SlideShare a Scribd company logo
A város lapja  36. évfolyam, 4. szám, 2023. február 3., péntek
ASZ
AJKAI SZÓ
„A közmédia legyen a köz médiája!”
Reszkessetek betörők…!
Előadás az Ajka Kampuszon 2. oldal
Klaudia a csillagok
között 3. oldal
„Megmentjük a világot együtt?
– Ajkáról terjed a japán
módszer 5. oldal
Sportos hétvége
A véletlen úgy hozta, hogy erre a hétvégére esik a Sport-
csarnok átadója és egy Erste ligás jégkorong mérkőzés
is az egyre népszerűbb ajkai jégcsarnokban. Megvan az
esély, hogy ez utóbbi igazi városi ünneppé váljon, hiszen
a szervezők egésznapos programmal készülnek a csalá-
dok számára. Nem mindennapi látványnak ígérkezik test-
közelből figyelni a profik játékát sem, főleg, hogy a jég-
hokihoz Ajkán egyre többen konyítanak, mi több, egyre
magasabb színvonalon játszák is.
Talán kevesen tudják, hogy a felsőház a jéghokiban meg
van tűzdelve székelyföldi csapatokkal is (Gyergyó, Brassó,
Csíkszereda), merthogy tőlünk keletebbre is teremnek
derék magyar korongkergetők.
Ezen a hétvégén rendezik meg a Magyar Kupa négyes
döntőjét is Budapesten a Tüskecsarnokban, tehát a jég-
korong szerelmesei szombaton és vasárnap ugyancsak
kapkodhatják a fejüket. A Magyar Jégkorong Szövetség a
honlapján így köszönti az eseményt: A sorozat 1964 óta
íródó történetében 54-szer hirdettek győztest. Az FTC ed-
dig 15-ször emelhette magasba a trófeát, ezzel csúcstar-
tó, ám ezen a hétvégén nem tudja növelni ezt a számot,
mert az UTE ellen kiesett. (Ezért tud most Ajkán játszani
– a Szerk.) Egyaránt 11-szeres győztes a Dunaújváros és
a Fehérvár, 9-szer nyert az UTE, 2-szer a DVTK és a DEAC,
1-szer pedig a Vörös Meteor, a Fót, a Jászberény és a MAC
Budapest.
Most szombaton a Budapest Jégkorong Akadémia HC és
a DEAC, valamint az UTE–Hydro és a Fehérvár AV19 csap
majd össze, hogy bekerülhessen a vasárnapi kupadön-
tőbe.
Ajkán 16 órától a Fehérvár FEHA19 csapat játszik a hírek
szerint kirobbanó formában lévő FTC-Telekommal, ame-
lyik az előző héten mindhárom mérkőzését megnyerte és
soraiban tudhatja Nagy Gergő csapatkapitányt, aki há-
rom góllal és két assziszttal járult hozzá a sikerekhez, ez-
zel a hét legjobbja lett.
L. S. 
Húsz éve túráznak szervezetten
 Fennállása 20. évét ünnepli az idén az Ajkai Bánki
Donát Természetbarát Egyesület. A gyalogos, kerékpá-
ros és kincskereső GPS-es túrázókból, ma főleg nyug-
díjasokból álló csoport a Bánki iskola Országjáró Diák-
köréből nőtte ki magát országosan is jelentős létszámú,
eredményes egyesületté.
A középiskola diákjaival
kétségkívül az egyesületnek
ma is a „szívét” jelentő Káldi
Géza tanár szerettette meg a
természetjárást. Nyugdíja-
zása után 2003-ban 35 fővel
alakították meg az egyesüle-
tet, aminek ma már örökös
tiszteletbeli elnöke. Fárad-
hatatlan és lelkes turista,
aranyjelvényes túravezető,
kiváló szervező.
A Paksa Milán vezette el-
nökség és a 159 fős tagság se-
gítségével ma is működtetik a
csapatot. Megtudtuk, hogy a
huszadik évforduló tisztele-
tére hársfát ültetnek, amely-
nek még keresik a helyét.
Dukán József Károly alel-
nök egy különleges „túra-
mozgalmi feladatot” eszelt
ki. Kitartó munkával kijelölt
a város körül egy 20 kilomé-
teres sugarú kört, amelyben
megjelölt 50 nevezetességet.
Közülük legalább húszat kell
felkeresniük a mozgalom
teljesítőinek. Ezek a helyek
könnyen megközelíthetők és
akár 2-3 nap alatt be is jár-
hatók. A jutalom egy szép al-
kalmi kitűző, és oklevél.
Az egyesület 2022. évi
eredményeiről még csak
részletek derültek ki, mivel a
Géza bácsi által szorgalma-
san vezetett adatokat jelen-
leg összesítik, de annyi már
előre látható, hogy jól teljesí-
tettek. Tavaly 36 túravezető-
jük segítségével 888 túrájuk
volt, amelyeken 5378 fő vett
részt. Gyalogosan 15.112, ke-
rékpárral 14.920 kilométert
tettek meg, de voltak vízi, sí,
valamint magashegyi túrá-
kon is.
Kiemelkedő teljesítmé-
nyekkel több tag is büszkél-
kedhet. Közülük Szalai Jó-
zsef 197 és Kovácsné Kóger
Judit 119 napot túrázott. Ők
végigjárták az El Caminot,
és gyalog zarándokoltak Bu-
dapestről 1000 kilométert a
csíksomlyói búcsúba. Ez a
„kirándulás” 40 napig tar-
tott. Említésre méltó Garbai
Gábor 120, Vasanits László
127 és Major Kálmán 135 na-
pos teljesítménye is.
A szépkorúaknak két-
hetente szerdán a 86 éves
Heffler László tart könnyebb
túrákat, és Csuba Erzsébet
szintén vezetett nyugdíjas
csoportot. A fiatalok is ér-
deklődnek a sportág iránt, a
Bánki és a Bródy iskolákból
is vannak tagjaik.
A Veszprém Megyei Ter-
mészetbarát Szövetség éves
értékelésén sokszor végez-
tek már „dobogós helyeken”.
Káldi Géza valószínűleg az
egyetlen az országban, aki
korábban végig kerékpározta
hazánk minden települését.
Teljesítményére az országos
média is felfigyelt.
A természetjárók termé-
szetvédők is. Többen közü-
lük elvégezték a természet-
védelmi őr tanfolyamot. A
sport, az egészségmegőrzés
mellett a bánkisok tagjai egy
jó csapatnak. A túráikon bár-
ki részt vehet, honlapjukon
folyamatosan frissítik a túra-
tervet.
(ta) 
Érdemes velük tartani, testet-lelket karbantart egy jó erdei
túra (Fotó: Gyarmati)
Nem halványul Fekete István emléke
 Megzenésített verseivel emlékeztek az irodalom-
kedvelők Fekete István íróra, költőre, gazdatisztre, aki
életének egy jelentős szakaszát, egy jó évtizedet Ajkán
töltött. A Nagy László Városi Művelődési Központban ja-
nuár 26-án tartott rendezvényen a nagyterem is kicsi-
nek bizonyult, de a szervezők a méretes helyiséget tele-
rakták pótszékekkel. Így is voltak azonban, akik állva
hallgatták végig a csaknem egy órás műsort, amiben a
művészet több ága, ének, zene, vers és rajz is szerepet
kapott.
Angermayer Judit énekkel,
hegedűn, furulyán és darbu-
kán, Papp Ferenc, énekkel,
gitáron, ukulelén, Horváth
Tibor Fekete István Irodalmi
Társaság elnöke versmondás-
sal és Kapolcsi Kovács Csaba
számítógépes grafikával mű-
ködött közre. Fekete István
élettörténetébe Padné Szabó
Mária avatott be bennünket.
A Tüskevár szerzőjének életé-
ben azért is játszott fontos sze-
repet Ajka, mivel lánya, Edit
és fia, István is itt született.
Fekete István munkássá-
gával már a kisgyermekek is
megismerkednek, aligha van
olyan család, ahol ne találkoz-
tak volna állattörténetei közül
Vuk, Kele, Lutra, Bogáncs, Csí
vagy Hu meséjével. Ajkán a
Csónakázó tó szigetén Samu
Katalin állatszobrai kézzel-
foghatóvá is teszik ezeket a
mesehősöket. Ifjúsági regényei
közül a forgatókönyvek között
országos pályázaton nyertes
Koppányi aga testamentuma
és a Zsellérek Ajkán születtek.
Tudományos cikkei a Nimród
és a Gazdatisztek Lapja fo-
lyóiratban láttak napvilágot.
Novelláit több kötetben adták
ki. A Tarka rét címűben az el-
beszélések mellé már verseket
is válogattak. Első verse 1916-
ban A békéről szólt, a Zász-
lónk című diáklap hozta le.
Verseit Aranymálinkó cí-
men adták ki, utoljára Gáspár
János szerkesztésében, Csabai
Tibor illusztrációival. Ez a kis
kötet hatvan verset tartalmaz.
Közülük zenésített meg néhá-
nyat Dezső Lajos kántor-taní-
tó, a kották pedig a múzeum
polcára kerültek. Angermayer
Judit ajánlotta Papp Ferenc fi-
gyelmébe, aki addig dúdolta a
dallamokat, amíg a tanító és a
saját zenéjéből összeállt a mai
varázslat. A hegedű, a gitár, a
furulya és az ütősök megidé-
zik a természet hangjait, a ma-
dárcsicsergést, levélsuttogást,
a nádas zúgását, de az emberi
lélek zendüléseit is.
A dalok szóltak az aranymá-
linkóról, arról a vándorma-
dárról, amelyik csodás dalával
szórakoztatja az erdőn-mezőn
kemény munkát végző em-
bereket, de egészen egyszerű
dolgokról is: a deszkáról, a
földről, a Miklós-reggelről, a
havas, fehér tájáról, amelytől a
felnőtt megnyugvást, a gyerek
ajándékot vár.
A műsor befejezéseként
Padné Szabó Mária felidéz-
te Fekete István hitvallását.
„Szolgálni a jót, lobogásra és
világosságra gyújtani azokat,
akik keresik és várják a Szépet,
hogy világosságra, örömre és
szeretetre gyúljanak önma-
guk, és gyújtsanak másokat.
(ta) 
Akik elvarázsolták a közönséget (Fotó: Gyarmati)
Az ajkaiak szívében tovább él Fekete István emlékezete
 (Fotó: Gyarmati)
ASZ 2 2023. FEBRUÁR 3.
Reszkessetek betörők…!
Előadás az Ajka Kampuszon
 Egy bűnelkövetőnek nem csak azzal kell számolnia,
hogy elkapják és áristomba zárják, de azzal is, hogy a
nevét tettével kapcsolatban, sok-sok ember megismer-
heti és ismerősei ezentúl, mint „nem igazán becsüle-
tes emberre” fognak tekinteni. Az Újságíró és -Olvasó
Szabadegyetem vendége az Ajka Kampuszon legutóbb
Mátételki András, a Napló volt és az Ajkai Szó jelenlegi
bűnügyi tudósítója volt.
András először a „boldog
békeidőkről” mesélt, amikor
szinte akadálytalanul be le-
hetett menni a rendőrségre
és ott bármelyik nyomozótól
információkat lehetett kapni
az adott bűnügy állásáról. Ez
azonban egy idő után (már
jónéhány évvel ezelőtt) meg-
változott, bezárultak az addig
nyitott kapuk és a rendőrség
azt követően már csak sajtó-
szóvivők útján volt hajlandó a
médiával kommunikálni. (El
lehet képzelni, mennyi infor-
mációt ad ki az, aki csak úgy
„hallott valamit” egy ügyről,
vagy az, aki „nyakig benne
van” – a Szerk.)
Ennek ellenére Mátételki
András nem hagyta el a pályát
és Tatabányáról Veszprémbe
került. Itt „zaftos” MHSZ-es
ügyek várták, vagyis beszá-
molhatott különböző sport-
versenyekről és modellező
szakkörök életéről is.
Azután egymást követték
a megírandó bűnügyek és ő
meg is írta őket.
Emlékezetes számára egy
pápai sorozatbetörés, ami-
nek megírt anyagát nem más,
mint Töreki Sándor, akkori
ajkai kapitány (ma már az
országos rendőr-főkapitány
bűnügyi helyettese) nézte át.
Jóvá is hagyta. Nem Mátétel-
kin múlott, hogy másnap (az
olvasószerkesztőnek, vagy a
rovatvezetőnek „hála”) Retteg
a város címmel jelent meg az
írás. Persze nagy balhé lett
belőle…
Természetesen érthető az
„új módi” is, mármint, hogy
a nyomozás érdekeit esetle-
gesen sértő információkat
igyekszik a végsőkig vissza-
tartani a rendőrség. Ehhez
hozzá kell szokni. Utólag
azonban – mondjuk a bírói
szakban – jó esetben már
minden részlet nyilvánosság-
ra kerülhet, ezekre már az
újságírónak is érdemes oda-
figyelni.
Szó esett még a továbbiak-
ban nagy port felvert bűn-
ügyekről és azok hátteréről.
Például arról a betöréssoro-
zatról, aminek egy akkori
rendőr volt az abszolút fősze-
replője. Értve ezalatt, hogy a
helyszínen végzett vizsgálat
után nem egyszer visszatért
és elvitte az értékes tárgyakat.
Később pedig ő maga ment ki
helyszínelni. Persze egy idő
után lebukott ő is, mivel kol-
légáinak gyanús volt, hogy
előbb „ért ki” a helyszínre,
mint ahogyan a rendőrség
tudomására jutott a bűncse-
lekmény.
Látva az érdeklődő arcokat,
Mátételki több riportköte-
tet is a jelenlévők figyelmébe
ajánlott, amelyek a valóság
kevéssé ismert oldalát tárják
elénk.
Ha valakit ezen túl az is ér-
dekel, hogy megfenyegetik-e
néha az újságírót, vagy bün-
tetlenül bemehet-e egy bűn-
tanyának számító vendég-
látóhelyre, az interneten, az
Ajkai Szó Facebook oldalán
újra megnézheti a mintegy
50 perces előadást – ami Lékó
Sándor moderátornak kö-
szönhetően néha párbeszéd
jelleget öltött. ASz 
Az előadó „szakirodalmat” is ajánlott a téma iránt érdeklő-
dőknek (Fotó: Gyarmati)
Padragkúton
is indítanának
osztályt
A Csodavár Általános Isko-
la, aminek a HIT Gyülekezete
a fenntartója, két első osztályt
szeretne indítani szeptember-
ben. Egyet a jelenlegi helyen,
a belvárosi Bródy utcában, a
másikat Padragkút városrész-
ben az egykori általános iskola
épületében. A belvárosban 24
kisdiákkal indul az első osz-
tály, Pénzesné Nakovics Haj-
nalka és Várbiró Judit taní-
tónőkkel. Ajka-Padragkúton,
elegendő számú jelentkező
esetén 18 fővel kezdhet az el-
sős osztály. Ha meglesz a meg-
felelő létszám, akár második
osztály is indulhat már szep-
tembertől.
A beiskolázási tájékoztató
meghirdetett kezdési időpont-
ja utáni percekben is hord-
ták a pótszékeket a terembe
a Csodavár Általános Iskola
beiskolázási tájékoztatóján,
mégis sokaknak csak a fal
mellett állva jutott hely.
Németh Sándor igazgató a
szülőknek elmondta, hogy a
döntést megelőzően játszó-
házba hívják a családokat pe-
dagógusok, ahol lehetőségük
lesz megismerkedni a gyere-
kekkel is. A programon nem
a gyerek tárgyi tudását nézik,
hanem azt, hogyan viselked-
nek közösségben, mennyire
kíváncsiak és taníthatók.
A tanítónők tájékoztató-
jukban elmondták, hogy csak
akkor tudnak eredményt elér-
ni, ha az iskola, a gyerek és a
szülők együttműködnek. Az
oktatásnál figyelembe veszik
az egyéni képességeket, a fej-
lődés ütemét. Mindenki fej-
lődését saját magához mérik,
nem hasonlítják össze a gyere-
keket egymással. A tehetség-
gondozás és a felzárkóztatás
egyaránt fontos. Az osztályza-
tokkal nem mérhető dolgokat,
például a segítőkészséget, a
közösségi munkát, a kreati-
vitást, a szervezőkészséget is
fontosnak tartják elismerni.
Olyan légkört teremtenek,
hogy örömmel járjon a gyerek
iskolába. Együttműködésre,
egymás kölcsönös tiszteletére,
a helyes magatartásra nevel-
nek, amely nélkül sem az élet-
ben, sem a munkaerőpiacon
nincs siker.
ta 
A Csodavár tájékoztatóját szinte elözönlötték az érdeklődők
 (Fotó: Gyarmati)
Az osztályzatokkal nem mérhető dolgokat, például a segí-
tőkészséget, a közösségi munkát, a kreativitást, a szervező-
készséget is fontosnak tartják elismerni (Fotó: Gyarmati)
Ügyfélportál vagy mobilapplikáció?
Az adózók véleményére kíváncsi a NAV
 Hol intézné adóügyeit? Internetes ügyfélportálon
vagy mobiltelefonos alkalmazáson? A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) kíváncsi az ügyfelek véleményére,
várja a visszajelzéseket.
Az adózók visszajelzései
hatással lehetnek a jövő fej-
lesztéseire. Hogyan intéznék
legfontosabb adóügyeiket? A
NAV – a honlapján –, most
erről kérdezi az adózókat.
Melyik a legjobb, legkézen-
fekvőbb csatorna ahhoz, hogy
fizetési kötelezettségről, pél-
dául az egészségügyi szolgál-
tatási járulékról vagy a gépjár-
műadóról értesítést kapjunk?
Hogyan rendezné az esetleges
hátralék befizetését? Milyen
úton adná be kérelmét a NAV-
nak, vagy kérne egy fontos
igazolást?
A hivatal arra kíváncsi,
hogy az ügyfelei milyen ügye-
ket intéznének online, és mi-
lyen felületet használnának
erre a legszívesebben: az inter-
neten elérhető Ügyfélportált
vagy a NAV-Mobilt, a NAV
applikációját? Mindkettőt
vagy esetleg egyiket sem? A
kérdőív olyan adóügyeket so-
rol fel, amelyek a legtöbb adó-
zó életében előfordulhatnak,
részei mindennapi életüknek.
A most beérkező javaslatok
segítik a hivatalt ügyintézői
felületeinek fejlesztésében.
Fontos az is, hogy a NAV
minél több visszajelzést, in-
formációt kapjon az adózók
elképzeléseiről. Ha sokan
nyilvánítanak véleményt,
akkor a jövő megoldásai je-
lentősen megkönnyíthetik
adóügyeik intézését.
A kérdőív elérhető a NAV
honlapján ezen a linken: htt-
ps://nav.gov.hu/oldalak/ado-
konzultacio-felmeres
Veszprém Megyei
Adó-és Vámigazgatóság 
Úszás a csúcsra
A Rája '94 Úszóklub nyolc sportolója jutott tovább az or-
szágos döntőbe a Veszprémben január 28-án megrende-
zett úszó diákolimpia Közép-dunántúli regionális elődön-
tőjéből. A versenyen Fejér, Komárom-Esztergom és Veszp-
rém vármegye diákjai vettek részt. Továbbjutott Korbély
Lotti, aki 50 méter pillangón és 100 méter hátúszásban
a második helyen végzett, Falusi Zalán, aki megnyerte az
50 méter pillangóúszást, Tálosi Márton és Rauch Rebeka
ugyanebben a számban második lett, Bartha Csenge 100
méter mellúszásban, Gál Anna 100 méter háton, Nagy Be-
nedek 50 méter háton, Szabó Alexa 50 méter pillangón
harmadik helyet szerzett. A középmezőnyben végzett Pet-
hő Blanka, Petőházi Dávid, Szabó-Németh Jázmin, Bakos
Dávid, Bokor Dorottya, Hock Luca, Mohos Fruzsina, Kő-
halmi Júllia, Perger Rebeka, Holczer Emma, Holczer Kolos,
Horsa Petra, Czigler Zorán, Hock Csanád, Kaufman Lili, Eg-
ressy-Nagy Ágnes, Vér Dóra, Óvári Márton. Edzőjük Farkas
András és Bujna Lilla. (ta) 
Kulturális programon
a hagyományőrzők
Budapestre utaztak a kulturális csoportok január közepén.
A Bányász Kulturális Egyesület, a Bányász Hagyományőr-
ző Kör, az Ajka-Padragkút Szenior Néptáncegyüttes, és a
Szépírók Asztaltársasága tagjai a Szépművészeti Múzeum-
ban megnézték az El Greco kiállítást, jártak a Néprajzi Múze-
umban, valamint Nemzeti Táncszínházban, ahol Arany János
Irgalom című balladái nyomán készült táncjátékot nézték
meg. A program célja a csapatépítésen túl a kulturális él-
mények szerzése volt. Az egész napos programot a Bányász
Kulturális Egyesület elnöke, Oravecz Edit szervezte.
(ta) 
Az Ajkai Szó újság terjesztése
Tisztelt Olvasónk!
Amennyiben nem kapja meg újságját
a szokott időben, azonnal írjon e-mail-t
a terjesztesipanasz@gmail.com címre,
vagy hívja a 06/30-9930-364-es telefonszámot,
hogy panaszát mielőbb orvosolhassuk.
Lékó Sándor
ASz főszerkesztő
ASZ
3
2023. FEBRUÁR 3.
Klaudia a csillagok között
Volt a Bakonyi Csillagászati
Egyesületben valaki, aki hi-
hetetlen művészi készségével,
kreativitásával, tudásával job-
ban formálta az arculatunkat,
mint bárki közülünk. Még
mindig nem tudjuk felfogni,
hogy már nincs velünk!
Ivanics-Rieger Klaudia veze-
tőségi tagunk az egyetlen női
előadónk volt. Szakköröket,
előadásokat, táborokat szer-
vezett, podcastolt…
Formálta interaktív mete-
oritos bemutatóink arculatát,
fejlesztette annak eszköztá-
rát. Harsány, ámde kedves és
segítőkész természete miatt
az egész egyesületünk egy-
formán szerette. Aki ismeri
a BCsE társaságát az tudhat-
ja, hogy mi inkább család-
ként gondolunk magunkra, s
„Klau” ennek a kis közösség-
nek a legkiemelkedőbb tagja
volt.
Az ország nagy részére el-
vittük ingyenes, interaktív
kiállításunkat a Tapintható
Univerzumot. Az első olyan
csillagászati program ez az
országban, amit látássérült
emberek is élvezhetnek, meg-
érthetnek. Klaudia volt a
kreatív ötletgazdája ennek a
bemutatónak. Ha Ő nincs…
a kiállítás elemei nem lettek
volna ennyire színesek, iz-
galmasak, s valószínűleg bele
sem vágtunk volna az egészbe.
A kiállítás minden darabját
kézzel festette le, több hóna-
pos munka során. A program
legnagyobb elemének aprólé-
kos, egy hétig tartó festését,
díszítését közvetlenül az első
műtétje utáni lábadozása alatt
készítette el.
Soha nem panaszkodott a
sok magára vállalt feladat mi-
att. Csillagösvény című pod-
castját – mely megtalálható
a Youtube-csatornánkon is
– betegsége újabb fázisában is
folytatni akarta. Ebben egyre
hatalmasodó fájdalmai aka-
dályozták meg.
Minden erejével az egyesü-
letért dolgozott. Nálunk nincs
fizetés és tagdíj sem, csak a kö-
zösségért érzett felelősségtu-
datunk, az alkotás, és a tudás
megosztásának vágya vezérel
minket. Klaudia húzóerőként
tevékenykedett közöttünk.
Sokat nevettünk együtt. Re-
mek humorérzékével plusz
színt vitt az egyesület hétköz-
napjaiba.
Földrajz és hittan szakos ta-
nárként tökéletes egyensúly-
ban kezelte a két területet. S
közben élt más szenvedélye-
inek is. 2021-ben az Élet és
Tudomány 41-42. számában
paleontológiával kapcsolatos
cikke igen sikeresnek bizo-
nyult. Insiders – Uroborosz
című regénye pedig 2022-ben
lett hangoskönyv és e-book
formában elérhető.
Imádta a geológiát, paleon-
tológiát, a csillagmitológiát.
Nem volt olyan távcsöves
programunk, ahol ne lett volna
ott saját Newton távcsövével.
Életének 33. évében távo-
zott erről a bolygóról. Csil-
lagösvényen utazva hajózik a
csillagokon túlra. Szívünkben
értetlenséggel, bánattal, mély-
séges fájdalommal gyászoljuk
barátunkat és családtagunkat.
Már semmi nem lesz ugyan-
olyan Nélküled!
BCsE 
Az nem lehet… (Fotó: BCsE)
Csarnokavató
kézilabda meccsel
Edzőmérkőzést játszott a Kézilabda Klub Ajka NB I/B-s férfi
csapata a Veszprém KKFT ellen január 25-én a felújított Városi
Sportcsarnokban. A jó iramú összecsapás hasznos volt mindkét
csapat számára, jól szolgálta a csapatok felkészülését a bajnok-
ságra, ami február elején indul.
A fiúk az őszi szezonban, még december 16-án mérkőzést ját-
szottak Egerben, majd egy rövid pihenő következett. A csapat-
tagok miután elvégezték a Tréki Tamás vezetőedző által kiadott
edzésmunkát, január 3-ától már a frissen felújított Sportcsar-
nokban tudták elkezdeni a felkészülést a tavaszi szezonra. Min-
dennapos edzésekkel, több alkalommal duplázott - délelőtt és
délután is megtartott –tréningekkel készülnek a következő ös�-
szecsapásra, ahol a Tatai Atlétikai Club ellen lépnek majd pályá-
ra. A mérkőzésre február 4-én 16 órától kerül sor. Előtte 15.45-
től a sportlétesítmény ünnepélyes átadására várnak mindenkit a
szervezők, tudtuk meg Székely István szakmai igazgatótól.
NéNo 
„Visszaugrott” egy előadás erejéig
egykori iskolájába
 Az ejtőernyősök képzéséről, feladatairól és életé-
ről mesélt Kiss Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 2019-ben
érettségizett rendész diákja a honvéd kadét program
résztvevőinek január 26-án. Az előadó ma Pápán szolgál
a Magyar Honvédség 47. számú Bázisrepülőterén. Kikép-
zésére Szentendrén és Szolnokon került sor.
Előadása elején Máté el-
mondta, hogy minden fela-
datra, amellyel pályájuk so-
rán találkozhatnak, alapos
felkészítést kapnak. Ismerni-
ük kell az alpin technikával
való mentést, a vízi mentést,
a feszítő vágó rendszerek ke-
zelését, a favágáshoz használt
eszközök használatát. Ebből is
látszik, hogy egy kutató-men-
tő ejtőernyősnek milyen ko-
moly és széleskörű felkészült-
séggel kell rendelkeznie. Aki
erre a pályára szeretne lépni,
annak az érdeklődés és lelke-
sedés nem elég, a felvétel előtt
orvosi és pszichológia vizsgá-
laton esik át a jelentkező, ahol
szintén komolyak a követel-
mények. Már egy epekő vagy
egy enyhébb gerincbetegség is
kizáró ok.
Kiss Máté hozzátette, hogy
4000 méter magasból is ug-
rott már, ott egy perc a szabad
zuhanás, majd az ejtőernyő
kinyitása után újabb egy perc
alatt ér földet. Az ejtőernyők
biztonságosak, ha zuhanás
közben az ejtőernyős rosszul
lenne vagy elveszítené az esz-
méletét, bizonyos sebességnél
vagy magasságon kinyitja a
tartalék ernyőt egy műszer. A
sebesség elérheti az óránkén-
ti 220 kilométert is zuhanás
közben. Máténak az előadás
napjáig 106 ugrásra volt.
A tájékoztatót követően az
ugrásokon készült filmet ve-
títette le, majd a diákok meg-
nézhették, hogyan is néz ki
egy ejtőernyő.
(ta) 
Kiss Máté az ejtőernyő felépítését ismerteti (Fotó: Gyarmati)
Kiss Máté az ejtőernyő felépítését ismerteti (Fotó: Gyarmati)
POSTALÁDÁNKBÓL
A kórusélet szépségei,
nehézségei 2022-ben
a Jubilaténál
Év végén, év elején – akarva, akaratlan – az ember vis�-
szatekint az elmúlt évre, hogy a tanulságokat levonva ter-
vezze meg a jövőt. Mert a szép napok, pillanatok mellett
ott vannak a kevésbé szépek is. De ezeknek a megoldása
viszi előre a közös munkát. Lehet-e, kell-e egy ilyen te-
vékenységet „statisztikai” adatokkal kifejezni? Döntse el
mindenki saját maga!
Kórusunknak a heti egy (néha kettő) próba mellett 27,
mondjuk „egyéb” alkalma volt plusz „találkozásra” (azaz
legalább havi kettőre). 8 csapatépítő lehetőség (három-
szor kórustábor, kétszer Bolgárkert, kirándulások, évzá-
ró). 19 fellépés, ebből 13 Ajkán (5 a padragkúti városrész-
ben), 5 fellépés „házon” kívül (kétszer Budapesten és De-
vecserben, illetve Jánosházán), és egy külföldi (Mariazell)
bemutatkozás.
Minden fellépésnek, összejövetelnek megvolt a maga fel-
adata, bája, nehézsége. Kettő egyforma nem volt: más az
alkalom, más a befogadó közönség, az időfaktorról pe-
dig ne is beszéljünk. Fellépések 15 perctől az egy óráig.
(És ehhez adódott még az oda- és a hazajutás ideje is.)
Bármelyikről is volt szó, mindegyiket szívvel-lélekkel csi-
náltuk. Felemelő volt egy nemzetközi fesztiválon részt
venni (Budapest), énekelni az Erkel Színház színpadán, a
mariazelli bazilikában, a jánosházi és nem utolsó sorban
a Jézus Szíve templomban. Mert a szívünk csücske azért
mégis csak a „hazai pálya”. Annak a közönségnek énekel-
ni, aki ismer bennünket.
Vidéki kiruccanásainkat sokszor színesítettük kulturális
élményekkel, látnivalók felkeresésével, amit privát em-
berként nem biztos, hogy megtekintettünk volna.
Próbáinkat nyáron sem adtuk fel – egy-két kivétellel.
Mert énekelni jó! Mert együtt lenni is jó! Mert jó itthon
teltházas hangversenyt adni, jó tudni, hogy számítanak
ránk (Devecser), elfeledni és elfeledtetni a napi gondo-
kat, és jó, ha egy felkérést – bármiről is legyen szó - tel-
jesíteni tudunk.
2022-ben a városon kívül a következő helyeken jártunk:
Budapest (Erkel Színház, Vörösmarty Gimnázium Díszter-
me, Vigadó, Margit-sziget) Devecser, Zalakaros, Zsámbék,
Bajna, Majk, Gárdony, Balatonfüred, Mariazell, Neuberg,
Maria Schutz, Jánosháza.
Az idei tervek nagy vonalakban már körvonalazódtak. Ha-
sonló szép élményeket kívánunk magunknak!
Jubilate Nőikar 
Újra rangos mérkőzés az Ajka Jégcsarnokban
Február 5-én, vasárnap ren-
dezik meg az Ajka Jégcsar-
nokban a FEHA19 – FTC-Te-
lekom jégkorong bajnoki
összecsapást. A rangos
mérkőzést már déltől színes
programok kísérik, melyet
a Sportváros Nonprofit Kft,
az Ajkai Óriások Jégkorong
Klub és a Magyar Jégkorong
Szövetség közösen szervez.
12 órakor kezdődik az U12-es
bajnoki mérkőzés az Ajkai
Óriások és a MAC Budapest
csapatai között. A jégcsarnok
előtti téren 14.30-tól indul
az Erste Liga Matiné „Gyere
hokizni” programsorozat. A
kilátogatók több egyszerű
játék kipróbálásán keresztül
ismerkedhetnek meg a jég-
korong alapjaival. A játékban
résztvevők sorsoláson vesz-
nek részt, melyen értékes
nyereményeket nyerhetnek.
A matiné és az Erste Liga
mérkőzés alatt a gyerekek
kedvence CSÚSZKA Jeges-
medve, a jégkorong sport
kabalája is a helyszínen lesz.
A megyében az Ajka Jégcsar-
nok az egyetlen jégpálya,
amely alkalmas Erste Liga
mérkőzések lebonyolításá-
ra- mondta el kérdésünkre
Balogh Márton létesítmény-
vezető – 2021 decemberé-
ben már megrendezésre
került egy Erste Liga bajnoki
mérkőzés az ajkai jégcsar-
nokban. A Magyar Jégko-
rong Szövetséggel szoros és
jó kapcsolatot ápol az Ajkai
Óriások Jégkorong Klub, így
az előző évi sikeres rende-
zés eredményeként idén is
otthont ad egy rangos mér-
kőzésnek Ajka városa.
Az Erste Liga mérkőzés szü-
neteiben aktivitási játéko-
kon vehetnek részt a bátor
jelentkezők, valamint tom-
bolasorsolás is színesíti a
programot értékes nyere-
ményekért.
A rendezvény ideje alatt
több helyen büfé üzemel,
ahol hideg és meleg italok-
kal, szendvicsekkel várják a
vendégeket.
Elővételes jegy:
felnőtt: 1200.-,
diák/nyugdíjas: 800.-
Helyszíni jegy:
felnőtt: 1500.-,
diák/nyugdíjas: 1000.-
14 éven aluliaknak a belé-
pés díjtalan!
ASZ 4 2023. FEBRUÁR 3.
„Megmentjük a világot együtt?”
 Japánból érkezett Ajkára az a fenntartható fejlődés
kártyamódszer, melyet január 24-én egy tréning kere-
tében az önkormányzat és az Ajkai Szó munkatársai is
élesben próbálhattak ki. A kártyamódszerbe betekin-
tést nyert dr. Horváth József alpolgármester is. A tréning
végén finom fánk járt a résztvevőknek, melyet Szimeisz-
ter Imréné, Panni néni sütött.
Mi is az
a fenntartható fejlődés?
Miközben Japánban 10-ből 8
ember tudja, mit jelent és me-
lyek azok a fenntartható fejlő-
dési célok, melyet az ENSZ 193
tagállama, köztük Magyaror-
szág is aláírt, addig itthon saj-
nos ez az arány jó esetben 100-
ból egy… Lásd keretes magya-
rázatunkat!
A lényegét talán úgy lehetne
legérthetőbben kifejezni, hogy
mivel a Földünkön az erőforrá-
sok végesek (egy zárt ökológiai
rendszerről lévén szó), tudato-
sabban kellene élnünk, hogy a
következő generációknak ked-
vező életkörülményeket hagy-
junk örökül, ne egy erőforrá-
soktól megfosztott világot.
Egy meghatározás szerint „a
fenntarthatóság alapja az em-
beriség jelen szükségleteinek ki-
elégítése, a környezet és a termé-
szeti erőforrások jövő generációk
számára történő megőrzésével
együtt.”
Hol tart a világ
és Magyarország jelenleg
a 2030-as vállalásokban?
A valamennyi országra ki-
terjedő Fenntartható Fejlődési
Jelentés (az Interneten elérhe-
tő) szerint számos területen
állunk vesztésre. Egymillió faj
került a kihalás szélére, és vi-
lágszerte pusztítjuk a gazdasá-
gunk, a megélhetésünk, az élel-
miszerbiztonságunk, az egész-
ségünk és az életminőségünk
alapjait jelentő erőforrásokat.
A magas jövedelmű országok a
legrosszabb értékeléseket a vi-
zek, az óceánok és tengerek, a
termőföld és a szárazföldi öko-
szisztémák védelme esetében
kapták.
Hazánk a legtöbb cél ese-
tében az uniós átlag szintjén,
vagy kicsivel alatta áll. Távolo-
dott Magyarország a fenntart-
ható fejlődési célok elérésétől
a megfizethető és tiszta energia,
valamint a minőségi oktatás te-
rén. Előbbiben a jelentős ener-
giaimport-függőség és a meg-
újuló energiaforrások alacsony
hányada, valamint a növekvő
energiafogyasztás, utóbbiban
pedig a korai iskolaelhagyók
magas és a felsőoktatásban
résztvevők alacsony száma ját-
szik szerepet.
Mindenkinek tennie
kell(ene) a célok elérése
érdekében
Reményre adhat okot, hogy az
oktatási intézményeink körében
egyre elterjedtebbek a fenntart-
hatósággal kapcsolatos projek-
tek.
A Magyar Tudományos Aka-
démia idén első alkalommal
hirdetett tanulmányi csapat-
versenyt középiskolásoknak,
melynek során magyarországi
és határon túli középiskolák há-
romfős diákcsapatai mérhetik
össze tudásukataklímaváltozás
és a fenntarthatóság témaköré-
ben.
A Pannon Egyetem február-
ban indítja a harmadik évfolya-
mot fenntartható fejlődési szak-
ember szakon és remélhetőleg a
jövőben az Ajkai Kampusz is fo-
gad diákokat ebben a témában.
Lapunk információi szerint
az ajkai Bródy Imre Gimnázium
is részt vesz a Pannon Egyetem
által hirdetett „Fenntartható is-
kola” elnevezésű pályázatban.
Az oktatási intézmények mel-
lett egyre több gazdasági társa-
ság foglalkozik a fenntartható-
sággal, ugyanis az EU 2024-től
kötelező jelentést ír elő számuk-
ra a témában.
Miben segít
ez a japán módszer?
De vissza a kiinduláshoz.
A japán módszer valójában
egy szimulációs kártya alapú
„játék”, melyben a résztvevők
– különböző célok érdekében
– pénz és idő felhasználásával
a való életben is előforduló pro-
jekteket (pl autópálya építés,
veszélyeztetett fajok védelme,
stb.) hajtanak végre, melynek
során determinálja azok gaz-
dasági, társadalmi és környe-
zeti hatásait. A kártya alapú
módszer így leképezi a jövőt,
a résztvevők tulajdonképpen
a 2030-ra kivetített világot je-
lenítik meg saját víziójukban,
így az ő kezükben van a lehe-
tőség, hogy olyan világot való-
sítsanak meg, amilyenben sze-
retnének élni és amiben elérik
céljaikat.
A módszer rávilágít olyan, a
fenntarthatósággal kapcsolatos
összefüggésekre, mint például
arra, hogy a gazdasági növeke-
dés közben nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül azok társadalmi
és környezeti hatásait, illetve,
hogy létezik gazdasági növeke-
dés a társadalom és a környezet
jobbá tételével összhangban is.
A cél egy harmonikus, mond-
hatni „optimális” világ megte-
remtése.
A szerkesztőségi kártyajá-
tékban résztvevők megtapasz-
talták többek között a kommu-
nikáció és az együttműködés
fontosságát, az idő hatékony
kihasználását, tevékenysége-
ik közvetlen következményeit
a világra, az adás örömét és a
saját céljaik összehangolását
a közös céllal. (A szabályok
kialakítása is jórészt a játéko-
sokra van bízva!) Jó volt látni,
amikor a játékban megtapasz-
talható élmények hatására a
komoly arcok mosolygóssá és
reménytelivé váltak, s a halk
gondolatok „váltsuk meg a vi-
lágot!” felkiáltássá növekedtek.
A módszer nyújtotta tapasz-
talatokkal gazdagodva bátrab-
ban léphetünk tovább a szük-
séges változtatások és kreatív
ötletek felé, amelyekkel tény-
legesen jobbá tehetjük a vilá-
gunkat.
Keretbe: Az úgynevezett
Fenntartható Fejlődési Cé-
lok (Sustainable Development
Goals – SDGs) az ENSZ orszá-
gai által 2015-ben elfogadott
17 cél, amelyek a világ környe-
zeti, társadalmi és gazdasági
problémáira nyújtanak megol-
dást, abból a meggondolásból,
hogy az összes ország részvéte-
lével 2030-ig egy fenntartható,
nemzetközi együttműködésen
alapuló világ valósuljon meg.
Varga Barbara 
A kártyajáték kellékei (Fotó: Gyarmati)
A játék közös problémamegoldásra sarkall (Fotó: Gyarmati)
A módszer ez idő szerint egyetlen hazai trénerének a kisujjá-
ban vannak a játék elemei, bár sok kifejezés még csak japá-
nul, vagy angolul jut eszébe (Fotó: Gyarmati)
Értékeljük a részeredményeket. Az irány jó, de a társadal-
munk fejlődése elmarad a kívánatostól (Fotó: Gyarmati)
Jól telel a petruska
Nem alszik téli álmot a Bol-
gárkert, mert ilyenkor is „te-
remnek” bizonyos növények.
Képünkön egy petrezselyem
ágyás látható, amit valamikor
július végén alakítottak ki a
kert munkatársai és – láss cso-
dát – még mindig friss levesbe
valóval látja el gazdáit.
Mint Kovács (Indián) Tibor-
tól, a kert gondnokától meg-
tudtuk, az egyre enyhülő te-
leknek hála nagy eséllyel átte-
lel a petrezselyem, sőt talán a
sárgarépa is – ezt mostanában
tesztelik egy kisebb parcellá-
ban. Ha hidegebbre fordulna
az idő, mulcsozással, vagy
más takaróanyag felhaszná-
lásával még mindig életben
lehetne tartani ezt a növényt
és csak a legvégső esetben kel-
lene kiszedni a földből. Ez jó
hír azoknak, akik mindig friss
zöldséget kívánnak fogyaszta-
ni és nem a pincében – kény-
szerűségből – ősszel eltárolt
növényt.
(Fotó: Lékó)
HIRDESSEN
AZ AJKAI SZÓBAN!
Tarifáinkról az ajkaimediakft.hu
oldalon tájékozódhat
Keretes hirdetés 90,- Ft / mm-től
Apróhirdetés már 800,- Ft / 20 szótól
Hirdetésfeladás, információ:
ajkaimediakft@gmail.com
Tel.: 06-88-750-550
Hirdetési lapzárta:
minden hétfőn 12 órakor.
ASZ
5
2023. FEBRUÁR 3.
Legyőzte az összes ajkai óvodást
A nála erősebbekkel szeret játszani
 Kis túlzással állíthatjuk, hogy három és féléves kora
óta keresi a kihívásokat – mostanában egyre tudato-
sabban – Gaál Zsóka a Sentimento Ajka BSK versenyző-
je. A vele készült interjúból azt is megtudhatjuk, milyen
viszony fűzi minden idők legjobb magyar női sakkjáté-
kosához, Polgár Judithoz és mi kell ahhoz, hogy valaki
helytálljon egy nemzetközi sakkversenyen, akár egy
sakkolimpián.
A közelmúltban kaptuk és
osztottuk meg azt a hírt, hogy
egy angliai szponzor – Polgár
Judit közbenjárásával – egy
sakk-készletet küldött Gaál
Zsókának, ami egyedi gyár-
tásával és különleges megjele-
nésével vonja magára a figyel-
met. Ez a sakk-készlet köz-
ponti szerepet játszik a sakk-
bajnokkal készített interjúban
és megtudhatjuk azt is, mikor
veszi elő és hogy viszi-e magá-
val a nemzetközi versenyekre.
Az első lépéseket édesap-
jától, az ajkai bányász igazolt
játékosától tanulta. Talán nem
is igazán azzal a céllal, hogy
világverő sakkbajnok legyen,
hanem azért, mert a sakk
rendkívül sok képességet fej-
leszthet az embernél, aminek
az élet számos területén hasz-
nát lehet venni.
Az, hogy játéktudásával ki-
tűnt az ajkai óvodások közül,
így utólag már nem meglepő,
mint ahogyan az óvodai baj-
nokság akkori megnyerése
sem. Első igazán nagy sikere
– még hétévesen – egy nem-
zetközi, európai uniós bajnok-
ság megnyerése volt. Talán ott
dőlt el a fő irány: Zsókának
érdemes ezen az úton tovább
haladnia. Akkortól már nem
az iskolapadot koptatta, ha-
nem magántanulóként főleg a
sakknak rendelte alá életét és
időbeosztását. Mesterei közül
első helyeken említi Koszto-
lánczy Gyulát, Istvándi Lajost,
Kustár Sándort és Varga Zol-
tánt, de hosszan tudná még
folytatni felkészítői, edzői,
szekundánsai névsorát. Va-
lamennyiüknek nagyon há-
lás, hogy igyekeztek csiszolni
egyre bővülő tudását és „ver-
senyálló” képességét. 2018 óta
került az ajkai önkormány-
zat védőszárnyai alá. A város
büszke Zsóka egyre szaporodó
trófeáira és bízik abban, hogy
azeddigsemszürkeajkaisakk-
élet egyre inkább a figyelem
középpontjába kerülhet az ifjú
hölgy (májusban lesz 16 éves!)
eredményeinek köszönhető-
en.
Nemzetközi szereplései
mellett azért nem feledkezik el
anyaegyesületéről sem, tavaly
minden csapatbajnoki fordu-
lón részt is vett.
Sikerei közül talán az egyik
legértékesebb a tavalyi in-
diai sakkolimpián nyújtott
szereplése, ahol a lehetséges
tízből nyolc pontot sikerült
elérnie. Élete legnagyobb és
egyben legstresszesebb él-
ményének tartja a szubkon-
tinensre tett kirándulását.
Mint mondja, a verseny hely-
színéül szolgáló teremben
tapintható volt a feszültség,
amit alig-alig enyhített, hogy
időnként szembejöttek vele
a sakkvilág ikonjai, akik-
nek eddig csak a nevével és
fényképével találkozhatott…
Természetesen szorgalmasan
gyűjti a „kisebb” trófeákat is.
Háromszoros Európa bajnok,
háromszoros világbajnoki
ezüstérmes és egyszer már a
„jég is megtört”, amikor sike-
rült interneten világbajnoki
címet szereznie.
Az interjúban szó esett még
a sakkvilágot megrázó csalás-
sorozatról, és Zsóka Polgár Ju-
dithoz fűződő kapcsolatáról,
aki alapítványán keresztül fo-
lyamatosan támogatja az ajkai
versenyzőt és rendszeresen ad
neki szakmai tanácsokat is.
Gaál Zsóka legközelebb
februárban egy „nagymes-
ter körön” versenyez. Itt ő
lesz az utolsó helyen kiemelt,
aminek városunk sakkozója
külön örül, mert csupa-csu-
pa erősebb (értsd: magasabb
Élő-pontszámmal rendelkező)
ellenféllel kell megmérkőz-
nie, vagyis kiváló terepe lesz
ez az újabb tapasztalatszerzés-
nek és a tanulásnak.
Közbenmegtudhatjuk,hogy
a nemzetközi mesteri fokozat-
hoz 2400 feletti Élő-pontszám
szükséges, és három „normát”
kell teljesíteni. Ez neki már
megvolt.
Jelenleg 2294 ponton áll a
legutóbbi versenyen szerzett
15 pontjával. Ami „jó”. Itt-
hon a lányok között első, de a
felnőttek között sem vall szé-
gyent, a hatodik lehet a sor-
rendben, de volt már dobogós
is.
A versenyek feszültsége
után jól jön az egy pihenőnap,
amikor lazíthat a versenyző,
de utána ismét jön a napi 8-10
óra (!) edzés és az azt követő
tréning, ami Zsóka esetében
mostanában leginkább a fu-
tógép gyötrésében nyilvánul
meg…
A mintegy félórás beszélge-
tés végén Zsóka kijelenti, hogy
semmiféle káros mellékhatá-
sát nem ismeri a sakkozásnak
és 3-90 éves korig bárki el-
kezdheti, de a legjobb fiatalon
belevágni.
Ebben ő is példát mutatott.
Az interjú az Ajka TV-ben
történt hétfői premier után el-
érhető az ajkai média interne-
tes felületein.
Lékó Sándor 
TV AJÁNLÓ
Zsóka az ajándékba kapott sakktáblával (Fotó: Gyarmati)
Rengeteg szurkoló vett részt
az FC Ajka idei első szurkolói ankétján
 Január 26-án tartotta szurkolói ankétját az FC Ajka,
a Városi Sportcentrum VIP termében. Az eseményre szá-
mos szurkoló érkezett, hogy információt kapjon a csa-
pat téli felkészüléséről, illetve az újonnan érkezett já-
tékosokról.
Geri Gyula az FC Ajka el-
nöke kiemelte, hogy a cél
számára változatlan, és azon
dolgozik a csapat, hogy min-
den mérkőzést megnyerjen,
ugyanis nem titkolt végcél,
hogy előbb utóbb bajnokságot
akar nyerni a zöld-fehér klub.
A vezető edző számára továb-
bi célkitűzésnek számít a fia-
tal helyi labdarúgók beépítése
a csapatba. Ennek érdekében
tervben van egy alacsonyabb
osztályban felnőtt csapatot
indítani, ahol a fiatal labdarú-
gók kapnának szerepet. A ta-
pasztalat ugyanis azt mutatja,
hogy az utánpótlásból felke-
rült játékosok észrevehetően
nehezen tudnak beilleszkedni
a felnőtt futballba.
A bevezető után az újon-
nan igazolt játékosok, Ra-
batin Richárd, illetve Gyuris
Aurél mutatkoztak be a klub
szimpatizánsai előtt, majd
az együttes csapatkapitánya,
Csizmadia Zoltán vette át
a szót. Csizmadia kiemelte,
hogy a felkészülés során elvé-
gezték a tervezett munkát, és
a szurkolók segítségével min-
den mérkőzésen győztesként
szeretnék elhagyni a pályát. A
középpályást követően a klub
vezetőedzője, Jeney Gyula tá-
jékoztatta az érdeklődőket az
elképzeléseiről.
- Fiatal edzőként, a modern
futballt részesítem előnyben,
és úgy gondolom, hogy eh-
hez itt minden adott. Nagyon
szervezetten fogunk játszani,
minden ellenfélre fel fogunk
készülni és minden mérkőzést
meg akarunk nyerni – zárta
gondolatait Jeney.
Ezt követően a szurkolók
tehették fel kérdéseiket a ve-
zetőedző, illetve a játékosok
számára.
(Az eseményről élő Face-
book-közvetítés érhető el az
Ajkai Só online oldalán.)
BD 
Geri Gyula minden januárban kiáll a szurkolók elé (Fotó: Futó)
Kiállításkínáló
„Minden ember értékek végtelen tárháza, s csak
rajtunk áll, mit váltunk belőlük valóra...
 (Tihanyiné Bálint Zsuzsanna)
A Nagy László Városi Művelődési Központ és
Könyvtár szeretettel hívja és várja Önt, és kedves
családját, barátait, ismerőseit Tihanyiné Bálint
Zsuzsanna festőművész „50 kép 70 év” című
kiállításának megnyitójára február 9-én 17.00 órakor
a művelődési központ kiállítótermébe. Köszöntőt
mond és a kiállítást méltatja: Dobó Zoltán Tapolca
város polgármestere. A jubileumi tárlatot bemutatja:
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna. Verssel közreműködik:
Bábics Valéria.
A kiállítás megtekinthető február 24-ig
munkanapokon 9.00-17.00 szombaton 9.00-15.00
óráig.
Tanulásban
és sportban is
eredményesek
Egy sikersorozat jegyzőkönyve
 Szakmai és közismereti tantárgyak tanulmányi ver-
senyein és a sportban is kiemelkedően teljesítettek a
Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert
Technikum és Kollégium diákjai az első félévben.
A Semmelweis Egyetem ál-
tal meghirdetett Semmelweis
Egészségversenyen mindkét
csapatuk továbbjutott a má-
sodik fordulóra.
A 11. a osztályos Feren-
czy Nikolett, Varga Patrícia
Vivien, Simon Nadin Virág,
Bognár Nikolett, Bódai Do-
minika és a 10. a osztályos
Adamek Barbara, Soós Fan-
ni, Nagy Boglárka Dóra, Tóth
Luca Nóra, Schwarz Cintia
felkészítő tanára Rénes Klára
és Rába Jánosné volt.
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara ál-
tal kiírt Kossuth Zsuzsan-
na Nemzeti Egészségügyi
Szakképzési Versenyen a 11.
b osztályos Badics Kamilla,
Farkas Boglárka, Szentivá-
nyi Réka, Tóth Jázmin, a 12.
a osztályos Horváth Dori-
na, Gölöncsér Flóra, Zubor
Máté, Lánczi Boglárka, Bóka
Viktória a megyei döntőbe
jutott. Felkészítő tanáraik
Rába Jánosné, Rénes Klára,
Szűcs Paulina.
A Schnitta Sámuel Magyar
Éttermi Kultúráért Egye-
sület által szervezett Vl.
Országos Szakmai Csapat-
verseny elődöntőjében első
helyen végeztek a diákok és
továbbjutottak az országos
döntőbe. A csapat tagjai vol-
tak Hoffmann Hanna, Sza-
bó Korina, Nemes Mátyás,
Kalányos Dzsenifer, Csipszer
Nóra, felkészítő szakoktató
Gróf Judit, Somlóvári Kornél,
Varga Zoltán.
A haditorna megyei dön-
tőjében második helyen
végzett csapat tagja voltak
Horváth Valentin, Németh
Martin, Hangyál Flórián és
Üveges Dorina, felkészítő ta-
nár Joó Csaba.
A Görgey Artúr lövészeti
verseny megyei döntőjében
Plechinger Dzsenifer az első,
Nisztor Izabel a harmadik,
Jani Frida a negyedik helyen
végzett, csapatban győztek.
A fiúknál Piros Kristóf má-
sodik, Simon Kornél negye-
dik lett. A nyelvek európai
napja versenyen angol nyelv-
ből a megyei fordulóba jutott
a 12. osztályos Orsolya Dor-
ka és Szabó Kornél, felkészí-
tő tanáruk Szabó Noémi volt.
Versenytáncban Kökényesy
Dominik ifjúsági B kategóri-
ában országos bajnoki címet
szerzett, az Országos Klub-
közi és Tánciskola Bajnoksá-
gán Ifi B kategóriában szin-
tén első helyen végzett.
Fekve nyomásban Zachari-
ás Szandra a GPC fekvenyo-
mó világbajnokságon Trna-
vában súly- és korcsoportjá-
ban arany érmet szerzett, a
Magyar Professzionális Erő-
emelő Liga Kupa fekvenyo-
más és bicepsz szakágban
súlycsoportjában és abszolút
kategóriában egyaránt első
helyezést ért el. Busznyák
Ferenc EQ fekvenyomásban
világbajnoki címet szerzett
Szlovákiában a Trnava Gpc
World Champion versenyen.
Hangyál Flórián a Győr-
ben megrendezett országos
bajnokságon 3000 és 1500
méteres síkfutásban egya-
ránt a negyedik helyen vég-
zett.
Rózsavölgyi Patrik az Or-
szágos Karate Diákolimpián
kor- és súlycsoportjában ku-
mite szakágban az 5. helyen
végzett.
Farkas Janka a Judo Kata
magyar bajnokság harma-
dik, a Judo III. osztályú fel-
nőtt magyar bajnokság 5. he-
lyét szerezte meg.
(ta) 
ASZ 6 2023. FEBRUÁR 3.
Az ajkai Nagy László Városi Művelődési
Központ és Könyvtár programjai
Február 3-ig tekinthető meg az Ajkai Képzőművészeti
Egyesület kiállítása a művelődési központ kiállítótermé-
ben hétköznapokon 9.00-17.00 óráig, szombaton 9.00-
től 15.00 óráig.
Február 6-án 17.00 órakor az Ajka Kampusz nagyter-
mében tartja Fodor Attila egyetemi docens a félév első
előadását „Fenntartható energetikai megoldások” cím-
mel.
Február 9-én 17.00 órakor Tihanyiné Bálint Zsuzsanna
festőművész „50 kép 70 év” című kiállításának megnyi-
tója a művelődési központ kiállítótermében.
Február 10-én 16.00 és 20.00 órakor Illúziók mesterei
címmel bűvészshow a művelődési központ színházter-
mében.
A KULTIK AJKA MOZI MŰSORA
2023. február 2 – 2023. február 8.
Asterix és Obelix: A Középső Birodalom 2D – francia víg-
játék, 120 perc (12) - vetítési időpontok: minden nap 15:30.
Az ember, akit Ottónak hívnak 2D – svéd-amerikai vígjá-
ték, filmdráma, 126 perc (16) - vetítési időpontok: csütör-
tök, szombat, hétfő, szerda 17:45.
A gép 2D – amerikai-angol dráma, akciófilm, thriller, ka-
landfilm 107 perc (16) - vetítési időpontok: péntek, vasár-
nap, kedd 17:45.
Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D – amerikai ani-
mációs vígjáték, kalandfilm, 100 perc (12) - vetítési idő-
pontok: szombat és vasárnap 13:30.
Kopogás a kunyhóban 2D – amerikai horror-dráma,
misztikus film 110 perc (16) - vetítési időpontok: minden
nap 20:15.
4 5 é v f e l e t t i l a k o s o k s z á m á r a
2023. február 1-28. között
INGYENES HALLÁSSZŰRÉS
Azonnali eredmény
Szakértő, felkészült kollégák
Vizsgálat helyszíne: 8400 Ajka, Szabadság tér 8. (A hotel aljában a KH mellett)
Mire számíthat?
Mérhető (30 dB feletti) halláscsökkenés esetén ingyenes
orvosi konzultáció
Teljeskörű ingyenes hallás állapotfelmérés beszédértés vizsgálattal
* Kizárólag hallásvizsgálat igénybevétele és 30 dB-t meghaladó halláseredmény átlag esetén, a készlet erejéig. Amennyiben van hallókészüléke, kérjük, annak
kiskönyvét hozza magával!
Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06 80 182 182
Most minden ÚJ ügyfelünk a véroxigénszint és pulzus mérésére
alkalmas készüléket kap ajándékba!*
A februárban
jelentkezőknek:
ingyen
véroxigénszint-
mérő készülék*
Tel.: 06 20 959 7502
AJKA TÁRLAT 2023.
Pályázati felhívás
Ajka Város Önkormányzata, valamint a Nagy László Vá-
rosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet
Ajka Tárlat 2023. címmel.
A pályázat általános feltételei:
A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki képzőmű-
vészettel és iparművészettel foglalkozik. A pályázatnak
az Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kap-
csolódóan, valamint a Bazalt és Plasztik című nyertes
pályázatunk mentén – a korábbi évektől elérően – idén
tematikus megkötése van.
A választható témák:
– Az ember a mikro- és makrokozmoszban
– A Somló és a Bakony kulturális és természeti értékei
– Fekete István lába nyomán
Tisztelettel kérjük, hogy két alkotással (sorozatok vo-
natkozásában is!) pályázzanak!
A pályázatra elsőként a kitöltött adatlapot és két alko-
tásról készült, válogatásra alkalmas digitális fotót vá-
runk 2023. szeptember 4-5. között legalább 1500x1500
pixel vagy 150 DPI méretben az ajkatarlat2023@gmail.
com e-mail címre.
A digitális formában beérkezett pályamunkákból szak-
mai zsűri bírálja el a kiállításra bekerülő műveket, va-
lamint tesz javaslatot a díjazásban részesülő alkotók-
ra. A zsűri értékeléséről és a további teendőkről e-ma-
ilben minden nevezettnek tájékoztatást küldünk.
A kiállítás 2023. október 20-án 17.00 órakor nyílik a
Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár
kiállítótermében.
Felmerülő kérdéseikre a 06-88/211-745-ös telefonszá-
mon szívesen adunk tájékoztatást.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Önbizalom kell az íróvá váláshoz
 Sandra Bernotaitė litván írónő tartott foglalkozást
a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa és
az Interurbán 2023 eseményeként január 23-án az ajkai
Bányászati Múzeumban.
Az író elmondta, hogy az
írás során kiemelt szerepet kap
a fantázia, valamint az önma-
gunkba vetett hit. Ennek áté-
lésére első feladatként az írónő
arra kérte a résztvevőket, hogy
öt percig folyamatosan írjanak
bármit, ami eszükbe jut. Ak-
kor ez rengeteg időnek tűnt,
végül azonban úgy belejöttek
az írásba a résztvevők, hogy
volt, aki elsőre meg sem hal-
lotta, hogy lejárt az idő.
A következő feladatok el-
végzése során a foglalkozásán
résztvevők egyre több gya-
korlati tapasztalatot szereztek
önmagukról és az íróvá válás
göröngyös útjáról.
Másodikként egy klasszi-
kus írói (újságírói) gyakorlat
következett: az érzéseket, a
teremben látottakat, hallot-
takat kellett papírra vetniük.
Később a teremben látható
tárgyak valamelyike nevében
kellett házassági hirdetést fel-
adni. Ezek után a workshop
résztvevőinek egy gyermek-
kori szép és szomorú élmé-
nyüket kellett papírra vetni.
A Bányászati Múzeum
egyik kiállítási tárgya, az ős-
lény hal. Az egyik résztvevő,
Halasi Henrietta, annak ne-
vében írta meg gyermekkori
emlékeit. Volt, aki a kiállított
bányász egyenruha nevében
mutatkozott be egy társkereső
oldalon. Azt is megtudhattuk,
hogy Dínó Dani 5 millió éve-
sen egy 3 millió éves menyecs-
kére vágyik…
A gyakorlati feladatok be-
bizonyították, hogy ugyanab-
ban a helyzetben sem látjuk
egyformán a dolgokat, min-
denki mást észlel, mást tart
fontosnak.
A leggyakrabban használt
kifejezéseket felhasználva ver-
set írtak, amit felolvastak egy-
másnak. Természetesen merő-
ben eltérő alkotások születtek.
Sandra Bernotaité elmond-
ta, hogy sokan, bár a tehetsé-
gük megvan hozzá, azért nem
válnak íróvá, mert bátorta-
lanok ahhoz, hogy másokkal
megosszák a gondolataikat. A
foglalkozások bebizonyítot-
ták, hogy ha akarjuk, ki tudjuk
fejezni érzelmeinket, gondola-
tainkat. Az írónő a saját mód-
szereiről szólva hozzátette,
hogy otthon a szobában szeret
írni, ahol semmi nem vonja el
a figyelmét a gondolataiban
már meglévő történetről.
Sandra az Ajki Szó tudósí-
tójának kérdésére elmondta,
hogy az ajkai résztvevőkkel jó
volt együtt dolgozni, lelkesek
és érdeklődők voltak. Min-
denkit bíztat arra, hogy bát-
ran lásson hozzá gondolatai
megfogalmazásához, akár ke-
ressen egy másik író aspiránst,
akivel kölcsönösen segíthetik
egymást a fejlődés útján.
A workshopon részt vett
Dorner László alpolgármester,
Horváth Károly, a múzeum
szakmai vezetője, és rajtuk
kívül az íráshoz kedvet érző
minden korosztály, a 14 éves
középiskolástól a hetvenhez
közeledőig.
(ta) 
Az írónő szenvedélyesen avatta be a workshop résztvevőit az íróvá válás koránt sem könnyű folyamataiba (Fotó: Gyarmati)
A feladatok megoldása nem kis élvezetet okozott az „írótanon-
coknak” (Fotó: Gyarmati)
ASZ
7
2023. FEBRUÁR 3.
Főszerkesztő: Lékó Sándor. • Szerkesztőségi e-mailcím: ajkapress@gmail.com • Kiadja: Ajkai Média Nonprofit Kft. •Felelős kiadó: Vallerné Horváth Andrea ügyvezető. • Postacím: 8400 Ajka, Rákóczi F
. utca 8. fsz. 1.
Telefon: 06-88/750-550 • Hirdetésfelvétel a kiadó címén. • Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. • Nyomtatás: : ADC Hungary Kft. • Megjelenik
12 600 példányszámban. • Terjeszti a Westpost Kft. A lap ingyenes. • Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni!
ISSN: 0238-6267
Városi hetilap. A lapot alapította Ajka Város Önkormányzata.
Hajszálon múlt a győzelem
A Merkantil Bank Liga 21.
fordulójában az 7. helyen álló
FC Ajka labdarúgó csapata a
12. pozícióban lévő Credobus
Mosonmagyaróvárt fogadta
az év első bajnoki meccsén.
Ajka, Városi Sportcentrum,
400 néző. Vezette: Gaál Ákos
(Kiss Balázs, Ország Péter)
Ajka: Horváth D. – Görgé-
nyi, Tar (Molnár Márkó, 82.),
Kenderes, Csemer – Tajthy
T., Csizmadia Z. (Vogyicska
Bálint, 65.) – Doncsecz (Raba-
tin, 65.), Sejben (Berzsenyi, a
szünetben), Gaál B. – Dragó-
ner F. (Szarka Á., 65.). Vezető-
edző: Jeney Gyula
Mosonmagyaróvár: Hein-
rich – Simita, Papp Sz., Deák
I., Horváth K. – Végh B., Kor-
bély (Mayer Á., 77.), Gáncs,
Jasarevic (Sajbán Miklós, 66.)
– Illés D. (Nagy Z., 66.), Szal-
ka (Czingráber, 88.). Vezető-
edző: Horváth Csaba.
Rögtön a találkozó elején
helyzetbe került az FC Ajka,
azonban Dragoner lövése
pontatlannak bizonyult. Bő
tíz perccel később Görgényi
okozhatott volna kellemetlen
pillanatokat a vendégek kapuja
előtt, de életerős lövése elkerül-
te Heinrich kapuját. A 23. perc-
ben Doncsecz továbbított mel-
lel egy labdát, amire Dragoner
nem számított, így nem tudott
rendesen rákészülni a lövésre.
Az Ajka járatta jobban a játék-
szert, azonban nem forogtak
veszélyben a kapuk az első fél
órában. A 43. percben egy ven-
dég kényszerítő után Horváth
próbálta meg beadni a labdát,
de szerencséjére lecsúszott a lá-
báról, és a hazai kapust is meg-
lepve a hálóban kötött ki, 0-1.
Félidei fordulást követően se
láthattak nagyobb iramú mér-
kőzést a szurkolók. A 73. perc-
ben a vendégek csatára, Nagy
Zoárd lépett ki és lódult meg
Horváth Dániel kapuja felé, de
a hálóőr nagy bravúrral védte
a ziccert. Jeney Gyula tanítvá-
nyai az utolsó tíz percben nagy
nyomást helyeztek a kisalföldi
csapatra, aminek a 87. percben
meg is lett az eredménye. Egy
szöglet után Vogyicskáról ma-
radtak le a védők, aki senkitől
sem zavartatva lőtt a hálóba,
1-1. A hosszabbítás utolsó per-
cében megnyerhette volna a
találkozót az Ajka, azonban
Görgényi fejese a kapufáról
pattant ki. FC Ajka – Credo-
bus Mosonmagyaróvár 1-1.
Jeney Gyula: – Az ilyen
meccseket nem szabad elve-
szíteni, most pedig majdnem
a lefújásig izgulhattunk az
egyenlítésért! Meg kell tanul-
nunk felállt védelem ellen ját-
szani.
Horváth Csaba: – Nehéz
kilencven perc volt, a vezeté-
sünk után lezárhattuk volna a
találkozót, nem sikerült, és ez
megbosszulta magát. A véde-
kezésünk nyolcvan percig jól
működött.
BD 
Nyertek a női
felnőtt kosarasok
Veszprémben
A Thuróczy Nóra Női Fejér megyei bajnokság 8. for-
dulójában lépett pályára a VESC ellen az ajkai kosár-
labda csapat Veszprémben, az Egyetemi Tornacsar-
nokban. Az első negyedben kiélezett volt a találkozó,
a hazaiak csak minimális előnyt tudtak kiharcolni
(15-12). A második negyedben azonban beindultak az
ajkaiak, és esélyt sem adva ellenfelüknek, tizenegy
pontos előnnyel mehettek félidőre (25-36).
A harmadik negyedben óvatoskodtak a felek, és csu-
pán 17 pont született. Az ajkai csapat ebből 10-et
szerzett. Az utolsó negyedben sem láthattunk sok
pontot, a vendég együttes tudatosan kézben tartotta
a mérkőzést, és könnyedén nyert a Veszprém ottho-
nában. VESC – Ajka 38-56.
BD 
Fekete forduló a sakkozóknál
 Teljes forduló volt vasárnap a sakk nemzeti bajnokságban. A három csapatunkban ilyenkor a legjobb 36 ember
feszül az ellenfélnek. Sajnos – különböző okok miatt – hét meghatározó csapattársunk nem tudott velünk utazni
Szombathelyre. Nemzetközi elfoglaltság, gyengénlátók olimpiája, betegség, minden összejött… Igaz, a tavalyi baj-
nokságban nekünk kedvezett a Covid-helyzet, éltünk is vele a Hali ellen. Ma azonban mindhárom csapatunk vesz-
tesen állt fel.
Szuperliga: Haladás I. -
Sentimento Ajka BSK I. 7:5
Egy táblát taktikai okból feladtunk, így sikerült minimalizálni
a vereséget. Csak Prohászka Péter nagymester győzött. A táb-
lázaton a 6. helyre csúsztunk vissza, de az előttünk állók közül
három csapat egy, egy pedig két meccsel többet játszott. Nagy
hajrára van szükség, de még elérhetőnek látszik a dobogó.
NB I.: Haladás II.
- Sentimento Ajka BSK II.
8:4
Ebben a párosításban ütközött ki leginkább az, hogy sokan
nem a „helyükön” játszottak. Pásti Anna szerezte meg a csapat
egyetlen győzelmét. Itt is hatodikak vagyunk, de nagyon ki-
egyenlített a mezőny: a harmadik és az utolsó között 4,5 pont a
különbség! Nehéz lesz a folytatás!
NB II.: Haladás III. - Sentimento Ajka BSK III.
6,5:5,5
A „beugrók” mentették meg az eredményt. Véber Richárd,
Holczbauer Flórián és Jávor János nyertek! Szép volt fiúk! Most
a negyedik helyen tanyázunk, a várakozást messze felülmúlva.
Megyei bajnokság
(egy héttel korábbi
eredmény): Sentimento
Ajka BSK IV. - Péti MTE 7:5
Győztek: Pásti Áron, Vass Viktor, Pásti Zsombor, Halászi Csa-
ba Péter, Halászi Csaba István. A listavezető legyőzésével átvet-
tük az első pozíciót a tabellán!
A beszámolót összeállította:
Mihályfi Gábor a Sentimento Ajka BSK elnöke
Egresi Máté nyerte
a 40. Koloszár József Egyéni Sakkversenyt
 Egresi Máté FIDE mester, a Sentimento Ajka Bányász
Sportkör versenyzője nyerte, a már negyvenedik alka-
lommal megrendezett Koloszár József Egyéni Sakkver-
senyt január 28-án. A vármegye egyik legrégebbi sakk-
versenyére a Nagy László Városi Művelődési Központ
Kiállítótermében került sor.
A megnyitón Bujtor Ba-
lázs, Ajka Város Ifjúsági és
Sport Bizottságának elnöke
köszöntötte a megjelenteket,
majd Koloszár Csilla, a ver-
seny névadójának unokája
pánsípjátékával tette még
ünnepibbé az eseményt.
Mivel Józsi bácsi halálá-
nak évfordulója január 25-én
van, ezért igyekeznek min-
den évben ehhez a dátumhoz
igazítani a verseny időpont-
ját, melynek megszervezése
és lebonyolítása, mint min-
dig, most is Czingler Sándor
vezetésével zajlott, aki sze-
mélyesen ismerte Koloszár
Józsefet, Ajka város sakkszö-
vetségének első, több évtize-
dig fáradhatatlanul és sike-
resen dolgozó elnökét.
Az idei versenyt 11 fordu-
lóval bonyolították, közel öt-
ven versenyző részvételével,
akik közül idén inkább a fia-
talok voltak többen. Ők azért
érkeztek, hogy megmérettes-
sék magukat, de az idősebb
korosztály is képviseltette
magát, akik tisztelegni sze-
rettek volna Józsi bácsi emlé-
ke előtt. A kétszer tíz perces
játékidőt még Koloszár Jó-
zsef vezette be és már akkor
is ritkaságnak számított. An-
nak idején még nem voltak
bónuszidők, nem is volt meg
hozzá a megfelelő technika.
Érdekessége a versenynek,
hogy ezt a játéktempót már
sehol nem alkalmazzák a
világon, viszont a sakkozók
közül sokan kedvelik. Ennél
a villámkategóriába tarto-
zó játéknál, szükség van a
nagyobb elméleti tudásra.
A megnyitási elméleteket
nagyon kell tudni, ha az el-
lenfél keresztülhúzza a szá-
mításunkat, gyorsan kell új
tervet készíteni, hangsúlyoz-
ta, Czingler Sándor.
Az ajkaiak büszkesége, a
tizenöt éves Gaál Zsóka, bár
versenyzőként nem tudott
részt venni a versenyen, de a
nyitásokat és az első lépése-
ket figyelemmel kísérte. A jó
hangulatú verseny minden
résztvevő számára emléke-
zetes marad.
A 40. Koloszár József Em-
lékversenyt Egresi Máté
nyerte 11 ponttal, második
lett Marton József, a harma-
dik helyen Domonkos Dáni-
el végzett. Legjobb női ver-
senyző: Kissné Simon Berna-
dett, senior: Tánczos Dezső,
legjobb ajkai: Soós Dávid,
legeredményesebb gyermek-
versenyző Horváth Mátyás
Sándor, a legjobb ifi játékos
Kötéljártó Áron, a legjobb
eredményt elérő ÉLŐ pont-
szám nélküli (1600 alatt) ver-
senyző Domonkos József volt.
NéNo 
Lendülnek a kezek, fogy az idő. Balra a későbbi győztes, Egresi Máté (Fotó: a szerző)
Háziorvosi ügyelet
Az ügyelet címe: Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. Tel.:
88/412-104. Csak telefonos bejelentkezést fogad-
nak, és a helyszínen csengetéssel kell jelezni az
érkezést! A váróteremben egyszerre két fő tartóz-
kodhat, és tartani kell a 2 méteres védőtávolságot.
A rendelőbe való belépéskor szájmaszk használata
kötelező!
ASZ 8 2023. FEBRUÁR 3.
Lapszél
Az ügyeleti idő: 20-22 h-ig tart*
február
2-án SEMMELWEIS PATIKA
Semmelweis u. 2. Tel.: 312-957
3-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Alkotmány u. 20. Tel.: 312-343
4-én HORIZONT PATIKA
Szabadság tér 10. Tel.: 500-698
5-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Frankel L. u.16. Tel.: 312-227
6-án PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Fő út 66. (Tesco) Tel.: 509-932
7-én SEMMELWEIS PATIKA
Semmelweis u. 2. Tel.: 312-957
8-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Alkotmány u. 20. Tel.: 312-343
9-én HORIZONT PATIKA
Szabadság tér 10. Tel.: 500-698
10-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Frankel L. u.16. Tel.: 312-227
11-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Fő út 66. (Tesco) Tel.: 509-932
12-én SEMMELWEIS PATIKA
Semmelweis u. 2. Tel.: 312-957
*Az adatok tájékoztató jellegűek
ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK
KERTÁPOLÓ
APRÓHIRDETÉS
» 
Fiatal diplomás házaspár életjáradéki szerződést kötne idős hölggyel
vagy úrral. Tel.: 06-30/965-0495
Ingyenes kurzusok az Ajka Kampuszon
A 2022/23. tanév 2. félévtől az emelt szintű érett-
ségire felkészítő kurzusok ingyenesek lesznek
az Ajka Kampuszon. A képzés dolgozattal zá-
rul. A kurzuszáró dolgozat eredménye alapján a
Pannon Egyetemre felvételiző hallgatók a 2024-
es felvételi eljárástól plusz pontot kapnak. A zá-
ródolgozat minimum 60% szintű teljesítésekor
15 pont, a minimum 75% szintű teljesítésekor
pedig 25 pont jár.
Kibújik-e a maci?
Hagyományos medvenyom kereső túrát vezet a
Pokol-lik Savanyó Jóska barlanghoz Káldi Géza
február 4-én szombaton. A résztvevők az 1. szá-
mú helyi járattal 8.45-kor indulnak a Jókai el-
ágazóig. Onnan indul a 10 kilométeres termé-
szetjárás, amely során érintik a Szerencse fel,
és a Jó szerencsét forrásokat, majd a Bányászati
Múzeumnál érnek ki az erdőből és indulnak vis�-
sza a városba.
A távcső használata
Legközelebbi klubfoglalkozásán a csillagásza-
ti távcső beállításával, használatával ismerte-
ti meg az érdeklődőket a Bakonyi Csillagászati
Egyesület a február 3-án 18 órakor a csingeri kö-
zösségi házban.
Tavasz a télben
Virágzik a téli jázmin
 A tél utolsó hónapjához értünk. A február egy vá-
rakozó időszak, amikor is készülünk már a tavaszra. A
természet lassan ébredezni kezd a téli álomból, a je-
ges kopár földből apránként előbújnak az első virágok,
azonban a zimankós időjárás kihívást jelent a növények
számára. Ám van egy fagytűrő cserje, ami dacolva a hi-
deggel és hóval egész télen ontja sárga virágait. Ez a téli
jázmin.
A téli jázmin (Jasminum
nudiflorum) könnyen nevel-
hető, szép dísznövény, amely
ilyenkor a kert egyik legszebb
virága. (Nem sok versenytár-
sa akad… – a Szerk.) Sárga
szirmait még lombfakadás
előtt hozza, ezért szemet gyö-
nyörködtető látvány a sok
kis apró virágok sokasága a
vesszőkön. Pont emiatt so-
kan összetévesztik a tavasszal
nyíló aranyvesszővel vagy, az
aranyesővel (három külön-
böző növényről van szó! – a
Szerk.). Ha nem tudjuk eldön-
teni mivel is állunk szemben,
hát nézzük meg alaposan a
sárga virágokat! A téli jázmin-
nak hat sziromból álló apró
virága van, ami decembertől
március végéig nyílik, míg az
aranyvessző levelei szórt ál-
lásúak, kb. 10 cm hosszúak,
lándzsásak, fűrészes szélűek.
Virágfészkei egyoldalú, bugá-
sán álló ívesen hajló, sűrű für-
tökben állnak. A virágok sár-
gák; kertekben már júniustól,
a szabadban pedig júliustól
egészen őszig nyílnak.
Az aranyeső virágai vilá-
gossárgák, 15–18 milliméter
szélesek, 10–20 centiméteres
lecsüngő fürtökben fejlődnek.
A virágzási ideje április–má-
jus között van. Magja na-
gyon mérgező. Virágai négy
sziromból álló aranysárgák,
amelyek a vessző teljes hos�-
szában helyezkednek el a
cserjén. Ezek csak rövid ideig
pompáznak teljes szépségük-
ben, utána már csak az élénk
zöld levelek maradnak, amik
szépen beleolvadnak a kör-
nyezetbe.
A téli jázmin Kínából szár-
mazik. Az 1800-as években
jelent meg Európa területén.
A gondozása és a metszése
nagyon egyszerű, így ez a nö-
vény ideális választás lehet a
kezdő kertészek számára is.
Érdemes megfelelően gon-
dozni, hogy sokáig gyönyör-
ködhessünk benne. A cserje
másfél méter magasságig is
megnő, de ha van támaszté-
ka, akár 3-4 méter magasra is
felfuttatható. Kiváló választás
lejtős talajokon vagy támfa-
lak, kőfalak, teraszok tetejére
ültetve, de akár lugasnak is
használhatjuk, ha felkötjük az
ágait.
Az optimális élettér ennek a
növénynek a napos, jó vízgaz-
dálkodású terület, amelynek
földje jól áteresztő, humu-
szos és nem túl száraz. Fél-
árnyékos helyeken is megél,
de ekkor a virágzása kevésbé
intenzív lesz. Rendszeresen
ellenőrizni kell a kártevők és
betegségek ellen. Ha észle-
lünk valamilyen problémát,
azonnal cselekedjünk, hogy
megakadályozzuk a növény
elpusztulását.
Szerencsére ez a növény igen
ellenálló a kártevőkkel szem-
ben, így ritkán támadja meg
valamilyen betegség. Nyáron,
a nagy melegben rendszeres
öntözést igényel, de kerüljük
a túlöntözést. A téli jázmin
metszése elsősorban a virág-
zás után történik, hogy a nö-
vény jól nézzen ki és egész-
séges maradjon. A metszést
akkor kell elvégezni, amikor
a növény elkezd elszáradni és
elhullatni a virágokat. A cser-
jénket érdemes háromévente
visszavágni, hogy a következő
évben új hajtásokat hozzon.
Ősszel is lehet metszeni, de
ilyenkor inkább csak azért,
hogy megőrizzük a bokrunk
alakját és formáját. A levágott
hajtásokat, ha a földbe dug-
juk, akkor hamar meggyöke-
resednek, így a kert további
pontjaiba is el tudjuk ültetni,
illetve akár el is ajándékoz-
hatjuk az új kis növényünket.
Mivel ilyenkor ritkaság
számba megy a saját kertből
szedett virág, különösen fel-
dobhatja környezetünket, ha
a bimbók megjelenése után
levágunk pár ágat, majd vá-
zába téve, a meleg szobába
visszük. Pár nap alatt teljesen
kinyílik.
Eléggé tartós virág, így míg
megérkezik végre a tavasz,
színével és illatával melegség-
gel és vidámsággal tölti fel az
otthonunkat.
F. P. T. 
A téli jázmin teljes pompájában (Fotó: Futó)
Közönséges aranyeső
Az aranyvessző
Panni néni konyhája 1.
 Édesanyja 100 évesnél is idősebb receptjét is őrzi
Panni néni, Szimeiszter Imréné. A bódéi Nosztalgia Nyug-
díjas Klub leköszönő elnökét a gasztronómiai hagyomá-
nyok ápolásáról is ismerik. Több évtizedes közösségi
munkáját Ajka Város Önkormányzata nemrég Ajkai Élet-
út kitüntetéssel ismerte el.
Panni néni számos telepü-
lésen vett már részt főzőverse-
nyen, mindent megnyert, amit
lehetett. A klubban a tagokon
kívül a meghívott vendégek, a
szeptemberi bódéi búcsún és
más közösségi rendezvénye-
ken az érdeklődők százai is
megkóstolhatták Panni néni
kiváló, a mai fiatal háziasszo-
nyok számára már ismeretlen
ételeket.
A sterc, amit szintén több-
ször készített, ma már a fele-
désbe merült ételek közé tarto-
zik, pedig egyszerűen és gyor-
san elkészíthető, olcsó étel.
A recept: 20 dkg lisztet lá-
basba teszünk, egy kis sóval
megszórjuk, majd folyamatos
kevergetés mellett elkezdjük
melegíteni a tűzhelyen, amíg
világosbarna nem lesz. Ekkor
levesszük a tűzhelyről. Egy
másik edényben vizet forra-
lunk, majd a már megbarnult
liszthez kevergetés mellett ap-
ránként hozzáadunk kb. két le-
veses kanálnyit, illetve annyit,
amennyit a liszt felvesz. Kb. 0,5
dl olajat is hevítünk, majd fo-
lyamatos kevergetés mellett ap-
ránként azt is a lisztre öntjük.
A sterc állaga ekkor hasonló
lesz a császármorzsához. Ami-
kor kihűlt, lekvárral, kefírrel
vagy tejföllel fogyaszthatjuk.
Panni néni elmondta, hogy
a szülőfalujában, Tüskeváron
a földeken dolgozók is gyakran
vitték ki ebédre ezt az egyszerű
ételt. A lábast leásták a fa alá
árnyékos helyre, így tartották
hidegen. Akkor még nem léte-
zett a hűtőtáska, más módszert
kellett kitalálni.
Panni néni mostanában
nagy munkába kezdett. Isme-
rősétől kapott füzetbe leírja a
régi hagyományos ételek re-
ceptjeit. Már el is kezdte a vá-
logatást. (ta) 
Panni néni édesanyja egyik receptjével (Fotó: Tisler)

More Related Content

Similar to Ajkai Szó 2023. február 3.

Ajkai Szó 2017.01.27.
Ajkai Szó 2017.01.27.Ajkai Szó 2017.01.27.
Ajkai Szó 2017.01.27.
Ajkai Szó
 
Ajkai szó 2014.11.28-i száma
Ajkai szó 2014.11.28-i számaAjkai szó 2014.11.28-i száma
Ajkai szó 2014.11.28-i számaAjkai Szó
 
Ajkai Szó 2016.12.02.
Ajkai Szó 2016.12.02.Ajkai Szó 2016.12.02.
Ajkai Szó 2016.12.02.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2017.10.06.
Ajkai Szó 2017.10.06.Ajkai Szó 2017.10.06.
Ajkai Szó 2017.10.06.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2018.05.11.
Ajkai Szó 2018.05.11.Ajkai Szó 2018.05.11.
Ajkai Szó 2018.05.11.
Ajkai Szó
 
Ajka Szó 2016.11.25.
Ajka Szó 2016.11.25.Ajka Szó 2016.11.25.
Ajka Szó 2016.11.25.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2019.06.14.
Ajkai Szó 2019.06.14.Ajkai Szó 2019.06.14.
Ajkai Szó 2019.06.14.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2018.12.14.
Ajkai Szó 2018.12.14.Ajkai Szó 2018.12.14.
Ajkai Szó 2018.12.14.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2019.04.19.
Ajkai Szó 2019.04.19.Ajkai Szó 2019.04.19.
Ajkai Szó 2019.04.19.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2016.09.30.
Ajkai Szó 2016.09.30.Ajkai Szó 2016.09.30.
Ajkai Szó 2016.09.30.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2020.szeptember.18.
Ajkai Szó 2020.szeptember.18.Ajkai Szó 2020.szeptember.18.
Ajkai Szó 2020.szeptember.18.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2016.10.14.
Ajkai Szó 2016.10.14.Ajkai Szó 2016.10.14.
Ajkai Szó 2016.10.14.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2015.10.09.
Ajkai Szó 2015.10.09.Ajkai Szó 2015.10.09.
Ajkai Szó 2015.10.09.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó
 
Ajka Szó 2016 12.09.
Ajka Szó 2016 12.09.Ajka Szó 2016 12.09.
Ajka Szó 2016 12.09.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2023. június 16.
Ajkai Szó 2023. június 16.Ajkai Szó 2023. június 16.
Ajkai Szó 2023. június 16.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2019.03.08.
Ajkai Szó 2019.03.08.Ajkai Szó 2019.03.08.
Ajkai Szó 2019.03.08.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2016.08.26.
Ajkai Szó 2016.08.26.Ajkai Szó 2016.08.26.
Ajkai Szó 2016.08.26.
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2022.junius 10.pdf
Ajkai Szó 2022.junius 10.pdfAjkai Szó 2022.junius 10.pdf
Ajkai Szó 2022.junius 10.pdf
Ajkai Szó
 
Ajkai Szó 2019.12.06
Ajkai Szó 2019.12.06Ajkai Szó 2019.12.06
Ajkai Szó 2019.12.06
Ajkai Szó
 

Similar to Ajkai Szó 2023. február 3. (20)

Ajkai Szó 2017.01.27.
Ajkai Szó 2017.01.27.Ajkai Szó 2017.01.27.
Ajkai Szó 2017.01.27.
 
Ajkai szó 2014.11.28-i száma
Ajkai szó 2014.11.28-i számaAjkai szó 2014.11.28-i száma
Ajkai szó 2014.11.28-i száma
 
Ajkai Szó 2016.12.02.
Ajkai Szó 2016.12.02.Ajkai Szó 2016.12.02.
Ajkai Szó 2016.12.02.
 
Ajkai Szó 2017.10.06.
Ajkai Szó 2017.10.06.Ajkai Szó 2017.10.06.
Ajkai Szó 2017.10.06.
 
Ajkai Szó 2018.05.11.
Ajkai Szó 2018.05.11.Ajkai Szó 2018.05.11.
Ajkai Szó 2018.05.11.
 
Ajka Szó 2016.11.25.
Ajka Szó 2016.11.25.Ajka Szó 2016.11.25.
Ajka Szó 2016.11.25.
 
Ajkai Szó 2019.06.14.
Ajkai Szó 2019.06.14.Ajkai Szó 2019.06.14.
Ajkai Szó 2019.06.14.
 
Ajkai Szó 2018.12.14.
Ajkai Szó 2018.12.14.Ajkai Szó 2018.12.14.
Ajkai Szó 2018.12.14.
 
Ajkai Szó 2019.04.19.
Ajkai Szó 2019.04.19.Ajkai Szó 2019.04.19.
Ajkai Szó 2019.04.19.
 
Ajkai Szó 2016.09.30.
Ajkai Szó 2016.09.30.Ajkai Szó 2016.09.30.
Ajkai Szó 2016.09.30.
 
Ajkai Szó 2020.szeptember.18.
Ajkai Szó 2020.szeptember.18.Ajkai Szó 2020.szeptember.18.
Ajkai Szó 2020.szeptember.18.
 
Ajkai Szó 2016.10.14.
Ajkai Szó 2016.10.14.Ajkai Szó 2016.10.14.
Ajkai Szó 2016.10.14.
 
Ajkai Szó 2015.10.09.
Ajkai Szó 2015.10.09.Ajkai Szó 2015.10.09.
Ajkai Szó 2015.10.09.
 
Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.
 
Ajka Szó 2016 12.09.
Ajka Szó 2016 12.09.Ajka Szó 2016 12.09.
Ajka Szó 2016 12.09.
 
Ajkai Szó 2023. június 16.
Ajkai Szó 2023. június 16.Ajkai Szó 2023. június 16.
Ajkai Szó 2023. június 16.
 
Ajkai Szó 2019.03.08.
Ajkai Szó 2019.03.08.Ajkai Szó 2019.03.08.
Ajkai Szó 2019.03.08.
 
Ajkai Szó 2016.08.26.
Ajkai Szó 2016.08.26.Ajkai Szó 2016.08.26.
Ajkai Szó 2016.08.26.
 
Ajkai Szó 2022.junius 10.pdf
Ajkai Szó 2022.junius 10.pdfAjkai Szó 2022.junius 10.pdf
Ajkai Szó 2022.junius 10.pdf
 
Ajkai Szó 2019.12.06
Ajkai Szó 2019.12.06Ajkai Szó 2019.12.06
Ajkai Szó 2019.12.06
 

Ajkai Szó 2023. február 3.

  • 1. A város lapja 36. évfolyam, 4. szám, 2023. február 3., péntek ASZ AJKAI SZÓ „A közmédia legyen a köz médiája!” Reszkessetek betörők…! Előadás az Ajka Kampuszon 2. oldal Klaudia a csillagok között 3. oldal „Megmentjük a világot együtt? – Ajkáról terjed a japán módszer 5. oldal Sportos hétvége A véletlen úgy hozta, hogy erre a hétvégére esik a Sport- csarnok átadója és egy Erste ligás jégkorong mérkőzés is az egyre népszerűbb ajkai jégcsarnokban. Megvan az esély, hogy ez utóbbi igazi városi ünneppé váljon, hiszen a szervezők egésznapos programmal készülnek a csalá- dok számára. Nem mindennapi látványnak ígérkezik test- közelből figyelni a profik játékát sem, főleg, hogy a jég- hokihoz Ajkán egyre többen konyítanak, mi több, egyre magasabb színvonalon játszák is. Talán kevesen tudják, hogy a felsőház a jéghokiban meg van tűzdelve székelyföldi csapatokkal is (Gyergyó, Brassó, Csíkszereda), merthogy tőlünk keletebbre is teremnek derék magyar korongkergetők. Ezen a hétvégén rendezik meg a Magyar Kupa négyes döntőjét is Budapesten a Tüskecsarnokban, tehát a jég- korong szerelmesei szombaton és vasárnap ugyancsak kapkodhatják a fejüket. A Magyar Jégkorong Szövetség a honlapján így köszönti az eseményt: A sorozat 1964 óta íródó történetében 54-szer hirdettek győztest. Az FTC ed- dig 15-ször emelhette magasba a trófeát, ezzel csúcstar- tó, ám ezen a hétvégén nem tudja növelni ezt a számot, mert az UTE ellen kiesett. (Ezért tud most Ajkán játszani – a Szerk.) Egyaránt 11-szeres győztes a Dunaújváros és a Fehérvár, 9-szer nyert az UTE, 2-szer a DVTK és a DEAC, 1-szer pedig a Vörös Meteor, a Fót, a Jászberény és a MAC Budapest. Most szombaton a Budapest Jégkorong Akadémia HC és a DEAC, valamint az UTE–Hydro és a Fehérvár AV19 csap majd össze, hogy bekerülhessen a vasárnapi kupadön- tőbe. Ajkán 16 órától a Fehérvár FEHA19 csapat játszik a hírek szerint kirobbanó formában lévő FTC-Telekommal, ame- lyik az előző héten mindhárom mérkőzését megnyerte és soraiban tudhatja Nagy Gergő csapatkapitányt, aki há- rom góllal és két assziszttal járult hozzá a sikerekhez, ez- zel a hét legjobbja lett. L. S.  Húsz éve túráznak szervezetten  Fennállása 20. évét ünnepli az idén az Ajkai Bánki Donát Természetbarát Egyesület. A gyalogos, kerékpá- ros és kincskereső GPS-es túrázókból, ma főleg nyug- díjasokból álló csoport a Bánki iskola Országjáró Diák- köréből nőtte ki magát országosan is jelentős létszámú, eredményes egyesületté. A középiskola diákjaival kétségkívül az egyesületnek ma is a „szívét” jelentő Káldi Géza tanár szerettette meg a természetjárást. Nyugdíja- zása után 2003-ban 35 fővel alakították meg az egyesüle- tet, aminek ma már örökös tiszteletbeli elnöke. Fárad- hatatlan és lelkes turista, aranyjelvényes túravezető, kiváló szervező. A Paksa Milán vezette el- nökség és a 159 fős tagság se- gítségével ma is működtetik a csapatot. Megtudtuk, hogy a huszadik évforduló tisztele- tére hársfát ültetnek, amely- nek még keresik a helyét. Dukán József Károly alel- nök egy különleges „túra- mozgalmi feladatot” eszelt ki. Kitartó munkával kijelölt a város körül egy 20 kilomé- teres sugarú kört, amelyben megjelölt 50 nevezetességet. Közülük legalább húszat kell felkeresniük a mozgalom teljesítőinek. Ezek a helyek könnyen megközelíthetők és akár 2-3 nap alatt be is jár- hatók. A jutalom egy szép al- kalmi kitűző, és oklevél. Az egyesület 2022. évi eredményeiről még csak részletek derültek ki, mivel a Géza bácsi által szorgalma- san vezetett adatokat jelen- leg összesítik, de annyi már előre látható, hogy jól teljesí- tettek. Tavaly 36 túravezető- jük segítségével 888 túrájuk volt, amelyeken 5378 fő vett részt. Gyalogosan 15.112, ke- rékpárral 14.920 kilométert tettek meg, de voltak vízi, sí, valamint magashegyi túrá- kon is. Kiemelkedő teljesítmé- nyekkel több tag is büszkél- kedhet. Közülük Szalai Jó- zsef 197 és Kovácsné Kóger Judit 119 napot túrázott. Ők végigjárták az El Caminot, és gyalog zarándokoltak Bu- dapestről 1000 kilométert a csíksomlyói búcsúba. Ez a „kirándulás” 40 napig tar- tott. Említésre méltó Garbai Gábor 120, Vasanits László 127 és Major Kálmán 135 na- pos teljesítménye is. A szépkorúaknak két- hetente szerdán a 86 éves Heffler László tart könnyebb túrákat, és Csuba Erzsébet szintén vezetett nyugdíjas csoportot. A fiatalok is ér- deklődnek a sportág iránt, a Bánki és a Bródy iskolákból is vannak tagjaik. A Veszprém Megyei Ter- mészetbarát Szövetség éves értékelésén sokszor végez- tek már „dobogós helyeken”. Káldi Géza valószínűleg az egyetlen az országban, aki korábban végig kerékpározta hazánk minden települését. Teljesítményére az országos média is felfigyelt. A természetjárók termé- szetvédők is. Többen közü- lük elvégezték a természet- védelmi őr tanfolyamot. A sport, az egészségmegőrzés mellett a bánkisok tagjai egy jó csapatnak. A túráikon bár- ki részt vehet, honlapjukon folyamatosan frissítik a túra- tervet. (ta)  Érdemes velük tartani, testet-lelket karbantart egy jó erdei túra (Fotó: Gyarmati) Nem halványul Fekete István emléke  Megzenésített verseivel emlékeztek az irodalom- kedvelők Fekete István íróra, költőre, gazdatisztre, aki életének egy jelentős szakaszát, egy jó évtizedet Ajkán töltött. A Nagy László Városi Művelődési Központban ja- nuár 26-án tartott rendezvényen a nagyterem is kicsi- nek bizonyult, de a szervezők a méretes helyiséget tele- rakták pótszékekkel. Így is voltak azonban, akik állva hallgatták végig a csaknem egy órás műsort, amiben a művészet több ága, ének, zene, vers és rajz is szerepet kapott. Angermayer Judit énekkel, hegedűn, furulyán és darbu- kán, Papp Ferenc, énekkel, gitáron, ukulelén, Horváth Tibor Fekete István Irodalmi Társaság elnöke versmondás- sal és Kapolcsi Kovács Csaba számítógépes grafikával mű- ködött közre. Fekete István élettörténetébe Padné Szabó Mária avatott be bennünket. A Tüskevár szerzőjének életé- ben azért is játszott fontos sze- repet Ajka, mivel lánya, Edit és fia, István is itt született. Fekete István munkássá- gával már a kisgyermekek is megismerkednek, aligha van olyan család, ahol ne találkoz- tak volna állattörténetei közül Vuk, Kele, Lutra, Bogáncs, Csí vagy Hu meséjével. Ajkán a Csónakázó tó szigetén Samu Katalin állatszobrai kézzel- foghatóvá is teszik ezeket a mesehősöket. Ifjúsági regényei közül a forgatókönyvek között országos pályázaton nyertes Koppányi aga testamentuma és a Zsellérek Ajkán születtek. Tudományos cikkei a Nimród és a Gazdatisztek Lapja fo- lyóiratban láttak napvilágot. Novelláit több kötetben adták ki. A Tarka rét címűben az el- beszélések mellé már verseket is válogattak. Első verse 1916- ban A békéről szólt, a Zász- lónk című diáklap hozta le. Verseit Aranymálinkó cí- men adták ki, utoljára Gáspár János szerkesztésében, Csabai Tibor illusztrációival. Ez a kis kötet hatvan verset tartalmaz. Közülük zenésített meg néhá- nyat Dezső Lajos kántor-taní- tó, a kották pedig a múzeum polcára kerültek. Angermayer Judit ajánlotta Papp Ferenc fi- gyelmébe, aki addig dúdolta a dallamokat, amíg a tanító és a saját zenéjéből összeállt a mai varázslat. A hegedű, a gitár, a furulya és az ütősök megidé- zik a természet hangjait, a ma- dárcsicsergést, levélsuttogást, a nádas zúgását, de az emberi lélek zendüléseit is. A dalok szóltak az aranymá- linkóról, arról a vándorma- dárról, amelyik csodás dalával szórakoztatja az erdőn-mezőn kemény munkát végző em- bereket, de egészen egyszerű dolgokról is: a deszkáról, a földről, a Miklós-reggelről, a havas, fehér tájáról, amelytől a felnőtt megnyugvást, a gyerek ajándékot vár. A műsor befejezéseként Padné Szabó Mária felidéz- te Fekete István hitvallását. „Szolgálni a jót, lobogásra és világosságra gyújtani azokat, akik keresik és várják a Szépet, hogy világosságra, örömre és szeretetre gyúljanak önma- guk, és gyújtsanak másokat. (ta)  Akik elvarázsolták a közönséget (Fotó: Gyarmati) Az ajkaiak szívében tovább él Fekete István emlékezete (Fotó: Gyarmati)
  • 2. ASZ 2 2023. FEBRUÁR 3. Reszkessetek betörők…! Előadás az Ajka Kampuszon  Egy bűnelkövetőnek nem csak azzal kell számolnia, hogy elkapják és áristomba zárják, de azzal is, hogy a nevét tettével kapcsolatban, sok-sok ember megismer- heti és ismerősei ezentúl, mint „nem igazán becsüle- tes emberre” fognak tekinteni. Az Újságíró és -Olvasó Szabadegyetem vendége az Ajka Kampuszon legutóbb Mátételki András, a Napló volt és az Ajkai Szó jelenlegi bűnügyi tudósítója volt. András először a „boldog békeidőkről” mesélt, amikor szinte akadálytalanul be le- hetett menni a rendőrségre és ott bármelyik nyomozótól információkat lehetett kapni az adott bűnügy állásáról. Ez azonban egy idő után (már jónéhány évvel ezelőtt) meg- változott, bezárultak az addig nyitott kapuk és a rendőrség azt követően már csak sajtó- szóvivők útján volt hajlandó a médiával kommunikálni. (El lehet képzelni, mennyi infor- mációt ad ki az, aki csak úgy „hallott valamit” egy ügyről, vagy az, aki „nyakig benne van” – a Szerk.) Ennek ellenére Mátételki András nem hagyta el a pályát és Tatabányáról Veszprémbe került. Itt „zaftos” MHSZ-es ügyek várták, vagyis beszá- molhatott különböző sport- versenyekről és modellező szakkörök életéről is. Azután egymást követték a megírandó bűnügyek és ő meg is írta őket. Emlékezetes számára egy pápai sorozatbetörés, ami- nek megírt anyagát nem más, mint Töreki Sándor, akkori ajkai kapitány (ma már az országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese) nézte át. Jóvá is hagyta. Nem Mátétel- kin múlott, hogy másnap (az olvasószerkesztőnek, vagy a rovatvezetőnek „hála”) Retteg a város címmel jelent meg az írás. Persze nagy balhé lett belőle… Természetesen érthető az „új módi” is, mármint, hogy a nyomozás érdekeit esetle- gesen sértő információkat igyekszik a végsőkig vissza- tartani a rendőrség. Ehhez hozzá kell szokni. Utólag azonban – mondjuk a bírói szakban – jó esetben már minden részlet nyilvánosság- ra kerülhet, ezekre már az újságírónak is érdemes oda- figyelni. Szó esett még a továbbiak- ban nagy port felvert bűn- ügyekről és azok hátteréről. Például arról a betöréssoro- zatról, aminek egy akkori rendőr volt az abszolút fősze- replője. Értve ezalatt, hogy a helyszínen végzett vizsgálat után nem egyszer visszatért és elvitte az értékes tárgyakat. Később pedig ő maga ment ki helyszínelni. Persze egy idő után lebukott ő is, mivel kol- légáinak gyanús volt, hogy előbb „ért ki” a helyszínre, mint ahogyan a rendőrség tudomására jutott a bűncse- lekmény. Látva az érdeklődő arcokat, Mátételki több riportköte- tet is a jelenlévők figyelmébe ajánlott, amelyek a valóság kevéssé ismert oldalát tárják elénk. Ha valakit ezen túl az is ér- dekel, hogy megfenyegetik-e néha az újságírót, vagy bün- tetlenül bemehet-e egy bűn- tanyának számító vendég- látóhelyre, az interneten, az Ajkai Szó Facebook oldalán újra megnézheti a mintegy 50 perces előadást – ami Lékó Sándor moderátornak kö- szönhetően néha párbeszéd jelleget öltött. ASz  Az előadó „szakirodalmat” is ajánlott a téma iránt érdeklő- dőknek (Fotó: Gyarmati) Padragkúton is indítanának osztályt A Csodavár Általános Isko- la, aminek a HIT Gyülekezete a fenntartója, két első osztályt szeretne indítani szeptember- ben. Egyet a jelenlegi helyen, a belvárosi Bródy utcában, a másikat Padragkút városrész- ben az egykori általános iskola épületében. A belvárosban 24 kisdiákkal indul az első osz- tály, Pénzesné Nakovics Haj- nalka és Várbiró Judit taní- tónőkkel. Ajka-Padragkúton, elegendő számú jelentkező esetén 18 fővel kezdhet az el- sős osztály. Ha meglesz a meg- felelő létszám, akár második osztály is indulhat már szep- tembertől. A beiskolázási tájékoztató meghirdetett kezdési időpont- ja utáni percekben is hord- ták a pótszékeket a terembe a Csodavár Általános Iskola beiskolázási tájékoztatóján, mégis sokaknak csak a fal mellett állva jutott hely. Németh Sándor igazgató a szülőknek elmondta, hogy a döntést megelőzően játszó- házba hívják a családokat pe- dagógusok, ahol lehetőségük lesz megismerkedni a gyere- kekkel is. A programon nem a gyerek tárgyi tudását nézik, hanem azt, hogyan viselked- nek közösségben, mennyire kíváncsiak és taníthatók. A tanítónők tájékoztató- jukban elmondták, hogy csak akkor tudnak eredményt elér- ni, ha az iskola, a gyerek és a szülők együttműködnek. Az oktatásnál figyelembe veszik az egyéni képességeket, a fej- lődés ütemét. Mindenki fej- lődését saját magához mérik, nem hasonlítják össze a gyere- keket egymással. A tehetség- gondozás és a felzárkóztatás egyaránt fontos. Az osztályza- tokkal nem mérhető dolgokat, például a segítőkészséget, a közösségi munkát, a kreati- vitást, a szervezőkészséget is fontosnak tartják elismerni. Olyan légkört teremtenek, hogy örömmel járjon a gyerek iskolába. Együttműködésre, egymás kölcsönös tiszteletére, a helyes magatartásra nevel- nek, amely nélkül sem az élet- ben, sem a munkaerőpiacon nincs siker. ta  A Csodavár tájékoztatóját szinte elözönlötték az érdeklődők (Fotó: Gyarmati) Az osztályzatokkal nem mérhető dolgokat, például a segí- tőkészséget, a közösségi munkát, a kreativitást, a szervező- készséget is fontosnak tartják elismerni (Fotó: Gyarmati) Ügyfélportál vagy mobilapplikáció? Az adózók véleményére kíváncsi a NAV  Hol intézné adóügyeit? Internetes ügyfélportálon vagy mobiltelefonos alkalmazáson? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kíváncsi az ügyfelek véleményére, várja a visszajelzéseket. Az adózók visszajelzései hatással lehetnek a jövő fej- lesztéseire. Hogyan intéznék legfontosabb adóügyeiket? A NAV – a honlapján –, most erről kérdezi az adózókat. Melyik a legjobb, legkézen- fekvőbb csatorna ahhoz, hogy fizetési kötelezettségről, pél- dául az egészségügyi szolgál- tatási járulékról vagy a gépjár- műadóról értesítést kapjunk? Hogyan rendezné az esetleges hátralék befizetését? Milyen úton adná be kérelmét a NAV- nak, vagy kérne egy fontos igazolást? A hivatal arra kíváncsi, hogy az ügyfelei milyen ügye- ket intéznének online, és mi- lyen felületet használnának erre a legszívesebben: az inter- neten elérhető Ügyfélportált vagy a NAV-Mobilt, a NAV applikációját? Mindkettőt vagy esetleg egyiket sem? A kérdőív olyan adóügyeket so- rol fel, amelyek a legtöbb adó- zó életében előfordulhatnak, részei mindennapi életüknek. A most beérkező javaslatok segítik a hivatalt ügyintézői felületeinek fejlesztésében. Fontos az is, hogy a NAV minél több visszajelzést, in- formációt kapjon az adózók elképzeléseiről. Ha sokan nyilvánítanak véleményt, akkor a jövő megoldásai je- lentősen megkönnyíthetik adóügyeik intézését. A kérdőív elérhető a NAV honlapján ezen a linken: htt- ps://nav.gov.hu/oldalak/ado- konzultacio-felmeres Veszprém Megyei Adó-és Vámigazgatóság  Úszás a csúcsra A Rája '94 Úszóklub nyolc sportolója jutott tovább az or- szágos döntőbe a Veszprémben január 28-án megrende- zett úszó diákolimpia Közép-dunántúli regionális elődön- tőjéből. A versenyen Fejér, Komárom-Esztergom és Veszp- rém vármegye diákjai vettek részt. Továbbjutott Korbély Lotti, aki 50 méter pillangón és 100 méter hátúszásban a második helyen végzett, Falusi Zalán, aki megnyerte az 50 méter pillangóúszást, Tálosi Márton és Rauch Rebeka ugyanebben a számban második lett, Bartha Csenge 100 méter mellúszásban, Gál Anna 100 méter háton, Nagy Be- nedek 50 méter háton, Szabó Alexa 50 méter pillangón harmadik helyet szerzett. A középmezőnyben végzett Pet- hő Blanka, Petőházi Dávid, Szabó-Németh Jázmin, Bakos Dávid, Bokor Dorottya, Hock Luca, Mohos Fruzsina, Kő- halmi Júllia, Perger Rebeka, Holczer Emma, Holczer Kolos, Horsa Petra, Czigler Zorán, Hock Csanád, Kaufman Lili, Eg- ressy-Nagy Ágnes, Vér Dóra, Óvári Márton. Edzőjük Farkas András és Bujna Lilla. (ta)  Kulturális programon a hagyományőrzők Budapestre utaztak a kulturális csoportok január közepén. A Bányász Kulturális Egyesület, a Bányász Hagyományőr- ző Kör, az Ajka-Padragkút Szenior Néptáncegyüttes, és a Szépírók Asztaltársasága tagjai a Szépművészeti Múzeum- ban megnézték az El Greco kiállítást, jártak a Néprajzi Múze- umban, valamint Nemzeti Táncszínházban, ahol Arany János Irgalom című balladái nyomán készült táncjátékot nézték meg. A program célja a csapatépítésen túl a kulturális él- mények szerzése volt. Az egész napos programot a Bányász Kulturális Egyesület elnöke, Oravecz Edit szervezte. (ta)  Az Ajkai Szó újság terjesztése Tisztelt Olvasónk! Amennyiben nem kapja meg újságját a szokott időben, azonnal írjon e-mail-t a terjesztesipanasz@gmail.com címre, vagy hívja a 06/30-9930-364-es telefonszámot, hogy panaszát mielőbb orvosolhassuk. Lékó Sándor ASz főszerkesztő
  • 3. ASZ 3 2023. FEBRUÁR 3. Klaudia a csillagok között Volt a Bakonyi Csillagászati Egyesületben valaki, aki hi- hetetlen művészi készségével, kreativitásával, tudásával job- ban formálta az arculatunkat, mint bárki közülünk. Még mindig nem tudjuk felfogni, hogy már nincs velünk! Ivanics-Rieger Klaudia veze- tőségi tagunk az egyetlen női előadónk volt. Szakköröket, előadásokat, táborokat szer- vezett, podcastolt… Formálta interaktív mete- oritos bemutatóink arculatát, fejlesztette annak eszköztá- rát. Harsány, ámde kedves és segítőkész természete miatt az egész egyesületünk egy- formán szerette. Aki ismeri a BCsE társaságát az tudhat- ja, hogy mi inkább család- ként gondolunk magunkra, s „Klau” ennek a kis közösség- nek a legkiemelkedőbb tagja volt. Az ország nagy részére el- vittük ingyenes, interaktív kiállításunkat a Tapintható Univerzumot. Az első olyan csillagászati program ez az országban, amit látássérült emberek is élvezhetnek, meg- érthetnek. Klaudia volt a kreatív ötletgazdája ennek a bemutatónak. Ha Ő nincs… a kiállítás elemei nem lettek volna ennyire színesek, iz- galmasak, s valószínűleg bele sem vágtunk volna az egészbe. A kiállítás minden darabját kézzel festette le, több hóna- pos munka során. A program legnagyobb elemének aprólé- kos, egy hétig tartó festését, díszítését közvetlenül az első műtétje utáni lábadozása alatt készítette el. Soha nem panaszkodott a sok magára vállalt feladat mi- att. Csillagösvény című pod- castját – mely megtalálható a Youtube-csatornánkon is – betegsége újabb fázisában is folytatni akarta. Ebben egyre hatalmasodó fájdalmai aka- dályozták meg. Minden erejével az egyesü- letért dolgozott. Nálunk nincs fizetés és tagdíj sem, csak a kö- zösségért érzett felelősségtu- datunk, az alkotás, és a tudás megosztásának vágya vezérel minket. Klaudia húzóerőként tevékenykedett közöttünk. Sokat nevettünk együtt. Re- mek humorérzékével plusz színt vitt az egyesület hétköz- napjaiba. Földrajz és hittan szakos ta- nárként tökéletes egyensúly- ban kezelte a két területet. S közben élt más szenvedélye- inek is. 2021-ben az Élet és Tudomány 41-42. számában paleontológiával kapcsolatos cikke igen sikeresnek bizo- nyult. Insiders – Uroborosz című regénye pedig 2022-ben lett hangoskönyv és e-book formában elérhető. Imádta a geológiát, paleon- tológiát, a csillagmitológiát. Nem volt olyan távcsöves programunk, ahol ne lett volna ott saját Newton távcsövével. Életének 33. évében távo- zott erről a bolygóról. Csil- lagösvényen utazva hajózik a csillagokon túlra. Szívünkben értetlenséggel, bánattal, mély- séges fájdalommal gyászoljuk barátunkat és családtagunkat. Már semmi nem lesz ugyan- olyan Nélküled! BCsE  Az nem lehet… (Fotó: BCsE) Csarnokavató kézilabda meccsel Edzőmérkőzést játszott a Kézilabda Klub Ajka NB I/B-s férfi csapata a Veszprém KKFT ellen január 25-én a felújított Városi Sportcsarnokban. A jó iramú összecsapás hasznos volt mindkét csapat számára, jól szolgálta a csapatok felkészülését a bajnok- ságra, ami február elején indul. A fiúk az őszi szezonban, még december 16-án mérkőzést ját- szottak Egerben, majd egy rövid pihenő következett. A csapat- tagok miután elvégezték a Tréki Tamás vezetőedző által kiadott edzésmunkát, január 3-ától már a frissen felújított Sportcsar- nokban tudták elkezdeni a felkészülést a tavaszi szezonra. Min- dennapos edzésekkel, több alkalommal duplázott - délelőtt és délután is megtartott –tréningekkel készülnek a következő ös�- szecsapásra, ahol a Tatai Atlétikai Club ellen lépnek majd pályá- ra. A mérkőzésre február 4-én 16 órától kerül sor. Előtte 15.45- től a sportlétesítmény ünnepélyes átadására várnak mindenkit a szervezők, tudtuk meg Székely István szakmai igazgatótól. NéNo  „Visszaugrott” egy előadás erejéig egykori iskolájába  Az ejtőernyősök képzéséről, feladatairól és életé- ről mesélt Kiss Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 2019-ben érettségizett rendész diákja a honvéd kadét program résztvevőinek január 26-án. Az előadó ma Pápán szolgál a Magyar Honvédség 47. számú Bázisrepülőterén. Kikép- zésére Szentendrén és Szolnokon került sor. Előadása elején Máté el- mondta, hogy minden fela- datra, amellyel pályájuk so- rán találkozhatnak, alapos felkészítést kapnak. Ismerni- ük kell az alpin technikával való mentést, a vízi mentést, a feszítő vágó rendszerek ke- zelését, a favágáshoz használt eszközök használatát. Ebből is látszik, hogy egy kutató-men- tő ejtőernyősnek milyen ko- moly és széleskörű felkészült- séggel kell rendelkeznie. Aki erre a pályára szeretne lépni, annak az érdeklődés és lelke- sedés nem elég, a felvétel előtt orvosi és pszichológia vizsgá- laton esik át a jelentkező, ahol szintén komolyak a követel- mények. Már egy epekő vagy egy enyhébb gerincbetegség is kizáró ok. Kiss Máté hozzátette, hogy 4000 méter magasból is ug- rott már, ott egy perc a szabad zuhanás, majd az ejtőernyő kinyitása után újabb egy perc alatt ér földet. Az ejtőernyők biztonságosak, ha zuhanás közben az ejtőernyős rosszul lenne vagy elveszítené az esz- méletét, bizonyos sebességnél vagy magasságon kinyitja a tartalék ernyőt egy műszer. A sebesség elérheti az óránkén- ti 220 kilométert is zuhanás közben. Máténak az előadás napjáig 106 ugrásra volt. A tájékoztatót követően az ugrásokon készült filmet ve- títette le, majd a diákok meg- nézhették, hogyan is néz ki egy ejtőernyő. (ta)  Kiss Máté az ejtőernyő felépítését ismerteti (Fotó: Gyarmati) Kiss Máté az ejtőernyő felépítését ismerteti (Fotó: Gyarmati) POSTALÁDÁNKBÓL A kórusélet szépségei, nehézségei 2022-ben a Jubilaténál Év végén, év elején – akarva, akaratlan – az ember vis�- szatekint az elmúlt évre, hogy a tanulságokat levonva ter- vezze meg a jövőt. Mert a szép napok, pillanatok mellett ott vannak a kevésbé szépek is. De ezeknek a megoldása viszi előre a közös munkát. Lehet-e, kell-e egy ilyen te- vékenységet „statisztikai” adatokkal kifejezni? Döntse el mindenki saját maga! Kórusunknak a heti egy (néha kettő) próba mellett 27, mondjuk „egyéb” alkalma volt plusz „találkozásra” (azaz legalább havi kettőre). 8 csapatépítő lehetőség (három- szor kórustábor, kétszer Bolgárkert, kirándulások, évzá- ró). 19 fellépés, ebből 13 Ajkán (5 a padragkúti városrész- ben), 5 fellépés „házon” kívül (kétszer Budapesten és De- vecserben, illetve Jánosházán), és egy külföldi (Mariazell) bemutatkozás. Minden fellépésnek, összejövetelnek megvolt a maga fel- adata, bája, nehézsége. Kettő egyforma nem volt: más az alkalom, más a befogadó közönség, az időfaktorról pe- dig ne is beszéljünk. Fellépések 15 perctől az egy óráig. (És ehhez adódott még az oda- és a hazajutás ideje is.) Bármelyikről is volt szó, mindegyiket szívvel-lélekkel csi- náltuk. Felemelő volt egy nemzetközi fesztiválon részt venni (Budapest), énekelni az Erkel Színház színpadán, a mariazelli bazilikában, a jánosházi és nem utolsó sorban a Jézus Szíve templomban. Mert a szívünk csücske azért mégis csak a „hazai pálya”. Annak a közönségnek énekel- ni, aki ismer bennünket. Vidéki kiruccanásainkat sokszor színesítettük kulturális élményekkel, látnivalók felkeresésével, amit privát em- berként nem biztos, hogy megtekintettünk volna. Próbáinkat nyáron sem adtuk fel – egy-két kivétellel. Mert énekelni jó! Mert együtt lenni is jó! Mert jó itthon teltházas hangversenyt adni, jó tudni, hogy számítanak ránk (Devecser), elfeledni és elfeledtetni a napi gondo- kat, és jó, ha egy felkérést – bármiről is legyen szó - tel- jesíteni tudunk. 2022-ben a városon kívül a következő helyeken jártunk: Budapest (Erkel Színház, Vörösmarty Gimnázium Díszter- me, Vigadó, Margit-sziget) Devecser, Zalakaros, Zsámbék, Bajna, Majk, Gárdony, Balatonfüred, Mariazell, Neuberg, Maria Schutz, Jánosháza. Az idei tervek nagy vonalakban már körvonalazódtak. Ha- sonló szép élményeket kívánunk magunknak! Jubilate Nőikar  Újra rangos mérkőzés az Ajka Jégcsarnokban Február 5-én, vasárnap ren- dezik meg az Ajka Jégcsar- nokban a FEHA19 – FTC-Te- lekom jégkorong bajnoki összecsapást. A rangos mérkőzést már déltől színes programok kísérik, melyet a Sportváros Nonprofit Kft, az Ajkai Óriások Jégkorong Klub és a Magyar Jégkorong Szövetség közösen szervez. 12 órakor kezdődik az U12-es bajnoki mérkőzés az Ajkai Óriások és a MAC Budapest csapatai között. A jégcsarnok előtti téren 14.30-tól indul az Erste Liga Matiné „Gyere hokizni” programsorozat. A kilátogatók több egyszerű játék kipróbálásán keresztül ismerkedhetnek meg a jég- korong alapjaival. A játékban résztvevők sorsoláson vesz- nek részt, melyen értékes nyereményeket nyerhetnek. A matiné és az Erste Liga mérkőzés alatt a gyerekek kedvence CSÚSZKA Jeges- medve, a jégkorong sport kabalája is a helyszínen lesz. A megyében az Ajka Jégcsar- nok az egyetlen jégpálya, amely alkalmas Erste Liga mérkőzések lebonyolításá- ra- mondta el kérdésünkre Balogh Márton létesítmény- vezető – 2021 decemberé- ben már megrendezésre került egy Erste Liga bajnoki mérkőzés az ajkai jégcsar- nokban. A Magyar Jégko- rong Szövetséggel szoros és jó kapcsolatot ápol az Ajkai Óriások Jégkorong Klub, így az előző évi sikeres rende- zés eredményeként idén is otthont ad egy rangos mér- kőzésnek Ajka városa. Az Erste Liga mérkőzés szü- neteiben aktivitási játéko- kon vehetnek részt a bátor jelentkezők, valamint tom- bolasorsolás is színesíti a programot értékes nyere- ményekért. A rendezvény ideje alatt több helyen büfé üzemel, ahol hideg és meleg italok- kal, szendvicsekkel várják a vendégeket. Elővételes jegy: felnőtt: 1200.-, diák/nyugdíjas: 800.- Helyszíni jegy: felnőtt: 1500.-, diák/nyugdíjas: 1000.- 14 éven aluliaknak a belé- pés díjtalan!
  • 4. ASZ 4 2023. FEBRUÁR 3. „Megmentjük a világot együtt?”  Japánból érkezett Ajkára az a fenntartható fejlődés kártyamódszer, melyet január 24-én egy tréning kere- tében az önkormányzat és az Ajkai Szó munkatársai is élesben próbálhattak ki. A kártyamódszerbe betekin- tést nyert dr. Horváth József alpolgármester is. A tréning végén finom fánk járt a résztvevőknek, melyet Szimeisz- ter Imréné, Panni néni sütött. Mi is az a fenntartható fejlődés? Miközben Japánban 10-ből 8 ember tudja, mit jelent és me- lyek azok a fenntartható fejlő- dési célok, melyet az ENSZ 193 tagállama, köztük Magyaror- szág is aláírt, addig itthon saj- nos ez az arány jó esetben 100- ból egy… Lásd keretes magya- rázatunkat! A lényegét talán úgy lehetne legérthetőbben kifejezni, hogy mivel a Földünkön az erőforrá- sok végesek (egy zárt ökológiai rendszerről lévén szó), tudato- sabban kellene élnünk, hogy a következő generációknak ked- vező életkörülményeket hagy- junk örökül, ne egy erőforrá- soktól megfosztott világot. Egy meghatározás szerint „a fenntarthatóság alapja az em- beriség jelen szükségleteinek ki- elégítése, a környezet és a termé- szeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével együtt.” Hol tart a világ és Magyarország jelenleg a 2030-as vállalásokban? A valamennyi országra ki- terjedő Fenntartható Fejlődési Jelentés (az Interneten elérhe- tő) szerint számos területen állunk vesztésre. Egymillió faj került a kihalás szélére, és vi- lágszerte pusztítjuk a gazdasá- gunk, a megélhetésünk, az élel- miszerbiztonságunk, az egész- ségünk és az életminőségünk alapjait jelentő erőforrásokat. A magas jövedelmű országok a legrosszabb értékeléseket a vi- zek, az óceánok és tengerek, a termőföld és a szárazföldi öko- szisztémák védelme esetében kapták. Hazánk a legtöbb cél ese- tében az uniós átlag szintjén, vagy kicsivel alatta áll. Távolo- dott Magyarország a fenntart- ható fejlődési célok elérésétől a megfizethető és tiszta energia, valamint a minőségi oktatás te- rén. Előbbiben a jelentős ener- giaimport-függőség és a meg- újuló energiaforrások alacsony hányada, valamint a növekvő energiafogyasztás, utóbbiban pedig a korai iskolaelhagyók magas és a felsőoktatásban résztvevők alacsony száma ját- szik szerepet. Mindenkinek tennie kell(ene) a célok elérése érdekében Reményre adhat okot, hogy az oktatási intézményeink körében egyre elterjedtebbek a fenntart- hatósággal kapcsolatos projek- tek. A Magyar Tudományos Aka- démia idén első alkalommal hirdetett tanulmányi csapat- versenyt középiskolásoknak, melynek során magyarországi és határon túli középiskolák há- romfős diákcsapatai mérhetik össze tudásukataklímaváltozás és a fenntarthatóság témaköré- ben. A Pannon Egyetem február- ban indítja a harmadik évfolya- mot fenntartható fejlődési szak- ember szakon és remélhetőleg a jövőben az Ajkai Kampusz is fo- gad diákokat ebben a témában. Lapunk információi szerint az ajkai Bródy Imre Gimnázium is részt vesz a Pannon Egyetem által hirdetett „Fenntartható is- kola” elnevezésű pályázatban. Az oktatási intézmények mel- lett egyre több gazdasági társa- ság foglalkozik a fenntartható- sággal, ugyanis az EU 2024-től kötelező jelentést ír elő számuk- ra a témában. Miben segít ez a japán módszer? De vissza a kiinduláshoz. A japán módszer valójában egy szimulációs kártya alapú „játék”, melyben a résztvevők – különböző célok érdekében – pénz és idő felhasználásával a való életben is előforduló pro- jekteket (pl autópálya építés, veszélyeztetett fajok védelme, stb.) hajtanak végre, melynek során determinálja azok gaz- dasági, társadalmi és környe- zeti hatásait. A kártya alapú módszer így leképezi a jövőt, a résztvevők tulajdonképpen a 2030-ra kivetített világot je- lenítik meg saját víziójukban, így az ő kezükben van a lehe- tőség, hogy olyan világot való- sítsanak meg, amilyenben sze- retnének élni és amiben elérik céljaikat. A módszer rávilágít olyan, a fenntarthatósággal kapcsolatos összefüggésekre, mint például arra, hogy a gazdasági növeke- dés közben nem hagyhatjuk fi- gyelmen kívül azok társadalmi és környezeti hatásait, illetve, hogy létezik gazdasági növeke- dés a társadalom és a környezet jobbá tételével összhangban is. A cél egy harmonikus, mond- hatni „optimális” világ megte- remtése. A szerkesztőségi kártyajá- tékban résztvevők megtapasz- talták többek között a kommu- nikáció és az együttműködés fontosságát, az idő hatékony kihasználását, tevékenysége- ik közvetlen következményeit a világra, az adás örömét és a saját céljaik összehangolását a közös céllal. (A szabályok kialakítása is jórészt a játéko- sokra van bízva!) Jó volt látni, amikor a játékban megtapasz- talható élmények hatására a komoly arcok mosolygóssá és reménytelivé váltak, s a halk gondolatok „váltsuk meg a vi- lágot!” felkiáltássá növekedtek. A módszer nyújtotta tapasz- talatokkal gazdagodva bátrab- ban léphetünk tovább a szük- séges változtatások és kreatív ötletek felé, amelyekkel tény- legesen jobbá tehetjük a vilá- gunkat. Keretbe: Az úgynevezett Fenntartható Fejlődési Cé- lok (Sustainable Development Goals – SDGs) az ENSZ orszá- gai által 2015-ben elfogadott 17 cél, amelyek a világ környe- zeti, társadalmi és gazdasági problémáira nyújtanak megol- dást, abból a meggondolásból, hogy az összes ország részvéte- lével 2030-ig egy fenntartható, nemzetközi együttműködésen alapuló világ valósuljon meg. Varga Barbara  A kártyajáték kellékei (Fotó: Gyarmati) A játék közös problémamegoldásra sarkall (Fotó: Gyarmati) A módszer ez idő szerint egyetlen hazai trénerének a kisujjá- ban vannak a játék elemei, bár sok kifejezés még csak japá- nul, vagy angolul jut eszébe (Fotó: Gyarmati) Értékeljük a részeredményeket. Az irány jó, de a társadal- munk fejlődése elmarad a kívánatostól (Fotó: Gyarmati) Jól telel a petruska Nem alszik téli álmot a Bol- gárkert, mert ilyenkor is „te- remnek” bizonyos növények. Képünkön egy petrezselyem ágyás látható, amit valamikor július végén alakítottak ki a kert munkatársai és – láss cso- dát – még mindig friss levesbe valóval látja el gazdáit. Mint Kovács (Indián) Tibor- tól, a kert gondnokától meg- tudtuk, az egyre enyhülő te- leknek hála nagy eséllyel átte- lel a petrezselyem, sőt talán a sárgarépa is – ezt mostanában tesztelik egy kisebb parcellá- ban. Ha hidegebbre fordulna az idő, mulcsozással, vagy más takaróanyag felhaszná- lásával még mindig életben lehetne tartani ezt a növényt és csak a legvégső esetben kel- lene kiszedni a földből. Ez jó hír azoknak, akik mindig friss zöldséget kívánnak fogyaszta- ni és nem a pincében – kény- szerűségből – ősszel eltárolt növényt. (Fotó: Lékó) HIRDESSEN AZ AJKAI SZÓBAN! Tarifáinkról az ajkaimediakft.hu oldalon tájékozódhat Keretes hirdetés 90,- Ft / mm-től Apróhirdetés már 800,- Ft / 20 szótól Hirdetésfeladás, információ: ajkaimediakft@gmail.com Tel.: 06-88-750-550 Hirdetési lapzárta: minden hétfőn 12 órakor.
  • 5. ASZ 5 2023. FEBRUÁR 3. Legyőzte az összes ajkai óvodást A nála erősebbekkel szeret játszani  Kis túlzással állíthatjuk, hogy három és féléves kora óta keresi a kihívásokat – mostanában egyre tudato- sabban – Gaál Zsóka a Sentimento Ajka BSK versenyző- je. A vele készült interjúból azt is megtudhatjuk, milyen viszony fűzi minden idők legjobb magyar női sakkjáté- kosához, Polgár Judithoz és mi kell ahhoz, hogy valaki helytálljon egy nemzetközi sakkversenyen, akár egy sakkolimpián. A közelmúltban kaptuk és osztottuk meg azt a hírt, hogy egy angliai szponzor – Polgár Judit közbenjárásával – egy sakk-készletet küldött Gaál Zsókának, ami egyedi gyár- tásával és különleges megjele- nésével vonja magára a figyel- met. Ez a sakk-készlet köz- ponti szerepet játszik a sakk- bajnokkal készített interjúban és megtudhatjuk azt is, mikor veszi elő és hogy viszi-e magá- val a nemzetközi versenyekre. Az első lépéseket édesap- jától, az ajkai bányász igazolt játékosától tanulta. Talán nem is igazán azzal a céllal, hogy világverő sakkbajnok legyen, hanem azért, mert a sakk rendkívül sok képességet fej- leszthet az embernél, aminek az élet számos területén hasz- nát lehet venni. Az, hogy játéktudásával ki- tűnt az ajkai óvodások közül, így utólag már nem meglepő, mint ahogyan az óvodai baj- nokság akkori megnyerése sem. Első igazán nagy sikere – még hétévesen – egy nem- zetközi, európai uniós bajnok- ság megnyerése volt. Talán ott dőlt el a fő irány: Zsókának érdemes ezen az úton tovább haladnia. Akkortól már nem az iskolapadot koptatta, ha- nem magántanulóként főleg a sakknak rendelte alá életét és időbeosztását. Mesterei közül első helyeken említi Koszto- lánczy Gyulát, Istvándi Lajost, Kustár Sándort és Varga Zol- tánt, de hosszan tudná még folytatni felkészítői, edzői, szekundánsai névsorát. Va- lamennyiüknek nagyon há- lás, hogy igyekeztek csiszolni egyre bővülő tudását és „ver- senyálló” képességét. 2018 óta került az ajkai önkormány- zat védőszárnyai alá. A város büszke Zsóka egyre szaporodó trófeáira és bízik abban, hogy azeddigsemszürkeajkaisakk- élet egyre inkább a figyelem középpontjába kerülhet az ifjú hölgy (májusban lesz 16 éves!) eredményeinek köszönhető- en. Nemzetközi szereplései mellett azért nem feledkezik el anyaegyesületéről sem, tavaly minden csapatbajnoki fordu- lón részt is vett. Sikerei közül talán az egyik legértékesebb a tavalyi in- diai sakkolimpián nyújtott szereplése, ahol a lehetséges tízből nyolc pontot sikerült elérnie. Élete legnagyobb és egyben legstresszesebb él- ményének tartja a szubkon- tinensre tett kirándulását. Mint mondja, a verseny hely- színéül szolgáló teremben tapintható volt a feszültség, amit alig-alig enyhített, hogy időnként szembejöttek vele a sakkvilág ikonjai, akik- nek eddig csak a nevével és fényképével találkozhatott… Természetesen szorgalmasan gyűjti a „kisebb” trófeákat is. Háromszoros Európa bajnok, háromszoros világbajnoki ezüstérmes és egyszer már a „jég is megtört”, amikor sike- rült interneten világbajnoki címet szereznie. Az interjúban szó esett még a sakkvilágot megrázó csalás- sorozatról, és Zsóka Polgár Ju- dithoz fűződő kapcsolatáról, aki alapítványán keresztül fo- lyamatosan támogatja az ajkai versenyzőt és rendszeresen ad neki szakmai tanácsokat is. Gaál Zsóka legközelebb februárban egy „nagymes- ter körön” versenyez. Itt ő lesz az utolsó helyen kiemelt, aminek városunk sakkozója külön örül, mert csupa-csu- pa erősebb (értsd: magasabb Élő-pontszámmal rendelkező) ellenféllel kell megmérkőz- nie, vagyis kiváló terepe lesz ez az újabb tapasztalatszerzés- nek és a tanulásnak. Közbenmegtudhatjuk,hogy a nemzetközi mesteri fokozat- hoz 2400 feletti Élő-pontszám szükséges, és három „normát” kell teljesíteni. Ez neki már megvolt. Jelenleg 2294 ponton áll a legutóbbi versenyen szerzett 15 pontjával. Ami „jó”. Itt- hon a lányok között első, de a felnőttek között sem vall szé- gyent, a hatodik lehet a sor- rendben, de volt már dobogós is. A versenyek feszültsége után jól jön az egy pihenőnap, amikor lazíthat a versenyző, de utána ismét jön a napi 8-10 óra (!) edzés és az azt követő tréning, ami Zsóka esetében mostanában leginkább a fu- tógép gyötrésében nyilvánul meg… A mintegy félórás beszélge- tés végén Zsóka kijelenti, hogy semmiféle káros mellékhatá- sát nem ismeri a sakkozásnak és 3-90 éves korig bárki el- kezdheti, de a legjobb fiatalon belevágni. Ebben ő is példát mutatott. Az interjú az Ajka TV-ben történt hétfői premier után el- érhető az ajkai média interne- tes felületein. Lékó Sándor  TV AJÁNLÓ Zsóka az ajándékba kapott sakktáblával (Fotó: Gyarmati) Rengeteg szurkoló vett részt az FC Ajka idei első szurkolói ankétján  Január 26-án tartotta szurkolói ankétját az FC Ajka, a Városi Sportcentrum VIP termében. Az eseményre szá- mos szurkoló érkezett, hogy információt kapjon a csa- pat téli felkészüléséről, illetve az újonnan érkezett já- tékosokról. Geri Gyula az FC Ajka el- nöke kiemelte, hogy a cél számára változatlan, és azon dolgozik a csapat, hogy min- den mérkőzést megnyerjen, ugyanis nem titkolt végcél, hogy előbb utóbb bajnokságot akar nyerni a zöld-fehér klub. A vezető edző számára továb- bi célkitűzésnek számít a fia- tal helyi labdarúgók beépítése a csapatba. Ennek érdekében tervben van egy alacsonyabb osztályban felnőtt csapatot indítani, ahol a fiatal labdarú- gók kapnának szerepet. A ta- pasztalat ugyanis azt mutatja, hogy az utánpótlásból felke- rült játékosok észrevehetően nehezen tudnak beilleszkedni a felnőtt futballba. A bevezető után az újon- nan igazolt játékosok, Ra- batin Richárd, illetve Gyuris Aurél mutatkoztak be a klub szimpatizánsai előtt, majd az együttes csapatkapitánya, Csizmadia Zoltán vette át a szót. Csizmadia kiemelte, hogy a felkészülés során elvé- gezték a tervezett munkát, és a szurkolók segítségével min- den mérkőzésen győztesként szeretnék elhagyni a pályát. A középpályást követően a klub vezetőedzője, Jeney Gyula tá- jékoztatta az érdeklődőket az elképzeléseiről. - Fiatal edzőként, a modern futballt részesítem előnyben, és úgy gondolom, hogy eh- hez itt minden adott. Nagyon szervezetten fogunk játszani, minden ellenfélre fel fogunk készülni és minden mérkőzést meg akarunk nyerni – zárta gondolatait Jeney. Ezt követően a szurkolók tehették fel kérdéseiket a ve- zetőedző, illetve a játékosok számára. (Az eseményről élő Face- book-közvetítés érhető el az Ajkai Só online oldalán.) BD  Geri Gyula minden januárban kiáll a szurkolók elé (Fotó: Futó) Kiállításkínáló „Minden ember értékek végtelen tárháza, s csak rajtunk áll, mit váltunk belőlük valóra... (Tihanyiné Bálint Zsuzsanna) A Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel hívja és várja Önt, és kedves családját, barátait, ismerőseit Tihanyiné Bálint Zsuzsanna festőművész „50 kép 70 év” című kiállításának megnyitójára február 9-én 17.00 órakor a művelődési központ kiállítótermébe. Köszöntőt mond és a kiállítást méltatja: Dobó Zoltán Tapolca város polgármestere. A jubileumi tárlatot bemutatja: Tihanyiné Bálint Zsuzsanna. Verssel közreműködik: Bábics Valéria. A kiállítás megtekinthető február 24-ig munkanapokon 9.00-17.00 szombaton 9.00-15.00 óráig. Tanulásban és sportban is eredményesek Egy sikersorozat jegyzőkönyve  Szakmai és közismereti tantárgyak tanulmányi ver- senyein és a sportban is kiemelkedően teljesítettek a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium diákjai az első félévben. A Semmelweis Egyetem ál- tal meghirdetett Semmelweis Egészségversenyen mindkét csapatuk továbbjutott a má- sodik fordulóra. A 11. a osztályos Feren- czy Nikolett, Varga Patrícia Vivien, Simon Nadin Virág, Bognár Nikolett, Bódai Do- minika és a 10. a osztályos Adamek Barbara, Soós Fan- ni, Nagy Boglárka Dóra, Tóth Luca Nóra, Schwarz Cintia felkészítő tanára Rénes Klára és Rába Jánosné volt. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ál- tal kiírt Kossuth Zsuzsan- na Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyen a 11. b osztályos Badics Kamilla, Farkas Boglárka, Szentivá- nyi Réka, Tóth Jázmin, a 12. a osztályos Horváth Dori- na, Gölöncsér Flóra, Zubor Máté, Lánczi Boglárka, Bóka Viktória a megyei döntőbe jutott. Felkészítő tanáraik Rába Jánosné, Rénes Klára, Szűcs Paulina. A Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egye- sület által szervezett Vl. Országos Szakmai Csapat- verseny elődöntőjében első helyen végeztek a diákok és továbbjutottak az országos döntőbe. A csapat tagjai vol- tak Hoffmann Hanna, Sza- bó Korina, Nemes Mátyás, Kalányos Dzsenifer, Csipszer Nóra, felkészítő szakoktató Gróf Judit, Somlóvári Kornél, Varga Zoltán. A haditorna megyei dön- tőjében második helyen végzett csapat tagja voltak Horváth Valentin, Németh Martin, Hangyál Flórián és Üveges Dorina, felkészítő ta- nár Joó Csaba. A Görgey Artúr lövészeti verseny megyei döntőjében Plechinger Dzsenifer az első, Nisztor Izabel a harmadik, Jani Frida a negyedik helyen végzett, csapatban győztek. A fiúknál Piros Kristóf má- sodik, Simon Kornél negye- dik lett. A nyelvek európai napja versenyen angol nyelv- ből a megyei fordulóba jutott a 12. osztályos Orsolya Dor- ka és Szabó Kornél, felkészí- tő tanáruk Szabó Noémi volt. Versenytáncban Kökényesy Dominik ifjúsági B kategóri- ában országos bajnoki címet szerzett, az Országos Klub- közi és Tánciskola Bajnoksá- gán Ifi B kategóriában szin- tén első helyen végzett. Fekve nyomásban Zachari- ás Szandra a GPC fekvenyo- mó világbajnokságon Trna- vában súly- és korcsoportjá- ban arany érmet szerzett, a Magyar Professzionális Erő- emelő Liga Kupa fekvenyo- más és bicepsz szakágban súlycsoportjában és abszolút kategóriában egyaránt első helyezést ért el. Busznyák Ferenc EQ fekvenyomásban világbajnoki címet szerzett Szlovákiában a Trnava Gpc World Champion versenyen. Hangyál Flórián a Győr- ben megrendezett országos bajnokságon 3000 és 1500 méteres síkfutásban egya- ránt a negyedik helyen vég- zett. Rózsavölgyi Patrik az Or- szágos Karate Diákolimpián kor- és súlycsoportjában ku- mite szakágban az 5. helyen végzett. Farkas Janka a Judo Kata magyar bajnokság harma- dik, a Judo III. osztályú fel- nőtt magyar bajnokság 5. he- lyét szerezte meg. (ta) 
  • 6. ASZ 6 2023. FEBRUÁR 3. Az ajkai Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár programjai Február 3-ig tekinthető meg az Ajkai Képzőművészeti Egyesület kiállítása a művelődési központ kiállítótermé- ben hétköznapokon 9.00-17.00 óráig, szombaton 9.00- től 15.00 óráig. Február 6-án 17.00 órakor az Ajka Kampusz nagyter- mében tartja Fodor Attila egyetemi docens a félév első előadását „Fenntartható energetikai megoldások” cím- mel. Február 9-én 17.00 órakor Tihanyiné Bálint Zsuzsanna festőművész „50 kép 70 év” című kiállításának megnyi- tója a művelődési központ kiállítótermében. Február 10-én 16.00 és 20.00 órakor Illúziók mesterei címmel bűvészshow a művelődési központ színházter- mében. A KULTIK AJKA MOZI MŰSORA 2023. február 2 – 2023. február 8. Asterix és Obelix: A Középső Birodalom 2D – francia víg- játék, 120 perc (12) - vetítési időpontok: minden nap 15:30. Az ember, akit Ottónak hívnak 2D – svéd-amerikai vígjá- ték, filmdráma, 126 perc (16) - vetítési időpontok: csütör- tök, szombat, hétfő, szerda 17:45. A gép 2D – amerikai-angol dráma, akciófilm, thriller, ka- landfilm 107 perc (16) - vetítési időpontok: péntek, vasár- nap, kedd 17:45. Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D – amerikai ani- mációs vígjáték, kalandfilm, 100 perc (12) - vetítési idő- pontok: szombat és vasárnap 13:30. Kopogás a kunyhóban 2D – amerikai horror-dráma, misztikus film 110 perc (16) - vetítési időpontok: minden nap 20:15. 4 5 é v f e l e t t i l a k o s o k s z á m á r a 2023. február 1-28. között INGYENES HALLÁSSZŰRÉS Azonnali eredmény Szakértő, felkészült kollégák Vizsgálat helyszíne: 8400 Ajka, Szabadság tér 8. (A hotel aljában a KH mellett) Mire számíthat? Mérhető (30 dB feletti) halláscsökkenés esetén ingyenes orvosi konzultáció Teljeskörű ingyenes hallás állapotfelmérés beszédértés vizsgálattal * Kizárólag hallásvizsgálat igénybevétele és 30 dB-t meghaladó halláseredmény átlag esetén, a készlet erejéig. Amennyiben van hallókészüléke, kérjük, annak kiskönyvét hozza magával! Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06 80 182 182 Most minden ÚJ ügyfelünk a véroxigénszint és pulzus mérésére alkalmas készüléket kap ajándékba!* A februárban jelentkezőknek: ingyen véroxigénszint- mérő készülék* Tel.: 06 20 959 7502 AJKA TÁRLAT 2023. Pályázati felhívás Ajka Város Önkormányzata, valamint a Nagy László Vá- rosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet Ajka Tárlat 2023. címmel. A pályázat általános feltételei: A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki képzőmű- vészettel és iparművészettel foglalkozik. A pályázatnak az Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kap- csolódóan, valamint a Bazalt és Plasztik című nyertes pályázatunk mentén – a korábbi évektől elérően – idén tematikus megkötése van. A választható témák: – Az ember a mikro- és makrokozmoszban – A Somló és a Bakony kulturális és természeti értékei – Fekete István lába nyomán Tisztelettel kérjük, hogy két alkotással (sorozatok vo- natkozásában is!) pályázzanak! A pályázatra elsőként a kitöltött adatlapot és két alko- tásról készült, válogatásra alkalmas digitális fotót vá- runk 2023. szeptember 4-5. között legalább 1500x1500 pixel vagy 150 DPI méretben az ajkatarlat2023@gmail. com e-mail címre. A digitális formában beérkezett pályamunkákból szak- mai zsűri bírálja el a kiállításra bekerülő műveket, va- lamint tesz javaslatot a díjazásban részesülő alkotók- ra. A zsűri értékeléséről és a további teendőkről e-ma- ilben minden nevezettnek tájékoztatást küldünk. A kiállítás 2023. október 20-án 17.00 órakor nyílik a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében. Felmerülő kérdéseikre a 06-88/211-745-ös telefonszá- mon szívesen adunk tájékoztatást. Szeretettel várjuk jelentkezésüket! Önbizalom kell az íróvá váláshoz  Sandra Bernotaitė litván írónő tartott foglalkozást a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa és az Interurbán 2023 eseményeként január 23-án az ajkai Bányászati Múzeumban. Az író elmondta, hogy az írás során kiemelt szerepet kap a fantázia, valamint az önma- gunkba vetett hit. Ennek áté- lésére első feladatként az írónő arra kérte a résztvevőket, hogy öt percig folyamatosan írjanak bármit, ami eszükbe jut. Ak- kor ez rengeteg időnek tűnt, végül azonban úgy belejöttek az írásba a résztvevők, hogy volt, aki elsőre meg sem hal- lotta, hogy lejárt az idő. A következő feladatok el- végzése során a foglalkozásán résztvevők egyre több gya- korlati tapasztalatot szereztek önmagukról és az íróvá válás göröngyös útjáról. Másodikként egy klasszi- kus írói (újságírói) gyakorlat következett: az érzéseket, a teremben látottakat, hallot- takat kellett papírra vetniük. Később a teremben látható tárgyak valamelyike nevében kellett házassági hirdetést fel- adni. Ezek után a workshop résztvevőinek egy gyermek- kori szép és szomorú élmé- nyüket kellett papírra vetni. A Bányászati Múzeum egyik kiállítási tárgya, az ős- lény hal. Az egyik résztvevő, Halasi Henrietta, annak ne- vében írta meg gyermekkori emlékeit. Volt, aki a kiállított bányász egyenruha nevében mutatkozott be egy társkereső oldalon. Azt is megtudhattuk, hogy Dínó Dani 5 millió éve- sen egy 3 millió éves menyecs- kére vágyik… A gyakorlati feladatok be- bizonyították, hogy ugyanab- ban a helyzetben sem látjuk egyformán a dolgokat, min- denki mást észlel, mást tart fontosnak. A leggyakrabban használt kifejezéseket felhasználva ver- set írtak, amit felolvastak egy- másnak. Természetesen merő- ben eltérő alkotások születtek. Sandra Bernotaité elmond- ta, hogy sokan, bár a tehetsé- gük megvan hozzá, azért nem válnak íróvá, mert bátorta- lanok ahhoz, hogy másokkal megosszák a gondolataikat. A foglalkozások bebizonyítot- ták, hogy ha akarjuk, ki tudjuk fejezni érzelmeinket, gondola- tainkat. Az írónő a saját mód- szereiről szólva hozzátette, hogy otthon a szobában szeret írni, ahol semmi nem vonja el a figyelmét a gondolataiban már meglévő történetről. Sandra az Ajki Szó tudósí- tójának kérdésére elmondta, hogy az ajkai résztvevőkkel jó volt együtt dolgozni, lelkesek és érdeklődők voltak. Min- denkit bíztat arra, hogy bát- ran lásson hozzá gondolatai megfogalmazásához, akár ke- ressen egy másik író aspiránst, akivel kölcsönösen segíthetik egymást a fejlődés útján. A workshopon részt vett Dorner László alpolgármester, Horváth Károly, a múzeum szakmai vezetője, és rajtuk kívül az íráshoz kedvet érző minden korosztály, a 14 éves középiskolástól a hetvenhez közeledőig. (ta)  Az írónő szenvedélyesen avatta be a workshop résztvevőit az íróvá válás koránt sem könnyű folyamataiba (Fotó: Gyarmati) A feladatok megoldása nem kis élvezetet okozott az „írótanon- coknak” (Fotó: Gyarmati)
  • 7. ASZ 7 2023. FEBRUÁR 3. Főszerkesztő: Lékó Sándor. • Szerkesztőségi e-mailcím: ajkapress@gmail.com • Kiadja: Ajkai Média Nonprofit Kft. •Felelős kiadó: Vallerné Horváth Andrea ügyvezető. • Postacím: 8400 Ajka, Rákóczi F . utca 8. fsz. 1. Telefon: 06-88/750-550 • Hirdetésfelvétel a kiadó címén. • Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. • Nyomtatás: : ADC Hungary Kft. • Megjelenik 12 600 példányszámban. • Terjeszti a Westpost Kft. A lap ingyenes. • Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni! ISSN: 0238-6267 Városi hetilap. A lapot alapította Ajka Város Önkormányzata. Hajszálon múlt a győzelem A Merkantil Bank Liga 21. fordulójában az 7. helyen álló FC Ajka labdarúgó csapata a 12. pozícióban lévő Credobus Mosonmagyaróvárt fogadta az év első bajnoki meccsén. Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kiss Balázs, Ország Péter) Ajka: Horváth D. – Görgé- nyi, Tar (Molnár Márkó, 82.), Kenderes, Csemer – Tajthy T., Csizmadia Z. (Vogyicska Bálint, 65.) – Doncsecz (Raba- tin, 65.), Sejben (Berzsenyi, a szünetben), Gaál B. – Dragó- ner F. (Szarka Á., 65.). Vezető- edző: Jeney Gyula Mosonmagyaróvár: Hein- rich – Simita, Papp Sz., Deák I., Horváth K. – Végh B., Kor- bély (Mayer Á., 77.), Gáncs, Jasarevic (Sajbán Miklós, 66.) – Illés D. (Nagy Z., 66.), Szal- ka (Czingráber, 88.). Vezető- edző: Horváth Csaba. Rögtön a találkozó elején helyzetbe került az FC Ajka, azonban Dragoner lövése pontatlannak bizonyult. Bő tíz perccel később Görgényi okozhatott volna kellemetlen pillanatokat a vendégek kapuja előtt, de életerős lövése elkerül- te Heinrich kapuját. A 23. perc- ben Doncsecz továbbított mel- lel egy labdát, amire Dragoner nem számított, így nem tudott rendesen rákészülni a lövésre. Az Ajka járatta jobban a játék- szert, azonban nem forogtak veszélyben a kapuk az első fél órában. A 43. percben egy ven- dég kényszerítő után Horváth próbálta meg beadni a labdát, de szerencséjére lecsúszott a lá- báról, és a hazai kapust is meg- lepve a hálóban kötött ki, 0-1. Félidei fordulást követően se láthattak nagyobb iramú mér- kőzést a szurkolók. A 73. perc- ben a vendégek csatára, Nagy Zoárd lépett ki és lódult meg Horváth Dániel kapuja felé, de a hálóőr nagy bravúrral védte a ziccert. Jeney Gyula tanítvá- nyai az utolsó tíz percben nagy nyomást helyeztek a kisalföldi csapatra, aminek a 87. percben meg is lett az eredménye. Egy szöglet után Vogyicskáról ma- radtak le a védők, aki senkitől sem zavartatva lőtt a hálóba, 1-1. A hosszabbítás utolsó per- cében megnyerhette volna a találkozót az Ajka, azonban Görgényi fejese a kapufáról pattant ki. FC Ajka – Credo- bus Mosonmagyaróvár 1-1. Jeney Gyula: – Az ilyen meccseket nem szabad elve- szíteni, most pedig majdnem a lefújásig izgulhattunk az egyenlítésért! Meg kell tanul- nunk felállt védelem ellen ját- szani. Horváth Csaba: – Nehéz kilencven perc volt, a vezeté- sünk után lezárhattuk volna a találkozót, nem sikerült, és ez megbosszulta magát. A véde- kezésünk nyolcvan percig jól működött. BD  Nyertek a női felnőtt kosarasok Veszprémben A Thuróczy Nóra Női Fejér megyei bajnokság 8. for- dulójában lépett pályára a VESC ellen az ajkai kosár- labda csapat Veszprémben, az Egyetemi Tornacsar- nokban. Az első negyedben kiélezett volt a találkozó, a hazaiak csak minimális előnyt tudtak kiharcolni (15-12). A második negyedben azonban beindultak az ajkaiak, és esélyt sem adva ellenfelüknek, tizenegy pontos előnnyel mehettek félidőre (25-36). A harmadik negyedben óvatoskodtak a felek, és csu- pán 17 pont született. Az ajkai csapat ebből 10-et szerzett. Az utolsó negyedben sem láthattunk sok pontot, a vendég együttes tudatosan kézben tartotta a mérkőzést, és könnyedén nyert a Veszprém ottho- nában. VESC – Ajka 38-56. BD  Fekete forduló a sakkozóknál  Teljes forduló volt vasárnap a sakk nemzeti bajnokságban. A három csapatunkban ilyenkor a legjobb 36 ember feszül az ellenfélnek. Sajnos – különböző okok miatt – hét meghatározó csapattársunk nem tudott velünk utazni Szombathelyre. Nemzetközi elfoglaltság, gyengénlátók olimpiája, betegség, minden összejött… Igaz, a tavalyi baj- nokságban nekünk kedvezett a Covid-helyzet, éltünk is vele a Hali ellen. Ma azonban mindhárom csapatunk vesz- tesen állt fel. Szuperliga: Haladás I. - Sentimento Ajka BSK I. 7:5 Egy táblát taktikai okból feladtunk, így sikerült minimalizálni a vereséget. Csak Prohászka Péter nagymester győzött. A táb- lázaton a 6. helyre csúsztunk vissza, de az előttünk állók közül három csapat egy, egy pedig két meccsel többet játszott. Nagy hajrára van szükség, de még elérhetőnek látszik a dobogó. NB I.: Haladás II. - Sentimento Ajka BSK II. 8:4 Ebben a párosításban ütközött ki leginkább az, hogy sokan nem a „helyükön” játszottak. Pásti Anna szerezte meg a csapat egyetlen győzelmét. Itt is hatodikak vagyunk, de nagyon ki- egyenlített a mezőny: a harmadik és az utolsó között 4,5 pont a különbség! Nehéz lesz a folytatás! NB II.: Haladás III. - Sentimento Ajka BSK III. 6,5:5,5 A „beugrók” mentették meg az eredményt. Véber Richárd, Holczbauer Flórián és Jávor János nyertek! Szép volt fiúk! Most a negyedik helyen tanyázunk, a várakozást messze felülmúlva. Megyei bajnokság (egy héttel korábbi eredmény): Sentimento Ajka BSK IV. - Péti MTE 7:5 Győztek: Pásti Áron, Vass Viktor, Pásti Zsombor, Halászi Csa- ba Péter, Halászi Csaba István. A listavezető legyőzésével átvet- tük az első pozíciót a tabellán! A beszámolót összeállította: Mihályfi Gábor a Sentimento Ajka BSK elnöke Egresi Máté nyerte a 40. Koloszár József Egyéni Sakkversenyt  Egresi Máté FIDE mester, a Sentimento Ajka Bányász Sportkör versenyzője nyerte, a már negyvenedik alka- lommal megrendezett Koloszár József Egyéni Sakkver- senyt január 28-án. A vármegye egyik legrégebbi sakk- versenyére a Nagy László Városi Művelődési Központ Kiállítótermében került sor. A megnyitón Bujtor Ba- lázs, Ajka Város Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Koloszár Csilla, a ver- seny névadójának unokája pánsípjátékával tette még ünnepibbé az eseményt. Mivel Józsi bácsi halálá- nak évfordulója január 25-én van, ezért igyekeznek min- den évben ehhez a dátumhoz igazítani a verseny időpont- ját, melynek megszervezése és lebonyolítása, mint min- dig, most is Czingler Sándor vezetésével zajlott, aki sze- mélyesen ismerte Koloszár Józsefet, Ajka város sakkszö- vetségének első, több évtize- dig fáradhatatlanul és sike- resen dolgozó elnökét. Az idei versenyt 11 fordu- lóval bonyolították, közel öt- ven versenyző részvételével, akik közül idén inkább a fia- talok voltak többen. Ők azért érkeztek, hogy megmérettes- sék magukat, de az idősebb korosztály is képviseltette magát, akik tisztelegni sze- rettek volna Józsi bácsi emlé- ke előtt. A kétszer tíz perces játékidőt még Koloszár Jó- zsef vezette be és már akkor is ritkaságnak számított. An- nak idején még nem voltak bónuszidők, nem is volt meg hozzá a megfelelő technika. Érdekessége a versenynek, hogy ezt a játéktempót már sehol nem alkalmazzák a világon, viszont a sakkozók közül sokan kedvelik. Ennél a villámkategóriába tarto- zó játéknál, szükség van a nagyobb elméleti tudásra. A megnyitási elméleteket nagyon kell tudni, ha az el- lenfél keresztülhúzza a szá- mításunkat, gyorsan kell új tervet készíteni, hangsúlyoz- ta, Czingler Sándor. Az ajkaiak büszkesége, a tizenöt éves Gaál Zsóka, bár versenyzőként nem tudott részt venni a versenyen, de a nyitásokat és az első lépése- ket figyelemmel kísérte. A jó hangulatú verseny minden résztvevő számára emléke- zetes marad. A 40. Koloszár József Em- lékversenyt Egresi Máté nyerte 11 ponttal, második lett Marton József, a harma- dik helyen Domonkos Dáni- el végzett. Legjobb női ver- senyző: Kissné Simon Berna- dett, senior: Tánczos Dezső, legjobb ajkai: Soós Dávid, legeredményesebb gyermek- versenyző Horváth Mátyás Sándor, a legjobb ifi játékos Kötéljártó Áron, a legjobb eredményt elérő ÉLŐ pont- szám nélküli (1600 alatt) ver- senyző Domonkos József volt. NéNo  Lendülnek a kezek, fogy az idő. Balra a későbbi győztes, Egresi Máté (Fotó: a szerző) Háziorvosi ügyelet Az ügyelet címe: Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. Tel.: 88/412-104. Csak telefonos bejelentkezést fogad- nak, és a helyszínen csengetéssel kell jelezni az érkezést! A váróteremben egyszerre két fő tartóz- kodhat, és tartani kell a 2 méteres védőtávolságot. A rendelőbe való belépéskor szájmaszk használata kötelező!
  • 8. ASZ 8 2023. FEBRUÁR 3. Lapszél Az ügyeleti idő: 20-22 h-ig tart* február 2-án SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. Tel.: 312-957 3-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20. Tel.: 312-343 4-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. Tel.: 500-698 5-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16. Tel.: 312-227 6-án PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco) Tel.: 509-932 7-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. Tel.: 312-957 8-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20. Tel.: 312-343 9-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. Tel.: 500-698 10-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16. Tel.: 312-227 11-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco) Tel.: 509-932 12-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. Tel.: 312-957 *Az adatok tájékoztató jellegűek ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK KERTÁPOLÓ APRÓHIRDETÉS » Fiatal diplomás házaspár életjáradéki szerződést kötne idős hölggyel vagy úrral. Tel.: 06-30/965-0495 Ingyenes kurzusok az Ajka Kampuszon A 2022/23. tanév 2. félévtől az emelt szintű érett- ségire felkészítő kurzusok ingyenesek lesznek az Ajka Kampuszon. A képzés dolgozattal zá- rul. A kurzuszáró dolgozat eredménye alapján a Pannon Egyetemre felvételiző hallgatók a 2024- es felvételi eljárástól plusz pontot kapnak. A zá- ródolgozat minimum 60% szintű teljesítésekor 15 pont, a minimum 75% szintű teljesítésekor pedig 25 pont jár. Kibújik-e a maci? Hagyományos medvenyom kereső túrát vezet a Pokol-lik Savanyó Jóska barlanghoz Káldi Géza február 4-én szombaton. A résztvevők az 1. szá- mú helyi járattal 8.45-kor indulnak a Jókai el- ágazóig. Onnan indul a 10 kilométeres termé- szetjárás, amely során érintik a Szerencse fel, és a Jó szerencsét forrásokat, majd a Bányászati Múzeumnál érnek ki az erdőből és indulnak vis�- sza a városba. A távcső használata Legközelebbi klubfoglalkozásán a csillagásza- ti távcső beállításával, használatával ismerte- ti meg az érdeklődőket a Bakonyi Csillagászati Egyesület a február 3-án 18 órakor a csingeri kö- zösségi házban. Tavasz a télben Virágzik a téli jázmin  A tél utolsó hónapjához értünk. A február egy vá- rakozó időszak, amikor is készülünk már a tavaszra. A természet lassan ébredezni kezd a téli álomból, a je- ges kopár földből apránként előbújnak az első virágok, azonban a zimankós időjárás kihívást jelent a növények számára. Ám van egy fagytűrő cserje, ami dacolva a hi- deggel és hóval egész télen ontja sárga virágait. Ez a téli jázmin. A téli jázmin (Jasminum nudiflorum) könnyen nevel- hető, szép dísznövény, amely ilyenkor a kert egyik legszebb virága. (Nem sok versenytár- sa akad… – a Szerk.) Sárga szirmait még lombfakadás előtt hozza, ezért szemet gyö- nyörködtető látvány a sok kis apró virágok sokasága a vesszőkön. Pont emiatt so- kan összetévesztik a tavasszal nyíló aranyvesszővel vagy, az aranyesővel (három külön- böző növényről van szó! – a Szerk.). Ha nem tudjuk eldön- teni mivel is állunk szemben, hát nézzük meg alaposan a sárga virágokat! A téli jázmin- nak hat sziromból álló apró virága van, ami decembertől március végéig nyílik, míg az aranyvessző levelei szórt ál- lásúak, kb. 10 cm hosszúak, lándzsásak, fűrészes szélűek. Virágfészkei egyoldalú, bugá- sán álló ívesen hajló, sűrű für- tökben állnak. A virágok sár- gák; kertekben már júniustól, a szabadban pedig júliustól egészen őszig nyílnak. Az aranyeső virágai vilá- gossárgák, 15–18 milliméter szélesek, 10–20 centiméteres lecsüngő fürtökben fejlődnek. A virágzási ideje április–má- jus között van. Magja na- gyon mérgező. Virágai négy sziromból álló aranysárgák, amelyek a vessző teljes hos�- szában helyezkednek el a cserjén. Ezek csak rövid ideig pompáznak teljes szépségük- ben, utána már csak az élénk zöld levelek maradnak, amik szépen beleolvadnak a kör- nyezetbe. A téli jázmin Kínából szár- mazik. Az 1800-as években jelent meg Európa területén. A gondozása és a metszése nagyon egyszerű, így ez a nö- vény ideális választás lehet a kezdő kertészek számára is. Érdemes megfelelően gon- dozni, hogy sokáig gyönyör- ködhessünk benne. A cserje másfél méter magasságig is megnő, de ha van támaszté- ka, akár 3-4 méter magasra is felfuttatható. Kiváló választás lejtős talajokon vagy támfa- lak, kőfalak, teraszok tetejére ültetve, de akár lugasnak is használhatjuk, ha felkötjük az ágait. Az optimális élettér ennek a növénynek a napos, jó vízgaz- dálkodású terület, amelynek földje jól áteresztő, humu- szos és nem túl száraz. Fél- árnyékos helyeken is megél, de ekkor a virágzása kevésbé intenzív lesz. Rendszeresen ellenőrizni kell a kártevők és betegségek ellen. Ha észle- lünk valamilyen problémát, azonnal cselekedjünk, hogy megakadályozzuk a növény elpusztulását. Szerencsére ez a növény igen ellenálló a kártevőkkel szem- ben, így ritkán támadja meg valamilyen betegség. Nyáron, a nagy melegben rendszeres öntözést igényel, de kerüljük a túlöntözést. A téli jázmin metszése elsősorban a virág- zás után történik, hogy a nö- vény jól nézzen ki és egész- séges maradjon. A metszést akkor kell elvégezni, amikor a növény elkezd elszáradni és elhullatni a virágokat. A cser- jénket érdemes háromévente visszavágni, hogy a következő évben új hajtásokat hozzon. Ősszel is lehet metszeni, de ilyenkor inkább csak azért, hogy megőrizzük a bokrunk alakját és formáját. A levágott hajtásokat, ha a földbe dug- juk, akkor hamar meggyöke- resednek, így a kert további pontjaiba is el tudjuk ültetni, illetve akár el is ajándékoz- hatjuk az új kis növényünket. Mivel ilyenkor ritkaság számba megy a saját kertből szedett virág, különösen fel- dobhatja környezetünket, ha a bimbók megjelenése után levágunk pár ágat, majd vá- zába téve, a meleg szobába visszük. Pár nap alatt teljesen kinyílik. Eléggé tartós virág, így míg megérkezik végre a tavasz, színével és illatával melegség- gel és vidámsággal tölti fel az otthonunkat. F. P. T.  A téli jázmin teljes pompájában (Fotó: Futó) Közönséges aranyeső Az aranyvessző Panni néni konyhája 1.  Édesanyja 100 évesnél is idősebb receptjét is őrzi Panni néni, Szimeiszter Imréné. A bódéi Nosztalgia Nyug- díjas Klub leköszönő elnökét a gasztronómiai hagyomá- nyok ápolásáról is ismerik. Több évtizedes közösségi munkáját Ajka Város Önkormányzata nemrég Ajkai Élet- út kitüntetéssel ismerte el. Panni néni számos telepü- lésen vett már részt főzőverse- nyen, mindent megnyert, amit lehetett. A klubban a tagokon kívül a meghívott vendégek, a szeptemberi bódéi búcsún és más közösségi rendezvénye- ken az érdeklődők százai is megkóstolhatták Panni néni kiváló, a mai fiatal háziasszo- nyok számára már ismeretlen ételeket. A sterc, amit szintén több- ször készített, ma már a fele- désbe merült ételek közé tarto- zik, pedig egyszerűen és gyor- san elkészíthető, olcsó étel. A recept: 20 dkg lisztet lá- basba teszünk, egy kis sóval megszórjuk, majd folyamatos kevergetés mellett elkezdjük melegíteni a tűzhelyen, amíg világosbarna nem lesz. Ekkor levesszük a tűzhelyről. Egy másik edényben vizet forra- lunk, majd a már megbarnult liszthez kevergetés mellett ap- ránként hozzáadunk kb. két le- veses kanálnyit, illetve annyit, amennyit a liszt felvesz. Kb. 0,5 dl olajat is hevítünk, majd fo- lyamatos kevergetés mellett ap- ránként azt is a lisztre öntjük. A sterc állaga ekkor hasonló lesz a császármorzsához. Ami- kor kihűlt, lekvárral, kefírrel vagy tejföllel fogyaszthatjuk. Panni néni elmondta, hogy a szülőfalujában, Tüskeváron a földeken dolgozók is gyakran vitték ki ebédre ezt az egyszerű ételt. A lábast leásták a fa alá árnyékos helyre, így tartották hidegen. Akkor még nem léte- zett a hűtőtáska, más módszert kellett kitalálni. Panni néni mostanában nagy munkába kezdett. Isme- rősétől kapott füzetbe leírja a régi hagyományos ételek re- ceptjeit. Már el is kezdte a vá- logatást. (ta)  Panni néni édesanyja egyik receptjével (Fotó: Tisler)