SlideShare a Scribd company logo
80
GÜNDE
DEVRÝ
ÂLEM
Jules Verne
Okuma Kitaplarý Serisi -1
Temel Seviye
2
Hazýrlayanlar
Tuncay ÖZTÜRK
Sezgin AKÇAY
Salih GÜN
Ercan TAÞDEMÝR
Kapak ve Sayfa Tasarýmý
Ayhan KARAKUÞ
Murat ALTINDAÐ
Turgay ABLAK
Yayýna Hazýrlýk
Sürat Dizgi ve Grafik
Resimleyen
Mehmet SEVÝNÇ
Film Çýkýþ
S.G.S.M.
ISBN: 978-9944-450-14-0
Basým Yeri ve Yýlý
Çaðlayan A.Þ.
Sarnýç Yolu Üzeri Nu. 7
GAZÝEMÝR-ÝZMÝR
Tel: (0.232) 252 22 85
Kasým 2010
Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad.
Haminne Çeþmesi Sok.
Baran Ýþ Merkezi Nu. 13 34696
ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL
P.K. 198
81020 ACIBADEM-ÝSTANBUL
telefon : (0.216) 522 09 00 (Pbx)
fax : (0.216) 443 98 39w w w . d i l s e t . c o m
Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý
yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn
elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir
kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve
depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý,
Copyright © Sürat Basým Reklamcýlýk ve Eðitim
Araçlarý Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir.
Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun
Ýmla Kýlavuzu (2008) esas alýnmýþtýr.
3
4
YIL 1872. LONDRA’DA GÜZEL BÝR EV.
... BU EVDE PHILEAS FOGG YAÞIYOR. PHILEAS FOGG;
TÝTÝZ, SOÐUKKANLI VE SOYLU BÝR ADAMDIR. SAAT BEÞ BUÇUK
TIRAÞINIZ ÝÇÝN SU
GETÝRÝYORUM EFENDÝM.
5
UMARIM, SU ÇOK
SICAK DEÐÝLDÝR.
BU SU ÝKÝ DERECE
DAHA SICAK. EN AZ
ÝKÝ DERECE DAHA
SICAK PHILIP!
ABARTIYORSUN
UZ, EFENDÝM.
AAAHH!
NE
OLDU
BAYIM?
EVET, SU ÇOK SICAK.
ARTIK SENÝNLE ÇALIÞ-
MAK ÝSTEMÝYORUM.
BENÝ YAKMAK MI
ÝSTÝYORSUN? SENÝ
ÝÞTEN ÇIKARIYORUM.
ÇOK ÞÜKÜR
SONUNDA
KURTULUYORUM.
EFENDÝM, ÝYÝ BÝR
ÝNSAN; AMA ÇOK TÝTÝZ.
ONUNLA ÇALIÞMAK ÇOK
ZOR. YENÝ HÝZMETÇÝYE
ÜZÜLÜYORUM.
PHILIP’IN YERÝNE YENÝ BÝR
HÝZMETÇÝ GELÝYOR.
DEMEK ADIN
JEAN PASSEPORTOUT...
FRANSIZSIN,
ÖYLE MÝ? BU ÝÞTE
TECRÜBEN VAR MI?
6
ÞEYY, ÇOK TECRÜBEM
YOK. ÞARKICILIK,
BEDEN EÐÝTÝMÝ
ÖÐRETMENLÝÐÝ VE
FUTBOLCULUK GÝBÝ
MESLEKLERDE
TECRÜBEM VAR.
FAKAT BU
MESLEKLERÝN KAZAN-
CI ÇOK AZ. ARTIK
DAHA RAHAT YAÞA-
MAK ÝSTÝYORUM.
BU CEVAP, PHILEAS FOGG’UN HOÞUNA
GÝDÝYOR. ONU ÝÞE ALIYOR.
HEMEN ÝÞE BAÞLAYIN.
SAÐ OLUN
EFENDÝM.
BU ADAM ÇOK
SOÐUKKANLI
BEN REFORM KULÜBÜNÜN ÜYESÝYÝM. ÞÝMDÝ
KULUBE GÝDÝYORUM. ORADA DOSTLARIMLA
BULUÞUYOR, ONLARLA SOHBET EDÝYORUM.
TAMAM
ANLIYORUM
BAYIM.
BU BÝR HÝZMETÇÝ
ELBÝSESÝ. DURUMU
ÝYÝ GÖRÜNÜYOR.
BU ÝÞ ÇOK
GÜZEL.
7
ERTESÝ GÜN HER ZAMANKÝ GÝBÝ. . .
BEN KULÜBE
GÝDÝYORUM.
ÝYÝ EÐLENCELER BAYIM.
BAZI ÝNSANLAR ÇOK
RAHAT YAÞIYOR.
BAY FOGG, GÜNLÜK GAZETELERÝ OKUYOR
VE DÜÞÜNÜYOR.
GAZETEDE BANKA SOYGUNU
HABERÝ VAR. POLÝS, HIRSIZI
ARIYOR. POLÝS, HIRSIZI BULAN
KÝÞÝYE ÝKÝ BÝN STERLÝN PARA
ÖDÜLÜ VERÝYOR.
DÜNYA ÇOK BÜYÜK.
HIRSIZLAR MUTLAKA
BÝR YER BULUR.
BENCE HIRSIZ
DEÐÝL BU. ELLÝ BEÞ
BÝN STERLÝNÝ
ÇALMAK CESARET
ÝSTER.
8
HIRSIZ, SOYLU BÝR
ADAM. GAZETEDE
ÖYLE YAZIYOR.
HIRSIZIN KAÇMASI
ÝMKÂNSIZ.
BU FÝKRÝNE
KATILMIYORUM.
DÜNYA ÇOK BÜYÜK.
GÜNÜMÜZDE
ÝNSANLAR
ÇOK HIZLI
HAREKET
EDÝYOR.
DOÐRU. ÜÇ AYDA TÜM
DÜNYA DOLAÞILIR.
HAYIR, SEKSEN
GÜNDE MÜMKÜN BU.
SENÝNLE
DÖRT BÝN
STERLÝNE
BAHSE
GÝRÝYORUM.
BU SÜREDE
YOLCULUK
MÜMKÜN
DEÐÝL.
9
PHILEAS FOGG
KARÞILIK VERÝYOR.
SENÝNLE YÝRMÝ BÝN
STERLÝNE BAHSE
GÝRÝYORUM. BU
PARA SERVETÝMÝN
YARISI.
UZUN SÜRE TEKRARLANIYOR BU SÖZLER.
VAY
CANINA! YÝRMÝ BÝN
STERLÝN!
NE
YAPIYORUZ
BEYLER?
KABUL EDÝYORUZ.
PHILEAS FOGG’UN
ARKADAÞLARI BU CEVABA
ÇOK ÞAÞIRIYOR.
10
OFF! ÇOK
ZOR. ACABA
BAÞARIR MI?
BU KADAR KISA SÜREDE
MÜMKÜN DEÐÝL. DÜNYA
ÇOK BÜYÜK. BAY FOGG
BAHSÝ KAZANAMAZ.
BAY PASSEPORTOUT.
EÞYALARI HAZIRLA. DÜNYA
TURUNA ÇIKIYORUZ.
BU GECE HEMEN
YOLA ÇIKIYORUM.
21 ARALIK
CUMARTESÝ GÜNÜ
SABAH SAAT
8.45’TE BURADAYIM.
TAM SEKSEN
GÜN SONRA
BAYLAR BENÝ
ÝZLEYÝN.
FOGG EVE VARIYOR.
11
NEEE! DÜNYA
TURU MU?
DÜNYA
TURUNA MI
ÇIKIYORUZ?
EVET
PASSEPARTOUT
ÇABUK OL.
BU GECE
HAREKET
EDÝYORUZ.
DÜNYA TURU!
DÜNYA TURU!
AL ÞU PARALARI BÝR ÇANTAYA
KOY. YOL MASRAFLARI ÝÇÝN.
BURADA TAM YÝRMÝ BÝN
STERLÝN VAR.
DEMEK YÝRMÝ
BÝN STERLÝN
VAR.
12
KISA SÜRE ÝÇÝNDE BAY FOGG VE
YARDIMCISI ÝSTASYONA VARIYORLAR.
ÝÞTE ARKADAÞLARIM ORADALAR. BÝZÝ
UÐURLUYORLAR. BÝLÝYOR MUSUN
PASSEPARTOUT? ONLARLA ARAMIZDA
BÝR BAHÝS VAR.
EVET, 80 GÜNDE DÜNYA TURU
HAKKINDA BÝR BAHÝS BU.
BAHÝS MÝ?
YOLCULUK SIRASINDA HER
ÜLKEDEN VÝZE ALIRIM. SONRA
BUNU SÝZE GÖSTERÝRÝM.
SÝZE GÜVENÝYORUZ
BAY FOGG.
SEKSEN GÜN
SONRA TEKRAR
BURADAYIZ.
SAAT, SEKÝZ KIRK BEÞTE TREN YOLA
ÇIKIYOR.
13
BÜTÜN LONDRA BU HABERÝ KONUÞUYOR.
GAZETELER YAZIYOR...
SON HABERLER...
BAY PHILEAS FOGG 80
GÜNLÜK DÜNYA TURUNA
ÇIKIYOR.
BÝLÝYOR MUSUN? BENCE BAY
FOGG BAHSÝ KAZANIR.
BÖYLE BÝR DÜNYA TURU
MÜMKÜN DEÐÝL. FOGG BU
BAHSÝ KAZANAMAZ.
HERKES FARKLI ÞEYLER SÖYLÜYOR.
BENCE KAYBEDER. SEKSEN
GÜNDE DÜNYA DOLAÞILMAZ.
BENCE
KAZANIR.
BENCE DE
KAYBEDER.
14
BANKA HIRSIZI
BURAYA GELÝRSE
ELÝMDEN KAÇAMAZ.
HAYDÝ FÝX. GEMÝ DEMÝR
ATIYOR. BANKA HIRSIZI
BU GEMÝDE OLABÝLÝR.
BU ADAMLA ÝLGÝLÝ
BÝLGÝLER ELÝMDE.
BU ADAM UZUN
BOYLU, ZARÝF,
KÝBAR BÝR ADAM.
VE GEMÝ RIHTIMA YAKLAÞIYOR.
YOLCULAR KARAYA ÝNÝYOR.
ÝNGÝLTERE, TÜM DEDEKTÝFLERÝNE
HABER GÖNDERÝR.
AFFEDERSÝNÝZ
BEYEFENDÝ. SÝZ
ÝNGÝLÝZSÝNÝZ
DEÐÝL MÝ?
ÝNGÝLÝZ
KONSOLOSLUÐU
NEREDE ACABA?
VÝZE ALMAK
ÝSTÝYORUM.
EVET, DOÐRU.
ÝNGÝLÝZ
VATANDAÞIYIM.
15
TARÝFLER
BU ADAMI
GÖSTERÝYOR.
BEN BU BEYÝN YANINDA
ÇALIÞIYORUM.
ONUN YARDIMCISIYIM.
YOLA DEVAM
ETMEK ÝÇÝN VÝZE
GEREKÝYOR.
EFENDÝNE SÖYLE.
KENDÝSÝ KONSOLOSLUÐA
GÝTMEK ZORUNDA.
TAMAM BEN ÞÝMDÝ
GÝDÝYORUM ONA
SÖYLERÝM.
PPAASSSSEEPPAARRTTOOUUTT GGEEMMÝÝYYEE
DDÖÖNNÜÜYYOORR.. FFÝÝXX ÝÝSSEE,, SSÜÜ-
VVEEYYÞÞ''TTEEKKÝÝ ÝÝNNGGÝÝLLÝÝZZ KKOONN-
SSOOLLOOSSLLUUÐÐUUNNAA GGÝÝDDÝÝYYOORR..
FFÝÝXX KKOONNSSOOLLOOSSLLUUÐÐUUNN YYEERRÝÝNNÝÝ
TTAARRÝÝFF EEDDÝÝYYOORR..
NEDEN ACELE
EDÝYORSUN
BAYIM?
KONSOLOS BEY! BEN DEDEKTÝF
FÝX. BÝR BANKA HIRSIZINI
TAKÝP EDÝYORUM. DEVLET
TARAFINDAN GÖREVLÝYÝM.
KONSOLOS BEY.
O ADAM BÝRAZ
SONRA BURAYA
GELÝYOR.
BENDEN NE
ÝSTÝYORSUNUZ
DEDEKTÝF?
LÜTFEN ONU
TUTUKLAYIN.
KONSOLOS BEY NEREDE?
ONUNLA GÖRÜÞMEK
ÝSTÝYORUM!
16
O ADAM HIRSIZ DEÐÝL.
BEN BUNA ÝNANMIYORUM.
SÝZ BENÝ TANIMI-
YORSUNUZ KONSOLOS
BEY. BEN ÇOK ÜNLÜ
BÝR DEDEKTÝFÝM.
BANKA HIRSIZI
KESÝNLÝKLE BU ADAM.
BÝRAZ SONRA BAY FOGG
KONSOLOSLUÐA GELÝYOR.
MERHABA KON-
SOLOS BEY.
BUYRUN BAYIM.
HOÞ GELDÝNÝZ.
O SIRADA KONSO-
LOS, BAY FOGG'UN
PASAPORTUNU
ÝNCELÝYOR.
TAMAM BEL-
GELERÝNÝZ VE
VÝZENÝZ HAZIR.
TEÞEKKÜRLER
KONSOLOS BEY.
ÝYÝ YOLCULUKLAR
BAY FOGG.
BENCE DÜRÜST VE
GÜVENÝLÝR BÝR KÝÞÝ.
BELGELER TAMAM.
BU BELGELER
GERÇEÐÝ
DEÐÝÞTÝRMEZ.
FÝX, RIHTIMDA GEZEN
PASSEPARTOUT'U BULUYOR.
BAY
PASSEPARTOUT
NASILSINIZ?
TEÞEKKÜR
EDERÝM BAYIM.
ÝYÝYÝM.
17
EFENDÝNÝZ
VE SÝZ ÇOK
ACELE EDÝ-
YORSUNUZ.
ÖYLE DEÐÝL
MÝ?
DOÐRU
SÖYLÜYORSUNUZ.
ASYA'YA GÝDÝ-
YORUZ. DÜNYAYI
DOLAÞIYORUZ.
VAY! DEMEK
EFENDÝNÝZ
ÇOK ZENGÝN BÝR
ÝNSAN.
EVET, YANIMIZDA
ÇOK PARA VAR.
ÖYLE MÝ?
VAY… VAY…
FFÝÝXX,, PPAASSSSEEPPAARRTTOOUUTT ÝÝLLEE KKOONNUUÞÞUUYYOORR.. PPHHÝÝLLEEAASS FFOOGGGG,, HHAAKKKKIINNDDAA BBÝÝLLGGÝÝ TTOOPPLLUUYYOORR..
DDAAHHAA SSOONNRRAA YYEENNÝÝDDEENN KKOONNSSOOLLOOSSLLAA KKOONNUUÞÞUUYYOORR..
TEKRAR TUTUKLAMA
EMRÝ ÝSTÝYORUM.
ARTIK ONLARI DAHA YAKIN-
DAN TAKÝP EDÝYORUM.
GEMÝDE BÝLE...
YANLIÞ
YAPIYORSUNUZ.
BBÝÝRR HHAAFFTTAA SSOONNRRAA LLOONN-
DDRRAA’’NNIINN BBUU BBÝÝNNAASSIINNAA......
......GGAARRÝÝPP BBÝÝRR TTEELLGGRRAAFF
GGEELLÝÝYYOORR..
18
DEMEK GEMÝYE
BÝNÝYORSUNUZ.
EVET, ONLARLA
BÝRLÝKTE BÝNÝYORUM.
ÝNGÝLTERE’YE TU-
TUKLAMA EMRÝ ÝÇÝN
TELGRAF GÖNDE-
RÝYORUM. TELGRAFTA
GEMÝNÝN ÝSMÝ VAR.
VAY DOSTUM. DÜNYA NE
KADAR KÜÇÜK. SENÝ TEK-
RAR GÖRMEK NE GÜZEL.
GEMÝ BOMBAY'A
DOÐRU YOLA ÇIKIYOR.
YOLCULUK ÇOK ÝYÝ GEÇÝYOR.
GÜVERTEDE BÝRAZ HAVA
ALMAK ÝSTÝYORUM.
SAÐ OLUN.
BENÝ MUTLU
EDÝYORSUNUZ.
19
EFENDÝNÝZ
NASIL? ONU HÝÇ
GÖREMÝYORUM.
O, KENDÝ HÂLÝNDE
BÝR ÝNSAN. ÝNSAN-
LARIN ÝÇÝNE ÇOK
FAZLA ÇIKMIYOR.
OO GGÜÜNNDDEENN SSOONNRRAA DDEEDDEEKKTTÝÝFF FFÝÝXX BBÝÝLLGGÝÝ TTOOPPLLAAMMAAKK ÝÝÇÇÝÝNN
PPAASSSSEEPPAARRTTOOUUTT’’LLAA SSIIKK SSIIKK BBÝÝRR AARRAAYYAA GGEELLÝÝYYOORR.. GGEEMMÝÝ YYOOLLCCUU-
LLUUKK SSIIRRAASSIINNDDAA ÇÇEEÞÞÝÝTTLLÝÝ LLÝÝMMAANNLLAARRAA UUÐÐRRUUYYOORR..
20 EKÝM GÜNÜ HÝNDÝSTAN KIYILARI GÖRÜNÜYOR. BÝR
SÜRE SONRA…
PASSEPARTOUT ÇOK KISA BÝR SÜRE
SONRA BOMBAY'A ULAÞIYORUZ.
ÜSTELÝK PROGRAMA GÖRE ÝKÝ GÜN
ÝLERÝDEYÝZ. BU BAHÝS ÝÇÝN BÝR
BAÞARI SAYILIR…
BOMBAY'A YAK-
LAÞIYORUZ. POLÝS
ÞEFÝNE YAKALAMA
EMRÝNÝ SORAYIM.
KUTLARIM…
EN KISA ZAMANDA
ONU YAKALARIM.
BÖYLECE ÝKÝ BÝN
STERLÝN PARA
ÖDÜLÜNÜ KAZANIRIM.
SEN ALIÞVERÝÞE ÇIK. SAAT
SEKÝZDE BENÝ ÝSTASYONDA BEKLE.
VÝZE ALMAYA GÝDÝYORUM.
SONRA ORADA OLURUM.
PEKÝ
20
ÞEF NEREDE? BEN ÝNGÝLÝZ
DEDEKTÝF FÝX. HEMEN ONUN-
LA GÖRÜÞMEK ÝSTÝYORUM.
BÝRKAÇ SANÝYE
SONRA…
ÜZGÜNÜM BAY
FÝX. HERHANGÝ
BÝR TUTUKLAMA
EMRÝ YOK.
BU ARADA… PASSEPARTOUT
ÜNLÜ MALEBANHÝLL
TAPINAÐINI GEZÝYOR.
YASAK. YABAN-
CILARA ÝZÝN YOK.
AYAKKABILARINI
DA ÇIKAR. AYAKKABILARLA
GÝRME.
YABANCI MISIN?
O ZAMAN GÝRME.
DUYMUYOR MUSUN
YABANCI? GÝT
BURADAN.
ADAM KIZIYOR.
BIRAKIN,
BIRAKIN
BENÝ.
21
PASSEPARTOUT KIZGIN HÝNTLÝLERÝ DAÐITIYOR.
TUTUN!
YABANCIYI
TUTUN.
BU ÜLKEDE
MERAKLI OLMAK
ÝYÝ DEÐÝL.
BU OLAY ÝÞÝME YARAR
BELKÝ. ONU DA
EFENDÝSÝNÝ DE ADIM
ADIM ÝZLÝYORUM.
PASSEPARTOUT EFENDÝSÝ-
NE HER ÞEYÝ ANLATIYOR.
BÝR DAHA BÖYLE OLAY-
LARA KARIÞMA. HEMEN
ÝSTASYONA GÝT VE
KALKÜTA ÝÇÝN BÝLET AL.
BAÞÜSTÜNE
EFENDÝM.
BÝRAZ SONRA ÝKÝSÝ
DE YOLA ÇIKIYOR.
BENCE POLÝS ONU
EN KISA ZAMANDA TUTUK-
LAR. ÇÜNKÜ PASSEPAR-
TOUT OLAYLARA KARIÞI-
YOR. HÝNTLÝLERLE KAVGA
EDÝYOR. BU DA BENÝM
ÝÞÝME YARIYOR.
22
ERTESÝ GÜNÜ KAHRAMANLARIMIZ YOLLARINA DEVAM
EDÝYOR. AMA…
TREN NÝÇÝN
DURUYOR ACABA?
DEMÝRYOLU BURADA SONA
ERÝYOR. ALLAHABAD'A KADAR
ELLÝ KÝLOMETRE YOLUNUZ VAR.
ORADA TREN YOLU TEKRAR BAÞ-
LIYOR. ORADA TEKRAR TRENE
BÝNERSÝNÝZ.
SEN ÇEVREYE BÝR GÖZ AT.
BU YOLCULUK ÝÇÝN ÝÞE
YARAR BÝR ARAÇ BUL.
PASSEPARTOUT, HEMEN DÖNÜYOR.
AZ ÝLERÝDE BÝR FÝL VAR, BAYIM.
SAHÝBÝ ONU SATMAK ÝSTÝYOR.
ÝÞTE FÝLÝN SAHÝBÝ. FÝLÝ
BÝZE SATMAK ÝSTÝYOR.
TAMAM ÇOK ÝYÝ. BU ARADA
SANA GENERAL SÝR FRANCIS
CROMARTY'YÝ TANITMAK ÝSTÝ-
YORUM. KENDÝSÝ ÇOK CESUR BÝR
ÝNSAN. BÝZÝMLE GELMEK
ÝSTÝYOR.
ÇOK GÜZEL
GENERAL.
MEMNUN
OLDUM.
23
SANA BÝN
STERLÝN
VERÝYORUM. PEKÝ, FÝL
SÝZÝN ARTIK.
YANINDA "MAHUT"U
HEDÝYE EDÝYORUM. O
SÝZE YOLCULUK SIRA-
SINDA YARDIMCI OLUR.
BENÝM ADIM MAHUT.
BEN BU FÝLÝN SÜRÜ-
CÜSÜYÜM. HÝZMETÝ-
NÝZE HAZIRIM.
SONRA
DOSTLAR AKÞAM OLUYOR.
KAMP KURMAK GEREKÝYOR.
HEP BÝRLÝKTE ORMANDA KAMP KURUYORLAR.
ERTESÝ GÜN TEKRAR YOLA
ÇIKIYORLAR.
FÝLÝ NÝÇÝN DURDURU-
YORSUN?
SUSUN. ÇEVREDEN GARÝP
SESLER GELÝYOR.
24
PHÝLEAS FOGG VE ARKADAÞLARI HEMEN FÝLÝN YANINDAN
AYRILIYORLAR. OLANLARI ÝZLÝYORLAR.
BAKIN! ADAMLAR,
BÝR KADINI ZORLA
GÖTÜRÜYORLAR.
BENCE BU BÝR KURBAN
TÖRENÝ. BU, DUL BÝR
KADIN. TÖRELERE GÖRE
KOCASIYLA BÝRLÝKTE
GÖMÜLÜYOR.
BU ÇOK KÖTÜ BÝR
TÖRE. BU KADINI
NASIL KURTARIRIZ?
PROGRAMA GÖRE ON ÝKÝ SAAT
ÝLERÝDEYÝZ. ZAVALLI KADIN. SUÇU
YOK. SEVGÝLÝ DOSTLARIM, BU KADI-
NI KURTARMAK GEREKÝYOR.
YAKINLARDA BÝR TAPI-
NAK VAR. KURBAN TÖ-
RENÝ ORADA. SABAH
SAATLERÝNDE.
SÝZÝNLE
BÝRLÝKTEYÝM
BAY FOGG.
KADIN BU
TAPINAÐIN ÝÇÝNDE
SAHÝP. AMA KAPIDA
NÖBETÇÝLER VAR.
DUVARA BÝR
DELÝK AÇARIZ.
25
SESSÝZCE O ESKÝ BÝNAYA YAKLAÞIYORLAR.
ÞANSIMIZ VAR. DU-
VARI DELMEK KOLAY.
ÇÜNKÜ DUVAR TOP-
RAKTAN.
EVET, BIÇAKLARI-
MIZLA BU ÝÞÝ BAÞA-
RIRIZ BAY FOGG.
DÝKKATLÝ OLUN.
DÝKKAT EDÝN
ARKADAÞLAR!
NÖBETÇÝLER
GELÝYOR.
NÖBETÇÝLER YÜZÜNDEN DU-
VARI DELEMÝYORLAR.
PASSEPARTOUT'UN AKLINA
ÝLGÝNÇ BÝR FÝKÝR GELÝYOR.
PASSEPARTOUT, KAFASINDAKÝ PLANI UYGULUYOR.
NE YAZIK KÝ, BAY FOGG…
KADINI KURTARMAK ÇOK
ZOR. BU ARADA YARDIM-
CINIZ ORTADA YOK.
OLAMAZ! ZAVALLI KADINA
YARDIM EDEMÝYORUM. ÇOK
ÜZGÜNÜM.
26
SABAH TÖREN SIRASINDA ANÝDEN PASSEPARTOUT ORTAYA ÇIKIYOR.
AL SANA
MAYMUN!
ÇABUK OLUN.
ZAMANIMIZ
ÇOK AZ.
27
BAYLAR HEMEN
BURADAN KAÇIYORUZ.
ÇABUK, SAHÝP! FÝLÝN
YANINA GÝDÝYORUZ!
PASSEPARTOUT!
ÇOK
ENDÝÞELENDÝM.
YABANCI
BÝZÝMLE ALAY
EDÝYOR.
KOÞUN! YABAN-
CILARI DA KADINI
DA YAKALAYIN!
28
ORMANDAN
ÇIKAMAZLAR!
KURBANLARIMIZ
ÇOÐALIYOR!
HÝNTLÝLER YANILIYORLAR.
VE SABAH OLUYOR.
SAHÝP! ARTIK
BÝZÝ TAKÝP
ETMÝYORLAR.
BURADA MOLA
VERÝYORUZ.
AYAKLARIM
AÐRIYOR
GENERAL.
29
HANIMEFENDÝ!
ADINIZ NE?
AOUDA,
BAYIM. SAÐ
OLUN.
SÝZE VE
HÝZMETÇÝNÝZE
ÇOK TEÞEKKÜR
EDÝYORUM.
BU ÜLKENÝN TÖRELERÝNÝ ÝYÝ BÝLÝYORUM BAY FOGG. ARTIK BU
KADIN, HÝNDÝSTAN'DA YAÞAYAMAZ. ONU ÖLDÜRÜRLER. BRAH-
MAN’LAR KURBANLARINDAN KOLAY KOLAY VAZGEÇMEZLER.
ÖYLEYSE BAYAN
AOUDA'YI DA YANI-
MIZDA GÖTÜRÜYORUZ.
SANA BU
FÝLÝ HEDÝYE
EDÝYORUM.
ÇOK
TEÞEKKÜRLER
BAYIM.
ÇOK SAÐ
OLUN,
BAYIM!
DEMÝR YOLUNA ULAÞIYORLAR.
30
YARIM SAAT SONRA...
KALKÜTA TRENÝ
BURADA.
BEN BENARES'TE
ÝNERÝM, BAY FOGG.
ASKERLERÝM BENÝ
ORADA BEKLÝYOR.
YOLCULUK ÇOK RAHAT GEÇÝYOR VE BENARES'TE
GENERAL CROMARTY TRENDEN ÝNÝYOR.
TANIÞTIÐIMIZA
MEMNUN OLDUM
BAY FOGG.
UMARIM DÜNYAYI VAKTÝNDE
DOLAÞIR VE BAHSÝ KAZANIR-
SIN BAY FOGG. TEMENNÝM BU.
HOÞÇA KAL DOSTUM.
SAÐ OLUN
GENERAL. SÝZE
DE ÝYÝ ÞANSLAR.
SEKSEN GÜNDE DÜNYA
TURU… ÇILGIN BUNLAR.
31
UZUN BÝR YOLCULUKTAN SONRA...
KALKÜTA'YA
YAKLAÞIYORUZ
DOSTUM.
DOSTLARIMIZ BÝR ÞEYÝN FARKINDA
DEÐÝLLER. ONLARI SÜREKLÝ BÝRÝSÝ TAKÝP
EDÝYOR.
SONUNDA BURADALAR.
ÖYLE SANIYORUM KÝ
KALKÜTA'DA BAÞARILI
OLURUM. EN KISA ZAMAN-
DA BU GÝZEMLÝ HIRSIZI
YAKALARIM.
ELÝNE GEÇEN ÝLK FIRSATTA...
BÝR DAKÝKA BAYLAR. SÝZ
BAY PHÝLEAS FOGG’-
SUNUZ, DEÐÝL MÝ?
EVET, NE VAR?
SÝZÝ VE YARDIMCINIZI
TUTUKLUYORUM BAY FOGG.
BENÝ TAKÝP EDÝN.
NEEE? NE
DEMEK BU?
NÝÇÝN?
32
YOLCULUÐUN TAM ORTASINDALAR.
FÝX, ONLARIN VAKTÝNÝ ÇALIYOR.
BAHÝS TEHLÝKEYE GÝRÝYOR.
DOSTLARIM. BENÝ BRAH-
MAN'LARDAN KURTARDI-
NIZ. SÝZÝ ONUN ÝÇÝN
TUTUKLUYORLAR.
BÝLÝYOR MUSUNUZ
BAYIM? BAHSÝ
KAYBEDÝYORUZ.
BÝLÝYORUM.
SUÇUMUZ
NE?
SONUNDA SAVCININ KARÞISINA ÇIKIYORLAR.
SUÇLUSUNUZ
BEYLER.
HÂLBUKÝ BÜTÜN BUNLAR DEDEKTÝF
FÝX'ÝN BÝR OYUNU. HÝÇ KÝMSE BU-
NUN FARKINDA DEÐÝL.
BAY FOGG ÇOK ZOR DURUMDA.
BENCE BÝRAZDAN TUTUKLANIR.
ÝNGÝLTERE HÜKÜMETÝ ONU
ÝSTER. BEN DE ÇOK ÜNLÜ BÝR
DEDEKTÝF OLURUM. HA… HA... HA…
ÖDÜLÜ DE ALIRIM.
YA ÝÇERÝ
GÝRERSÝNÝZ,
YA CEZANIZI
ÖDERSÝNÝZ.
CEZAMIZ
NEDÝR?
TAPINAKTA
KAVGA ÇIKAR-
MIÞSINIZ.
33
FOGG CEZAYI ÖDÜYOR. SONRA HONG KONG'A
GÝTMEK ÝÇÝN HAZIRLANIYORLAR.
ADAMLAR YÝNE KUR-
TULUYORLAR. ONLARI
BÝR GÜN MUTLAKA
YAKALARIM.
BEN DE GEMÝYE
BÝNÝYORUM. YOKSA BU
KÝBAR SERSERÝYÝ DE,
ÖMRÜMÜN FIRSATINI
DA KAÇIRIRIM.
SÝZE BORCUMU NASIL
ÖDERÝM, BAY FOGG? BENÝ
BRAHMAN’LARIN ELÝNDEN
KURTARDINIZ.
HÝÇ ÖNEMLÝ
DEÐÝL AOUDA.
DEDEKTÝF FÝX DE ONLARLA AYNI GEMÝYE BÝNÝYOR. ONU HONG KONG'TA
TUTUKLAMAM
GEREKÝYOR. TUTUKLAMA
EMRÝ NEREDE KALDI?
HONG KONG’A ULAÞIR
UMARIM.
34
GALÝBA HEMEN HAREKETE
GEÇMEM GEREKÝYOR.
PASSEPARTOUT NEREDE
ACABA?
DOSTUM PASSEPARTOUT!
SÝZ DE MÝ BU
GEMÝDESÝNÝZ? BU ÝÞE ÇOK
ÞAÞIRIYORUM DOÐRUSU.
SÝZ! YOKSA SÝZ
DE MÝ DÜNYAYI
DOLAÞIYOR-
SUNUZ BAYIM?
YOK CANIM. HONG KONG'A GÝDÝYORUM.
YA EFENDÝNÝZ NASIL? ORTALARDA
GÖRÜNMÜYOR. KEYFÝ NASIL?
SAÐLIÐI
YERÝNDE.
SAÐ OLUN.
O GÜNDEN SONRA PASSEPARTOUT ÝLE
DEDEKTÝF FÝX ÇOK ÝYÝ ARKADAÞ OLU-
YORLAR.
HIMMM. BAY
FÝX ÇOK ACAYÝP
BÝR ADAM.
DEDEKTÝF FÝX
SÜREKLÝ BAY FOGG'U
TAKÝP EDÝYOR.
35
AKÞAMÜZERÝ BÜYÜK BÝR FIRTINA KOPUYOR.
EYVAH FIRTINA! FIRTINA BÝZÝ ÇOK
GECÝKTÝRÝYOR. ÖNCE JAPONYA'YA
SONRA DA AMERÝKA'YA GÝDÝYORUZ
PASSEPARTOUT.
SEN NE
YAPIYORSUN
ORADA?
FIRTINADA,
BENÝ DENÝZ
TUTUYOR BAYIM.
36
NÝHAYET FIRTINA DÝNÝYOR. GEMÝ HIZLANIYOR. ÝKÝ GÜN SONRA…
ALLAH’A ÞÜKÜR.
HONGKONG'TAYIZ.
BAY FOGG. BENÝ AKRA-
BALARIMIN EVÝNE KADAR
GÖTÜRÜR MÜSÜNÜZ?
EVET,
ÇOK ÝYÝ
NE YAZIK KÝ BU
ADRESTEKÝ AÝLE
ÞÝMDÝ BURADA
OTURMUYOR.
AMAN ALLAH’IM!
ÞÝMDÝ BEN NE
YAPARIM?
HÝÇ ÜZÜLME AOUDA. AVRUPA'YA KADAR
BÝZÝMLE GELÝRSÝN. GÜNÜN BÝRÝNDE MUT-
LAKA AKRABALARINA KAVUÞURSUN.
ÇOK SAÐ OLUN.
BAYIM! ÇOK
ÝYÝSÝNÝZ!
37
AYNI ANDA…
POSSEPARTOUT
BURADA. ÞÝMDÝ
GÖRÜRSÜNÜZ SÝZ.
PASSEPARTOUT SAF BÝR ÝNSAN.
FÝX, PASSEPARTOUT'A TUZAK
KURMAK ÝSTÝYOR.
DOSTUM PASSEP-
ARTOUT! DÜNYA
NE KADAR KÜÇÜK! HONG KONG NE
KADAR KÜÇÜK BÝR
ÞEHÝR BAY FÝX.
GEL DOSTUM. SEN BE-
NÝM MÝSAFÝRÝMSÝN.
BERABER BÝR ÞEYLER
ÝÇELÝM.
FÝX, PASSEPARTOUT'UN FÝNCANINA
ETKÝLÝ BÝR UYKU ÝLACI KOYUYOR.
PHÝLEAS FOGG, GEMÝNÝN HAREKET
SAATÝNÝ BÝLMEZ. HÝZMETÇÝSÝNÝ BEK-
LER. BU SIRADA GEMÝYÝ KAÇIRIR.
SONRA BURADA KALIR. BU SIRADA
TUTUKLAMA EMRÝ GELÝR. BEN DE ONU
KOLAYCA TUTUKLARIM. HA! HA! HA!
38
ANLAMIYORUM. PASS-
APARTOUT’A NE OLDU?
GALÝBA GEMÝMÝZ
HAREKET EDÝYOR.
HEMEN BÝR SANDAL
KÝRALIYORUM. GEMÝYÝ
TAKÝP EDÝYORUZ.
BAHSÝ KAYBETMEK
ÝSTEMÝYORUM.
PASSEPARTOUT YAVAÞ YAVAÞ
UYANIYOR. UYKU ÝLACININ
ETKÝSÝ GEÇÝYOR
BU ADAM BENDEN KAÇA-
MAZ. ÖDÜLÜ KAÇIRMAK
NÝYETÝNDE DEÐÝLÝM.
OLAMAZ.
GEMÝYÝ
KAÇIRIYORUM.
39
GEMÝYE YETÝÞMEK
ÝÇÝN ACELE EDÝYOR.
ÞÝMDÝ
EFENDÝM
GEMÝDEDÝR.
BAY FOGG, O SERSEM
DEDEKTÝFÝN YÜZÜN-
DEN BAHSÝ KAYBET-
MEK ÜZERE.
BAY FOGG GEMÝDE YOK. GEMÝ, JAPONYA’YA YOKOHAMA’YA VARIYOR.
AMA PASSEPARTOUT JAPONYA’YA ÝNDÝÐÝNDE BÝRDEN....
BAYIM
PASSEPARTOUT.
40
HMM! ARTIK TUTUKLA-
MA EMRÝ DE ÝÞE YARA-
MAZ. ÇÜNKÜ BU ÜLKEDE
ÝNGÝLÝZ YASALARI
GEÇERLÝ DEÐÝL.
ÇOK AZ ZAMANIMIZ VAR
PASSEPARTOUT. GEÇ
KALMIYORUZ DEÐÝL MÝ?
NEW YORK’A KADAR UZUN
BÝR YOLUMUZ VAR. GERÝYE
YALNIZCA ÝNGÝLTERE’YE
GÝTMEK KALIYOR.
ANCAK ÝNATÇI FÝX, KAHRAMANLARIMIZIN GEMÝSÝNE BÝNÝYOR.
GÜNLER SONRA SAN FRANCÝSCO’YA VARIYORLAR.
BAY FOGG VE HÝZMETÇÝSÝ BÝRBÝRÝNE KAVUÞUYOR.
PASSAPERTOUT FÝX’ÝN YAPTIKLARINI ANLATIYOR.
41
KAHRAMANLARIMIZ NÝHAYET LÝMANA YAKLAÞIYORLAR.
AVRUPA'YA
GEMÝ VAR MI?
VAR BAYIM. ÝKÝ
GÜN SONRA
KALKIYOR.
BÝRKAÇ SAAT SONRA… KAPTAN, BÝZÝ LÝVERPOOL’A
KADAR GÖTÜRÜR MÜSÜNÜZ?
SÝZE SEKÝZ BÝN DOLAR
VERÝRÝM.
BAYIM, SEKÝZ BÝN
DOLARA SENÝ DÜNYA-
NIN ÖBÜR UCUNA BÝLE
GÖTÜRÜRÜM.
LÝVERPOOL’A VARIYORLAR. ÝNGÝLTERE'DE BU
ADAMI BEKLERÝM. BU
BENÝM ÝÇÝN ÝYÝ BÝR
FÝKÝR. ONU ÇOK KISA
ZAMANDA YAKALARIM.
42
BAÐIÞLAYIN
DOSTUM.
YOLCULUK
BURADA SONA
ERÝYOR.
NE?
KAHRAMANLARIMIZ ÇOK UÐRAÞIYOR.
AMA YÝNE DE BAY FOGG, TUTUKLANIYOR.
YÝNE MÝ
SÝZ?
ZAVALLI ADAM
ARTIK BAHSÝ
KAZANAMAZ.
BÜTÜN
SERVETÝNÝ DE
KAYBEDÝYOR.
AMA AYNI GÜN…
BENÝ BAÐIÞLAYIN BAYIM.
GERÇEK BANKA HIRSIZI
SÝZ DEÐÝLSÝNÝZ. BU
SABAH POLÝSLER GERÇEK
HIRSIZI TUTUKLADI.
SÝZ SERBESTSÝNÝZ. DEMEK
ÖYLE HA!
SAYGILARIMLA…
ÝÞTE AL SANA
YARAMAZ
HAFÝYE.
43
ÝLK TRENLE LONDRA'YA
GÝDÝYORUZ. BAHSÝ KA-
ZANMAK ÝSTÝYORUM.
HEY ARABACI!
ÇABUK
ÝSTASYONA!
PHÝLÝEAS FOGG VE ARKADAÞLARI
YENÝDEN YOLA KOYULUYORLAR.
PASSEPARTOUT, BEÞ
DAKÝKALIK KAYBIMIZ
VAR! ÇOK KÖTÜ… BAH-
SÝ KAYBEDÝYORUM!
AMA BAY FOGG'UN EVÝNE VARIYORLAR…
HEY, BAYIM! KÖÞE-
DEKÝ DÜKKÂNDA
TAKVÝM VAR.
TAM BÝR GÜN
ÖNCE GERÝ
DÖNDÜK.
BU NASIL
OLUR?
BÝR DAKÝKA. GALÝBA
ÞÝMDÝ ANLIYORUM.
DÜNYA TURUNA
DOÐUDAN BAÞLI-
YORUZ. SONRA
BATIYA GÝDÝYORUZ.
BÖYLECE BÝR GÜN
KAZANIYORUZ.
HIMMM!
44
OLAMAZ! BAHSÝ
KAZANDI!
VE ERTESÝ GÜN
BAYLAR! BÝR
DAKÝKA SONRA
BAY FOGG BAHSÝ
KAYBEDÝYOR!
FOGG TAM SÖZ VERDÝÐÝ VAKÝTTE...
BURADAYIM
BAYLAR!
EVET BAYLAR. BEN 80 GÜN SONRA BURADAYIM.
ZAFER BENÝM. BU BAYANIN ADI AOUDA.
KENDÝSÝ HÝNDÝSTANLI. ÝKÝ GÜN SONRA BU
BAYANLA EVLENÝYORUZ.
PHÝLEAS FOGG
ÇOK MUTLU.
O ÝYÝ BÝR AÝLE
KURUYOR.
11.. 8800 GGüünnddee DDeevvrrii ÂÂlleemm sseerrüüvveennii nneerreeddee bbaaþþllýýyyoorr??
A) Roma'da
B) Paris'te
C) Londra'da
D) Bombay'da
22.. 8800 GGüünnddee DDeevvrrii ÂÂlleemm sseerrüüvveennii kkaaçç yyýýllýýnnddaa ggeerrççeekk-
lleeþþiiyyoorr??
A) 1778
B) 1978
C) 1872
D) 1881
33.. PPhhiilleeaass FFoogggg nnaassýýll bbiirriissii??
A) Kaba ve küstah birisi.
B) Titiz, soðukkanlý ve soylu bir kiþi.
C) Kibirli ve sinirli birisi
D) Komik ve güler yüzlü birisi.
44.. PPhhiilleeaass FFoogggg hhiizzmmeettççiissiinnii nneeddeenn kkoovvuuyyoorr??
A) Hizmetçi iþini sevmiyor.
B) Hizmetçi dikkatsiz çalýþýyor.
C) Hizmetçi maaþýný beðenmiyor.
D) Hizmetçi daha iyi bir iþ buluyor.
55.. JJeeaann PPaasssseeppoorrttoouutt''nnuunn aassýýll mmeesslleeððii nneeddiirr??
A) Bahçývan
B) Beden eðitimi öðretmeni
C) Hizmetçi
D) Ressam
66.. JJeeaann PPaasssseeppoorrttoouutt''nnuunn mmiilllliiyyeettii nneeddiirr??
A) Ýngiliz
B) Ýtalyan
C) Alman
D) Fransýz
77.. PPhhiilleeaass FFoogggg kkaaçç sstteerrlliinn kkaarrþþýýllýýððýýnnddaa bbaahhssee ggiirriiyyoorr??
A) 20.000 sterlin
B) 2000 sterlin
C) 10.000 sterlin
D) 200 sterlin
88.. PPhhiilleeaass FFoogggg,, nniiççiinn 8800 ggüünnddee ddüünnyyaa ttuurruunnaa ççýýkkýýyyoorr??
A) Seyahat etmeyi çok seviyor.
B) Arkadaþlarýyla bahse giriyor.
C) Tüm dünyayý gezmek istiyor.
D) Uzak Doðu'da ticaret yapmak istiyor.
99.. TTrreenn,, LLoonnddrraa''ddaann ssaaaatt kkaaççttaa kkaallkkýýyyoorr??
A) 6:45
B) 8:45
C) 7:45
D) 9:45
1100.. DDeeddeekkttiiff FFiixx,, nneeddeenn PPhhiilleeaass FFoogggg''uu ttaakkiipp eeddiiyyoorr??
A) Çünkü onunla dünya turuna katýlmak istiyor.
B) Onun yolculuðuna mani olmak istiyor.
C) Onu bir banka soyguncusu zannediyor onu
tutuklamak istiyor ve 2000 sterlin para
ödülünü almak istiyor.
D) Onu öldürmek istiyor.
45
SORULAR
46
1111.. DDeeddeekkttiiff FFiixx iillkk oollaarraakk hhaannggii kkoonnssoolloosslluuððaa
bbaaþþvvuurruuyyoorr??
A) Fransýz konsolosluðuna baþvuruyor.
B) Ýtalyan konsolosluðuna baþvuruyor.
C) Mýsýr konsolosluðuna baþvuruyor.
D) Süveyþ'teki Ýngiliz konsolosluðuna baþvuruyor.
1122.. DDeeddeekkttiiff FFiixx kkiimmddeenn ttuuttuukkllaammaa eemmrrii ççýýkkaarrmmaassýýnnýý
iissttiiyyoorr??
A) Emniyet müdüründen
B) Konsolostan
C) Polis þefinden
D) Komserden
1133.. DDeeddeekkttiiff FFiixx ttuuttuukkllaammaa eemmrriinniinn ggöönnddeerriillmmeessii iiççiinn
nneerreeyyee tteellggrraaff ççeekkiiyyoorr??
A) Hindistan'a
B) Fransa'ya
C) Mýsýr'a
D) Ýngiltere'ye
1144.. PPaasssseeppoorrttoouutt,, HHiinnttlliilleerrllee nneerreeddee kkaavvggaa eeddiiyyoorr??
A) Kalküta'da
B) Bombay'da
C) Yeni Delhi'de
D) Haydarabad'ta
1155.. KKaallkküüttaa''yyaa nniiççiinn ffiill üüzzeerriinnddee ggiittmmeekk zzoorruunnddaa kkaallýý-
yyoorrllaarr??
A) Çünkü Phileas Fogg, filleri çok seviyor.
B) Çünkü bindikleri tren, yolda bozuluyor.
C) Kalküta'ya giderken otobüsü kaçýrýyorlar.
D) Phileas Fogg, yolda uyuduðu için istasyonu kaçý-
rýyorlar.
1166.. KKaallkküüttaa yyoollccuulluuððuunnddaa PPhhiilleeaass FFoogggg iillee PPaasssseeppoorrttoouutt''yyaa
kkiimm eeþþlliikk eeddiiyyoorr??
A) Dedektif Fix
B) Polis þefi
C) General Sir Francis Cromarty
D) Baþkonsolos
1177.. PPhhiilleeaass FFoogggg vvee PPaasssseeppoorrttoouutt KKaallkküüttaa’’ddaa nniiççiinn
ttuuttuukkllaannýýyyoorrllaarr??
A) Bir bankayý soymakla suçlandýklarý için
B) Auoda adlý kadýný, Brahmanlarýn elinden kur-
tardýklarý için
C) Ormanda, Brahmanlara saldýrdýklarý için
D) Tapýnakta kavga çýkardýklarý için
1188.. PPhhiilleeaass FFoogggg vvee PPaasssseeppoorrttoouutt HHoonngg KKoonngg’’ttaann ssoonnrraa
nneerreeyyee ggiiddiiyyoorrllaarr??
A) Hindistan’a
B) Amerika’ya
C) Japonya’ya
D) Avrupa’ya
1199.. PPhhiilleeaass FFoogggg nniiççiinn LLiivveerrppooooll’’ddaa ttuuttuukkllaannýýyyoorr??
A) Onu banka soyguncusu zannettikleri için
B) Auoda’yý Hindistan’dan kaçýrdýðý için
C) Tapýnakta kavga çýkardýklarý için
D) Ormanda Brahmanlara saldýrdýklarý için
2200.. PPhhiilleeaass FFoogggg,, nneeddeenn ssoonn aannddaa ssöözz vveerrddiiððii yyeerree ggiiddii-
yyoorr vvee 8800 ggüünnddee ddüünnyyaa ttuurruunnuu ttaammaammllýýyyoorr??
A) Çünkü Fogg, bahsi kaybettiðini zannediyor.
B) Çünkü Fogg, Liverpool’da treni kaçýrýyor.
C) Çünkü Fogg, Liverpool’da tutuklanýyor.
D) Çünkü tren, Londra’ya bir gün sonra varýyor.
SORULAR
47
A
abartmak : to exaggerate
acaba : I wonder; I wonder whether
acayip : strange; odd; peculiar; curious
acele etmek : to hurry up; to come along
adam : man
adres : address
affedersiniz : Excuse me
aðrýmak : to ache; to hurt
aile : family
akraba : relative
akþam yemeði : dinner
akþamüzeri : in the evening
alay etmek : to mock; to make fun of ; to
laugh at
alýþveriþ : shopping
aniden : suddenly
arabacý : coachman; carter; cartwright
araç : vehicle; means
aramak : to look for; to seek; to
search
arkadaþ : friend
artýk : anymore; any longer; no
longer; no more
asker : soldier
aslan : lion
ayak : foot
ayakkabý : shoe
B
baðýþlamak : to forgive; to save
bahse girmek : to bet; to lay down
banka : bank
baþarý : success; achievement
baþarmak : to succeed; to overcome; to
achieve
batý : west
beden eðitimi : Physical education
beklemek : to wait for
belge : document
býçak : knife
býrakmak : to leave
bilet : ticket
bilgi : knowledge;
information
bilgi toplamak : to collect information;
to obtain knowledge
borç : debt; loan
borç vermek : to lend; to loan
bulmak : to find
buluþmak : to meet
buyrun : here you are
C
cesaret : courage
cesur : brave
cevap : answer
cevap vermek : to answer
ceza : punishment
cumartesi : Saturday
Ç
çabuk olmak : to be quick; to hurry up
çalýþmak : to work; to study
çalmak : to steal
çanta : bag; briefcase
çevre : surrounding; environment;
neighbourhood
çýkarmak : to get something out; to
take out; to put out
çoðalmak : to increase
çok þükür : Thank God! Thank Heaven!
Thank goodness!
D
dedektif : detective
delik açmak : to make a hole;
to slot; to hole
demir atmak : to anchor
demiryolu : railway
deniz tutmak : to get seasick
derece : degree
devlet : state; government
dikkatli olmak : to be careful
dinmek : to calm down;
to cease; to stop
doðru : towards; correct; right
doðu : East
dolaþmak : to walk around
dost : friend
dönmek : to return; to turn;
to come back
dul : widow; widower
durdurmak : to stop
durum : situation;
condition; case
duvar : wall
dükkân : shop; store
dünya : The World
dünya turu : world tour; tour round the
world
dürüst : honest; frank
düþünmek : to think
SÖZLÜKÇE
48
E
eðlence : entertainment;
amusement; fun
elbise : dress; clothes
endiþelenmek : to worry; to be worried;
to be anxious
ertesi gün : the following day; the next day
eþya : luggage; belongings; property
etkili : effective; influential; efficient
evlenmek : to marry;
to get married
eyvah : oh, dear!
oh, my God!
F
farklý : different; distinctive; several
fýrsat : opportunity; chance
fýrtýna : storm
fikir : idea; opinion
fil : elephant
fincan : cup
G
galiba : probably; I think
garip : curious; strange; odd
gazete : newspaper
gecikmek : to be late
geç kalmak : to be late
geçerli : valid; current; in use
gemi : ship
gerçek : real
getirmek : to bring
gizemli : mysterious
görevli : clerk; officer;
employee; official
göstermek : to show
götürmek : to take something to; to
take away
günlük : daily; diary
güvenmek : to rely on; to trust in
güverte : deck
H
haber : news; message
haber göndermek: to send message; to send
goodnews
hafiye : detective;
investigator; inspector
hâlbuki : however; whereas
hanýmefendi : madam; Mrs; Miss
hareket etmek : to move; to depart;
to take off
hava almak : to breath fresh air;
to take in air;
to take a walk to get some
fresh air
hazýrlamak : to prepare; to make ready;
to pack
hediye etmek : to give as a gift
hemen : right away; at once;
immediately
herhangi : whatever;
whichever; any
hýrsýz : thief; robber; burglar
hýzlý : fast; speedy
hizmetçi : maid; servant;
housemaid
hoþ geldin : Welcome
hükümet : government
Ý
içmek : to drink
ilginç : interesting
imkânsýz : impossible
inanmak : to believe in
incelemek : to investigate
inmek : to get off; to get out of
istasyon : station
istemek : to want; to ask something
to; to wish
iþ : work; occupation; job
iyi yolculuklar : Have a nice voyage!
izlemek : to watch; to follow
K
kabul etmek : to accept; to receive
kaçmak : to run away;
to escape
kadýn : woman
kafa : head
kamp kurmak : to encamp;
to pitch a camp
kara : land; black
karþýlýk vermek : to respond;
to answer back
SÖZLÜKÇE
49
katýlmak : to join; to participate in; to
agree with
kavga : quarrel; fight
kavuþmak : to meet; to retrieve
kaybetmek : to lose
kazanç : profit; earning;
advantage; income
kazanmak : to earn; to win
kesinlikle : certainly; absolutely;
exactly
keyif : pleasure; joy
kýyý : coast; shore; seaside
kýzgýn : angry; furious;
annoyed
kýzmak : to get angry
kibar : polite
kiralamak : to rent; to hire
koca : huge; very big; large;
husband; great
konsolosluk : consulate;
consulate building
konuþmak : to speak; to talk
koþmak : to run
koymak : to put
kurban : sacrifice
kurtarmak : to save; to resque
kurtulmak : to be resqued;
to be saved
kutlamak : to celebrate;
to congratulate
L
liman : port; harbour
lütfen : please
M
masraf : expense; expenditure
memnun olmak : to be pleased
meslek : job; profession; career
misafir : guest; visitor
mola vermek : to have breaktime
mutlaka : surely; certainly
mutlu : happy
mümkün : possible
N
nihayet : at last; eventually
niyet : intention; purpose
nöbetçi : watcherman; warder;
watcher
O
olay : event; incident
orada : there
orman : forest; jungle
oyun : game; trick
Ö
öbür : the other
ödemek : to pay
ödül : award; reward; prize
öðretmen : teacher
ömür : life
P
para : money
pasaport : passport
polis : police; policeman
program : programme; program
R
rahat : comfort; comfortable;
easy; peace and quiet
rýhtým : wharf; quay
S
saat : clock; watch; hour
sabah : morning
saf : pure; naive; sheer
sað ol : thank you
sandal : rowboat
satmak : to sell
savcý : state's attorney;
government attorney
saygý : respect; esteem; regard
serbest : free
sermaye : capital; wealth
sersem : confused; bewildered;
stunned; stupefied
serseri : vagrant; rascal;
bandit
servet : wealth
ses : voice; sound
sessizce : quietly; silently;
sýcak : hot; warm
soðukkanlý : cool; calm
sohbet etmek : to converse;
to chat; to talk
sonunda : at last; eventually
sormak : to ask
soygun : robbery
soylu : noble
söz : word; speech;
promise
SÖZLÜKÇE
50
suçlu : guilty; criminal
susmak : to be quiet;
to be silent
sürekli : permanent; constant
sürücü : driver
Þ
þans : chance; fortune; luck
þarkýcý : singer
þaþýrmak : to be surprised
to be astonished;
to be amazed
þef : chief
þehir : city
T
takvim : calendar
tamam : complete; all right
tanýtmak : to introduce
tapýnak : temple
tarif : description;
definition; recipe
tecrübe : experience
tekrarlamak : to repeat
telgraf : telegram
temenni etmek : to wish; to desire; wish
teþekkür etmek : to thank
týraþ : shave; haircut;
shaving
titiz : meticulous; picky; fussy;
rigorous
toprak : earth; soil; land
töre : customs; convention
tören : ceremony
tren : train
tutmak : to engage; to hire
tutuklama emri : arrest warrant
tutuklamak : to arrest
tuzak kurmak : to set up; to lay a trap
U
uðramak : to stop by; to come over; to
come round
uðurlamak : to see somebody off; to send
off
umarým : I hope
uygulamak : to apply; to carry out
uyku ilacý : sleeping tablet;
sleeping draught
uzun boy : tall
Ü
ülke : country
ünlü : famous
üstelik : moreover;
furthermore; besides
üye : member
üzgün : sorry; sad; upset
üzülmek : to be sorry
V
varmak : to reach; to arrive at; to get
vatandaþ : citizen
vazgeçmek : to give up
vize almak : to receive visa; to get visa
Y
yabancý : stranger; foreign;
foreigner
yaklaþmak : to approach; to come close
yakmak : to fire
yanýlmak : to make a mistake
yanlýþ : error; mistake; wrong
yaramaz : naughty; mischievous
yardýmcý : assistant; helper
yasa : law
yasak : forbidden; prohibiton;
inhibition
yaþamak : to live
yetiþmek : to reach; to catch
yola çýkmak : to set out
yolcu : passenger; traveller;
voyager
yolculuk : voyage; travel; journey
Z
zafer : victory
zaman : time
zarif : elegant; graceful
zavallý : poor
SÖZLÜKÇE
51
SEKSEN GÜNDE DEVRÝ ÂLEM
1. Bu kitap, Türkçeyi yeni öðrenen yabancý öðrencilere hitap etmektedir.
2. Bu kitap, öðrencilerin ilgilerine, isteklerine ve yaþ seviyelerine uygun olarak hazýrlanmýþtýr.
3. Kitaptaki cümlelerin yapýlarý üzerinde çalýþýlmýþ ve basit cümleler tercih edilmiþtir.
4. Kitapla ilgili 20 soruluk deðerlendirme testi hazýrlanmýþtýr.
5. Sözlükçe bölümünde kitapta geçen kelimelerin Ýngilizce karþýlýklarý verilmiþtir.
6. Bu kitapta, Türkçenin temel dil bilgisi yapýlarý esas alýnmýþtýr.
7. Bu kitabýn genelinde “Þimdiki zaman” kullanýlmýþtýr.
SEVÝYESÝ
Temel Seviye
Orta Seviye
Ýleri Seviye

More Related Content

More from sorinakader

23774218 elif-şafak-baba-ve-pic
23774218 elif-şafak-baba-ve-pic23774218 elif-şafak-baba-ve-pic
23774218 elif-şafak-baba-ve-picsorinakader
 
16660294 un-chemin-mystique-le-soufisme
16660294 un-chemin-mystique-le-soufisme16660294 un-chemin-mystique-le-soufisme
16660294 un-chemin-mystique-le-soufismesorinakader
 
16947529 la-sexualite-et-sa-repression-dans-les-societes-primitives-ski-1
16947529 la-sexualite-et-sa-repression-dans-les-societes-primitives-ski-116947529 la-sexualite-et-sa-repression-dans-les-societes-primitives-ski-1
16947529 la-sexualite-et-sa-repression-dans-les-societes-primitives-ski-1sorinakader
 
98093615 the-oral-morphemic-and-logical-sequences-in-the-turkish-language-yuk...
98093615 the-oral-morphemic-and-logical-sequences-in-the-turkish-language-yuk...98093615 the-oral-morphemic-and-logical-sequences-in-the-turkish-language-yuk...
98093615 the-oral-morphemic-and-logical-sequences-in-the-turkish-language-yuk...sorinakader
 
Ozlem istek thesis
Ozlem istek thesisOzlem istek thesis
Ozlem istek thesissorinakader
 
Teach yourself-turkish a complete
Teach yourself-turkish a completeTeach yourself-turkish a complete
Teach yourself-turkish a completesorinakader
 
81985999 turkish-3-months
81985999 turkish-3-months81985999 turkish-3-months
81985999 turkish-3-monthssorinakader
 
Conversational arabic in_7_days
Conversational arabic in_7_daysConversational arabic in_7_days
Conversational arabic in_7_dayssorinakader
 
Lislam et le soufisme
Lislam et le soufismeLislam et le soufisme
Lislam et le soufismesorinakader
 
Reneguenonlacrisedumondemoderne
ReneguenonlacrisedumondemoderneReneguenonlacrisedumondemoderne
Reneguenonlacrisedumondemodernesorinakader
 
13052800 l islam-et-la-psychologie
13052800 l islam-et-la-psychologie13052800 l islam-et-la-psychologie
13052800 l islam-et-la-psychologiesorinakader
 

More from sorinakader (12)

23774218 elif-şafak-baba-ve-pic
23774218 elif-şafak-baba-ve-pic23774218 elif-şafak-baba-ve-pic
23774218 elif-şafak-baba-ve-pic
 
16660294 un-chemin-mystique-le-soufisme
16660294 un-chemin-mystique-le-soufisme16660294 un-chemin-mystique-le-soufisme
16660294 un-chemin-mystique-le-soufisme
 
16947529 la-sexualite-et-sa-repression-dans-les-societes-primitives-ski-1
16947529 la-sexualite-et-sa-repression-dans-les-societes-primitives-ski-116947529 la-sexualite-et-sa-repression-dans-les-societes-primitives-ski-1
16947529 la-sexualite-et-sa-repression-dans-les-societes-primitives-ski-1
 
1143
11431143
1143
 
98093615 the-oral-morphemic-and-logical-sequences-in-the-turkish-language-yuk...
98093615 the-oral-morphemic-and-logical-sequences-in-the-turkish-language-yuk...98093615 the-oral-morphemic-and-logical-sequences-in-the-turkish-language-yuk...
98093615 the-oral-morphemic-and-logical-sequences-in-the-turkish-language-yuk...
 
Ozlem istek thesis
Ozlem istek thesisOzlem istek thesis
Ozlem istek thesis
 
Teach yourself-turkish a complete
Teach yourself-turkish a completeTeach yourself-turkish a complete
Teach yourself-turkish a complete
 
81985999 turkish-3-months
81985999 turkish-3-months81985999 turkish-3-months
81985999 turkish-3-months
 
Conversational arabic in_7_days
Conversational arabic in_7_daysConversational arabic in_7_days
Conversational arabic in_7_days
 
Lislam et le soufisme
Lislam et le soufismeLislam et le soufisme
Lislam et le soufisme
 
Reneguenonlacrisedumondemoderne
ReneguenonlacrisedumondemoderneReneguenonlacrisedumondemoderne
Reneguenonlacrisedumondemoderne
 
13052800 l islam-et-la-psychologie
13052800 l islam-et-la-psychologie13052800 l islam-et-la-psychologie
13052800 l islam-et-la-psychologie
 

80 gunde devrialem

 • 2. Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Salih GÜN Ercan TAÞDEMÝR Kapak ve Sayfa Tasarýmý Ayhan KARAKUÞ Murat ALTINDAÐ Turgay ABLAK Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi ve Grafik Resimleyen Mehmet SEVÝNÇ Film Çýkýþ S.G.S.M. ISBN: 978-9944-450-14-0 Basým Yeri ve Yýlý Çaðlayan A.Þ. Sarnýç Yolu Üzeri Nu. 7 GAZÝEMÝR-ÝZMÝR Tel: (0.232) 252 22 85 Kasým 2010 Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad. Haminne Çeþmesi Sok. Baran Ýþ Merkezi Nu. 13 34696 ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL P.K. 198 81020 ACIBADEM-ÝSTANBUL telefon : (0.216) 522 09 00 (Pbx) fax : (0.216) 443 98 39w w w . d i l s e t . c o m Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright © Sürat Basým Reklamcýlýk ve Eðitim Araçlarý Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmla Kýlavuzu (2008) esas alýnmýþtýr.
 • 3. 3
 • 4. 4 YIL 1872. LONDRA’DA GÜZEL BÝR EV. ... BU EVDE PHILEAS FOGG YAÞIYOR. PHILEAS FOGG; TÝTÝZ, SOÐUKKANLI VE SOYLU BÝR ADAMDIR. SAAT BEÞ BUÇUK TIRAÞINIZ ÝÇÝN SU GETÝRÝYORUM EFENDÝM.
 • 5. 5 UMARIM, SU ÇOK SICAK DEÐÝLDÝR. BU SU ÝKÝ DERECE DAHA SICAK. EN AZ ÝKÝ DERECE DAHA SICAK PHILIP! ABARTIYORSUN UZ, EFENDÝM. AAAHH! NE OLDU BAYIM? EVET, SU ÇOK SICAK. ARTIK SENÝNLE ÇALIÞ- MAK ÝSTEMÝYORUM. BENÝ YAKMAK MI ÝSTÝYORSUN? SENÝ ÝÞTEN ÇIKARIYORUM. ÇOK ÞÜKÜR SONUNDA KURTULUYORUM. EFENDÝM, ÝYÝ BÝR ÝNSAN; AMA ÇOK TÝTÝZ. ONUNLA ÇALIÞMAK ÇOK ZOR. YENÝ HÝZMETÇÝYE ÜZÜLÜYORUM. PHILIP’IN YERÝNE YENÝ BÝR HÝZMETÇÝ GELÝYOR. DEMEK ADIN JEAN PASSEPORTOUT... FRANSIZSIN, ÖYLE MÝ? BU ÝÞTE TECRÜBEN VAR MI?
 • 6. 6 ÞEYY, ÇOK TECRÜBEM YOK. ÞARKICILIK, BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ VE FUTBOLCULUK GÝBÝ MESLEKLERDE TECRÜBEM VAR. FAKAT BU MESLEKLERÝN KAZAN- CI ÇOK AZ. ARTIK DAHA RAHAT YAÞA- MAK ÝSTÝYORUM. BU CEVAP, PHILEAS FOGG’UN HOÞUNA GÝDÝYOR. ONU ÝÞE ALIYOR. HEMEN ÝÞE BAÞLAYIN. SAÐ OLUN EFENDÝM. BU ADAM ÇOK SOÐUKKANLI BEN REFORM KULÜBÜNÜN ÜYESÝYÝM. ÞÝMDÝ KULUBE GÝDÝYORUM. ORADA DOSTLARIMLA BULUÞUYOR, ONLARLA SOHBET EDÝYORUM. TAMAM ANLIYORUM BAYIM. BU BÝR HÝZMETÇÝ ELBÝSESÝ. DURUMU ÝYÝ GÖRÜNÜYOR. BU ÝÞ ÇOK GÜZEL.
 • 7. 7 ERTESÝ GÜN HER ZAMANKÝ GÝBÝ. . . BEN KULÜBE GÝDÝYORUM. ÝYÝ EÐLENCELER BAYIM. BAZI ÝNSANLAR ÇOK RAHAT YAÞIYOR. BAY FOGG, GÜNLÜK GAZETELERÝ OKUYOR VE DÜÞÜNÜYOR. GAZETEDE BANKA SOYGUNU HABERÝ VAR. POLÝS, HIRSIZI ARIYOR. POLÝS, HIRSIZI BULAN KÝÞÝYE ÝKÝ BÝN STERLÝN PARA ÖDÜLÜ VERÝYOR. DÜNYA ÇOK BÜYÜK. HIRSIZLAR MUTLAKA BÝR YER BULUR. BENCE HIRSIZ DEÐÝL BU. ELLÝ BEÞ BÝN STERLÝNÝ ÇALMAK CESARET ÝSTER.
 • 8. 8 HIRSIZ, SOYLU BÝR ADAM. GAZETEDE ÖYLE YAZIYOR. HIRSIZIN KAÇMASI ÝMKÂNSIZ. BU FÝKRÝNE KATILMIYORUM. DÜNYA ÇOK BÜYÜK. GÜNÜMÜZDE ÝNSANLAR ÇOK HIZLI HAREKET EDÝYOR. DOÐRU. ÜÇ AYDA TÜM DÜNYA DOLAÞILIR. HAYIR, SEKSEN GÜNDE MÜMKÜN BU. SENÝNLE DÖRT BÝN STERLÝNE BAHSE GÝRÝYORUM. BU SÜREDE YOLCULUK MÜMKÜN DEÐÝL.
 • 9. 9 PHILEAS FOGG KARÞILIK VERÝYOR. SENÝNLE YÝRMÝ BÝN STERLÝNE BAHSE GÝRÝYORUM. BU PARA SERVETÝMÝN YARISI. UZUN SÜRE TEKRARLANIYOR BU SÖZLER. VAY CANINA! YÝRMÝ BÝN STERLÝN! NE YAPIYORUZ BEYLER? KABUL EDÝYORUZ. PHILEAS FOGG’UN ARKADAÞLARI BU CEVABA ÇOK ÞAÞIRIYOR.
 • 10. 10 OFF! ÇOK ZOR. ACABA BAÞARIR MI? BU KADAR KISA SÜREDE MÜMKÜN DEÐÝL. DÜNYA ÇOK BÜYÜK. BAY FOGG BAHSÝ KAZANAMAZ. BAY PASSEPORTOUT. EÞYALARI HAZIRLA. DÜNYA TURUNA ÇIKIYORUZ. BU GECE HEMEN YOLA ÇIKIYORUM. 21 ARALIK CUMARTESÝ GÜNÜ SABAH SAAT 8.45’TE BURADAYIM. TAM SEKSEN GÜN SONRA BAYLAR BENÝ ÝZLEYÝN. FOGG EVE VARIYOR.
 • 11. 11 NEEE! DÜNYA TURU MU? DÜNYA TURUNA MI ÇIKIYORUZ? EVET PASSEPARTOUT ÇABUK OL. BU GECE HAREKET EDÝYORUZ. DÜNYA TURU! DÜNYA TURU! AL ÞU PARALARI BÝR ÇANTAYA KOY. YOL MASRAFLARI ÝÇÝN. BURADA TAM YÝRMÝ BÝN STERLÝN VAR. DEMEK YÝRMÝ BÝN STERLÝN VAR.
 • 12. 12 KISA SÜRE ÝÇÝNDE BAY FOGG VE YARDIMCISI ÝSTASYONA VARIYORLAR. ÝÞTE ARKADAÞLARIM ORADALAR. BÝZÝ UÐURLUYORLAR. BÝLÝYOR MUSUN PASSEPARTOUT? ONLARLA ARAMIZDA BÝR BAHÝS VAR. EVET, 80 GÜNDE DÜNYA TURU HAKKINDA BÝR BAHÝS BU. BAHÝS MÝ? YOLCULUK SIRASINDA HER ÜLKEDEN VÝZE ALIRIM. SONRA BUNU SÝZE GÖSTERÝRÝM. SÝZE GÜVENÝYORUZ BAY FOGG. SEKSEN GÜN SONRA TEKRAR BURADAYIZ. SAAT, SEKÝZ KIRK BEÞTE TREN YOLA ÇIKIYOR.
 • 13. 13 BÜTÜN LONDRA BU HABERÝ KONUÞUYOR. GAZETELER YAZIYOR... SON HABERLER... BAY PHILEAS FOGG 80 GÜNLÜK DÜNYA TURUNA ÇIKIYOR. BÝLÝYOR MUSUN? BENCE BAY FOGG BAHSÝ KAZANIR. BÖYLE BÝR DÜNYA TURU MÜMKÜN DEÐÝL. FOGG BU BAHSÝ KAZANAMAZ. HERKES FARKLI ÞEYLER SÖYLÜYOR. BENCE KAYBEDER. SEKSEN GÜNDE DÜNYA DOLAÞILMAZ. BENCE KAZANIR. BENCE DE KAYBEDER.
 • 14. 14 BANKA HIRSIZI BURAYA GELÝRSE ELÝMDEN KAÇAMAZ. HAYDÝ FÝX. GEMÝ DEMÝR ATIYOR. BANKA HIRSIZI BU GEMÝDE OLABÝLÝR. BU ADAMLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER ELÝMDE. BU ADAM UZUN BOYLU, ZARÝF, KÝBAR BÝR ADAM. VE GEMÝ RIHTIMA YAKLAÞIYOR. YOLCULAR KARAYA ÝNÝYOR. ÝNGÝLTERE, TÜM DEDEKTÝFLERÝNE HABER GÖNDERÝR. AFFEDERSÝNÝZ BEYEFENDÝ. SÝZ ÝNGÝLÝZSÝNÝZ DEÐÝL MÝ? ÝNGÝLÝZ KONSOLOSLUÐU NEREDE ACABA? VÝZE ALMAK ÝSTÝYORUM. EVET, DOÐRU. ÝNGÝLÝZ VATANDAÞIYIM.
 • 15. 15 TARÝFLER BU ADAMI GÖSTERÝYOR. BEN BU BEYÝN YANINDA ÇALIÞIYORUM. ONUN YARDIMCISIYIM. YOLA DEVAM ETMEK ÝÇÝN VÝZE GEREKÝYOR. EFENDÝNE SÖYLE. KENDÝSÝ KONSOLOSLUÐA GÝTMEK ZORUNDA. TAMAM BEN ÞÝMDÝ GÝDÝYORUM ONA SÖYLERÝM. PPAASSSSEEPPAARRTTOOUUTT GGEEMMÝÝYYEE DDÖÖNNÜÜYYOORR.. FFÝÝXX ÝÝSSEE,, SSÜÜ- VVEEYYÞÞ''TTEEKKÝÝ ÝÝNNGGÝÝLLÝÝZZ KKOONN- SSOOLLOOSSLLUUÐÐUUNNAA GGÝÝDDÝÝYYOORR.. FFÝÝXX KKOONNSSOOLLOOSSLLUUÐÐUUNN YYEERRÝÝNNÝÝ TTAARRÝÝFF EEDDÝÝYYOORR.. NEDEN ACELE EDÝYORSUN BAYIM? KONSOLOS BEY! BEN DEDEKTÝF FÝX. BÝR BANKA HIRSIZINI TAKÝP EDÝYORUM. DEVLET TARAFINDAN GÖREVLÝYÝM. KONSOLOS BEY. O ADAM BÝRAZ SONRA BURAYA GELÝYOR. BENDEN NE ÝSTÝYORSUNUZ DEDEKTÝF? LÜTFEN ONU TUTUKLAYIN. KONSOLOS BEY NEREDE? ONUNLA GÖRÜÞMEK ÝSTÝYORUM!
 • 16. 16 O ADAM HIRSIZ DEÐÝL. BEN BUNA ÝNANMIYORUM. SÝZ BENÝ TANIMI- YORSUNUZ KONSOLOS BEY. BEN ÇOK ÜNLÜ BÝR DEDEKTÝFÝM. BANKA HIRSIZI KESÝNLÝKLE BU ADAM. BÝRAZ SONRA BAY FOGG KONSOLOSLUÐA GELÝYOR. MERHABA KON- SOLOS BEY. BUYRUN BAYIM. HOÞ GELDÝNÝZ. O SIRADA KONSO- LOS, BAY FOGG'UN PASAPORTUNU ÝNCELÝYOR. TAMAM BEL- GELERÝNÝZ VE VÝZENÝZ HAZIR. TEÞEKKÜRLER KONSOLOS BEY. ÝYÝ YOLCULUKLAR BAY FOGG. BENCE DÜRÜST VE GÜVENÝLÝR BÝR KÝÞÝ. BELGELER TAMAM. BU BELGELER GERÇEÐÝ DEÐÝÞTÝRMEZ. FÝX, RIHTIMDA GEZEN PASSEPARTOUT'U BULUYOR. BAY PASSEPARTOUT NASILSINIZ? TEÞEKKÜR EDERÝM BAYIM. ÝYÝYÝM.
 • 17. 17 EFENDÝNÝZ VE SÝZ ÇOK ACELE EDÝ- YORSUNUZ. ÖYLE DEÐÝL MÝ? DOÐRU SÖYLÜYORSUNUZ. ASYA'YA GÝDÝ- YORUZ. DÜNYAYI DOLAÞIYORUZ. VAY! DEMEK EFENDÝNÝZ ÇOK ZENGÝN BÝR ÝNSAN. EVET, YANIMIZDA ÇOK PARA VAR. ÖYLE MÝ? VAY… VAY… FFÝÝXX,, PPAASSSSEEPPAARRTTOOUUTT ÝÝLLEE KKOONNUUÞÞUUYYOORR.. PPHHÝÝLLEEAASS FFOOGGGG,, HHAAKKKKIINNDDAA BBÝÝLLGGÝÝ TTOOPPLLUUYYOORR.. DDAAHHAA SSOONNRRAA YYEENNÝÝDDEENN KKOONNSSOOLLOOSSLLAA KKOONNUUÞÞUUYYOORR.. TEKRAR TUTUKLAMA EMRÝ ÝSTÝYORUM. ARTIK ONLARI DAHA YAKIN- DAN TAKÝP EDÝYORUM. GEMÝDE BÝLE... YANLIÞ YAPIYORSUNUZ.
 • 18. BBÝÝRR HHAAFFTTAA SSOONNRRAA LLOONN- DDRRAA’’NNIINN BBUU BBÝÝNNAASSIINNAA...... ......GGAARRÝÝPP BBÝÝRR TTEELLGGRRAAFF GGEELLÝÝYYOORR.. 18 DEMEK GEMÝYE BÝNÝYORSUNUZ. EVET, ONLARLA BÝRLÝKTE BÝNÝYORUM. ÝNGÝLTERE’YE TU- TUKLAMA EMRÝ ÝÇÝN TELGRAF GÖNDE- RÝYORUM. TELGRAFTA GEMÝNÝN ÝSMÝ VAR. VAY DOSTUM. DÜNYA NE KADAR KÜÇÜK. SENÝ TEK- RAR GÖRMEK NE GÜZEL. GEMÝ BOMBAY'A DOÐRU YOLA ÇIKIYOR. YOLCULUK ÇOK ÝYÝ GEÇÝYOR. GÜVERTEDE BÝRAZ HAVA ALMAK ÝSTÝYORUM. SAÐ OLUN. BENÝ MUTLU EDÝYORSUNUZ.
 • 19. 19 EFENDÝNÝZ NASIL? ONU HÝÇ GÖREMÝYORUM. O, KENDÝ HÂLÝNDE BÝR ÝNSAN. ÝNSAN- LARIN ÝÇÝNE ÇOK FAZLA ÇIKMIYOR. OO GGÜÜNNDDEENN SSOONNRRAA DDEEDDEEKKTTÝÝFF FFÝÝXX BBÝÝLLGGÝÝ TTOOPPLLAAMMAAKK ÝÝÇÇÝÝNN PPAASSSSEEPPAARRTTOOUUTT’’LLAA SSIIKK SSIIKK BBÝÝRR AARRAAYYAA GGEELLÝÝYYOORR.. GGEEMMÝÝ YYOOLLCCUU- LLUUKK SSIIRRAASSIINNDDAA ÇÇEEÞÞÝÝTTLLÝÝ LLÝÝMMAANNLLAARRAA UUÐÐRRUUYYOORR.. 20 EKÝM GÜNÜ HÝNDÝSTAN KIYILARI GÖRÜNÜYOR. BÝR SÜRE SONRA… PASSEPARTOUT ÇOK KISA BÝR SÜRE SONRA BOMBAY'A ULAÞIYORUZ. ÜSTELÝK PROGRAMA GÖRE ÝKÝ GÜN ÝLERÝDEYÝZ. BU BAHÝS ÝÇÝN BÝR BAÞARI SAYILIR… BOMBAY'A YAK- LAÞIYORUZ. POLÝS ÞEFÝNE YAKALAMA EMRÝNÝ SORAYIM. KUTLARIM… EN KISA ZAMANDA ONU YAKALARIM. BÖYLECE ÝKÝ BÝN STERLÝN PARA ÖDÜLÜNÜ KAZANIRIM. SEN ALIÞVERÝÞE ÇIK. SAAT SEKÝZDE BENÝ ÝSTASYONDA BEKLE. VÝZE ALMAYA GÝDÝYORUM. SONRA ORADA OLURUM. PEKÝ
 • 20. 20 ÞEF NEREDE? BEN ÝNGÝLÝZ DEDEKTÝF FÝX. HEMEN ONUN- LA GÖRÜÞMEK ÝSTÝYORUM. BÝRKAÇ SANÝYE SONRA… ÜZGÜNÜM BAY FÝX. HERHANGÝ BÝR TUTUKLAMA EMRÝ YOK. BU ARADA… PASSEPARTOUT ÜNLÜ MALEBANHÝLL TAPINAÐINI GEZÝYOR. YASAK. YABAN- CILARA ÝZÝN YOK. AYAKKABILARINI DA ÇIKAR. AYAKKABILARLA GÝRME. YABANCI MISIN? O ZAMAN GÝRME. DUYMUYOR MUSUN YABANCI? GÝT BURADAN. ADAM KIZIYOR. BIRAKIN, BIRAKIN BENÝ.
 • 21. 21 PASSEPARTOUT KIZGIN HÝNTLÝLERÝ DAÐITIYOR. TUTUN! YABANCIYI TUTUN. BU ÜLKEDE MERAKLI OLMAK ÝYÝ DEÐÝL. BU OLAY ÝÞÝME YARAR BELKÝ. ONU DA EFENDÝSÝNÝ DE ADIM ADIM ÝZLÝYORUM. PASSEPARTOUT EFENDÝSÝ- NE HER ÞEYÝ ANLATIYOR. BÝR DAHA BÖYLE OLAY- LARA KARIÞMA. HEMEN ÝSTASYONA GÝT VE KALKÜTA ÝÇÝN BÝLET AL. BAÞÜSTÜNE EFENDÝM. BÝRAZ SONRA ÝKÝSÝ DE YOLA ÇIKIYOR. BENCE POLÝS ONU EN KISA ZAMANDA TUTUK- LAR. ÇÜNKÜ PASSEPAR- TOUT OLAYLARA KARIÞI- YOR. HÝNTLÝLERLE KAVGA EDÝYOR. BU DA BENÝM ÝÞÝME YARIYOR.
 • 22. 22 ERTESÝ GÜNÜ KAHRAMANLARIMIZ YOLLARINA DEVAM EDÝYOR. AMA… TREN NÝÇÝN DURUYOR ACABA? DEMÝRYOLU BURADA SONA ERÝYOR. ALLAHABAD'A KADAR ELLÝ KÝLOMETRE YOLUNUZ VAR. ORADA TREN YOLU TEKRAR BAÞ- LIYOR. ORADA TEKRAR TRENE BÝNERSÝNÝZ. SEN ÇEVREYE BÝR GÖZ AT. BU YOLCULUK ÝÇÝN ÝÞE YARAR BÝR ARAÇ BUL. PASSEPARTOUT, HEMEN DÖNÜYOR. AZ ÝLERÝDE BÝR FÝL VAR, BAYIM. SAHÝBÝ ONU SATMAK ÝSTÝYOR. ÝÞTE FÝLÝN SAHÝBÝ. FÝLÝ BÝZE SATMAK ÝSTÝYOR. TAMAM ÇOK ÝYÝ. BU ARADA SANA GENERAL SÝR FRANCIS CROMARTY'YÝ TANITMAK ÝSTÝ- YORUM. KENDÝSÝ ÇOK CESUR BÝR ÝNSAN. BÝZÝMLE GELMEK ÝSTÝYOR. ÇOK GÜZEL GENERAL. MEMNUN OLDUM.
 • 23. 23 SANA BÝN STERLÝN VERÝYORUM. PEKÝ, FÝL SÝZÝN ARTIK. YANINDA "MAHUT"U HEDÝYE EDÝYORUM. O SÝZE YOLCULUK SIRA- SINDA YARDIMCI OLUR. BENÝM ADIM MAHUT. BEN BU FÝLÝN SÜRÜ- CÜSÜYÜM. HÝZMETÝ- NÝZE HAZIRIM. SONRA DOSTLAR AKÞAM OLUYOR. KAMP KURMAK GEREKÝYOR. HEP BÝRLÝKTE ORMANDA KAMP KURUYORLAR. ERTESÝ GÜN TEKRAR YOLA ÇIKIYORLAR. FÝLÝ NÝÇÝN DURDURU- YORSUN? SUSUN. ÇEVREDEN GARÝP SESLER GELÝYOR.
 • 24. 24 PHÝLEAS FOGG VE ARKADAÞLARI HEMEN FÝLÝN YANINDAN AYRILIYORLAR. OLANLARI ÝZLÝYORLAR. BAKIN! ADAMLAR, BÝR KADINI ZORLA GÖTÜRÜYORLAR. BENCE BU BÝR KURBAN TÖRENÝ. BU, DUL BÝR KADIN. TÖRELERE GÖRE KOCASIYLA BÝRLÝKTE GÖMÜLÜYOR. BU ÇOK KÖTÜ BÝR TÖRE. BU KADINI NASIL KURTARIRIZ? PROGRAMA GÖRE ON ÝKÝ SAAT ÝLERÝDEYÝZ. ZAVALLI KADIN. SUÇU YOK. SEVGÝLÝ DOSTLARIM, BU KADI- NI KURTARMAK GEREKÝYOR. YAKINLARDA BÝR TAPI- NAK VAR. KURBAN TÖ- RENÝ ORADA. SABAH SAATLERÝNDE. SÝZÝNLE BÝRLÝKTEYÝM BAY FOGG. KADIN BU TAPINAÐIN ÝÇÝNDE SAHÝP. AMA KAPIDA NÖBETÇÝLER VAR. DUVARA BÝR DELÝK AÇARIZ.
 • 25. 25 SESSÝZCE O ESKÝ BÝNAYA YAKLAÞIYORLAR. ÞANSIMIZ VAR. DU- VARI DELMEK KOLAY. ÇÜNKÜ DUVAR TOP- RAKTAN. EVET, BIÇAKLARI- MIZLA BU ÝÞÝ BAÞA- RIRIZ BAY FOGG. DÝKKATLÝ OLUN. DÝKKAT EDÝN ARKADAÞLAR! NÖBETÇÝLER GELÝYOR. NÖBETÇÝLER YÜZÜNDEN DU- VARI DELEMÝYORLAR. PASSEPARTOUT'UN AKLINA ÝLGÝNÇ BÝR FÝKÝR GELÝYOR. PASSEPARTOUT, KAFASINDAKÝ PLANI UYGULUYOR. NE YAZIK KÝ, BAY FOGG… KADINI KURTARMAK ÇOK ZOR. BU ARADA YARDIM- CINIZ ORTADA YOK. OLAMAZ! ZAVALLI KADINA YARDIM EDEMÝYORUM. ÇOK ÜZGÜNÜM.
 • 26. 26 SABAH TÖREN SIRASINDA ANÝDEN PASSEPARTOUT ORTAYA ÇIKIYOR. AL SANA MAYMUN! ÇABUK OLUN. ZAMANIMIZ ÇOK AZ.
 • 27. 27 BAYLAR HEMEN BURADAN KAÇIYORUZ. ÇABUK, SAHÝP! FÝLÝN YANINA GÝDÝYORUZ! PASSEPARTOUT! ÇOK ENDÝÞELENDÝM. YABANCI BÝZÝMLE ALAY EDÝYOR. KOÞUN! YABAN- CILARI DA KADINI DA YAKALAYIN!
 • 28. 28 ORMANDAN ÇIKAMAZLAR! KURBANLARIMIZ ÇOÐALIYOR! HÝNTLÝLER YANILIYORLAR. VE SABAH OLUYOR. SAHÝP! ARTIK BÝZÝ TAKÝP ETMÝYORLAR. BURADA MOLA VERÝYORUZ. AYAKLARIM AÐRIYOR GENERAL.
 • 29. 29 HANIMEFENDÝ! ADINIZ NE? AOUDA, BAYIM. SAÐ OLUN. SÝZE VE HÝZMETÇÝNÝZE ÇOK TEÞEKKÜR EDÝYORUM. BU ÜLKENÝN TÖRELERÝNÝ ÝYÝ BÝLÝYORUM BAY FOGG. ARTIK BU KADIN, HÝNDÝSTAN'DA YAÞAYAMAZ. ONU ÖLDÜRÜRLER. BRAH- MAN’LAR KURBANLARINDAN KOLAY KOLAY VAZGEÇMEZLER. ÖYLEYSE BAYAN AOUDA'YI DA YANI- MIZDA GÖTÜRÜYORUZ. SANA BU FÝLÝ HEDÝYE EDÝYORUM. ÇOK TEÞEKKÜRLER BAYIM. ÇOK SAÐ OLUN, BAYIM! DEMÝR YOLUNA ULAÞIYORLAR.
 • 30. 30 YARIM SAAT SONRA... KALKÜTA TRENÝ BURADA. BEN BENARES'TE ÝNERÝM, BAY FOGG. ASKERLERÝM BENÝ ORADA BEKLÝYOR. YOLCULUK ÇOK RAHAT GEÇÝYOR VE BENARES'TE GENERAL CROMARTY TRENDEN ÝNÝYOR. TANIÞTIÐIMIZA MEMNUN OLDUM BAY FOGG. UMARIM DÜNYAYI VAKTÝNDE DOLAÞIR VE BAHSÝ KAZANIR- SIN BAY FOGG. TEMENNÝM BU. HOÞÇA KAL DOSTUM. SAÐ OLUN GENERAL. SÝZE DE ÝYÝ ÞANSLAR. SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU… ÇILGIN BUNLAR.
 • 31. 31 UZUN BÝR YOLCULUKTAN SONRA... KALKÜTA'YA YAKLAÞIYORUZ DOSTUM. DOSTLARIMIZ BÝR ÞEYÝN FARKINDA DEÐÝLLER. ONLARI SÜREKLÝ BÝRÝSÝ TAKÝP EDÝYOR. SONUNDA BURADALAR. ÖYLE SANIYORUM KÝ KALKÜTA'DA BAÞARILI OLURUM. EN KISA ZAMAN- DA BU GÝZEMLÝ HIRSIZI YAKALARIM. ELÝNE GEÇEN ÝLK FIRSATTA... BÝR DAKÝKA BAYLAR. SÝZ BAY PHÝLEAS FOGG’- SUNUZ, DEÐÝL MÝ? EVET, NE VAR? SÝZÝ VE YARDIMCINIZI TUTUKLUYORUM BAY FOGG. BENÝ TAKÝP EDÝN. NEEE? NE DEMEK BU? NÝÇÝN?
 • 32. 32 YOLCULUÐUN TAM ORTASINDALAR. FÝX, ONLARIN VAKTÝNÝ ÇALIYOR. BAHÝS TEHLÝKEYE GÝRÝYOR. DOSTLARIM. BENÝ BRAH- MAN'LARDAN KURTARDI- NIZ. SÝZÝ ONUN ÝÇÝN TUTUKLUYORLAR. BÝLÝYOR MUSUNUZ BAYIM? BAHSÝ KAYBEDÝYORUZ. BÝLÝYORUM. SUÇUMUZ NE? SONUNDA SAVCININ KARÞISINA ÇIKIYORLAR. SUÇLUSUNUZ BEYLER. HÂLBUKÝ BÜTÜN BUNLAR DEDEKTÝF FÝX'ÝN BÝR OYUNU. HÝÇ KÝMSE BU- NUN FARKINDA DEÐÝL. BAY FOGG ÇOK ZOR DURUMDA. BENCE BÝRAZDAN TUTUKLANIR. ÝNGÝLTERE HÜKÜMETÝ ONU ÝSTER. BEN DE ÇOK ÜNLÜ BÝR DEDEKTÝF OLURUM. HA… HA... HA… ÖDÜLÜ DE ALIRIM. YA ÝÇERÝ GÝRERSÝNÝZ, YA CEZANIZI ÖDERSÝNÝZ. CEZAMIZ NEDÝR? TAPINAKTA KAVGA ÇIKAR- MIÞSINIZ.
 • 33. 33 FOGG CEZAYI ÖDÜYOR. SONRA HONG KONG'A GÝTMEK ÝÇÝN HAZIRLANIYORLAR. ADAMLAR YÝNE KUR- TULUYORLAR. ONLARI BÝR GÜN MUTLAKA YAKALARIM. BEN DE GEMÝYE BÝNÝYORUM. YOKSA BU KÝBAR SERSERÝYÝ DE, ÖMRÜMÜN FIRSATINI DA KAÇIRIRIM. SÝZE BORCUMU NASIL ÖDERÝM, BAY FOGG? BENÝ BRAHMAN’LARIN ELÝNDEN KURTARDINIZ. HÝÇ ÖNEMLÝ DEÐÝL AOUDA. DEDEKTÝF FÝX DE ONLARLA AYNI GEMÝYE BÝNÝYOR. ONU HONG KONG'TA TUTUKLAMAM GEREKÝYOR. TUTUKLAMA EMRÝ NEREDE KALDI? HONG KONG’A ULAÞIR UMARIM.
 • 34. 34 GALÝBA HEMEN HAREKETE GEÇMEM GEREKÝYOR. PASSEPARTOUT NEREDE ACABA? DOSTUM PASSEPARTOUT! SÝZ DE MÝ BU GEMÝDESÝNÝZ? BU ÝÞE ÇOK ÞAÞIRIYORUM DOÐRUSU. SÝZ! YOKSA SÝZ DE MÝ DÜNYAYI DOLAÞIYOR- SUNUZ BAYIM? YOK CANIM. HONG KONG'A GÝDÝYORUM. YA EFENDÝNÝZ NASIL? ORTALARDA GÖRÜNMÜYOR. KEYFÝ NASIL? SAÐLIÐI YERÝNDE. SAÐ OLUN. O GÜNDEN SONRA PASSEPARTOUT ÝLE DEDEKTÝF FÝX ÇOK ÝYÝ ARKADAÞ OLU- YORLAR. HIMMM. BAY FÝX ÇOK ACAYÝP BÝR ADAM. DEDEKTÝF FÝX SÜREKLÝ BAY FOGG'U TAKÝP EDÝYOR.
 • 35. 35 AKÞAMÜZERÝ BÜYÜK BÝR FIRTINA KOPUYOR. EYVAH FIRTINA! FIRTINA BÝZÝ ÇOK GECÝKTÝRÝYOR. ÖNCE JAPONYA'YA SONRA DA AMERÝKA'YA GÝDÝYORUZ PASSEPARTOUT. SEN NE YAPIYORSUN ORADA? FIRTINADA, BENÝ DENÝZ TUTUYOR BAYIM.
 • 36. 36 NÝHAYET FIRTINA DÝNÝYOR. GEMÝ HIZLANIYOR. ÝKÝ GÜN SONRA… ALLAH’A ÞÜKÜR. HONGKONG'TAYIZ. BAY FOGG. BENÝ AKRA- BALARIMIN EVÝNE KADAR GÖTÜRÜR MÜSÜNÜZ? EVET, ÇOK ÝYÝ NE YAZIK KÝ BU ADRESTEKÝ AÝLE ÞÝMDÝ BURADA OTURMUYOR. AMAN ALLAH’IM! ÞÝMDÝ BEN NE YAPARIM? HÝÇ ÜZÜLME AOUDA. AVRUPA'YA KADAR BÝZÝMLE GELÝRSÝN. GÜNÜN BÝRÝNDE MUT- LAKA AKRABALARINA KAVUÞURSUN. ÇOK SAÐ OLUN. BAYIM! ÇOK ÝYÝSÝNÝZ!
 • 37. 37 AYNI ANDA… POSSEPARTOUT BURADA. ÞÝMDÝ GÖRÜRSÜNÜZ SÝZ. PASSEPARTOUT SAF BÝR ÝNSAN. FÝX, PASSEPARTOUT'A TUZAK KURMAK ÝSTÝYOR. DOSTUM PASSEP- ARTOUT! DÜNYA NE KADAR KÜÇÜK! HONG KONG NE KADAR KÜÇÜK BÝR ÞEHÝR BAY FÝX. GEL DOSTUM. SEN BE- NÝM MÝSAFÝRÝMSÝN. BERABER BÝR ÞEYLER ÝÇELÝM. FÝX, PASSEPARTOUT'UN FÝNCANINA ETKÝLÝ BÝR UYKU ÝLACI KOYUYOR. PHÝLEAS FOGG, GEMÝNÝN HAREKET SAATÝNÝ BÝLMEZ. HÝZMETÇÝSÝNÝ BEK- LER. BU SIRADA GEMÝYÝ KAÇIRIR. SONRA BURADA KALIR. BU SIRADA TUTUKLAMA EMRÝ GELÝR. BEN DE ONU KOLAYCA TUTUKLARIM. HA! HA! HA!
 • 38. 38 ANLAMIYORUM. PASS- APARTOUT’A NE OLDU? GALÝBA GEMÝMÝZ HAREKET EDÝYOR. HEMEN BÝR SANDAL KÝRALIYORUM. GEMÝYÝ TAKÝP EDÝYORUZ. BAHSÝ KAYBETMEK ÝSTEMÝYORUM. PASSEPARTOUT YAVAÞ YAVAÞ UYANIYOR. UYKU ÝLACININ ETKÝSÝ GEÇÝYOR BU ADAM BENDEN KAÇA- MAZ. ÖDÜLÜ KAÇIRMAK NÝYETÝNDE DEÐÝLÝM. OLAMAZ. GEMÝYÝ KAÇIRIYORUM.
 • 39. 39 GEMÝYE YETÝÞMEK ÝÇÝN ACELE EDÝYOR. ÞÝMDÝ EFENDÝM GEMÝDEDÝR. BAY FOGG, O SERSEM DEDEKTÝFÝN YÜZÜN- DEN BAHSÝ KAYBET- MEK ÜZERE. BAY FOGG GEMÝDE YOK. GEMÝ, JAPONYA’YA YOKOHAMA’YA VARIYOR. AMA PASSEPARTOUT JAPONYA’YA ÝNDÝÐÝNDE BÝRDEN.... BAYIM PASSEPARTOUT.
 • 40. 40 HMM! ARTIK TUTUKLA- MA EMRÝ DE ÝÞE YARA- MAZ. ÇÜNKÜ BU ÜLKEDE ÝNGÝLÝZ YASALARI GEÇERLÝ DEÐÝL. ÇOK AZ ZAMANIMIZ VAR PASSEPARTOUT. GEÇ KALMIYORUZ DEÐÝL MÝ? NEW YORK’A KADAR UZUN BÝR YOLUMUZ VAR. GERÝYE YALNIZCA ÝNGÝLTERE’YE GÝTMEK KALIYOR. ANCAK ÝNATÇI FÝX, KAHRAMANLARIMIZIN GEMÝSÝNE BÝNÝYOR. GÜNLER SONRA SAN FRANCÝSCO’YA VARIYORLAR. BAY FOGG VE HÝZMETÇÝSÝ BÝRBÝRÝNE KAVUÞUYOR. PASSAPERTOUT FÝX’ÝN YAPTIKLARINI ANLATIYOR.
 • 41. 41 KAHRAMANLARIMIZ NÝHAYET LÝMANA YAKLAÞIYORLAR. AVRUPA'YA GEMÝ VAR MI? VAR BAYIM. ÝKÝ GÜN SONRA KALKIYOR. BÝRKAÇ SAAT SONRA… KAPTAN, BÝZÝ LÝVERPOOL’A KADAR GÖTÜRÜR MÜSÜNÜZ? SÝZE SEKÝZ BÝN DOLAR VERÝRÝM. BAYIM, SEKÝZ BÝN DOLARA SENÝ DÜNYA- NIN ÖBÜR UCUNA BÝLE GÖTÜRÜRÜM. LÝVERPOOL’A VARIYORLAR. ÝNGÝLTERE'DE BU ADAMI BEKLERÝM. BU BENÝM ÝÇÝN ÝYÝ BÝR FÝKÝR. ONU ÇOK KISA ZAMANDA YAKALARIM.
 • 42. 42 BAÐIÞLAYIN DOSTUM. YOLCULUK BURADA SONA ERÝYOR. NE? KAHRAMANLARIMIZ ÇOK UÐRAÞIYOR. AMA YÝNE DE BAY FOGG, TUTUKLANIYOR. YÝNE MÝ SÝZ? ZAVALLI ADAM ARTIK BAHSÝ KAZANAMAZ. BÜTÜN SERVETÝNÝ DE KAYBEDÝYOR. AMA AYNI GÜN… BENÝ BAÐIÞLAYIN BAYIM. GERÇEK BANKA HIRSIZI SÝZ DEÐÝLSÝNÝZ. BU SABAH POLÝSLER GERÇEK HIRSIZI TUTUKLADI. SÝZ SERBESTSÝNÝZ. DEMEK ÖYLE HA! SAYGILARIMLA… ÝÞTE AL SANA YARAMAZ HAFÝYE.
 • 43. 43 ÝLK TRENLE LONDRA'YA GÝDÝYORUZ. BAHSÝ KA- ZANMAK ÝSTÝYORUM. HEY ARABACI! ÇABUK ÝSTASYONA! PHÝLÝEAS FOGG VE ARKADAÞLARI YENÝDEN YOLA KOYULUYORLAR. PASSEPARTOUT, BEÞ DAKÝKALIK KAYBIMIZ VAR! ÇOK KÖTÜ… BAH- SÝ KAYBEDÝYORUM! AMA BAY FOGG'UN EVÝNE VARIYORLAR… HEY, BAYIM! KÖÞE- DEKÝ DÜKKÂNDA TAKVÝM VAR. TAM BÝR GÜN ÖNCE GERÝ DÖNDÜK. BU NASIL OLUR? BÝR DAKÝKA. GALÝBA ÞÝMDÝ ANLIYORUM. DÜNYA TURUNA DOÐUDAN BAÞLI- YORUZ. SONRA BATIYA GÝDÝYORUZ. BÖYLECE BÝR GÜN KAZANIYORUZ. HIMMM!
 • 44. 44 OLAMAZ! BAHSÝ KAZANDI! VE ERTESÝ GÜN BAYLAR! BÝR DAKÝKA SONRA BAY FOGG BAHSÝ KAYBEDÝYOR! FOGG TAM SÖZ VERDÝÐÝ VAKÝTTE... BURADAYIM BAYLAR! EVET BAYLAR. BEN 80 GÜN SONRA BURADAYIM. ZAFER BENÝM. BU BAYANIN ADI AOUDA. KENDÝSÝ HÝNDÝSTANLI. ÝKÝ GÜN SONRA BU BAYANLA EVLENÝYORUZ. PHÝLEAS FOGG ÇOK MUTLU. O ÝYÝ BÝR AÝLE KURUYOR.
 • 45. 11.. 8800 GGüünnddee DDeevvrrii ÂÂlleemm sseerrüüvveennii nneerreeddee bbaaþþllýýyyoorr?? A) Roma'da B) Paris'te C) Londra'da D) Bombay'da 22.. 8800 GGüünnddee DDeevvrrii ÂÂlleemm sseerrüüvveennii kkaaçç yyýýllýýnnddaa ggeerrççeekk- lleeþþiiyyoorr?? A) 1778 B) 1978 C) 1872 D) 1881 33.. PPhhiilleeaass FFoogggg nnaassýýll bbiirriissii?? A) Kaba ve küstah birisi. B) Titiz, soðukkanlý ve soylu bir kiþi. C) Kibirli ve sinirli birisi D) Komik ve güler yüzlü birisi. 44.. PPhhiilleeaass FFoogggg hhiizzmmeettççiissiinnii nneeddeenn kkoovvuuyyoorr?? A) Hizmetçi iþini sevmiyor. B) Hizmetçi dikkatsiz çalýþýyor. C) Hizmetçi maaþýný beðenmiyor. D) Hizmetçi daha iyi bir iþ buluyor. 55.. JJeeaann PPaasssseeppoorrttoouutt''nnuunn aassýýll mmeesslleeððii nneeddiirr?? A) Bahçývan B) Beden eðitimi öðretmeni C) Hizmetçi D) Ressam 66.. JJeeaann PPaasssseeppoorrttoouutt''nnuunn mmiilllliiyyeettii nneeddiirr?? A) Ýngiliz B) Ýtalyan C) Alman D) Fransýz 77.. PPhhiilleeaass FFoogggg kkaaçç sstteerrlliinn kkaarrþþýýllýýððýýnnddaa bbaahhssee ggiirriiyyoorr?? A) 20.000 sterlin B) 2000 sterlin C) 10.000 sterlin D) 200 sterlin 88.. PPhhiilleeaass FFoogggg,, nniiççiinn 8800 ggüünnddee ddüünnyyaa ttuurruunnaa ççýýkkýýyyoorr?? A) Seyahat etmeyi çok seviyor. B) Arkadaþlarýyla bahse giriyor. C) Tüm dünyayý gezmek istiyor. D) Uzak Doðu'da ticaret yapmak istiyor. 99.. TTrreenn,, LLoonnddrraa''ddaann ssaaaatt kkaaççttaa kkaallkkýýyyoorr?? A) 6:45 B) 8:45 C) 7:45 D) 9:45 1100.. DDeeddeekkttiiff FFiixx,, nneeddeenn PPhhiilleeaass FFoogggg''uu ttaakkiipp eeddiiyyoorr?? A) Çünkü onunla dünya turuna katýlmak istiyor. B) Onun yolculuðuna mani olmak istiyor. C) Onu bir banka soyguncusu zannediyor onu tutuklamak istiyor ve 2000 sterlin para ödülünü almak istiyor. D) Onu öldürmek istiyor. 45 SORULAR
 • 46. 46 1111.. DDeeddeekkttiiff FFiixx iillkk oollaarraakk hhaannggii kkoonnssoolloosslluuððaa bbaaþþvvuurruuyyoorr?? A) Fransýz konsolosluðuna baþvuruyor. B) Ýtalyan konsolosluðuna baþvuruyor. C) Mýsýr konsolosluðuna baþvuruyor. D) Süveyþ'teki Ýngiliz konsolosluðuna baþvuruyor. 1122.. DDeeddeekkttiiff FFiixx kkiimmddeenn ttuuttuukkllaammaa eemmrrii ççýýkkaarrmmaassýýnnýý iissttiiyyoorr?? A) Emniyet müdüründen B) Konsolostan C) Polis þefinden D) Komserden 1133.. DDeeddeekkttiiff FFiixx ttuuttuukkllaammaa eemmrriinniinn ggöönnddeerriillmmeessii iiççiinn nneerreeyyee tteellggrraaff ççeekkiiyyoorr?? A) Hindistan'a B) Fransa'ya C) Mýsýr'a D) Ýngiltere'ye 1144.. PPaasssseeppoorrttoouutt,, HHiinnttlliilleerrllee nneerreeddee kkaavvggaa eeddiiyyoorr?? A) Kalküta'da B) Bombay'da C) Yeni Delhi'de D) Haydarabad'ta 1155.. KKaallkküüttaa''yyaa nniiççiinn ffiill üüzzeerriinnddee ggiittmmeekk zzoorruunnddaa kkaallýý- yyoorrllaarr?? A) Çünkü Phileas Fogg, filleri çok seviyor. B) Çünkü bindikleri tren, yolda bozuluyor. C) Kalküta'ya giderken otobüsü kaçýrýyorlar. D) Phileas Fogg, yolda uyuduðu için istasyonu kaçý- rýyorlar. 1166.. KKaallkküüttaa yyoollccuulluuððuunnddaa PPhhiilleeaass FFoogggg iillee PPaasssseeppoorrttoouutt''yyaa kkiimm eeþþlliikk eeddiiyyoorr?? A) Dedektif Fix B) Polis þefi C) General Sir Francis Cromarty D) Baþkonsolos 1177.. PPhhiilleeaass FFoogggg vvee PPaasssseeppoorrttoouutt KKaallkküüttaa’’ddaa nniiççiinn ttuuttuukkllaannýýyyoorrllaarr?? A) Bir bankayý soymakla suçlandýklarý için B) Auoda adlý kadýný, Brahmanlarýn elinden kur- tardýklarý için C) Ormanda, Brahmanlara saldýrdýklarý için D) Tapýnakta kavga çýkardýklarý için 1188.. PPhhiilleeaass FFoogggg vvee PPaasssseeppoorrttoouutt HHoonngg KKoonngg’’ttaann ssoonnrraa nneerreeyyee ggiiddiiyyoorrllaarr?? A) Hindistan’a B) Amerika’ya C) Japonya’ya D) Avrupa’ya 1199.. PPhhiilleeaass FFoogggg nniiççiinn LLiivveerrppooooll’’ddaa ttuuttuukkllaannýýyyoorr?? A) Onu banka soyguncusu zannettikleri için B) Auoda’yý Hindistan’dan kaçýrdýðý için C) Tapýnakta kavga çýkardýklarý için D) Ormanda Brahmanlara saldýrdýklarý için 2200.. PPhhiilleeaass FFoogggg,, nneeddeenn ssoonn aannddaa ssöözz vveerrddiiððii yyeerree ggiiddii- yyoorr vvee 8800 ggüünnddee ddüünnyyaa ttuurruunnuu ttaammaammllýýyyoorr?? A) Çünkü Fogg, bahsi kaybettiðini zannediyor. B) Çünkü Fogg, Liverpool’da treni kaçýrýyor. C) Çünkü Fogg, Liverpool’da tutuklanýyor. D) Çünkü tren, Londra’ya bir gün sonra varýyor. SORULAR
 • 47. 47 A abartmak : to exaggerate acaba : I wonder; I wonder whether acayip : strange; odd; peculiar; curious acele etmek : to hurry up; to come along adam : man adres : address affedersiniz : Excuse me aðrýmak : to ache; to hurt aile : family akraba : relative akþam yemeði : dinner akþamüzeri : in the evening alay etmek : to mock; to make fun of ; to laugh at alýþveriþ : shopping aniden : suddenly arabacý : coachman; carter; cartwright araç : vehicle; means aramak : to look for; to seek; to search arkadaþ : friend artýk : anymore; any longer; no longer; no more asker : soldier aslan : lion ayak : foot ayakkabý : shoe B baðýþlamak : to forgive; to save bahse girmek : to bet; to lay down banka : bank baþarý : success; achievement baþarmak : to succeed; to overcome; to achieve batý : west beden eðitimi : Physical education beklemek : to wait for belge : document býçak : knife býrakmak : to leave bilet : ticket bilgi : knowledge; information bilgi toplamak : to collect information; to obtain knowledge borç : debt; loan borç vermek : to lend; to loan bulmak : to find buluþmak : to meet buyrun : here you are C cesaret : courage cesur : brave cevap : answer cevap vermek : to answer ceza : punishment cumartesi : Saturday Ç çabuk olmak : to be quick; to hurry up çalýþmak : to work; to study çalmak : to steal çanta : bag; briefcase çevre : surrounding; environment; neighbourhood çýkarmak : to get something out; to take out; to put out çoðalmak : to increase çok þükür : Thank God! Thank Heaven! Thank goodness! D dedektif : detective delik açmak : to make a hole; to slot; to hole demir atmak : to anchor demiryolu : railway deniz tutmak : to get seasick derece : degree devlet : state; government dikkatli olmak : to be careful dinmek : to calm down; to cease; to stop doðru : towards; correct; right doðu : East dolaþmak : to walk around dost : friend dönmek : to return; to turn; to come back dul : widow; widower durdurmak : to stop durum : situation; condition; case duvar : wall dükkân : shop; store dünya : The World dünya turu : world tour; tour round the world dürüst : honest; frank düþünmek : to think SÖZLÜKÇE
 • 48. 48 E eðlence : entertainment; amusement; fun elbise : dress; clothes endiþelenmek : to worry; to be worried; to be anxious ertesi gün : the following day; the next day eþya : luggage; belongings; property etkili : effective; influential; efficient evlenmek : to marry; to get married eyvah : oh, dear! oh, my God! F farklý : different; distinctive; several fýrsat : opportunity; chance fýrtýna : storm fikir : idea; opinion fil : elephant fincan : cup G galiba : probably; I think garip : curious; strange; odd gazete : newspaper gecikmek : to be late geç kalmak : to be late geçerli : valid; current; in use gemi : ship gerçek : real getirmek : to bring gizemli : mysterious görevli : clerk; officer; employee; official göstermek : to show götürmek : to take something to; to take away günlük : daily; diary güvenmek : to rely on; to trust in güverte : deck H haber : news; message haber göndermek: to send message; to send goodnews hafiye : detective; investigator; inspector hâlbuki : however; whereas hanýmefendi : madam; Mrs; Miss hareket etmek : to move; to depart; to take off hava almak : to breath fresh air; to take in air; to take a walk to get some fresh air hazýrlamak : to prepare; to make ready; to pack hediye etmek : to give as a gift hemen : right away; at once; immediately herhangi : whatever; whichever; any hýrsýz : thief; robber; burglar hýzlý : fast; speedy hizmetçi : maid; servant; housemaid hoþ geldin : Welcome hükümet : government Ý içmek : to drink ilginç : interesting imkânsýz : impossible inanmak : to believe in incelemek : to investigate inmek : to get off; to get out of istasyon : station istemek : to want; to ask something to; to wish iþ : work; occupation; job iyi yolculuklar : Have a nice voyage! izlemek : to watch; to follow K kabul etmek : to accept; to receive kaçmak : to run away; to escape kadýn : woman kafa : head kamp kurmak : to encamp; to pitch a camp kara : land; black karþýlýk vermek : to respond; to answer back SÖZLÜKÇE
 • 49. 49 katýlmak : to join; to participate in; to agree with kavga : quarrel; fight kavuþmak : to meet; to retrieve kaybetmek : to lose kazanç : profit; earning; advantage; income kazanmak : to earn; to win kesinlikle : certainly; absolutely; exactly keyif : pleasure; joy kýyý : coast; shore; seaside kýzgýn : angry; furious; annoyed kýzmak : to get angry kibar : polite kiralamak : to rent; to hire koca : huge; very big; large; husband; great konsolosluk : consulate; consulate building konuþmak : to speak; to talk koþmak : to run koymak : to put kurban : sacrifice kurtarmak : to save; to resque kurtulmak : to be resqued; to be saved kutlamak : to celebrate; to congratulate L liman : port; harbour lütfen : please M masraf : expense; expenditure memnun olmak : to be pleased meslek : job; profession; career misafir : guest; visitor mola vermek : to have breaktime mutlaka : surely; certainly mutlu : happy mümkün : possible N nihayet : at last; eventually niyet : intention; purpose nöbetçi : watcherman; warder; watcher O olay : event; incident orada : there orman : forest; jungle oyun : game; trick Ö öbür : the other ödemek : to pay ödül : award; reward; prize öðretmen : teacher ömür : life P para : money pasaport : passport polis : police; policeman program : programme; program R rahat : comfort; comfortable; easy; peace and quiet rýhtým : wharf; quay S saat : clock; watch; hour sabah : morning saf : pure; naive; sheer sað ol : thank you sandal : rowboat satmak : to sell savcý : state's attorney; government attorney saygý : respect; esteem; regard serbest : free sermaye : capital; wealth sersem : confused; bewildered; stunned; stupefied serseri : vagrant; rascal; bandit servet : wealth ses : voice; sound sessizce : quietly; silently; sýcak : hot; warm soðukkanlý : cool; calm sohbet etmek : to converse; to chat; to talk sonunda : at last; eventually sormak : to ask soygun : robbery soylu : noble söz : word; speech; promise SÖZLÜKÇE
 • 50. 50 suçlu : guilty; criminal susmak : to be quiet; to be silent sürekli : permanent; constant sürücü : driver Þ þans : chance; fortune; luck þarkýcý : singer þaþýrmak : to be surprised to be astonished; to be amazed þef : chief þehir : city T takvim : calendar tamam : complete; all right tanýtmak : to introduce tapýnak : temple tarif : description; definition; recipe tecrübe : experience tekrarlamak : to repeat telgraf : telegram temenni etmek : to wish; to desire; wish teþekkür etmek : to thank týraþ : shave; haircut; shaving titiz : meticulous; picky; fussy; rigorous toprak : earth; soil; land töre : customs; convention tören : ceremony tren : train tutmak : to engage; to hire tutuklama emri : arrest warrant tutuklamak : to arrest tuzak kurmak : to set up; to lay a trap U uðramak : to stop by; to come over; to come round uðurlamak : to see somebody off; to send off umarým : I hope uygulamak : to apply; to carry out uyku ilacý : sleeping tablet; sleeping draught uzun boy : tall Ü ülke : country ünlü : famous üstelik : moreover; furthermore; besides üye : member üzgün : sorry; sad; upset üzülmek : to be sorry V varmak : to reach; to arrive at; to get vatandaþ : citizen vazgeçmek : to give up vize almak : to receive visa; to get visa Y yabancý : stranger; foreign; foreigner yaklaþmak : to approach; to come close yakmak : to fire yanýlmak : to make a mistake yanlýþ : error; mistake; wrong yaramaz : naughty; mischievous yardýmcý : assistant; helper yasa : law yasak : forbidden; prohibiton; inhibition yaþamak : to live yetiþmek : to reach; to catch yola çýkmak : to set out yolcu : passenger; traveller; voyager yolculuk : voyage; travel; journey Z zafer : victory zaman : time zarif : elegant; graceful zavallý : poor SÖZLÜKÇE
 • 51. 51 SEKSEN GÜNDE DEVRÝ ÂLEM 1. Bu kitap, Türkçeyi yeni öðrenen yabancý öðrencilere hitap etmektedir. 2. Bu kitap, öðrencilerin ilgilerine, isteklerine ve yaþ seviyelerine uygun olarak hazýrlanmýþtýr. 3. Kitaptaki cümlelerin yapýlarý üzerinde çalýþýlmýþ ve basit cümleler tercih edilmiþtir. 4. Kitapla ilgili 20 soruluk deðerlendirme testi hazýrlanmýþtýr. 5. Sözlükçe bölümünde kitapta geçen kelimelerin Ýngilizce karþýlýklarý verilmiþtir. 6. Bu kitapta, Türkçenin temel dil bilgisi yapýlarý esas alýnmýþtýr. 7. Bu kitabýn genelinde “Þimdiki zaman” kullanýlmýþtýr. SEVÝYESÝ Temel Seviye Orta Seviye Ýleri Seviye