZ
/VSJPT UHJP} LU :PaH LU  ` OV` LZ UH KL SHZ LTWYLZHZ SxKLYLZ
KLS TUKV LU SH WYVKJJP}U KL JLTLU[VZ OVYTPN}U LSHIVYHKV `       8L VWPUP}U [L TLYLJL SH PTWSLTLU[HJP}U KL [VKH SH ZL|HSt[PJH LU
                                     SVZ [PLTWVZ LZ[PWSHKVZ ` JVTV SLZ YLZS[} SH L_WLYPLUJPH
HNYLNHKVZ ,U /VSJPT JVUZ[YPTVZ SHZ IHZLZ WHYH LS M[YV KL SH
                                     ;YHIHQHTVZ KL SH THUV KL )HZL LU [VKHZ SHZ L[HWHZ PUJSZV LU SVZ
ZVJPLKHK JHWHJP[HTVZ H ULZ[YVZ LTWSLHKVZ WHYH XL LZ[tU H SH
                                     TVTLU[VZ TmZ KPMxJPSLZ XL ZL UVZ WYLZLU[HYVU! JTWSPY JVU SVZ
]HUNHYKPH KL SH PUKZ[YPH +HTVZ ZVSJPVULZ PUUV]HKVYHZ H        WSHaVZ LZ[PWSHKVZ @ SV SVNYHTVZ ,U [V[HS JVSVJHTVZ JHY[LSLZ H
ULZ[YVZ JSPLU[LZ LU (YNLU[PUH ` HSYLKLKVY KLS TUKV          TmZ KL T[Z KL HS[YH JHY[LSLZ PU[LYUVZ ` JHY[LSLZ
                                     L_[LYUVZ
,Z[L JHTIPV YLWYLZLU[HIH U NYHU KLZHMxV WHYH 4PUL[[P `H XL LU[YL
V[YHZ JVZHZ KLIxH OHJLYZL U JHTIPV KL JHY[LSLYxH ` ZL|HSt[PJH LU    *HS ML LS YLZS[HKV KL PTWSLTLU[HYSV H UP]LS WHxZ ` JVU SH
ZZ WSHU[HZ KL JLTLU[V OVYTPN}U ` Wt[YLVZ KLS WHxZ HWSPJHUKV     JVUMPKLUJPHSPKHK KLS JHZV
SVZ HS[VZ Z[mUKHYLZ KL JHSPKHK XL UVZ L_PNL /VSJPT JVTV THYJH      -L U NYHU [YHIHQV LU LXPWV ZWPLYVU THU[LULY SH JVUMPKLUJPHSP
TUKPHS                                 KHK XL LS WYV`LJ[V ULJLZP[HIH ZL HKHW[HYVU H ULZ[YVZ L_PNLU[LZ
                                     WSHaVZ KL LU[YLNH ` JTWSPLYVU JVU SH JHSPKHK JVTWYVTL[PKH
8L WLYMPS KLIxH [LULY LS WYV]LLKVY LUJHYNHKV WHYH LZ[L [YHIHQV     *VUMPHTVZ LU )HZL ` UV UVZ LXP]VJHTVZ
7VY XL WLUZHYVU LU )HZL WHYH LUJHYHY LZ[L WYV`LJ[V
*HUKV IZJHTVZ HS WYV]LLKVY XL UVZ HJVTWH|HYH LU LZ[H [HYLH
WYPVYPaHTVZ LS HSJHUJL H UP]LS UHJPVUHS SH KPZ[YPIJP}U L PUZ[HSHJP}U                                     
                                     (UKYLH 4VZ[P
KLS WYVKJ[V [LYTPUHKV LU [VKHZ ULZ[YHZ WSHaHZ *}YKVIH        /VSJPT (YNLU[PUH
4LUKVaH 1Q` :HS[H ` 9VZHYPV ZPU KLQHY KL SHKV SH JHSPKHK ` LS                                      
                                     *VVYKPUHKVYH KL (WSPJHJP}U ` (KP[VYxH KL 4HYJH
WYLJPV

8L JHYHJ[LYxZ[PJHZ KLIxHU [LULY SVZ TH[LYPHSLZ H [PSPaHY ` JVTV SVZ
KLMPUPLYVU                               ^^^OVSJPTJVTHY
3H JHSPKHK YLWYLZLU[} U WU[V JSH]L LU LS KLZHYYVSSV KLS WYV`LJ[V `H
XL []PTVZ XL [YHIHQHY JVU WYVKJ[VZ KL WYPTLYH THYJH ` JVU
76:;,9:*67,
4(.  6;  9(@ )(5
      0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T
      WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU 4HKYPK
05+:;90( (9.,5;05( ( [YH]tZ KL UH PTWVULU[L PUZ[HSHJP}U TYHS JVU U YLJVYYPKV KL TmZ
        KL TL[YVZ KLZ[HJHKVZ PSZ[YHKVYLZ KPZL|HKVYLZ ` HY[PZ[HZ NYmMPJVZ NLULYHU UH VIYH XL LZ U
   4(.  ,=  OVTLUHQL ` UH WLZ[H LU ]HSVY KL SH [YHKPJP}U PUKZ[YPHS KL ULZ[YV WHxZ PSZ[YHJPVULZ KL SVZ OP[VZ
        TmZ YLSL]HU[LZ KL UH OPZ[VYPH KL WQHUaH WYVNYLZV ` KLZHYYVSSV UHJPVUHS
=05036 +, *69;, ,:4,903(+6     =05036 79,404 3(405(+6 4(;, 7(9( 73(@9664                 73(@9664 +,*69(*065 +, 7(9,+,: @ 7,9;(:
                                                         503,=,9 (9.
                                                         +LJVYHJP}U PU[LNYHS KL VMPJPUHZ WHYH UPSL]LY (YNLU[PUH
                                                         :L YLHPa} U YLSL]V WYL]PV SH ZLSLJJP}U KL TH[LYPHSLZ H [PSPaHY ZLN‚U
                                                         LS ZVWVY[L KL JHKH WPZV KL SH JVTWH|PH
                                                         U [YHIHQV TPUJPVZV XL SSL]V ]HYPVZ KPHZ KL PTWYLZP}U L PUZ[HSJP}U
                                                         KmUKVSL SH WYLJPZP}U XL LZ[L [PWV KL [YHIHQVZ ULJLZP[H

                                             =05036 ,:4,903(+6                            =05036 +, *69;,


                                                         =05036 +, *69;, 7(9( :,j(3,;0*(
=05036 40*967,9-69(+6                 =05036 +, *69;,          =05036 40*967,9-69(+6

More Related Content

More from Jorgip

Portfolio Base3 Esp
Portfolio Base3 EspPortfolio Base3 Esp
Portfolio Base3 Esp
Jorgip
 
Proy. Efimeros. Cat Esp
Proy. Efimeros. Cat EspProy. Efimeros. Cat Esp
Proy. Efimeros. Cat Esp
Jorgip
 
Deco Base3 Catalogo
Deco Base3 CatalogoDeco Base3 Catalogo
Deco Base3 Catalogo
Jorgip
 
Armado Vh Esp
Armado Vh EspArmado Vh Esp
Armado Vh Esp
Jorgip
 
Plv Catalogo Esp
Plv Catalogo EspPlv Catalogo Esp
Plv Catalogo Esp
Jorgip
 
Hp Lx 800
Hp Lx 800Hp Lx 800
Hp Lx 800
Jorgip
 

More from Jorgip (6)

Portfolio Base3 Esp
Portfolio Base3 EspPortfolio Base3 Esp
Portfolio Base3 Esp
 
Proy. Efimeros. Cat Esp
Proy. Efimeros. Cat EspProy. Efimeros. Cat Esp
Proy. Efimeros. Cat Esp
 
Deco Base3 Catalogo
Deco Base3 CatalogoDeco Base3 Catalogo
Deco Base3 Catalogo
 
Armado Vh Esp
Armado Vh EspArmado Vh Esp
Armado Vh Esp
 
Plv Catalogo Esp
Plv Catalogo EspPlv Catalogo Esp
Plv Catalogo Esp
 
Hp Lx 800
Hp Lx 800Hp Lx 800
Hp Lx 800
 

Mag Esp Mail 3.9

 • 1. ,=,5;6 9,(3 4(+90+ *<(9;6: +, -05(3 3662)662 .069.06 (94(50 73= +6::0,9 502, , 95 05*3@, ),56: (09,: 2 9,;96 *6345( : :(4:5. 6;+669 +,:;(*(+6 1*+,*(? (,967,9;6
 • 2. :4(906 75;6 +, =,5;( +,:0.(3 4(5.6 ++) =632:(.,5 @:65; (3( .976 +(44 :(5;( ,3(30( (94(50 3662)662 Ž +,:0.(3 ;0,5+(: ,3 79(; (.(;/( ,=,5;6: 9,(3 4(+90+ /,05,2,5 )(9*,365( *65;,4769(5,( ,=,5;0 502, 2 ): (: (,967,9;6 7,9:65(3 ;,3,*64 ;,*567630: +LJVYHJP}U KL JVSTUHZ LU ; =,/0*36: JVU [LQPKV LZWLJPHS PTWYLZV LU ZPZ[LTH /7 Sm[L_ ,(:@1,; WHYH SHZ KPZ[PU[HZ JHTWH|HZ KL SH THYJH :*/,77,: +,:0.(3 KLZHYVSSHKHZ LU LS [YHUZJYZV ,:;9,33( +(44 KLS H|V *3,(9 */(55,3 :,9 (+,9 6;+669 1*+,*(? 4(/6 73= +LJVYHJP}U LU WU[V KL ]LU[H 6(23,@ .05:( *65:,3/ .,5,9(5 + (9(5 ,= +LJVYHJP}U LU L]LU[VZ 76:;,9:*67, =6., /63*04 :(4:5. 9,;96 =/ 9V[SHJP}U KL ]LOÐJSVZ 76:;,9:*67, 9(@ )(5 +,*6 6; .YmMPJH 6[KVVY 503,=,9 (NYHKLJLTVZ H [VKVZ SVZ XL JVSHIVYHYVU LU LS THNHaPUL JVU SHZ UV[HZ V WYLZ[HYVU PUMVYTHJP}U YLSL]HU[L WHYH SHZ TPZTHZ
 • 3. 4(. 73=
 • 4. ;0,5+(: 4(5.6 0TWYLZP}U KL [LSH HKOLZP]H LU ZPZ[LTH = WHYH SH KLJVYHJP}U KL [VKVZ SVZ LZJHWHYH[LZ KL SHZ [PLUKHZ 4(5.6 LU [VKV LS TUKV ++) ^VYSK^PKL 3VUH PTWYLZH WHYH JVUJLZPVUHYPV 4VNVH[V 4VU[HQL JVU WLYMPSLYxH KL HSTPUPV MHJOHKH KL SVUH TPJYVWLYMVYHKH KL _ T[Z 4(. 73= 0UZ[HSHJP}U JVU IYHaV KL NY‚H
 • 5. 9}[SVZ LU JHQ}U KL HSTPUPV JVU ]PUPSV SHTPUHKV WHYH L_[LYPVY ;0,5+( .0965( 7SHJHZ KL MVYL_ TT PTWYLZHZ LU /7 SH[L_ WHYH KLJVYHJP}U KL N}UKVSHZ (3( 4(. 73= ;YHIHQV KLZHYYVSSHKV WHYH JHTWH|H KL SH THYJH (3( LU YLIHQHZ ]PUPSVZ KVISL ]PZP}U ]PUPSV KL ZLSV THNUt[PJV
 • 6. .976 +(44 ;LSH TPJYVWLYMVYHKH PTWYLZH LU UH JHYH ` MVUKLHKH LU ULNYV LU SH V[YH JHYH JVSVJHKH LU PUZ[HSHJPVULZ KLS A(3 LU ,S 7YH[ KL 3SVIYLNH[ )HYJLSVUH 7(:,6 +, .9(*0( ;0,5+( :(5;( ,3(30( +LJVYHJP}U TLKPHU[L MVYYHKV KL WHULS KL THKLYH JVU [LQPKV )P5PNO[ PTWYLZV JVU [PU[HZ LJVS}NPJHZ ( WL[PJP}U KLS JSPLU[L ZL ZPTS} U [YHTHKV XL ZL [PSPaH LU UH WYLUKH KL ]LZ[PY ZL PTWYPTP} ZVIYL U ZZ[YH[V H[LYJPVWLSHKV HS [HJ[V ` ZPU VSVY 4(. 73=
 • 7. +LJVYHJP}U KL [PLUKH WHYH L]LU[V (YTHUP LU )HYJLSVUH WHYH LS JSPLU[L :HMPSV :L [PSPaHYVU TH[LYPHSLZ JVTV ]PUPSV WHYH TYHS SHTPUHKV IHJRSPNO[Z IHUULYZ WHWLS MV[VNYmMPJV ]PUPSV KL JVY[L ` SL[YHZ JVYW}YLHZ
 • 8. ;0,5+(: +,:0.(3 +LJVYHJP}U KL [PLUKHZ LU :L]PSSH =HSLUJPH ` 4HKYPK JVU ]PUPSV ` SVUH PTWYLZH WHYH JHTWH|H *OVSSV +H`Z (.(;/( 7HYxZ 4H[LYPHSLZ WHYH KLJVYHJP}U LU [PLUKHZ JYPZ[HSLYH JVU ]PUPSV IHQV ]PKYPV WSHJHZ KL MVYL_ KL TT PTWYLZHZ KPYLJ[V +PNP[HS /7 4(. 73=
 • 9. ,=,5;6 *(9;6: +, -05(3 9,(3 4(+90+ ;LSH NPNHU[L JVU SL`LUKH ¸OHZ[H LS MPUHS ]HTVZ YLHS¹ KLZSPaHKH WVY LZ[YJ[YH LMxTLYH MHIYPJHKH ` JVVYKPUHUKV LS KLZWSPLNL KL tZ[H JVU LS PUPJPV KLS OPTUV KLS 9LHS 4HKYPK +LJVYHJP}U TLKPHU[L IHUKHZ WSHZ[PMPJHKHZ KPZ[YPIPKHZ WVY [VKV LS PU[LYPVY KLS LZ[HKPV 4(. ,= .YHJPHZ H SH JVSHIVYHJP}U KL WLYZVUHZ JVTUPJHKHZ LU[YL Zx ZL SVNY} KL THULYH JVVYKPUHKH LS KLZWSPLNL KL LZ[H [LSH OHZ[H SH IHZL KL SH [YPIUH 4PYm LS ]PKLV LU IHZL;=
 • 10. +Ð( +, 3( 4Ø:0*( /,05,2,5 +LJVYHJP}U KL 4H[HKLYV KL 4HKYPK WHYH LS ¸+xH KL SH 4‚ZPJH /LPULRLU¹ TLKPHU[L JIYLWLHZ MHIYPJHKVZ LU SVUH LZWLJPHS WHYH HS[H]VJLZ WHYH KPMLYLU[LZ LZJLUHYPVZ IHZ[PKVYLZ JVU SVUH ]PUPSVZ KL ZLSV WOV[VJHSSZ MVYYHKV KL Z[HUKZ JVU ]PUPSV MV[VNYmMPJV aVUH ]PW
 • 11. ,=,5;6 .:4 *65;,4769Í5,( ,=,5;0 -LYPH TUKPHS KL T}]PSLZ LU )HYJLSVUH HTIPLU[HJP}U KL JHYWHZ JVU ]PUPSV TH[L HWSPJHKV LU SHZ WHYLKLZ PU[LYPVYLZ SL[YHZ JVYW}YLHZ LU MVYL_ KL TT WPU[HKHZ ]PUPSV KL JVY[L ` SVUHZ IHJRSPNO[Z 4(. ,=
 • 12. 3H JHYYLYH SH JVYYLU WLYZVUHZ SV XL PTWSPJHIH NLULYHY ¸)HZL HWHYLJP} JVTV U L_JLSLU[L HSPHKV KLZKL LS WYPTLY TVTLU[V ,S WLKPKV SLZ YLZS[} HSNV L_[YH|V WLYV [HTIPtU WHYLJP} ZLY U KLZHMxV PU[LYLZHU[L VYPNPUHSLZ PTWYPTPY WPLaHZ KPMLYLU[LZ ` LU]PHYSHZ UH H UH H SVZ OVNHYLZ KL XPLULZ ZL PUZJYPIPLYVU ` XL KLQHYVU ZZ KH[VZ ZPU ZHILY XL SLZ LU]PHYxHTVZ LZ[L YLNHSV SLNV ,S KLZHMxV LYH XL SVZ ZVIYLZ SSLNLU H @ LS LU[ZPHZTV UVZ WLYTP[P} YLHSPaHY HSNUHZ WYLIHZ XL [LYTPUHYVU KL JVUMPYTHY +6::0,9 XL LS WYVJLZV LYH WVZPISL¹ KLZ[PUV YmWPKHTLU[L WHYH L]P[HY XL KLZHWHYLaJH LS [LTH LU SH JHILaH KL XPLULZ JVYYPLYVU ;YHZ SH JHYYLYH [LUxHTVZ KxHZ WHYH NLULYHY SVZ VYPNPUHSLZ ` KxHZ WHYH PTWYPTPY [VKVZ SVZ WVZ[LYZ XL H TLKPKH XL LYHU LU[YLNHKVZ LU SH 3H PTWYLZP}U KL ZVIYLZ ` L[PXL[HZ UV YLWYLZLU[HIH JVTWSLQPKHK ` OHZ[H LS HNLUJPH LYHU YLJPIPKVZ ` LUZVIYHKVZ WHYH XL SLNV LS JVYYLV SVZ IZXL ` SVZ ]H`H LU[YLNHUKV ,S [YHIHQV JVTLUa} ` HWHYLJPLYVU HSNUVZ WYVISLTHZ HS WYVJLZV KL LUZVIYHKV [LUxH UH MmJPS YLZVSJP}U LU ULZ[YH JHILaH KVUKL PUPJPV KLS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KL PUMVNYHMxHZ HS WYPUJPWPV KL SH PTWYLZP}U HS WYPUJPWPV KLS LUZVIYHKV ` HS WYPUJPWPV KLS LU]xV HS JVYYLV WLYV LU [VKVZ SVZ ImZPJHTLU[L KLIxHTVZ JVVYKPUHY U LXPWV KL NLU[L ` [LULY HSNUH JHZVZ LYHU Z}SV LS YLZS[HKV KL LZ[HY OHJPLUKV HSNV KL TJOV ]VSTLU JVU ULJLZPKHKLZ KL UV H UV ;VKVZ SVZ WYVJLZVZ ZL VW[PTPaHYVU YmWPKHTLU[L Zq TLJmUPJH KL [YHIHQV THUHS VYNHUPaHKV 3V JVTWSLQV LYH LUJVU[YHY SH MVYTH KL NLULYHY SHZ WPLaHZ LU U MVYTH[V XL SH PTWYLU[H WKPLYH PTWYPTPY ` LS YLZS[HKV ML L_JLSLU[L WVY U SHKV ` LUJVU[YHY UH PTWYLU[H XL WLKH YLZWVUKLY YmWPKHTLU[L 3H HNLUJPH []V TVTLU[VZ KVUKL SHZ IVSZHZ XL JVU[LUxHU KL H WVZ[LYZ JHKH UH VJWHIHU SH ZHSH KL YLUPVULZ [VKV LS WHZPSSV ` HSNUH VMPJPUH JVU LS WLKPKV WVY V[YV ,S JVYYLV LSLNPKV ML *VYYLV (YNLU[PUV XL [HTIPtU ZL KLTVZ[Y} PU[LYLZHKV LU LS WYVJLZV KLZKL LS PUPJPV 3H YLSHJP}U ` LS ZLNPTPLU[V MLYVU L_JLSLU[LZ ;HTIPtU LS JVYYLV []V Z ZVYWYLZH JHUKV LU]P} UH JHTPVUL[H LS WYPTLY KxH ` HS ]LY LS ]VSTLU KLS LU]xV []PLYVU XL HQZ[HY SH SVNxZ[PJH WHYH WVKLY ;VKVZ SVZ H|VZ 5PRL VYNHUPaH Z *HYYLYH KL 2 XL LZ JVUZPKLYHKH WVY 3HZ PUMVNYHMxHZ JHTIPHIHU TmZ XL U ZPTWSL KH[V 3H PUMVYTHJP}U OHJLY TmZ YL[PYVZ KPHYPVZ LU ]LOxJSVZ KL TH`VY [HTH|V SVZ JVYYLKVYLZ SH TLQVY JHYYLYH KL SHZ XL ZL YLHSPaHU LU )LUVZ (PYLZ (S JVU[LUPKH ZL YLWYLZLU[HIH LU WU[VZ UV WVY JHKH RPS}TL[YV KL SH TLUVZ LZV OHJLU ZHILY XPLULZ SH JVYYLU LU ZZ JVTLU[HYPVZ LU ;^P[[LY JHYYLYH ( SV SHYNV KLS YLJVYYPKV ZL WVKxHU ]PZHSPaHY KH[VZ [YHKPJPVUHSLZ 3H L_WLYPLUJPH ML U [HU[V ]LY[PNPUVZH WVY SH JHU[PKHK KL ]LJLZ JVU XL LUJVU[YmIHTVZ WLXL|VZ WYVISLTHZ WLYV LU [VKV TVTLU[V []PTVZ V -HJLIVVR @ JHKH JHYYLYH YLWYLZLU[H U UL]V KLZHMxV WHYH SH HNLUJPH JVTV LS [PLTWV KL SHYNHKH ` SSLNHKH WVZPJP}U NLULYHS ` WVZPJP}U LU SH UH L_JLSLU[L YLZWLZ[H KL SVZ KVZ HSPHKVZ JSH]LZ WHYH LS WYVJLZV )HZL ` *VYYLV (YNLU[PUV ;VKVZ LZ[mIHTVZ MYLU[L H U [YHIHQV ZPU TH`VYLZ ?HNH [YHIHQH JVU 5PRL KLZKL OHJL JHZP H|VZ ` OLTVZ [LUPKV JHKH H|V WYVWPH JH[LNVYxH JVTWHYHJPVULZ KL [PLTWV JVU LS NHUHKVY ` LS ‚S[PTV LU WYLJLKLU[LZ ` HU[L ULZ[YVZ WLKPKVZ KL HJLSLYHY JHTIPHY UV KLTVYHY KxHZ ` VW[PTPaHY WYVJLZVZ UUJH []PTVZ U UV JVTV YLZWLZ[H LS WLKPKV KL OHJLY XL SH L_WLYPLUJPH KL XPLULZ JVYYLU ZLH ‚UPJH ` SSLNHY V SH ]LSVJPKHK WYVTLKPV KLS JVYYLKVY 7LYV [HTIPtU WVKxHU ]LYZL TLQVY XL SH HU[LYPVY KH[VZ TmZ KP]LY[PKVZ JVTV ZHILY JHU[H NLU[L KLS TPZTV ZPNUV KLS 5PRL LZ U JSPLU[L XL HWLZ[H H OHJLY JVZHZ UL]HZ ` XL Z YLZWL[V WVY LS WYVMLZPVUHSPZTV KL ZZ WYV]LLKVYLZ NLULYH XL JHKH WHY[L [LUNH U aVKxHJV JVYYP} V ZHILY JHU[H NLU[L JTWSxH H|VZ LZL KxH JVUVJLY LU Xt HS[xZPTV UP]LS KL H[V L_PNLUJPH 3H JVUMPHUaH XL KLWVZP[HU NLULYH U NYHU PU[LYtZ LU SSLNHY H SH HS[YH KL SHZ L_WLJ[H[P]HZ ` LS WYVKJ[V MPUHS ML YLJPIPKV *VTV WHY[L KLS WYVJLZV WYLZLU[HTVZ ]HYPHZ PKLHZ XL HWSPJHU H SHZ WVZPJP}U XLK} LS JVYYLKVY LU[YL [VKVZ SVZ XL [PLULU Z TPZTV UVTIYL V JVU LS TPZTV LU[ZPHZTV XL SH PKLH KPMLYLU[LZ L[HWHZ KL SH JHYYLYH 3HZ TPZTHZ JVTPLUaHU LU SH PUZJYPWJP}U JVTWHYHJPVULZ TmZ YPKxJSHZ JVTV LZ[PTHY LS NHZ[V KL LULYNxH LU LXP]H I‚ZXLKH KLS RP[ JVYYLY SH JHYYLYH ` LU ‚S[PTH PUZ[HUJPH SH JLSLIYHJP}U SLUJPH H SH]HYZL SVZ KPLU[LZ UH KL[LYTPUHKH JHU[PKHK KL ]LJLZ 3HZ PUMVNYHMxHZ SSLNHYVU H KLZ[PUV JVU t_P[V ` SVZ JVTLU[HYPVZ UV ZL OPJPLYVU LZWLYHY LU SHZ YLKLZ ZVJPHSLZ KVUKL SHZ L_WYLZPVULZ KL HSLNYxH *HKH H|V KLZKL LS PUPJPV KL SHZ HJ[P]HJPVULZ KL SHZ JHYYLYHZ KHKV LS ` HNYHKLJPTPLU[V UVZ KPLYVU UH JSHYH WH[H KL XL UH ]La TmZ OPJPTVZ XL SVZ 2 KL 5PRL ZLHU UH L_WLYPLUJPH ‚UPJH WHYH [VKVZ SVZ JVYYLKVYLZ WLYMPS KPNP[HS KL SH HNLUJPH OLTVZ NLULYHKV TJOxZPTHZ HJ[P]HJPVULZ ;L_[VZ XL ZL HJVTVKHU ZLN‚U LS ZL_V KL SH WLYZVUH WLYZVUHQLZ XL [LJUVS}NPJHZ XL VWLYHIHU LU SH L_WLYPLUJPH KPNP[HS KLS ZHYPV OHZ[H YLWYLZLU[HIHU OVTIYLZ V TQLYLZ ZLN‚U LS ZL_V NYmMPJVZ XL JHTIPHIHU (NYHKLJLTVZ H .HZ[}U )HYJPH KL ?(.( XL LZ[L H|V UVZ LUJVU[YHTVZ LU U LU[VYUV KVUKL ]HYPHZ LTWYLZHZ KL [HTH|V V MVYTH LSLTLU[VZ XL JHTIPHIHU ZLN‚U SH PUMVYTHJP}U [HTIPtU OHU PUJVYWVYHKV JHYYLYHZ ` HKLTmZ SHZ OHU PKV WVZPJPVUHUKV [HTIPtU JVU ]HYPHISLZ KVUKL SH [LJUVSVNxH LYH U LQL JLU[YHS L_PZ[LU[L ;VKV ZL WLYZVUHSPaHIH WHYH XL JHKH WVZ[LY ZLH ‚UPJV ,U SH I‚ZXLKH KL PTWYLU[H YLJVYYPTVZ ]HYPHZ VWJPVULZ XL PUJSxHU F G F GK 9F G L9EGK$ H=JG ;GJJAEGK ,U[VUJLZ LS KLZHMxV LYH ]VS]LY H THYJHY UH KPMLYLUJPH @ LU LZH JVTWYHY LS LXPWHTPLU[V WHYH PTWYPTPY ¸LU JHZH¹ OHZ[H IZJHY [VKV [PWV KL I‚ZXLKH LZ XL UHJL SH PKLH KL NLULYHY UH PUMVNYHMxH WLYZVUHSPaHKH ` MVYTHZ KL PTWYLZP}U WLYV HS [LULY U MVYTH[V [HU WVJV [YHKPJPVUHS LS +, 79,0479,:0Ô5 )(:, XL SH TPZTH UV ZL WLKH ]LY VUSPUL ZPUV XL ZLYxH U WVZ[LY U NYHU YLZS[HKV LYH JVTWSLQV 8PLULZ WVKxHU YLZVS]LY LS [HTH|V UV SSLNHIHU LU WVZ[LY KL JT KL HUJOV WVY TL[YV KL SHYNV WHYH XL SH NLU[L WLKH [PLTWVZ ` XPLULZ WVKxHU YLZVS]LY [PLTWVZ YLXLYxHU U HQZ[L KL [HTH|V H *VTV VJYYL JHKH ]La XL PUNYLZH U [YHIHQV LZWLJPHS XL ZWVUL UH WSHUPMPJHJP}U JVSNHYSV LU Z WHYLK ` XL ZLH UH L_[LUZP}U [HUNPISL KL Z JVYYPKH KL MVYTH[VZ [YHKPJPVUHSLZ KL PTWYLZP}U KPMLYLU[L ZL KPZWHY} SH JSmZPJH YLUP}U KL WYVKJJP}U WHYH [YH[HY SVZ KL[HSSLZ RPS}TL[YVZ 7VY V[YV SHKV HWHYLJxH WLYTHULU[LTLU[L SH ]HYPHISL JVZ[V XL LU UPUN‚U ,S JSPLU[L LYH 5PRL ` SH JVUZPNUH YLHSTLU[L KLZHMPHU[L 9LJPIPY WSHUPMPJHY WYVJLZHY PTWYPTPY JHZV LYH TLUVY KHY [LYTPUHJP}U ` L_WLKPY VYPNPUHSLZ +0-,9,5;,: LU U SHWZV KL KxHZ 5V WVKxHTVZ HIHUKVUHY SH L_WLYPLUJPH VUSPUL ` LU SH ^LI PTWSLTLU[H 4PLU[YHZ IZJmIHTVZ PTWYLU[H V[YV LXPWV LZ[HIH YLHSPaHUKV SHZ WYLIHZ :PU WLYKLY [PLTWV ZL JVTLUa} JVU SVZ [PLTWVZ LZ[PTH[P]VZ KL JHKH ZLJ[VY ,S WYPTLYV LU TVZ UH HJJP}U XL `H OHIxHTVZ YLHSPaHKV LS H|V WHZHKV ` XL UVZ ,S JHTPUV LYH NLULYHY HYJOP]VZ 7+- KL THULYH H[VTm[PJH ` VYKLUHKH HJ[HY KLIxH ZLY LS ZLJ[VY KL WYLWYLUZH JHUKV UVZ KPTVZ JLU[H KL SV PUL]P[HISL *YLHUKV [YHQV NYHUKLZ ZH[PZMHJJPVULZ UV Z}SV WVY SVZ ILUVZ YLZS[HKVZ LU SH ;HU[VZ 7+- JVTV WVZ[LYZ MtYHTVZ H PTWYPTPY @ LZL LYH LS WLKPKV XL U IH[JO LZWLJPHS XL WYVJLZHYH SH [V[HSPKHK KL SVZ HYJOP]VZ PUJVYWVYHUKVSL SVZ LSLTLU[VZ NLULYHJP}U KL L_WLYPLUJPH ZPUV XL [HTIPtU YLJPIP} YLJPLU[LTLU[L LS SSL]mIHTVZ H SH PTWYLU[H! ¸;LULTVZ HYJOP]VZ 7+- XL ZVU [VKVZ ULJLZHYPVZ WHYH [LYTPUHJP}U H JHKH UV KL LSSVZ ZL [HYKHYxH LU WYVTLKPV TPU[V WVY WYLTPV )PN 0KLH *OHPY KL @HOVV LS VYV LU JH[LNVYxH PU[LYHJ[P]V KLS KPMLYLU[LZ ` ULJLZP[HTVZ PTWYPTPYSVZ LU T` WVJVZ KxHZ¹ HYJOP]V SV XL UVZ KH WVY YLZS[HKV TPU[VZ V OVYHZ SV XL LZ PNHS H KxHZ KL WYLTPV *SHYxU H SH JYLH[P]PKHK ` U +PLU[L KL 7SH[H LU[YLNHKV WVY LS [YHIHQV PUPU[LYYTWPKVZ PUHKTPZPISL KLZKL JHSXPLY WU[V KL ]PZ[H *xYJSV KL *YLH[P]VZ (YNLU[PUVZ :HIxHTVZ XL H SH NLU[L SL NZ[} ` XL ,U LS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KL SHZ PUMVNYHMxHZ []PTVZ XL ]VS]LY H WLKPY HS ,S ZLJ[VY KL [LYTPUHJP}U ZVSPJP[} UH ZLYPL KL THYJHZ LZWLJPHSLZ LU SVZ HYJOP]VZ WHYH YLHSPaHY PIHU H YLJPIPYSH JVU ILUH WYLKPZWVZPJP}U UL]HTLU[L PSZ[YHKVY XL NLULYL UL]HTLU[L ]HYPVZ NYmMPJVZ WVYXL LU SHZ WYLIHZ SVZ JVY[LZ WVY NPSSV[PUH ` U SPZ[HKV WYLJPZV LU LS XL ZL KL[HSSHYHU SVZ UVTIYLZ KL SVZ LUJVU[YmIHTVZ PUJVTWH[PIPSPKHKLZ XL ZPU UPUNUH L_WSPJHJP}U OHJxHU XL HYJOP]VZ WHYH SSL]HY U JVU[YVS KLS [YHIHQV YLHSPaHKV ` LS MHS[HU[L 7VY V[YV SHKV SH UL]H PKLH HIHUKVUHIH LS VUSPUL ` KLU[YV KL SH WYL]PZPISL SH PTWYLZP}U ZL YVTWH UH ` V[YH ]La ,SPTPUHY KL[LYTPUHKHZ JY]HZ 7VY LZ[HZ YHaVULZ ZL []V XL OHISHY JVU SH HNLUJPH LUJHYNHKH KL LU[YLNHY SVZ VYPNPUHSLZ JVTWSLQPKHK KL WYVKJJP}U LYH U JVUJLW[V T` ZPTWSL ` YLSL]HU[L KL[LYTPUHKHZ [YHUZWHYLUJPHZ WYVIHY KPMLYLU[LZ YLZVSJPVULZ KL SHZ ,Z[VZ VYPNPUHSLZ ZL NLULYHIHU JVU U ZPZ[LTH H[VTH[PaHKV XL YLJVNxH ]HYPHISLZ ` SHZ WHYH SVZ JVYYLKVYLZ! LS WVZ[LY KL Z JHYYLYH PTmNLULZ @ LU LZ[L WU[V OHIxH HSNV JSH]L `H XL [VKVZ SVZ TLKPVZ MZPVUHIH JVU UH NYmMPJH NLULYHS XL ZL YLWL[xH LU [VKVZ SVZ HMPJOLZ :L SLZ THUPMLZ[} SH KPNP[HSLZ XL [YHIHQHU WHYH VUSPUL ZHU UH TLKPKH KL WHU[HSSH LU WP_LSZ ` ULJLZPKHK KL YLJPIPY SVZ HYJOP]VZ JVU SHZ THYJHZ XL ZVSPJP[HIH LS ZLJ[VY KL [LYTPUHJP}U ` LU +HKV XL LZ[HTVZ [YHIHQHUKV JVU ]HYPHISLZ KL [LJUVSVNxH UVZ THULQH WLYKxHTVZ SH YLSHJP}U KL YLZVSJP}U KL PTHNLU JHUKV SH PTHNLU WHZHIH MVYTH[V 7+- KL LZ[L TVKV JVUZLNPTVZ UH YLKJJP}U JVUZPKLYHISL KL [PLTWV HS VTP[PY SH TVZ TJOHZ ]LJLZ JVU JVZHZ XL UV L_PZ[LU H‚U KVUKL UV OH` WVY SVZ WYVNYHTHZ XL NLULYHIHU SH PUMVNYHMxH ` THUKmIHTVZ H PTWYPTPY HWLY[YH KL HYJOP]VZ LU WYLWYLUZH KLYP]HUKV LS [YHIHQV KPYLJ[HTLU[L H PTWYLZP}U L_WLYPLUJPH WYL]PH KL YLHSPaHJP}U ` XL SV ‚UPJV XL [LULTVZ LZ UH HSNV ZPU ZHILY Xt YLZVSJP}U [LUxH *HIL KLZ[HJHY LS WYVMLZPVUHSPZTV JVU LS XL SH HNLUJPH ZL THULQV ,U [VKV TVTLU[V PKLH NLULYHS KL J}TV WVKYxHTVZ OHJLY WHYH WYVKJPY LZV XL LZ[HTVZ []PTVZ UH YLZWLZ[H mNPS ` WVZP[P]H WLUZHUKV 7VY V[YV SHKV LS WYVJLZV KL NLULYHY WYLIHZ ` KLZHYYVSSHY +LZHYYVSSHTVZ KVZ WYVNYHTHZ KPMLYLU[LZ WHYH LS WYVJLZV XL ZL JVTIPU ,S ZLJ[VY KL PTWYLZP}U []V XL HKHW[HY ZZ YPWLVZ ` Tt[VKVZ KL VYNHUPaHJP}U WHYH JTWSPY [VKV WHYH ]LY ZP LZ ]PHISL ZL OHJL SHYNV ` JVZ[VZV JVTV WHYH XL XLKL HIHU LU SH NLULYHJP}U KL SVZ 7+- 7VY U SHKV LZ[HIH SH NLULYHJP}U KL SH JVU [HTH|V KLZHMPV :PLTWYL YLZWL[HUKV SH JHSPKHK ` JVSVYLZ HWYVIHKVZ WVY LS JSPLU[L LU LS LU SH PUZ[HUJPH KL WYLIH ,U[VUJLZ JHUKV ]LTVZ XL [LULTVZ YLZLS[V PUMVNYHMxH XL SLxH SVZ KH[VZ KL UH IHZL L PIH HJ[HSPaHUKV JHKH WU[V KLS PTWYLZV U‚TLYV UV U
 • 13. KLS WYVISLTH H]HUaHTVZ JVU SH WYLZLU[HJP}U H JSPLU[L NYmMPJV *HUKV SH PUMVNYHMxH LZ[HIH SPZ[H LS ZLNUKV WYVNYHTH ZL VJWHIH ;YHIHQHUKV WHYHSLSHTLU[L H PTWYLZP}U LZ[]PLYVU JVKV H JVKV SVZ ZLJ[VYLZ KL [LYTPUHJP}U KLS WYVJLZV KL NLULYHJP}U KLS 7+- KVUKL ZL HZPNUHIH U UVTIYL ‚UPJV H ` L_WLKPJP}U *HKH UV KL LSSVZ WHYJPHSPaHUKV LU[YLNHZ H TLKPKH XL ZL H]HUaHIH JVU LS 5PRL YLJPIP} SH PKLH JVU TJOV LU[ZPHZTV ` KLMPUPTVZ LS THYJV LU LS JHKH HYJOP]V XL KLIxH LZ[HY WLYMLJ[HTLU[L VYKLUHKV WHYH WVKLY [LULY UH [YHIHQV +L LZ[L TVKV ZL WKV JVTWSL[HY LS HTIPZPVZV [YHIHQV ` JTWSPY JVU SVZ WSHaVZ KL XL SH PKLH [LUxH ZLU[PKV KL YLHSPaHJP}U KVUKL LYH PTWVY[HU[xZPTV LS JSHYH YLMLYLUJPH LU JHZV KL XL HSNUH PTWYLZP}U [LUNH MHSSHZ V ZL YVTWH ` [PLTWV WHJ[HKVZ JVU LS JSPLU[L WSHaV KL WYVKJJP}U ` SH JHSPKHK KL SH WPLaH XL LU[YLNHYxHTVZ []PtYHTVZ XL ]VS]LY H LUJVU[YHY U KL[LYTPUHKV WVZ[LY UH ]La TmZ KLTVZ[YHTVZ LZ[HY H SH HS[YH KL SVZ TmZ NYHUKLZ KLZHMxVZ
 • 14. KPNP[HS * ;VYYLU[ ;VY[NLY 5H]LZ ` 4(. =/ 7VS 0UK *HU :HS]H[LSSH )HYILYm KLS =HSStZ )HYJLSVUH ,(:@1,; 9V[SHJP}U KL SHZ MYNVUL[HZ KL ,(:@1,; WHYH SH JHTWH|H ¸5V OH` OL]VZ¹ KLZHYYVSSHKH WVY SH HNLUJPH + 3H HNLUJPH KL WISPJPKHK + YL[} H SVZ Q}]LULZ KL SH JHWP[HS H JHTIPHY THKYPK Z UVJOL KL MPLZ[H LU 4HKYPK WVY UH QLYNH LU SH PZSH ISHUJH 7HYH LSSV Z}SV [LUxHU XL JVUZLNPY QU[HY H HTPNVZ LU TPU[VZ KPZWLZ[VZ H PYZL LU LZL TVTLU[V H 0IPaH :PU WYL]PZP}U ZPU LXPWHQL [HU Z}SV JVU TJOHZ NHUHZ KL ]P]PY SH MPLZ[H LU SH PZSH ISHUJH (] KL SHZ (TtYPJHZ 5H]L (. 7HYXL ,TWYLZHYPHS *VZSHKH *VZSHKH 4HKYPK 4PYm LS ]PKLV LU IHZL;=
 • 15. :*/,77,: +LJVYHJP}U KL ,:*(9()(16 WHYH SH UL]H ILIPKH LULYNt[PJH = ,:;9,33( +(44 +LJVYHJP}U KL ;YmPSLYZ KL KPZ[YPIJP}U TLKPHU[L SVUH KL JHTP}U SHXLHKH ` ]PUPSVZ KL [YHZLYHZ 4(. =/
 • 16. *3,(9 */(55,3 +LJVYHJP}U KL IPJPJSL[HZ )0*05. ]PUPSVZ SHTPUHKVZ IYPSSV WHYH NHYKHIHYYVZ [YHZLYVZ KL WSmZ[PJV ` /7 YLK I WV^L
 • 17. 4(. =/ :,9 +LJVYHJP}U KL TVKLSVZ KPZ[PU[VZ KL MSV[H KL YLWHY[V +LSLNHJP}U *H[HSU`H (+,9 +LJVYHJP}U MSV[H +PZ[PU[VZ TVKLSVZ KL ]LOxJSVZ LU[YL JVJOLZ MYNVULZ ` MYNVUL[HZ ,U WSV[[LY KL JVY[L ` ]PUPSV PTWYLZV HS[H KYHJP}U SHTPUHKV 7HYH UH JHU[PKHK KL ]LOxJSVZ
 • 18. 9LHSPaHTVZ SH PTWYLZP}U KL T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH LS MYLU[L KLS LKPMPJPV KL ;LSLJVT LU 7LY[V 4HKLYV 0UZ[HSHTVZ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH LS SHUaHTPLU[V KL SH UL]H PKLU[PKHK ]PZHS KL 7LYZVUHS LS JHS ZL YLHSPa} TLKPHU[L SH [LJUVSVNxH KLS THWWPUN + @ ZL PTWYPTPLYVU V[YVZ T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV WHYH SH PUJ}NUP[H WYL]PH HS L]LU[V ),56: (09,: 7,9;6 4(+,96
 • 19. 4(/6 1*+LJH_ 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U LU SH WSHU[H (SV]LYH 4HKYPK T KL ]PUPSV TPJYVWLYMVYHKV *VSVJHKVZ LU SH JYPZ[HSLYH KL :HSPKHZ KL SH ; HLYVWLY[V KL )HYJLSVUH ;VTT` /PSMPNLY 7HZLV KL .YHJPH 4(. 6; +,:;(*(+6
 • 20. 6(23,@ 4(+90+ 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH )(9*,365( 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH 4(. 6;
 • 21. *65:,3/ .,5,9(5 + (9(5 +LJVYHJPVU KL THYXLZPUHZ LU WHYHKHZ KL H[VIZLZ LU ]PUPSV SHTPTHKV .05:( 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU )HYJLSVUH 7HYH +PU}WVSPZ
 • 22. 76:;,9:*67, =6., 4(. 6; 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU )HYJLSVUH ` T LU 4HKYPK 4(+90+ )(9*,365(
 • 23. *HS ML LS TV[P]V KL HWSPJHY UH UL]H ZL|HSt[PJH LU [VKHZ SHZ NHYHU[xH H SHYNV WSHaV WSHU[HZ KL (YNLU[PUH @ XL KLZHMxVZ PTWSPJHIH LZ[H HJJP}U [VTHUKV (Zx ML XL XL KLJPKPTVZ XL )HZL UVZ HJVTWH|HYH LU LZ[L JVTV YLMLYLUJPH SH PTWSLTLU[HJP}U H UP]LS NSVIHS WYV`LJ[V 8PLULZ HKLTmZ []PLYVU XL JTWSPY JVU ULZ[YVZ ( WYPUJPWPVZ KL LZ[L H|V ZL UVZ WYLZLU[} LS WYV`LJ[V KL JHTIPHY SH LZ[YPJ[VZ JVU[YVSLZ KL ZLNYPKHK WHYH [YHIHQHY KYHU[L TLZLZ LU THYJH KL ULZ[YH LTWYLZH! ¸KLQHY KL ZLY *LTLU[VZ 4PUL[[P WHYH ULZ[YHZ WSHU[HZ 7HY[PJPWHUKV KL UH JHWHJP[HJP}U KL OVYHZ WHYH WHZHY H ZLY /VSJPT (YNLU[PUH¹ [VKV LS LXPWV WHZHUKV WVY YPNYVZVZ JVU[YVSLZ TtKPJVZ OHZ[H PUJSZV JVU[YVS KLS LZ[HKV KL ZZ OLYYHTPLU[HZ /VSJPT UHJP} LU :PaH LU ` OV` LZ UH KL SHZ LTWYLZHZ SxKLYLZ KLS TUKV LU SH WYVKJJP}U KL JLTLU[VZ OVYTPN}U LSHIVYHKV ` 8L VWPUP}U [L TLYLJL SH PTWSLTLU[HJP}U KL [VKH SH ZL|HSt[PJH LU SVZ [PLTWVZ LZ[PWSHKVZ ` JVTV SLZ YLZS[} SH L_WLYPLUJPH HNYLNHKVZ ,U /VSJPT JVUZ[YPTVZ SHZ IHZLZ WHYH LS M[YV KL SH ;YHIHQHTVZ KL SH THUV KL )HZL LU [VKHZ SHZ L[HWHZ PUJSZV LU SVZ ZVJPLKHK JHWHJP[HTVZ H ULZ[YVZ LTWSLHKVZ WHYH XL LZ[tU H SH TVTLU[VZ TmZ KPMxJPSLZ XL ZL UVZ WYLZLU[HYVU! JTWSPY JVU SVZ ]HUNHYKPH KL SH PUKZ[YPH +HTVZ ZVSJPVULZ PUUV]HKVYHZ H WSHaVZ LZ[PWSHKVZ @ SV SVNYHTVZ ,U [V[HS JVSVJHTVZ JHY[LSLZ H ULZ[YVZ JSPLU[LZ LU (YNLU[PUH ` HSYLKLKVY KLS TUKV TmZ KL T[Z KL HS[YH JHY[LSLZ PU[LYUVZ ` JHY[LSLZ L_[LYUVZ ,Z[L JHTIPV YLWYLZLU[HIH U NYHU KLZHMxV WHYH 4PUL[[P `H XL LU[YL V[YHZ JVZHZ KLIxH OHJLYZL U JHTIPV KL JHY[LSLYxH ` ZL|HSt[PJH LU *HS ML LS YLZS[HKV KL PTWSLTLU[HYSV H UP]LS WHxZ ` JVU SH ZZ WSHU[HZ KL JLTLU[V OVYTPN}U ` Wt[YLVZ KLS WHxZ HWSPJHUKV JVUMPKLUJPHSPKHK KLS JHZV SVZ HS[VZ Z[mUKHYLZ KL JHSPKHK XL UVZ L_PNL /VSJPT JVTV THYJH -L U NYHU [YHIHQV LU LXPWV ZWPLYVU THU[LULY SH JVUMPKLUJPHSP TUKPHS KHK XL LS WYV`LJ[V ULJLZP[HIH ZL HKHW[HYVU H ULZ[YVZ L_PNLU[LZ WSHaVZ KL LU[YLNH ` JTWSPLYVU JVU SH JHSPKHK JVTWYVTL[PKH 8L WLYMPS KLIxH [LULY LS WYV]LLKVY LUJHYNHKV WHYH LZ[L [YHIHQV *VUMPHTVZ LU )HZL ` UV UVZ LXP]VJHTVZ 7VY XL WLUZHYVU LU )HZL WHYH LUJHYHY LZ[L WYV`LJ[V *HUKV IZJHTVZ HS WYV]LLKVY XL UVZ HJVTWH|HYH LU LZ[H [HYLH WYPVYPaHTVZ LS HSJHUJL H UP]LS UHJPVUHS SH KPZ[YPIJP}U L PUZ[HSHJP}U (UKYLH 4VZ[P KLS WYVKJ[V [LYTPUHKV LU [VKHZ ULZ[YHZ WSHaHZ *}YKVIH /VSJPT (YNLU[PUH 4LUKVaH 1Q` :HS[H ` 9VZHYPV ZPU KLQHY KL SHKV SH JHSPKHK ` LS *VVYKPUHKVYH KL (WSPJHJP}U ` (KP[VYxH KL 4HYJH WYLJPV 8L JHYHJ[LYxZ[PJHZ KLIxHU [LULY SVZ TH[LYPHSLZ H [PSPaHY ` JVTV SVZ KLMPUPLYVU ^^^OVSJPTJVTHY 3H JHSPKHK YLWYLZLU[} U WU[V JSH]L LU LS KLZHYYVSSV KLS WYV`LJ[V `H XL []PTVZ XL [YHIHQHY JVU WYVKJ[VZ KL WYPTLYH THYJH ` JVU
 • 24. 76:;,9:*67, 4(. 6; 9(@ )(5 0TWYLZP}U KL SVUHZ TLZO T WHYH KLJVYHJP}U KL MHJOHKH LU 4HKYPK
 • 25. 05+:;90( (9.,5;05( ( [YH]tZ KL UH PTWVULU[L PUZ[HSHJP}U TYHS JVU U YLJVYYPKV KL TmZ KL TL[YVZ KLZ[HJHKVZ PSZ[YHKVYLZ KPZL|HKVYLZ ` HY[PZ[HZ NYmMPJVZ NLULYHU UH VIYH XL LZ U 4(. ,= OVTLUHQL ` UH WLZ[H LU ]HSVY KL SH [YHKPJP}U PUKZ[YPHS KL ULZ[YV WHxZ PSZ[YHJPVULZ KL SVZ OP[VZ TmZ YLSL]HU[LZ KL UH OPZ[VYPH KL WQHUaH WYVNYLZV ` KLZHYYVSSV UHJPVUHS
 • 26. =05036 +, *69;, ,:4,903(+6 =05036 79,404 3(405(+6 4(;, 7(9( 73(@9664 73(@9664 +,*69(*065 +, 7(9,+,: @ 7,9;(: 503,=,9 (9. +LJVYHJP}U PU[LNYHS KL VMPJPUHZ WHYH UPSL]LY (YNLU[PUH :L YLHPa} U YLSL]V WYL]PV SH ZLSLJJP}U KL TH[LYPHSLZ H [PSPaHY ZLN‚U LS ZVWVY[L KL JHKH WPZV KL SH JVTWH|PH U [YHIHQV TPUJPVZV XL SSL]V ]HYPVZ KPHZ KL PTWYLZP}U L PUZ[HSJP}U KmUKVSL SH WYLJPZP}U XL LZ[L [PWV KL [YHIHQVZ ULJLZP[H =05036 ,:4,903(+6 =05036 +, *69;, =05036 +, *69;, 7(9( :,j(3,;0*( =05036 40*967,9-69(+6 =05036 +, *69;, =05036 40*967,9-69(+6
 • 27. PKLHZ PTWYLZHZ )HYJLSVUH 4HKYPK * ;VYYLU[ ;VY[NLY 5H]LZ ` (] KL SHZ (TtYPJHZ 5H]L (. 7VS 0UK *HU :HS]H[LSSH 7HYXL ,TWYLZHYPHS *VZSHKH )HYILYm KLS =HSStZ *VZSHKH ;LS! ;LS! -H_! -H_! IHZLUL[ ILUVZ HPYLZ IHYJLSVUH THKYPK