SlideShare a Scribd company logo
2023


 

   ­ 
  €­‚ € 
  ƒ ­ƒ
€ ­ 
„ ƒ †‡ ƒ€
  ˆ ƒ€ ‚ ­ 
­ 

‰Š‹Œ‹­   
Ž €  ­­ƒ 
­ ƒ € †ƒ ­      
 ­
‘ ƒ’‰ €  
­ ‡‚   ­ 
 ƒ  ­ƒ   “   
­ ­‚ “ ”ƒ
ƒ Žƒ€ƒ­
• ƒ€­‚ƒ’ƒ 
Ž  – — ˜ ™ “ “
ˆ ­ ƒ€ “ƒ ­
 ­“­­€€ 
 ˜ ƒ “‰Š‹Œ‹­‚“ 
  ­  ƒ “  ­ƒ † ­ 
–š€ ›™ƒ  †
 
š †­ — ˜ ›
 Žƒ  ­ 
 ƒ€“ 
Ž“­  — ˜ ƒƒ­ƒ
 ƒˆ‚  
 

  
    ­ €­‚ ƒ„ †
‡
ˆ
‰‚ ‰ ‰ 
‰‰ ­  

€ œ‹•˜ ƒˆ††
 €­ƒ  Žˆ ƒ
ƒ­ˆ ’  ƒ 
 ƒ ­ƒ€ ƒ
˜ ƒ €“  
 ‡€€  ƒ
€—  ƒ ƒ
  € ƒ  
 ­ 
˜ ƒ­ 
 ­ €Ž”•žƒ†
 ƒ ­ ‰Šƒ “
  ƒ ƒ 
 ­ 
Ž”•ž €ƒ€­  ƒ
€‡€ ƒ ƒ­
 ­ ƒ  
 €­‘­
­ ­‡“  ‚ 
  ‡­ €
 †­ ‡ ­ƒ
 ‡  ­ƒ€†““
  € “ƒ 


Š 
 ‚ ‡  €‹‰Œ

Ž„‘
ˆ ŽŸ–¡ƒ¢™ƒ­ 
     
 £œ
 € ­   
 ­   ƒ  
   € €
  ­
 —
” 
 ƒ  ­ 
­€  
  ­
‘ˆ
 ƒ ƒˆ ƒ 
 ƒ
 “€
 
€ ­ƒ 
€­ 
  €
  ‡ € € ƒ  
 ƒ   
 
„ €€  
 
† ƒ€  “ 
Žƒ€
 ‚  “€  
“   “
€†Ž
 ƒ † ƒ   † 
  ‚  
ƒ    ƒ 
  ­   ‚ 
€
  
    
   
   
  
   
’  ‰ ˆ„“ ‘“”  Œ
¤
  
‘ˆž ˜¢ƒ 
 ƒ
 ¢—
‘¥–™¦¢§¤§
‘ –Ž’™¦¢¢
¨ŠŽ–•™¦§
–™¦£
–‹™¦¢¢¢
¤˜‚–ˆ™¦§©£
£‘ –™¦§£
©¦Ž–™¦©¢§£
§•–™¦£§©
¢Ž­‹‚€–™¦¤©¤
  •– 
 —˜  ™–™š —
„‹ Ž¤©ƒ©§§œ
•¨˜‘‹ §ƒ£©œ
Ž‘˜ª˜£©ƒƒ©œ
«¬‹®¤ƒ©ƒœ
Ž¨¯¤©ƒ£ƒœ
‹˜ ‹˜¢¢ƒ¢ƒ©œ
®¨ ‰˜ ©¢§ƒ£ƒœ
® ®•‹˜¤¢ƒ©ƒ©œ
®‘˜¨‹˜¤ƒ©ƒœ
˜¨‰ŽŒ‹Œ˜©¢ƒ¢¢ƒ©œ
Š ‘°
  
    
­ €‚  

’ ›  €”  ‰‰
“ 
 ƒ 
 ’‡ 
 †   € † 
 †Žƒ
­ €¦
 †‚ 
‡† ƒ 
ƒ ‚ ƒ
 ”ƒ 
 ƒ    
 ƒƒ‹˜ƒ

˜ ƒ  
‚ ­ƒ† ƒ
  •‹ 
‚ˆ ’Ž 
€ •‹ €   “
 ­€‘
 ­ ƒƒ
€ 
 Ž­ † 
  
 ¢¢ ˜ “ƒ    €— 
‰ ‰
” €€ 
ƒ  €
ƒ €­
› Œ ƒ Ž® ƒ  €
 ƒ “
 ‚ƒ ’  ¦
˜ ƒ ‚€ ¦
€­¦
 € ­
 €­

­ 
    
‘ ƒ €€
€ ‚
 Ž
  †  
 ƒ  —
Una mirada hacia los
desafíos del sector
construcción en
Latinoamérica y en
la actualidad reciente
Oportunidades de las
soluciones ConTech en
Latam
  €   
 “
€ † 
 
 —
¦
¦
¦
¦
-
-
¦
¦
”  
  
    ‘ 
 ƒ
ˆ ’­ 
  
  
¡—Ž ‹–¢™ƒŽ¬¬‹–¢™ƒŽ¡
–¢™ƒ  ” –¢™ƒ ” Ž –¢™ƒ ¨ Ž –¢™ƒ
“ –¢™
£
28.6%
11.1%
5.0%
30.1%
6.2%
10.5%


¨
•
˜

ˆ
 
8.4%

 
  
Ž  
   
 
 €“ 
­
˜­ 
Ž € †
  
©
Ž ƒ €
­­ ­ ‡
 ƒ­  €
“ƒ‰ ‰ƒŽ® 
 ƒ€ € 
­    
  ” ƒ““­ 
“ ­
ƒ Ž® ‰„ €ƒ ­
 €­
 “ 
 
ƒƒ­
­ƒ ƒ 
 € ­
Ž 
ƒƒˆƒ€ 
ˆ­ ƒ­ 
 €­­  
 Ž ƒ 
€ ˆ­€“
 Ž —
Ž “  € ¦
 † ƒ
 Ž ƒ€
  ­­ ˆ € 
 ŽŠ­–ŽŠ™ 
€ 
 ­­ ¢ Ž 
€ ‚ 
  ‡ ƒ€
  ±   
 
Ž ­  € 
 ­­ ƒ
€€
 €     
 ƒ † — —‰ 
œ ƒ—‰‘
‚ “‰ ˆœ ž  ƒ
€ ƒ ¦
 †  —  –™ƒ
‰ €‰ –•™ ‰‚ ™–™•–™
„    ­ ƒ
 ­  
­Ž 
 –­œ‘ “Ÿ™ƒ 
–¡ ‰™ƒ –‰ Ÿ„™‡ 
 €ƒ ‚ ƒ —
—–˜™ƒ€–•™ƒ–•™ƒ
­ –™ƒ — – ™ƒ ‰¢
  ‰ˆ ‰ – ¦
™ƒ  „­– ™ƒ‰ˆ„’
­ ‰­ ž–ˆ™ƒ €‹‰–ˆ™ƒ
 —“  –ˆ™ƒ–ˆ™ƒ€— 
‚– ™ –™
Ž ­ ­¦
 †  ƒ
 ‡
†  ‰ 
­ ’ ƒ
 ‡ 
   ­ ƒ
   Ž  •ƒ
€ 
    ƒ 
­  
„ ­­ ƒ
€  
­ † •ƒ
¢¢ƒœ‰   
†ƒ‚
®ƒ‡ œ‰
ˆ  ­ €   
œˆ ˆŒ
‘ ƒ€
 ’      
 † ‚ 
€
ƒ ­­†€ 
 ­ ƒ  € € “
 
  €‰ƒ†­ƒ
 €
 † ­ƒ  
 ƒ 
 ” ƒ
 “ƒ     ƒ 
  
  ƒ
  ‚
ƒ€ƒ€ ‚
­ ’ 
     
     
­  € € 
 ‚ƒ   
 “   ˜ ƒ ˆ
€‚ƒ ’  
 ƒ  †
 €­ “‡€
­ ƒ
  ‚ ††
­ ˜”Œ 
c. La implementación de ConTech
crea nuevas oportunidades
laborales
®€ 
­ €  
“ ‘ ƒ†€
ƒ ­ 
­ €“ 
 ’ƒ€“­ †
    ­ƒ 
†   ­ƒ 
  
ƒ †  
d. Escalabilidad de las soluciones
˜  ƒ  € 
 †­ 
 ƒ­ 
Ž ƒ   
ƒ€†­ 
€     
‡ †ˆƒ€ 
 —
 ƒ   
„  „ 
ƒ  †
   
   
ƒ ƒ 
‘ˆ „ „ Ž® †ƒ € 
  “ ƒ¦
  € 
   ˜ ƒ 
 € ­
  ‡† — “ƒˆƒ
   ƒ ƒ 
˜ ƒ ‡ €‚ˆ  £‚Ÿƒ
€€¦
 
  
” ƒ  
   ­  ­
 ² 
Ž      
­­ƒ€ 
 ‚­ 
€ ­­ 
­ ‡  € “  
’
§
’ ”  Œ
El ecosistema ConTech
desde la mirada de los
actores
¿Qué se necesita para una exitosa
adopción de las ConTech en
Latinoamérica?
Ž   ‡  ƒ
  ˆ  ­   ­
 ‡€ ˆ­€
­    Ž 
 ƒ  ­ ‰ Š
 ‚‹   
  €
 ­  ­
 ­  ƒ € ƒ
 ­€  
Ž  €‹ ŠŽ®
†€€
 €    ‡
€ƒ 
†   
†Š†Ž® ‹€
  ­­
€    €  
    

¿Cómo expandir el uso de las
ConTech en Latinoamérica?
¨ ƒ‚
 Ž® ‹Œ   
    ¨³”
–­  ƒ   ™ƒ
€‡€‚ˆ 
Ž‚‘€€
­ “ 
 ­ ­ Ž   
 —  ƒ  ƒ 
ƒƒ †
  ‚ƒ ƒ ˆ
‹„Ž®€
     
 ƒ €  € 
  ­
®€€ƒ
  
 
€ “  ­ €‚ƒ  
  € “ 
   ­† € 
  ƒ  “
‚’“
”Ž®†Š Œ€€ƒ
€     
 ƒ  “
‡ƒ’€ 
  € 
 “
Se necesita un cambio
de mentalidad
‘  €  € €
­ƒ‚­ 
‘ƒ „€‘Ž®
 €  ­  
 “ƒ€
   
  ‡  
 ­   ­
€ ƒ€€­† €
“ “­‚ƒ
€      
­  
La inversión en etapas
tempranas es indispensable
 ˆ ƒ    
 ­ ­ “ 
 ­
 ƒ€€
 †   ‡ 
€ “ €
­ ­€
¢

Ž„‘
­€
€ƒ 
 
˜€  
      
 ƒ ¦
€­‡
”­­
      
­   Ž  ŽŽ ƒ
Ž’ƒ¡ƒƒ “†
 ƒ 
 ­€ “
 ­ƒ
 €    ’‡
    

•† ƒ   
† ƒ   
­ ƒ  ‚
˜      ­
­ƒ
­ ­ƒ  
” ˜ ƒ ­  € 
 ž ƒ
­ Ž 
 ‚“ƒ
 ƒ­ 
 ”  ƒ € 
  ±
  ­    
 ˜   ‹
–‹ ™ƒ ƒ ”ƒ
˜¨ Š¨ƒ  Ž   
 •‹ Ž˜Œ  
 
La construcción modular
e industrializada permite optimizar
costos y tiempos, así como
reducir el desperdicio en obra
y mejorar la productividad.
‘  “   
 ‚ƒ
­­ƒ
€ ƒ†
 €    ‚ 
 ‘ ƒ
     ƒ
 ­­
­ 
Ž ‹•
 ‚  ‚  
­ ­ “€
 
 ­Ž ’ 
     ˜ 
 ‡   
  ŽŽ ƒ‰ 
ˆ
® †    
 €
­­“ ƒƒ
 Ž   ­ 
 ƒ “ €
 € €   
”’† 
   ˆ  
 ¥ž 
  ƒ “ƒ  
 ƒ†
 ƒ € 
 
´  ƒ    
‹ ­ 
   ‡ ­ €  
  
¢ƒ€• 
    †•  
­ ¦


— Ž
Nuevos materiales y métodos
de construcción atraen por sus
propiedades y por generar
menor impacto ambiental
‘ ˆ 
 ƒ 
­  ­ƒ
      
 ƒ  †
 €€
­­ ‡
ƒ “ 
ƒƒž­ƒ
 ¤ž® ˜ ƒ
 € ­
 ‡ ƒ€
 ­—
‡ ­ 
   
 ƒˆ‰Š  
 
®”ˆ
 €  Šµƒ  
‘­ ƒ
  ­ƒ 
   Ž 
 ƒ   ­
ƒ ƒ
Ž 
    
 
  ­  €
  ƒ  ­ 
 ­   Ž •­ƒ 
† ƒ­ ‚€
ƒ†
”ƒ
 ƒ “ 
 “ € 
  ¨ƒ   † 
 ­
“  ’ 
­ƒ ƒ€
 “ ¢©˜ ƒ
ˆ † “‚ Ž®ƒ  
  ƒ 
ŽŽ ƒ ‘“ ƒ ¨ ƒ Œ­ ¶ƒ „
¥ ‘ 
Ž­ƒ 
 ‚• ƒ €  ˆ
 ’ € ‚
 ”  ƒ
  
¢œƒ¢œ ƒ
   ¤œ   €
˜ “ƒ ƒ
¢  
ˆ ƒˆƒ 
      
†
£¢œ † 
“ ­­
­  

—¨”‰
•€ • 
¨Ž‘‹Œ©¢œ
’ ›  €”  ‰‰Œ
Los marketplace dinamizan el
mercado de la construcción
 ’ƒ    
­ ­­
€ ­­
 †‡ ƒ ž
  ˜­
  €
­ƒ “ “
€ 
˜ ƒ ““ ‡
 €   “  
­ ƒ † 

Ž žƒƒ 
  ­ ‡ €ƒ  € 
 
 “ƒ 
 ƒ ’ €­ 
 • ©  ƒ  
    
€ ‚  ­
 €
ž– †‘ 
¢™ƒ    ƒ
­ ’ƒ   
†•‹‘ˆƒ 
©¢œ ­ ‡ “
¢œ Ž
     
 ­ 
™–™™ ƒ “ƒ  
 Ž
     ‡ 
ƒŸ„ ‰‚ ž€
“ € 
 
Ž    
 ƒ­­‡
  £‚Ÿ ˜ƒ  
 ‘ ­  € “€
 ©‡
€  “ 
 ­
 ƒ€ ©œ
  
      
ƒ —ŠŸƒ
  “€ ˜­
 ƒ’ €
  € ­‡  
€ ƒ
 ƒ —Ÿ 
  ƒ 
 ˜ ’
ƒ• 
˜  ƒ ž
€ “   € 
  ƒ  €  
­ 
ƒƒ ƒ•‹
­  €¡” † ƒ 
­
  “ 
§¢ ¨ ƒ ­
  ­  ­
“­ 
Softwares para construcción
desarrollados por startups
latinoamericanas atraen inversión
y permiten optimizar procesos
constructivos
Ž­ˆ  
€ ± 
“ ‡ ƒ 
­ƒ
€ ƒ 
ƒ
 ‚ ƒ ‚ 
­ †  ˆ 
†     
­ † ƒ   
 € ƒ€
­  €‚ 
€­˜ƒ
 ƒ
 ’€€
 
¤¢œƒ † ­   œ 
 
¢œ Ž      
€  ­ 
ƒ €    
­ 

Ž €€
 ƒ­
 ‡    ‚ 
Ž ­
 ‹ƒ
• ­
   ‚  ­
 ­   ‘ˆ Ž®ƒ
  ƒ    ­ƒ
   
 ¨ ƒ ’ 
ˆ Ž’ƒ 
 ƒ“  
   ‰ „
„ ™–™šƒ ƒ‚
  ƒ  
„ƒ ­  
¡ ‰
 
  “ˆ 
€ƒ
  € 
 ¤ƒ 
 ˆ   ­  “ ‘
 ˆ ¦
 ‚† ƒ­
  •‹ 
€ 
­•ƒ€¢§ ­‚
 — Ž
† € ¦
 ƒ­‚“ ‡
 €ƒ ƒ “ ¢¢¢¢¢ 
‚®€ ƒ 
€ ƒ€  
   ± Ž
 ƒ   €  ‚ 
 „‚€ƒ €  
 “ ¤¢ 
•‹‡ €  ¦

® € 
€  Ž
 ƒ „  ƒ„‰†
 € €
‘¡˜­ ±ƒ
­ƒ
 ‚ ƒ 
   ­  
 „‰† ƒ
ƒ€ ¢ 
 ƒ  €    
ƒœ‰“ “¢¢
•Ž  “ƒ
 ­­ 

¿Cómo preparar al
sectorparalaaceptación
y crecimiento de las
ConTech? Una mirada
desde el área
académica y de las
Constructoras
Ž“  
 † €ƒ
 “ƒ 
  € 
“­ € 
­ƒ ­€
­  ‚ 
 €ƒ
 
†•‹ƒ€­
   ­ 
­† ƒŠŽ
ƒ  
ƒ   
 ­ ˜ “ƒ 
    „   
  ƒ
    Ž  
 ­   
­ –     ˆ
­ †­ƒ  
 •‹ 
Ž­€
 ’ ƒ ·‹­ 
Œ‘ ¢¸
 ­— †­ 
€ ­ “
­  Žˆ
   ­ ­ ƒ
“ ”‚€ 
     
  ¢¤
ƒ €¢‚ 
ƒ ’†
 †Š Œ 
­˜ 
¤
-
-
-
-
-
-
-
 ±€ † 
    
   ƒ † ƒ 
  ­ƒ ­ 
­  ’ ­“
     ‚  
 ƒˆƒŽƒ
 ƒ •­  ¨  ƒ 
ƒ 
ƒ ƒƒ
 “‚ 
 ƒ  Ž’
  
  ƒ€
‰ˆ‡€ 
  ­  
  ’  ¢¢­ 
¤‡ ¢ 
ŽŽ ˜
‘ € 
    
  €  †  
ƒ € —
‘ “ ­ 
“’ ‚ 
•     
     
­
  ‡  ƒ 
 ƒ
Ž    €ƒ 
  
­ 
 € 
 ƒ 
“­ ­

˜€“ 
 ƒ  
 ­ ƒ  
­ †ƒ
ƒ    ˜ “ƒ ­ƒ
  
 † 
Žƒ­ Žƒ† ƒ€
  ‚  
­ ƒ 
    ® 
     ‚•˜ 
 ƒ
­ ¨ ƒ
    ‹ 
­—­‚
     
ƒ 
 ˆƒ
‚ ­ˆ 
 “ƒ    
 ­ƒ 
ƒ‚ ”  €
¢§­ ­ 
 ”˜Ž ƒ­ 
ˆ    ­
   ”ƒ
€  ­­ 
  “
 €
“  
­ ‘ˆ€
‡  ’ €­
€ƒƒ
­ “”‡ˆ‘
† ‡ 
‚ ‹•–™ƒ
 ­  
­ ˜ “ƒ ­ ­ €
 € 
 ­ ’ƒ   
˜ ƒ “†
 
 ƒ “­ƒ
 † ‹
 ­­ƒ
“    ‚• €
   
 ¢‡ ‚•–
 ©
® €“
­ ‚ƒ
 ­  €  
 ƒŠ”–Š
” ™ ‹” –‹ †
”­ ™Ž€­ 
 ­ƒ€ 
­ ƒ €ƒ 
 
‘ †  
  ­  
­ƒ € —
€    ”  ƒ
    
† ƒ 
   ˜ ƒ  
 €­­ ƒ
    ” 
  †­  ­­ 
  ­  ’  ‚
ƒ ·® ¸ƒ
­­ 
­ ‡‚€ 
 ¤‘ ”ƒ 
­“ ‚•–™ƒ€
 †­
‚•­ 
”€­Ž
   ­ ·” ¸ 
 ƒ €­
  ”
¡ ƒ    €
 ’ ­
 ­  Ž  ƒ ‚
Š € 
  ‚  “
  “  
­­†“ ­ 
 ­ Ž˜¡‹‡  € 
 ƒ¢¢¢ ƒ
ƒ    –‘ ƒ ¢™ Ž
ƒ‘
 ­ ‘ ‹­ƒ ­  
­ ‚ 
  ƒ  ­ 
‚     
­­ 
˜€ † €
 ƒ€ ­ƒ
£
€ ­  € “
 † € 
“”  ƒ­ 
 ƒ 
­ƒƒ  
 ƒ ­
­­ˆ ƒ 
     
 ­“ ‚
   
­ 
©
T R E N C H L E S S
bra
O ink
strong by form
ConnectData
México
Costa Rica
Colombia
Brasil
Argentina
Perú
Chile
Bolivia
Uruguay
§
Construcción modular e industrializada
Marketplace
Project Management
bra
O ink
strong by form
T R E N C H L E S S
ConnectData
Building Information
Analítica de datos
Materiales y Sostenibidad
¢

Ž„‘
Inversiones incentivarán el
desarrollo de las ConTech
Latinoamericanas
 ƒ  
 ­ƒ
 ­ƒ 
 ­ €
   ƒ 
 ƒ ’ 

Ž ­ 
   €  
‚€“ƒˆ
‚Žƒ €
­ ƒ 
 ¥„ –˜™ƒ  ‰
–•™ƒ œ‰ ­ –•™ƒ  ¡ ‰
–•™ƒ€ ‰–•™ƒ ¥‹–•™ƒ
 ‰ –•™ƒ ‚ –•™ƒ  
–™ƒ ‹ –™ƒ ¦¦ „ –™ƒ
¡ ‰–™ƒœ–ˆ™ƒ
–ˆ™ƒ ‰–ˆ™ 
 €‚
­   ƒ
 ­€
     
 † ƒ
  ˆ  ­ 
ŽŽ    ‡
 ‚­
 ‡ ˜ ƒ
€­ „„€ 
 —Ÿ
Ž €  
 ’ €
­­‡ ƒ
€ “† 
 •‹ ­ 
€  
­®œ
‚ ’ƒ€ €
­“      
’
 ƒ 
    
ƒ  
‚
†
 ƒ “ƒƒ
£¤­€‰
„ „‡ œ   ŽŽ 
“ƒ € œ ­  Ž
   ƒ  
 €  
    
­     
 
Los tipos de ConTech con
mayores posibilidades
de inversión:
 
€ ­
€  
 
Soluciones que prioricen
la generación de datos tienen
mayores oportunidades de
crecimiento
Žƒ
­­ † ƒ
     
ƒ­ 
  ƒ€  ­ 
 Π
  ƒ ƒ € 
 ± € ‚    
€‚
­ ­
     € 
  
  ‡ “ƒ €
­­  
§­ œƒŽ® €‹‰ƒ
 
 ƒƒ
    ­  Ž
 ƒ €   
 
 ­ƒ‹˜ƒ†
Ž “ € ­“   


La sostenibilidad es un factor
que atraerá cada vez más la
mira de inversionistas
„ ­ € 
    ‡ 
   ­ „ 
­    
ƒ    ‰ƒ €
 ­    
 ƒ
€  ƒ
  €   ‚ 
 ­
     
ƒƒˆ 
 ­œ‘ “Ÿ—
­   
    ƒ 
   
   
  
’  œ ”  ­œ‘ “ŸŒ
La construcción modular
resultará una inversión rentable
al permitir reducir los gastos en
obra y mejorar la seguridad de
las autoconstrucciones
Ž    
·­ ¸Žƒ€€
 ƒ
  ”ƒ
    
 Žƒ 
    
 ƒ€“ 
 ¢’ 
­ €
 
   
‚ –Ž ƒ ¢™‡    
    “
 ƒ­ 
 
Ž ƒ  ­  
 ‚ƒ € “ 
  ƒ
  ­   
­   Š – 
 Š ™
 €  
   
 †† 
   
   
’ “ ˆ”  — ¡Œ
Las soluciones BIM tendrán
dinamismo en el mercado a
partir de las nuevas legislaciones
surgidas en Latam
 •‹ƒ ­
 ’‡ƒˆ
Š ƒ­­
 ƒ 
ƒ  
 Žƒ ˆ
  €  
•‹ ­ ƒ“
­‚ ““ 

Nuevas soluciones motivan el
surgimiento de nuevos perfiles
profesionales y nuevos puestos
laborales
Ž  
ƒ  
 ‘ˆ €‰
¨ƒ ­
 ˆ —‚ƒ ­
     ­ 
  ƒ
  ­ €  ­
 €   
­‘ ƒ€ƒ
 
 ­ €    € 
 ˜ ƒ 
    ­ 
­ƒ   
ƒ  €
 ‚ 
†­ ƒ 
  
   
   ƒ‹†
  €  
  
’ Š ” „‰  ‰ˆ
 „­ ‚ ‰­
Ž ƒ “ † 
ƒ €
 Ž  ‚  €‰
¨ƒ €  €— ·   
‚†
 ˜ “ƒ   
  €    
­ ƒ ¸
˜ ƒž  ‰ƒ 
•‹  €‹‰ ƒ € € 
 
·  ­ƒ ­  
ƒ Ž
  €
  ƒ
 “ ­ ‚¸
‘      
 ­ƒ    
ƒ  “   
 ƒ“
 
§­ € ƒ”­ 
‘— ƒ
   
 ƒ €   
 ‡ ƒ€
   †  

Ž  ƒ ¡ ƒ
­ Œ ƒ
 “ƒ 
€“­“—
­    
 ƒ 
  Π 
 € Ž
   
 € Ž 
’ ¡ ”  ‰ 
œ‰‰ ‘‡‰ Œ 
Ž€“
 ƒ€€“
  “   ­ ƒ 
 ƒŽ® —

   
    
  

 
 Žƒ ­
 € “  ­€
  ­“  
 ­ ­¨€  €ƒ
ƒ ‚ 
   —
©ª „‰ ‰ ‰
 ‰‰ ­ «
Ž‘Œ€ ’ ’ Œ  “
·ŽŽ “­€ ­ 
­ ƒ  ­
 ¸
· ­   ­   ˆ¦­
 ­  €­ 
 ­¸
Ž ’”• 
Ž‘– ŽŒ 
Ž‘— ”Œ    
· ­­ƒ  
  ƒ   ­ ‚  
  ¸
·Ž­‚‚  ˆ€ €
 ±  
­ˆ¸
El rol activo del Estado y alianzas
con el sector privado
¤
Ž” ’ ˜
·„ ­“€ 
 ­‚­ “ €
 ˜˜ ‚ € 
 ’ €¸
Ž – “  
·­‚­ “ “ ­
ˆ ƒµ°• € 
­ƒ “­¸
Ž‘ ”˜
·‘ ƒ   “  Ž €  
  ­ ¦
  † “­ ¸
· † ˆ
 ƒ ­ ’  
 € ­¸
Ž Œ “ Œ
Ž™ ˜ š    ŒŒ “­
Ž˜Œ  ˜€ƒ
·   
  “ ¦€ €
 € €“ 
 ­¸
·Ž ‚ ˜Ž–˜€ƒ 
 ™ “
 ­ƒ ¸
Žš “ –š
·€   
 ­ƒ “ €­
­ Žƒ  
ƒ€ 
 ¸
Ž ­’ “
·Š ‚  “ † †
 †­¸
Tecnología, competitividad
y sostenibilidad
£
Ž” € – 
·€ ‚ƒ  –±
 ±™€ ‘ƒ­ 
Ÿƒ† ±ž¸
Žš – ˜ 
·Ž “  ­ 
­ ­ƒ Ž
€ “ ­ƒ“ ƒ 
 ƒ† ƒ  ¸
©
Ž’ ˜ “ š 
·Ž “ ­   
 € ƒ 
­  ¸
· ˆ  ­ƒ ‚ƒ
­ ‚ Ÿƒ  “
€±¸
Ž — “—
Ž  ““­›
Ž’ „ “ ƒ
· †‚ 
 ƒ ““ƒ€ 
•‹²˜¹±¸
· ­­ Ž€€
 ƒ“ ƒ € †ƒ
€ “¸
Ž‘ ’ “Œ
· “­ƒ ­‚ “ ­ €
  €  
 ‚ ƒ““¸
Ž ­ “ 
·  “ “  
€‡ ƒ€­ 
 ¸
Ž’ Ž’˜ƒ
·  ­“  ƒ
“ ƒ  
 € “  ­­¸
Mayor apertura a nuevas
soluciones ConTech
ŽŒ ”   Œ”
·     ­
ƒ€ €ƒ ƒ‚ 
  ƒ ƒ
€   ¸
Žš œ “ž Ÿ–
·Ž­  
€“ †‡€  
 ¸
§
‰
 €‹‰ ¬    ‰ ‰‰ ¡„‰ Ÿ ‰
„ ‰ „ ‚ ‰‰ ‰ „ ‰ „
˜ƒŽ®˜­‚
˜˜ ƒ”‹‹­  ­ 
´˜­ƒ‰˜Ž®
„•’ƒ” ­
¥•ƒ”­ ‘ 
´ •ƒŽ®‰
‰•ƒŽ®”
•ƒ”†­Ž
•˜ƒ¦ • 
¡ƒ¡ ¨
””ƒ¡ 
¨ ƒŽ®Ž€ 
¡‰‚ ƒ¦ ‘ 
´‰ ƒŽ®˜
‰ “Žƒ ¦ ˜ 
¡¡ƒ‰•”
¡‰€ƒŽ®‹
Ž‰‚ƒŽ®‰•
 ‰ ‚ƒ¡¹ €
‰¡ƒŽ®
˜†¡ƒŽ†­˜¡
¨¡Š‚ƒŽ®
‹­ƒŽ®Ž­ ‹‚€
 ‰ƒŽ® 
 ‚¨ ‚ƒ‰”
• ƒŠ
¨¨• €‚ƒ¨ ˜ 
 ƒŽ®­
Ž ƒŽ®® ž
´‹ƒ¡˜ 
”­ƒŽ®„¬¨
”¨­ƒ‰­ Ž•
´¨ƒ¦ ˜“€
¥‘­ƒŽ®”•ž
‘‚ƒ˜‘ 
´‘ƒ¡• 
¨ˆ‘ƒ •‹”•ž
¹ƒ‘ ¶Š
” ƒŽ®¨”
‰‚Š ƒŽ®
™‚”Ž”
­‚”
Š‡Ž‘‚
‚ƒš‚‚ƒ ‡˜
˜”˜‚
†Š Œ
™‚ŠŠ‡Ž˜
‚›‚‚Š
‚“Š
Ž‚ƒ‹”™Ž‹˜
 Š‹Œ˜‚˜

More Related Content

What's hot

Net zero energy building
Net zero energy buildingNet zero energy building
Dubai International Airport: Concor
Dubai International Airport: ConcorDubai International Airport: Concor
Dubai International Airport: Concor
Robert Kempa
 
Resources allocation and resources scheduling_Construction Management
Resources allocation and resources scheduling_Construction Management Resources allocation and resources scheduling_Construction Management
Resources allocation and resources scheduling_Construction Management
A Makwana
 
Life cycle assessment
Life cycle assessmentLife cycle assessment
Life cycle assessment
Aravind Samala
 
Zero energy buildings seminar
Zero energy buildings seminarZero energy buildings seminar
Zero energy buildings seminar
Sharan Raj
 
Natural teak grain composite wood louvers project photos and installation guides
Natural teak grain composite wood louvers project photos and installation guidesNatural teak grain composite wood louvers project photos and installation guides
Natural teak grain composite wood louvers project photos and installation guides
PT. Tenucrust Indonesia
 
Grid-Connected Solar Rooftop Systems: Financial Viability/Benefits, Installat...
Grid-Connected Solar Rooftop Systems: Financial Viability/Benefits, Installat...Grid-Connected Solar Rooftop Systems: Financial Viability/Benefits, Installat...
Grid-Connected Solar Rooftop Systems: Financial Viability/Benefits, Installat...
Nilam Shah
 
Energy Efficient Building using Solar Energy and Adoptation of Green Building...
Energy Efficient Building using Solar Energy and Adoptation of Green Building...Energy Efficient Building using Solar Energy and Adoptation of Green Building...
Energy Efficient Building using Solar Energy and Adoptation of Green Building...
ijtsrd
 
Sustainable Construction
Sustainable ConstructionSustainable Construction
Sustainable Construction
Mohsen, S Ab
 
Types of hydro power plant
Types of hydro power plantTypes of hydro power plant
Types of hydro power plant
ANKITBANJARE1
 
Surat Residency Green Building Concept PPT
 Surat Residency Green Building Concept PPT Surat Residency Green Building Concept PPT
Surat Residency Green Building Concept PPT
Surat Construction PVT LTD
 
Seminar on modular building
Seminar on modular buildingSeminar on modular building
Seminar on modular building
UNIVERSAL ENGINEERING COLLEGE
 
Zero energy building
Zero energy buildingZero energy building
Zero energy building
ANIL SINGH
 
Green Building (Design Efficiency)
Green Building (Design Efficiency)Green Building (Design Efficiency)
Green Building (Design Efficiency)
HuzeyikmalJalaludin
 
4. Shallow Foundations
4. Shallow Foundations4. Shallow Foundations
4. Shallow Foundations
Godbless I Kedes
 
Zero energy building
Zero energy buildingZero energy building
Zero energy building
Raghav Gupta
 
Module-1-Common acoustical defectsand recommended remedies(Unit-2).pdf
Module-1-Common acoustical defectsand recommended remedies(Unit-2).pdfModule-1-Common acoustical defectsand recommended remedies(Unit-2).pdf
Module-1-Common acoustical defectsand recommended remedies(Unit-2).pdf
Manish Kumar
 
List of Business Opportunities in Green Power and Renewable Energy Sector.
List of Business Opportunities in Green Power and Renewable Energy Sector.List of Business Opportunities in Green Power and Renewable Energy Sector.
List of Business Opportunities in Green Power and Renewable Energy Sector.
Ajjay Kumar Gupta
 
Tender Notice Sample
Tender Notice SampleTender Notice Sample
Tender Notice Sample
SATISH
 
TYPES OF Foundation
TYPES OF FoundationTYPES OF Foundation
TYPES OF Foundation
Annapurna Sakhardande
 

What's hot (20)

Net zero energy building
Net zero energy buildingNet zero energy building
Net zero energy building
 
Dubai International Airport: Concor
Dubai International Airport: ConcorDubai International Airport: Concor
Dubai International Airport: Concor
 
Resources allocation and resources scheduling_Construction Management
Resources allocation and resources scheduling_Construction Management Resources allocation and resources scheduling_Construction Management
Resources allocation and resources scheduling_Construction Management
 
Life cycle assessment
Life cycle assessmentLife cycle assessment
Life cycle assessment
 
Zero energy buildings seminar
Zero energy buildings seminarZero energy buildings seminar
Zero energy buildings seminar
 
Natural teak grain composite wood louvers project photos and installation guides
Natural teak grain composite wood louvers project photos and installation guidesNatural teak grain composite wood louvers project photos and installation guides
Natural teak grain composite wood louvers project photos and installation guides
 
Grid-Connected Solar Rooftop Systems: Financial Viability/Benefits, Installat...
Grid-Connected Solar Rooftop Systems: Financial Viability/Benefits, Installat...Grid-Connected Solar Rooftop Systems: Financial Viability/Benefits, Installat...
Grid-Connected Solar Rooftop Systems: Financial Viability/Benefits, Installat...
 
Energy Efficient Building using Solar Energy and Adoptation of Green Building...
Energy Efficient Building using Solar Energy and Adoptation of Green Building...Energy Efficient Building using Solar Energy and Adoptation of Green Building...
Energy Efficient Building using Solar Energy and Adoptation of Green Building...
 
Sustainable Construction
Sustainable ConstructionSustainable Construction
Sustainable Construction
 
Types of hydro power plant
Types of hydro power plantTypes of hydro power plant
Types of hydro power plant
 
Surat Residency Green Building Concept PPT
 Surat Residency Green Building Concept PPT Surat Residency Green Building Concept PPT
Surat Residency Green Building Concept PPT
 
Seminar on modular building
Seminar on modular buildingSeminar on modular building
Seminar on modular building
 
Zero energy building
Zero energy buildingZero energy building
Zero energy building
 
Green Building (Design Efficiency)
Green Building (Design Efficiency)Green Building (Design Efficiency)
Green Building (Design Efficiency)
 
4. Shallow Foundations
4. Shallow Foundations4. Shallow Foundations
4. Shallow Foundations
 
Zero energy building
Zero energy buildingZero energy building
Zero energy building
 
Module-1-Common acoustical defectsand recommended remedies(Unit-2).pdf
Module-1-Common acoustical defectsand recommended remedies(Unit-2).pdfModule-1-Common acoustical defectsand recommended remedies(Unit-2).pdf
Module-1-Common acoustical defectsand recommended remedies(Unit-2).pdf
 
List of Business Opportunities in Green Power and Renewable Energy Sector.
List of Business Opportunities in Green Power and Renewable Energy Sector.List of Business Opportunities in Green Power and Renewable Energy Sector.
List of Business Opportunities in Green Power and Renewable Energy Sector.
 
Tender Notice Sample
Tender Notice SampleTender Notice Sample
Tender Notice Sample
 
TYPES OF Foundation
TYPES OF FoundationTYPES OF Foundation
TYPES OF Foundation
 

More from Leonard

yearbook 2024_FR.pdf
yearbook 2024_FR.pdfyearbook 2024_FR.pdf
yearbook 2024_FR.pdf
Leonard
 
Rapport - Cap sur l'économie bleue durable
Rapport - Cap sur l'économie bleue durableRapport - Cap sur l'économie bleue durable
Rapport - Cap sur l'économie bleue durable
Leonard
 
Report - Towards a Sustainable Blue Economy
Report - Towards a Sustainable Blue EconomyReport - Towards a Sustainable Blue Economy
Report - Towards a Sustainable Blue Economy
Leonard
 
Santé, sécurité et prévention
Santé, sécurité et préventionSanté, sécurité et prévention
Santé, sécurité et prévention
Leonard
 
Gouvernance territoriale et transition écologique
Gouvernance territoriale et transition écologiqueGouvernance territoriale et transition écologique
Gouvernance territoriale et transition écologique
Leonard
 
Synthèse - Rue Commune
Synthèse - Rue CommuneSynthèse - Rue Commune
Synthèse - Rue Commune
Leonard
 
Hydrogen Deep Dives - Leonard
Hydrogen Deep Dives - LeonardHydrogen Deep Dives - Leonard
Hydrogen Deep Dives - Leonard
Leonard
 
RUE COMMUNE-Plaquette_Synthèse.pdf
RUE COMMUNE-Plaquette_Synthèse.pdfRUE COMMUNE-Plaquette_Synthèse.pdf
RUE COMMUNE-Plaquette_Synthèse.pdf
Leonard
 
Construction Tech FR - Leonard x Sifted Report
Construction Tech FR - Leonard x Sifted Report Construction Tech FR - Leonard x Sifted Report
Construction Tech FR - Leonard x Sifted Report
Leonard
 
La Nuit des imaginaires
La Nuit des imaginairesLa Nuit des imaginaires
La Nuit des imaginaires
Leonard
 
Building Beyond 2022 - Programme
Building Beyond 2022 - Programme Building Beyond 2022 - Programme
Building Beyond 2022 - Programme
Leonard
 
Building the circular economy: time to shift!
Building the circular economy: time to shift!Building the circular economy: time to shift!
Building the circular economy: time to shift!
Leonard
 
Construire l'économie circulaire ici et maintenant !
Construire l'économie circulaire ici et maintenant !Construire l'économie circulaire ici et maintenant !
Construire l'économie circulaire ici et maintenant !
Leonard
 
Yearbook Leonard 2021-2022 (FR)
Yearbook Leonard 2021-2022 (FR)Yearbook Leonard 2021-2022 (FR)
Yearbook Leonard 2021-2022 (FR)
Leonard
 
Yearbook Leonard 2021-2022 (EN)
Yearbook Leonard 2021-2022 (EN)Yearbook Leonard 2021-2022 (EN)
Yearbook Leonard 2021-2022 (EN)
Leonard
 
Yearbook leonard 2021 (EN)
Yearbook leonard 2021 (EN)Yearbook leonard 2021 (EN)
Yearbook leonard 2021 (EN)
Leonard
 
Yearbook Leonard 2021 (FR)
Yearbook Leonard 2021 (FR)Yearbook Leonard 2021 (FR)
Yearbook Leonard 2021 (FR)
Leonard
 
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
Leonard
 
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
Leonard
 
Das Jahr 2020 in Trends: Eine Welt zum Unternehmen
Das Jahr 2020 in Trends: Eine Welt zum UnternehmenDas Jahr 2020 in Trends: Eine Welt zum Unternehmen
Das Jahr 2020 in Trends: Eine Welt zum Unternehmen
Leonard
 

More from Leonard (20)

yearbook 2024_FR.pdf
yearbook 2024_FR.pdfyearbook 2024_FR.pdf
yearbook 2024_FR.pdf
 
Rapport - Cap sur l'économie bleue durable
Rapport - Cap sur l'économie bleue durableRapport - Cap sur l'économie bleue durable
Rapport - Cap sur l'économie bleue durable
 
Report - Towards a Sustainable Blue Economy
Report - Towards a Sustainable Blue EconomyReport - Towards a Sustainable Blue Economy
Report - Towards a Sustainable Blue Economy
 
Santé, sécurité et prévention
Santé, sécurité et préventionSanté, sécurité et prévention
Santé, sécurité et prévention
 
Gouvernance territoriale et transition écologique
Gouvernance territoriale et transition écologiqueGouvernance territoriale et transition écologique
Gouvernance territoriale et transition écologique
 
Synthèse - Rue Commune
Synthèse - Rue CommuneSynthèse - Rue Commune
Synthèse - Rue Commune
 
Hydrogen Deep Dives - Leonard
Hydrogen Deep Dives - LeonardHydrogen Deep Dives - Leonard
Hydrogen Deep Dives - Leonard
 
RUE COMMUNE-Plaquette_Synthèse.pdf
RUE COMMUNE-Plaquette_Synthèse.pdfRUE COMMUNE-Plaquette_Synthèse.pdf
RUE COMMUNE-Plaquette_Synthèse.pdf
 
Construction Tech FR - Leonard x Sifted Report
Construction Tech FR - Leonard x Sifted Report Construction Tech FR - Leonard x Sifted Report
Construction Tech FR - Leonard x Sifted Report
 
La Nuit des imaginaires
La Nuit des imaginairesLa Nuit des imaginaires
La Nuit des imaginaires
 
Building Beyond 2022 - Programme
Building Beyond 2022 - Programme Building Beyond 2022 - Programme
Building Beyond 2022 - Programme
 
Building the circular economy: time to shift!
Building the circular economy: time to shift!Building the circular economy: time to shift!
Building the circular economy: time to shift!
 
Construire l'économie circulaire ici et maintenant !
Construire l'économie circulaire ici et maintenant !Construire l'économie circulaire ici et maintenant !
Construire l'économie circulaire ici et maintenant !
 
Yearbook Leonard 2021-2022 (FR)
Yearbook Leonard 2021-2022 (FR)Yearbook Leonard 2021-2022 (FR)
Yearbook Leonard 2021-2022 (FR)
 
Yearbook Leonard 2021-2022 (EN)
Yearbook Leonard 2021-2022 (EN)Yearbook Leonard 2021-2022 (EN)
Yearbook Leonard 2021-2022 (EN)
 
Yearbook leonard 2021 (EN)
Yearbook leonard 2021 (EN)Yearbook leonard 2021 (EN)
Yearbook leonard 2021 (EN)
 
Yearbook Leonard 2021 (FR)
Yearbook Leonard 2021 (FR)Yearbook Leonard 2021 (FR)
Yearbook Leonard 2021 (FR)
 
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
 
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
 
Das Jahr 2020 in Trends: Eine Welt zum Unternehmen
Das Jahr 2020 in Trends: Eine Welt zum UnternehmenDas Jahr 2020 in Trends: Eine Welt zum Unternehmen
Das Jahr 2020 in Trends: Eine Welt zum Unternehmen
 

Leonard - Reporte ConTech Latam 2023

 • 3.  ­  €­‚ € ƒ ­ƒ € ­ „ ƒ †‡ ƒ€  ˆ ƒ€ ‚ ­  ­ ‰Š‹Œ‹­ Ž € ­­ƒ ­ ƒ € †ƒ ­ ­ ‘ ƒ’‰ € ­ ‡‚ ­ ƒ ­ƒ “ ­ ­‚ “ ”ƒ ƒ Žƒ€ƒ­ • ƒ€­‚ƒ’ƒ Ž – — ˜ ™ “ “ ˆ ­ ƒ€ “ƒ ­ ­“­­€€ ˜ ƒ “‰Š‹Œ‹­‚“ ­ ƒ “ ­ƒ † ­ –š€ ›™ƒ  †  š †­ — ˜ › Žƒ ­ ƒ€“ Ž“­  — ˜ ƒƒ­ƒ ƒˆ‚     ­ €­‚ ƒ„ † ‡
 • 4. ˆ ‰‚ ‰ ‰ ‰‰ ­   € œ‹•˜ ƒˆ†† €­ƒ Žˆ ƒ ƒ­ˆ ’ ƒ  ƒ ­ƒ€ ƒ ˜ ƒ €“ ‡€€  ƒ €— ƒ ƒ € ƒ  ­ ˜ ƒ­ ­ €Ž”•žƒ† ƒ ­ ‰Šƒ “ ƒ ƒ ­ Ž”•ž €ƒ€­ ƒ €‡€ ƒ ƒ­ ­ ƒ €­‘­ ­ ­‡“ ‚  ‡­ € †­ ‡ ­ƒ ‡ ­ƒ€†““ € “ƒ Š  ‚ ‡  €‹‰Œ
 • 6. ˆ ŽŸ–¡ƒ¢™ƒ­ £œ € ­ ­ ƒ  € € ­ — ” ƒ ­ ­€ ­ ‘ˆ ƒ ƒˆ ƒ ƒ “€  € ­ƒ €­ € ‡ € € ƒ ƒ „ €€ † ƒ€  “ Žƒ€ ‚  “€ “ “ €†Ž ƒ † ƒ †  ‚  ƒ ƒ ­ ‚ € ’  ‰ ˆ„“ ‘“”  Œ ¤ ‘ˆž ˜¢ƒ ƒ ¢— ‘¥–™¦¢§¤§ ‘ –Ž’™¦¢¢ ¨ŠŽ–•™¦§ –™¦£ –‹™¦¢¢¢ ¤˜‚–ˆ™¦§©£ £‘ –™¦§£ ©¦Ž–™¦©¢§£ §•–™¦£§© ¢Ž­‹‚€–™¦¤©¤  •–  —˜  ™–™š — „‹ Ž¤©ƒ©§§œ •¨˜‘‹ §ƒ£©œ Ž‘˜ª˜£©ƒƒ©œ «¬‹®¤ƒ©ƒœ Ž¨¯¤©ƒ£ƒœ ‹˜ ‹˜¢¢ƒ¢ƒ©œ ®¨ ‰˜ ©¢§ƒ£ƒœ ® ®•‹˜¤¢ƒ©ƒ©œ ®‘˜¨‹˜¤ƒ©ƒœ ˜¨‰ŽŒ‹Œ˜©¢ƒ¢¢ƒ©œ Š ‘°      ­ €‚  ’ ›  €” ‰‰
 • 7. ƒ  ’‡ † € † †Žƒ ­ €¦ †‚ ‡† ƒ ƒ ‚ ƒ ”ƒ ƒ ƒƒ‹˜ƒ ˜ ƒ  ‚ ­ƒ† ƒ •‹ ‚ˆ ’Ž € •‹ € “ ­€‘ ­ ƒƒ € Ž­ † ¢¢ ˜ “ƒ €— ‰ ‰ ” €€ ƒ € ƒ €­ › Œ ƒ Ž® ƒ € ƒ “ ‚ƒ ’ ¦ ˜ ƒ ‚€ ¦ €­¦  € ­ €­  ­ ‘ ƒ €€ € ‚ Ž † ƒ — Una mirada hacia los desafíos del sector construcción en Latinoamérica y en la actualidad reciente Oportunidades de las soluciones ConTech en Latam € “ € †  — ¦ ¦ ¦ ¦ - - ¦ ¦ ” ‘  ƒ ˆ ’­  ¡—Ž ‹–¢™ƒŽ¬¬‹–¢™ƒŽ¡ –¢™ƒ  ” –¢™ƒ ” Ž –¢™ƒ ¨ Ž –¢™ƒ “ –¢™ £ 28.6% 11.1% 5.0% 30.1% 6.2% 10.5%   ¨ • ˜  ˆ  8.4%   Ž   €“ ­ ˜­ Ž € † 
 • 8. © Ž ƒ € ­­ ­ ‡ ƒ­  € “ƒ‰ ‰ƒŽ®  ƒ€ € ­ ” ƒ““­ “ ­ ƒ Ž® ‰„ €ƒ ­ €­ “ ƒƒ­ ­ƒ ƒ € ­ Ž ƒƒˆƒ€ ˆ­ ƒ­ €­­ Ž ƒ € ˆ­€“ Ž — Ž “ € ¦ † ƒ Ž ƒ€ ­­ ˆ € ŽŠ­–ŽŠ™ € ­­ ¢ Ž € ‚  ‡ ƒ€ ±  Ž ­ € ­­ ƒ €€ €   ƒ † — —‰ œ ƒ—‰‘ ‚ “‰ ˆœ ž ƒ € ƒ ¦ † — –™ƒ ‰ €‰ –•™ ‰‚ ™–™•–™ „ ­ ƒ ­ ­Ž –­œ‘ “Ÿ™ƒ –¡ ‰™ƒ –‰ Ÿ„™‡ €ƒ ‚ ƒ — —–˜™ƒ€–•™ƒ–•™ƒ ­ –™ƒ — – ™ƒ ‰¢  ‰ˆ ‰ – ¦ ™ƒ  „­– ™ƒ‰ˆ„’ ­ ‰­ ž–ˆ™ƒ €‹‰–ˆ™ƒ  —“  –ˆ™ƒ–ˆ™ƒ€—  ‚– ™ –™ Ž ­ ­¦ † ƒ ‡ †  ‰ ­ ’ ƒ ‡ ­ ƒ  Ž •ƒ € ƒ ­ „ ­­ ƒ € ­ † •ƒ ¢¢ƒœ‰   †ƒ‚ ®ƒ‡ œ‰ ˆ  ­ € œˆ ˆŒ ‘ ƒ€ ’  † ‚ € ƒ ­­†€ ­ ƒ € € “    €‰ƒ†­ƒ  € † ­ƒ ƒ ” ƒ “ƒ  ƒ  ƒ
 • 9.  ‚ ƒ€ƒ€ ‚ ­ ’    ­ € € ‚ƒ “ ˜ ƒ ˆ €‚ƒ ’ ƒ † €­ “‡€ ­ ƒ ‚ †† ­ ˜”Œ c. La implementación de ConTech crea nuevas oportunidades laborales ®€ ­ € “ ‘ ƒ†€ ƒ ­ ­ €“ ’ƒ€“­ †  ­ƒ †   ­ƒ  ƒ † d. Escalabilidad de las soluciones ˜ ƒ € †­ ƒ­ Ž ƒ ƒ€†­ € ‡ †ˆƒ€  —  ƒ „ „ ƒ †  ƒ ƒ ‘ˆ „ „ Ž® †ƒ € “ ƒ¦  € ˜ ƒ   € ­ ‡† — “ƒˆƒ  ƒ ƒ ˜ ƒ ‡ €‚ˆ £‚Ÿƒ €€¦  ” ƒ   ­ ­ ² Ž  ­­ƒ€ ‚­ € ­­ ­ ‡ € “ ’ § ’ ” Œ
 • 10. El ecosistema ConTech desde la mirada de los actores ¿Qué se necesita para una exitosa adopción de las ConTech en Latinoamérica? Ž ‡ ƒ ˆ ­ ­ ‡€ ˆ­€ ­ Ž ƒ ­ ‰ Š ‚‹ € ­ ­ ­ ƒ € ƒ ­€ Ž €‹ ŠŽ® †€€ € ‡ €ƒ †  †Š†Ž® ‹€  ­­ € €  ¿Cómo expandir el uso de las ConTech en Latinoamérica? ¨ ƒ‚  Ž® ‹Œ ¨³” –­ ƒ ™ƒ €‡€‚ˆ Ž‚‘€€ ­ “ ­ ­ Ž   — ƒ ƒ ƒƒ † ‚ƒ ƒ ˆ ‹„Ž®€ ƒ € € ­ ®€€ƒ  € “ ­ €‚ƒ  € “ ­† € ƒ “ ‚’“ ”Ž®†Š Œ€€ƒ €  ƒ “ ‡ƒ’€ € “ Se necesita un cambio de mentalidad ‘ € € € ­ƒ‚­ ‘ƒ „€‘Ž®  € ­ “ƒ€ ‡ ­ ­ € ƒ€€­† € “ “­‚ƒ € ­ La inversión en etapas tempranas es indispensable ˆ ƒ   ­ ­ “ ­ ƒ€€ † ‡ € “ € ­ ­€ ¢
 • 12. ­€ €ƒ ˜€ ƒ ¦ €­‡ ”­­ ­ Ž ŽŽ ƒ Ž’ƒ¡ƒƒ “† ƒ ­€ “ ­ƒ € ’‡ •† ƒ † ƒ  ­ ƒ ‚ ˜ ­ ­ƒ ­ ­ƒ ” ˜ ƒ ­ € ž ƒ ­ Ž ‚“ƒ ƒ­ ” ƒ € ± ­  ˜ ‹ –‹ ™ƒ ƒ ”ƒ ˜¨ Š¨ƒ Ž •‹ Ž˜Œ  La construcción modular e industrializada permite optimizar costos y tiempos, así como reducir el desperdicio en obra y mejorar la productividad. ‘ “ ‚ƒ ­­ƒ € ƒ† €  ‚ ‘ ƒ ƒ ­­ ­ Ž ‹• ‚ ‚ ­ ­ “€   ­Ž ’ ˜ ‡ ŽŽ ƒ‰ ˆ ® † € ­­“ ƒƒ Ž  ­  ƒ “ € € € ”’† ˆ ¥ž ƒ “ƒ  ƒ† ƒ € ´ ƒ   ‹ ­ ‡ ­ €   ¢ƒ€•  †• ­ ¦  — Ž
 • 13. Nuevos materiales y métodos de construcción atraen por sus propiedades y por generar menor impacto ambiental ‘ ˆ ƒ ­ ­ƒ  ƒ †  €€ ­­ ‡ ƒ “ ƒƒž­ƒ ¤ž® ˜ ƒ € ­ ‡ ƒ€ ­— ‡ ­ ƒˆ‰Š   ®”ˆ € Šµƒ ‘­ ƒ  ­ƒ  Ž ƒ ­ ƒ ƒ Ž  ­ € ƒ  ­ ­ Ž •­ƒ † ƒ­ ‚€ ƒ† ”ƒ ƒ “ “ € ¨ƒ † ­ “ ’ ­ƒ ƒ€ “ ¢©˜ ƒ ˆ † “‚ Ž®ƒ ƒ  ŽŽ ƒ ‘“ ƒ ¨ ƒ Œ­ ¶ƒ „ ¥ ‘ Ž­ƒ ‚• ƒ € ˆ ’ € ‚ ” ƒ ¢œƒ¢œ ƒ ¤œ  € ˜ “ƒ ƒ ¢ ˆ ƒˆƒ  † £¢œ † “ ­­ ­   —¨”‰ •€ • ¨Ž‘‹Œ©¢œ ’ ›  €” ‰‰Œ
 • 14. Los marketplace dinamizan el mercado de la construcción ’ƒ  ­ ­­ € ­­ †‡ ƒ ž ˜­ € ­ƒ “ “ € ˜ ƒ ““ ‡ € “ ­ ƒ † Ž žƒƒ ­ ‡ €ƒ €  “ƒ  ƒ ’ €­ • © ƒ  € ‚ ­ € ž– †‘ ¢™ƒ ƒ ­ ’ƒ  †•‹‘ˆƒ ©¢œ ­ ‡ “ ¢œ Ž   ­  ™–™™ ƒ “ƒ  Ž  ‡ ƒŸ„ ‰‚ ž€ “ € Ž ƒ­­‡ £‚Ÿ ˜ƒ ‘ ­ € “€ ©‡ € “ ­ ƒ€ ©œ  ƒ —ŠŸƒ  “€ ˜­ ƒ’ € € ­‡ € ƒ ƒ —Ÿ ƒ  ˜ ’ ƒ•  ˜ ƒ ž € “  € ƒ € ­ ƒƒ ƒ•‹ ­ €¡” † ƒ ­  “ §¢ ¨ ƒ ­ ­ ­ “­ Softwares para construcción desarrollados por startups latinoamericanas atraen inversión y permiten optimizar procesos constructivos Ž­ˆ € ± “ ‡ ƒ ­ƒ € ƒ ƒ ‚ ƒ ‚ ­ †  ˆ † ­ † ƒ € ƒ€ ­  €‚ €­˜ƒ ƒ ’€€  ¤¢œƒ † ­  œ ¢œ Ž  € ­ ƒ € ­ 
 • 15. Ž €€ ƒ­ ‡ ‚ Ž ­  ‹ƒ • ­ ‚ ­ ­ ‘ˆ Ž®ƒ   ƒ ­ƒ  ¨ ƒ ’ ˆ Ž’ƒ ƒ“  ‰ „ „ ™–™šƒ ƒ‚ ƒ „ƒ ­  ¡ ‰ “ˆ €ƒ € ¤ƒ ˆ  ­ “ ‘ ˆ ¦ ‚† ƒ­  •‹  €  ­•ƒ€¢§ ­‚ — Ž † € ¦ ƒ­‚“ ‡ €ƒ ƒ “ ¢¢¢¢¢ ‚®€ ƒ € ƒ€ ± Ž ƒ €  ‚ „‚€ƒ €  “ ¤¢ •‹‡ € ¦ ® € € Ž ƒ „  ƒ„‰† € € ‘¡˜­ ±ƒ ­ƒ ‚ ƒ ­ „‰† ƒ ƒ€ ¢ ƒ € ƒœ‰“ “¢¢ •Ž “ƒ ­­ 
 • 16. ¿Cómo preparar al sectorparalaaceptación y crecimiento de las ConTech? Una mirada desde el área académica y de las Constructoras Ž“ † €ƒ “ƒ € “­ € ­ƒ ­€ ­ ‚  €ƒ †•‹ƒ€­ ­ ­† ƒŠŽ ƒ ƒ  ­ ˜ “ƒ   „    ƒ  Ž  ­ ­ –   ˆ ­ †­ƒ •‹ Ž­€ ’ ƒ ·‹­ Œ‘ ¢¸ ­— †­ € ­ “ ­ Žˆ  ­ ­ ƒ “ ”‚€  ¢¤ ƒ €¢‚ ƒ ’† †Š Œ ­˜ ¤ - - - - - - - ±€ †     ƒ † ƒ ­ƒ ­ ­ ’ ­“  ‚ ƒˆƒŽƒ ƒ •­ ¨ ƒ  ƒ ƒ ƒƒ “‚ ƒ Ž’   ƒ€ ‰ˆ‡€  ­ ’  ¢¢­ ¤‡ ¢ ŽŽ ˜ ‘ € € † ƒ € — ‘ “ ­ “’ ‚ •  ­ ‡ ƒ ƒ Ž €ƒ  ­ € ƒ “­ ­ 
 • 17. ˜€“ ƒ ­ ƒ ­ †ƒ ƒ ˜ “ƒ ­ƒ  † Žƒ­ Žƒ† ƒ€ ‚ ­ ƒ   ®  ‚•˜ ƒ ­ ¨ ƒ ‹ ­—­‚   ƒ  ˆƒ ‚ ­ˆ “ƒ ­ƒ ƒ‚ ”  € ¢§­ ­ ”˜Ž ƒ­ ˆ  ­ ”ƒ € ­­  “ € “ ­ ‘ˆ€ ‡ ’ €­ €ƒƒ ­ “”‡ˆ‘ † ‡ ‚ ‹•–™ƒ ­  ­ ˜ “ƒ ­ ­ € € ­ ’ƒ ˜ ƒ “† ƒ “­ƒ  † ‹  ­­ƒ “  ‚• €  ¢‡ ‚•– © ® €“ ­ ‚ƒ ­ € ƒŠ”–Š ” ™ ‹” –‹ † ”­ ™Ž€­  ­ƒ€ ­ ƒ €ƒ ‘ †  ­ ­ƒ € — € ” ƒ † ƒ ˜ ƒ €­­ ƒ ” †­ ­­ ­ ’ ‚ ƒ ·® ¸ƒ ­­ ­ ‡‚€ ¤‘ ”ƒ  ­“ ‚•–™ƒ€ †­ ‚•­ ”€­Ž  ­ ·” ¸ ƒ €­ ” ¡ ƒ € ’ ­ ­ Ž ƒ ‚ Š €  ‚ “ “ ­­†“ ­ ­ Ž˜¡‹‡ €  ƒ¢¢¢ ƒ ƒ –‘ ƒ ¢™ Ž ƒ‘ ­ ‘ ‹­ƒ ­ ­ ‚ ƒ ­ ‚ ­­ ˜€ † € ƒ€ ­ƒ £
 • 18. € ­ € “ † € “” ƒ­ ƒ ­ƒƒ ƒ ­ ­­ˆ ƒ  ­“ ‚ ­ ©
 • 19. T R E N C H L E S S bra O ink strong by form ConnectData México Costa Rica Colombia Brasil Argentina Perú Chile Bolivia Uruguay §
 • 20. Construcción modular e industrializada Marketplace Project Management bra O ink strong by form T R E N C H L E S S ConnectData Building Information Analítica de datos Materiales y Sostenibidad ¢
 • 22. Inversiones incentivarán el desarrollo de las ConTech Latinoamericanas  ƒ  ­ƒ ­ƒ ­ € ƒ ƒ ’ Ž ­ € ‚€“ƒˆ ‚Žƒ € ­ ƒ ¥„ –˜™ƒ  ‰ –•™ƒ œ‰ ­ –•™ƒ  ¡ ‰ –•™ƒ€ ‰–•™ƒ ¥‹–•™ƒ ‰ –•™ƒ ‚ –•™ƒ –™ƒ ‹ –™ƒ ¦¦ „ –™ƒ ¡ ‰–™ƒœ–ˆ™ƒ –ˆ™ƒ ‰–ˆ™ €‚ ­ ƒ ­€  † ƒ ˆ ­ ŽŽ ‡ ‚­ ‡ ˜ ƒ €­ „„€  —Ÿ Ž €  ’ € ­­‡ ƒ € “†  •‹ ­ € ­®œ ‚ ’ƒ€ € ­“  ’ ƒ ƒ ‚ † ƒ “ƒƒ £¤­€‰ „ „‡ œ ŽŽ “ƒ € œ ­ Ž ƒ € ­ Los tipos de ConTech con mayores posibilidades de inversión: € ­ € Soluciones que prioricen la generación de datos tienen mayores oportunidades de crecimiento Žƒ ­­ † ƒ ƒ­ ƒ€ ­ Œ ƒ ƒ € ± € ‚  €‚ ­ ­ €  ‡ “ƒ € ­­ §­ œƒŽ® €‹‰ƒ ƒƒ ­ Ž ƒ € ­ƒ‹˜ƒ† Ž “ € ­“ 
 • 23. La sostenibilidad es un factor que atraerá cada vez más la mira de inversionistas „ ­ €   ‡ ­ „ ­ ƒ  ‰ƒ € ­  ƒ € ƒ € ‚ ­  ƒƒˆ ­œ‘ “Ÿ— ­ ƒ   ’  œ ” ­œ‘ “ŸŒ La construcción modular resultará una inversión rentable al permitir reducir los gastos en obra y mejorar la seguridad de las autoconstrucciones Ž ·­ ¸Žƒ€€ ƒ  ”ƒ Žƒ ƒ€“ ¢’ ­ € ‚ –Ž ƒ ¢™‡  “ ƒ­ Ž ƒ  ­ ‚ƒ € “  ƒ  ­ ­ Š –  Š ™  € †† ’ “ ˆ” — ¡Œ Las soluciones BIM tendrán dinamismo en el mercado a partir de las nuevas legislaciones surgidas en Latam •‹ƒ ­ ’‡ƒˆ Š ƒ­­ ƒ ƒ  Žƒ ˆ € •‹ ­ ƒ“ ­‚ ““ 
 • 24. Nuevas soluciones motivan el surgimiento de nuevos perfiles profesionales y nuevos puestos laborales Ž ƒ ‘ˆ €‰ ¨ƒ ­ ˆ —‚ƒ ­ ­ ƒ ­ € ­ € ­‘ ƒ€ƒ ­ € € ˜ ƒ ­ ­ƒ ƒ € ‚ †­ ƒ ƒ‹† €  ’ Š ” „‰  ‰ˆ  „­ ‚ ‰­ Ž ƒ “ †  ƒ €  Ž ‚ €‰ ¨ƒ € €— ·  ‚† ˜ “ƒ  € ­ ƒ ¸ ˜ ƒž  ‰ƒ •‹  €‹‰ ƒ € €  · ­ƒ ­ ƒ Ž  € ƒ “ ­ ‚¸ ‘  ­ƒ  ƒ “ ƒ“ §­ € ƒ”­ ‘— ƒ  ƒ € ‡ ƒ€ † Ž ƒ ¡ ƒ ­ Œ ƒ “ƒ €“­“— ­   ƒ Œ € Ž  € Ž  ’ ¡ ” ‰ œ‰‰ ‘‡‰ Œ  Ž€“ ƒ€€“ “ ­ ƒ ƒŽ® —    
 • 25.  Žƒ ­ € “ ­€ ­“ ­ ­¨€ €ƒ ƒ ‚ — ©ª „‰ ‰ ‰ ‰‰ ­ «
 • 26. Ž‘Œ€ ’ ’ Œ  “ ·ŽŽ “­€ ­ ­ ƒ ­ ¸ · ­ ­ ˆ¦­ ­ €­ ­¸ Ž ’”• Ž‘– ŽŒ Ž‘— ”Œ · ­­ƒ ƒ ­ ‚  ¸ ·Ž­‚‚ ˆ€ € ±  ­ˆ¸ El rol activo del Estado y alianzas con el sector privado ¤ Ž” ’ ˜ ·„ ­“€ ­‚­ “ € ˜˜ ‚ € ’ €¸ Ž – “ ·­‚­ “ “ ­ ˆ ƒµ°• € ­ƒ “­¸
 • 27. Ž‘ ”˜ ·‘ ƒ “  Ž €  ­ ¦ † “­ ¸ · † ˆ ƒ ­ ’  € ­¸ Ž Œ “ Œ Ž™ ˜ š ŒŒ “­ Ž˜Œ  ˜€ƒ ·  “ ¦€ € € €“ ­¸ ·Ž ‚ ˜Ž–˜€ƒ ™ “ ­ƒ ¸ Žš “ –š ·€  ­ƒ “ €­ ­ Žƒ  ƒ€ ¸ Ž ­’ “ ·Š ‚ “ † † †­¸ Tecnología, competitividad y sostenibilidad £ Ž” € – ·€ ‚ƒ  –± ±™€ ‘ƒ­ Ÿƒ† ±ž¸ Žš – ˜ ·Ž “ ­ ­ ­ƒ Ž € “ ­ƒ“ ƒ  ƒ† ƒ ¸
 • 28. © Ž’ ˜ “ š ·Ž “ ­ € ƒ ­ ¸ · ˆ ­ƒ ‚ƒ ­ ‚ Ÿƒ “ €±¸ Ž — “— Ž ““­› Ž’ „ “ ƒ · †‚  ƒ ““ƒ€ •‹²˜¹±¸ · ­­ Ž€€ ƒ“ ƒ € †ƒ € “¸ Ž‘ ’ “Œ · “­ƒ ­‚ “ ­ €  €  ‚ ƒ““¸ Ž ­ “ ·  “ “ €‡ ƒ€­ ¸ Ž’ Ž’˜ƒ · ­“ ƒ “ ƒ   € “ ­­¸ Mayor apertura a nuevas soluciones ConTech ŽŒ ” Œ” ·  ­ ƒ€ €ƒ ƒ‚ ƒ ƒ €  ¸ Žš œ “ž Ÿ– ·Ž­ €“ †‡€  ¸
 • 29. § ‰  €‹‰ ¬    ‰ ‰‰ ¡„‰ Ÿ ‰ „ ‰ „ ‚ ‰‰ ‰ „ ‰ „ ˜ƒŽ®˜­‚ ˜˜ ƒ”‹‹­ ­ ´˜­ƒ‰˜Ž® „•’ƒ” ­ ¥•ƒ”­ ‘ ´ •ƒŽ®‰ ‰•ƒŽ®” •ƒ”†­Ž •˜ƒ¦ •  ¡ƒ¡ ¨ ””ƒ¡  ¨ ƒŽ®Ž€ ¡‰‚ ƒ¦ ‘  ´‰ ƒŽ®˜ ‰ “Žƒ ¦ ˜ ¡¡ƒ‰•” ¡‰€ƒŽ®‹ Ž‰‚ƒŽ®‰•  ‰ ‚ƒ¡¹ € ‰¡ƒŽ® ˜†¡ƒŽ†­˜¡ ¨¡Š‚ƒŽ® ‹­ƒŽ®Ž­ ‹‚€  ‰ƒŽ® ‚¨ ‚ƒ‰” • ƒŠ ¨¨• €‚ƒ¨ ˜ ƒŽ®­ Ž ƒŽ®® ž ´‹ƒ¡˜ ”­ƒŽ®„¬¨ ”¨­ƒ‰­ Ž• ´¨ƒ¦ ˜“€ ¥‘­ƒŽ®”•ž ‘‚ƒ˜‘ ´‘ƒ¡•  ¨ˆ‘ƒ •‹”•ž ¹ƒ‘ ¶Š ” ƒŽ®¨” ‰‚Š ƒŽ®