SlideShare a Scribd company logo
Topchefs eindelijk tot
                                           ridder bekroond
                                                                           Jonge linguïst brengt leven in
                                                                           de Antwerpse brouwerij                                ➜ I P.1
                                                                                                               Horecatel, hét trefpunt van de
                                                                                                               horecaprofessional

                                           Fed. Ho.Re.Ca vond het                      De cafés en clubs van De                        Een horecaprofessional
                                           dringend tijd dat onze topchefs                 Keyserlei vormden in de jaren                     moet op de hoogte zijn van
                                           naar waarde werden geschat.                   1970 en 1980 het swingende                       alle culinaire tendensen. Hij
                                           Een brief naar de hoogste                    hart van Antwerpen. Met                        moet zijn klanten op de best
                                           instanties kan soms wonderen                   de laatste trein kwamen de                       mogelijke manier ontvangen
                                           doen. Sindsdien zijn onze twee                  klanten van heinde en ver om                      en steeds openstaan voor
‘Of we de evaluatiesites nu leuk vinden of niet, ze    driesterrenchefs, Peter Goossens en Geert Van Hecke,      er een kreeftje te eten en een dansje te doen, om nadien        nieuwe projecten. Inspiratie nodig? Die kunt u opdoen op
bestaan en ze zullen nooit meer verdwijnen.        bekroond tot ridder in de Leopoldsorde.             voldaan met de eerste trein weer naar huis te rijden. Als        Horecatel.
Het komt er dus op neer ermee om te (leren) gaan.’                                    het aan Davy Verbeke ligt, komt die gouden tijd terug.

➜ Column P. 2                       ➜ P. 3                             ➜ P. 6                                 ➜ P. 9
                Ho.Re.Ca Vlaanderen


                                  KRANT
            Nr 23 - februari 2011
        Verschijnt 10 keer per jaar
               Oplage: 31.300
              V.U. Jan De haes
            Horeca Marketing
     Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel
      www.fedhorecavlaanderen.be
        Afgiftekantoor: Mechelen                                  De officiële krant van de federaties Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en WalloniëBtw-verlaging heeft                                                                  Solid Sun Protection

positief effect
Helaas Omzetdaling voor rookvrije cafés
                                                                              -€ 200
                                                                                                      www.symoparasols.com
                                                                                              00 *
                                                                                         tens € 10
                                                                                     an mins
                                                                                  koop v
                                                                              bij aan        aarden
                                                                                      r voorw
                                                                                       vo
                                                                                  d onde
                                                                               * aanbo
                                                                            the experts since 1932             Tel.: 050 32 07 95 • info@symo.be
                                                                                           Iedereen komt...
                                                                                           U TOCH OOK ?


© Wouter Van Vooren

Zes procent meer omzet              Het klopt dus niet dat de btw-          eten recupereerde iets maar blijft
draaide de Belgische               verlaging een maat voor niets is         ontoereikend om alle verliezen in
horecasector in de eerste             geweest. De sector herademt en er is       de horecasector op te vangen. Deze                    45ste ed.
negen maanden van 2010, in            minder in het zwart gewerkt. Minister       cijfers bewijzen dat de btw-verlaging
vergelijking met dezelfde             van Financiën Didier Reynders (MR)        wel degelijk aan een reële noodzaak
periode in 2009. Een stijging           is tevreden met deze resultaten en        tegemoetkomt.”
die wordt toegeschreven aan
de verlaging van de btw van 21
                         drukt erop dat zijn ultieme doel blijft
                         om naar een btw-verlaging naar            Toekomst                                13 > 17 maart 2011
naar 12 procent. Voor de helft          6 procent te gaan.
van de rookvrije cafés is er
                                                    cafés bedreigd
echter minder goed nieuws.            Rookverbod nefast                                                  WEX • Marche-en-Famenne • België
Zij hebben te kampen met een                                    Het aantal rookvrije horecazaken                     www.horecatel.be                         wex.be
omzetdaling.                   Aangezien de btw-verlaging alleen         steeg van 64% in 2009 naar 88% in
                         voor maaltijden geldt, genieten de        2010. “Veel cafés waar iets gegeten
Het omzetcijfer van de horecasector        cafés hier nauwelijks van. Zelfs de        kon worden, namen een risico door       rookverbod doet het ergste vrezen             wanneer zij hun prijzen verdubbelen
ging van 4,09 miljard euro tijdens        cafés die gingen voor een volledig        eten te blijven serveren”, zegt Van      voor de cafésector. Uit antwoorden            maar dat accepteert geen klant. Een
de eerste drie kwartalen van           rookverbod en toch nog maaltijden         Assche. “Ook al redde de btw-         van de caféhouders blijkt zelfs dat            verruiming van de btw-verlaging van
2009 naar 4,34 miljard euro in de         serveren, zien hun omzet dalen.          versoepeling een pak van onze leden      zonder de rookwetgeving de crisis             eten naar drank zou hen opnieuw
vergelijkbare periode in 2010. Dat is                                van het faillissement, toch blijft het    zich liet voelen. Van Assche: “Van            wat ademruimte geven. In Nederland
een brutostijging van 6,04 procent. De      Van de 24% horecazaken die door          voor velen vechten om te overleven      alle horecazaken zien onze cafés             bijvoorbeeld geldt het btw-tarief van
reële groei beloopt 4,25 procent.         de verstrengde wetgeving in 2010         nu ze de sigaret geschrapt hebben.      vandaag nog steeds het meest               6% voor niet-alcoholische dranken.
                         volledig rookvrij werd, boekt meer        Een verdere uitbreiding van de btw is     af. Volgens de studie van prof. Dr.            Waarom kan dit in België niet? Of
De hotels en eetgelegenheden zagen        dan de helft een omzetdaling. Dat         dus aangewezen.”               Gislain Houben van de UHasselt              wacht de regering tot een belangrijk
hun omzet zelfs met 8,6 procent          blijkt uit een evaluatie van Fed.                                zal de helft van de cafés binnen vijf           deel van ons socioculturele erfgoed
stijgen, van 2,912 miljard tot 3,162       Ho.Re.Ca Vlaanderen. Afgevaardigd         Helft cafés verdwijnt             jaar verdwijnen als de regering niet           voorgoed zijn deuren sluit?”
miljard euro, blijkt uit de btw-         bestuurder Danny Van Assche:                                  snel iets onderneemt. Zij kunnen
aangiften.                    “De btw-verlaging naar 12% op           Deze economische impact van het        enkel het hoofd boven water houden
➜ I P.2
➜ I Column I                                    ➜ I vraag van de maand I


                                          Wordt uw terras
‘Ge zijt een                                    steeds belangrijker
onnozelaar
en ik heb uw
                                          voor uw zaak?
                                          Ja/nee geef uw reactie op ➜ www.fedhorecavlaanderen.be
commentaar niet
nodig’
Als we ergens in onze sector een haat-liefdeverhouding mee hebben, dan
zijn het wel de vele evaluatiesites of reviewsites op internet. Ook in ons land
schieten deze evaluatiesites als paddenstoelen uit de grond om de klant de
gelegenheid te geven zijn restaurant- of hotelervaring met ons te delen. Soms
erg lastig, geregeld leerrijk en af en toe ook een zeer goede vorm van reclame.
Of we deze sites nu leuk vinden of niet, ze bestaan en ze zullen nooit meer
verdwijnen. Het komt er dus op neer ermee om te (leren) gaan.


Ik vond hierover onlangs een artikel van een onderzoeker aan een Londense
universiteit met enkele erg interessante bemerkingen. Het artikel wijst erop
dat de evaluaties op deze reviewsites “blijvend” zijn; ze moeten dus ernstig
genomen worden. Het verhaal gaat dat een Australisch restaurant de deuren
moest sluiten omdat het op een e-mail van een klant had geantwoord: “Beste
Lorraine, ge zijt een onnozelaar en we hebben uw commentaar niet nodig.”
Lorraine was minder onnozel dan ze eruit zag en plaatste deze reactie op      © OPT/J.P.Remy

Twitter en Facebook. Het gevolg was desastreus. We moeten deze nieuwe media
                                          Het terras betekent niet langer    Ho.Re.Ca Vlaanderen Krant wil      Elke maand confronteert Ho.Re.Ca
dus ernstig nemen!                                 wat stoelen en tafels buiten zetten  graag weten of het terras steeds     Vlaanderen Krant u met een
                                          als het zonnetje schijnt. Voor veel  belangrijker wordt voor uw        ‘controversiële’ vraag. Wij horen
                                          horecaondernemingen is het terras   horecazaak. Is het ook voor u een    graag wat u ervan vindt en hoe u
Bovendien valt het soms ook mee. De onderzoeker ontdekte dat de positieve
                                          het verlengstuk van de zaak. Men    verlengstuk van de zaak geworden?    dat in de praktijk ervaart.
commentaren veel talrijker waren dan negatieve commentaren. Het is ook       investeert in dat terras. De juiste  Laat het ons weten en antwoord      De ja/nee-poll vindt u terug op
een illusie te denken dat deze sites iets zijn voor jonge mensen. Alle leeftijden  meubelen, verschuifbare wanden,    op onze poll of stuur een meer
                                                                                  ➜ www.fedhorecavlaanderen.be
                                          brede parasols en terrasverwarming   uitgebreide reactie naar
vonden hun weg naar deze evaluaties. De commentaren gingen vooral over de                                              Een meer uitgebreide reactie kan u
                                          zijn maar enkele attributen die veel  krant@horeca.be.
                                                                                  mailen naar krant@horeca.be.
kwaliteit van het eten, de geboden dienstverlening, de ambiance en dan pas over   geld kosten.
                                                                                  We komen terug op de reacties in
de prijs. Opvallend was dat vooral het gedrag van de kelners in het lang en het
                                                                                  een volgende editie.
breed wordt bediscussieerd.


Wat kunnen we uit dit onderzoek leren? In de eerste plaats dat de reacties op     Onze vorige vraag was:
deze sites blijvend zijn. Zoek dus zelf geregeld eens op het internet naar uw
restaurant, café of hotel om goed te weten wat er over u gezegd wordt. Mensen
                                           Hebt u dit
op reviewsites zijn erg gevoelig voor dienstverlening en ambiance: investeer     jaar vakantie                      Vakantie nemen lijkt een verworven recht voor de
                                                                        meeste Belgen, maar voor horecaondernemers is dat
daar ook in. Vriendelijkheid en attente bediening hoeven niet veel te kosten,
maar worden enorm geapprecieerd. Spoor uw personeel aan om dit ter harte
                                           genomen?                         niet altijd het geval. 41% heeft geen vakantie genomen
                                                                        in 2010. Het is niet altijd evident om de zaak gedurende
                                                                        verschillende weken te sluiten en als men besluit te
te nemen. Aarzel niet om zelf contact te zoeken met ontevreden klanten. Het                                  sluiten, heeft de uitbater vaak nog een hele administra-
medium biedt u de gelegenheid dit te doen, wat vroeger onmogelijk was. En                                   tie af te werken. Hopelijk kunnen in 2011 meer horeca-
                                                                        ondernemers van een vakantie genieten.
misschien het allerbelangrijkste: zorg zelf ook voor een mooie, bruikbare en       JA 59 %
informatieve website. Klanten die naar reviewsites surfen, houden ervan om ook     NEE 41 %
de website van het hotel of restaurant zelf te bekijken. Grijp die kans met beide
handen! Niemand zal uw etablissement zo van zijn beste kant kunnen laten zien
dan uzelf. We gaan er verder in deze krant dieper op in.


Wat doet Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen om u hierbij te helpen? Samen met onze
Europese koepelorganisatie Hotrec doen we inspanningen om deze sites        Michel Moortgat is
                                          ‘Manager van 2010’
eerlijker te maken. We gaan in overleg met de grote spelers om ervoor te
zorgen dat evaluatiesites niet vol rioolartikels komen te staan, dat ondernemers
de kans krijgen om te antwoorden en dat valse berichten onmogelijk worden.
Daarnaast plant de Federatie dit voorjaar een reeks opleidingen in heel
                                                              Michel Moortgat, ceo van de       In een dalende biermarkt steeg in
Vlaanderen om u beter te leren communiceren, zowel met de klant als met de                         brouwerij Duvel Moortgat, is door    de periode 2007-2009 de omzet
media. Want wat we er ook van denken, de nieuwe media zijn ‘here to stay’. We                       Trends uitgeroepen tot Manager     met 30 en de nettowinst zelfs met
                                                              van 2010. De 43-jarige gedelegeerd   37 procent. Michel Moortgat wordt
kunnen er dus maar beter nuttig gebruik van maken.
                                                              bestuurder volgt Bert De Graeve     geloofd als een open en charmante,
                                                              (Bekaert) op als 26ste Manager van   maar ook een kordate en strikte
                                                              het Jaar.                manager die een nuchtere, no-
Danny Van Assche                                                                          nonsensebedrijfscultuur voorstaat.
Afgevaardigd bestuurder Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen                                      Het juryrapport prijst Duvel Moortgat
                                                              als een zeer crisisbestendig bedrijf.  Leo Vernimmen
➜ I P.3
➜ I actueel I
                                                                                        Totaalinrichting
                                                                                        Projecten in heel België

Topchefs benoemd tot
ridder in de Leopoldsorde
© RV                               © Wouter Van Vooren

Topchefs Peter Goossens           die onze keuken zo typisch maken.    Nochtans moeten we vaststellen dat
en Geert Van Hecke zijn           Wel kunnen we er niet omheen dat de   België weinig trots uitstraalt over zijn
uitgeroepen tot ridder in          echte ambassadeurs van onze keuken    culinaire prestaties. In Frankrijk is
                                                                 Ontwerp en uitvoering van
de Leopoldsorde. Zij kregen         de restaurants zijn met Michelinster,  het traditie dat een chef die tot het    stijlvolle interieurs voor
die onderscheiding van            meer bepaald die met drie sterren.    hoogste sterrendom wordt geroepen,           Hotel
koning Albert. Fed. Ho.Re.Ca         Op dit ogenblik genieten twee van    ook een erkenning van de republiek
had daartoe een aanvraag           onze chefs deze hoogste culinaire eer:  ontvangt. Soms is dit een Ordre           Restaurant
ingediend bij eerste minister        Geert Van Hecke van De Karmeliet     Nationale des Mérites, meestal is het          Bar
Yves Leterme , minister van         in Brugge (sinds 1996) en Peter     een opname in het Légion d’Honneur,
KMO’s en Zelfstandigen            Goossens van Het hof van Cleve te    de hoogste eer die voor een Fransman
Sabine Laruelle en minister         Kruishoutem (sinds 2005). Dit brengt   is weggelegd.                                       MAROON MEchElEN
van Economie Vincent Van           hen in een zeer select kransje in de
Quickenborne.                wereld.”                 In België wordt een chef echter      BISTRO DE VREDE MOERkERkE

                                           nauwelijks officieel gehuldigd voor
Frankrijk honoreert zijn topchefs al      ‘Het behalen van drie         zijn prestaties. Alleen Pierre Romeijer
jaren, het was hoog tijd dat ook België                        ontving in 2001 de titel van baron.
zijn chefs op een voetstuk plaatste,
                        Michelinsterren is een        Deze eer werd echter niet weggelegd
aldus Fed. Ho.Re.Ca. We citeren de       uitzonderlijke prestatie.       aan de andere driesterrenchefs die
brief.                     Vergelijk het met een atleet     ons land heeft gekend: Geert Van
                        die goud behaalt op de        Hecke, Peter Goossens, Jean-Pierre
“Als België voor iets bekend is in de                         Bruneau, Marcel Kreusch (✞) en
rest van de wereld, dan is het wegens
                        Olympische Spelen, maar        Pierre Wynants.
zijn bourgondische manier van leven.      daarvoor niet één wedstrijd
Onze keuken is wereldvermaard.         moet winnen, maar dit elke      Namens Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen,
Nergens ter wereld worden er          dag moet doen’            Brussel en Wallonië zouden wij u
zoveel restaurants met Michelinster                          daarom willen verzoeken een officiële
teruggevonden op zo een beperkte                           erkenning toe te kennen aan de
oppervlakte als bij ons. Net als in     We staan er te weinig bij stil, maar   Belgische driesterrenchefs. Deze
Frankrijk en in Italië is het culinaire in  het behalen van drie Michelinsterren   chefs verdienen deze erkenning voor
België tot kunstvorm verheven.        is een uitzonderlijke prestatie.     hun prestaties, maar tegelijkertijd
                       Vergelijk het met een atleet die goud  is dit ook een huldiging van de hele
Wat België onderscheidt van vele       behaalt op de Olympische Spelen,     horecasector. Het geeft aan dat België
buurlanden, is niet alleen onze       maar daarvoor niet één wedstrijd     zijn keuken even ernstig neemt als
topgastronomie, maar ook de brede      moet winnen, maar dit elke dag moet   men dat doet in Frankrijk.”
keuze aan restaurants en brasserieën     doen.
Mannentoiletten kunnen vader-
en stomapatiëntvriendelijker
                                                                                         DSM Interior Projects
Onlangs bereikten ons            binnenbracht en mevrouw voor de     maar misschien wordt het anno
                                                                                         Hubert d’Ydewallestraat 19
twee klachten over              kindjes zorgde, ligt al even achter   2010 ook tijd om de ‘genderklik’ te
de voorzieningen in             ons. Er zijn ook carrièrevrouwen en   maken en babyvoorzieningen in de
                                                                                         8730 Beernem
mannentoiletten. Er zijn           huisvaders tegenwoordig. Om nog     herentoiletten te installeren. Ook                             T 050 28 18 00
zelden of nooit voorzieningen        maar te zwijgen van gescheiden      papa’s willen de luiers verversen. Of                            T 052 46 36 50
om luiers te verversen.           gezinnen waar meneer soms alleen     het zou vaders op het idee kunnen                              T 03 233 89 00
Bovendien staat er haast nooit        instaat voor de kinderen. Of het gezin  brengen dat zij dat net zo goed                               E info@dsminterieur.be
een vuilnisbakje. Terwijl          leeft gelukkig samen en daar hoort    kunnen doen.                                        www.dsminterieur.be
dat voor stomapatiënten een         dan bij dat de taak om de luiers te
noodzakelijk attribuut is.          verversen netjes verdeeld wordt.      Waarom zijn voorzieningen               hOTEl GEMEENTE hUIS NIEUwPOORT
Misschien iets om over na te
denken als u binnenkort uw          Verboden domein
                                            om luiers te verversen                                 SANTOS PAlAcE kOkSIjDE


toiletten zou vernieuwen.                                alleen aanwezig in de           Zoekt u de ideale partner voor de
                                                                  realisatie van uw interieur project?
                       Gemakkelijker gezegd dan gedaan,      damestoiletten?              DSM Interior Projects biedt met haar
Waarom zijn voorzieningen om         want de papa moet maar eens                              ervaren, creatief en dynamisch team
luiers te verversen alleen aanwezig     een luier proberen te verversen     Voor een verzorgingskussen is er       een kwaliteitsvolle totaaloplossing
in de damestoiletten? Zijn er niet      in een restaurant, taverne of café.   natuurlijk ruimte nodig. Ruimte die     op het gebied van interieurontwerp,
net zoveel papa’s als mama’s en       Zonder in het verboden domein der    niet in elke horecazaak voorhanden      aanneming en uitvoering voor horeca
                                                                  interieurinrichtingen.
kunnen die niet net zo goed luiers      damestoiletten binnen te dringen zal   is. Een klein vuilnisbakje zetten zodat
                                                                  Meer weten? Contacteer één van
verversen? Prangende vragen waar       hij daar wellicht niet in slagen.    stomapatiënten zonder zorgen iets      onze interieur specialisten voor een
elke horecazaak eens zou moeten bij                          bij u kunnen nuttigen, is maar een      persoonlijk onderhoud of bezoek
stilstaan.                  Toerisme en horeca werken aan      kleine moeite.                onze website www.dsminterieur.be
                       thema’s als toegankelijkheid,                             met onze realisaties!
De tijd dat meneer de centen         duurzaamheid en participatie,      Katia Belloy
Béarnaisesaus:
ook warm heerlijk!
Béarnaise 3L - 4887
Een ware delicatesse met dragon en fijn kruidenboeket.
Deze Béarnaise is opwarmbaar.
Ons smaakvol assortiment fijne kwaliteit!
Deel onze passie en kom onze nieuwste
creaties ontdekken op Horecatel 2011!
                 Wallonie Expo S.A. - Stand 2AB2
Parc d’Activités du Wex - Rue des Deux Provinces, 1, B-6900 Marche-en-Famenne                            Vamix nv • Maatschappelijke zetel: Moutstraat 64, B-9000 Gent
                            Commerciële dienst: Ottergemsesteenweg-Zuid 806, B-9000 Gent • Tel. 09 240 17 41 - Fax 09 220 71 67
                            Voor meer informatie over onze producten en promoties: www.vandemoortelefoodservice.be
➜ I P.5
➜ I Varia I                                   Over de
                                         grens                 ASTRANOVA.com
Bedwantsen:                                   Restaurant
ongenode                                     Eva Longoria
                                         failliet
hotelgasten                                   Grote namen zijn geen garantie
                                         om niet failliet te gaan in de
                                         horecasector, zelfs niet als het
                                         om Hollywood-sterren gaat.
                                         De uitbaters van actrice Eva
                                         Longoria’s restaurant en nachtclub
                                         in Las Vegas, Beso, hebben het
                                         faillissement aangevraagd nadat
                                         de schuldenberg was gegroeid
                                         tot 5,7 miljoen dollar. De ster uit
                                         Desperate Housewives opende
                                         de zaak in Sin City in 2009 met
                                         zakenpartner Todd English.
                                         Longoria probeerde onlangs nog
                                         het faillissement te vermijden
                                         door er een miljoen dollar van
                                         haar persoonlijke vermogen in
                                         te pompen. Ook nam ze 375.000
                                         dollar aan onkosten voor haar
                                         rekening.


                                         Verpakking
                                         geeft aan
                                         wanneer
                                         inhoud
Onlangs verschenen in de        op matrassen of lakens, tenzij er    bedorven is
media alarmerende berichten       echt heel veel zijn. Daar kijken heeft
over de aanwezigheid van        dus weinig zin. Ze verschuilen zich   Wetenschappers van de
insecten in onze hotels. Maar      voornamelijk in de constructies rond   universiteit van Strathclyde
geen paniek, de aanwezigheid      de matras: de lattenbodems, de      hebben een verpakking ontwikkeld
van bedwantsen in onze hotels      poten van lattenbodems, armaturen
                                         die verwittigt wanneer het voedsel
is echt niet zo erg als beweerd     die tegen de wand bevestigd zijn,
wordt. Toch enkele tips om       bekledingen met holle ruimten tegen   erin de houdbaarheid overschrijdt.
deze beestjes op een veilige      de wanden, plinten…           Deze intelligente verpakking zou
afstand te houden.                                voedselverspilling moeten helpen
                    Wanneer een klant bedwantsen       tegengaan. Ze bevat een indicator
Bedwantsen voeden zich met bloed    meldt, verplaats hem of haar dan     die van kleur verandert wanneer
en zijn nachtactief. ’s Nachts komen  meteen naar een andere kamer.
                                         het voedsel erin minder fris
ze uit hun schuilplaats, aangetrokken  Zijn er effectief bedwantsen, laat de
                                         wordt, de verpakking beschadigd
door onze lichaamswarmte en de     kamer dan onaangeroerd. Verwijder
lucht die we uitademen. Ze prikken   vooral geen dekens, lakens of      is of de koudeketen te lang werd
ons en zuigen het bloed op. Dit kan   andere, want dit kan de beestjes     doorbroken.
bij de mens voor allergische reacties  opnieuw verspreiden. Verhoog de
zorgen.                 temperatuur in de kamer tot het
                    maximum. Neem vervolgens contact     Italiaans
 Geen paniek, de            op met een professionele bestrijder.
                                         politicus
 aanwezigheid van
 bedwantsen in onze hotels
                    Visuele inspecties
                                         aangemaand
 is echt niet zo erg als        “Routinematige visuele inspecties
                    doen, is het enige efficiënte middel
                                         Italiaans te
 beweerd wordt
                    om preventief op te treden tegen     eten
                    bedwantsen”, aldus Callebaut. “Nog
Hoteliers huiveren van deze kleine   enkele tips. Hou een degelijk register
                                         In het noorden van Italië gaat
insecten. Maar is het probleem echt   bij van uw klanten, dat vermeldt
                                         het chauvinisme wel erg ver.
zo dramatisch als de media beweren?   in welke periode ze logeerden en
“We voeren al jaren pestcontrole uit  in welke kamer. Bij herhaaldelijke    Restaurateurs uit Padua
voor enkele internationale ketens.   problemen met bedwantsen is zo      hebben een brief geschreven      Stoelen - tafels - barstoelen
Van alle acties die we uitvoeren,    de oorzaak gemakkelijker op te      aan de regionale gouverneur
houden we grafieken bij, en die     sporen en kan u preventief optreden.   Luca Zaia, nota bene lid van
                                                               zitbanken - zetels
leren ons dat het aantal gevallen van  Bedwantsen komen mee met de       de xenofobe partij Lega Nord,
bedwantsen niet toeneemt maar zich   klanten, met name in de bagage die                         900 modellen (hout -alu-rotan-metaal-kunststof...)
                                         om minder tijd te spenderen
stabiliseert”, zegt Erwin Callebaut   ze bij zich hebben. Vermijd verkeer                          Maatwerk - herbekleding - vlamvertragend
van ondediertebestrijdingsbedrijf    tussen de linnenkamers op de       in Aziatische restaurants. Zaia
ECOB. “De voorbije jaren is ons     verschillende verdiepingen en plaats   bracht oudejaarsavond door in
klantenbestand in de hotelwereld    nooit linnenkarren van verschillende   een wok-sushirestaurant, waar     gratis catalogus & info : 09/228.80.20
gestegen, terwijl het aantal gevallen  verdiepingen vlak naast elkaar, om    hij zich te goed deed aan pittig
met bedwantsen constant bleef.     verspreiding over verschillende     gekruide schotels in plaats van de  Showroom 2000 m² : Destelbergenstraat 28-34
Relatief gezien is het dus gedaald.”  etages te vermijden.”
                                         traditionele Italiaanse pasta. De       9040 Gent (St-Amandsberg)
                                         restaurateurs hadden hem liever
Niet op de lakens            www.ecob.be                                   iedere weekdag 9u-12u en 13u-17u (afspraak wenselijk)
                                         tortellini, osso buco en panettone
Bedwantsen zijn zelden te vinden    Leo Vernimmen              voorgeschoteld.
➜ I P.6
➜ I Ho.RE.CA-lid in de kijker I


Jonge linguïst brengt leven
in de Antwerpse brouwerij
                                              uitbater. De jongeman koos immers    bereiken als via een aparte ingang    duren. Vzw De Keyserlei heeft
                                              voor een linguïstische opleiding.    aan de Statiestraat. Weer een schot    echter een actie opgezet, samen
                                              “Maar tegelijk was ik zoals zovele   in de roos.                met ondermeer Unizo en Ho.Re.Ca
                                              anderen als jobstudent actief in de                        Antwerpen, om de plannen van de
                                              horeca”, voegt hij eraan toe. “Mijn   Het afgelopen jaar kwamen er in het    Spaanse architect Morales aan te
                                              opleiding was heel gevarieerd en    pand naast de deur nog twee zaken     vechten.
                                              ik kreeg ook vakken over cultuur    bij: biercafé Bier Central en seventies
                                              en economie, twee elementen die     club Popcorn op de bovenverdieping.    “We gaan niet akkoord met twee
                                              zeer van pas komen in de horeca.    De vier zaken staan onderling met     elementen in het dossier”, zegt Davy
                                              Ook leerde ik Spaans en Engels,     elkaar in verbinding.           Verbeke, sinds kort ook bestuurslid
                                              talen waarvan ik me dagelijks kan                         van Ho.Re.Ca Antwerpen. “Men
                                              bedienen in de zaak. Bovendien      ‘We hebben allemaal           had ons een autoluwe De Keyserlei
                                              had ik de kans om dagelijks op de                         beloofd, maar op de plannen zien
                                              werkvloer de knepen van het vak
                                                                   hetzelfde doel: de           we dat de stadsbus er nog steeds
                                              te leren. Ik werkte zowel in cafés,    prachtige buurt van De         langs rijdt. Bovendien krijgen we
                                              restaurants als in feestzalen. Toen    Keyserlei te herwaarderen        geen gesloten terrassen meer,
                                              ik dus in 2002 de mogelijkheid kreeg   en nieuw leven in te          maar wordt geopteerd voor niet-
                                              om mee in een zaak te stappen, was                        overdekte eilandterrassen. Zoals
                                              dat ook zo’n grote verrassing.”
                                                                   blazen’                 u ziet, hebben alle zaken hier
                                                                                       afgesloten en overdekte terrassen
                                              Belgisch bier én friet         Stilstaan is achteruitgaan        langs de straatkant. Die vormen
                                                                                       sinds decennia het handelskenmerk
                                              De eerste zaak die Davy Verbeke     “Stilstaan is achteruitgaan in      van de laan. Mensen weten dat
                                              opende, was Kelly’s, een Ierse pub   business”, aldus Davy Verbeke. “Als    ze hier een terrasje kunnen
                                              die ondertussen een vaste waarde    ondernemer moet je voortdurend op     doen, zelfs bij minder goede
                                              is geworden voor de liefhebbers van   vinkenslag liggen. Maar je moet ook    weersomstandigheden. Als ze ons
                                              voetbal, livemuziek en Guinness.    een goed concept hebben of je haalt    dat afnemen, dan kan je ervan op aan
                                              “Toegegeven, het was een risico”,    het niet. Daarom is ons Iers café een   dat dit het einde betekent voor een
                                              bekent Verbeke. “Ik zou het ook     échte Ierse pub, met personeel dat    aantal horecazaken. Het doel is met
                                              nooit gedaan hebben als ik niet had   we in Dublin zijn gaan halen. In het   een opgefriste De Keyserlei uit te
                                              kunnen rekenen op de ervaring van    biercafé leer je alles over Belgische   pakken waar het aangenaam toeven
Davy Verbeke: “Ik ben meer de man van de actie en wou niet de zoveelste taverne      mijn vennoten die al jaren op De    bieren. Onze bierkaart is een boek    is, maar nu gaat men net de handels-
openen. Met 19 hotels op wandelafstand kan deze stadsader best wat diversiteit in     Keyserlei actief zijn. Vroeger was   van 88 bladzijden. We hebben meer     en horecazaken stokken in de wielen
het horeca-aanbod aan.” Michael De Lausnay                         hier een kledingzaak die helemaal    dan 300 biersoorten in de aanbieding,   steken. De Spaanse architect, die
                                              ingesloten was door horeca. Toen ik   waarvan een 20-tal van het vat. De    overigens ook het Astridplein voor
De cafés en clubs van De              horeca- uitbater. “Maar mijn vennoot  mijn plannen bekendmaakte om er     zaal is een echt biermuseum en in de   het station heeft aangepakt, wil een
Keyserlei vormden in de jaren           Marleen Ooms weet er alles van en    een Ierse pub in onder te brengen,   kelder hebben we de installaties en    Ramblasgevoel creëren. Op papier
1970 en 1980 het swingende             vertelt me vaak over de swingende    verklaarde iedereen me kierewiet. Ik  de leidingen zichtbaar gelaten, wat    is dat allemaal heel mooi, maar hij
hart van Antwerpen. Met              jaren van De Keyserlei. Wie feest    ben meer de man van de actie en wou   de bezoekers heel aardig vinden. Het   vergeet dat de weersomstandigheden
de laatste trein kwamen de             wou vieren in Antwerpen, kwam toen   niet de zoveelste taverne openen. Met  seventiescafé op de verdieping, dat is  in Antwerpen lichtjes verschillen
klanten van heinde en ver om            naar hier. In zaken zoals Prestige,   19 hotels op wandelafstand kan deze   helemaal mijn ding. Ik ben gek op de   van die in Barcelona. Ik hoop dat
er een kreeftje te eten en             Jimmy’s, Stones, Chalet en Festival   stadsader best wat diversiteit in het  muziek uit die jaren. De liefhebbers   het stadsbestuur dit zal inzien. We
een dansje te doen, om nadien           gebeurde het. Een voor een zijn     horeca-aanbod aan, dacht ik. Zo komt  beginnen de zaak te kennen en niet    hebben immers allemaal hetzelfde
voldaan met de eerste trein            die zaken echter verdwenen of van    het ook uit: Kelly’s draait heel goed  zelden wordt de avond al dansend     doel voor ogen: deze prachtige buurt,
weer naar huis te rijden. Als           uitzicht veranderd. Men ziet dat vaak  en we hebben een heel interessant    afgerond.”                die de verbinding vormt tussen
het aan Davy Verbeke ligt,             in een stad dat wijken veranderen,   aanbod aan activiteiten uitgebouwd.”                       ’s werelds mooiste station en het
komt die gouden tijd terug.            evolueren. En zo is De Keyserlei                        Herinrichting De Keyserlei        commerciële hart van de stad, te
In een mum van tijd heeft de            langzaam aan de plek geworden waar   Toen Davy Verbeke kort nadien een                         herwaarderen en nieuw leven in te
jonge vertaler/tolk vier              men een koffie komt drinken of een   tweede zaak opende, was dit alweer   Toch verschijnen er ook          blazen.”
themazaken geopend in de              pannenkoek of pizza komt eten. Maar   een verrassing. In de kelder van    donderwolken boven het hoofd van
blok tussen De Keyserlei en de           niets is definitief. Ik wil hier weer  Kelly’s bouwde hij Frituur Oud-     de ondernemers van De Keyserlei.     Henk Van Nieuwenhove
Statiestraat.                   leven in de brouwerij brengen.”     België, een ode aan onze nationale   De stad Antwerpen plant immers de
                                              friet. De typische tafelkleedjes van  volledige vernieuwing van de laan.
“Ik heb het zelf helaas niet            Davy Verbeke is, wat men zou kunnen   toile ciré ontbreken niet. Je kunt   Eind 2011 start de afbraak en de
meegemaakt”, zegt de 31-jarige           noemen, een atypische horeca-      zowel vanuit het café de frituur    werken zullen minimum 18 maanden
                O-Original                         Brussel wordt één jaar lang
                De specialist in flessenwatersystemen
                                              stad van de gastronomie
                                                                  Na het Jaar van Mode en Design      heel 2012 van een gastronomische
                                                                  (2006), en Het Jaar van de Strip     maaltijd genieten terwijl ze de stad
                                                                  (2009) wordt 2012 een heel jaar      bezoeken. Het hoogtepunt van het
                                                                  lang het Jaar van de Gastronomie in    jaar moet de Europese finale van de
                                                                  Brussel. Brusselicious is de naam die   Bocuse d’Or worden, de topwedstrijd
                                                                  het themajaar moet promoten.       voor chefs.

 Uw huiseigen flessenwater dankzij:           Met voordelen voor:                            Europese Finale
 	 • 5 verschillende soorten van filtratie        	 • Zaakvoerder/eigenaar                                              Staatssecretaris van Toerisme
 	 • 10 op capaciteit en logistiek aangepaste machines  	 • Personeel                               Bocuse d’Or in Brussel         Christos Doulkeridis (Ecolo) hoopt
 	 • Ruime keuze in model en inhoud van flessen     	 • Milieu
                             	 • Opslagruimte                                                  ook dat het jaar jongeren zal
                             	 •…
                                                                  Producenten, streekgerechten en      aanzetten om voor horecaberoepen
                     Meer weten?                                        uiteraard ook horecazaken zullen     te kiezen.
                                                                  door de hoofdstad extra in de
      O-Original BVBA, Korte Kievitstraat 22C/12, 2018 ANTWERPEN
            www.o-original.com - info@o-original.com                                  kijker worden gezet tijdens tal van    ➜ www.brusselicious.be
             T: 078/15.02.77 - F: 078/15.02.78                © OPT/Ricardo De La Riva        evenementen. Liefhebbers kunnen
“Mijn ham haal ik uit Bayonne,
   mijn oesters uit Normandië, mijn foie
   gras uit de Périgord en mijn afval gaat
   naar SITA!”              Als goede chef met veel kennis, stopt u heel wat energie in de nauwkeurige selectie van
             uw basisproducten. SITA stopt al zijn energie in het nauwkeurig beheer van uw afval.
             Voor hotels en restaurants komen wij met oplossingen die precies inspelen op uw behoeften
en de omgevingsfactoren van uw activiteiten. Met ons gamma aan afvalcontainers passen we ons moeiteloos aan het type
en de hoeveelheid van uw afval aan. Dat afval wordt vervolgens gerecycleerd
of omgezet in energie.

SITA biedt u een professionele service op maat, haalt uw afval op, sorteert,
verwerkt en recycleert het. Zo kan u zich concentreren op het in de watten
leggen van uw gasten.
Bel ons op 0800/90 789 of surf naar www.sita.be                   SITA. Schoon geregeld
➜ I P.8
➜ I interview I


‘Streekgastronomie hoeft
helemaal niet oubollig te zijn’
                                                              focus ligt nu meer op gastronomische          aan de duidelijke Euroterroir-normen
                                                              events waarmee de politici willen           die daarvoor gesteld zijn (cf. www.
                                                              scoren. Elke nieuwe minister wil            asg.be). Specialiteitproducten zijn
                                                              met iets nieuws uitpakken. Zo krijg          de specialiteiten van het huis. In de
                                                              je geen continuïteit in het beleid.          grijze zone zitten een hele reeks
                                                              Al die events worden bemand met            producten die er wel uitzien als
                                                              personeel dat telkens weer hun weg           streekproducten, maar afwijken van
                                                              moet zoeken. En, als die mensen            de normen, bijvoorbeeld door het
                                                              inhoudelijk willen werken, komen ze          gebruik van andere ingrediënten of
                                                              automatisch bij de Academie te rade          het niet streekgebonden zijn, hoewel
                                                              waar enkel met vrijwilligers gewerkt          ze wel een emotionele binding
                                                              wordt. Wij hebben onvoldoende             vertonen met de regio.”
                                                              subsidiëring om personeel aan te
                                                              werven, en nu dreigen we alles te           Als uitvinder van de
                                                              verliezen omdat we geen personeel           streekgastronomie in ons land
                                                              hebben. Wij zitten gevangen in een           doen we graag een beroep op uw
                                                              vicieuze cirkel.”                   expertise om ons enkele geslaagde
                                                                                          voorbeelden te noemen?
                                                              En hoe kader je die politiek rond           “Een van mijn favoriete chefs is Alex
                                                              streekgastronomie in Europees             Clevers van Vivendum in Dilsen-
                                                              perspectief?                      Stokkem, die op een heel subtiele
                                                              “In het Europa van de 12, toen de           wijze met producten uit eigen streek
                                                              Euroterroirs ontwikkeld werden,            werkt, zonder dat je met honger
                                                              stonden wij helemaal in de spits.           van tafel gaat. Streekgastronomie
                                                              De promotieactie voor het witlof            hoeft helemaal niet oubollig te
                                                              ‘With Love from Belgium’ had een            zijn. ’t Kasteelhof Vilain XIIII in
                                                              enorm succes, tot in New York.             Leut-Maasmechelen kan me ook
                                                              Frankrijk zag toen in dat de grenzen          best bekoren. Zij koken met heel
                                                              in Europa gingen wegvallen en             veel feeling en doen wondere
Jacques Collen: Dat de reconversie na het mijndrama toch een positief resultaat heeft afgeleverd in Limburg,        anticipeerde daarop. Vermits het            dingen met zuurkool, een typisch
is in grote mate te danken aan de opbloei van het toerisme, de hotelnijverheid en de horeca. © Mine Dalemans        niet meer mogelijk zou zijn om de           streekproduct dat refereert naar
                                                              grenzen te beschermen, hebben             de zuurkoolfabrieken van weleer
Dit jaar zal het precies 30       het de toeristen aanzoog. Limburg     de Nationale Dienst voor de Afzet    zij toen de Europese labeling             in Lanaken. In de zorgboerderij
jaar geleden zijn dat onder       zat toen midden in de mijncrisis,     van Land- en Tuinbouwproducten      geactiveerd om hun belangrijkste            Ommerstein is men opnieuw bezig
impuls van geograaf Jacques       het drama Zwartberg voltrok        én het Commissariaat-Generaal van    landbouwproducten te beschermen.            met het opleggen van witte kool
Collen en radiojournalist        zich. Dat toerisme een alternatief    Toerisme.”                En daarbij gingen ze heel rigoureus          tot zuurkool. Typisch Limburgs zijn
Jan Lambin de Academie voor       kon bieden voor de mijnbouw,                            te werk. In de Academie vertaalden           de ovenschotels die met laagjes
de Streekgebonden Academie        zou later uitvoerig blijken. Uit de     ‘Er zijn plannen om          we de terroir in streekproducten.           zuurkool, gehakt en puree gemaakt
werd opgericht. Dat wordt        studie die ik toen maakte voor de                         Maar de bescherming van de               worden, en opgediend worden
in het najaar gevierd met        Limburgs Economische Raad, was
                                           de subsidiëring van de        streekproducten was in ons land            met bloedworst en/of spek. Dat is
een tentoonstelling in het        ook gebleken dat er nood was aan       Academie stop te zetten        niet altijd wars van commerciële            heerlijk, zeg. Maar ik ga ook wel
Stadsmuseum van Hasselt.         toeristisch onderwijs. Op die manier     eind 2011. Daarmee          belangen.”                       eens over het muurtje kijken. In
Ondanks die respectabele         heb ik zonder het te willen mijn eigen    dreigt iets zeer waardevols                                 Middelkerke bijvoorbeeld waar ik
staat van dienst is de toekomst     toekomst uitgetekend (lacht).”                           Wat is eigenlijk een streekproduct?          geniet van de paling natuur in het
van de Academie zeer onzeker.
                                           verloren te gaan’           “Dat is een heel interessante vraag.          Vissershuis. Smullen, man!”
Allerlei politieke machinaties      U heeft meer dan 40 jaar in het                          Binnen streekgebonden producten
hebben tot gevolg dat het        onderwijs gestaan. U was een       Wat was de core business van de     onderscheiden we namelijk drie             Meer van dat krijgt u in onze
kind met het badwater dreigt       pionier in het toeristisch onderwijs?   Academie?                categorieën: de streekproducten,            gloednieuwe serie rond
weggespoeld te worden.          “Zo kun je dat stellen. In 1969 was    “In het begin hebben we vooral      de specialiteitproducten en de             streekgastronomie.
                     ik de eerste leraar toerisme in het    gefocust op twee actiedomeinen.     producten die zich in de grijze zone
Jacques Collen en Jan Lambin       middelbaar onderwijs in België.      In die periode ging het aantal      bevinden maar daarom niet minder            ➜ www.asg.be
hebben in de jaren 70 als eerste in   Nadien ben ik overgestapt naar de     stokerijen in en rond Hasselt      waardevol zijn. Het onderscheid
dit land het begrip ‘streekproduct’   hogeschool en naar de universiteit.    zienderogen achteruit. Wij hielden    heeft niet te maken met goede of            Henk Van Nieuwenhove
gelanceerd. In die tijd was de      Tot twee jaar geleden was ik hoofd    ons bezig met het verzamelen van     slechte kwaliteit, laat dat duidelijk
Belgische keuken nog hoofdzakelijk    van de vakgroep toerisme aan de      alle voorwerpen en recepten die     zijn. Streekproducten beantwoorden
Frans van inslag. Slechts weinig     University of Professional Education   met de jeneverproductie te maken
chefs waagden het de zogeheten      in Maastricht. Die opleiding is      hadden. Uit die collectie is later het
                                                                    akket
                                                                 romop ne
boerenkeuken of burgerkeuken       uiteraard van levensbelang voor de    Jenevermuseum in Hasselt gegroeid.
in hun restaurant op te dienen.     ontwikkeling van de horeca in al zijn   Anderzijds doorkruisten we Limburg      P
De trigger was de uitroeping       facetten. Daar heeft Limburg voor     op zoek naar oude gerechten en          Hygië bvba
van het jaar 1981 tot Jaar van de    een stuk mee kunnen van profiteren.    specialiteiten. Zo kwamen we tot de           eep LEMAN ntvetter 5
                                                                                  l
Streekspecialiteiten. Dat feit maakte  Dat de reconversie na het mijndrama    vaststelling dat Limburg een zeer        Wereldzf Prestoclean oreiniger 5l
                                                                   an Pro         che
de oprichting van een kennis- en     toch een positief resultaat heeft     rijke gastronomie te bieden had.”      2 x Lem an Prof Hygiënis iniger 750 ml
                                                                2 x Lem man Prof glasre einiger 750ml
documentatiecentrum mogelijk: de     afgeleverd in Limburg, is in grote                            2 x Le an Prof toiletr
                                                                  2 x Lem

                                                                    € 99.99
Academie voor de Streekgebonden     mate te danken aan de opbloei van     Worden er vandaag voldoende
                                                                                     TW
                                                                                 excl. B
Academie was geboren.          het toerisme, de hotelnijverheid en    inspanningen geleverd om de                            franco
                                                                              nderlijk    deren)
                     de horeca.”                streekgastronomie te stimuleren                 g uitzo    t Vlaan
                                                                     Leverin     en Wes vering)
                                                                            t-
                                                                       g io Oos     b ij le
Hoe bent u als aardrijkskundige                          van overheidswege?                 (voor re nte betaling
                                                                     (Conta
de wereld van de gastronomie       Hoe bent u dan bij de opstart van de   “Daar wringt het schoentje. In de
binnengeduikeld?             Academie betrokken geraakt?        jaren 80 en 90 stonden wij aan de top,
“Midden jaren 60 maakte ik een      “Mijn vriendschap met radioman Jan    maar nu worden we langs alle kanten            Wereldzeep Leman biedt hun klanten innovatieve reinigingsproducten
economische analyse van het       Lambin zit daar voor veel tussen. In   voorbijgestoken. Ik zie de toekomst         en - oplossingen aan: van poetspapier tot detergenten, diverse hulpmaterialen,
                                                                                reinigingsmachines en vaatwas apparatuur en service.
toerisme in Limburg. Een van       1977 brachten we samen een boek      vrij somber in. Er zijn plannen om de
                                                               Bij schoonmaak Leman kan u terecht voor advies op vlak van reiniging en behandeling.
de aanbevelingen die daaruit       uit: Oude gebruiken en gerechten     subsidiëring van de Academie terug
                                                                                                 Aan al onze
voortvloeiden was het grote belang    van Limburg. Uit het ene is het      te schroeven of zelfs stop te zetten                                           kla
                                                                                                Wereldzeep nten:
                                                                                                       Leman werd
                                                                                                op 1 mei 19        opgericht
dat horeca kon spelen in dat       andere voortgevloeid. In het Jaar van   eind 2011. Daarmee dreigt iets zeer                                           94.
                                                                                                       Bedankt vo
toerismeverhaal. Een voorbeeld      de Streekspecialiteiten was de tijd    waardevols verloren te gaan. De                                                   or het vertr
                                                                                                                   ouwen!

in dat verband is de Siphon in      rijp om een structuur op te zetten.    Academie is een kenniscentrum ter
Damme, een restaurant dat zo’n wijd   Met zijn tweeën richtten we de      ondersteuning van de horecasector,     T: 051/318010 - F: 051/318011 - www.lemanwereldzeep.be - stephan.leman@skynet.be
verspreide vermaardheid heeft dat    Academie op, daarbij gesteund door    het toerisme en het onderwijs. De
➜ I P.9
➜ I thema I                                                       ➜ I Varia I

Horecatel: iedereen gaat
ernaar toe omdat iedereen er is
Een horecaprofessional         zijn de nieuwste technologieën?     koos ervoor de wedstrijd dit jaar aan
moet op de hoogte zijn van       Hoe belangrijk is marketing? Over    deze nobele knol te wijden. Verder
alle culinaire tendensen. Hij     dit thema wordt gedebatteerd op     komen de Jeunes Restaurateur
moet zijn klanten op de best      15 maart. Initiatiefnemers zijn: de   op Horecatel hun kookkunsten
mogelijke manier ontvangen en     provincie Luxemburg, de toeristische  tentoonspreiden. Zij gaan aan de slag
steeds openstaan voor nieuwe      federatie van Luxemburg en Ho.Re.Ca   met Waalse streekproducten. Ook
projecten. Inspiratie nodig? Die    Luxemburg.               Luxemburg zal haar producten onder
kunt u opdoen op Horecatel.                          de aandacht brengen. Tijdens de
                    Voedselveiligheid blijft hét      Luxemburgse dag zullen drie teams
Vijf dagen lang tonen 350       aandachtspunt van elke         van telkens twee chefs uit de provincie
standhouders al hun producten     horecaondernemer. Fed. Ho.Re.      Luxemburg achter het fornuis gaan
en diensten. Daarover wordt een    Ca Wallonie wil u daarin bijstaan op  staan.
sausje van randanimatie gegoten,    een professionele manier, onder
met wedstrijden en kookdemo’s. En   andere door een colloquium over het    Tijdens de wedstrijden en
uiteraard is er ook het informatieve  thema te organiseren op 16 maart.
gedeelte. Elk jaar bezoeken ongeveer  Fed. Ho.Re.Ca Wallonie zal er de
                                         demo’s worden de Waalse
40.000 professionnals de beurs.    balans opmaken van alle activiteiten   streekproducten in de kijker
                    die de Federatie organiseert om      gezet
Ook dit jaar worden weer        haar leden te begeleiden om te
Innovatieawards uitgereikt aan de   voldoen aan de strenge eisen van    De klassieker, de wedstrijd vacuüm
meest vernieuwende producten      het FAVV. Zo wordt nader ingegaan    koken, zal dit jaar weer spannend
en diensten. De laureaten worden    op het autocontrolesysteem, het     zijn. Hier beconcurreren de leerlingen
bekendgemaakt bij de opening van de  kostenbeheer, de voorbereiding op    van de hotelscholen elkaar. Ten slotte
beurs op zondag 13 maart.       een controle van het FAVV en de     is er ook nog het kampioenschap
                    meerwaarde van de validering van uw   biertappen. De leerlingen van de
Informatief              autocontrolesysteem.          hotelscholen proberen de beste pils,
                                        het ideale luxebier en het perfect
Bij de colloquia stippen we vooral   Wedstrijden en demo’s          geschonken bier van hoge gisting te
aan: toerisme en horeca (15                          serveren.
maart) en voedselveiligheid (16    Tijdens de wedstrijden en demo’s
maart). Horeca en toerisme zijn    worden de Waalse streekproducten    ➜Horecatel, van zondag 13 tot       Tijdens de raad van bestuur in Hotel  was ook een ideale gelegenheid om
onlosmakelijk met elkaar verbonden.  in de kijker gezet. Zo moeten chefs   donderdag 17 maart, Wallonie Expo     Keizershof in Aalst verzamelden    de leden van de verschillende lokale
Een duurzame ontwikkeling van     lekkere patapas maken, hapjes op    (WEX), Marche-en-Famenne. Meer info    de bestuursleden van Fed. Ho.Re.    beroepsverenigingen met elkaar in
toerisme en horeca leidt tot een    basis van de aardappel. Europa wil de  en het volledige programma vindt u op:  Ca Vlaanderen om de actuele      contact te brengen.
rendabele vrijetijdseconomie. Wat   aardappel herwaarderen en APAQ-W    ➜ www.horecatel.be            horecathema’s door te nemen. Het
                        Iedereen komt... U toch ook ?
                          45ste ed.                             13 > 17 maart 2011
                            11-19u00 (Toegang tot de beurs tot 18u30)

     www.horecatel.be                                       WEX • Marche-en-Famenne
     Organisatie : Wallonie Expo S.A. - Parc d’Activités du WEX - Rue des Deux Provinces 1 - B_6900 Marche-en-Famenne - België - +32 (0) 84/340 800              wex.be
W is er nou lekkerder dan
   at
   op ontdekkingsreis gaan?
                Bezoek ons stand op
                Stand 1200
      Er gaat een wereld voor u open bij ISPC. Zodra u een voet over de drempel zet, begint een verrassende tocht langs de meest
smaakvolle specialiteiten. Om ervoor te zorgen dat u onderweg niet verdwaalt, sturen we u op pad met één van onze specialisten. Als een
volleerd gids, navigeert hij u langs de lekkerste kazen, de beste wijnen, het meest malse vlees en de fijnste verse vis. Vanzelfsprekend
voor u geselecteerd van over de hele wereld. Uit de verste uithoeken of juist van onverwacht dichtbij. En passant vertelt hij nog even
alles over onze ambachtelijke streekproducten. De herkomst, de lekkerste smaakcombinaties, de beste tijd van het jaar om te nuttigen,
het aantal variaties en de smaaknuances. Ook voorziet hij u van een advies op maat.
      Men zegt dat verre reizen voedsel voor de geest zijn. Wees niet verbaasd als een bezoek aan ISPC
hetzelfde met u doet. Als u weer buiten staat, is de kans groot dat het bij u gaat kriebelen. Waarschijnlijk
kunt u niet wachten uw aangewakkerde creativiteit en uw nieuwste ontdekkingen te gebruiken voor de
heerlijkste gerechten, de lekkerste dranken of de mooiste restaurantinrichting. Bon voyage!

ISPC GENT, OTTERGEMSESTEENWEG ZUID 720, 9000 GENT, TEL: +32 (0)9 - 241 51 11. / ISPC LIèGE, ROUTE DE LIERS 125, 4042 HERSTAL-LIERS, TEL: +32 (0)4 - 278 92 92.
Ga ook op ontdekkingsreis op onze website:    www.ispc.be
Linguistbrengtlevenindebrouwerij
Linguistbrengtlevenindebrouwerij
Linguistbrengtlevenindebrouwerij
Linguistbrengtlevenindebrouwerij
Linguistbrengtlevenindebrouwerij
Linguistbrengtlevenindebrouwerij
Linguistbrengtlevenindebrouwerij
Linguistbrengtlevenindebrouwerij
Linguistbrengtlevenindebrouwerij
Linguistbrengtlevenindebrouwerij

More Related Content

More from Davy Verbeke

Article Café Revue Martin\'s Real Ale
Article Café Revue Martin\'s Real AleArticle Café Revue Martin\'s Real Ale
Article Café Revue Martin\'s Real Ale
Davy Verbeke
 
Antwerpen Bierstadt 2012
Antwerpen Bierstadt 2012Antwerpen Bierstadt 2012
Antwerpen Bierstadt 2012
Davy Verbeke
 
Mim118 antwerp
Mim118 antwerpMim118 antwerp
Mim118 antwerp
Davy Verbeke
 
Sacré Coeur gare
Sacré Coeur  gareSacré Coeur  gare
Sacré Coeur gare
Davy Verbeke
 
Antwerpen Bierstadt
Antwerpen BierstadtAntwerpen Bierstadt
Antwerpen Bierstadt
Davy Verbeke
 

More from Davy Verbeke (6)

Agora mundo2
Agora mundo2Agora mundo2
Agora mundo2
 
Article Café Revue Martin\'s Real Ale
Article Café Revue Martin\'s Real AleArticle Café Revue Martin\'s Real Ale
Article Café Revue Martin\'s Real Ale
 
Antwerpen Bierstadt 2012
Antwerpen Bierstadt 2012Antwerpen Bierstadt 2012
Antwerpen Bierstadt 2012
 
Mim118 antwerp
Mim118 antwerpMim118 antwerp
Mim118 antwerp
 
Sacré Coeur gare
Sacré Coeur  gareSacré Coeur  gare
Sacré Coeur gare
 
Antwerpen Bierstadt
Antwerpen BierstadtAntwerpen Bierstadt
Antwerpen Bierstadt
 

Linguistbrengtlevenindebrouwerij

 • 1. Topchefs eindelijk tot ridder bekroond Jonge linguïst brengt leven in de Antwerpse brouwerij ➜ I P.1 Horecatel, hét trefpunt van de horecaprofessional Fed. Ho.Re.Ca vond het De cafés en clubs van De Een horecaprofessional dringend tijd dat onze topchefs Keyserlei vormden in de jaren moet op de hoogte zijn van naar waarde werden geschat. 1970 en 1980 het swingende alle culinaire tendensen. Hij Een brief naar de hoogste hart van Antwerpen. Met moet zijn klanten op de best instanties kan soms wonderen de laatste trein kwamen de mogelijke manier ontvangen doen. Sindsdien zijn onze twee klanten van heinde en ver om en steeds openstaan voor ‘Of we de evaluatiesites nu leuk vinden of niet, ze driesterrenchefs, Peter Goossens en Geert Van Hecke, er een kreeftje te eten en een dansje te doen, om nadien nieuwe projecten. Inspiratie nodig? Die kunt u opdoen op bestaan en ze zullen nooit meer verdwijnen. bekroond tot ridder in de Leopoldsorde. voldaan met de eerste trein weer naar huis te rijden. Als Horecatel. Het komt er dus op neer ermee om te (leren) gaan.’ het aan Davy Verbeke ligt, komt die gouden tijd terug. ➜ Column P. 2 ➜ P. 3 ➜ P. 6 ➜ P. 9 Ho.Re.Ca Vlaanderen KRANT Nr 23 - februari 2011 Verschijnt 10 keer per jaar Oplage: 31.300 V.U. Jan De haes Horeca Marketing Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel www.fedhorecavlaanderen.be Afgiftekantoor: Mechelen De officiële krant van de federaties Ho.Re.Ca Vlaanderen, Brussel en Wallonië Btw-verlaging heeft Solid Sun Protection positief effect Helaas Omzetdaling voor rookvrije cafés -€ 200 www.symoparasols.com 00 * tens € 10 an mins koop v bij aan aarden r voorw vo d onde * aanbo the experts since 1932 Tel.: 050 32 07 95 • info@symo.be Iedereen komt... U TOCH OOK ? © Wouter Van Vooren Zes procent meer omzet Het klopt dus niet dat de btw- eten recupereerde iets maar blijft draaide de Belgische verlaging een maat voor niets is ontoereikend om alle verliezen in horecasector in de eerste geweest. De sector herademt en er is de horecasector op te vangen. Deze 45ste ed. negen maanden van 2010, in minder in het zwart gewerkt. Minister cijfers bewijzen dat de btw-verlaging vergelijking met dezelfde van Financiën Didier Reynders (MR) wel degelijk aan een reële noodzaak periode in 2009. Een stijging is tevreden met deze resultaten en tegemoetkomt.” die wordt toegeschreven aan de verlaging van de btw van 21 drukt erop dat zijn ultieme doel blijft om naar een btw-verlaging naar Toekomst 13 > 17 maart 2011 naar 12 procent. Voor de helft 6 procent te gaan. van de rookvrije cafés is er cafés bedreigd echter minder goed nieuws. Rookverbod nefast WEX • Marche-en-Famenne • België Zij hebben te kampen met een Het aantal rookvrije horecazaken www.horecatel.be wex.be omzetdaling. Aangezien de btw-verlaging alleen steeg van 64% in 2009 naar 88% in voor maaltijden geldt, genieten de 2010. “Veel cafés waar iets gegeten Het omzetcijfer van de horecasector cafés hier nauwelijks van. Zelfs de kon worden, namen een risico door rookverbod doet het ergste vrezen wanneer zij hun prijzen verdubbelen ging van 4,09 miljard euro tijdens cafés die gingen voor een volledig eten te blijven serveren”, zegt Van voor de cafésector. Uit antwoorden maar dat accepteert geen klant. Een de eerste drie kwartalen van rookverbod en toch nog maaltijden Assche. “Ook al redde de btw- van de caféhouders blijkt zelfs dat verruiming van de btw-verlaging van 2009 naar 4,34 miljard euro in de serveren, zien hun omzet dalen. versoepeling een pak van onze leden zonder de rookwetgeving de crisis eten naar drank zou hen opnieuw vergelijkbare periode in 2010. Dat is van het faillissement, toch blijft het zich liet voelen. Van Assche: “Van wat ademruimte geven. In Nederland een brutostijging van 6,04 procent. De Van de 24% horecazaken die door voor velen vechten om te overleven alle horecazaken zien onze cafés bijvoorbeeld geldt het btw-tarief van reële groei beloopt 4,25 procent. de verstrengde wetgeving in 2010 nu ze de sigaret geschrapt hebben. vandaag nog steeds het meest 6% voor niet-alcoholische dranken. volledig rookvrij werd, boekt meer Een verdere uitbreiding van de btw is af. Volgens de studie van prof. Dr. Waarom kan dit in België niet? Of De hotels en eetgelegenheden zagen dan de helft een omzetdaling. Dat dus aangewezen.” Gislain Houben van de UHasselt wacht de regering tot een belangrijk hun omzet zelfs met 8,6 procent blijkt uit een evaluatie van Fed. zal de helft van de cafés binnen vijf deel van ons socioculturele erfgoed stijgen, van 2,912 miljard tot 3,162 Ho.Re.Ca Vlaanderen. Afgevaardigd Helft cafés verdwijnt jaar verdwijnen als de regering niet voorgoed zijn deuren sluit?” miljard euro, blijkt uit de btw- bestuurder Danny Van Assche: snel iets onderneemt. Zij kunnen aangiften. “De btw-verlaging naar 12% op Deze economische impact van het enkel het hoofd boven water houden
 • 2. ➜ I P.2 ➜ I Column I ➜ I vraag van de maand I Wordt uw terras ‘Ge zijt een steeds belangrijker onnozelaar en ik heb uw voor uw zaak? Ja/nee geef uw reactie op ➜ www.fedhorecavlaanderen.be commentaar niet nodig’ Als we ergens in onze sector een haat-liefdeverhouding mee hebben, dan zijn het wel de vele evaluatiesites of reviewsites op internet. Ook in ons land schieten deze evaluatiesites als paddenstoelen uit de grond om de klant de gelegenheid te geven zijn restaurant- of hotelervaring met ons te delen. Soms erg lastig, geregeld leerrijk en af en toe ook een zeer goede vorm van reclame. Of we deze sites nu leuk vinden of niet, ze bestaan en ze zullen nooit meer verdwijnen. Het komt er dus op neer ermee om te (leren) gaan. Ik vond hierover onlangs een artikel van een onderzoeker aan een Londense universiteit met enkele erg interessante bemerkingen. Het artikel wijst erop dat de evaluaties op deze reviewsites “blijvend” zijn; ze moeten dus ernstig genomen worden. Het verhaal gaat dat een Australisch restaurant de deuren moest sluiten omdat het op een e-mail van een klant had geantwoord: “Beste Lorraine, ge zijt een onnozelaar en we hebben uw commentaar niet nodig.” Lorraine was minder onnozel dan ze eruit zag en plaatste deze reactie op © OPT/J.P.Remy Twitter en Facebook. Het gevolg was desastreus. We moeten deze nieuwe media Het terras betekent niet langer Ho.Re.Ca Vlaanderen Krant wil Elke maand confronteert Ho.Re.Ca dus ernstig nemen! wat stoelen en tafels buiten zetten graag weten of het terras steeds Vlaanderen Krant u met een als het zonnetje schijnt. Voor veel belangrijker wordt voor uw ‘controversiële’ vraag. Wij horen horecaondernemingen is het terras horecazaak. Is het ook voor u een graag wat u ervan vindt en hoe u Bovendien valt het soms ook mee. De onderzoeker ontdekte dat de positieve het verlengstuk van de zaak. Men verlengstuk van de zaak geworden? dat in de praktijk ervaart. commentaren veel talrijker waren dan negatieve commentaren. Het is ook investeert in dat terras. De juiste Laat het ons weten en antwoord De ja/nee-poll vindt u terug op een illusie te denken dat deze sites iets zijn voor jonge mensen. Alle leeftijden meubelen, verschuifbare wanden, op onze poll of stuur een meer ➜ www.fedhorecavlaanderen.be brede parasols en terrasverwarming uitgebreide reactie naar vonden hun weg naar deze evaluaties. De commentaren gingen vooral over de Een meer uitgebreide reactie kan u zijn maar enkele attributen die veel krant@horeca.be. mailen naar krant@horeca.be. kwaliteit van het eten, de geboden dienstverlening, de ambiance en dan pas over geld kosten. We komen terug op de reacties in de prijs. Opvallend was dat vooral het gedrag van de kelners in het lang en het een volgende editie. breed wordt bediscussieerd. Wat kunnen we uit dit onderzoek leren? In de eerste plaats dat de reacties op Onze vorige vraag was: deze sites blijvend zijn. Zoek dus zelf geregeld eens op het internet naar uw restaurant, café of hotel om goed te weten wat er over u gezegd wordt. Mensen Hebt u dit op reviewsites zijn erg gevoelig voor dienstverlening en ambiance: investeer jaar vakantie Vakantie nemen lijkt een verworven recht voor de meeste Belgen, maar voor horecaondernemers is dat daar ook in. Vriendelijkheid en attente bediening hoeven niet veel te kosten, maar worden enorm geapprecieerd. Spoor uw personeel aan om dit ter harte genomen? niet altijd het geval. 41% heeft geen vakantie genomen in 2010. Het is niet altijd evident om de zaak gedurende verschillende weken te sluiten en als men besluit te te nemen. Aarzel niet om zelf contact te zoeken met ontevreden klanten. Het sluiten, heeft de uitbater vaak nog een hele administra- medium biedt u de gelegenheid dit te doen, wat vroeger onmogelijk was. En tie af te werken. Hopelijk kunnen in 2011 meer horeca- ondernemers van een vakantie genieten. misschien het allerbelangrijkste: zorg zelf ook voor een mooie, bruikbare en JA 59 % informatieve website. Klanten die naar reviewsites surfen, houden ervan om ook NEE 41 % de website van het hotel of restaurant zelf te bekijken. Grijp die kans met beide handen! Niemand zal uw etablissement zo van zijn beste kant kunnen laten zien dan uzelf. We gaan er verder in deze krant dieper op in. Wat doet Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen om u hierbij te helpen? Samen met onze Europese koepelorganisatie Hotrec doen we inspanningen om deze sites Michel Moortgat is ‘Manager van 2010’ eerlijker te maken. We gaan in overleg met de grote spelers om ervoor te zorgen dat evaluatiesites niet vol rioolartikels komen te staan, dat ondernemers de kans krijgen om te antwoorden en dat valse berichten onmogelijk worden. Daarnaast plant de Federatie dit voorjaar een reeks opleidingen in heel Michel Moortgat, ceo van de In een dalende biermarkt steeg in Vlaanderen om u beter te leren communiceren, zowel met de klant als met de brouwerij Duvel Moortgat, is door de periode 2007-2009 de omzet media. Want wat we er ook van denken, de nieuwe media zijn ‘here to stay’. We Trends uitgeroepen tot Manager met 30 en de nettowinst zelfs met van 2010. De 43-jarige gedelegeerd 37 procent. Michel Moortgat wordt kunnen er dus maar beter nuttig gebruik van maken. bestuurder volgt Bert De Graeve geloofd als een open en charmante, (Bekaert) op als 26ste Manager van maar ook een kordate en strikte het Jaar. manager die een nuchtere, no- Danny Van Assche nonsensebedrijfscultuur voorstaat. Afgevaardigd bestuurder Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen Het juryrapport prijst Duvel Moortgat als een zeer crisisbestendig bedrijf. Leo Vernimmen
 • 3. ➜ I P.3 ➜ I actueel I Totaalinrichting Projecten in heel België Topchefs benoemd tot ridder in de Leopoldsorde © RV © Wouter Van Vooren Topchefs Peter Goossens die onze keuken zo typisch maken. Nochtans moeten we vaststellen dat en Geert Van Hecke zijn Wel kunnen we er niet omheen dat de België weinig trots uitstraalt over zijn uitgeroepen tot ridder in echte ambassadeurs van onze keuken culinaire prestaties. In Frankrijk is Ontwerp en uitvoering van de Leopoldsorde. Zij kregen de restaurants zijn met Michelinster, het traditie dat een chef die tot het stijlvolle interieurs voor die onderscheiding van meer bepaald die met drie sterren. hoogste sterrendom wordt geroepen, Hotel koning Albert. Fed. Ho.Re.Ca Op dit ogenblik genieten twee van ook een erkenning van de republiek had daartoe een aanvraag onze chefs deze hoogste culinaire eer: ontvangt. Soms is dit een Ordre Restaurant ingediend bij eerste minister Geert Van Hecke van De Karmeliet Nationale des Mérites, meestal is het Bar Yves Leterme , minister van in Brugge (sinds 1996) en Peter een opname in het Légion d’Honneur, KMO’s en Zelfstandigen Goossens van Het hof van Cleve te de hoogste eer die voor een Fransman Sabine Laruelle en minister Kruishoutem (sinds 2005). Dit brengt is weggelegd. MAROON MEchElEN van Economie Vincent Van hen in een zeer select kransje in de Quickenborne. wereld.” In België wordt een chef echter BISTRO DE VREDE MOERkERkE nauwelijks officieel gehuldigd voor Frankrijk honoreert zijn topchefs al ‘Het behalen van drie zijn prestaties. Alleen Pierre Romeijer jaren, het was hoog tijd dat ook België ontving in 2001 de titel van baron. zijn chefs op een voetstuk plaatste, Michelinsterren is een Deze eer werd echter niet weggelegd aldus Fed. Ho.Re.Ca. We citeren de uitzonderlijke prestatie. aan de andere driesterrenchefs die brief. Vergelijk het met een atleet ons land heeft gekend: Geert Van die goud behaalt op de Hecke, Peter Goossens, Jean-Pierre “Als België voor iets bekend is in de Bruneau, Marcel Kreusch (✞) en rest van de wereld, dan is het wegens Olympische Spelen, maar Pierre Wynants. zijn bourgondische manier van leven. daarvoor niet één wedstrijd Onze keuken is wereldvermaard. moet winnen, maar dit elke Namens Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen, Nergens ter wereld worden er dag moet doen’ Brussel en Wallonië zouden wij u zoveel restaurants met Michelinster daarom willen verzoeken een officiële teruggevonden op zo een beperkte erkenning toe te kennen aan de oppervlakte als bij ons. Net als in We staan er te weinig bij stil, maar Belgische driesterrenchefs. Deze Frankrijk en in Italië is het culinaire in het behalen van drie Michelinsterren chefs verdienen deze erkenning voor België tot kunstvorm verheven. is een uitzonderlijke prestatie. hun prestaties, maar tegelijkertijd Vergelijk het met een atleet die goud is dit ook een huldiging van de hele Wat België onderscheidt van vele behaalt op de Olympische Spelen, horecasector. Het geeft aan dat België buurlanden, is niet alleen onze maar daarvoor niet één wedstrijd zijn keuken even ernstig neemt als topgastronomie, maar ook de brede moet winnen, maar dit elke dag moet men dat doet in Frankrijk.” keuze aan restaurants en brasserieën doen. Mannentoiletten kunnen vader- en stomapatiëntvriendelijker DSM Interior Projects Onlangs bereikten ons binnenbracht en mevrouw voor de maar misschien wordt het anno Hubert d’Ydewallestraat 19 twee klachten over kindjes zorgde, ligt al even achter 2010 ook tijd om de ‘genderklik’ te de voorzieningen in ons. Er zijn ook carrièrevrouwen en maken en babyvoorzieningen in de 8730 Beernem mannentoiletten. Er zijn huisvaders tegenwoordig. Om nog herentoiletten te installeren. Ook T 050 28 18 00 zelden of nooit voorzieningen maar te zwijgen van gescheiden papa’s willen de luiers verversen. Of T 052 46 36 50 om luiers te verversen. gezinnen waar meneer soms alleen het zou vaders op het idee kunnen T 03 233 89 00 Bovendien staat er haast nooit instaat voor de kinderen. Of het gezin brengen dat zij dat net zo goed E info@dsminterieur.be een vuilnisbakje. Terwijl leeft gelukkig samen en daar hoort kunnen doen. www.dsminterieur.be dat voor stomapatiënten een dan bij dat de taak om de luiers te noodzakelijk attribuut is. verversen netjes verdeeld wordt. Waarom zijn voorzieningen hOTEl GEMEENTE hUIS NIEUwPOORT Misschien iets om over na te denken als u binnenkort uw Verboden domein om luiers te verversen SANTOS PAlAcE kOkSIjDE toiletten zou vernieuwen. alleen aanwezig in de Zoekt u de ideale partner voor de realisatie van uw interieur project? Gemakkelijker gezegd dan gedaan, damestoiletten? DSM Interior Projects biedt met haar Waarom zijn voorzieningen om want de papa moet maar eens ervaren, creatief en dynamisch team luiers te verversen alleen aanwezig een luier proberen te verversen Voor een verzorgingskussen is er een kwaliteitsvolle totaaloplossing in de damestoiletten? Zijn er niet in een restaurant, taverne of café. natuurlijk ruimte nodig. Ruimte die op het gebied van interieurontwerp, net zoveel papa’s als mama’s en Zonder in het verboden domein der niet in elke horecazaak voorhanden aanneming en uitvoering voor horeca interieurinrichtingen. kunnen die niet net zo goed luiers damestoiletten binnen te dringen zal is. Een klein vuilnisbakje zetten zodat Meer weten? Contacteer één van verversen? Prangende vragen waar hij daar wellicht niet in slagen. stomapatiënten zonder zorgen iets onze interieur specialisten voor een elke horecazaak eens zou moeten bij bij u kunnen nuttigen, is maar een persoonlijk onderhoud of bezoek stilstaan. Toerisme en horeca werken aan kleine moeite. onze website www.dsminterieur.be thema’s als toegankelijkheid, met onze realisaties! De tijd dat meneer de centen duurzaamheid en participatie, Katia Belloy
 • 4. Béarnaisesaus: ook warm heerlijk! Béarnaise 3L - 4887 Een ware delicatesse met dragon en fijn kruidenboeket. Deze Béarnaise is opwarmbaar. Ons smaakvol assortiment fijne kwaliteit! Deel onze passie en kom onze nieuwste creaties ontdekken op Horecatel 2011! Wallonie Expo S.A. - Stand 2AB2 Parc d’Activités du Wex - Rue des Deux Provinces, 1, B-6900 Marche-en-Famenne Vamix nv • Maatschappelijke zetel: Moutstraat 64, B-9000 Gent Commerciële dienst: Ottergemsesteenweg-Zuid 806, B-9000 Gent • Tel. 09 240 17 41 - Fax 09 220 71 67 Voor meer informatie over onze producten en promoties: www.vandemoortelefoodservice.be
 • 5. ➜ I P.5 ➜ I Varia I Over de grens ASTRANOVA.com Bedwantsen: Restaurant ongenode Eva Longoria failliet hotelgasten Grote namen zijn geen garantie om niet failliet te gaan in de horecasector, zelfs niet als het om Hollywood-sterren gaat. De uitbaters van actrice Eva Longoria’s restaurant en nachtclub in Las Vegas, Beso, hebben het faillissement aangevraagd nadat de schuldenberg was gegroeid tot 5,7 miljoen dollar. De ster uit Desperate Housewives opende de zaak in Sin City in 2009 met zakenpartner Todd English. Longoria probeerde onlangs nog het faillissement te vermijden door er een miljoen dollar van haar persoonlijke vermogen in te pompen. Ook nam ze 375.000 dollar aan onkosten voor haar rekening. Verpakking geeft aan wanneer inhoud Onlangs verschenen in de op matrassen of lakens, tenzij er bedorven is media alarmerende berichten echt heel veel zijn. Daar kijken heeft over de aanwezigheid van dus weinig zin. Ze verschuilen zich Wetenschappers van de insecten in onze hotels. Maar voornamelijk in de constructies rond universiteit van Strathclyde geen paniek, de aanwezigheid de matras: de lattenbodems, de hebben een verpakking ontwikkeld van bedwantsen in onze hotels poten van lattenbodems, armaturen die verwittigt wanneer het voedsel is echt niet zo erg als beweerd die tegen de wand bevestigd zijn, wordt. Toch enkele tips om bekledingen met holle ruimten tegen erin de houdbaarheid overschrijdt. deze beestjes op een veilige de wanden, plinten… Deze intelligente verpakking zou afstand te houden. voedselverspilling moeten helpen Wanneer een klant bedwantsen tegengaan. Ze bevat een indicator Bedwantsen voeden zich met bloed meldt, verplaats hem of haar dan die van kleur verandert wanneer en zijn nachtactief. ’s Nachts komen meteen naar een andere kamer. het voedsel erin minder fris ze uit hun schuilplaats, aangetrokken Zijn er effectief bedwantsen, laat de wordt, de verpakking beschadigd door onze lichaamswarmte en de kamer dan onaangeroerd. Verwijder lucht die we uitademen. Ze prikken vooral geen dekens, lakens of is of de koudeketen te lang werd ons en zuigen het bloed op. Dit kan andere, want dit kan de beestjes doorbroken. bij de mens voor allergische reacties opnieuw verspreiden. Verhoog de zorgen. temperatuur in de kamer tot het maximum. Neem vervolgens contact Italiaans Geen paniek, de op met een professionele bestrijder. politicus aanwezigheid van bedwantsen in onze hotels Visuele inspecties aangemaand is echt niet zo erg als “Routinematige visuele inspecties doen, is het enige efficiënte middel Italiaans te beweerd wordt om preventief op te treden tegen eten bedwantsen”, aldus Callebaut. “Nog Hoteliers huiveren van deze kleine enkele tips. Hou een degelijk register In het noorden van Italië gaat insecten. Maar is het probleem echt bij van uw klanten, dat vermeldt het chauvinisme wel erg ver. zo dramatisch als de media beweren? in welke periode ze logeerden en “We voeren al jaren pestcontrole uit in welke kamer. Bij herhaaldelijke Restaurateurs uit Padua voor enkele internationale ketens. problemen met bedwantsen is zo hebben een brief geschreven Stoelen - tafels - barstoelen Van alle acties die we uitvoeren, de oorzaak gemakkelijker op te aan de regionale gouverneur houden we grafieken bij, en die sporen en kan u preventief optreden. Luca Zaia, nota bene lid van zitbanken - zetels leren ons dat het aantal gevallen van Bedwantsen komen mee met de de xenofobe partij Lega Nord, bedwantsen niet toeneemt maar zich klanten, met name in de bagage die 900 modellen (hout -alu-rotan-metaal-kunststof...) om minder tijd te spenderen stabiliseert”, zegt Erwin Callebaut ze bij zich hebben. Vermijd verkeer Maatwerk - herbekleding - vlamvertragend van ondediertebestrijdingsbedrijf tussen de linnenkamers op de in Aziatische restaurants. Zaia ECOB. “De voorbije jaren is ons verschillende verdiepingen en plaats bracht oudejaarsavond door in klantenbestand in de hotelwereld nooit linnenkarren van verschillende een wok-sushirestaurant, waar gratis catalogus & info : 09/228.80.20 gestegen, terwijl het aantal gevallen verdiepingen vlak naast elkaar, om hij zich te goed deed aan pittig met bedwantsen constant bleef. verspreiding over verschillende gekruide schotels in plaats van de Showroom 2000 m² : Destelbergenstraat 28-34 Relatief gezien is het dus gedaald.” etages te vermijden.” traditionele Italiaanse pasta. De 9040 Gent (St-Amandsberg) restaurateurs hadden hem liever Niet op de lakens www.ecob.be iedere weekdag 9u-12u en 13u-17u (afspraak wenselijk) tortellini, osso buco en panettone Bedwantsen zijn zelden te vinden Leo Vernimmen voorgeschoteld.
 • 6. ➜ I P.6 ➜ I Ho.RE.CA-lid in de kijker I Jonge linguïst brengt leven in de Antwerpse brouwerij uitbater. De jongeman koos immers bereiken als via een aparte ingang duren. Vzw De Keyserlei heeft voor een linguïstische opleiding. aan de Statiestraat. Weer een schot echter een actie opgezet, samen “Maar tegelijk was ik zoals zovele in de roos. met ondermeer Unizo en Ho.Re.Ca anderen als jobstudent actief in de Antwerpen, om de plannen van de horeca”, voegt hij eraan toe. “Mijn Het afgelopen jaar kwamen er in het Spaanse architect Morales aan te opleiding was heel gevarieerd en pand naast de deur nog twee zaken vechten. ik kreeg ook vakken over cultuur bij: biercafé Bier Central en seventies en economie, twee elementen die club Popcorn op de bovenverdieping. “We gaan niet akkoord met twee zeer van pas komen in de horeca. De vier zaken staan onderling met elementen in het dossier”, zegt Davy Ook leerde ik Spaans en Engels, elkaar in verbinding. Verbeke, sinds kort ook bestuurslid talen waarvan ik me dagelijks kan van Ho.Re.Ca Antwerpen. “Men bedienen in de zaak. Bovendien ‘We hebben allemaal had ons een autoluwe De Keyserlei had ik de kans om dagelijks op de beloofd, maar op de plannen zien werkvloer de knepen van het vak hetzelfde doel: de we dat de stadsbus er nog steeds te leren. Ik werkte zowel in cafés, prachtige buurt van De langs rijdt. Bovendien krijgen we restaurants als in feestzalen. Toen Keyserlei te herwaarderen geen gesloten terrassen meer, ik dus in 2002 de mogelijkheid kreeg en nieuw leven in te maar wordt geopteerd voor niet- om mee in een zaak te stappen, was overdekte eilandterrassen. Zoals dat ook zo’n grote verrassing.” blazen’ u ziet, hebben alle zaken hier afgesloten en overdekte terrassen Belgisch bier én friet Stilstaan is achteruitgaan langs de straatkant. Die vormen sinds decennia het handelskenmerk De eerste zaak die Davy Verbeke “Stilstaan is achteruitgaan in van de laan. Mensen weten dat opende, was Kelly’s, een Ierse pub business”, aldus Davy Verbeke. “Als ze hier een terrasje kunnen die ondertussen een vaste waarde ondernemer moet je voortdurend op doen, zelfs bij minder goede is geworden voor de liefhebbers van vinkenslag liggen. Maar je moet ook weersomstandigheden. Als ze ons voetbal, livemuziek en Guinness. een goed concept hebben of je haalt dat afnemen, dan kan je ervan op aan “Toegegeven, het was een risico”, het niet. Daarom is ons Iers café een dat dit het einde betekent voor een bekent Verbeke. “Ik zou het ook échte Ierse pub, met personeel dat aantal horecazaken. Het doel is met nooit gedaan hebben als ik niet had we in Dublin zijn gaan halen. In het een opgefriste De Keyserlei uit te kunnen rekenen op de ervaring van biercafé leer je alles over Belgische pakken waar het aangenaam toeven Davy Verbeke: “Ik ben meer de man van de actie en wou niet de zoveelste taverne mijn vennoten die al jaren op De bieren. Onze bierkaart is een boek is, maar nu gaat men net de handels- openen. Met 19 hotels op wandelafstand kan deze stadsader best wat diversiteit in Keyserlei actief zijn. Vroeger was van 88 bladzijden. We hebben meer en horecazaken stokken in de wielen het horeca-aanbod aan.” Michael De Lausnay hier een kledingzaak die helemaal dan 300 biersoorten in de aanbieding, steken. De Spaanse architect, die ingesloten was door horeca. Toen ik waarvan een 20-tal van het vat. De overigens ook het Astridplein voor De cafés en clubs van De horeca- uitbater. “Maar mijn vennoot mijn plannen bekendmaakte om er zaal is een echt biermuseum en in de het station heeft aangepakt, wil een Keyserlei vormden in de jaren Marleen Ooms weet er alles van en een Ierse pub in onder te brengen, kelder hebben we de installaties en Ramblasgevoel creëren. Op papier 1970 en 1980 het swingende vertelt me vaak over de swingende verklaarde iedereen me kierewiet. Ik de leidingen zichtbaar gelaten, wat is dat allemaal heel mooi, maar hij hart van Antwerpen. Met jaren van De Keyserlei. Wie feest ben meer de man van de actie en wou de bezoekers heel aardig vinden. Het vergeet dat de weersomstandigheden de laatste trein kwamen de wou vieren in Antwerpen, kwam toen niet de zoveelste taverne openen. Met seventiescafé op de verdieping, dat is in Antwerpen lichtjes verschillen klanten van heinde en ver om naar hier. In zaken zoals Prestige, 19 hotels op wandelafstand kan deze helemaal mijn ding. Ik ben gek op de van die in Barcelona. Ik hoop dat er een kreeftje te eten en Jimmy’s, Stones, Chalet en Festival stadsader best wat diversiteit in het muziek uit die jaren. De liefhebbers het stadsbestuur dit zal inzien. We een dansje te doen, om nadien gebeurde het. Een voor een zijn horeca-aanbod aan, dacht ik. Zo komt beginnen de zaak te kennen en niet hebben immers allemaal hetzelfde voldaan met de eerste trein die zaken echter verdwenen of van het ook uit: Kelly’s draait heel goed zelden wordt de avond al dansend doel voor ogen: deze prachtige buurt, weer naar huis te rijden. Als uitzicht veranderd. Men ziet dat vaak en we hebben een heel interessant afgerond.” die de verbinding vormt tussen het aan Davy Verbeke ligt, in een stad dat wijken veranderen, aanbod aan activiteiten uitgebouwd.” ’s werelds mooiste station en het komt die gouden tijd terug. evolueren. En zo is De Keyserlei Herinrichting De Keyserlei commerciële hart van de stad, te In een mum van tijd heeft de langzaam aan de plek geworden waar Toen Davy Verbeke kort nadien een herwaarderen en nieuw leven in te jonge vertaler/tolk vier men een koffie komt drinken of een tweede zaak opende, was dit alweer Toch verschijnen er ook blazen.” themazaken geopend in de pannenkoek of pizza komt eten. Maar een verrassing. In de kelder van donderwolken boven het hoofd van blok tussen De Keyserlei en de niets is definitief. Ik wil hier weer Kelly’s bouwde hij Frituur Oud- de ondernemers van De Keyserlei. Henk Van Nieuwenhove Statiestraat. leven in de brouwerij brengen.” België, een ode aan onze nationale De stad Antwerpen plant immers de friet. De typische tafelkleedjes van volledige vernieuwing van de laan. “Ik heb het zelf helaas niet Davy Verbeke is, wat men zou kunnen toile ciré ontbreken niet. Je kunt Eind 2011 start de afbraak en de meegemaakt”, zegt de 31-jarige noemen, een atypische horeca- zowel vanuit het café de frituur werken zullen minimum 18 maanden O-Original Brussel wordt één jaar lang De specialist in flessenwatersystemen stad van de gastronomie Na het Jaar van Mode en Design heel 2012 van een gastronomische (2006), en Het Jaar van de Strip maaltijd genieten terwijl ze de stad (2009) wordt 2012 een heel jaar bezoeken. Het hoogtepunt van het lang het Jaar van de Gastronomie in jaar moet de Europese finale van de Brussel. Brusselicious is de naam die Bocuse d’Or worden, de topwedstrijd het themajaar moet promoten. voor chefs. Uw huiseigen flessenwater dankzij: Met voordelen voor: Europese Finale • 5 verschillende soorten van filtratie • Zaakvoerder/eigenaar Staatssecretaris van Toerisme • 10 op capaciteit en logistiek aangepaste machines • Personeel Bocuse d’Or in Brussel Christos Doulkeridis (Ecolo) hoopt • Ruime keuze in model en inhoud van flessen • Milieu • Opslagruimte ook dat het jaar jongeren zal •… Producenten, streekgerechten en aanzetten om voor horecaberoepen Meer weten? uiteraard ook horecazaken zullen te kiezen. door de hoofdstad extra in de O-Original BVBA, Korte Kievitstraat 22C/12, 2018 ANTWERPEN www.o-original.com - info@o-original.com kijker worden gezet tijdens tal van ➜ www.brusselicious.be T: 078/15.02.77 - F: 078/15.02.78 © OPT/Ricardo De La Riva evenementen. Liefhebbers kunnen
 • 7. “Mijn ham haal ik uit Bayonne, mijn oesters uit Normandië, mijn foie gras uit de Périgord en mijn afval gaat naar SITA!” Als goede chef met veel kennis, stopt u heel wat energie in de nauwkeurige selectie van uw basisproducten. SITA stopt al zijn energie in het nauwkeurig beheer van uw afval. Voor hotels en restaurants komen wij met oplossingen die precies inspelen op uw behoeften en de omgevingsfactoren van uw activiteiten. Met ons gamma aan afvalcontainers passen we ons moeiteloos aan het type en de hoeveelheid van uw afval aan. Dat afval wordt vervolgens gerecycleerd of omgezet in energie. SITA biedt u een professionele service op maat, haalt uw afval op, sorteert, verwerkt en recycleert het. Zo kan u zich concentreren op het in de watten leggen van uw gasten. Bel ons op 0800/90 789 of surf naar www.sita.be SITA. Schoon geregeld
 • 8. ➜ I P.8 ➜ I interview I ‘Streekgastronomie hoeft helemaal niet oubollig te zijn’ focus ligt nu meer op gastronomische aan de duidelijke Euroterroir-normen events waarmee de politici willen die daarvoor gesteld zijn (cf. www. scoren. Elke nieuwe minister wil asg.be). Specialiteitproducten zijn met iets nieuws uitpakken. Zo krijg de specialiteiten van het huis. In de je geen continuïteit in het beleid. grijze zone zitten een hele reeks Al die events worden bemand met producten die er wel uitzien als personeel dat telkens weer hun weg streekproducten, maar afwijken van moet zoeken. En, als die mensen de normen, bijvoorbeeld door het inhoudelijk willen werken, komen ze gebruik van andere ingrediënten of automatisch bij de Academie te rade het niet streekgebonden zijn, hoewel waar enkel met vrijwilligers gewerkt ze wel een emotionele binding wordt. Wij hebben onvoldoende vertonen met de regio.” subsidiëring om personeel aan te werven, en nu dreigen we alles te Als uitvinder van de verliezen omdat we geen personeel streekgastronomie in ons land hebben. Wij zitten gevangen in een doen we graag een beroep op uw vicieuze cirkel.” expertise om ons enkele geslaagde voorbeelden te noemen? En hoe kader je die politiek rond “Een van mijn favoriete chefs is Alex streekgastronomie in Europees Clevers van Vivendum in Dilsen- perspectief? Stokkem, die op een heel subtiele “In het Europa van de 12, toen de wijze met producten uit eigen streek Euroterroirs ontwikkeld werden, werkt, zonder dat je met honger stonden wij helemaal in de spits. van tafel gaat. Streekgastronomie De promotieactie voor het witlof hoeft helemaal niet oubollig te ‘With Love from Belgium’ had een zijn. ’t Kasteelhof Vilain XIIII in enorm succes, tot in New York. Leut-Maasmechelen kan me ook Frankrijk zag toen in dat de grenzen best bekoren. Zij koken met heel in Europa gingen wegvallen en veel feeling en doen wondere Jacques Collen: Dat de reconversie na het mijndrama toch een positief resultaat heeft afgeleverd in Limburg, anticipeerde daarop. Vermits het dingen met zuurkool, een typisch is in grote mate te danken aan de opbloei van het toerisme, de hotelnijverheid en de horeca. © Mine Dalemans niet meer mogelijk zou zijn om de streekproduct dat refereert naar grenzen te beschermen, hebben de zuurkoolfabrieken van weleer Dit jaar zal het precies 30 het de toeristen aanzoog. Limburg de Nationale Dienst voor de Afzet zij toen de Europese labeling in Lanaken. In de zorgboerderij jaar geleden zijn dat onder zat toen midden in de mijncrisis, van Land- en Tuinbouwproducten geactiveerd om hun belangrijkste Ommerstein is men opnieuw bezig impuls van geograaf Jacques het drama Zwartberg voltrok én het Commissariaat-Generaal van landbouwproducten te beschermen. met het opleggen van witte kool Collen en radiojournalist zich. Dat toerisme een alternatief Toerisme.” En daarbij gingen ze heel rigoureus tot zuurkool. Typisch Limburgs zijn Jan Lambin de Academie voor kon bieden voor de mijnbouw, te werk. In de Academie vertaalden de ovenschotels die met laagjes de Streekgebonden Academie zou later uitvoerig blijken. Uit de ‘Er zijn plannen om we de terroir in streekproducten. zuurkool, gehakt en puree gemaakt werd opgericht. Dat wordt studie die ik toen maakte voor de Maar de bescherming van de worden, en opgediend worden in het najaar gevierd met Limburgs Economische Raad, was de subsidiëring van de streekproducten was in ons land met bloedworst en/of spek. Dat is een tentoonstelling in het ook gebleken dat er nood was aan Academie stop te zetten niet altijd wars van commerciële heerlijk, zeg. Maar ik ga ook wel Stadsmuseum van Hasselt. toeristisch onderwijs. Op die manier eind 2011. Daarmee belangen.” eens over het muurtje kijken. In Ondanks die respectabele heb ik zonder het te willen mijn eigen dreigt iets zeer waardevols Middelkerke bijvoorbeeld waar ik staat van dienst is de toekomst toekomst uitgetekend (lacht).” Wat is eigenlijk een streekproduct? geniet van de paling natuur in het van de Academie zeer onzeker. verloren te gaan’ “Dat is een heel interessante vraag. Vissershuis. Smullen, man!” Allerlei politieke machinaties U heeft meer dan 40 jaar in het Binnen streekgebonden producten hebben tot gevolg dat het onderwijs gestaan. U was een Wat was de core business van de onderscheiden we namelijk drie Meer van dat krijgt u in onze kind met het badwater dreigt pionier in het toeristisch onderwijs? Academie? categorieën: de streekproducten, gloednieuwe serie rond weggespoeld te worden. “Zo kun je dat stellen. In 1969 was “In het begin hebben we vooral de specialiteitproducten en de streekgastronomie. ik de eerste leraar toerisme in het gefocust op twee actiedomeinen. producten die zich in de grijze zone Jacques Collen en Jan Lambin middelbaar onderwijs in België. In die periode ging het aantal bevinden maar daarom niet minder ➜ www.asg.be hebben in de jaren 70 als eerste in Nadien ben ik overgestapt naar de stokerijen in en rond Hasselt waardevol zijn. Het onderscheid dit land het begrip ‘streekproduct’ hogeschool en naar de universiteit. zienderogen achteruit. Wij hielden heeft niet te maken met goede of Henk Van Nieuwenhove gelanceerd. In die tijd was de Tot twee jaar geleden was ik hoofd ons bezig met het verzamelen van slechte kwaliteit, laat dat duidelijk Belgische keuken nog hoofdzakelijk van de vakgroep toerisme aan de alle voorwerpen en recepten die zijn. Streekproducten beantwoorden Frans van inslag. Slechts weinig University of Professional Education met de jeneverproductie te maken chefs waagden het de zogeheten in Maastricht. Die opleiding is hadden. Uit die collectie is later het akket romop ne boerenkeuken of burgerkeuken uiteraard van levensbelang voor de Jenevermuseum in Hasselt gegroeid. in hun restaurant op te dienen. ontwikkeling van de horeca in al zijn Anderzijds doorkruisten we Limburg P De trigger was de uitroeping facetten. Daar heeft Limburg voor op zoek naar oude gerechten en Hygië bvba van het jaar 1981 tot Jaar van de een stuk mee kunnen van profiteren. specialiteiten. Zo kwamen we tot de eep LEMAN ntvetter 5 l Streekspecialiteiten. Dat feit maakte Dat de reconversie na het mijndrama vaststelling dat Limburg een zeer Wereldzf Prestoclean oreiniger 5l an Pro che de oprichting van een kennis- en toch een positief resultaat heeft rijke gastronomie te bieden had.” 2 x Lem an Prof Hygiënis iniger 750 ml 2 x Lem man Prof glasre einiger 750ml documentatiecentrum mogelijk: de afgeleverd in Limburg, is in grote 2 x Le an Prof toiletr 2 x Lem € 99.99 Academie voor de Streekgebonden mate te danken aan de opbloei van Worden er vandaag voldoende TW excl. B Academie was geboren. het toerisme, de hotelnijverheid en inspanningen geleverd om de franco nderlijk deren) de horeca.” streekgastronomie te stimuleren g uitzo t Vlaan Leverin en Wes vering) t- g io Oos b ij le Hoe bent u als aardrijkskundige van overheidswege? (voor re nte betaling (Conta de wereld van de gastronomie Hoe bent u dan bij de opstart van de “Daar wringt het schoentje. In de binnengeduikeld? Academie betrokken geraakt? jaren 80 en 90 stonden wij aan de top, “Midden jaren 60 maakte ik een “Mijn vriendschap met radioman Jan maar nu worden we langs alle kanten Wereldzeep Leman biedt hun klanten innovatieve reinigingsproducten economische analyse van het Lambin zit daar voor veel tussen. In voorbijgestoken. Ik zie de toekomst en - oplossingen aan: van poetspapier tot detergenten, diverse hulpmaterialen, reinigingsmachines en vaatwas apparatuur en service. toerisme in Limburg. Een van 1977 brachten we samen een boek vrij somber in. Er zijn plannen om de Bij schoonmaak Leman kan u terecht voor advies op vlak van reiniging en behandeling. de aanbevelingen die daaruit uit: Oude gebruiken en gerechten subsidiëring van de Academie terug Aan al onze voortvloeiden was het grote belang van Limburg. Uit het ene is het te schroeven of zelfs stop te zetten kla Wereldzeep nten: Leman werd op 1 mei 19 opgericht dat horeca kon spelen in dat andere voortgevloeid. In het Jaar van eind 2011. Daarmee dreigt iets zeer 94. Bedankt vo toerismeverhaal. Een voorbeeld de Streekspecialiteiten was de tijd waardevols verloren te gaan. De or het vertr ouwen! in dat verband is de Siphon in rijp om een structuur op te zetten. Academie is een kenniscentrum ter Damme, een restaurant dat zo’n wijd Met zijn tweeën richtten we de ondersteuning van de horecasector, T: 051/318010 - F: 051/318011 - www.lemanwereldzeep.be - stephan.leman@skynet.be verspreide vermaardheid heeft dat Academie op, daarbij gesteund door het toerisme en het onderwijs. De
 • 9. ➜ I P.9 ➜ I thema I ➜ I Varia I Horecatel: iedereen gaat ernaar toe omdat iedereen er is Een horecaprofessional zijn de nieuwste technologieën? koos ervoor de wedstrijd dit jaar aan moet op de hoogte zijn van Hoe belangrijk is marketing? Over deze nobele knol te wijden. Verder alle culinaire tendensen. Hij dit thema wordt gedebatteerd op komen de Jeunes Restaurateur moet zijn klanten op de best 15 maart. Initiatiefnemers zijn: de op Horecatel hun kookkunsten mogelijke manier ontvangen en provincie Luxemburg, de toeristische tentoonspreiden. Zij gaan aan de slag steeds openstaan voor nieuwe federatie van Luxemburg en Ho.Re.Ca met Waalse streekproducten. Ook projecten. Inspiratie nodig? Die Luxemburg. Luxemburg zal haar producten onder kunt u opdoen op Horecatel. de aandacht brengen. Tijdens de Voedselveiligheid blijft hét Luxemburgse dag zullen drie teams Vijf dagen lang tonen 350 aandachtspunt van elke van telkens twee chefs uit de provincie standhouders al hun producten horecaondernemer. Fed. Ho.Re. Luxemburg achter het fornuis gaan en diensten. Daarover wordt een Ca Wallonie wil u daarin bijstaan op staan. sausje van randanimatie gegoten, een professionele manier, onder met wedstrijden en kookdemo’s. En andere door een colloquium over het Tijdens de wedstrijden en uiteraard is er ook het informatieve thema te organiseren op 16 maart. gedeelte. Elk jaar bezoeken ongeveer Fed. Ho.Re.Ca Wallonie zal er de demo’s worden de Waalse 40.000 professionnals de beurs. balans opmaken van alle activiteiten streekproducten in de kijker die de Federatie organiseert om gezet Ook dit jaar worden weer haar leden te begeleiden om te Innovatieawards uitgereikt aan de voldoen aan de strenge eisen van De klassieker, de wedstrijd vacuüm meest vernieuwende producten het FAVV. Zo wordt nader ingegaan koken, zal dit jaar weer spannend en diensten. De laureaten worden op het autocontrolesysteem, het zijn. Hier beconcurreren de leerlingen bekendgemaakt bij de opening van de kostenbeheer, de voorbereiding op van de hotelscholen elkaar. Ten slotte beurs op zondag 13 maart. een controle van het FAVV en de is er ook nog het kampioenschap meerwaarde van de validering van uw biertappen. De leerlingen van de Informatief autocontrolesysteem. hotelscholen proberen de beste pils, het ideale luxebier en het perfect Bij de colloquia stippen we vooral Wedstrijden en demo’s geschonken bier van hoge gisting te aan: toerisme en horeca (15 serveren. maart) en voedselveiligheid (16 Tijdens de wedstrijden en demo’s maart). Horeca en toerisme zijn worden de Waalse streekproducten ➜Horecatel, van zondag 13 tot Tijdens de raad van bestuur in Hotel was ook een ideale gelegenheid om onlosmakelijk met elkaar verbonden. in de kijker gezet. Zo moeten chefs donderdag 17 maart, Wallonie Expo Keizershof in Aalst verzamelden de leden van de verschillende lokale Een duurzame ontwikkeling van lekkere patapas maken, hapjes op (WEX), Marche-en-Famenne. Meer info de bestuursleden van Fed. Ho.Re. beroepsverenigingen met elkaar in toerisme en horeca leidt tot een basis van de aardappel. Europa wil de en het volledige programma vindt u op: Ca Vlaanderen om de actuele contact te brengen. rendabele vrijetijdseconomie. Wat aardappel herwaarderen en APAQ-W ➜ www.horecatel.be horecathema’s door te nemen. Het Iedereen komt... U toch ook ? 45ste ed. 13 > 17 maart 2011 11-19u00 (Toegang tot de beurs tot 18u30) www.horecatel.be WEX • Marche-en-Famenne Organisatie : Wallonie Expo S.A. - Parc d’Activités du WEX - Rue des Deux Provinces 1 - B_6900 Marche-en-Famenne - België - +32 (0) 84/340 800 wex.be
 • 10. W is er nou lekkerder dan at op ontdekkingsreis gaan? Bezoek ons stand op Stand 1200 Er gaat een wereld voor u open bij ISPC. Zodra u een voet over de drempel zet, begint een verrassende tocht langs de meest smaakvolle specialiteiten. Om ervoor te zorgen dat u onderweg niet verdwaalt, sturen we u op pad met één van onze specialisten. Als een volleerd gids, navigeert hij u langs de lekkerste kazen, de beste wijnen, het meest malse vlees en de fijnste verse vis. Vanzelfsprekend voor u geselecteerd van over de hele wereld. Uit de verste uithoeken of juist van onverwacht dichtbij. En passant vertelt hij nog even alles over onze ambachtelijke streekproducten. De herkomst, de lekkerste smaakcombinaties, de beste tijd van het jaar om te nuttigen, het aantal variaties en de smaaknuances. Ook voorziet hij u van een advies op maat. Men zegt dat verre reizen voedsel voor de geest zijn. Wees niet verbaasd als een bezoek aan ISPC hetzelfde met u doet. Als u weer buiten staat, is de kans groot dat het bij u gaat kriebelen. Waarschijnlijk kunt u niet wachten uw aangewakkerde creativiteit en uw nieuwste ontdekkingen te gebruiken voor de heerlijkste gerechten, de lekkerste dranken of de mooiste restaurantinrichting. Bon voyage! ISPC GENT, OTTERGEMSESTEENWEG ZUID 720, 9000 GENT, TEL: +32 (0)9 - 241 51 11. / ISPC LIèGE, ROUTE DE LIERS 125, 4042 HERSTAL-LIERS, TEL: +32 (0)4 - 278 92 92. Ga ook op ontdekkingsreis op onze website: www.ispc.be