SlideShare a Scribd company logo
4
4
4
4
44
44
44
4
4
4
4
4
4
44
q = 115
МАРШ из к-ма "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" А.Петров
Alto Horn in Eb 1
Alto Horn in Eb 2
Tenor in Bb 2
Trumpet in Bb
Cornet in Bb 1
Cornet in Bb 2
Tenor in Bb 1
Baritone
Tuba
¡
¢
& · · · ·
& · · · ·
&b · · · ·
&b
ff
ú
>
Ï Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
ú
>
Ï Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
Ï
>
Ï Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
j
ä Î ä Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b
ff
ú
>
Ï Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
ú
>
Ï Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
Ï
>
Ï Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
j
ä Î ä Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b
ff
ú
>
Ï Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
ú
>
Ï Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
Ï
>
Ï Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
j
ä Î ä Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b · · · ·
&b · · · ·
?bbb · · ·
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
1 %5
Eb A. Hn.
Eb A. Hn.
Bass Tpt.
Tpt.
Cnt.
Cnt.
Euph.
Bar.
Tba.
¡
¢
& ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. ä Ï. ä Ï.
ä Ï.
& ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
&b ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.# ä Ï. ä Ï.
&b Ï.>
j
ä Ï.>
j ä
Ï> Ï ÏÏ Ï
>
ª Ï Ï.# Ï.
Ï.>
J ä ä ÏÏ Ï
>
Ï.# ä Ï.
J
Ï
>
Ï. ä ÏÏ Ï
>
ª ÏÏ. Ï.# Ï. Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b Ï.>
j ä Ï.>
j ä
Ï> Ï ÏÏ Ï
>
ª Ï Ï.# Ï.
Ï.>
J ä ä ÏÏ Ï
>
Ï.# ä Ï.
J
Ï
>
Ï. ä ÏÏ Ï
>
ª ÏÏ. Ï.# Ï. Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b Ï.>
j ä Ï.>
j ä
Ï> Ï
ÏÏ Ï
>
ª Ï Ï.# Ï.
Ï.>#
J
ä ä ÏÏ Ï
>
Ï.# ä Ï.
J Ï
>
Ï. ä ÏÏ Ï
>
ª
ÏÏ. Ï. Ï.
Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b
игр.за 2-м разом
ä
mf
Ï
j Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú
ä Ï
j Ï- Ï Ï Ï Ï# Ï Ïn Ï
&b
игр.за 2-м разом
ä
mf
Ï
j
Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú
ä Ï
j Ï- Ï Ï Ï Ï# Ï Ïn Ï
?
bbb
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï>
j ä
Ï.>
Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.>
=
WWW.PARTITA.RU
9 1.
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
2.
Eb A. Hn.
Eb A. Hn.
Bass Tpt.
Tpt.
Cnt.
Cnt.
Euph.
Bar.
Tba.
¡
¢
& ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. Ï.
J
ä Î
& ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï.
j ä Î
&b ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï.
j ä Î
&b Ï.>
j
ä Ï.>
j ä
Ï> Ï
ÏÏ Ï
>
ª Ï Ï.# Ï.
Ï.>
J ä ä ÏÏ Ï
>
Ï.# ä Ï.
J Ï
>
Ï. ä ÏÏ Ï
>
ª Ï
Ï. Ï. Ï.
Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b Ï.>
j
ä Ï.>
j ä
Ï> Ï ÏÏ Ï
>
ª Ï Ï.# Ï.
Ï.>
J ä ä ÏÏ Ï
>
Ï.# ä Ï.
J Ï
>
Ï. ä ÏÏ Ï
>
ª Ï
Ï. Ï. Ï.
Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b Ï.>
j ä
Ï.>
j ä
Ï> Ï ÏÏ Ï>ª Ï Ï. Ï.
Ï.>
#
J ä ä ÏÏ Ï.>
ä Ï.#
J Ï.>
ä ÏÏ Ï
>
ª ÏÏ. Ï. Ï.
Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b Ï.
Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú
ä Ï Ïn Ï# Ϫ Ï#
Ï. Ï. Ï.
J ä Î
&b Ï.
Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú
ä Ï Ïn Ï# Ϫ Ï#
Ï. Ï. Ï.
J ä Î
?bbb
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï. Ï. Ï.n Ï.n Ï.
j ä Î
13
2
Eb A. Hn.
Eb A. Hn.
Bass Tpt.
Tpt.
Cnt.
Cnt.
Euph.
Bar.
Tba.
¡
¢
& ä Ï.
ä Ï. Ï.
J ä Î
mf
ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï.
& ä Ï. ä Ï. Ï.
j ä Î
mf
ä Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.# Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
ä Ï.
&b ä Ï. ä Ï. Ï.
j ä Î
mf
ä Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
ä Ï.
&b Ï
>
ª Ï
Ï. Ï. Ï.
J ä Î · · ·
&b Ï
>
ª Ï
Ï. Ï. Ï.
J ä Î · · ·
&b
Ï
>
ª Ï Ï. Ï. Ï.
j ä Î · · ·
&b Ϫ Ï#
Ï. Ï. Ï.
J
f
dolce
Ï Ï Ï ú Ï
J
Ï Ï Ï ú Ï
j
Ï Ï Ï ú Ï
j
Ï Ï Ï
&b Ϫ Ï#
Ï. Ï. Ï.
J
f
dolce
Ï Ï Ï ú Ï
J Ï Ï Ï ú Ï
j
Ï Ï Ï ú Ï
j
Ï Ï Ï
?
bbb
Ï. Ï. Ï.n Ï.n Ï.
j ä Î
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
=
2
WWW.PARTITA.RU
17
Eb A. Hn.
Eb A. Hn.
Bass Tpt.
Tpt.
Cnt.
Cnt.
Euph.
Bar.
Tba.
¡
¢
& ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
J
ä Î ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï.
& ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
j ä Î ä Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï.
&b ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
j ä Î ä Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.n Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï.
&b · · · ·
&b · · · ·
&b · · · ·
&b ú Ï
Ï Ï Ï ú Ï
J
Ï Ï Ï ú Ï
j
Ï Ï# Ï ún Ï
J
Ï Ï# Ï
&b ú Ï
Ï Ï Ï ú Ï
J
Ï Ï Ï ú Ï
j
Ï Ï# Ï ún Ï
J
Ï Ï# Ï
?bbb
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä Î
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ïn
j ä
Ï
j ä Ïn
j ä
Ï
j ä
21 3
Eb A. Hn.
Eb A. Hn.
Bass Tpt.
Tpt.
Cnt.
Cnt.
Euph.
Bar.
Tba.
¡
¢
& Ï.
J
ä Î î ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
& Ï.#
j ä Î î ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
&b Ï.
j ä Î î ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
&b î ä Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
j
ä Ï.>
j ä
Ï> Ï ÏÏ Ï
>
ª Ï Ï.# Ï.
Ï.>
J ä ä ÏÏ Ï
>
Ï.# ä Ï.
J
Ï
>
Ï. ä ÏÏ3
&b î ä Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
j ä Ï.>
j ä
Ï> Ï ÏÏ Ï
>
ª Ï Ï.# Ï.
Ï.>
J ä ä ÏÏ Ï
>
Ï.# ä Ï.
J
Ï
>
Ï. ä ÏÏ3
&b î ä Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
j ä
Ï.>
j ä
Ï> Ï
ÏÏ Ï>ª Ï Ï. Ï.
Ï.>#
J
ä ä ÏÏ Ï.>
ä Ï.#
J Ï.>
ä ÏÏ
3
&b Ï ÏÏÏ. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä
mf
Ï
j Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú
ä Ï
j Ï- Ï
&b Ï ÏÏÏ. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä
mf
Ï
j
Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú
ä Ï
j Ï- Ï
?
bbb Ï ÏÏÏ. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
=
3
WWW.PARTITA.RU
25
Eb A. Hn.
Eb A. Hn.
Bass Tpt.
Tpt.
Cnt.
Cnt.
Euph.
Bar.
Tba.
¡
¢
& ä Ï. ä Ï. ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
& ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
&b ä Ï. ä Ï.# ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
&b Ï
>
ª Ï Ï. Ï.# Ï. Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
j
ä Ï.>
j ä
Ï> Ï
ÏÏ Ï
>
ª Ï Ï.# Ï.
Ï.>
J ä ä ÏÏ Ï
>
Ï.# ä Ï.
J Ï
>
Ï. ä Ï Ï
&b Ï
>
ª Ï Ï. Ï.# Ï. Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
Ï.>
j
ä Ï.>
j ä
Ï> Ï ÏÏ Ï
>
ª Ï Ï.# Ï.
Ï.>
J ä ä ÏÏ Ï
>
Ï.# ä Ï.
J Ï
>
Ï. ä Ï Ï
&b Ï
>
ª Ï Ï. Ï. Ï.
Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.> Ï.>
j ä
Ï.>
j ä
Ï> Ï ÏÏ Ï>ª Ï Ï. Ï.
Ï.>
#
J ä ä ÏÏ Ï.>
ä Ï.#
J Ï.>
ä Ï Ï
&b Ï Ï Ï# Ï Ïn Ï Ï.
Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú
ä Ï Ïn Ï#
&b Ï Ï Ï# Ï Ïn Ï Ï.
Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú
ä Ï Ïn Ï#
?bbb
Ï>
j ä
Ï.>
Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
конец29
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
4
Eb A. Hn.
Eb A. Hn.
Bass Tpt.
Tpt.
Cnt.
Cnt.
Euph.
Bar.
Tba.
¡
¢
& ä Ï.
ä Ï.>
Ï.>
J ä Î
mf
ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï.
J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
J
& ä Ï. ä Ï.>
Ï.>
j ä Î
mf
ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
j ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï.
J
ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï.
J
&b ä Ï. ä Ï.>
Ï.>
j ä
f
Ï> ú> Ï Ï>
Ï
> Ï> ú>
Î Ï> ú> Ï Ï> Ï>
Ï
>
&b Ï
>
ª Ï
Ï.>
Ï.>
Ï.>
J ä Î ä
mf
Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï.
j
ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï.
J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï.
J
&b Ï
>
ª Ï
Ï.>
Ï.>
Ï.>
J ä Î
mf
ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
J ä
Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä
Ï.
J ä
Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä
Ï.
J
&b
Ï
>
ª Ï Ï. Ï. Ï.
j ä Î
mf
ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï.
J
ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
ä Ï.
J
&b Ϫ Ï#
Ï.>
Ï.>
Ï.>
J ä
f
Ï
>
n ú> Ï Ï
>
Ï
> Ï> ú>
Î Ï
> ú> Ï Ï>
Ï
>
Ï
>
&b Ϫ Ï#
Ï.>
Ï.>
f
Ï.>
J ä Ï
>
n ú> Ï Ï
>
Ï
> Ï> ú>
Î Ï
> ú> Ï Ï>
Ï
>
Ï
>
?
bbb
Ï.> Ï.>
Ï.>
n Ï.>
n
f
Ï.>
j ä
Ï>b ú> Ï Ï> Ï>
Ï> ú>
Î
Ï>
ú> Ï Ï> Ï> Ï>
=
4
WWW.PARTITA.RU
33
Eb A. Hn.
Eb A. Hn.
Bass Tpt.
Tpt.
Cnt.
Cnt.
Euph.
Bar.
Tba.
¡
¢
& ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
J ä Î
mf
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
& ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
J
ä Î
mf
ä Ï.# ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
&b ú î
mf
ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
&b ä Ï.# Ï. Ï. Ï. Ï.
J ä Î ä
ff
Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> ú.> Ï Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> ú>
&b ä
Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
J
mf
ÞÏ
j
Ï
j
Ï Ï
Ï>
Ï Î ä ÞÏ
j
Ï
j
Ï Ï Ï
>
Ï Î ä ÞÏ
j
Ï
j
Ï Ï
&b ä Ï. Ï. Ï. Ï.
mf
Ï.
J
ÞÏ
j
Ï
j
Ï Ï Ï># Ï Î ä ÞÏn
j
Ï
j
Ï Ï Ï
> Ï Î ä ÞÏ
j
Ï
j
Ï Ï
&b ú î ä
mf
Ï
j Ï# Ï Ï Ï ä Ï
j Ï Ï Ï Ï
&b ú î ä
mf
Ï
j Ï# Ï Ï Ï ä Ï
j Ï Ï Ï Ï
?bbb
ú
î
mf
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
Ï
j ä
36 1.
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
2. %
Eb A. Hn.
Eb A. Hn.
Bass Tpt.
Tpt.
Cnt.
Cnt.
Euph.
Bar.
Tba.
¡
¢
& ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
f
Ï.>
ª
Ï> Ï.> Ï.>
# Ï.>
jä Ï>
ä Ï.# ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
& ä Ï.# ä Ï.
ä Ï.
ä Ï.
f
Ï.>
# ª Ï> Ï.> Ï.>
# Ï.>
jä Ï
>
ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
&b ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
f
Ï.>
ª Ï
>
Ï.>
Ï.>
# Ï.>
jä Ï>
ä Ï.n ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.# ä Ï. ä Ï. ä Ï.
&b
Ï Ï.>Ï.>Ï.> Ï.> Ϫ Ï Ï. Ï. Ï
J ä Î Î Ï>
ä Ï.>
Ï.>
Ï.>
# Ï.>
n Ϫ Ï
J
Ï#
J ä Î ä Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b Ï>
Ï ä
f
Ï
j
Ϫ Ï Ï. Ï.
Ï
jä Î Î
Ï>
Ï
>
#
Ï ä Ï
J
Ϫ Ï Ï.# Ï. Ï
J ä Î ä Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b
f
Ï># Ï ä Ï
j
Ϫ Ï Ï. Ï.
Ï
jä Î Î Ï>
Ï
>
# Ï# ä Ïn
J
Ϫ Ï Ï.# Ï.
Ï#
J
ä Î ä Ï
>
Ï
>
Ï.>
Ï.>
&b ä Ï
j Ï# Ï Ïª Ï Ï>
f
Ï.>ª Ï
>
Ï.>
Ï.>
# Ï.>
jä Ï
>
ä
Ï
j Ï# Ïn Ï
Ï Ï
jä Ï. Ï. Ï.
&b ä Ï
j Ï# Ï Ïª Ï Ï>
f
Ï.>ª Ï
>
Ï.>
Ï.>
# Ï.>
j
ä Ï
>
ä Ï
j Ï# Ïn Ï
Ï Ï
j
ä Ï. Ï. Ï.
?
bbb
Ï
jä
Ï
j ä
Ï
jä
Ï> fÏ.>
ª
Ï> Ï.> Ï.>
# Ï.>
jä
Ï>
Ï
jä
Ï#
j ä
Ï
jä
Ï#
jä Ï
jä
Ï
j ä
Ï
jä
Ï
jä
=
5
WWW.PARTITA.RU

More Related Content

Viewers also liked

Hino de Pacajus
Hino de PacajusHino de Pacajus
Hino de Pacajus
Partitura de Banda
 
Hino de Caucaia
Hino de CaucaiaHino de Caucaia
Hino de Caucaia
Partitura de Banda
 
Hino de Farias Brito
Hino de Farias BritoHino de Farias Brito
Hino de Farias Brito
Partitura de Banda
 
Hino de Ibicuitinga
Hino de IbicuitingaHino de Ibicuitinga
Hino de Ibicuitinga
Partitura de Banda
 
hino de caririaçu
hino de caririaçuhino de caririaçu
hino de caririaçu
Partitura de Banda
 
Hino de Maracanaú
Hino de MaracanaúHino de Maracanaú
Hino de Maracanaú
Partitura de Banda
 
Hino de Morada Nova
Hino de Morada NovaHino de Morada Nova
Hino de Morada Nova
Partitura de Banda
 
Hino de Cariús
Hino de CariúsHino de Cariús
Hino de Cariús
Partitura de Banda
 
Hino de Missao Velha
Hino de Missao VelhaHino de Missao Velha
Hino de Missao Velha
Partitura de Banda
 
Hino de Fortaleza
Hino de FortalezaHino de Fortaleza
Hino de Fortaleza
Partitura de Banda
 
A marcha - V. Rounov
A marcha - V. RounovA marcha - V. Rounov
A marcha - V. Rounov
Partitura de Banda
 
Hino de São Luis do Curu
Hino de São Luis do CuruHino de São Luis do Curu
Hino de São Luis do Curu
Partitura de Banda
 
Hino de Palhano
Hino de PalhanoHino de Palhano
Hino de Palhano
Partitura de Banda
 
A Marcha - V. Shabalin
A Marcha - V. ShabalinA Marcha - V. Shabalin
A Marcha - V. Shabalin
Partitura de Banda
 
Hino de Canindé
Hino de CanindéHino de Canindé
Hino de Canindé
Partitura de Banda
 
A marcha da Liberdade
A marcha da LiberdadeA marcha da Liberdade
A marcha da Liberdade
Partitura de Banda
 
Hino de Paramoti
Hino de ParamotiHino de Paramoti
Hino de Paramoti
Partitura de Banda
 
Great moments in cinema
Great moments in cinemaGreat moments in cinema
Great moments in cinema
Partitura de Banda
 
Queen in concert
Queen in concertQueen in concert
Queen in concert
Partitura de Banda
 
Band Folio.Book 2 - Tuba
Band Folio.Book 2 - TubaBand Folio.Book 2 - Tuba
Band Folio.Book 2 - Tuba
Partitura de Banda
 

Viewers also liked (20)

Hino de Pacajus
Hino de PacajusHino de Pacajus
Hino de Pacajus
 
Hino de Caucaia
Hino de CaucaiaHino de Caucaia
Hino de Caucaia
 
Hino de Farias Brito
Hino de Farias BritoHino de Farias Brito
Hino de Farias Brito
 
Hino de Ibicuitinga
Hino de IbicuitingaHino de Ibicuitinga
Hino de Ibicuitinga
 
hino de caririaçu
hino de caririaçuhino de caririaçu
hino de caririaçu
 
Hino de Maracanaú
Hino de MaracanaúHino de Maracanaú
Hino de Maracanaú
 
Hino de Morada Nova
Hino de Morada NovaHino de Morada Nova
Hino de Morada Nova
 
Hino de Cariús
Hino de CariúsHino de Cariús
Hino de Cariús
 
Hino de Missao Velha
Hino de Missao VelhaHino de Missao Velha
Hino de Missao Velha
 
Hino de Fortaleza
Hino de FortalezaHino de Fortaleza
Hino de Fortaleza
 
A marcha - V. Rounov
A marcha - V. RounovA marcha - V. Rounov
A marcha - V. Rounov
 
Hino de São Luis do Curu
Hino de São Luis do CuruHino de São Luis do Curu
Hino de São Luis do Curu
 
Hino de Palhano
Hino de PalhanoHino de Palhano
Hino de Palhano
 
A Marcha - V. Shabalin
A Marcha - V. ShabalinA Marcha - V. Shabalin
A Marcha - V. Shabalin
 
Hino de Canindé
Hino de CanindéHino de Canindé
Hino de Canindé
 
A marcha da Liberdade
A marcha da LiberdadeA marcha da Liberdade
A marcha da Liberdade
 
Hino de Paramoti
Hino de ParamotiHino de Paramoti
Hino de Paramoti
 
Great moments in cinema
Great moments in cinemaGreat moments in cinema
Great moments in cinema
 
Queen in concert
Queen in concertQueen in concert
Queen in concert
 
Band Folio.Book 2 - Tuba
Band Folio.Book 2 - TubaBand Folio.Book 2 - Tuba
Band Folio.Book 2 - Tuba
 

More from Partitura de Banda

Jubileu
JubileuJubileu
59 Mobral
59 Mobral59 Mobral
4 Tenentes
4 Tenentes4 Tenentes
4 Tenentes
Partitura de Banda
 
4 Dias de Viagem
4 Dias de Viagem4 Dias de Viagem
4 Dias de Viagem
Partitura de Banda
 
Batista de Melo
Batista de MeloBatista de Melo
Batista de Melo
Partitura de Banda
 
Hino do soldado do fogo
Hino do soldado do fogoHino do soldado do fogo
Hino do soldado do fogo
Partitura de Banda
 
Fotos Variadas
Fotos VariadasFotos Variadas
Fotos Variadas
Partitura de Banda
 
Fotos antigas(5)
Fotos antigas(5)Fotos antigas(5)
Fotos antigas(5)
Partitura de Banda
 
El Plebeyo
El PlebeyoEl Plebeyo
El Plebeyo
Partitura de Banda
 
La Saeta
La SaetaLa Saeta
A mi Madre Celestial
A mi Madre CelestialA mi Madre Celestial
A mi Madre Celestial
Partitura de Banda
 
Malagueña Salerosa
Malagueña SalerosaMalagueña Salerosa
Malagueña Salerosa
Partitura de Banda
 
Gonna fly now
Gonna fly nowGonna fly now
Gonna fly now
Partitura de Banda
 
Bayerische Polka
Bayerische PolkaBayerische Polka
Bayerische Polka
Partitura de Banda
 
Pavane pour une infante défunte
Pavane pour une infante défuntePavane pour une infante défunte
Pavane pour une infante défunte
Partitura de Banda
 
Prelude in D minor
Prelude in D minorPrelude in D minor
Prelude in D minor
Partitura de Banda
 
Aragonaíse - From the Suite Carmen
Aragonaíse - From the Suite CarmenAragonaíse - From the Suite Carmen
Aragonaíse - From the Suite Carmen
Partitura de Banda
 
Amorpheus
AmorpheusAmorpheus
A Conquista do Paraíso
A Conquista do ParaísoA Conquista do Paraíso
A Conquista do Paraíso
Partitura de Banda
 
Jauja
JaujaJauja

More from Partitura de Banda (20)

Jubileu
JubileuJubileu
Jubileu
 
59 Mobral
59 Mobral59 Mobral
59 Mobral
 
4 Tenentes
4 Tenentes4 Tenentes
4 Tenentes
 
4 Dias de Viagem
4 Dias de Viagem4 Dias de Viagem
4 Dias de Viagem
 
Batista de Melo
Batista de MeloBatista de Melo
Batista de Melo
 
Hino do soldado do fogo
Hino do soldado do fogoHino do soldado do fogo
Hino do soldado do fogo
 
Fotos Variadas
Fotos VariadasFotos Variadas
Fotos Variadas
 
Fotos antigas(5)
Fotos antigas(5)Fotos antigas(5)
Fotos antigas(5)
 
El Plebeyo
El PlebeyoEl Plebeyo
El Plebeyo
 
La Saeta
La SaetaLa Saeta
La Saeta
 
A mi Madre Celestial
A mi Madre CelestialA mi Madre Celestial
A mi Madre Celestial
 
Malagueña Salerosa
Malagueña SalerosaMalagueña Salerosa
Malagueña Salerosa
 
Gonna fly now
Gonna fly nowGonna fly now
Gonna fly now
 
Bayerische Polka
Bayerische PolkaBayerische Polka
Bayerische Polka
 
Pavane pour une infante défunte
Pavane pour une infante défuntePavane pour une infante défunte
Pavane pour une infante défunte
 
Prelude in D minor
Prelude in D minorPrelude in D minor
Prelude in D minor
 
Aragonaíse - From the Suite Carmen
Aragonaíse - From the Suite CarmenAragonaíse - From the Suite Carmen
Aragonaíse - From the Suite Carmen
 
Amorpheus
AmorpheusAmorpheus
Amorpheus
 
A Conquista do Paraíso
A Conquista do ParaísoA Conquista do Paraíso
A Conquista do Paraíso
 
Jauja
JaujaJauja
Jauja
 

A marcha do filme - Romance Cruel

  • 1. 4 4 4 4 44 44 44 4 4 4 4 4 4 44 q = 115 МАРШ из к-ма "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" А.Петров Alto Horn in Eb 1 Alto Horn in Eb 2 Tenor in Bb 2 Trumpet in Bb Cornet in Bb 1 Cornet in Bb 2 Tenor in Bb 1 Baritone Tuba ¡ ¢ & · · · · & · · · · &b · · · · &b ff ú > Ï Ï > Ï > Ï.> Ï.> ú > Ï Ï > Ï > Ï.> Ï.> Ï > Ï Ï > Ï > Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> j ä Î ä Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b ff ú > Ï Ï > Ï > Ï.> Ï.> ú > Ï Ï > Ï > Ï.> Ï.> Ï > Ï Ï > Ï > Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> j ä Î ä Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b ff ú > Ï Ï > Ï > Ï.> Ï.> ú > Ï Ï > Ï > Ï.> Ï.> Ï > Ï Ï > Ï > Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> j ä Î ä Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b · · · · &b · · · · ?bbb · · · Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª 1 %5 Eb A. Hn. Eb A. Hn. Bass Tpt. Tpt. Cnt. Cnt. Euph. Bar. Tba. ¡ ¢ & ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. & ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. &b ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.# ä Ï. ä Ï. &b Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï > ª Ï Ï.# Ï. Ï.> J ä ä ÏÏ Ï > Ï.# ä Ï. J Ï > Ï. ä ÏÏ Ï > ª ÏÏ. Ï.# Ï. Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï > ª Ï Ï.# Ï. Ï.> J ä ä ÏÏ Ï > Ï.# ä Ï. J Ï > Ï. ä ÏÏ Ï > ª ÏÏ. Ï.# Ï. Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï > ª Ï Ï.# Ï. Ï.># J ä ä ÏÏ Ï > Ï.# ä Ï. J Ï > Ï. ä ÏÏ Ï > ª ÏÏ. Ï. Ï. Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b игр.за 2-м разом ä mf Ï j Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú ä Ï j Ï- Ï Ï Ï Ï# Ï Ïn Ï &b игр.за 2-м разом ä mf Ï j Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú ä Ï j Ï- Ï Ï Ï Ï# Ï Ïn Ï ? bbb Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï> j ä Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> = WWW.PARTITA.RU
  • 2. 9 1. ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª 2. Eb A. Hn. Eb A. Hn. Bass Tpt. Tpt. Cnt. Cnt. Euph. Bar. Tba. ¡ ¢ & ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. J ä Î & ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. j ä Î &b ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. j ä Î &b Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï > ª Ï Ï.# Ï. Ï.> J ä ä ÏÏ Ï > Ï.# ä Ï. J Ï > Ï. ä ÏÏ Ï > ª Ï Ï. Ï. Ï. Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï > ª Ï Ï.# Ï. Ï.> J ä ä ÏÏ Ï > Ï.# ä Ï. J Ï > Ï. ä ÏÏ Ï > ª Ï Ï. Ï. Ï. Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï>ª Ï Ï. Ï. Ï.> # J ä ä ÏÏ Ï.> ä Ï.# J Ï.> ä ÏÏ Ï > ª ÏÏ. Ï. Ï. Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b Ï. Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú ä Ï Ïn Ï# Ϫ Ï# Ï. Ï. Ï. J ä Î &b Ï. Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú ä Ï Ïn Ï# Ϫ Ï# Ï. Ï. Ï. J ä Î ?bbb Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï. Ï. Ï.n Ï.n Ï. j ä Î 13 2 Eb A. Hn. Eb A. Hn. Bass Tpt. Tpt. Cnt. Cnt. Euph. Bar. Tba. ¡ ¢ & ä Ï. ä Ï. Ï. J ä Î mf ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. & ä Ï. ä Ï. Ï. j ä Î mf ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.# Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. &b ä Ï. ä Ï. Ï. j ä Î mf ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. &b Ï > ª Ï Ï. Ï. Ï. J ä Î · · · &b Ï > ª Ï Ï. Ï. Ï. J ä Î · · · &b Ï > ª Ï Ï. Ï. Ï. j ä Î · · · &b Ϫ Ï# Ï. Ï. Ï. J f dolce Ï Ï Ï ú Ï J Ï Ï Ï ú Ï j Ï Ï Ï ú Ï j Ï Ï Ï &b Ϫ Ï# Ï. Ï. Ï. J f dolce Ï Ï Ï ú Ï J Ï Ï Ï ú Ï j Ï Ï Ï ú Ï j Ï Ï Ï ? bbb Ï. Ï. Ï.n Ï.n Ï. j ä Î Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä = 2 WWW.PARTITA.RU
  • 3. 17 Eb A. Hn. Eb A. Hn. Bass Tpt. Tpt. Cnt. Cnt. Euph. Bar. Tba. ¡ ¢ & ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. J ä Î ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. & ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. j ä Î ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. &b ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. j ä Î ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.n Ï. Ï. Ï. ä Ï. ä Ï. &b · · · · &b · · · · &b · · · · &b ú Ï Ï Ï Ï ú Ï J Ï Ï Ï ú Ï j Ï Ï# Ï ún Ï J Ï Ï# Ï &b ú Ï Ï Ï Ï ú Ï J Ï Ï Ï ú Ï j Ï Ï# Ï ún Ï J Ï Ï# Ï ?bbb Ï j ä Ï j ä Ï j ä Î Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ïn j ä Ï j ä Ïn j ä Ï j ä 21 3 Eb A. Hn. Eb A. Hn. Bass Tpt. Tpt. Cnt. Cnt. Euph. Bar. Tba. ¡ ¢ & Ï. J ä Î î ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. & Ï.# j ä Î î ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. &b Ï. j ä Î î ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. &b î ä Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï > ª Ï Ï.# Ï. Ï.> J ä ä ÏÏ Ï > Ï.# ä Ï. J Ï > Ï. ä ÏÏ3 &b î ä Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï > ª Ï Ï.# Ï. Ï.> J ä ä ÏÏ Ï > Ï.# ä Ï. J Ï > Ï. ä ÏÏ3 &b î ä Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï>ª Ï Ï. Ï. Ï.># J ä ä ÏÏ Ï.> ä Ï.# J Ï.> ä ÏÏ 3 &b Ï ÏÏÏ. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä mf Ï j Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú ä Ï j Ï- Ï &b Ï ÏÏÏ. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä mf Ï j Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú ä Ï j Ï- Ï ? bbb Ï ÏÏÏ. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä = 3 WWW.PARTITA.RU
  • 4. 25 Eb A. Hn. Eb A. Hn. Bass Tpt. Tpt. Cnt. Cnt. Euph. Bar. Tba. ¡ ¢ & ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. & ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. &b ä Ï. ä Ï.# ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. &b Ï > ª Ï Ï. Ï.# Ï. Ï > Ï > Ï.> Ï.> Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï > ª Ï Ï.# Ï. Ï.> J ä ä ÏÏ Ï > Ï.# ä Ï. J Ï > Ï. ä Ï Ï &b Ï > ª Ï Ï. Ï.# Ï. Ï > Ï > Ï.> Ï.> Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï > ª Ï Ï.# Ï. Ï.> J ä ä ÏÏ Ï > Ï.# ä Ï. J Ï > Ï. ä Ï Ï &b Ï > ª Ï Ï. Ï. Ï. Ï > Ï > Ï.> Ï.> Ï.> j ä Ï.> j ä Ï> Ï ÏÏ Ï>ª Ï Ï. Ï. Ï.> # J ä ä ÏÏ Ï.> ä Ï.# J Ï.> ä Ï Ï &b Ï Ï Ï# Ï Ïn Ï Ï. Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú ä Ï Ïn Ï# &b Ï Ï Ï# Ï Ïn Ï Ï. Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ï ú ä Ï Ïn Ï# ?bbb Ï> j ä Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä конец29 ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª 4 Eb A. Hn. Eb A. Hn. Bass Tpt. Tpt. Cnt. Cnt. Euph. Bar. Tba. ¡ ¢ & ä Ï. ä Ï.> Ï.> J ä Î mf ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J & ä Ï. ä Ï.> Ï.> j ä Î mf ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. j ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J &b ä Ï. ä Ï.> Ï.> j ä f Ï> ú> Ï Ï> Ï > Ï> ú> Î Ï> ú> Ï Ï> Ï> Ï > &b Ï > ª Ï Ï.> Ï.> Ï.> J ä Î ä mf Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. j ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J &b Ï > ª Ï Ï.> Ï.> Ï.> J ä Î mf ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J &b Ï > ª Ï Ï. Ï. Ï. j ä Î mf ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. ä Ï. J &b Ϫ Ï# Ï.> Ï.> Ï.> J ä f Ï > n ú> Ï Ï > Ï > Ï> ú> Î Ï > ú> Ï Ï> Ï > Ï > &b Ϫ Ï# Ï.> Ï.> f Ï.> J ä Ï > n ú> Ï Ï > Ï > Ï> ú> Î Ï > ú> Ï Ï> Ï > Ï > ? bbb Ï.> Ï.> Ï.> n Ï.> n f Ï.> j ä Ï>b ú> Ï Ï> Ï> Ï> ú> Î Ï> ú> Ï Ï> Ï> Ï> = 4 WWW.PARTITA.RU
  • 5. 33 Eb A. Hn. Eb A. Hn. Bass Tpt. Tpt. Cnt. Cnt. Euph. Bar. Tba. ¡ ¢ & ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. J ä Î mf ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. & ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. J ä Î mf ä Ï.# ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. &b ú î mf ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. &b ä Ï.# Ï. Ï. Ï. Ï. J ä Î ä ff Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> ú.> Ï Ï.> Ï.> Ï.> Ï.> ú> &b ä Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. J mf ÞÏ j Ï j Ï Ï Ï> Ï Î ä ÞÏ j Ï j Ï Ï Ï > Ï Î ä ÞÏ j Ï j Ï Ï &b ä Ï. Ï. Ï. Ï. mf Ï. J ÞÏ j Ï j Ï Ï Ï># Ï Î ä ÞÏn j Ï j Ï Ï Ï > Ï Î ä ÞÏ j Ï j Ï Ï &b ú î ä mf Ï j Ï# Ï Ï Ï ä Ï j Ï Ï Ï Ï &b ú î ä mf Ï j Ï# Ï Ï Ï ä Ï j Ï Ï Ï Ï ?bbb ú î mf Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä Ï j ä 36 1. ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª 2. % Eb A. Hn. Eb A. Hn. Bass Tpt. Tpt. Cnt. Cnt. Euph. Bar. Tba. ¡ ¢ & ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. f Ï.> ª Ï> Ï.> Ï.> # Ï.> jä Ï> ä Ï.# ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. & ä Ï.# ä Ï. ä Ï. ä Ï. f Ï.> # ª Ï> Ï.> Ï.> # Ï.> jä Ï > ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. &b ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. f Ï.> ª Ï > Ï.> Ï.> # Ï.> jä Ï> ä Ï.n ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.# ä Ï. ä Ï. ä Ï. &b Ï Ï.>Ï.>Ï.> Ï.> Ϫ Ï Ï. Ï. Ï J ä Î Î Ï> ä Ï.> Ï.> Ï.> # Ï.> n Ϫ Ï J Ï# J ä Î ä Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b Ï> Ï ä f Ï j Ϫ Ï Ï. Ï. Ï jä Î Î Ï> Ï > # Ï ä Ï J Ϫ Ï Ï.# Ï. Ï J ä Î ä Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b f Ï># Ï ä Ï j Ϫ Ï Ï. Ï. Ï jä Î Î Ï> Ï > # Ï# ä Ïn J Ϫ Ï Ï.# Ï. Ï# J ä Î ä Ï > Ï > Ï.> Ï.> &b ä Ï j Ï# Ï Ïª Ï Ï> f Ï.>ª Ï > Ï.> Ï.> # Ï.> jä Ï > ä Ï j Ï# Ïn Ï Ï Ï jä Ï. Ï. Ï. &b ä Ï j Ï# Ï Ïª Ï Ï> f Ï.>ª Ï > Ï.> Ï.> # Ï.> j ä Ï > ä Ï j Ï# Ïn Ï Ï Ï j ä Ï. Ï. Ï. ? bbb Ï jä Ï j ä Ï jä Ï> fÏ.> ª Ï> Ï.> Ï.> # Ï.> jä Ï> Ï jä Ï# j ä Ï jä Ï# jä Ï jä Ï j ä Ï jä Ï jä = 5 WWW.PARTITA.RU