SlideShare a Scribd company logo
1
ÓÄÊ 811.161.2(075.2)
ÁÁÊ 81.2Óêð-9
Í34
© Íàóìåíêî Â.Î., 2015
© Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà»,
îðèãіíàë-ìàêåò, 2015ISBN 978-966-11-0610-8
Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè
(Íàêàç ÌÎÍ Óêðàїíè âіä 20.07.2015 № 777)
Í34
Íàóìåíêî Â.Î.
Ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ : óêð. ìîâà äëÿ çàãàëüíîîñ-
âіò. íàâ÷. çàêë. : ïіäðó÷. äëÿ 4-ãî êë. çàãàëüíîîñâіò.
íàâ÷. çàêë. / Âіðà Íàóìåíêî. – Êèїâ : Ãåíåçà, 2015. –
176 ñ. : іë.
ISBN 978-966-11-0610-8.
ÓÄÊ 811.161.2(075.2)
ÁÁÊ 81.2Óêð-9
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
— ознайомся з інформацією самостійно;
— запам’ятай прислів’я, зверни увагу
на незвичайні слова й вислови;
— виконай завдання, дай відповіді на запитання;
— виконай завдання, що допоможуть розкрити
таємниці художніх творів;
— виконайте завдання в парах;
— виконайте завдання в групах.
Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ.
Ïðîäàæ çàáîðîíåíî
3
ВІД АВТОРА
Ëþáèé ÷èòà÷ó! Ïіäðó÷íèê «Ëіòåðàòóðíå ÷èòàí-
íÿ» ïîâåäå òåáå ó ñâіò ïîåçії òà ïðîçè, ñïðàâæíіõ
і âèãàäàíèõ іñòîðіé. Öåé ñâіò ñïîâíåíèé êðàñè,
÷àðіâíîñòі, òàєìíèöü, çàõîïëþþ÷èõ ìàíäðіâîê
і íîâèõ çíàíü.
Êîæíèé ïèñüìåííèê ðàçîì ç ãåðîÿìè ñâîїõ
òâîðіâ îõî÷å ñïіëêóâàòèìåòüñÿ ç òîáîþ. Òè çðîçó-
ìієø, ÿêèìè âàæëèâèìè äëÿ òåáå òà іíøèõ є âè-
ÿâè äîáðîòè, ëþäÿíîñòі é âіäïîâіäàëüíîñòі. Âіä÷ó-
єø, ÿê çàâäÿêè ëþáîâі òà ñïіâ÷óòòþ, òóðáîòі ïðî
íàâêîëèøíіé ñâіò òè ñòàєø áàãàòøèì і êðàùèì.
Òіëüêè ÷èòàé óâàæíî, âäóìëèâî, àíàëіçóé і âè-
çíà÷àé, ïðî ùî ãîâîðèòü ç òîáîþ êîæåí àâòîð òâî-
ðó, ùî âàæëèâå äëÿ ñåáå òè âіçüìåø іç öüîãî ñïіë-
êóâàííÿ. Íåäàðåìíî êàæóòü: Êíèãà â÷èòü, ÿê íà
ñâіòі æèòü; Õòî áàãàòî ÷èòàє, òîé áàãàòî çíàє;
Äå ðîçóìîì íå äіéäó, òî â êíèæöі çíàéäó.
Êíèãè – ìîðñüêà ãëèáèíà!
Õòî â íèõ ïіðíå àæ äî äíà,
Òîé, õî÷ і òðóäó ìàâ äîñèòü,
Äèâíії ïåðëè âèíîñèòü.
Іâàí Ôðàíêî
1
1
6
ÐÀ ÒÀ ÀÏÎÏ
Ïіòüìà і çëî ïîðîäèëè âåëåòåíñüêîãî çìіÿ, ùîá
óðåøòі-ðåøò çàïàíóâàòè íàä ñâіòîì. Òî áóëî íåáà÷åíå
ñòðàõîâèñüêî, ìîãóòíє і ñïðèòíå. Ïîíàä óñå çìіé, ÿêîãî
çâàëè Àïîïîì, íå ëþáèâ ñîíöå.
Óñі äðóçі Ðà ñòàâàëè âîðîãàìè Àïîïà. І çìіé òàê
ëþòî íåíàâèäіâ áîãà Ðà, ùî íàâіòü ïðè çãàäöі ïðî íüîãî
ïî÷èíàâ äðèæàòè âіä çëîñòі.
Ãëèáîêî ïіä çåìëåþ – æèòëî æîðñòîêîãî çìіÿ. Îä-
íàê і òóäè ïðîíèêàþòü ñîíÿ÷íі ïðîìåíі, áî ùîâå÷îðà,
çàâåðøèâøè ñâіé ïîõіä íàä çåìëåþ, Ðà ñïóñêàєòüñÿ äî
ïіäçåìíîãî ñâіòó. Íіêóäè âіä íüîãî íå ñõîâàòèñÿ! Ñêðіçü
öå íåíàâèñíå ñîíöå!
– ß ìóøó ïîçáóòèñÿ Ðà! – íå òÿìëÿ÷è ñåáå ç ëþòі,
âèãóêíóâ Àïîï. – Òіëüêè êîëè íà çåìëі íå ñòàíå öüîãî
áîãà, ïіòüìà і çëî çàïàíóþòü íàä ñâіòîì!
Âіäîìî, ùî Ðà ùîâå÷îðà ìàíäðóє âîäàìè ïіäçåìíîãî
Íіëó. À ÿêùî âèïèòè âîäó ïіäçåìíîї ðіêè? Òîäі çóõâà-
ëèé Ðà íіêîëè íå çìîæå ïîòðàïèòè äî öàðñòâà ïіòüìè...
Àïîï íàäèìàє ÷åðåâî і ïðèïàäàє äî ïіäçåìíèõ âîä.
Âіí ï’є äîâãî, óïåðòî, âîäè â Íіëі ñòàє ìåíøå é ìåí-
øå. Îò і âñå... Ðі÷èùå ïîðîæíє, çà êіëüêà õâèëèí âîíî
çîâñіì âèñîõíå. Ðà íіêîëè áіëüøå íå ïîòðàïèòü ïіä
çåìëþ!
«Ïіäñòóïíèé çìіé ãàäàє, ùî, êîëè âіí âèï’є ïіäçåì-
íèé Íіë, ÿ íå ñïóñêàòèìóñÿ áіëüøå ïіä çåìëþ... – ðîç-
ìіðêîâóâàâ Ðà. – Íàñòàâ ÷àñ ïîêіí÷èòè ç ïîðîäæåííÿì
ïіòüìè і çëà. Àïîï ïîâèíåí ùåçíóòè!»
І íåïåðåìîæíèé Ðà ïðÿìóє íà âèðіøàëüíó áèòâó çі
çìієì! Âіí – ñîíöå, à ñîíöþ ïіäâëàäíèé óâåñü ñâіò.
Áèòâà áóëà äîâãîþ і æîðñòîêîþ. Çìіé òàêèé äóæèé
і âåëèêèé, ùî Ðà íіÿê íå ìіã éîãî ñêîðèòè. Òà áîãîâі
çàìàëî âáèòè Àïîïà. Ñïî÷àòêó òðåáà ïðèìóñèòè éîãî
ïîâåðíóòè ïіäçåìíі âîäè.
Ñëàâà âåëèêîìó Ðà! Âіí çäîëàâ Àïîïà, ïðèòèñíóâ
éîãî òàê, ùî òîé ïîâåðíóâ ïіäçåìíèé Íіë – âèïóñòèâ
7
éîãî çі ñâîãî áåçäîííîãî ÷åðåâà! Òåïåð íå âàðòî âáèâàòè
çìіÿ, âіí ïåðåìîæåíèé – íåõàé æèâå! Ðà ñâÿòêóє ïåðå-
ìîãó! Ðà – âåëèêîäóøíèé! Îñÿÿíèé çâèòÿãîþ, áîã ñîí-
öÿ ïðîäîâæóє ñâîþ ùîäåííó ïîäîðîæ...
Äàðåìíî Ðà ïîæàëіâ Àïîïà. Çëî íіêîëè íå ñêîðèòü-
ñÿ ñâіòëîâі. Çìіé çíîâó âèïèâ ïіäçåìíèé Íіë, êîëè Ðà
òіëüêè-íî ïіäíÿâñÿ íàä çåìëåþ.
Íàñòóïíîї íî÷і âñå ïîâòîðèòüñÿ çíîâó. Çìіé Àïîï,
ùî íå çìèðèòüñÿ ç ïîðàçêîþ, çíîâó íàïàäå íà Ðà, à ñî-
íÿ÷íèé áîã ùå ðàç і ùå ðàç äîâåäå ñâîþ íåïåðåìîæ-
íіñòü.
Ùîíî÷і â ïіäçåìíîìó ñâіòі âіäáóâàєòüñÿ áèòâà ìіæ
ñèëàìè ñâіòëà і ïіòüìè. Öÿ áèòâà ùîðàçó íåçìіííî çà-
êіí÷óєòüñÿ ïåðåìîãîþ ñâіòëà.
 Як і для чого змій Апоп з’явився на світ? Чому він нена-
видів бога Ра? Як вирішив позбутися його?
 Перекажи близько до тексту зміст тієї частини міфу,
у якій розповідається про битву Ра з Апопом.
 Як у міфі пояснюється вічна боротьба між світлом і
пітьмою, добром і злом?
Ìіôè Äàâíüîї Ãðåöії
Äàâíüîãðåöüêà ìіôîëîãіÿ – îäíà ç íàéáàãàòøèõ
ñåðåä âіäîìèõ ëþäñòâó. Âîíà ìàëà âåëèêå çíà÷åííÿ
äëÿ ðîçâèòêó ñâіòîâîї êóëüòóðè.
Ãðåöüêі áîãè, çà çìіñòîì ìіôіâ, æèëè íà ãîðі Îëіìï.
Òàì ïàíóâàëè òàêі ñàìі ïîðÿäêè, ÿê і ìіæ ëþäüìè.
Ãðåêè ç âåëèêîþ ïîâàãîþ ñòàâèëèñÿ äî ëþäèíè, òîìó é
áîãіâ óÿâëÿëè â îáðàçі ëþäåé.
Чарівні перетворення
ÏÀÍÄÎÐÀ
Êîëè íà çåìëі â ëþäåé çàñÿÿâ âåñåëèé æèòòєäàéíèé
âîãîíü, ñïîâíþþ÷è їõíє іñíóâàííÿ òåïëîì і ðàäіñòþ, ðîç-
ãíіâàíèé Çåâñ ïîêàðàâ çà öå íå òіëüêè ãîðäîãî Ïðîìåòåÿ.
8
Ëèõèé, çëîïàì’ÿòíèé áîã íàäóìàâ ïîêàðàòè íåùàäíî
і ñìåðòíèõ, òà ùå òàê, ùîá íàâіòü їõíі äàëåêі-äàëåêі
íàùàäêè âіä÷óâàëè òó êàðó.
Çåâñ-ãðîìîâåðæåöü ïîêëèêàâ ñâîãî ñèíà Ãåôåñòà,
íåïåðåâåðøåíîãî ìèòöÿ òà âèãàäíèêà, çâåëіâ éîìó çìі-
øàòè ãëèíó ç âîäîþ, âñåðåäèíó ñõîâàòè ïðèєìíèé, ëàñ-
êàâèé ãîëîñ і çëіïèòè þíó äіâ÷èíó, ñõîæó íà áåçñìåðòíó
áîãèíþ.
Ãåôåñò óñå òàê і çðîáèâ. À äàëі, çà Çåâñîâèì âåëіí-
íÿì, áóéíі âіòðè âäèõíóëè â òó ïîñòàòü æèòòÿ і êîæ-
íèé ç áîãіâ óùåäðèâ її ñâîїìè äàðàìè. Ìóäðà Àôіíà
Ïàëëàäà íàâ÷èëà äіâ÷èíó ãàïòóâàòè і ïðÿñòè, çîëîòà
Àôðîäіòà íàäàëà їé çâàáíèõ ÷àð і äèâîâèæíîї âðîäè, à
õèòðèé Ãåðìåñ ïîäàðóâàâ ëóêàâèé ðîçóì, íåïåðåáîðíó
öіêàâіñòü і êàâåðçíó1 âäà÷ó. Äіâ÷èíó íàçâàëè Ïàíäîðîþ,
à öå іì’ÿ îçíà÷àëî: «Òà, ùî âñіì îáäàðîâàíà».
Þíі õàðèòè é ìóçè âáðàëè Ïàíäîðó â ñðіáëÿñòі
øàòè, íà äîâãі êó÷åðі ïîêëàëè âіíåöü, ñõîæèé íà çîëî-
òå ìåðåæèâî, íіæíó øèþ ïðèêðàñèëè íàìèñòîì іç ñàìî-
öâіòіâ і çàêâіò÷àëè êðàñóíþ òðîÿíäàìè. Ïîòіì Ãåðìåñ,
ÿê çâåëіâ éîìó âñåâëàäíèé áàòüêî, âіäâіâ Ïàíäîðó íà
çåìëþ і çàëèøèâ її áіëÿ ïîðîãà äîìó Åïіìåòåÿ, ðіäíîãî
áðàòà Ïðîìåòåÿ.
Êîëèñü Ïðîìåòåé ïîïåðåäæàâ ñâîãî ðіäíîãî áðàòà,
ùîá òîé íіçàùî íå áðàâ íіÿêèõ äàðóíêіâ âіä ïіäñòóïíèõ
áîãіâ. Òà Åïіìåòåé áóâ íàäòî ïðîñòèé, äîâіðëèâèé і ïî-
âіëüíèé ó äóìêàõ, íàâіòü іì’ÿ éîãî îçíà÷àëî: «Òîé, õòî
äóìàє ïîòіì». Òîæ, ïîáà÷èâøè áіëÿ ñâîãî ïîðîãà ïðå-
êðàñíó äіâ÷èíó, ùî ñÿÿëà âðîäîþ і ùàñòÿì, Åïіìåòåé
çàáóâ óñі çàñòåðåæëèâі ñëîâà ñâîãî ìóäðîãî áðàòà, çàáóâ
ïðî âñå íà ñâіòі.
ßê Çåâñ òîãî é ïðàãíóâ, Ïàíäîðà ñòàëà äðóæèíîþ
Åïіìåòåÿ і ïðàìàòіð’þ âñіõ ñìåðòíèõ æіíîê. І ñàìå âîíà
ñòàëà ïðè÷èíîþ âåëèêèõ íåùàñòü íà çåìëі.
Äî òîãî ÷àñó ëþäè æèëè, íå çíàþ÷è ãîðÿ, çàçäðîùіâ,
çëî÷èíіâ, òÿæêèõ õâîðîá і òóðáîò. Óñå öå Ïðîìåòåé
1Êàâåðçíèé – ïіäñòóïíèé.
1
10
Çáàãíóâøè, ùî âîíà íàêîїëà, Ïàíäîðà ìåðùіé çàêðèëà
àìôîðó, і ç íåї íå âñòèãëà âèëåòіòè òіëüêè ñëіïà íàäіÿ.
Òàê ïîêàðàâ ñìåðòíèõ ëþäåé âñåìîãóòíіé Çåâñ Ãðî-
ìîâåðæåöü.
Ïåðåêàç Êàòåðèíè Ãëîâàöüêîї
 Відшукай персонажів міфу і прочитай про них. Які чарів-
ні перетворення описано в ньому?
 За що Зевс розгнівався на Прометея? Прочитай.
 Чим боги обдарували Пандору? Якою ти її уявляєш?
 Як у міфі розповідається про появу на землі горя, тур-
бот, злигоднів, страждань, хвороб? Чи добре вчинила
Пандора? Як ти пов’яжеш зі змістом міфу вислів надія
живе найдовше?
 Існує вислів скринька Пандори. Що він означає? (Вибе-
ри відповідь: осередок нещасть, багатство, таєм-
ницю, підступний дарунок).
Чи знаєш ти?
Зевс – головний бог у грецькій міфології, батько богів і
напівбогів. Він же бог грому.
Прометей – велетень, який викрав у богів вогонь і при-
ніс людям, за що його жорстоко покарав Зевс, прикував-
ши до скелі.
Гефест – син Зевса, бог вогню і ковальської справи.
Харити – три дочки Зевса, вічно юні богині краси.
Музи – дев’ять дочок Зевса, покровительки мистецтв і
науки.
Гермес – бог торгівлі та ремісництва.
Афіна Паллада – богиня мудрості.
Афродіта – богиня кохання і вроди.
Ñëîâ’ÿíñüêі ìіôè
ßê і іíøі íàðîäè, ïðàäàâíі ñëîâ’ÿíè âіðèëè â òå, ùî
ñâіòîì ïðàâëÿòü áîãè. Áіëüøіñòü ç áîãіâ òâîðèòü äî-
áðî (íàïðèêëàä, áîã ñîíöÿ Äàæáîã; áîã ãðîìó і áëèñêàâêè,
ïîêðîâèòåëü õëіáîðîáñòâà Ïåðóí; ïîêðîâèòåëü ñêîòàðñòâà
Âåëåñ, àáî Âîëîñ; ßðèëî – áîæåñòâî ðîäþ÷îñòі). Àëå є і
òàêі, ùî ìîæóòü çàíàïàñòèòè (íàïðèêëàä, ×îðíîáîã).
11
Îêðіì áîãіâ, çà óÿâëåííÿìè ñëîâ’ÿí, çåìëþ íàñåëÿ-
ëè äóõè. Öå äîáðі òà çëі ñèëè, ÿêі ìîãëè âòðó÷àòèñÿ â
ïîâñÿêäåííå æèòòÿ: ðóñàëêè, ìàâêè, äîìîâèêè, âіäüìè
òîùî. Ëþäè âіðèëè, ùî æèòè ç íèìè òðåáà â ìèðі, íà-
âіòü çàäîáðþâàëè ïîäàðóíêàìè.
Áóëè áîãè – Ïåðóí, Äàæáîã, ßðèëî,
òîæ ïîêëîíÿëèñü ñîíöþ і ãðîìàì,
Ñòðèáîãîâі, ùî íàïèíàâ âіòðèëî,
і Âîëîñó, ùî ëþáèé ïàñòóõàì.
Ëþáîâ Çàáàøòà
 Прочитай один з варіантів переказу слов’янського міфу
про походження людей на Землі.
ÑÒÂÎÐÅÍÍß ËÞÄÈÍÈ
Ùå äî ïî÷àòêó ñâіòó, êîëè íå áóëî íі íåáà, íі çåì-
ëі, à ëèøå ñèíє ìîðå, ïîñåðåä òîãî ìîðÿ ñòîÿëî âåëèêå
äåðåâî.
Íà òîìó äåðåâі áóëà çîëîòà êîðà, ïåðëîâà ðîñà, і
ñèäіëè íà íüîìó äèâîâèæíі ïòàõè. Äåõòî êàæå, ùî òî
áóëè äâà ãîëóáè, à äåõòî – ùî ñèâèé ñîêіë. Ñåðåä ãіë-
ëÿ òîãî äåðåâà ðîїëèñÿ áäæîëè, ó éîãî êîðіííі æèëè
âñіëÿêі òâàðèíè, íà ãіëêàõ çíàéøëè ïðèòóëîê ïòàõè.
Ç äåðåâà êàïàëà ðîñà, à іç öієї ðîñè, êîëè âèíèêëà Çåì-
ëÿ, óòâîðþâàëèñü îçåðà, ðі÷êè òà êðèíèöі.
Àëå ñóìíèì áóâ ñâіò áåç ëþäñüêîãî ãîìîíó. І òîäі áîã
çðîáèâ ç ãëèíè ïåðøî÷îëîâіêà. Îäíàê ãëèíà – ìåðòâà.
Ùîá îæèâèòè ëþäèíó, áîã ñõèëèâñÿ äî íåї é ïðîñòî
â óñòà âäèõíóâ æèòòÿ.
 Прочитай опис дерева посеред синього моря. Чим воно
особливе? Перекажи цю частину міфу близько до тексту.
 Як пояснюється у міфі походження людини? Чи можна
назвати це чарівним перетворенням?
 У якому з наведених раніше міфів уже йшлося про
створення людини богами? Порівняй їх.
1
13
І ñêàçàâ Ñîêіë áіëîøêіðîìó: «Òè є Áіëîáîã, Âîëîäàð
Ñâіòëà é Áіëîãî ñâіòó òà âñüîãî, ùî ñòâîðèø ó íüîìó».
І ñêàçàâ Ñîêіë ÷îðíîøêіðîìó: «Òè є ×îðíîáîã, Âîëî-
äàð Íî÷і é Ïіòüìè òà âñüîãî, ùî ñòâîðèø ó íіé».
І ñêàçàâ âіí îáîì: «Âè є Äîáðî і Çëî, Êðàñà і Ïîãàíü,
Ñâіòëî і Ïіòüìà, Ïðàâäà і Êðèâäà. Âè áóäåòå çàâæäè,
áóäåòå ñêðіçü, áóäåòå âі÷íî. Áî âè є Æèòòÿ. І ÒІ, ÙÎ
ÏÐÈÉÄÓÒÜ, íå çíàþòü Äîáðà áåç Çëà, áî іíàêøå – íå
çíàòèìóòü, ùî òàêå Æèòòÿ і íàâіùî æèòè â íüîìó».
 Розкажи, хто дав життя Білому й Чорному лебедям.
Як вони зустрілися?
 На кого перетворив Сокіл лебедів? Чим їх наділив?
 Прочитай останній абзац. Для чого Сокіл створив не
лише Володаря Світла, а й Володаря Пітьми?
 Які чарівні перетворення описано в міфі? Як у ньому
пояснюється, що таке життя?
Чи знаєш ти?
Творцем Усесвіту, на думку С. Плачинди, найдавніші
українці вважали Рода. Він перевтілювався в Сокола –
Першоптаха і Першобога Світу.
Повтори і пригадай
 Міфи яких народів уміщено в розділі?
 Назви міфи і їх персонажів, яких вдалося запам’ятати.
 Визнач, про яких персонажів міфів ідеться:
1. «Якось на цьому пагорбі розкрилася дивовижна квітка
лотоса. Між пелюстками було сховане немовля».
2. «...Це ім’я означало: “Та, що всім обдарована”».
 Дізнайся, що означають вислови: ахіллесова п’ята,
авгієві стайні.
 Як ти розумієш слова Рода про те, що немає Добра
без Зла, Краси без Погані?
 Виберіть міф і розкажіть його зміст близько до тексту.
 Сформулюйте запитання один одному за змістом про-
читаних міфів.
1
1
16
Ïðîïîíóєìî ïðî÷èòàòè ëåãåíäó, ÿêó íàïèñàâ Áîãäàí
×àëèé ó ñïіâàâòîðñòâі ç Îëåêñàíäðîì Ïàðõîìåíêîì.
ÄÓÌÀ ÏÐÎ ÊÈß ÒÀ ÉÎÃÎ ÑËÀÂÍÈÉ ÐІÄ
(Ñêîðî÷åíî)
...Ùî íà ïåðøіé ãîðі íà ñòðіìêіé,
äå äçâåíіëè òîïîëі ñðіáëèñòі,
æèâ ïîëÿíèí ïî іìåíі Êèé,
ó çàòèøíіì çåëåíіì îáіéñòі.
×îðíîâóñèé, ç âèñîêèì ÷îëîì...
â ñèíþ ðàíü, ëèø ïіâíі ïðîêðè÷àëè,
ç øèðî÷åííèì êëåíîâèì âåñëîì
Êèé іøîâ íà äíіïðîâñüêі ïðè÷àëè.
Âіí òðèìàâ ïåðåâіç íà ðіöі
і ëàääі êîíîïàòèâ íåäàðîì, –
çâіäóñіëü ÷óæîçåìíі êóïöі
äî ïîëÿí ïðèáóâàëè ç òîâàðîì.
ßê óäàðèòü âåñëîì ïî âîäі, –
â íåáî õâèëþ çìåòíå êðóòîáîêó.
Çàäèâóþòüñÿ ãîñòі â ëàääі:
– Íó é ïîëÿíèí! Çäîðîâèé íіâðîêó!
À áóâàëî, íà ëîâè ïіäå, –
áîãàòèðñüêó ïîêàæå íàòóðó.
Õàé äî ðóê íàâіòü òóð ïîïàäå, –
ðîãè ñêðóòèòü ìîãó÷îìó òóðó.
...Ùî íà äðóãіé ãîðі ìіæ ñìåðåê,
äå âîëõâè1 çóïèíÿëèñÿ âіùі,
æèâ ðóäèé, íà÷å ïîëóì’ÿ, Ùåê
ó çàòèøíіì çåëåíіì îáіéñòі.
Ùå óìіëüñòâîì óñëàâèâñÿ Ùåê, –
ìàâ ùîäíèíè ìèòåöüêó çàòіþ...
1Âîëõâ – ìóäðåöü, âіùóí, ÷àðіâíèê.
1
1
1
20
Ñïóñòèâñÿ âå÷іð, і ñïîêіéíі âîäè îçåðà âіä çàõîäó
ñîíöÿ ñòàëè áàãðÿíèìè.
Ó ãëèáîêіé âå÷іðíіé òèøèíі ïî÷óâñÿ ëåáåäèíèé ñïіâ.
Íіêîëè ðàíіøå ëåáіäü íå ñïіâàâ ç òàêîþ ïðîíèêëèâîþ
ñåðäå÷íіñòþ і òóãîþ. Âіí íàòõíåííî ñïіâàâ ïðî ñâîþ
ëþáîâ äî ïðèðîäè, íåáà, âîäè, çåìëі...
– Ëåáіäü ñïіâàє, – ïðîìîâèëè ïîøåïêè çà÷àðîâàíі
ïіñíåþ ðèáè, ïòàõè òà іíøі ìåøêàíöі ïîëіâ, ëіñіâ і ëó-
êіâ. – Öå ïіñíÿ ïîìèðàþ÷îãî ëåáåäÿ.
Íіæíà, ñóìíà ïіñíÿ ëóíîþ ðîçíåñëàñÿ íàâêîëî é çà-
âìåðëà ç îñòàííіìè ïðîìåíÿìè ñîíöÿ.
Çà ðîñіéñüêèì ïåðåêëàäîì
Îëåêñàíäðà Ìàõîâà
 Прочитай, яким побачив себе лебідь.
 Що давало птаху силу спокійно померти?
 Як прощався лебідь із життям? Що залишив усім, хто
його бачив і чув?
 Поміркуй, що уособлює лебідь.
 Перекажіть один одному притчу.
Чи знаєш ти?
Лебедина пісня – це стійке словосполучення, яке озна-
чає: останній (переважно найзначніший) твір письменни-
ка, художника... вияв таланту, здібностей.
Êàçêè (ñîöіàëüíî-ïîáóòîâі)
Êàçêà âèíèêëà íà îñíîâі ìіôó. Ïіä ÷àñ ïåðåêàçó
ìіôó ñëóõà÷і ÷åêàëè âіä îïîâіäà÷à áіëüøå âèãàä-
êè. Öÿ âèãàäêà ñòîñóâàëàñÿ ñіìåéíèõ ñòîñóíêіâ ãåðîїâ
ìіôó, їõíіõ ñóïåðå÷îê. Îòæå, âіäáóâàëàñÿ íå çîâñіì òî÷-
íà ïåðåäà÷à çìіñòó ìіôó. Òàê íàðîäèâñÿ æàíð êàçêà.
Êàçêè, ÿê òîáі âæå âіäîìî, ïîäіëÿþòü çà çìіñòîì íà
òðè âèäè: êàçêè ïðî òâàðèí, ÷àðіâíі é ñîöіàëüíî-ïîáó-
òîâі. Óñі âîíè ìàþòü ñâîї îñîáëèâîñòі. ßêà îñîáëèâіñòü
ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ êàçîê?
Ãåðîї ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ êàçîê – çâè÷àéíі ëþäè.
Îäíі ç íèõ ðîáîòÿùі, ÷åñíі, æèâóòü ó çëàãîäі. Àëå є é іíøі:
21
çëі, ëіíèâі, ïіäñòóïíі. Ïîäії âіäáóâàþòüñÿ â ïîáóòі, òîáòî
â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі, àëå ìàþòü òå, ùî âëàñòèâå
êàçöі.
Îòàê áè é ñëóõàâ ïðî öàðÿ Ñàëòàíà
àáî ïðî òå, ÿê âåñåëî êîçàê
îáìàíþâàâ òóðåöüêîãî ñóëòàíà.
Ïðî êàðèõ êîíåé1 ç ïîëóìåíåì2 ãðèâ,
ïðî ÷àêëóíà, ùî âñå íà ñâіòі ìîæå.
І õòî á òàì ùî êîìó íå ãîâîðèâ,
à çãèíå çëî і ïðàâäà ïåðåìîæå.
Ëіíà Êîñòåíêî
Óêðàїíñüêà íàðîäíà êàçêà
Терпінням і працею всього добудеш.
Не було б щастя, так нещастя допомогло.
Характер персонажа
 Прочитай перше речення казки. Пригадай, чи вже трап-
лявся тобі подібний початок.
 Прочитай назву й перші два абзаци казки. Як ти дума-
єш, про що розповідатиметься далі?
ÇÎËÎÒÈÉ ×ÅÐÅÂÈ×ÎÊ
Áóâ ñîáі ÷îëîâіê òà æіíêà, і áóëà â íèõ îäíà äî÷êà.
Ìàòè áóëà ãàðíà, à äî÷êà ùå êðàùà.
Îò òå äіâ÷à ùå ïіäëіòêîì áóëî – óìèðàє ìàòè. À âìè-
ðàþ÷è, ïîêëèêàëà äî ñåáå äî÷êó òà é êàæå їé íèøêîì:
– Íà òîáі, äîíþ, öå çåðíÿòêî, òà íіêîìó íå êàæè, ùî
â òåáå âîíî є. À ÿê ïðèéäå ëèõî, ïîñàäè éîãî, òî âèðî-
ñòå ç íüîãî âåðáà ÿðà3, і ùî òîáі òðåáà áóäå, éäè äî òієї
âåðáè, òî âñå òîáі é áóäå.
1Êàðі (êîíі), êàðèé êіíü – òåìíî-êîðè÷íåâèé, ãíіäèé.
2Ïîëóìіíü – ïîëóì’ÿ, âîãîíü.
3ßðèé – ò ó ò: ÿñêðàâî-çåëåíèé.
22
Îò ïîõîâàâ ÷îëîâіê æіíêó, ïîæóðèâñÿ-ïîæóðèâñÿ òà
é çíîâ îæåíèâñÿ ç óäîâîþ. À â òієї âäîâè òà ñâîÿ äî÷êà.
Áàáà ñâîþ äî÷êó æàëóє, à òó äіâ÷èíó çíåíàâèäіëà òàê,
ùî é ïðîñâіòêó їé íåìà. Áàáèíà òàêà ëіíèâà, òàêà ëåäà-
÷à: íі äî õîëîäíîї âîäè íå áåðåòüñÿ, óñå á ñèäіëà çãîð-
íóâøè ðóêè. À òà äіâ÷èíà ðîáîòÿùà òà äîáðà äèòèíà,
і ùî íå äàé їé ðîáèòè і ñêіëüêè íå äàé, òî âñå çðîáèòü.
Òà ùî ç òîãî, êîëè íі÷èì áàáі íå äîãîäèòü.
Îò áàáà é íàäóìàëà.
– Æåíè, – êàæå, – ëåäàùî, áè÷êà ïàñòè! Òà íà òîáі
êðóã ïðÿäèâà, ùîá òè éîãî é çîì’ÿëà, і ïîòіïàëà, і ñïðÿ-
ëà, і ïîìîòàëà, і ïîòêàëà, і ïîáіëèëà, і ïîëîòíî äîäîìó
ïðèíåñëà! Òà ãëÿäè: íå çðîáèø, òî é æèâà íå áóäåø!
Âçÿëà äіâ÷èíà òå ïðÿäèâî, ïîãíàëà áè÷êà ïàñòè. Áè-
÷îê ïàñåòüñÿ, à âîíà ïëà÷å: äå æ òàêè âèäàíî, ùîá óñå
òå çà äåíü çðîáèòè? À äàëі é çãàäàëà: «Є æ ó ìåíå çåð-
íÿòêî âіä ìàòіíêè!».
Îò óçÿëà, ïîñàäèëà éîãî íà ëåâàäі1, ïîëèëà, à ñàìà
ñіëà òà é çíîâó ïëà÷å. Ïëàêàëà, ïëàêàëà òà é çàñíó-
ëà. Ïðîêèäàєòüñÿ, àæ іç òîãî çåðíÿòêà òàêà ãàðíà âåðáà
ÿðà âèðîñëà, à ïіä âåðáîþ êðèíè÷êà, і âîäà â íіé òàêà
õîëîäíà òà ÷èñòà, ÿê ñëüîçà.
Ïіäіéøëà äіâ÷èíà äî âåðáè òà é êàæå:
– Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàííà-ïàííà éäå.
Îò âåðáà âçÿëà òà é âіä÷èíèëàñÿ, à âіäòіëÿ òàê ïàí-
íè é âèëèíóëè.
– Ïàííî íàøà ìèëà, ïàííî íàøà ëþáà, ùî ñêàæåø
ðîáèòè?
Âîíà é êàæå:
– Îò âàì êðóã ïðÿäèâà: òðåáà éîãî çîì’ÿòè, é ïîòіïà-
òè, і ïîïðÿñòè, і ïîìîòàòè, і ïîëîòíî ç íüîãî ïîòêàòè,
і ïîáіëèòè.
– Ïàííî íàøà ìèëà, ïàííî íàøà ëþáà, çàðàç áóäå.
Òà é íàçàä óñі ó âåðáó.
Îò äîïàñëà äіâ÷èíà äî âå÷îðà, çíîâ äî âåðáè:
– Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàííà-ïàííà éäå.
1Ëåâàäà – ò ó ò: ïàñîâèñüêî.
23
Îò âåðáà é âіä÷èíèëàñÿ, і òі ïàííè âèíîñÿòü їé ïî-
ëîòíî òîíêå, òàêå áіëå – õî÷ çàðàç ñîðî÷êè øèé. Óçÿëà
äіâ÷èíà òå ïîëîòíî, ïðèãíàëà áè÷êà äîäîìó, âіääàє ïî-
ëîòíî áàáі. À òà àæ çóáàìè çàñêðåãîòіëà, ÿê ïîáà÷èëà,
òà íі÷îãî êàçàòè.
À ñâîþ äî÷êó ïîñëàëà áè÷êà ïàñòè, êàæå:
– Íà òîáі, äîíå÷êî, ìè÷å÷êó1. Ñïðÿäåø – ñïðÿäåø,
à íå ñïðÿäåø, òî é òàê ïðèíåñåø.
Ïîãíàëà òà áè÷êà ïàñòè òà ìè÷êó çàêèíóëà, à ââå÷å-
ðі ïðèãàíÿє áè÷êà òà é êàæå:
– Ãîëîâà â ìåíå, ìàìî, òàê áîëіëà, ùî é íå çâåäåø.
– Íó, äàðìà, äîíþ, ëÿæ òà âіäïî÷èíü!
Îò äіæäàëè âîíè íåäіëі. Áàáà ñâîþ äî÷êó òàê ïðè÷å-
ïóðèëà, âåäå äî öåðêâè, à íà äіäîâó ãðèìàє:
– Òîïè, ëåäàùî, íåòіïàõî! Ùîá òè é âèòîïèëà, і îáі-
äàòè íàâàðèëà, і ïîïðèáèðàëà, à ùå іç öüîãî ïîëîòíà é
ñîðî÷êó ïîøèëà, ïîêè ìè âåðíåìîñÿ іç öåðêâè. Òà ãëÿ-
äè: íå çðîáèø, òî é æèâà íå áóäåø!
1Ìè÷å÷êà, ìè÷êà – ïó÷îê ëüîíó, ïіäãîòîâëåíèé äëÿ ïðÿ-
äіííÿ.
24
Îò ïіøëà áàáà ç äî÷êîþ äî öåðêâè, à äіâ÷èíà øâè-
äåíüêî âèòîïèëà, îáіä íàâàðèëà, ó õàòі ïîïðèáèðàëà,
òîäі ïîáіãëà íà ëåâàäó äî âåðáè òà é êàæå:
– Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàííà-ïàííà éäå.
Âåðáà é âіä÷èíèëàñü, à âіäòіëÿ ïàííè òàê і âèëèíóëè.
– Ïàííî íàøà ëþáà, ïàííî íàøà ìèëà, ùî ñêàæåø
ðîáèòè?
– Òðåáà іç öüîãî ïîëîòíà, ïîêè іç öåðêâè âèéäóòü,
ñîðî÷êó ïîøèòè. Òà ùå é äàéòå ìåíі âáðàòèñÿ – õî÷ó
äî öåðêâè ïîїõàòè.
Òі êèíóëèñü, óáðàëè її ãàðíî, à íà íіæêè ìàëåíüêі
çîëîòі ÷åðåâè÷êè âçóëè. Òóò і êîíі ïіä’їõàëè. Ñіëà âîíà
òà é ïîїõàëà äî öåðêâè.
ßê óâіéøëà âîíà â öåðêâó, òàê öåðêâó é îñіÿëà. Ëþäè
àæ íåñòÿìëÿòüñÿ ç äèâà: «×è âîíî êíÿçіâíà, ÷è êîðîëіâ-
íà? Ùå òàêîї íå áà÷èëè». À íà òîé ÷àñ êíÿçåíêî â öåðê-
âі áóâ. ßê óãëåäіâ її, òî é î÷åé óæå íå âіäâåäå âіä íåї.
Âіäïðàâà êіí÷àєòüñÿ, âîíà ïåðøà іç öåðêâè âèéøëà, ñіëà
é ïîїõàëà. Ïіä’їõàëà äî âåðáè, âåðáà âіä÷èíèëàñÿ, âîíà
ïîñêèäàëà âñå іç ñåáå, çíîâó íàäіëà ñâîє ðàì’ÿ1, ïîøèòó
ñîðî÷êó âçÿëà. Êîíі ó âåðáó â’їõàëè – çà÷èíèëàñÿ âåðáà,
à äіâ÷èíà ïіøëà â õàòó, ñіëà òà é âèãëÿäàє áàáó іç öåðêâè.
Êîëè ïðèõîäÿòü.
– À ùî, íàâàðèëà?
– Íàâàðèëà.
– À ñîðî÷êó ïîøèëà?
– Òà é ñîðî÷êó ïîøèëà.
Ïîäèâèëàñÿ áàáà, íі÷îãî íå ñêàçàëà, òіëüêè ïëå÷èìà
çäâèãíóëà.
– Äàâàé îáіäàòè!
Ïîñіäàëè îáіäàòè òà é ïî÷àëè ðîçêàçóâàòè, ÿêó òî
âîíè ïàííî÷êó â öåðêâі áà÷èëè – ÿê ñîíöå, ãàðíó, ùî
àæ êíÿçåíêî é ìîëèòèñÿ çàáóâ, óñå íà íåї äèâèâñÿ.
– À äî êîãî âîíà ïîäіáíà? – ïèòàє äіâ÷èíà. – Ìîæå,
äî ìåíå?
1Ðàì’ÿ – ñòàðèé, ïîíîøåíèé îäÿã.
25
Áàáèíà äî÷êà â ñìіõ, à áàáà:
– À÷, íåòіïàõà, äî êîãî ðіâíÿòèñÿ çäóìàëà!
Îò äіæäàëè é äðóãîї íåäіëі. Çíîâó äіä ç áàáîþ òà ç
áàáèíîþ äî÷êîþ äî öåðêâè, òіé çâåëіëà áàáà òîïèòè òà
é ùå ÿêóñü ðîáîòó çàãàäàëà. À âîíà âïîðàëàñÿ øâè-
äåíüêî òà äî âåðáè:
– Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàííà-ïàííà éäå.
Âіä÷èíèëàñÿ âåðáà, à ç íåї ïàííè òàê і âèëèíóëè.
– Ïàííî íàøà ëþáà, ïàííî íàøà ìèëà, ùî ñêàæåø
ðîáèòè?
Âîíà їì çíîâó çàãàäàëà, äî öåðêâè óáðàëàñÿ, ó çîëî-
òі ÷åðåâè÷êè âçóëàñÿ, ïîїõàëà.
Êîëè êíÿçåíêî âæå òàì. Âîíà ÿê óâіéøëà, òî é
öåðêâó îñіÿëà. Ëþäè òîðîïіþòü: «Áîæå, ÿêà êðàñà! Õòî
æ öå?». Íіõòî íå çíàє. À êíÿçåíêî é î÷åé íå âіäâåäå.
Êіí÷àєòüñÿ âіäïðàâà, âîíà ïåðøà âèéøëà, ïðèїõàëà,
ïèøíå âáðàííÿ ïîñêèäàëà, ñâîє ðàì’ÿ íàäіëà, ñіëà òà é
äîæèäàє іç öåðêâè.
Ïîïðèõîäèëè іç öåðêâè, ïîñіäàëè îáіäàòè, ðîçêà-
çóþòü çà òó ïàííó.
– Êíÿçåíêî ãàðíèé, à âîíà ùå êðàùà.
– À ìîæå, âîíà äî ìåíå ïîäіáíà? – Ãàííà ïèòàєòüñÿ.
Áàáèíà äî÷êà ñìієòüñÿ, à áàáà òðîõè íå áèëà äіâ÷èíè.
À êíÿçåíêî òèì ÷àñîì óñå äîïèòóєòüñÿ, õòî òà ïàí-
íà. Íіõòî íå çíàє. Ðàäèëèñü, ðàäèëèñü, ÿê áè äіçíàòèñü.
Îò îäèí õëîïåöü і êàæå:
– À ÿ çíàþ, ÿê äîâіäàòèñÿ.
– À ÿê? – ïèòàєòüñÿ êíÿçåíêî.
– Íà òîìó ìіñöі, äå âîíà ñòàє, ñìîëè ïіäëèòè – ÷åðå-
âè÷êè é ïîïðèñòàþòü.
Òàê і çðîáèëè. Ïðèїõàëà Ãàííà-ïàííà íà òðåòþ íåäі-
ëþ äî öåðêâè, ñòàëà. À òі âæå – êíÿçåíêî ç ïàíàìè – òàê
її ïèëüíóþòü, òàê ïèëüíóþòü. Êіí÷àєòüñÿ âіäïðàâà, õî÷å
âîíà éòè – íå ðóøèòü ç ìіñöÿ. Ðâîíóëàñÿ – òàêè çіðâà-
ëàñü, à îäèí ÷åðåâè÷îê і çîñòàâñÿ. Óòåêëà âîíà äîäîìó,
ïðèїõàëà, óáðàëàñÿ çíîâó ó ñâîє ðàì’ÿ òà é ñèäèòü.
Ïðèõîäÿòü іç öåðêâè, ÿê ñòàëè ðîçêàçóâàòè!
26
– Òàêèé, – êàæóòü, – ìàëåíüêèé ÷åðåâè÷îê, ùî íîãè
òàêîї íåìà, ùîá íà íåї ïðèéøîâñÿ.
– À ìîæå, íà ìîþ ïðèéäåòüñÿ? – ïèòàє äіâ÷èíà.
Áàáà ÿê ðîçëþòóєòüñÿ:
– Òà òè íåòіïàõà, òіëüêè â ïîïåëі ãðåáåøñÿ, íîãè, ÿê
òі êîëîäè, à äî êîãî ðіâíÿєøñÿ!
À êíÿçåíêî ãåòü ñêðіçü ðîçïèòóєòüñÿ, õòî çîëîòèé
÷åðåâè÷îê çàãóáèâ. Íі, íіõòî íå çíàє. Ùî éîãî ðîáèòè?
À òîé ïàðóáîê òà é êàæå çíîâó êíÿçåíêîâі:
– À ÿ çíàþ, ÿê її çíàéòè.
– À ÿê? – ïèòàє êíÿçåíêî. – Êàæè!
– Ïîñëàòè ñêðіçü ìіðÿòè òîé ÷åðåâè÷îê: íà ÷èþ íîãó
ïðèéäåòüñÿ, òî òî é âîíà.
Îò òàê і çðîáèëè. Ïіøëè òі ñëóãè êíÿçåíêîâі ìіðÿòè.
Õîäÿòü òà ìіðÿþòü, òà é ìіðÿþòü – íåìà! Îò çàõîäÿòü
і â òó õàòó, äå äіäîâà é áàáèíà äî÷êè áóëè. À áàáà ùå
çäàëåêó їõ ïîáà÷èëà, ùî éäóòü, òà íà ñâîþ äî÷êó:
– Ìèé, äîíþ, øâèäøå íіæêè, áî éäóòü ÷åðåâè÷îê
ìіðÿòè!
À íà äіäîâó:
– À òè, íå÷óïàðî, ãåòü ìåíі çàðàç íà ïі÷, ùîá і íå
âèäíî òåáå áóëî!
Òà é çàãíàëà її. Ïðèéøëè òі.
– Çäîðîâі!
– Äàé, Áîæå, äîáðîãî çäîðîâ’ÿ!
– ×è є ó âàñ äіâ÷àòà?
– Òà є â ìåíå äî÷êà, – êàæå áàáà. – Äîíþ! Äîíþ!
Áіæè ñþäè, äàâàé íіæêó: çîëîòèé ÷åðåâè÷îê ìіðÿòè! Îò
ëþáà äèòèíà – íіæêè áіëåíüêі.
Ïî÷àëè ìіðÿòè – íі, íå ïðèõîäèòüñÿ.
– Òà òè äóæ÷åíüêî, äîíþ, ñòðîìëÿé íіæêó – âîíà
âëіçå!
Ñòðîìëÿëà, ñòðîìëÿëà – äå òàì! À äіäîâà äî÷êà äè-
âèòüñÿ ç ïå÷і.
– À òî æ ÿêà äіâ÷èíà ó âàñ íà ïå÷і? – ïèòàєòüñÿ ïàí.
– Òà òî ëåäàùèöÿ! – ãîâîðèòü áàáà. Òà íà äіâ÷èíó: –
Òè ÷îãî çëіçëà, ñêàçàíî òîáі – ñèäè òàì!
27
– Íі, áàáî, õàé âîíà ñþäè éäå! À çëàçü, äіâ÷èíî!
Çëіçëà âîíà, ñòàëà ÷åðåâè÷îê ìіðÿòè – âðàç òàê
і ïðèéøîâñÿ.
– Íó, áàáî, – êàæóòü ïàíè, – öþ äіâ÷èíó âіçüìåìî
ó âàñ.
– Îöå ëèõî! Äå æ òàêè âèäàíî, ùîá òàêå îïóäàëî òà
êíÿçåíêîâі çà äðóæèíó áóëî! ×è òî æ ãîäèòüñÿ?! ß íå
ïóùó!
– Íі, áàáî, òàêè âіçüìåìî!
Áàáà âåðåùèòü: òà âîíà òàêà, òà âîíà ñÿêà! Òà âîíà
ç ïîïåëó íå âèëàçèòü, òà íà íіé ñîðî÷êè íіêîëè áіëîї
íåìà. Òàê òі é íå ñëóõàþòü. À äіâ÷èíà êàæå:
– Ñòðèâàéòå òðîõè, ïіäó ïðèáåðóñÿ!
Âèéøëà íà ëåâàäó: «Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàí-
íà-ïàííà éäå». ßê âіä÷èíèëàñÿ âåðáà, à òі ïàííè òàê
і âèëèíóëè. Óáðàëàñÿ âîíà; ÿê óâіéøëà â õàòó – óñå
îñіÿëà. Òàê óñі é ïîòîðîïіëè.
– Äàéòå æ, – êàæå, – âçóþ é äðóãèé ÷åðåâè÷îê.
Ïîñіäàëè, ïîїõàëè. Øâèäêî é âåñіëëÿ âіäáóëè.
À âåðáà ç êðèíè÷êîþ ïіøëà â çåìëþ òà é çíîâ ó êíÿ-
çåíêîâîìó ñàäó âèéøëà.
28
 Які завдання придумувала баба дідовій дочці? Скільки
разів?
 Хто і як допомагав дідовій дочці? За які риси характеру
вона мала прихильність у своїх помічниць?
 Якою змальовано бабу в цій казці? Пригадай казки, де
є зла мачуха. Що повторюється в цих творах?
 Прочитай уривки казки, яким відповідають малюнки.
Якою показано бабину дочку, а якою – дідову? Знайди
в тексті слова, які характеризують бабину й дідову дочок.
 Як ти розумієш вислови: просвітку їй нема; ні до холод-
ної води не береться; сиділа згорнувши руки?
 Яка основна думка казки?
 Порівняйте прочитану казку із чарівною:
1. Де відбуваються описані в казці події?
2. Чи є в ній чарівне перетворення?
3. Скільки випробувань випадає на долю героя казки?
Êèðãèçüêà íàðîäíà êàçêà
Êèðãèçñòàí – ãіðñüêà êðàїíà, îêðàñîþ ÿêîї є îçåðî
Іññèê-Êóëü – îäíå ç íàéáіëüøèõ ãіðñüêèõ îçåð
ó ñâіòі. Ó ïåðåêëàäі ç êèðãèçüêîї ìîâè öå ñëîâî îçíà÷àє
«ãàðÿ÷å îçåðî».
Æèëè êîëèñü êèðãèçè â þðòàõ. Öå ïåðåíîñíі æèòëà
ç æåðäèí, óêðèòі øêóðàìè.
Ìèð òà ëàä – âåëèêèé êëàä.
Çãîäà áóäóє, à íåçãîäà ðóéíóє.
Äå íåçãîäà, òàì ÷àñòî øêîäà.
ÇËÀÃÎÄÀ
Êîëèñü äàâíî áіëÿ çåëåíèõ ãіð íà áåðåçі Іññèê-Êóëþ
æèâ îäèí äіäóñü. Áóëî â íüîãî áàãàòî äіòåé, à ùå áіëü-
øå îíóêіâ. Àëå äіòè âèðîñëè é ïî÷àëè ñâàðèòèñÿ ìіæ
ñîáîþ. Öå äóæå çàñìó÷óâàëî äіäóñÿ é áàáóñþ. À ñâàðêè
ìіæ íåâіñòêàìè, äî÷êàìè òà ñèíàìè íå âùóõàëè.
ßêîñü óíî÷і âèïàâ ãëèáîêèé ñíіã. Ïðîêèíóâñÿ âäî-
ñâіòà äіäóñü і âèðіøèâ ïðî÷èñòèòè äîâêîëà þðòè äîðіæ-
êó. Êîëè áà÷èòü: íà ñíіãó ñëіäè, íà÷å õòîñü ùå äî íüîãî
29
âèéøîâ ç þðòè. «×è íå çëîäіé, áóâà?» – ïîäóìàâ äіäóñü
òà é ïіøîâ òèìè ñëіäàìè. Ñëіä ïðèâіâ éîãî äî âèñîêîãî
äåðåâà і ïðîïàâ. «ßê íå êðóòè, à çëîäіé, íàïåâíî, íà
öüîìó äåðåâі çàõîâàâñÿ», – âèðіøèâ äіäóñü і ãóêàє:
– Õòî á òè íå áóâ, çëіçàé! ß òåáå âèñòåæèâ âіä ñàìîãî
äîìó.
– ß òâîє ùàñòÿ, – ïî÷óâñÿ ãîëîñ. – Íå ìîæó ÿ çàëè-
øàòèñÿ ó òâîєìó äîìі. Àëå êîëè âæå òè âèñòåæèâ ìåíå,
âèêîíàþ òâîє áàæàííÿ, äàì òîáі âñå, ùî òіëüêè ïîáàæà-
єø, – çåìëþ, õóäîáó, âñіëÿêå ìàéíî. Âèáèðàé, ùî õî÷åø.
Ðîçãóáèâñÿ ñòàðèé, íå çíàє, ùî ïðîñèòè â ùàñòÿ.
Ïîäóìàâ òà é êàæå:
– Òè ìåíå òóò çà÷åêàé, à ÿ ïіäó äîäîìó ïîðàäæóñÿ çі
ñâîїìè äіòüìè.
Ïîãîäèëîñÿ ùàñòÿ. Âіòðîì ïîëåòіâ, ïòàõîì ïîëèíóâ
äîäîìó äіäóñü, ðîçïîâіâ óñå òà é ïðîñèòü ïîðàäè.
Êîæåí ïðîïîíóє ñâîє.
– Áåðè õóäîáó, áåç õóäîáè íå ïðîæèâåø, – êàæå äðó-
æèíà.
– Íі, – êàæóòü ñèíè. – Ïðîñè çåìëþ, áåç çåìëі íå
îáіéäåøñÿ.
– Õіáà òî æèòòÿ áåç ãàðíîãî îäÿãó? Îäÿã ïðîñè, –
íàïîëÿãàþòü äî÷êè.
Íàïðèêіíöі çàïèòàëè â íàéìåíøîãî õëîï÷èêà, äіäó-
ñåâîãî îíóêà.
– Ïðîñè êðàùå çëàãîäè, äіäóñþ. Òÿæêî æèòè, êîëè
її íåìà, – êàæå õëîï÷èê.
– Äîáðà òâîÿ ïîðàäà, – çðàäіâ äіäóñü.
Çðåøòîþ é óñі çіéøëèñÿ íà òîìó. Çíîâó ïіøîâ äі-
äóñü òèìè æ ñëіäàìè òà é ñòàâ ïіä äåðåâîì.
– Ñëóõàé, ùàñòÿ, íі÷îãî íàì íå òðåáà. Õàé áóäå òіëü-
êè çëàãîäà â äîìі, – ñêàçàâ âіí.
– Ãåé, äіäóñþ, äå çëàãîäà, òàì ìóøó áóòè і ÿ. Äîâå-
äåòüñÿ ìåíі ïîâåðòàòèñÿ, – ñêàçàëî ùàñòÿ і ïîâåðíóëî-
ñÿ äî äіäóñåâîї îñåëі.
Ç òîãî ÷àñó äіäóñåâà ðîäèíà æèâå äðóæíî é ùàñëèâî.
Ïåðåêëàä Ïåòðà Ãîðäіé÷óêà
30
 Чому щастя залишило родину?
 Чия порада виявилася наймудрішою?
 Що є, на твою думку, найважливішим у родинних взає-
минах? Склади продовження казки.
 Пригадай бірманську казку «Як серед птахів виникла
дружба». Порівняй її з казкою «Злагода». Чим вони подібні?
Повтори і пригадай
 Розкажи про засновників Києва. Чи знаєш ти, що в Киє-
ві є пам’ятник Кию, Щеку, Хориву і Либеді над Дніпром?
 Упізнай за портретом героя легенди: «Очі – терен, шов-
кова коса. А усмішка, мов лагідний ранок!». Поясни зна-
чення порівняння.
 Доведи за змістом казки «Золотий черевичок», що в
народній творчості прославляється перемога справед-
ливості над свавіллям.
 Розкажи,звідкиз’являласядопомогадівчинівказці«Золо-
тий черевичок». Яку казку зі світової літератури тобі нагада-
ла ця українська народна казка? Знайди спільне і відмінне.
 Виконай завдання (на вибір):
1. Тополя – символ Батьківщини, волі, надії, боротьби за
щастя. Її опоетизовано в усній і літературній творчості.
Склади порівняння і речення з ними за змістом прочита-
них творів: «Струнка, як...», «Висока, як...».
2. Прочитай рядки з уривків поезій Тараса Шевченка та
Василя Симоненка. Визнач їх настрій.
Ïî äіáðîâі âіòåð âèє, Êðàé äîðîãè ãíå òîïîëþ
Ãóëÿє ïî ïîëþ, Äî ñàìîãî äîëó.
Òàðàñ Øåâ÷åíêî. «Òîïîëÿ»
І ÿêùî âïàäåø òè íà ÷óæîìó ïîëі,
Ïðèéäóòü ç Óêðàїíè âåðáè і òîïîëі,
Ñòàíóòü íàä òîáîþ, ëèñòÿì çàòðіïî÷óòü,
Òóãîþ ïðîùàííÿ äóøó çàëîñêî÷óòü.
Ìîæíà âñå íà ñâіòі, âèáèðàòè, ñèíó,
Âèáðàòè íå ìîæíà òіëüêè Áàòüêіâùèíó.
Âàñèëü Ñèìîíåíêî. «Ëåáåäі ìàòåðèíñòâà»
 На основі змісту прочитаних творів складіть кілька
висловлювань: Щастя – це...
31
КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
Êðàñà! Íà ñâіòі öіì Êðàñà –
íàòõíåííà ÷àðіâíèöÿ,
ùî âіäêðèâàє íåáåñà,
âåðøèòü íàéáіëüøі ÷óäåñà,
ìîâ êàçêîâà öàðèöÿ.
Ìèêîëà Âîðîíèé
Òâîðè öüîãî ðîçäіëó ñïîíóêàòèìóòü òåáå äî ðîç-
ìіðêîâóâàíü, ùî òàêå êðàñà, ÿê її ðîçóìіòè і òâî-
ðèòè, ÿêі âîíà çäàòíà «âåðøèòè ÷óäåñà». Íàìàãàéñÿ
ðîçóìîì, ïî÷óòòÿìè ñïðèéìàòè êîæíèé õóäîæíіé òâіð:
óÿâëÿé, çàïàì’ÿòîâóé, äóìàé, âіä÷óâàé – і òîáі áóäå
çðîçóìіëèì, ÿêèì і ÷îìó ñàìå òàêèì ïîâèíåí áóòè, íà
äóìêó ïèñüìåííèêà, ñâіò і ìè â íüîìó.
À áóäå òóò і ïîåçіÿ, і ïðîçà.
Òè âæå çíàєø, ùî ïîåçіÿ – öå âіðøîâàíі òâîðè.
Ó íèõ ïîåòè âèñëîâëþþòü ñâîї äóìêè, íàñòðîї, ïî÷óò-
òÿ, îïèñóþòü êàðòèíè ïðèðîäè, ïåðåæèòі ïîäії.
Ïðîçà – öå òâîðè, íàïèñàíі íåâіðøîâàíîþ ìîâîþ.
Ïèñüìåííèêè çà äîïîìîãîþ ÿñêðàâèõ îáðàçіâ ðîçïîâі-
äàþòü ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, ðîçêðèâàþòü ñâîї øëÿõè
âèðіøåííÿ ïðîáëåì. Ùîá їõ çðîçóìіòè, òðåáà ïðîíèê-
íóòè â ãëèáèíè òâîðó.
 Прочитай оповідання. Разом з автором і його персона-
жами спробуй відкрити для себе, що таке краса, натхнен-
ня, радість і таємниця.
32
ÊÐÀÑÀ, ÍÀÒÕÍÅÍÍß, ÐÀÄІÑÒÜ І ÒÀЄÌÍÈÖß
Ïіøîâ ìàëåíüêèé õëîï÷èê äî ëіñó. Ïî äîðîçі çóñòðіâ
äіäà, ùî ïîâåðòàâñÿ ç ëіñó. Ñòàðèé áóâ çìîðåíèé, àëå
ðàäіñíî ïîñìіõàâñÿ.
– ×îãî âè ðàäієòå, äіäóñþ? – çàïèòóє õëîï÷èê. – Ìà-
áóòü, ó ëіñі є ùîñü äóæå õîðîøå?
– Òàê, õëîï÷èêó, ó ëіñі є êðàñà, íàòõíåííÿ, ðàäіñòü
і òàєìíèöÿ. ß їõ ïîáà÷èâ, і ìåíі çàõîòіëîñü æèòè ùå
áàãàòî-áàãàòî ðîêіâ.
Õëîï÷èê ïîáіã äî ëіñó. Ïîäèâèâñÿ íàâêîëî ñåáå. Óñå
êðàñèâå: і äóá ìîãóòíіé, і ÿëèíêà îøàòíà, і âåðáà ïëà-
êó÷à, é áåðåçà áіëîêîðà. À íàéêðàñèâіøîþ õëîï÷èêîâі
âèäàëàñÿ ìàëåíüêà êâіòî÷êà ôіàëêè. Âîíà ïіäíÿëà ïî-
âåðõ òðàâè ñâîþ ñèíþ ãîëіâêó ç ôіîëåòîâèì î÷êîì, ÿêå
çàïèòëèâî ïîãëÿäàëî íà õëîï÷èêà.
– Öå êðàñà, – ïðîøåïîòіâ õëîï÷èê.
Ïðèñëóõàâñÿ і ïî÷óâ äàëåêî-äàëåêî òèõó ïіñíþ ãîð-
ëèöі: òóð... òóð... І â òó æ ìèòü çãàäàëèñü õëîï÷èêîâі
ëàñêàâі é äîáðі ìàòåðèíñüêі ðóêè. Çàõîòіëîñü çàñïіâàòè
ïіñíþ ïðî ìàìó.
– Öå íàòõíåííÿ, – ïðîøåïîòіâ õëîï÷èê.
Ùå óâàæíіøå ïîäèâèâñÿ õëîï÷èê íàâêîëî. ßñêðàâî
ñÿÿëî ñîíå÷êî, âèñîêî â ñèíüîìó íåáі ëіòàëè ïòàõè, äî
ñàìîãî îáðіþ ïëèâëè çåëåíі õâèëі ëіñó.
«ßê äîáðå, ùî ÿ âñå öå áà÷ó é ïî÷óâàþ, – ïîäóìà-
ëîñü õëîï÷èêîâі. – Ñâіò – öå ðàäіñòü, æèòè – öå ðà-
äіñòü. À äå æ òàєìíèöÿ?».
Äîâãî, äóæå äîâãî ïðèäèâëÿâñÿ é ïðèñëóõàâñÿ õëîï-
÷èê, àëå òàєìíèöі íå ïîìіòèâ.
Ïіøîâ õëîï÷èê äî ëіñó і íàñòóïíîãî äíÿ. Çíîâó íà-
çóñòðі÷ äіä. Ðîçêàçàâ õëîï÷èê, ÿê âіí âіäêðèâ äëÿ ñåáå
êðàñó, íàòõíåííÿ і ðàäіñòü, à îñü òàєìíèöþ – íå äîâåëîñü.
– Äіäóñþ, à äå æ òàєìíèöÿ?
Ñòàðèé çàãàäêîâî ïîñìіõíóâñÿ é âіäïîâіâ:
– Îò äîæèâåø äî ñèâîãî âîëîññÿ – òîäі é çðîçóìієø
òàєìíèöþ.
Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé
1
1
1
36
* * *
Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé,
ñåðäèòèé âіòåð çàâèâà,
äîäîëó âåðáè ãíå âèñîêі,
ãîðàìè õâèëþ ïіäіéìà.
І áëіäíèé ìіñÿöü íà òó ïîðó
іç õìàðè äå-äå âèãëÿäàâ,
íåíà÷å ÷îâåí â ñèíіì ìîðі,
òî âèðèíàâ, òî ïîòîïàâ.
Ùå òðåòі ïіâíі íå ñïіâàëè,
íіõòî íіãäå íå ãîìîíіâ,
ñè÷і â ãàþ ïåðåêëèêàëèñü,
òà ÿñåí ðàç ó ðàç ñêðèïіâ.
 Які картини виникли у твоїй уяві під час читання? З яких
слів стає зрозуміло, що описано бурю вночі на Дніпрі?
 Прочитай опис Дніпра, вітру, неба, місяця. Із чим порів-
нюється місяць?
 Назви слова, за допомогою яких описана картина
наповнюється звуками.
 Підготуйся до виразного читання вірша. Які рядки чита-
тимеш голосно, грізним тоном, а які – спокійно, тихим
голосом?
Чи знаєш ти?
Багато віршів Тараса Шевченка покладено на музику.
«Реве та стогне Дніпр широкий» – пісня. Мелодія пісні
народна. Музику до неї написав композитор Данило Кри-
жанівський. Також вірші Тараса Шевченка надихали на
творчість і художників.
 Розгляньте репродукцію картини українського живо-
писця, письменника Миколи Бурачека «Реве та стогне
Дніпр широкий». Чи можна назвати її пейзажем?
 Як автору вдалося зобразити бурю на Дніпрі, мі-
сяць?
1
1
1
40
 Відшукай у вірші порівняння. Яке слово, на твою думку,
для поета найсвітліше, найніжніше?
 Прочитайте вірш виразно, передаючи голосом почут-
тя, які пережив поет.
 Перегляньте прочитані вірші Тараса Шевченка. Який
з них, на вашу думку, написано на засланні, далеко від
України? Чому ви так вважаєте?
 Які почуття передав поет у своїх віршах? Чим вони
викликані?
 Прочитайте один з віршів поета з пам’яті.
 Прочитай самостійно уривок із книжки Богдана Лепко-
го «Про життя і твори Тараса Шевченка» і поясни, чим
викликаний такий ніжно-засмучений настрій поета у вірші
«За сонцем хмаронька пливе...».
Âåñíîþ 1848 ðîêó Øåâ÷åíêà âіäðÿäèëè ùå äàëі íà
ïіâäåíü, íà Àðàëüñüêå îçåðî ó ñêëàäі âіéñüêîâî-íàóêîâîї
åêñïåäèöії1 äëÿ äîñëіäæåííÿ Àðàëó òà éîãî áåðåãіâ.
Øåâ÷åíêî ïîâèíåí áóâ ìàëþâàòè êàðòè é êðàєâèäè.
Ó ñòåïó áóëî ãàðÿ÷å, êóðÿâà çàêðèâàëà ñâіò. Àëå ðàí-
êè òðàïëÿëèñÿ ÷óäîâі: áåçêðàéíіé ñòåï, çàñòåëåíèé ñðіá-
ëèñòèì êîâèëîì, íіäå àíі êóùà, àíі áàëêè, íі÷îãіñіíüêî.
Êðіì òðóäіâ і âòîìè, Øåâ÷åíêî çðàçó ïî÷óâàâ ñåáå
äîáðå. Íîâі âðàæåííÿ, íåâèäàíі êðàєâèäè, ìîæëèâіñòü
ïèñàòè é ìàëþâàòè. Îôіöåðè ïîâîäèëèñÿ ç íèì ãàðíî,
äіëèëèñÿ õëіáîì-ñіëëþ і ïîõіäíèì øàòðîì.
Ïëàâàííÿ æ ïî Àðàëüñüêîìó ìîðþ ñêîðî íàäîêó÷è-
ëî Øåâ÷åíêîâі. Âîäà â íüîìó ïîãàíà, ìîâ ñîííà, і íåáî
íàä íåþ íåöіêàâå, ìîâ íåâìèòå. І ïîâіòðÿ íåäîáðå âïëè-
âàëî íà ïîåòîâå çäîðîâ’ÿ. Çàïóñòèâ äîâãó áîðîäó – ñòà-
ðіâñÿ ïåðåä÷àñíî.
Òàðàñ ïèñàâ:
1Åêñïåäèöіÿ – ïîäîðîæ, ïîїçäêà ãðóïè ëþäåé çі ñïåöі-
àëüíîþ ìåòîþ, ïåâíèì çàâäàííÿì.
41
Ìåíі ëåãøàє â íåâîëі,
ÿê ÿ їõ ñêëàäàþ.
Ç-çà Äíіïðà ìîâ äàëåêîãî
ñëîâà ïðèëіòàþòü.
І ñòåëÿòüñÿ íà ïàïåðі,
ïëà÷ó÷è, ñìіþ÷èñü,
ìîâ òі äіòè. І ðàäóþòü
îäèíîêó äóøó
óáîãóþ. Ëþáî ìåíі.
Ëþáî ìåíі ç íèìè.
Ìîâ áàòüêîâі áàãàòîìó
ç äіòêàìè ìàëèìè.
І ðàäèé ÿ і âåñåëèé,
і Áîãà áëàãàþ,
ùîá ïðèñïàâ ìîїõ äіòîê
â äàëåêîìó êðàþ.
Îäíèì ç íàéêðàùèõ òâîðіâ, ùî Øåâ÷åíêî íàïèñàâ
ó öіé åêñïåäèöії, є âіðø «Çà ñîíöåì õìàðîíüêà ïëè-
âå...».
Áîãäàí Ëåïêèé (1872–1941) – ïîåò, ïðîçàїê, ïåðå-
êëàäà÷, ëіòåðàòóðîçíàâåöü і âèäàâåöü. Íàðîäèâñÿ
â îñâі÷åíіé ðîäèíі. Ïåðøі çíàííÿ ìàéáóòíіé ïèñü-
ìåííèê îäåðæàâ ó áàòüêіâñüêîìó äîìі, çíàâ íàïàì’ÿòü
áàãàòî âіðøіâ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Áàòüêî ðîçïîâіäàâ éîìó
ïðî ïèñüìåííèêіâ, õóäîæíèêіâ, à âіä äіäà äіçíàâñÿ
ïðî äàâíі ÷àñè, іñòîðè÷íі ïîäії â Óêðàїíі. Іç øåñòè ðî-
êіâ ìàëèé Áîãäàí æèâ ó Áåðåæàíàõ, íàâ÷àâñÿ â ãіìíà-
çії. Ç äèòÿ÷èõ ëіò Áåðåæàíè, çãàäóâàâ ïèñüìåííèê,
ñòàëè äëÿ íüîãî íàéêðàùèì ìіñòîì ó ñâіòі. Äàëі â Áîã-
äàíà Ëåïêîãî áóëî æèòòÿ, íàïîâíåíå íàâ÷àííÿì, òâîð-
÷іñòþ, ðîáîòîþ, öіêàâèìè çóñòðі÷àìè, óäà÷àìè і ïîðàç-
êàìè, ðàäîùàìè і òðèâîãàìè.
1
1
1
1
1
1
1
49
 Яку картину природи змалювала Леся Українка у вірші?
Де вона спостерігала цей пейзаж?
 Як змінюється під час заходу сонця морська вода?
Знайди в тексті вірша порівняння.
 Прочитай останні чотири рядки вірша. Які почуття
викликала в поетеси остання мить заходу сонця?
 Із чим порівнює письменниця шлях, що залишає на
воді корабель?
* * *
Ïëèíå áіëèé ÷îâíèê, õâèëå÷êà êîëèøå,
õâèëå÷êà ãîéäàє;
ïëèíå áіëèé ÷îâíèê, âіòåð ëåäâå äèøå,
ëåäâå ïîâіâàє.
Áіëії õìàðèíêè, ëåáåäèíі êðèëà
óãîðі ãóëÿþòü,
äîâãîþ ñòÿãîþ1, ùî çîðþ ïîêðèëà,
ìіñÿöÿ ñÿãàþòü.
Ìіñÿ÷åíüêî ñâіòëî і ðîæåâå, é ñðіáíå
êèäà-ðîçñèïàє,
і ðÿõòèòü, і ñÿє ñâіòëî òåє äðіáíå,
ÿê âîãîíü ïàëàє.
Ãåòü äàëåêî â ìîðі êîðàáëі âèäíіþòü,
áà÷ó çäàëå÷åíüêà,
ÿê âèðàçíî ùîãëè2 òîíêії ÷îðíіþòü
ïðîòè ìіñÿ÷åíüêà.
 Яку картину змальовано у вірші? (Вибери відповідь:
місячну ніч, місячну ніч на морі, тихе нічне море).
 Як зображено човник, хмаринки, місячне світло?
 Прочитай вірш виразно, передаючи голосом замилу-
вання красою описаного.
1Ñòÿãà – ñìóãà.
2Ùîãëà – âèñîêèé ñòîâï íà ñóäíі äëÿ âñòàíîâëåííÿ âіò-
ðèë, ïіäíÿòòÿ ïðàïîðà òîùî.
50
Прочитай, як описала літній вечір українська письменни-
ця Марко Вовчок.
Íàäіéøîâ òåïëèé òèõèé ðîæåâèé ëіòíіé âå÷іð. Îñü
ãàñíóòü óæå îñòàííі ïðîìåíі ñîíöÿ, і çåìëþ ïîâîëі
îáãîðòàє íі÷íà ïіòüìà і ïðîõîëîäà. Íåáî âêðèâàєòüñÿ
áåçëі÷÷þ çіðîê, à çãîäîì і ìіñÿöü âèïëèâàє íàä îáðієì1.
ßê ãàðíî áóâàє â òàêèé òèõèé íі÷íèé ÷àñ ïëèñòè
ðі÷êîþ íà ÷îâíі! Äèâèøñÿ âãîðó – òàì ñâіòÿòü òîáі çîðі.
Ãëÿíåø óíèç, íà âîäó, і òàì ñâіòÿòü òîáі çîðі.
Âãîðі ïëèâå ìіñÿöü, і ïіä òîáîþ ïëèâå ìіñÿöü. Òèõå
ïëåñî2 ðіêè, íà÷å âåëåòåíñüêå ëþñòðî, âіäáèâàє â ñîáі
âñþ íåáåñíó äàëå÷іíü.
 Доведи, що письменниці милуються красою літнього
вечора. Що їх зачаровує? Назви художні засоби, за допо-
могою яких Марко Вовчок та Леся Українка описують
вечір і передають свої почуття.
 Склади загадки про зірки, місяць, небо, вечір.
 Знайди спільне й відмінне в змалюванні літнього вечо-
ра Лесею Українкою та Марком Вовчком.
 Виконай завдання (на вибір):
1. Вивчи і прочитай з пам’яті дві строфи вірша Лесі Укра-
їнки «Сосна».
2. Прочитай і розкажи про життєвий шлях Марка Вовчка.
Ñïðàâæíє іì’ÿ Ìàðêà Âîâ÷êà (1833–1907) – Ìàðіÿ
Îëåêñàíäðіâíà Âіëіíñüêà. Íàðîäèëàñÿ ïèñüìåííè-
öÿ â Îðëîâñüêіé ãóáåðíії. Íàâ÷àëàñÿ â æіíî÷îìó ïàíñіî-
íàòі â Õàðêîâі. Ïіñëÿ îäðóæåííÿ ðàçîì іç ÷îëîâіêîì âè-
їõàëà â Óêðàїíó, çàéìàëàñÿ ôîëüêëîðèñòèêîþ, âèâ÷èëà
óêðàїíñüêó ìîâó, çâè÷àї і òðàäèöії óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
Ïñåâäîíіì Ìàðêî Âîâ÷îê óçÿëà òîäі, êîëè ðîçïî÷àëà ëіòå-
ðàòóðíó äіÿëüíіñòü. Çà òåìàòèêîþ òâîð÷іñòü ïèñüìåííèöі
1Îáðіé – ïðèëåãëà äî çåìëі ÷àñòèíà íåáåñíîãî ïðîñòîðó,
íåáîñõèë.
2Ïëåñî – øèðîêà äіëÿíêà ðі÷êè çі ñïîêіéíîþ òå÷ієþ.
1
1
1
1
55
 Прочитай вірш виразно, звертаючи увагу на довжину
речень.
 За ілюстрацією, текстом вірша опишіть картину осені.
 Порівняйте вірші Ліни Костенко «Осінь, ось вона, осінь»
і «Красива осінь вишиває клени». Які слова використо-
вує поетеса в кожному з них, змальовуючи прихід осені?
Чи однаковий настрій викликають ці твори?
* * *
Ñòîÿòü ëіñè ñìàðàãäîâî-ðóäі1,
ïіñëÿ äîùó íàäîâãî êðàïåëèñòі.
Âñå ãëèáøà îñіíü. Âæå і æîëóäі
õîâàє ñîéêà ïіä îïàëå ëèñòÿ.
 Яку осінь описує поетеса? Знайди відповідь у вірші.
 Яка картина природи виникла у твоїй уяві після читан-
ня вірша?
* * *
Îñіííіé äåíü, îñіííіé äåíü, îñіííіé!
Î ñèíіé äåíü, î ñèíіé äåíü, î ñèíіé!
Îñàííà2 îñåíі, î ñóì! Îñàííà.
Íåâæå öå îñіíü, îñіíü, î! – òà ñàìà.
Îñòàííі àéñòðè ãîðіëèöü çàéøëèñÿ áîëåì.
Ãåí êèëèì, âèòêàíèé іç ïòèöü, ëåòèòü íàä ïîëåì.
Áàãäàäñüêèé çëîäіé ëіòî âêðàâ, áàãäàäñüêèé çëîäіé.
І ïëà÷å êîíèê ñåðåä òðàâ – íåìà ìåëîäіé.
 Прочитай уголос вірш, вслухаючись у звучання слів.
Які звуки найчастіше повторюються? Чи допомагають
вони створити картину осені? Який це художній засіб?
 Прочитай вірш виразно. Передай його настрій за допо-
могою інтонації.
 Перегляньте прочитані вірші Ліни Костенко. Які з них ви
запам’ятали? Прочитайте їх з пам’яті.
1Ñìàðàãäîâî-ðóäі – çåëåíі іç ÷åðâîíî-æîâòèì.
2Îñàííà – óñëàâëåííÿ êîãîñü, ÷îãîñü; ñëàâà, õâàëà.
1
1
58
 Чому синичка прилітала до хати в холод і теплінь?
Доведи свою думку рядками з вірша.
 Як поет описує спів синички? Прочитай. Про що вона,
на твою думку, співає людям? А тобі зокрема?
ßÁËÓÊÎ
Íà ãàëóçöі ÿáëóêî âèñіëî;
êàìåíåì ÿ êèíóâ – ïåðåáèâ
ãіëî÷êó, àæ ñåðöå çàáîëіëî.
І íàâіùî ÿ òàêå çðîáèâ?
Íå ïîäóìàâ. Ëþòèé íåäîòåïà.
Çà äîáðî ÿ ðîçïëàòèâñÿ çëîì.
І ñòîїòü êîëî äîðîãè ùåïà,
íà÷å ïòàõ ç ïіäñòðåëåíèì êðèëîì.
ßáëóíüêî ìîÿ çåëåíîêðèëà,
ìîæå, òè é çàïëàêàëà òèõöåì.
Òè äëÿ ìåíå ÿáëóêî âðîäèëà,
ÿ æ ó òåáå êèíóâ êàìіíöåì!
Çàñèõàє ïåðåáèòà ãàëóçü1,
і â äóøі ãîðèòü, íåìîâ áàòіã
ñîâіñòі, à ÿáëóêî çîñòàëîñü –
ìіé âàæêèé, õî÷ íåäîñòèãëèé ãðіõ.
 Який вчинок ліричний герой вважав гріхом? Чи зрозу-
мів він, що вчинив погано? Доведи рядками з вірша.
 Як поет називає яблуньку, з ким порівнює, якими сло-
вами картає себе? Уяви, що яблунька вміє розмовляти.
Склади казку, у якій вона розповідає про те, що трапи-
лося.
 Переглянь прочитані вірші Дмитра Павличка. У яких з
них є рядки: «Діряву місяця підкову я бачу в синій глиби-
ні», «Із вдячності вона грала, неначе скрипаль-корифей»?
 Як ти розумієш значення вислову за добро я розпла-
тився злом? 3 якого він вірша? А як синичка віддячила
людям за добро?
1Ãàëóçü – ò ó ò: ãіëêà, ãàëóçêà.
59
Коли твір відкриває свої таємниці
Ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ðîçìіðêîâóþ, óÿâëÿþ,
ïðèäèâëÿþñÿ, ïðèñëóõàþñÿ
ÇÅÐÍÈÍÀ
Ó ïøåíè÷íіé çåðíèíі áіëüø ÿê ñòî êàçîê, –
ó ïøåíè÷íіé çåðíèíі ñõîâàíèé êîëîñîê.
À â òіì êîëîñêó – ïіâæìåíі çåðíà.
À ç òîãî çåðíà êîëîñêè äîâæåëåííі
çíîâó äîáóäå ñèëà çåìíà.
À ç òèõ êîëîñêіâ – ðåøåòî çåðåí,
à ç ðåøåòà çåðåí – çåðåí ìіøêè.
À äàëі, à äàëі ñâіò ÿñåí і çåëåí
âіíêîì îáіâ’þòü çîëîòі êîëîñêè.
І õëіá íàø, і õëіáîì îñÿÿíà ïіñíÿ,
і ìіñòî, é âåñåëêà íîâîãî ìîñòà,
і âñå òå, ùî є і ùî áóäå îïіñëÿ,
â çåðíèíі áóëî і ç çåðíèíè çðîñòà.
 Простеж за думкою автора, для чого потрібна пшенич-
на зернина.
 Прочитай вірш виразно, за допомогою інтонації пере-
даючи життєствердний настрій вірша.
 Який малюнок ти намалюєш за виділеним рядком?
 Прочитай вірш Івана Драча. Визнач, якою темою він
пов’язаний з віршем Дмитра Павличка.
ÅÒÞÄ1 ÏÐÎ ÕËІÁ
ßéöå ðîçіá’є, áіëêîì ïîìàæå,
íà äåðåâ’ÿíó ëîïàòó – òà â ïі÷,
і òðіñêîòіòèìå іñêðàìè ñàæà2 –
ìіíіàòþðíà çîðÿíà íі÷.
1Åòþä – íåâåëèêèé òâіð, ïðèñâÿ÷åíèé ÿêîìó-íåáóäü ïè-
òàííþ.
2Ñàæà – ÷îðíà ïîðîøêîâà ìàñà, êіïòÿâà.
60
Íà õìåëі çàìіøàíèé, âèäìå ãðóäè,
çàðóì’ÿíіëèé, êðóãëèé íà âèä.
Ñêîðèíêà çàñìàëåíà æàðîì áóäå,
àæ ðîçіãðàєòüñÿ àïåòèò.
 ïіäñîõëîìó òіñòі êëåíîâà ëîïàòà
âèéìå ç ÷åðåíі1, äå ïіêñÿ â òåïëі, –
і çà÷àðóєòüñÿ áіëåíà2 õàòà
ç ñîíöÿ ïàõó÷îãî íà ñòîëі.
 Яким тобі вдалося уявити випечений хліб, який запах
відчути?
 Із чим його порівнює поет?
 Як ти думаєш, хто ж спік хліб? Чому поет говорить
невизначено: розіб’є, помаже?
 З яких слів ти відчуваєш, що поет бачив і знає, як випі-
кають хліб, милується випіканням хліба і вже спеченим
буханцем?
Чи знаєш ти?
Щоб хліб був пухкий, тісто замішують на дріжджах або на
хмелю. У давнину й навіть зараз у печі випікають хліб на
черені або на капустяному листку на черені.
Учасників жнив у народі називали женчиками. Першою по-
чинала зажинок найстарша жінка. Їй дозволялося нажати
початкового снопа. Якщо в родині була дівчина на виданні,
то з його зерен мали спекти весільний коровай. Найстарша
жниця заводила зажинкову пісню, і її підтримували інші:
Æèâî, æåí÷èêè, æèâî
Äîæèíàéòå íèâó.
Áóäåìî ïëåñòè âіíî÷êè
Ç çîëîòîї ïøåíè÷êè...
Ç îïîâіäàííÿ Âàñèëÿ Ñêóðàòіâñüêîãî
«ßê ó ñåðïíі äáàєì, òàê çèìîþ ìàєì»
1×åðіíü – äíî ïå÷і, äå ãîðÿòü äðîâà, ìіñöå â ïå÷і äëÿ âè-
ïіêàííÿ õëіáà òà âàðіííÿ ñòðàâ.
2Áіëåíà – õàòà áіëà, ÷èñòà; ïîêðèòà ðîç÷èíîì êðåéäè,
âàïíà.
1
1
63
Ïðî÷èòàé ðå÷åííÿ: «Êîæíà ÿãіäêà ãîðîáèíè ãîðèòü
êîðàëîâèì ñâіòëîì». Ó òâîїé óÿâі – ÷åðâîíèé êåòÿã.
Ó êîæíіé éîãî ÿãіäöі âіäáèâàєòüñÿ ñîíÿ÷íå ñâіòëî.
ßãіäêè ãðàþòü, ïåðåëèâàþòüñÿ. Àëå ïèñüìåííèê íå âіä-
òâîðþє öèõ äåòàëåé. Їõ ìàëþє òâîÿ óÿâà.
Ùîá óÿâèòè îïèñàíå â óñіõ äåòàëÿõ, çðîçóìіòè, ôîð-
ìóëþé çàïèòàííÿ äî íåçâè÷àéíèõ ñëіâ ó ðå÷åííі, íà-
ïðèêëàä, ÿê öå ÿãіäêà ìîæå ãîðіòè? À ÷îìó êîðàëîâèì
ñâіòëîì? ßêîãî êîëüîðó êîðàëі? Çðîçóìіëî! Ñîíöåì
îñâіòëåíі ÷åðâîíі ÿãîäè ãîðîáèíè! Ïðèäèâëþñü! Õî÷ó
ïîáà÷èòè ãîðîáèíó ñàìå òàêîþ.
...Ó ìàëåíüêіé ãðóäöі çåìëі àáî êëàïòèêó íåáà,
êâіòó÷іé ãіëöі ÷è ðîñèíöі íà òðàâі, ëàñòіâ’їíîìó
ãíіçäå÷êó ïіä ñòðіõîþ ÷è çíàéäåíîìó êîëîñî÷êó íà
ñòåðíі òåïëіє ëþáîâ’þ Óêðàїíà.
ßðîñëàâ Ãîÿí
Ïåéçàæ âіäïîâіäàє íàñòðîþ ïåðñîíàæіâ òâîðó
(ãàðíî íà äóøі – ãàðíî íàâêîëî)
×èì÷èêóþòü íàøі õëîïöі ïî ñòåæöі, à íàä ñòåæêîþ
ç îáîõ áîêіâ òðàâè і êâіòè: ïîäîðîæíèê, ñïîðèø, ñîáà÷à
ðîæà, êàøêà, áóðêóí, áóäÿêè, ëîáîäà і çіâ’ÿëі âåäìåæі
âóøêà. І âñå êâіòíå. Êàøêà – áіëà, ñîáà÷à ðîæà – ðî-
æåâà àáî òåæ áіëà; áóðêóí – æîâòèé, à áóäÿê! Ëåëå÷êî!
óâåñü ñðіáíèé, êîëþ÷êè, ÿê ãîëêè, êâіòêè ÷åðâîíі, ÿê
æàð, ïàõíóòü ìåäîì, à íà íèõ – äæìåëіâ! À äæìіëü
ñàì, ÿê êâіòêà: ñïèíêà ÷îðíà, ÷åðåâöå – æîâòîãàðÿ-
÷å, і âåñü íà÷å øîâêîâèé, і áðèíèòü, ÿê çîëîòà ñòðóíà.
À âåäìåæå âóõî ÿêå! Òåæ âêðèòå ñðіáíîþ âîðñîþ, ïóõ-
íàñòå, òêíè ïàëüöåì – ïàëåöü òàê і ïîòîíå. Îõ, õëîïöі,
ãàðíî! À ïіä ïøåíèöÿìè – ñîêèðêè, òåìíî-ôіîëåòîâі,
ÿñíî-ôіîëåòîâі – î÷åé íå çâåäåø. À ïîðó÷ íèõ âîëîøêè,
ñïåðå÷àþòüñÿ öâіòîì ç ïåòðîâèì áàòîãîì. Òîé ñèíіé,
à âîíè ùå ñèíіøі.
Õëîïöі áðåëè ìіæ êâіòàìè. Æåíüêà ñêèíóâ êåïêó,
ïіäñòàâèâ ïіä ñîíöå ñïіòíіëèé ëîá. Ëåâêî – òåæ;
1
65
 Якими кольорами, запахами і звуками було наповнене
все для хлопців?
 Який був настрій у хлопців? Чим, на твою думку, він
був викликаний?
Ïåéçàæ çìіíþєòüñÿ
і íàñòðіé ïåðñîíàæà çìіíþєòüñÿ
×ÎÌÃÀ І ÂÅÑÍÀ
(Ñêîðî÷åíî)
Íà ëіñîâîìó Ñèíü-îçåðі æèëà êà÷êà ×îìãà. Õіáà є äå
êðàùå ìіñöå âіä Ñèíü-îçåðà? Òà âîñåíè êà÷êè – êðÿê-
âè, ÷èðêè, íîðöі, ùî ìåøêàëè òóò, – ïîäàëèñÿ íà ïіâ-
äåíü, ó òåïëі êðàї. À ×îìãà ëèøèëàñÿ, âîíà íå ìîãëà
ðîçñòàòèñÿ ç ðіäíèì Ñèíü-îçåðîì. І ëåäâå âèæèëà.
Іíîäі íà ñіðîìó íåáîçâîäі ç’ÿâëÿëîñÿ ñîíöå, òîäі
×îìãà âèõîäèëà íà áåðåã і âìîùóâàëàñÿ íà âåëèêîìó
êàìåíі Âàëóíі. ...Êîëè ñâіòèëî ñîíöå, êàìіíü òåïëіøàâ,
і ×îìãà õî÷ òðîõè çіãðіâàëàñÿ áіëÿ íüîãî.
Âîíà ïî÷óëà âåñíó íàéïåðøà... Âñå âèùå ïіäíіìàëî-
ñÿ ñîíöå, êðèãà âіäñòóïàëà é âіäñòóïàëà âіä îïîëîíêè.
І ×îìçі âæå áóëî äå ðîçãóëÿòèñÿ. Âîíà òî ëîïîòіëà ïî
âîäі êðèëàìè, çäіéìàþ÷è ñðіáëÿñòі õìàðêè áðèçîê, òî
ïіðíàëà é íåñïîäіâàíî ç’ÿâëÿëàñÿ íà ïîâåðõíі, òî âðàç
çàâìèðàëà íà äçåðêàëüíîìó ïëåñі.
Îòàê êóïàëàñÿ, õëþïîòіëà âîíà îäíîãî ÿñíîãî äíÿ,
êîëè íåïîäàëіê, ïіä î÷åðåòàìè, âèïіðíóëà іíøà ×îì-
ãà. Òî áóâ êà÷óð. Âіí êðóæåëÿâ і êðóæåëÿâ äîâêîëà
×îìãè, à ïîòіì, çâіâøèñü íàä âîäîþ íà ïîâåí çðіñò, ïî-
÷àâ òàíöþâàòè. Ïіðíàâ і çíîâó âèïèñóâàâ âåñåëі êîëà,
à òîäі ñòðіìêî ïîïëèâ їé íàçóñòðі÷, òðèìàþ÷è â äçüîáі
æìóòèê âîäîðîñòåé, íåìîâ ïåðøèé âåñíÿíèé áóêåò.
À íåâäîâçі ×îìãà ïî÷àëà ìîñòèòè íà âîäі íåâåëè÷êèé
ïëîòèê іç ñóõîãî î÷åðåòó òà ðîãîçó. Íà íüîìó çàáіëіëî
÷åòâåðî ïðîäîâãóâàòèõ ÿє÷îê. Îäíîãî ðàíêó âèãëÿíóëî
ç-çà ñîñîí ùîéíî óìèòå ñîíöå é îñâіòèëî íà ïëîòèêó
×îìãó і ÷åòâåðî êà÷åíÿò.
66
Òåïåð öіëèé òàáóíåöü õëþïàâñÿ â îçåðі, êà÷åíÿòà
äîãàíÿëè ìàòіð і âñіäàëèñÿ їé íà ñïèíó, à òî çàáèðàëè-
ñÿ їé ïіä êðèëà, і âîíà ïіðíàëà ðàçîì ç íèìè. Ñîñíè і
ÿëèíè áóëè â çàõâàòі, ÿê іç âîäè ðàïòîì âèïîðñêóâàëà
áіëîøèÿ ×îìãà і ÷îòèðè æîâòі êóëüêè – êà÷åíÿòà.
À ñèâèé Âàëóí ñóìîâèòî ëåæàâ íà áåðåçі, ñïîñòåðі-
ãàâ çà óñіì òèì і ç æàëåì äóìàâ, ùî, ìàáóòü, âæå çàáó-
ëàñÿ ïðî íüîãî ×îìãà, íàâіùî їé òåïåð ñòàðèé êàìіíü.
Òà ÿêîñü óðàíöі ×îìãà ïðèïëèâëà äî Âàëóíà çі ñâî-
їì ãðàéëèâèì òàáóíöåì. Êà÷êà é êà÷åíÿòà âèáðàëèñÿ
íà êàìіíü і ãðіëè éîãî ñâîїì òåïëîì.
– Íó, òåïåð òè ïîáà÷èâ, ùî ïðèéøëà âåñíà? – çàïè-
òàëà ×îìãà.
– Âåñíà-êðàñíà, à çà íåþ – ëіòî çîëîòå! – çàêàõêàëè
êà÷åíÿòà.
І ÷è çäàëîñÿ ×îìçі, ÷è íàñïðàâäі – ñèâèé Âàëóí ìî-
ëîäî óñìіõíóâñÿ â ñâîþ çåëåíó ìîõîâó áîðîäó.
Âàñèëü ×óõëіá
 Хто така Чомга? Розкажи про неї.
 Поділи текст на частини так, як змінюється настрій
Чомги: затишний, сумний, теплий, грайливий, щасливий,
радісний.
 Прочитай кожну частину. Назви слова в описі природи,
які визначають зміну настрою персонажа твору.
 Виконай завдання (на вибір):
1. Відшукай у творі слова, якими описані озеро, весна, літо.
2. Поясни, чому літо назване золотим, а весна красною.
3. Продовж загадку: жовті кульки...
4. Намалюй персонажів твору. Передай у пейзажі, який їх
оточує, кольорами настрій.
Ïåéçàæ ÷óäîâèé,
à íà äóøі ïåðñîíàæà – ñìóòîê
Äðóãîãî äíÿ ïðèòîìèëàñü ÿ äóæå òà é ñіëà ñïî÷èòè
â õîëîäêó ïіä âåðáîþ. Îêðóãè ìåíå òî æèòî ïîëîâіє,
à â æèòі êóïêà ëüîíó ãîëóáî öâіòå; òî ÿ÷ìіíü êîëîñèòüñÿ;
1
68
é ïîïëèñòè. À òàì ÿ÷ìіíü õèëèòüñÿ é ò÷å... ò÷å ç òîíêèõ
âóñіâ çåëåíèé ñåðïàíîê1. Éäó äàëі. Âñå ò÷å. Õâèëþє ñåð-
ïàíîê. Ñòåæêè çìіÿòüñÿ ãëèáîêî â æèòі, їõ îêî íå áà÷èòü,
ñàìà ëîâèòü íîãà. Âîëîøêè äèâëÿòüñÿ â íåáî. Âîíè õîòі-
ëè áóòè ÿê íåáî і ñòàëè ÿê íåáî. Òåïåð ïіøëà ïøåíèöÿ.
Òâåðäèé, áåçîñòèé êîëîñ á’є ïî ðóêàõ, à ñòåáëî ëіçå ïіä
íîãè. Éäó äàëі – óñå ïøåíèöÿ é ïøåíèöÿ. Êîëè ñüîìó
êðàé áóäå? Áіæèòü çà âіòðîì, íåìîâ òàáóí ëèñèöü, é áëè-
ùàòü íà ñîíöі õâèëÿñòі õðåáòè. À ÿ âñå éäó ñàìîòíèé2 íà
çåìëі, ÿê ñîíöå íà íåáі, і òàê ìåíі äîáðå...
Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé
 Доведи, що герой сам-один і йому добре.
 Поділи текст опису на частини. Знайди в кожній частині
порівняння, слова в переносному значенні.
 Які слова підказують, визначають кольори, якими напо-
внений пейзаж? Який настрій вони створюють?
 Прочитай виразно текст опису. Читай так, ніби це ти
йдеш, усе бачиш і відчуваєш.
Ïåéçàæåì ïî÷èíàєòüñÿ òâіð – âèçíà÷àєòüñÿ
éîãî íàñòðіé
ÑÎËÎÂ’ЇÍÀ ÑÒÎÐÎÆÀ
(Ñêîðî÷åíî)
Íåäіëüíèé ðàíîê, ïî÷àòîê ëіòà. Їäåì ó Êàíіâ. Ðàç
ó ðàç íàáіãàє äîù, іíîäі ïðîñòî çëèâà áóðõàє íàçóñòðі÷,
çàòóìàíþє ñêëî ìàøèíè. Ïîòіì óðàç íіáè ðîçâèäíèòü-
ñÿ, íàâіòü ïðîáëèñíå ïîïåðåäó áëàêèòíèé êëàïòèê íåáà.
Ó íàøîìó òîâàðèñòâі – þíà îñîáà, äіâ÷à, öіêàâå äî
âñüîãî. Öіé îñîáі íàäàєòüñÿ ïðàâî îáðàòè ìіñöå äëÿ êî-
ðîòêî÷àñíîї çóïèíêè.
– Îñü òóò! – âèãóêóє äіâ÷à. – Àáî íі – êðàùå òóò!..
Âñþäè æ òàêà êðàñà! Æèòòÿì áóÿє ñîêîâèòà çå-
ëåíü õëіáіâ, ñàäêè òà ãàї. Íà óçáі÷÷і äîðîãè ñòåëÿòüñÿ
1Ñåðïàíîê – ëåãêà ïðîçîðà òêàíèíà.
2Ñàìîòíèé – ò ó ò: ñàì, íàîäèíöі.
69
ðóíè ãîðîõó, ãóñòîãî, íàìîêëîãî, áëèùàòü ó ðÿñíіé äî-
ùîâіé ðîñі, ñóöіëüíîþ ñìóãîþ äàëåêî âðóíÿòüñÿ1 îáàáі÷
àñôàëüòó.
Äîêè ñòîїìî, äіâ÷à, øóêàþ÷è ñòðó÷êіâ, âåñåëî ïëó-
òàєòüñÿ â ãîðîñі, çàðîñèëîñÿ ïî ñàìі âóõà, àëå ãîðîõ,
âèÿâëÿєòüñÿ, ùå áåç çåðíÿò, âіí ïîêè ùî òіëüêè öâіòå.
À ïî äðóãèé áіê òðàñè – ùî òàì? Õëіáà é õëіáà, ïøå-
íèöі, îâåñ, óñå áóéíå, ñîêîâèòå, êîæíå ñòåáëî íàáðÿêëî
çåëåíîþ âîëîãîþ. Ñòóïèø êðîê – і ç-ïîìіæ çåëåíîãî
ðàïòîì çіðî÷êà ñèíÿ!
– Ùî òî ñèíіє?
– Âîëîøêà.
– Ãàðíà ÿêà!
Äëÿ íàøîї ñóïóòíèöі âñå äèâèíà, âіäêðèòòÿ. Äіâ÷à
â çàõâàòі, òà é äëÿ íàñ, äîðîñëèõ, öå òàêîæ ðàäіñòü...
À íèçîì ïåðåïіëêà äåñü іç õëіáіâ ïîâíîãîëîñî ñïîâі-
ñòèëà ïðî ñåáå. Äëÿ íàøîї ñóïóòíèöі ãîëîñ ïåðåïіë÷èí
і çîâñіì äèâî іç äèâ, àäæå äіâ÷à âïåðøå ÷óє îöå:
– Ïіä-ïàäüîì! Ïіä-ïàäüîì!
Îçâàëîñÿ ñïåðøó çà ãîðáîì, à ïîòіì ðàïòîâî ïіäïà-
äüîìêíóëî çîâñіì áëèçüêî, ñåðåä âіâñà, íіáè ïåðåïіëêà
íàâìèñíå ïåðåìіñòèëàñÿ áëèæ÷å äî íàñ, ùîá ìè êðàùå
ïî÷óëè її, ïîëüîâó ïóñòóíêó.
 öіêàâîñòі çàñòèãëà é æäå.
– Ïîáіæó! Ïіäêðàäóñü òèõåíüêî!
Ëåäü ðóñÿâіþ÷è êіñêàìè ñåðåä âіâñà, äіâ÷à øàñíóëî
â íàïðÿìі, äå ïåðåïіëêà âîñòàííє ïіäïàäüîìêíóëà, àëå
òàì òèõî, òàì íіáè ñïðàâäі âè÷іêóþòü, äîêè äіâ÷à ïіäáі-
æèòü áëèæ÷å, ùîá ïîòіì âðàç, óæå ç іíøîãî ìіñöÿ, ùå
ãîëîñíіøå, àæ íіáè çàäèðëèâî:
– Ïіä-ïàäüîì!
Ïåðåïіëêà öÿ, âèäíî-òàêè, ïóñòóíêà, âîíà íіáèòî ðà-
äіє, ùî є íàãîäà їé ïîáàâèòèñü ç ìàëåíüêîþ ëþäèíîþ.
«Îñü òóò ÿ! Îñü òóò ÿ! Àíó øóêàé ìåíå!». І ãîëîñ ïîäàє
òî çâіäñè, òî çâіäñè, çàãóêóє äіâ÷èíó...
1Âðóíèòèñÿ – ðîçâèâàòèñÿ, ãóñòî ðîñòè.
1
1
72
 Якими враженнями ділиться письменник? Що його най-
більше схвилювало?
 Як письменник пояснив, що таке рідна земля, рідна мова?
 Прочитай опис Дніпра. З якими рядками Миколи Гоголя
він співзвучний?
Повтори і пригадай
 Пригадай назву розділу, а також зміст оповідання Ва-
силя Сухомлинського «Краса, натхнення, радість і таєм-
ниця». У яких творах краса природи викликає радість,
бажання пізнати світ?
 Чи зрозуміло тобі, що таке натхнення? Які твори надих-
нули тебе на хороші справи?
 Які таємниці тобі відкрилися під час читання творів,
міркування над їхнім змістом?
 Який опис тобі хочеться виразно прочитати з пам’яті?
Хто його автор?
 Дніпро – символ України. Опиши Дніпро, використову-
ючи образні вислови з прочитаних текстів-описів.
 Як ти думаєш, кому відкриваються таємниці, хто зда-
тен побачити красу в навколишньому? Ліна Костенко
у творі «Маруся Чурай» пояснила так:
...Áóâàє, ÷àñîì ñëіïíó âіä êðàñè.
Ñïèíþñü, íå òÿìëþ, ùî âîíî çà äèâî, –
îöі ñòåïè, öå íåáî, öі ëіñè,
óñå òàê ãàðíî, ÷èñòî, íåçðàäëèâî,
óñå ÿê є – äîðîãà, ÿâîðè,
óñå ìîє, âñå çâåòüñÿ – Óêðàїíà.
Òàêà êðàñà, âèñîêà і íåòëіííà1,
ùî õî÷ ñïèíèñü і ç Áîãîì ãîâîðè.
 Проведіть конкурс краси художнього слова: складіть
свої описи природи, прочитайте вірші, описи з пам’яті.
1Íåòëіííèé – òóò: âі÷íèé.
73
У КРАЇНІ ДИТИНСТВА
Ó öüîìó ðîçäіëі òè ïðî÷èòàєø òâîðè, îá’єäíàíі òå-
ìîþ «Äèòèíñòâî». І ïîðòðåòè ãåðîїâ òâîðіâ, і êàð-
òèíè ïðèðîäè, ìîâà ïåðñîíàæіâ òâîðó, їõíі â÷èíêè äî-
ïîìîæóòü çðîçóìіòè, ÿê òâîї ðîâåñíèêè ðîçâ’ÿçóþòü
æèòòєâі ïðîáëåìè, ÿêі âîíè â ñіì’ї, ç äðóçÿìè, êîãî é
çà ùî ëþáëÿòü, ïîâàæàþòü.
Äèòèíñòâî – öå íàéöіêàâіøà ïîðà, êîëè ìàéáóòíє
æèòòÿ ùå ïîïåðåäó, êîëè âîíî, çäàєòüñÿ, òàê áà-
ãàòî îáіöÿє, êîëè âîíî ùå íå ïіçíàíå і éîãî êîðòèòü
ïіçíàòè, êîëè âîíî ùå íå ðîçãàäàíà çàãàäêà.
Єâãåí Ãóöàëî
Ñêàæіòü, áóäü ëàñêà, ÷è ó âàñ є ìîëîäøà ñåñòðà, çî-
âñіì ìàëåíüêà, і ÿêùî є, òî ðîçêàæіòü, ÿê âè ãðàєòåñÿ
ç íåþ і ÿê âè її äîãëÿäàєòå? Öå ÿ ïèòàþ òîìó, ùî ìåíі
áіäà ç íàøîþ Íіíîþ. Íó îò, íàïðèêëàä, іäåìî ìè ç íåþ
ïî âóëèöі, à íàçóñòðі÷ áіæèòü Æóëüêà, ñîáàêà íàøîãî
ñóñіäè. Òàê äëÿ ìåíå і äëÿ âàñ öå Æóëüêà і âñå. À äëÿ
Íіíè – íå çíàþ, ÿê öå é ñêàçàòè. Îò ïîñëóõàéòå:
– Îëåæêî, ùî òî òàêå?
– Æóëüêà.
– À ÷îãî Æóëüêà?
– Çâàòè її òàê.
– À ÷îãî її çâàòè òàê?
– Òàêå іì’ÿ їé äàëè.
1
1
76
– Õîäіìî!
Ïіøëè, ïî÷àëè ÿãіä øóêàòè. ß ñêіëüêè íàðâó, ñòіëü-
êè é ïîїì. ßê íàїâñÿ, ïèòàþñÿ â Êñåíі:
– À òè íàїëàñÿ?
À âîíà ñìієòüñÿ ç ìåíå:
– Òà ÿ íå їëà, à îñü êâіòî÷êó íàðâàëà. – І ïîêàçóє
ìåíі ïó÷å÷îê ÿãіä.
– À âæå ÷àñ äîäîìó âåðòàòèñÿ, – êàæå Êñåíÿ.
– ×îãî òàì?
– Òà ìàòè áóäóòü ëàÿòè...
– Îé, ëàÿòè! Õîäіìî äàëі!
І ìè ïіøëè ùå äàëі â ëіñ. Áіãàëè, ãðàëèñÿ, çàáàâêà íà-
çäîãàíÿëà çàáàâêó, і õî÷ íàì çäàâàëîñÿ, ùî ìè òðîøêè
ïîõîäèëè, àëå ìè é íåç÷óëèñÿ, ÿê ïî÷àëî âå÷îðіòè. Òîäі
òіëüêè ïîáà÷èëè, ùî âæå áëóêàєìî â íåçíàéîìîìó ìіñöі.
– Âàñèëþ, ùî æ ìè áóäåìî ðîáèòè? – ñïèòàëà Êñåíÿ.
– Òðåáà ñòåæêè øóêàòè, – âіäïîâіâ ÿ, – à òî ñêîðî
ñìåðêíå.
– Ñêîðî? À òóò є... âîâêè?.. – ïðîìîâèëà Êñåíÿ,
і âåëèêі її î÷і ðîçêðèëèñÿ âіä ñòðàõó ùå äóæ÷å, à áіëå
îáëè÷÷ÿ çðîáèëîñÿ ùå áіëіøèì.
– Íó, âîâêè òàì!.. – îäêàçàâ ÿ, áàäüîðÿ÷èñÿ, õî÷
і ñàì ùîñü íå äóæå ñåáå ñïîêіéíî ïî÷óâàâ. – Ïîáіæèìî
êðàùå íàçàä! Íó!
Ìè ïîáіãëè êóùàìè. Âіòè áèëè íàñ ïî îáëè÷÷ÿõ,
øêðÿáàëè, áîñі íîãè ïіäêîëþâàëèñÿ. Íåçàáàðîì Êñåíÿ
ïî÷àëà âіäñòàâàòè.
– Âàñèëþ, íå êèäàé ìåíå... ß áîþñÿ...
ß çóïèíèâñÿ.
– Äàé ðóêó, ïîáіæèìî ðàçîì.
Àëå áіãòè ñåðåä ãóñòî ïîðîñëèõ êóùіâ, çà ðóêè ïî-
áðàâøèñÿ, áóëî çîâñіì ïîãàíî. Ìè ùå òðîõè ïðîáіãëè,
ïîêè îáîє, ñïіòêíóâøèñÿ çà êîðіííÿ, ïîïàäàëè äîäî-
ëó. Ïîâñòàâàëè, äèâèìîñÿ íàâêðóãè – íåìà ñòåæêè.
Ìè çàáèëèñÿ òàêè çäîðîâî; àëå íіõòî ç íàñ íå çàïëàêàâ:
ç ëÿêó áàéäóæå áóëî ïðî áіëü. Ìè ïіøëè ïîìàëó, øó-
êàþ÷è äîðîãè. Äèâèìîñÿ, âæå ïåðåéøëè çðóá і àæ äî
77
ñòàðîãî ëіñó äіéøëè. Çîâñіì ñìåðêëî, à ìіñÿöÿ ùå íå
áóëî, і ëіñ ñòîÿâ òàêèé ÷îðíèé, ñòðàøíèé. Ìè çðîçóìі-
ëè, ùî íå òóäè éøëè.
– Âàñèëþ, ùî æ òåïåð ðîáèòè?
– Áóäåìî òóò íî÷óâàòè...
– Ó ëіñі?! À âîâêè?..
– Íó, òàì... – ß õîòіâ ñêàçàòè: «òî äóðíèöÿ», àëå íå
çìіã. Îáîì íàì ñõîòіëîñÿ ïëàêàòè. Óñÿêі äóìêè ñíóâà-
ëèñÿ â ãîëîâі. À ùî ÿê ñïðàâäі âîâêè íàïàäóòü?.. Ðîçі-
ðâóòü! Êñåíÿ ïðèòóëèëàñÿ äî ìåíå і âæå ïëàêàëà.
Òàê ïðîìèíóëî êіëüêà õâèëèí.
Êîëî òîãî ìіñöÿ, äå ìè ñòîÿëè, áóâ âåëèêèé äóáîê.
ß äîãàäàâñÿ, ùî ðîáèòè.
– Êñåíþ, çëіçåìî íà öüîãî äóáà – òóò íå òàê ñòðàøíî
íî÷óâàòè.
– Òà ÿ íå çëіçó – âèñîêèé.
– Äàðìà, ÿ òåáå ïіäñàäæó. Ëіçü ñïåðøó òè!
І ÿ, ñêіëüêè áóëî â ìåíå õëîï’ÿ÷îї ñèëè, ñòàâ ïіäñà-
äæóâàòè її íà äóáîê. Íà íàøå ùàñòÿ, ïåðøà ãіëêà áóëà
íå âèñîêî, і Êñåíÿ âõîïèëàñÿ çà íåї. Çà íåþ ïîëіç і ÿ,
òà òіëüêè âèëіç íà ãіëêó, ùîñü ÿê êðèêíå æàëіáíî òà
ãîëîñíî, àæ ïî âñüîìó ëіñі ðîçіòíóëîñÿ. ß ââåñü ïîõî-
ëîâ. Äèâëþñÿ, âèëåòіëà ç ëіñó âåëèêà ñîâà. Ùîñü òðіïà-
ëîñü, ïèùàëî ó íåї â êіãòÿõ. Âîíà êіëüêà ðàçіâ íå÷óòíî
ìàõíóëà ñâîїìè ì’ÿêèìè êðèëàìè і ñõîâàëàñÿ â òåìðÿ-
âі. Óâåñü òðÿñó÷èñÿ ç ïåðåëÿêó, ÿ ïîëіç âèùå і ñіâ íà
ãіëöі áіëÿ Êñåíі. ×óþ, âîíà øåïî÷å ìåíі:
– Âàñèëþ, ùî òî òàêå?
– Íі÷îãî, òî ñîâà ïіéìàëà ïòàøêó.
– Ñòðàøíî, Âàñèëþ!..
Ñèäèìî, ìîâ÷èìî. ß íå çíàþ, ÷è äîâãî ìè òàì ñèäіëè,
òіëüêè áà÷èìî – íà íåáі, ïіä çðóáîì, ùîñü çàéíÿëîñÿ.
– Ùî âîíî? – øåïî÷å Êñåíÿ.
– Íå çíàþ: ìîæå, ãîðèòü äå, – òàê ïðîìіòòÿ1 íà íåáі
âіä ïîæåæі.
1Ïðîìіòòÿ – çàãðàâà, âіäáëèñê íà íåáі ÿñêðàâîãî ñâіò-
ëà, ïîæåæі, âîãíіâ.
78
Ùå òðîøêè ïîñèäіëè – ïàëàє âñå äóæ÷å òà äóæ÷å.
Îñü óæå âèäêî, ÿê ùîñü îêðóãëå âèòèêàєòüñÿ ç-çà êó-
ùîâîãî âåðõîâіòòÿ. Áіëüøå, áіëüøå...
– Òà öå æ ìіñÿöü! – çðàäіâøè, êàæó ÿ Êñåíі. – Òåïåð
äîáðå áóäå.
– À ùî õіáà?
– Òà âèäíіøå, à òî, áà÷, ÿê òåìíî.
Ìіñÿöü ïîòðîõó âèïëèâ, óâåñü ÷åðâîíèé, âîãíÿíèé.
Äàëі ïî÷àâ áіëüøàòè, ïіäáèâñü óãîðó. Çðîáèëîñÿ çîâñіì
âèäêî: ëèñòÿ íà êóùàõ çàáëèùàëî, ÿê ñðіáíå; ïðîáèâàþ-
÷èñü êðіçü ãóñòå âåðõîâіòòÿ, ïðîñòÿãëèñÿ äîäîëó і ïî çåì-
ëі ÿñíі ñìóãè ì’ÿêîãî ñâіòó. Âåñåëіøå íåìîâ çðîáèëîñÿ.
– Êñåíþ, ïðî ùî òè äóìàєø?
– Òàê...
– À â ìåíå äóìêà ïðî òå, ùî íàñ, ìàáóòü, øóêàòè-
ìóòü.
– Õòî?
– Òàòêî ìіé.
«À ùî ÿê ñïðàâäі íå çíàéäóòü?» – ïðîìàéíóëî â ãî-
ëîâі. Ìåíі çíîâó ñõîòіëîñÿ ïëàêàòè. Òіëüêè íå çàïëà-
êàâ: ñòðàøíî òà é ñîðîì Êñåíі áóëî.
Ñèäèìî, ìîâ÷èìî... Ìèíóëà ãîäèíà, äðóãà...
Ãîñïîäè! Ìè îáîє çäðèãíóëèñÿ: òðіùàííÿ, ãóê ïî
âñüîìó ëіñі... Ùî öå? Âîâêè? Ìîæå, âåäìіäü íàâіòü?
Îõ, ñòðàøíî, ñòðàøíî!.. ×óþ, Êñåíÿ â÷åïèëàñÿ çà
ìåíå, òðåìòèòü óñÿ. À ðåâіííÿ ÷è ãóêàííÿ ùå áіëüøå,
ùå äóæ÷å ùîñü ëàìàєòüñÿ, òðіùèòü. Îõ! Öå æ, ìàáóòü,
ëіñîâèê...
– Àãîâ!.. Âàñèëþ-ó-ó!
– ×óєø? Íåìîâ êëè÷óòü, – øåïî÷å Êñåíÿ.
– Öèòü!
Çíîâ:
– Âàñèëþ! – Òàê öå æ êëè÷óòü, їé-áî êëè÷óòü! Ùå
òðîõè ïіäîæäàâ, ïîñëóõàâ... Áàòüêіâ ãîëîñ çîâñіì äîáðå
÷óòè. Çíàéøëè, çíàéøëè! Ìè òàê çðàäіëè, ùî òðîõè íå
ïîïàäàëè ç äåðåâà.
Çà êіëüêà õâèëèí áàòüêî âіâ íàñ îáîõ çà ðóêè ç ëіñó.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

More Related Content

What's hot

9
99
9
99
9
99
9
99
Підручник Географія 8 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань (2021 рік)
Підручник Географія 8 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань (2021 рік) Підручник Географія 8 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань (2021 рік)
Підручник Географія 8 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань (2021 рік)
12Балів ГДЗ
 
Підручник Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2021 рік)
Підручник Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2021 рік) Підручник Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2021 рік)
Підручник Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2021 рік)
12Балів ГДЗ
 
8 g pe 2016
8 g pe 20168 g pe 2016
8 g pe 2016
8new
 
7 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2015
7 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2015 7 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2015
7 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2015
Оксана Жукова
 
9
99
8 um z 2016_ros
8 um z 2016_ros8 um z 2016_ros
8 um z 2016_ros
8new
 
9
99
9
99
9
99
4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua
bookin777
 
6 биол остапченко_балан_2014_укр
6 биол остапченко_балан_2014_укр6 биол остапченко_балан_2014_укр
6 биол остапченко_балан_2014_укр
Aira_Roo
 
9 t g_2017_hlop
9 t g_2017_hlop9 t g_2017_hlop
9 t g_2017_hlop
4book9kl
 

What's hot (17)

1
11
1
 
9
99
9
 
9
99
9
 
9
99
9
 
9
99
9
 
Підручник Географія 8 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань (2021 рік)
Підручник Географія 8 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань (2021 рік) Підручник Географія 8 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань (2021 рік)
Підручник Географія 8 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань (2021 рік)
 
Підручник Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2021 рік)
Підручник Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2021 рік) Підручник Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2021 рік)
Підручник Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2021 рік)
 
8 g pe 2016
8 g pe 20168 g pe 2016
8 g pe 2016
 
7 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2015
7 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2015 7 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2015
7 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2015
 
9
99
9
 
8 um z 2016_ros
8 um z 2016_ros8 um z 2016_ros
8 um z 2016_ros
 
9
99
9
 
9
99
9
 
9
99
9
 
4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua
 
6 биол остапченко_балан_2014_укр
6 биол остапченко_балан_2014_укр6 биол остапченко_балан_2014_укр
6 биол остапченко_балан_2014_укр
 
9 t g_2017_hlop
9 t g_2017_hlop9 t g_2017_hlop
9 t g_2017_hlop
 

Similar to 1

Біологія 8 клас Матяш нова програма 2016
Біологія 8 клас Матяш нова програма 2016Біологія 8 клас Матяш нова програма 2016
Біологія 8 клас Матяш нова програма 2016
Ngb Djd
 
8 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_20168 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_2016
NEW8
 
8 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_20168 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_2016
ruslan kuznetsov
 
Biologija 8-klas-matjash-2016
Biologija 8-klas-matjash-2016Biologija 8-klas-matjash-2016
Biologija 8-klas-matjash-2016
kreidaros1
 
біологія матяш укр.
біологія матяш укр.біологія матяш укр.
біологія матяш укр.
della street
 
8 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_20168 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_2016
UA7009
 
7
77
7 h l_2015_ua
7 h l_2015_ua7 h l_2015_ua
7 h l_2015_ua
Svinka Pepa
 
Lashevska khim p_7ukr_(005-13)_s
Lashevska khim p_7ukr_(005-13)_sLashevska khim p_7ukr_(005-13)_s
Lashevska khim p_7ukr_(005-13)_s
della street
 
1
11
1
8new
 
Ukrainska mova-8-klas-zabolotnyi-2021
Ukrainska mova-8-klas-zabolotnyi-2021Ukrainska mova-8-klas-zabolotnyi-2021
Ukrainska mova-8-klas-zabolotnyi-2021
kreidaros1
 
Osnovy zdorovja-9-klas-bojchenko-2017
Osnovy zdorovja-9-klas-bojchenko-2017Osnovy zdorovja-9-klas-bojchenko-2017
Osnovy zdorovja-9-klas-bojchenko-2017
kreidaros1
 
9 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2017
9 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_20179 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2017
9 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2017
Svinka Pepa
 
Osnovy zdorovia-4-klas-gnatjuk-2015
Osnovy zdorovia-4-klas-gnatjuk-2015Osnovy zdorovia-4-klas-gnatjuk-2015
Osnovy zdorovia-4-klas-gnatjuk-2015
kreidaros1
 
Gnatuk zdor p_4.ua_(043-14)_s
Gnatuk zdor p_4.ua_(043-14)_sGnatuk zdor p_4.ua_(043-14)_s
Gnatuk zdor p_4.ua_(043-14)_s
della street
 
4 осн здор_гнатюк_2015_укр
4 осн здор_гнатюк_2015_укр4 осн здор_гнатюк_2015_укр
4 осн здор_гнатюк_2015_укр
Aira_Roo
 
О.В. Гнатюк Основи здоров"я
О.В. Гнатюк Основи здоров"яО.В. Гнатюк Основи здоров"я
О.В. Гнатюк Основи здоров"я
Semenuk
 
4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua
UA4-6
 
4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua
4book
 
Підручник Основи здоров’я 4 клас Гнатюк О.В.
Підручник Основи здоров’я 4 клас Гнатюк О.В.Підручник Основи здоров’я 4 клас Гнатюк О.В.
Підручник Основи здоров’я 4 клас Гнатюк О.В.
oleg379
 

Similar to 1 (20)

Біологія 8 клас Матяш нова програма 2016
Біологія 8 клас Матяш нова програма 2016Біологія 8 клас Матяш нова програма 2016
Біологія 8 клас Матяш нова програма 2016
 
8 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_20168 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_2016
 
8 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_20168 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_2016
 
Biologija 8-klas-matjash-2016
Biologija 8-klas-matjash-2016Biologija 8-klas-matjash-2016
Biologija 8-klas-matjash-2016
 
біологія матяш укр.
біологія матяш укр.біологія матяш укр.
біологія матяш укр.
 
8 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_20168 klas biologija_matjash_2016
8 klas biologija_matjash_2016
 
7
77
7
 
7 h l_2015_ua
7 h l_2015_ua7 h l_2015_ua
7 h l_2015_ua
 
Lashevska khim p_7ukr_(005-13)_s
Lashevska khim p_7ukr_(005-13)_sLashevska khim p_7ukr_(005-13)_s
Lashevska khim p_7ukr_(005-13)_s
 
1
11
1
 
Ukrainska mova-8-klas-zabolotnyi-2021
Ukrainska mova-8-klas-zabolotnyi-2021Ukrainska mova-8-klas-zabolotnyi-2021
Ukrainska mova-8-klas-zabolotnyi-2021
 
Osnovy zdorovja-9-klas-bojchenko-2017
Osnovy zdorovja-9-klas-bojchenko-2017Osnovy zdorovja-9-klas-bojchenko-2017
Osnovy zdorovja-9-klas-bojchenko-2017
 
9 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2017
9 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_20179 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2017
9 klas osnovi_zdorovja_bojchenko_2017
 
Osnovy zdorovia-4-klas-gnatjuk-2015
Osnovy zdorovia-4-klas-gnatjuk-2015Osnovy zdorovia-4-klas-gnatjuk-2015
Osnovy zdorovia-4-klas-gnatjuk-2015
 
Gnatuk zdor p_4.ua_(043-14)_s
Gnatuk zdor p_4.ua_(043-14)_sGnatuk zdor p_4.ua_(043-14)_s
Gnatuk zdor p_4.ua_(043-14)_s
 
4 осн здор_гнатюк_2015_укр
4 осн здор_гнатюк_2015_укр4 осн здор_гнатюк_2015_укр
4 осн здор_гнатюк_2015_укр
 
О.В. Гнатюк Основи здоров"я
О.В. Гнатюк Основи здоров"яО.В. Гнатюк Основи здоров"я
О.В. Гнатюк Основи здоров"я
 
4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua
 
4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua4 oz gn_2015_ua
4 oz gn_2015_ua
 
Підручник Основи здоров’я 4 клас Гнатюк О.В.
Підручник Основи здоров’я 4 клас Гнатюк О.В.Підручник Основи здоров’я 4 клас Гнатюк О.В.
Підручник Основи здоров’я 4 клас Гнатюк О.В.
 

More from 4klas

1
11
1
11
N 4 bas
N 4 basN 4 bas
N 4 bas
4klas
 
4 yiu b_u
4 yiu b_u4 yiu b_u
4 yiu b_u
4klas
 
4 yis b_2015_ua
4 yis b_2015_ua4 yis b_2015_ua
4 yis b_2015_ua
4klas
 
4 rm2 v
4 rm2 v4 rm2 v
4 rm2 v
4klas
 
4 umch h
4 umch h4 umch h
4 umch h
4klas
 
mova 4_horosovska
mova 4_horosovskamova 4_horosovska
mova 4_horosovska
4klas
 
4 rm1 v_u
4 rm1 v_u4 rm1 v_u
4 rm1 v_u
4klas
 
4 um var_2015
4 um var_20154 um var_2015
4 um var_2015
4klas
 
4 um z_2015_ua
4 um z_2015_ua4 um z_2015_ua
4 um z_2015_ua
4klas
 
4 um v_2015_ua
4 um v_2015_ua4 um v_2015_ua
4 um v_2015_ua
4klas
 
4 ch1 s_u
4 ch1 s_u4 ch1 s_u
4 ch1 s_u
4klas
 
4Chytanka savch
4Chytanka savch4Chytanka savch
4Chytanka savch
4klas
 
4 lch s_2015
4 lch s_20154 lch s_2015
4 lch s_2015
4klas
 
4 trud p_2015_ua
4 trud p_2015_ua4 trud p_2015_ua
4 trud p_2015_ua
4klas
 
4 trud k_2015_ua
4 trud k_2015_ua4 trud k_2015_ua
4 trud k_2015_ua
4klas
 
4 ry g
4 ry g4 ry g
4 ry g
4klas
 
4 ry l_2015
4 ry l_20154 ry l_2015
4 ry l_2015
4klas
 
4 ry r_2015_ua
4 ry r_2015_ua4 ry r_2015_ua
4 ry r_2015_ua
4klas
 

More from 4klas (20)

1
11
1
 
1
11
1
 
N 4 bas
N 4 basN 4 bas
N 4 bas
 
4 yiu b_u
4 yiu b_u4 yiu b_u
4 yiu b_u
 
4 yis b_2015_ua
4 yis b_2015_ua4 yis b_2015_ua
4 yis b_2015_ua
 
4 rm2 v
4 rm2 v4 rm2 v
4 rm2 v
 
4 umch h
4 umch h4 umch h
4 umch h
 
mova 4_horosovska
mova 4_horosovskamova 4_horosovska
mova 4_horosovska
 
4 rm1 v_u
4 rm1 v_u4 rm1 v_u
4 rm1 v_u
 
4 um var_2015
4 um var_20154 um var_2015
4 um var_2015
 
4 um z_2015_ua
4 um z_2015_ua4 um z_2015_ua
4 um z_2015_ua
 
4 um v_2015_ua
4 um v_2015_ua4 um v_2015_ua
4 um v_2015_ua
 
4 ch1 s_u
4 ch1 s_u4 ch1 s_u
4 ch1 s_u
 
4Chytanka savch
4Chytanka savch4Chytanka savch
4Chytanka savch
 
4 lch s_2015
4 lch s_20154 lch s_2015
4 lch s_2015
 
4 trud p_2015_ua
4 trud p_2015_ua4 trud p_2015_ua
4 trud p_2015_ua
 
4 trud k_2015_ua
4 trud k_2015_ua4 trud k_2015_ua
4 trud k_2015_ua
 
4 ry g
4 ry g4 ry g
4 ry g
 
4 ry l_2015
4 ry l_20154 ry l_2015
4 ry l_2015
 
4 ry r_2015_ua
4 ry r_2015_ua4 ry r_2015_ua
4 ry r_2015_ua
 

Recently uploaded

«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Recently uploaded (7)

«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 

1

 • 2. ÓÄÊ 811.161.2(075.2) ÁÁÊ 81.2Óêð-9 Í34 © Íàóìåíêî Â.Î., 2015 © Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà», îðèãіíàë-ìàêåò, 2015ISBN 978-966-11-0610-8 Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè (Íàêàç ÌÎÍ Óêðàїíè âіä 20.07.2015 № 777) Í34 Íàóìåíêî Â.Î. Ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ : óêð. ìîâà äëÿ çàãàëüíîîñ- âіò. íàâ÷. çàêë. : ïіäðó÷. äëÿ 4-ãî êë. çàãàëüíîîñâіò. íàâ÷. çàêë. / Âіðà Íàóìåíêî. – Êèїâ : Ãåíåçà, 2015. – 176 ñ. : іë. ISBN 978-966-11-0610-8. ÓÄÊ 811.161.2(075.2) ÁÁÊ 81.2Óêð-9 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: — ознайомся з інформацією самостійно; — запам’ятай прислів’я, зверни увагу на незвичайні слова й вислови; — виконай завдання, дай відповіді на запитання; — виконай завдання, що допоможуть розкрити таємниці художніх творів; — виконайте завдання в парах; — виконайте завдання в групах. Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ. Ïðîäàæ çàáîðîíåíî
 • 3. 3 ВІД АВТОРА Ëþáèé ÷èòà÷ó! Ïіäðó÷íèê «Ëіòåðàòóðíå ÷èòàí- íÿ» ïîâåäå òåáå ó ñâіò ïîåçії òà ïðîçè, ñïðàâæíіõ і âèãàäàíèõ іñòîðіé. Öåé ñâіò ñïîâíåíèé êðàñè, ÷àðіâíîñòі, òàєìíèöü, çàõîïëþþ÷èõ ìàíäðіâîê і íîâèõ çíàíü. Êîæíèé ïèñüìåííèê ðàçîì ç ãåðîÿìè ñâîїõ òâîðіâ îõî÷å ñïіëêóâàòèìåòüñÿ ç òîáîþ. Òè çðîçó- ìієø, ÿêèìè âàæëèâèìè äëÿ òåáå òà іíøèõ є âè- ÿâè äîáðîòè, ëþäÿíîñòі é âіäïîâіäàëüíîñòі. Âіä÷ó- єø, ÿê çàâäÿêè ëþáîâі òà ñïіâ÷óòòþ, òóðáîòі ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò òè ñòàєø áàãàòøèì і êðàùèì. Òіëüêè ÷èòàé óâàæíî, âäóìëèâî, àíàëіçóé і âè- çíà÷àé, ïðî ùî ãîâîðèòü ç òîáîþ êîæåí àâòîð òâî- ðó, ùî âàæëèâå äëÿ ñåáå òè âіçüìåø іç öüîãî ñïіë- êóâàííÿ. Íåäàðåìíî êàæóòü: Êíèãà â÷èòü, ÿê íà ñâіòі æèòü; Õòî áàãàòî ÷èòàє, òîé áàãàòî çíàє; Äå ðîçóìîì íå äіéäó, òî â êíèæöі çíàéäó. Êíèãè – ìîðñüêà ãëèáèíà! Õòî â íèõ ïіðíå àæ äî äíà, Òîé, õî÷ і òðóäó ìàâ äîñèòü, Äèâíії ïåðëè âèíîñèòü. Іâàí Ôðàíêî
 • 6. 6 ÐÀ ÒÀ ÀÏÎÏ Ïіòüìà і çëî ïîðîäèëè âåëåòåíñüêîãî çìіÿ, ùîá óðåøòі-ðåøò çàïàíóâàòè íàä ñâіòîì. Òî áóëî íåáà÷åíå ñòðàõîâèñüêî, ìîãóòíє і ñïðèòíå. Ïîíàä óñå çìіé, ÿêîãî çâàëè Àïîïîì, íå ëþáèâ ñîíöå. Óñі äðóçі Ðà ñòàâàëè âîðîãàìè Àïîïà. І çìіé òàê ëþòî íåíàâèäіâ áîãà Ðà, ùî íàâіòü ïðè çãàäöі ïðî íüîãî ïî÷èíàâ äðèæàòè âіä çëîñòі. Ãëèáîêî ïіä çåìëåþ – æèòëî æîðñòîêîãî çìіÿ. Îä- íàê і òóäè ïðîíèêàþòü ñîíÿ÷íі ïðîìåíі, áî ùîâå÷îðà, çàâåðøèâøè ñâіé ïîõіä íàä çåìëåþ, Ðà ñïóñêàєòüñÿ äî ïіäçåìíîãî ñâіòó. Íіêóäè âіä íüîãî íå ñõîâàòèñÿ! Ñêðіçü öå íåíàâèñíå ñîíöå! – ß ìóøó ïîçáóòèñÿ Ðà! – íå òÿìëÿ÷è ñåáå ç ëþòі, âèãóêíóâ Àïîï. – Òіëüêè êîëè íà çåìëі íå ñòàíå öüîãî áîãà, ïіòüìà і çëî çàïàíóþòü íàä ñâіòîì! Âіäîìî, ùî Ðà ùîâå÷îðà ìàíäðóє âîäàìè ïіäçåìíîãî Íіëó. À ÿêùî âèïèòè âîäó ïіäçåìíîї ðіêè? Òîäі çóõâà- ëèé Ðà íіêîëè íå çìîæå ïîòðàïèòè äî öàðñòâà ïіòüìè... Àïîï íàäèìàє ÷åðåâî і ïðèïàäàє äî ïіäçåìíèõ âîä. Âіí ï’є äîâãî, óïåðòî, âîäè â Íіëі ñòàє ìåíøå é ìåí- øå. Îò і âñå... Ðі÷èùå ïîðîæíє, çà êіëüêà õâèëèí âîíî çîâñіì âèñîõíå. Ðà íіêîëè áіëüøå íå ïîòðàïèòü ïіä çåìëþ! «Ïіäñòóïíèé çìіé ãàäàє, ùî, êîëè âіí âèï’є ïіäçåì- íèé Íіë, ÿ íå ñïóñêàòèìóñÿ áіëüøå ïіä çåìëþ... – ðîç- ìіðêîâóâàâ Ðà. – Íàñòàâ ÷àñ ïîêіí÷èòè ç ïîðîäæåííÿì ïіòüìè і çëà. Àïîï ïîâèíåí ùåçíóòè!» І íåïåðåìîæíèé Ðà ïðÿìóє íà âèðіøàëüíó áèòâó çі çìієì! Âіí – ñîíöå, à ñîíöþ ïіäâëàäíèé óâåñü ñâіò. Áèòâà áóëà äîâãîþ і æîðñòîêîþ. Çìіé òàêèé äóæèé і âåëèêèé, ùî Ðà íіÿê íå ìіã éîãî ñêîðèòè. Òà áîãîâі çàìàëî âáèòè Àïîïà. Ñïî÷àòêó òðåáà ïðèìóñèòè éîãî ïîâåðíóòè ïіäçåìíі âîäè. Ñëàâà âåëèêîìó Ðà! Âіí çäîëàâ Àïîïà, ïðèòèñíóâ éîãî òàê, ùî òîé ïîâåðíóâ ïіäçåìíèé Íіë – âèïóñòèâ
 • 7. 7 éîãî çі ñâîãî áåçäîííîãî ÷åðåâà! Òåïåð íå âàðòî âáèâàòè çìіÿ, âіí ïåðåìîæåíèé – íåõàé æèâå! Ðà ñâÿòêóє ïåðå- ìîãó! Ðà – âåëèêîäóøíèé! Îñÿÿíèé çâèòÿãîþ, áîã ñîí- öÿ ïðîäîâæóє ñâîþ ùîäåííó ïîäîðîæ... Äàðåìíî Ðà ïîæàëіâ Àïîïà. Çëî íіêîëè íå ñêîðèòü- ñÿ ñâіòëîâі. Çìіé çíîâó âèïèâ ïіäçåìíèé Íіë, êîëè Ðà òіëüêè-íî ïіäíÿâñÿ íàä çåìëåþ. Íàñòóïíîї íî÷і âñå ïîâòîðèòüñÿ çíîâó. Çìіé Àïîï, ùî íå çìèðèòüñÿ ç ïîðàçêîþ, çíîâó íàïàäå íà Ðà, à ñî- íÿ÷íèé áîã ùå ðàç і ùå ðàç äîâåäå ñâîþ íåïåðåìîæ- íіñòü. Ùîíî÷і â ïіäçåìíîìó ñâіòі âіäáóâàєòüñÿ áèòâà ìіæ ñèëàìè ñâіòëà і ïіòüìè. Öÿ áèòâà ùîðàçó íåçìіííî çà- êіí÷óєòüñÿ ïåðåìîãîþ ñâіòëà.  Як і для чого змій Апоп з’явився на світ? Чому він нена- видів бога Ра? Як вирішив позбутися його?  Перекажи близько до тексту зміст тієї частини міфу, у якій розповідається про битву Ра з Апопом.  Як у міфі пояснюється вічна боротьба між світлом і пітьмою, добром і злом? Ìіôè Äàâíüîї Ãðåöії Äàâíüîãðåöüêà ìіôîëîãіÿ – îäíà ç íàéáàãàòøèõ ñåðåä âіäîìèõ ëþäñòâó. Âîíà ìàëà âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ñâіòîâîї êóëüòóðè. Ãðåöüêі áîãè, çà çìіñòîì ìіôіâ, æèëè íà ãîðі Îëіìï. Òàì ïàíóâàëè òàêі ñàìі ïîðÿäêè, ÿê і ìіæ ëþäüìè. Ãðåêè ç âåëèêîþ ïîâàãîþ ñòàâèëèñÿ äî ëþäèíè, òîìó é áîãіâ óÿâëÿëè â îáðàçі ëþäåé. Чарівні перетворення ÏÀÍÄÎÐÀ Êîëè íà çåìëі â ëþäåé çàñÿÿâ âåñåëèé æèòòєäàéíèé âîãîíü, ñïîâíþþ÷è їõíє іñíóâàííÿ òåïëîì і ðàäіñòþ, ðîç- ãíіâàíèé Çåâñ ïîêàðàâ çà öå íå òіëüêè ãîðäîãî Ïðîìåòåÿ.
 • 8. 8 Ëèõèé, çëîïàì’ÿòíèé áîã íàäóìàâ ïîêàðàòè íåùàäíî і ñìåðòíèõ, òà ùå òàê, ùîá íàâіòü їõíі äàëåêі-äàëåêі íàùàäêè âіä÷óâàëè òó êàðó. Çåâñ-ãðîìîâåðæåöü ïîêëèêàâ ñâîãî ñèíà Ãåôåñòà, íåïåðåâåðøåíîãî ìèòöÿ òà âèãàäíèêà, çâåëіâ éîìó çìі- øàòè ãëèíó ç âîäîþ, âñåðåäèíó ñõîâàòè ïðèєìíèé, ëàñ- êàâèé ãîëîñ і çëіïèòè þíó äіâ÷èíó, ñõîæó íà áåçñìåðòíó áîãèíþ. Ãåôåñò óñå òàê і çðîáèâ. À äàëі, çà Çåâñîâèì âåëіí- íÿì, áóéíі âіòðè âäèõíóëè â òó ïîñòàòü æèòòÿ і êîæ- íèé ç áîãіâ óùåäðèâ її ñâîїìè äàðàìè. Ìóäðà Àôіíà Ïàëëàäà íàâ÷èëà äіâ÷èíó ãàïòóâàòè і ïðÿñòè, çîëîòà Àôðîäіòà íàäàëà їé çâàáíèõ ÷àð і äèâîâèæíîї âðîäè, à õèòðèé Ãåðìåñ ïîäàðóâàâ ëóêàâèé ðîçóì, íåïåðåáîðíó öіêàâіñòü і êàâåðçíó1 âäà÷ó. Äіâ÷èíó íàçâàëè Ïàíäîðîþ, à öå іì’ÿ îçíà÷àëî: «Òà, ùî âñіì îáäàðîâàíà». Þíі õàðèòè é ìóçè âáðàëè Ïàíäîðó â ñðіáëÿñòі øàòè, íà äîâãі êó÷åðі ïîêëàëè âіíåöü, ñõîæèé íà çîëî- òå ìåðåæèâî, íіæíó øèþ ïðèêðàñèëè íàìèñòîì іç ñàìî- öâіòіâ і çàêâіò÷àëè êðàñóíþ òðîÿíäàìè. Ïîòіì Ãåðìåñ, ÿê çâåëіâ éîìó âñåâëàäíèé áàòüêî, âіäâіâ Ïàíäîðó íà çåìëþ і çàëèøèâ її áіëÿ ïîðîãà äîìó Åïіìåòåÿ, ðіäíîãî áðàòà Ïðîìåòåÿ. Êîëèñü Ïðîìåòåé ïîïåðåäæàâ ñâîãî ðіäíîãî áðàòà, ùîá òîé íіçàùî íå áðàâ íіÿêèõ äàðóíêіâ âіä ïіäñòóïíèõ áîãіâ. Òà Åïіìåòåé áóâ íàäòî ïðîñòèé, äîâіðëèâèé і ïî- âіëüíèé ó äóìêàõ, íàâіòü іì’ÿ éîãî îçíà÷àëî: «Òîé, õòî äóìàє ïîòіì». Òîæ, ïîáà÷èâøè áіëÿ ñâîãî ïîðîãà ïðå- êðàñíó äіâ÷èíó, ùî ñÿÿëà âðîäîþ і ùàñòÿì, Åïіìåòåé çàáóâ óñі çàñòåðåæëèâі ñëîâà ñâîãî ìóäðîãî áðàòà, çàáóâ ïðî âñå íà ñâіòі. ßê Çåâñ òîãî é ïðàãíóâ, Ïàíäîðà ñòàëà äðóæèíîþ Åïіìåòåÿ і ïðàìàòіð’þ âñіõ ñìåðòíèõ æіíîê. І ñàìå âîíà ñòàëà ïðè÷èíîþ âåëèêèõ íåùàñòü íà çåìëі. Äî òîãî ÷àñó ëþäè æèëè, íå çíàþ÷è ãîðÿ, çàçäðîùіâ, çëî÷èíіâ, òÿæêèõ õâîðîá і òóðáîò. Óñå öå Ïðîìåòåé 1Êàâåðçíèé – ïіäñòóïíèé.
 • 10. 10 Çáàãíóâøè, ùî âîíà íàêîїëà, Ïàíäîðà ìåðùіé çàêðèëà àìôîðó, і ç íåї íå âñòèãëà âèëåòіòè òіëüêè ñëіïà íàäіÿ. Òàê ïîêàðàâ ñìåðòíèõ ëþäåé âñåìîãóòíіé Çåâñ Ãðî- ìîâåðæåöü. Ïåðåêàç Êàòåðèíè Ãëîâàöüêîї  Відшукай персонажів міфу і прочитай про них. Які чарів- ні перетворення описано в ньому?  За що Зевс розгнівався на Прометея? Прочитай.  Чим боги обдарували Пандору? Якою ти її уявляєш?  Як у міфі розповідається про появу на землі горя, тур- бот, злигоднів, страждань, хвороб? Чи добре вчинила Пандора? Як ти пов’яжеш зі змістом міфу вислів надія живе найдовше?  Існує вислів скринька Пандори. Що він означає? (Вибе- ри відповідь: осередок нещасть, багатство, таєм- ницю, підступний дарунок). Чи знаєш ти? Зевс – головний бог у грецькій міфології, батько богів і напівбогів. Він же бог грому. Прометей – велетень, який викрав у богів вогонь і при- ніс людям, за що його жорстоко покарав Зевс, прикував- ши до скелі. Гефест – син Зевса, бог вогню і ковальської справи. Харити – три дочки Зевса, вічно юні богині краси. Музи – дев’ять дочок Зевса, покровительки мистецтв і науки. Гермес – бог торгівлі та ремісництва. Афіна Паллада – богиня мудрості. Афродіта – богиня кохання і вроди. Ñëîâ’ÿíñüêі ìіôè ßê і іíøі íàðîäè, ïðàäàâíі ñëîâ’ÿíè âіðèëè â òå, ùî ñâіòîì ïðàâëÿòü áîãè. Áіëüøіñòü ç áîãіâ òâîðèòü äî- áðî (íàïðèêëàä, áîã ñîíöÿ Äàæáîã; áîã ãðîìó і áëèñêàâêè, ïîêðîâèòåëü õëіáîðîáñòâà Ïåðóí; ïîêðîâèòåëü ñêîòàðñòâà Âåëåñ, àáî Âîëîñ; ßðèëî – áîæåñòâî ðîäþ÷îñòі). Àëå є і òàêі, ùî ìîæóòü çàíàïàñòèòè (íàïðèêëàä, ×îðíîáîã).
 • 11. 11 Îêðіì áîãіâ, çà óÿâëåííÿìè ñëîâ’ÿí, çåìëþ íàñåëÿ- ëè äóõè. Öå äîáðі òà çëі ñèëè, ÿêі ìîãëè âòðó÷àòèñÿ â ïîâñÿêäåííå æèòòÿ: ðóñàëêè, ìàâêè, äîìîâèêè, âіäüìè òîùî. Ëþäè âіðèëè, ùî æèòè ç íèìè òðåáà â ìèðі, íà- âіòü çàäîáðþâàëè ïîäàðóíêàìè. Áóëè áîãè – Ïåðóí, Äàæáîã, ßðèëî, òîæ ïîêëîíÿëèñü ñîíöþ і ãðîìàì, Ñòðèáîãîâі, ùî íàïèíàâ âіòðèëî, і Âîëîñó, ùî ëþáèé ïàñòóõàì. Ëþáîâ Çàáàøòà  Прочитай один з варіантів переказу слов’янського міфу про походження людей на Землі. ÑÒÂÎÐÅÍÍß ËÞÄÈÍÈ Ùå äî ïî÷àòêó ñâіòó, êîëè íå áóëî íі íåáà, íі çåì- ëі, à ëèøå ñèíє ìîðå, ïîñåðåä òîãî ìîðÿ ñòîÿëî âåëèêå äåðåâî. Íà òîìó äåðåâі áóëà çîëîòà êîðà, ïåðëîâà ðîñà, і ñèäіëè íà íüîìó äèâîâèæíі ïòàõè. Äåõòî êàæå, ùî òî áóëè äâà ãîëóáè, à äåõòî – ùî ñèâèé ñîêіë. Ñåðåä ãіë- ëÿ òîãî äåðåâà ðîїëèñÿ áäæîëè, ó éîãî êîðіííі æèëè âñіëÿêі òâàðèíè, íà ãіëêàõ çíàéøëè ïðèòóëîê ïòàõè. Ç äåðåâà êàïàëà ðîñà, à іç öієї ðîñè, êîëè âèíèêëà Çåì- ëÿ, óòâîðþâàëèñü îçåðà, ðі÷êè òà êðèíèöі. Àëå ñóìíèì áóâ ñâіò áåç ëþäñüêîãî ãîìîíó. І òîäі áîã çðîáèâ ç ãëèíè ïåðøî÷îëîâіêà. Îäíàê ãëèíà – ìåðòâà. Ùîá îæèâèòè ëþäèíó, áîã ñõèëèâñÿ äî íåї é ïðîñòî â óñòà âäèõíóâ æèòòÿ.  Прочитай опис дерева посеред синього моря. Чим воно особливе? Перекажи цю частину міфу близько до тексту.  Як пояснюється у міфі походження людини? Чи можна назвати це чарівним перетворенням?  У якому з наведених раніше міфів уже йшлося про створення людини богами? Порівняй їх.
 • 13. 13 І ñêàçàâ Ñîêіë áіëîøêіðîìó: «Òè є Áіëîáîã, Âîëîäàð Ñâіòëà é Áіëîãî ñâіòó òà âñüîãî, ùî ñòâîðèø ó íüîìó». І ñêàçàâ Ñîêіë ÷îðíîøêіðîìó: «Òè є ×îðíîáîã, Âîëî- äàð Íî÷і é Ïіòüìè òà âñüîãî, ùî ñòâîðèø ó íіé». І ñêàçàâ âіí îáîì: «Âè є Äîáðî і Çëî, Êðàñà і Ïîãàíü, Ñâіòëî і Ïіòüìà, Ïðàâäà і Êðèâäà. Âè áóäåòå çàâæäè, áóäåòå ñêðіçü, áóäåòå âі÷íî. Áî âè є Æèòòÿ. І ÒІ, ÙÎ ÏÐÈÉÄÓÒÜ, íå çíàþòü Äîáðà áåç Çëà, áî іíàêøå – íå çíàòèìóòü, ùî òàêå Æèòòÿ і íàâіùî æèòè â íüîìó».  Розкажи, хто дав життя Білому й Чорному лебедям. Як вони зустрілися?  На кого перетворив Сокіл лебедів? Чим їх наділив?  Прочитай останній абзац. Для чого Сокіл створив не лише Володаря Світла, а й Володаря Пітьми?  Які чарівні перетворення описано в міфі? Як у ньому пояснюється, що таке життя? Чи знаєш ти? Творцем Усесвіту, на думку С. Плачинди, найдавніші українці вважали Рода. Він перевтілювався в Сокола – Першоптаха і Першобога Світу. Повтори і пригадай  Міфи яких народів уміщено в розділі?  Назви міфи і їх персонажів, яких вдалося запам’ятати.  Визнач, про яких персонажів міфів ідеться: 1. «Якось на цьому пагорбі розкрилася дивовижна квітка лотоса. Між пелюстками було сховане немовля». 2. «...Це ім’я означало: “Та, що всім обдарована”».  Дізнайся, що означають вислови: ахіллесова п’ята, авгієві стайні.  Як ти розумієш слова Рода про те, що немає Добра без Зла, Краси без Погані?  Виберіть міф і розкажіть його зміст близько до тексту.  Сформулюйте запитання один одному за змістом про- читаних міфів.
 • 16. 16 Ïðîïîíóєìî ïðî÷èòàòè ëåãåíäó, ÿêó íàïèñàâ Áîãäàí ×àëèé ó ñïіâàâòîðñòâі ç Îëåêñàíäðîì Ïàðõîìåíêîì. ÄÓÌÀ ÏÐÎ ÊÈß ÒÀ ÉÎÃÎ ÑËÀÂÍÈÉ ÐІÄ (Ñêîðî÷åíî) ...Ùî íà ïåðøіé ãîðі íà ñòðіìêіé, äå äçâåíіëè òîïîëі ñðіáëèñòі, æèâ ïîëÿíèí ïî іìåíі Êèé, ó çàòèøíіì çåëåíіì îáіéñòі. ×îðíîâóñèé, ç âèñîêèì ÷îëîì... â ñèíþ ðàíü, ëèø ïіâíі ïðîêðè÷àëè, ç øèðî÷åííèì êëåíîâèì âåñëîì Êèé іøîâ íà äíіïðîâñüêі ïðè÷àëè. Âіí òðèìàâ ïåðåâіç íà ðіöі і ëàääі êîíîïàòèâ íåäàðîì, – çâіäóñіëü ÷óæîçåìíі êóïöі äî ïîëÿí ïðèáóâàëè ç òîâàðîì. ßê óäàðèòü âåñëîì ïî âîäі, – â íåáî õâèëþ çìåòíå êðóòîáîêó. Çàäèâóþòüñÿ ãîñòі â ëàääі: – Íó é ïîëÿíèí! Çäîðîâèé íіâðîêó! À áóâàëî, íà ëîâè ïіäå, – áîãàòèðñüêó ïîêàæå íàòóðó. Õàé äî ðóê íàâіòü òóð ïîïàäå, – ðîãè ñêðóòèòü ìîãó÷îìó òóðó. ...Ùî íà äðóãіé ãîðі ìіæ ñìåðåê, äå âîëõâè1 çóïèíÿëèñÿ âіùі, æèâ ðóäèé, íà÷å ïîëóì’ÿ, Ùåê ó çàòèøíіì çåëåíіì îáіéñòі. Ùå óìіëüñòâîì óñëàâèâñÿ Ùåê, – ìàâ ùîäíèíè ìèòåöüêó çàòіþ... 1Âîëõâ – ìóäðåöü, âіùóí, ÷àðіâíèê.
 • 20. 20 Ñïóñòèâñÿ âå÷іð, і ñïîêіéíі âîäè îçåðà âіä çàõîäó ñîíöÿ ñòàëè áàãðÿíèìè. Ó ãëèáîêіé âå÷іðíіé òèøèíі ïî÷óâñÿ ëåáåäèíèé ñïіâ. Íіêîëè ðàíіøå ëåáіäü íå ñïіâàâ ç òàêîþ ïðîíèêëèâîþ ñåðäå÷íіñòþ і òóãîþ. Âіí íàòõíåííî ñïіâàâ ïðî ñâîþ ëþáîâ äî ïðèðîäè, íåáà, âîäè, çåìëі... – Ëåáіäü ñïіâàє, – ïðîìîâèëè ïîøåïêè çà÷àðîâàíі ïіñíåþ ðèáè, ïòàõè òà іíøі ìåøêàíöі ïîëіâ, ëіñіâ і ëó- êіâ. – Öå ïіñíÿ ïîìèðàþ÷îãî ëåáåäÿ. Íіæíà, ñóìíà ïіñíÿ ëóíîþ ðîçíåñëàñÿ íàâêîëî é çà- âìåðëà ç îñòàííіìè ïðîìåíÿìè ñîíöÿ. Çà ðîñіéñüêèì ïåðåêëàäîì Îëåêñàíäðà Ìàõîâà  Прочитай, яким побачив себе лебідь.  Що давало птаху силу спокійно померти?  Як прощався лебідь із життям? Що залишив усім, хто його бачив і чув?  Поміркуй, що уособлює лебідь.  Перекажіть один одному притчу. Чи знаєш ти? Лебедина пісня – це стійке словосполучення, яке озна- чає: останній (переважно найзначніший) твір письменни- ка, художника... вияв таланту, здібностей. Êàçêè (ñîöіàëüíî-ïîáóòîâі) Êàçêà âèíèêëà íà îñíîâі ìіôó. Ïіä ÷àñ ïåðåêàçó ìіôó ñëóõà÷і ÷åêàëè âіä îïîâіäà÷à áіëüøå âèãàä- êè. Öÿ âèãàäêà ñòîñóâàëàñÿ ñіìåéíèõ ñòîñóíêіâ ãåðîїâ ìіôó, їõíіõ ñóïåðå÷îê. Îòæå, âіäáóâàëàñÿ íå çîâñіì òî÷- íà ïåðåäà÷à çìіñòó ìіôó. Òàê íàðîäèâñÿ æàíð êàçêà. Êàçêè, ÿê òîáі âæå âіäîìî, ïîäіëÿþòü çà çìіñòîì íà òðè âèäè: êàçêè ïðî òâàðèí, ÷àðіâíі é ñîöіàëüíî-ïîáó- òîâі. Óñі âîíè ìàþòü ñâîї îñîáëèâîñòі. ßêà îñîáëèâіñòü ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ êàçîê? Ãåðîї ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ êàçîê – çâè÷àéíі ëþäè. Îäíі ç íèõ ðîáîòÿùі, ÷åñíі, æèâóòü ó çëàãîäі. Àëå є é іíøі:
 • 21. 21 çëі, ëіíèâі, ïіäñòóïíі. Ïîäії âіäáóâàþòüñÿ â ïîáóòі, òîáòî â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі, àëå ìàþòü òå, ùî âëàñòèâå êàçöі. Îòàê áè é ñëóõàâ ïðî öàðÿ Ñàëòàíà àáî ïðî òå, ÿê âåñåëî êîçàê îáìàíþâàâ òóðåöüêîãî ñóëòàíà. Ïðî êàðèõ êîíåé1 ç ïîëóìåíåì2 ãðèâ, ïðî ÷àêëóíà, ùî âñå íà ñâіòі ìîæå. І õòî á òàì ùî êîìó íå ãîâîðèâ, à çãèíå çëî і ïðàâäà ïåðåìîæå. Ëіíà Êîñòåíêî Óêðàїíñüêà íàðîäíà êàçêà Терпінням і працею всього добудеш. Не було б щастя, так нещастя допомогло. Характер персонажа  Прочитай перше речення казки. Пригадай, чи вже трап- лявся тобі подібний початок.  Прочитай назву й перші два абзаци казки. Як ти дума- єш, про що розповідатиметься далі? ÇÎËÎÒÈÉ ×ÅÐÅÂÈ×ÎÊ Áóâ ñîáі ÷îëîâіê òà æіíêà, і áóëà â íèõ îäíà äî÷êà. Ìàòè áóëà ãàðíà, à äî÷êà ùå êðàùà. Îò òå äіâ÷à ùå ïіäëіòêîì áóëî – óìèðàє ìàòè. À âìè- ðàþ÷è, ïîêëèêàëà äî ñåáå äî÷êó òà é êàæå їé íèøêîì: – Íà òîáі, äîíþ, öå çåðíÿòêî, òà íіêîìó íå êàæè, ùî â òåáå âîíî є. À ÿê ïðèéäå ëèõî, ïîñàäè éîãî, òî âèðî- ñòå ç íüîãî âåðáà ÿðà3, і ùî òîáі òðåáà áóäå, éäè äî òієї âåðáè, òî âñå òîáі é áóäå. 1Êàðі (êîíі), êàðèé êіíü – òåìíî-êîðè÷íåâèé, ãíіäèé. 2Ïîëóìіíü – ïîëóì’ÿ, âîãîíü. 3ßðèé – ò ó ò: ÿñêðàâî-çåëåíèé.
 • 22. 22 Îò ïîõîâàâ ÷îëîâіê æіíêó, ïîæóðèâñÿ-ïîæóðèâñÿ òà é çíîâ îæåíèâñÿ ç óäîâîþ. À â òієї âäîâè òà ñâîÿ äî÷êà. Áàáà ñâîþ äî÷êó æàëóє, à òó äіâ÷èíó çíåíàâèäіëà òàê, ùî é ïðîñâіòêó їé íåìà. Áàáèíà òàêà ëіíèâà, òàêà ëåäà- ÷à: íі äî õîëîäíîї âîäè íå áåðåòüñÿ, óñå á ñèäіëà çãîð- íóâøè ðóêè. À òà äіâ÷èíà ðîáîòÿùà òà äîáðà äèòèíà, і ùî íå äàé їé ðîáèòè і ñêіëüêè íå äàé, òî âñå çðîáèòü. Òà ùî ç òîãî, êîëè íі÷èì áàáі íå äîãîäèòü. Îò áàáà é íàäóìàëà. – Æåíè, – êàæå, – ëåäàùî, áè÷êà ïàñòè! Òà íà òîáі êðóã ïðÿäèâà, ùîá òè éîãî é çîì’ÿëà, і ïîòіïàëà, і ñïðÿ- ëà, і ïîìîòàëà, і ïîòêàëà, і ïîáіëèëà, і ïîëîòíî äîäîìó ïðèíåñëà! Òà ãëÿäè: íå çðîáèø, òî é æèâà íå áóäåø! Âçÿëà äіâ÷èíà òå ïðÿäèâî, ïîãíàëà áè÷êà ïàñòè. Áè- ÷îê ïàñåòüñÿ, à âîíà ïëà÷å: äå æ òàêè âèäàíî, ùîá óñå òå çà äåíü çðîáèòè? À äàëі é çãàäàëà: «Є æ ó ìåíå çåð- íÿòêî âіä ìàòіíêè!». Îò óçÿëà, ïîñàäèëà éîãî íà ëåâàäі1, ïîëèëà, à ñàìà ñіëà òà é çíîâó ïëà÷å. Ïëàêàëà, ïëàêàëà òà é çàñíó- ëà. Ïðîêèäàєòüñÿ, àæ іç òîãî çåðíÿòêà òàêà ãàðíà âåðáà ÿðà âèðîñëà, à ïіä âåðáîþ êðèíè÷êà, і âîäà â íіé òàêà õîëîäíà òà ÷èñòà, ÿê ñëüîçà. Ïіäіéøëà äіâ÷èíà äî âåðáè òà é êàæå: – Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàííà-ïàííà éäå. Îò âåðáà âçÿëà òà é âіä÷èíèëàñÿ, à âіäòіëÿ òàê ïàí- íè é âèëèíóëè. – Ïàííî íàøà ìèëà, ïàííî íàøà ëþáà, ùî ñêàæåø ðîáèòè? Âîíà é êàæå: – Îò âàì êðóã ïðÿäèâà: òðåáà éîãî çîì’ÿòè, é ïîòіïà- òè, і ïîïðÿñòè, і ïîìîòàòè, і ïîëîòíî ç íüîãî ïîòêàòè, і ïîáіëèòè. – Ïàííî íàøà ìèëà, ïàííî íàøà ëþáà, çàðàç áóäå. Òà é íàçàä óñі ó âåðáó. Îò äîïàñëà äіâ÷èíà äî âå÷îðà, çíîâ äî âåðáè: – Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàííà-ïàííà éäå. 1Ëåâàäà – ò ó ò: ïàñîâèñüêî.
 • 23. 23 Îò âåðáà é âіä÷èíèëàñÿ, і òі ïàííè âèíîñÿòü їé ïî- ëîòíî òîíêå, òàêå áіëå – õî÷ çàðàç ñîðî÷êè øèé. Óçÿëà äіâ÷èíà òå ïîëîòíî, ïðèãíàëà áè÷êà äîäîìó, âіääàє ïî- ëîòíî áàáі. À òà àæ çóáàìè çàñêðåãîòіëà, ÿê ïîáà÷èëà, òà íі÷îãî êàçàòè. À ñâîþ äî÷êó ïîñëàëà áè÷êà ïàñòè, êàæå: – Íà òîáі, äîíå÷êî, ìè÷å÷êó1. Ñïðÿäåø – ñïðÿäåø, à íå ñïðÿäåø, òî é òàê ïðèíåñåø. Ïîãíàëà òà áè÷êà ïàñòè òà ìè÷êó çàêèíóëà, à ââå÷å- ðі ïðèãàíÿє áè÷êà òà é êàæå: – Ãîëîâà â ìåíå, ìàìî, òàê áîëіëà, ùî é íå çâåäåø. – Íó, äàðìà, äîíþ, ëÿæ òà âіäïî÷èíü! Îò äіæäàëè âîíè íåäіëі. Áàáà ñâîþ äî÷êó òàê ïðè÷å- ïóðèëà, âåäå äî öåðêâè, à íà äіäîâó ãðèìàє: – Òîïè, ëåäàùî, íåòіïàõî! Ùîá òè é âèòîïèëà, і îáі- äàòè íàâàðèëà, і ïîïðèáèðàëà, à ùå іç öüîãî ïîëîòíà é ñîðî÷êó ïîøèëà, ïîêè ìè âåðíåìîñÿ іç öåðêâè. Òà ãëÿ- äè: íå çðîáèø, òî é æèâà íå áóäåø! 1Ìè÷å÷êà, ìè÷êà – ïó÷îê ëüîíó, ïіäãîòîâëåíèé äëÿ ïðÿ- äіííÿ.
 • 24. 24 Îò ïіøëà áàáà ç äî÷êîþ äî öåðêâè, à äіâ÷èíà øâè- äåíüêî âèòîïèëà, îáіä íàâàðèëà, ó õàòі ïîïðèáèðàëà, òîäі ïîáіãëà íà ëåâàäó äî âåðáè òà é êàæå: – Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàííà-ïàííà éäå. Âåðáà é âіä÷èíèëàñü, à âіäòіëÿ ïàííè òàê і âèëèíóëè. – Ïàííî íàøà ëþáà, ïàííî íàøà ìèëà, ùî ñêàæåø ðîáèòè? – Òðåáà іç öüîãî ïîëîòíà, ïîêè іç öåðêâè âèéäóòü, ñîðî÷êó ïîøèòè. Òà ùå é äàéòå ìåíі âáðàòèñÿ – õî÷ó äî öåðêâè ïîїõàòè. Òі êèíóëèñü, óáðàëè її ãàðíî, à íà íіæêè ìàëåíüêі çîëîòі ÷åðåâè÷êè âçóëè. Òóò і êîíі ïіä’їõàëè. Ñіëà âîíà òà é ïîїõàëà äî öåðêâè. ßê óâіéøëà âîíà â öåðêâó, òàê öåðêâó é îñіÿëà. Ëþäè àæ íåñòÿìëÿòüñÿ ç äèâà: «×è âîíî êíÿçіâíà, ÷è êîðîëіâ- íà? Ùå òàêîї íå áà÷èëè». À íà òîé ÷àñ êíÿçåíêî â öåðê- âі áóâ. ßê óãëåäіâ її, òî é î÷åé óæå íå âіäâåäå âіä íåї. Âіäïðàâà êіí÷àєòüñÿ, âîíà ïåðøà іç öåðêâè âèéøëà, ñіëà é ïîїõàëà. Ïіä’їõàëà äî âåðáè, âåðáà âіä÷èíèëàñÿ, âîíà ïîñêèäàëà âñå іç ñåáå, çíîâó íàäіëà ñâîє ðàì’ÿ1, ïîøèòó ñîðî÷êó âçÿëà. Êîíі ó âåðáó â’їõàëè – çà÷èíèëàñÿ âåðáà, à äіâ÷èíà ïіøëà â õàòó, ñіëà òà é âèãëÿäàє áàáó іç öåðêâè. Êîëè ïðèõîäÿòü. – À ùî, íàâàðèëà? – Íàâàðèëà. – À ñîðî÷êó ïîøèëà? – Òà é ñîðî÷êó ïîøèëà. Ïîäèâèëàñÿ áàáà, íі÷îãî íå ñêàçàëà, òіëüêè ïëå÷èìà çäâèãíóëà. – Äàâàé îáіäàòè! Ïîñіäàëè îáіäàòè òà é ïî÷àëè ðîçêàçóâàòè, ÿêó òî âîíè ïàííî÷êó â öåðêâі áà÷èëè – ÿê ñîíöå, ãàðíó, ùî àæ êíÿçåíêî é ìîëèòèñÿ çàáóâ, óñå íà íåї äèâèâñÿ. – À äî êîãî âîíà ïîäіáíà? – ïèòàє äіâ÷èíà. – Ìîæå, äî ìåíå? 1Ðàì’ÿ – ñòàðèé, ïîíîøåíèé îäÿã.
 • 25. 25 Áàáèíà äî÷êà â ñìіõ, à áàáà: – À÷, íåòіïàõà, äî êîãî ðіâíÿòèñÿ çäóìàëà! Îò äіæäàëè é äðóãîї íåäіëі. Çíîâó äіä ç áàáîþ òà ç áàáèíîþ äî÷êîþ äî öåðêâè, òіé çâåëіëà áàáà òîïèòè òà é ùå ÿêóñü ðîáîòó çàãàäàëà. À âîíà âïîðàëàñÿ øâè- äåíüêî òà äî âåðáè: – Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàííà-ïàííà éäå. Âіä÷èíèëàñÿ âåðáà, à ç íåї ïàííè òàê і âèëèíóëè. – Ïàííî íàøà ëþáà, ïàííî íàøà ìèëà, ùî ñêàæåø ðîáèòè? Âîíà їì çíîâó çàãàäàëà, äî öåðêâè óáðàëàñÿ, ó çîëî- òі ÷åðåâè÷êè âçóëàñÿ, ïîїõàëà. Êîëè êíÿçåíêî âæå òàì. Âîíà ÿê óâіéøëà, òî é öåðêâó îñіÿëà. Ëþäè òîðîïіþòü: «Áîæå, ÿêà êðàñà! Õòî æ öå?». Íіõòî íå çíàє. À êíÿçåíêî é î÷åé íå âіäâåäå. Êіí÷àєòüñÿ âіäïðàâà, âîíà ïåðøà âèéøëà, ïðèїõàëà, ïèøíå âáðàííÿ ïîñêèäàëà, ñâîє ðàì’ÿ íàäіëà, ñіëà òà é äîæèäàє іç öåðêâè. Ïîïðèõîäèëè іç öåðêâè, ïîñіäàëè îáіäàòè, ðîçêà- çóþòü çà òó ïàííó. – Êíÿçåíêî ãàðíèé, à âîíà ùå êðàùà. – À ìîæå, âîíà äî ìåíå ïîäіáíà? – Ãàííà ïèòàєòüñÿ. Áàáèíà äî÷êà ñìієòüñÿ, à áàáà òðîõè íå áèëà äіâ÷èíè. À êíÿçåíêî òèì ÷àñîì óñå äîïèòóєòüñÿ, õòî òà ïàí- íà. Íіõòî íå çíàє. Ðàäèëèñü, ðàäèëèñü, ÿê áè äіçíàòèñü. Îò îäèí õëîïåöü і êàæå: – À ÿ çíàþ, ÿê äîâіäàòèñÿ. – À ÿê? – ïèòàєòüñÿ êíÿçåíêî. – Íà òîìó ìіñöі, äå âîíà ñòàє, ñìîëè ïіäëèòè – ÷åðå- âè÷êè é ïîïðèñòàþòü. Òàê і çðîáèëè. Ïðèїõàëà Ãàííà-ïàííà íà òðåòþ íåäі- ëþ äî öåðêâè, ñòàëà. À òі âæå – êíÿçåíêî ç ïàíàìè – òàê її ïèëüíóþòü, òàê ïèëüíóþòü. Êіí÷àєòüñÿ âіäïðàâà, õî÷å âîíà éòè – íå ðóøèòü ç ìіñöÿ. Ðâîíóëàñÿ – òàêè çіðâà- ëàñü, à îäèí ÷åðåâè÷îê і çîñòàâñÿ. Óòåêëà âîíà äîäîìó, ïðèїõàëà, óáðàëàñÿ çíîâó ó ñâîє ðàì’ÿ òà é ñèäèòü. Ïðèõîäÿòü іç öåðêâè, ÿê ñòàëè ðîçêàçóâàòè!
 • 26. 26 – Òàêèé, – êàæóòü, – ìàëåíüêèé ÷åðåâè÷îê, ùî íîãè òàêîї íåìà, ùîá íà íåї ïðèéøîâñÿ. – À ìîæå, íà ìîþ ïðèéäåòüñÿ? – ïèòàє äіâ÷èíà. Áàáà ÿê ðîçëþòóєòüñÿ: – Òà òè íåòіïàõà, òіëüêè â ïîïåëі ãðåáåøñÿ, íîãè, ÿê òі êîëîäè, à äî êîãî ðіâíÿєøñÿ! À êíÿçåíêî ãåòü ñêðіçü ðîçïèòóєòüñÿ, õòî çîëîòèé ÷åðåâè÷îê çàãóáèâ. Íі, íіõòî íå çíàє. Ùî éîãî ðîáèòè? À òîé ïàðóáîê òà é êàæå çíîâó êíÿçåíêîâі: – À ÿ çíàþ, ÿê її çíàéòè. – À ÿê? – ïèòàє êíÿçåíêî. – Êàæè! – Ïîñëàòè ñêðіçü ìіðÿòè òîé ÷åðåâè÷îê: íà ÷èþ íîãó ïðèéäåòüñÿ, òî òî é âîíà. Îò òàê і çðîáèëè. Ïіøëè òі ñëóãè êíÿçåíêîâі ìіðÿòè. Õîäÿòü òà ìіðÿþòü, òà é ìіðÿþòü – íåìà! Îò çàõîäÿòü і â òó õàòó, äå äіäîâà é áàáèíà äî÷êè áóëè. À áàáà ùå çäàëåêó їõ ïîáà÷èëà, ùî éäóòü, òà íà ñâîþ äî÷êó: – Ìèé, äîíþ, øâèäøå íіæêè, áî éäóòü ÷åðåâè÷îê ìіðÿòè! À íà äіäîâó: – À òè, íå÷óïàðî, ãåòü ìåíі çàðàç íà ïі÷, ùîá і íå âèäíî òåáå áóëî! Òà é çàãíàëà її. Ïðèéøëè òі. – Çäîðîâі! – Äàé, Áîæå, äîáðîãî çäîðîâ’ÿ! – ×è є ó âàñ äіâ÷àòà? – Òà є â ìåíå äî÷êà, – êàæå áàáà. – Äîíþ! Äîíþ! Áіæè ñþäè, äàâàé íіæêó: çîëîòèé ÷åðåâè÷îê ìіðÿòè! Îò ëþáà äèòèíà – íіæêè áіëåíüêі. Ïî÷àëè ìіðÿòè – íі, íå ïðèõîäèòüñÿ. – Òà òè äóæ÷åíüêî, äîíþ, ñòðîìëÿé íіæêó – âîíà âëіçå! Ñòðîìëÿëà, ñòðîìëÿëà – äå òàì! À äіäîâà äî÷êà äè- âèòüñÿ ç ïå÷і. – À òî æ ÿêà äіâ÷èíà ó âàñ íà ïå÷і? – ïèòàєòüñÿ ïàí. – Òà òî ëåäàùèöÿ! – ãîâîðèòü áàáà. Òà íà äіâ÷èíó: – Òè ÷îãî çëіçëà, ñêàçàíî òîáі – ñèäè òàì!
 • 27. 27 – Íі, áàáî, õàé âîíà ñþäè éäå! À çëàçü, äіâ÷èíî! Çëіçëà âîíà, ñòàëà ÷åðåâè÷îê ìіðÿòè – âðàç òàê і ïðèéøîâñÿ. – Íó, áàáî, – êàæóòü ïàíè, – öþ äіâ÷èíó âіçüìåìî ó âàñ. – Îöå ëèõî! Äå æ òàêè âèäàíî, ùîá òàêå îïóäàëî òà êíÿçåíêîâі çà äðóæèíó áóëî! ×è òî æ ãîäèòüñÿ?! ß íå ïóùó! – Íі, áàáî, òàêè âіçüìåìî! Áàáà âåðåùèòü: òà âîíà òàêà, òà âîíà ñÿêà! Òà âîíà ç ïîïåëó íå âèëàçèòü, òà íà íіé ñîðî÷êè íіêîëè áіëîї íåìà. Òàê òі é íå ñëóõàþòü. À äіâ÷èíà êàæå: – Ñòðèâàéòå òðîõè, ïіäó ïðèáåðóñÿ! Âèéøëà íà ëåâàäó: «Âåðáî ÿðà, âіä÷èíèñÿ! Ãàí- íà-ïàííà éäå». ßê âіä÷èíèëàñÿ âåðáà, à òі ïàííè òàê і âèëèíóëè. Óáðàëàñÿ âîíà; ÿê óâіéøëà â õàòó – óñå îñіÿëà. Òàê óñі é ïîòîðîïіëè. – Äàéòå æ, – êàæå, – âçóþ é äðóãèé ÷åðåâè÷îê. Ïîñіäàëè, ïîїõàëè. Øâèäêî é âåñіëëÿ âіäáóëè. À âåðáà ç êðèíè÷êîþ ïіøëà â çåìëþ òà é çíîâ ó êíÿ- çåíêîâîìó ñàäó âèéøëà.
 • 28. 28  Які завдання придумувала баба дідовій дочці? Скільки разів?  Хто і як допомагав дідовій дочці? За які риси характеру вона мала прихильність у своїх помічниць?  Якою змальовано бабу в цій казці? Пригадай казки, де є зла мачуха. Що повторюється в цих творах?  Прочитай уривки казки, яким відповідають малюнки. Якою показано бабину дочку, а якою – дідову? Знайди в тексті слова, які характеризують бабину й дідову дочок.  Як ти розумієш вислови: просвітку їй нема; ні до холод- ної води не береться; сиділа згорнувши руки?  Яка основна думка казки?  Порівняйте прочитану казку із чарівною: 1. Де відбуваються описані в казці події? 2. Чи є в ній чарівне перетворення? 3. Скільки випробувань випадає на долю героя казки? Êèðãèçüêà íàðîäíà êàçêà Êèðãèçñòàí – ãіðñüêà êðàїíà, îêðàñîþ ÿêîї є îçåðî Іññèê-Êóëü – îäíå ç íàéáіëüøèõ ãіðñüêèõ îçåð ó ñâіòі. Ó ïåðåêëàäі ç êèðãèçüêîї ìîâè öå ñëîâî îçíà÷àє «ãàðÿ÷å îçåðî». Æèëè êîëèñü êèðãèçè â þðòàõ. Öå ïåðåíîñíі æèòëà ç æåðäèí, óêðèòі øêóðàìè. Ìèð òà ëàä – âåëèêèé êëàä. Çãîäà áóäóє, à íåçãîäà ðóéíóє. Äå íåçãîäà, òàì ÷àñòî øêîäà. ÇËÀÃÎÄÀ Êîëèñü äàâíî áіëÿ çåëåíèõ ãіð íà áåðåçі Іññèê-Êóëþ æèâ îäèí äіäóñü. Áóëî â íüîãî áàãàòî äіòåé, à ùå áіëü- øå îíóêіâ. Àëå äіòè âèðîñëè é ïî÷àëè ñâàðèòèñÿ ìіæ ñîáîþ. Öå äóæå çàñìó÷óâàëî äіäóñÿ é áàáóñþ. À ñâàðêè ìіæ íåâіñòêàìè, äî÷êàìè òà ñèíàìè íå âùóõàëè. ßêîñü óíî÷і âèïàâ ãëèáîêèé ñíіã. Ïðîêèíóâñÿ âäî- ñâіòà äіäóñü і âèðіøèâ ïðî÷èñòèòè äîâêîëà þðòè äîðіæ- êó. Êîëè áà÷èòü: íà ñíіãó ñëіäè, íà÷å õòîñü ùå äî íüîãî
 • 29. 29 âèéøîâ ç þðòè. «×è íå çëîäіé, áóâà?» – ïîäóìàâ äіäóñü òà é ïіøîâ òèìè ñëіäàìè. Ñëіä ïðèâіâ éîãî äî âèñîêîãî äåðåâà і ïðîïàâ. «ßê íå êðóòè, à çëîäіé, íàïåâíî, íà öüîìó äåðåâі çàõîâàâñÿ», – âèðіøèâ äіäóñü і ãóêàє: – Õòî á òè íå áóâ, çëіçàé! ß òåáå âèñòåæèâ âіä ñàìîãî äîìó. – ß òâîє ùàñòÿ, – ïî÷óâñÿ ãîëîñ. – Íå ìîæó ÿ çàëè- øàòèñÿ ó òâîєìó äîìі. Àëå êîëè âæå òè âèñòåæèâ ìåíå, âèêîíàþ òâîє áàæàííÿ, äàì òîáі âñå, ùî òіëüêè ïîáàæà- єø, – çåìëþ, õóäîáó, âñіëÿêå ìàéíî. Âèáèðàé, ùî õî÷åø. Ðîçãóáèâñÿ ñòàðèé, íå çíàє, ùî ïðîñèòè â ùàñòÿ. Ïîäóìàâ òà é êàæå: – Òè ìåíå òóò çà÷åêàé, à ÿ ïіäó äîäîìó ïîðàäæóñÿ çі ñâîїìè äіòüìè. Ïîãîäèëîñÿ ùàñòÿ. Âіòðîì ïîëåòіâ, ïòàõîì ïîëèíóâ äîäîìó äіäóñü, ðîçïîâіâ óñå òà é ïðîñèòü ïîðàäè. Êîæåí ïðîïîíóє ñâîє. – Áåðè õóäîáó, áåç õóäîáè íå ïðîæèâåø, – êàæå äðó- æèíà. – Íі, – êàæóòü ñèíè. – Ïðîñè çåìëþ, áåç çåìëі íå îáіéäåøñÿ. – Õіáà òî æèòòÿ áåç ãàðíîãî îäÿãó? Îäÿã ïðîñè, – íàïîëÿãàþòü äî÷êè. Íàïðèêіíöі çàïèòàëè â íàéìåíøîãî õëîï÷èêà, äіäó- ñåâîãî îíóêà. – Ïðîñè êðàùå çëàãîäè, äіäóñþ. Òÿæêî æèòè, êîëè її íåìà, – êàæå õëîï÷èê. – Äîáðà òâîÿ ïîðàäà, – çðàäіâ äіäóñü. Çðåøòîþ é óñі çіéøëèñÿ íà òîìó. Çíîâó ïіøîâ äі- äóñü òèìè æ ñëіäàìè òà é ñòàâ ïіä äåðåâîì. – Ñëóõàé, ùàñòÿ, íі÷îãî íàì íå òðåáà. Õàé áóäå òіëü- êè çëàãîäà â äîìі, – ñêàçàâ âіí. – Ãåé, äіäóñþ, äå çëàãîäà, òàì ìóøó áóòè і ÿ. Äîâå- äåòüñÿ ìåíі ïîâåðòàòèñÿ, – ñêàçàëî ùàñòÿ і ïîâåðíóëî- ñÿ äî äіäóñåâîї îñåëі. Ç òîãî ÷àñó äіäóñåâà ðîäèíà æèâå äðóæíî é ùàñëèâî. Ïåðåêëàä Ïåòðà Ãîðäіé÷óêà
 • 30. 30  Чому щастя залишило родину?  Чия порада виявилася наймудрішою?  Що є, на твою думку, найважливішим у родинних взає- минах? Склади продовження казки.  Пригадай бірманську казку «Як серед птахів виникла дружба». Порівняй її з казкою «Злагода». Чим вони подібні? Повтори і пригадай  Розкажи про засновників Києва. Чи знаєш ти, що в Киє- ві є пам’ятник Кию, Щеку, Хориву і Либеді над Дніпром?  Упізнай за портретом героя легенди: «Очі – терен, шов- кова коса. А усмішка, мов лагідний ранок!». Поясни зна- чення порівняння.  Доведи за змістом казки «Золотий черевичок», що в народній творчості прославляється перемога справед- ливості над свавіллям.  Розкажи,звідкиз’являласядопомогадівчинівказці«Золо- тий черевичок». Яку казку зі світової літератури тобі нагада- ла ця українська народна казка? Знайди спільне і відмінне.  Виконай завдання (на вибір): 1. Тополя – символ Батьківщини, волі, надії, боротьби за щастя. Її опоетизовано в усній і літературній творчості. Склади порівняння і речення з ними за змістом прочита- них творів: «Струнка, як...», «Висока, як...». 2. Прочитай рядки з уривків поезій Тараса Шевченка та Василя Симоненка. Визнач їх настрій. Ïî äіáðîâі âіòåð âèє, Êðàé äîðîãè ãíå òîïîëþ Ãóëÿє ïî ïîëþ, Äî ñàìîãî äîëó. Òàðàñ Øåâ÷åíêî. «Òîïîëÿ» І ÿêùî âïàäåø òè íà ÷óæîìó ïîëі, Ïðèéäóòü ç Óêðàїíè âåðáè і òîïîëі, Ñòàíóòü íàä òîáîþ, ëèñòÿì çàòðіïî÷óòü, Òóãîþ ïðîùàííÿ äóøó çàëîñêî÷óòü. Ìîæíà âñå íà ñâіòі, âèáèðàòè, ñèíó, Âèáðàòè íå ìîæíà òіëüêè Áàòüêіâùèíó. Âàñèëü Ñèìîíåíêî. «Ëåáåäі ìàòåðèíñòâà»  На основі змісту прочитаних творів складіть кілька висловлювань: Щастя – це...
 • 31. 31 КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ Êðàñà! Íà ñâіòі öіì Êðàñà – íàòõíåííà ÷àðіâíèöÿ, ùî âіäêðèâàє íåáåñà, âåðøèòü íàéáіëüøі ÷óäåñà, ìîâ êàçêîâà öàðèöÿ. Ìèêîëà Âîðîíèé Òâîðè öüîãî ðîçäіëó ñïîíóêàòèìóòü òåáå äî ðîç- ìіðêîâóâàíü, ùî òàêå êðàñà, ÿê її ðîçóìіòè і òâî- ðèòè, ÿêі âîíà çäàòíà «âåðøèòè ÷óäåñà». Íàìàãàéñÿ ðîçóìîì, ïî÷óòòÿìè ñïðèéìàòè êîæíèé õóäîæíіé òâіð: óÿâëÿé, çàïàì’ÿòîâóé, äóìàé, âіä÷óâàé – і òîáі áóäå çðîçóìіëèì, ÿêèì і ÷îìó ñàìå òàêèì ïîâèíåí áóòè, íà äóìêó ïèñüìåííèêà, ñâіò і ìè â íüîìó. À áóäå òóò і ïîåçіÿ, і ïðîçà. Òè âæå çíàєø, ùî ïîåçіÿ – öå âіðøîâàíі òâîðè. Ó íèõ ïîåòè âèñëîâëþþòü ñâîї äóìêè, íàñòðîї, ïî÷óò- òÿ, îïèñóþòü êàðòèíè ïðèðîäè, ïåðåæèòі ïîäії. Ïðîçà – öå òâîðè, íàïèñàíі íåâіðøîâàíîþ ìîâîþ. Ïèñüìåííèêè çà äîïîìîãîþ ÿñêðàâèõ îáðàçіâ ðîçïîâі- äàþòü ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, ðîçêðèâàþòü ñâîї øëÿõè âèðіøåííÿ ïðîáëåì. Ùîá їõ çðîçóìіòè, òðåáà ïðîíèê- íóòè â ãëèáèíè òâîðó.  Прочитай оповідання. Разом з автором і його персона- жами спробуй відкрити для себе, що таке краса, натхнен- ня, радість і таємниця.
 • 32. 32 ÊÐÀÑÀ, ÍÀÒÕÍÅÍÍß, ÐÀÄІÑÒÜ І ÒÀЄÌÍÈÖß Ïіøîâ ìàëåíüêèé õëîï÷èê äî ëіñó. Ïî äîðîçі çóñòðіâ äіäà, ùî ïîâåðòàâñÿ ç ëіñó. Ñòàðèé áóâ çìîðåíèé, àëå ðàäіñíî ïîñìіõàâñÿ. – ×îãî âè ðàäієòå, äіäóñþ? – çàïèòóє õëîï÷èê. – Ìà- áóòü, ó ëіñі є ùîñü äóæå õîðîøå? – Òàê, õëîï÷èêó, ó ëіñі є êðàñà, íàòõíåííÿ, ðàäіñòü і òàєìíèöÿ. ß їõ ïîáà÷èâ, і ìåíі çàõîòіëîñü æèòè ùå áàãàòî-áàãàòî ðîêіâ. Õëîï÷èê ïîáіã äî ëіñó. Ïîäèâèâñÿ íàâêîëî ñåáå. Óñå êðàñèâå: і äóá ìîãóòíіé, і ÿëèíêà îøàòíà, і âåðáà ïëà- êó÷à, é áåðåçà áіëîêîðà. À íàéêðàñèâіøîþ õëîï÷èêîâі âèäàëàñÿ ìàëåíüêà êâіòî÷êà ôіàëêè. Âîíà ïіäíÿëà ïî- âåðõ òðàâè ñâîþ ñèíþ ãîëіâêó ç ôіîëåòîâèì î÷êîì, ÿêå çàïèòëèâî ïîãëÿäàëî íà õëîï÷èêà. – Öå êðàñà, – ïðîøåïîòіâ õëîï÷èê. Ïðèñëóõàâñÿ і ïî÷óâ äàëåêî-äàëåêî òèõó ïіñíþ ãîð- ëèöі: òóð... òóð... І â òó æ ìèòü çãàäàëèñü õëîï÷èêîâі ëàñêàâі é äîáðі ìàòåðèíñüêі ðóêè. Çàõîòіëîñü çàñïіâàòè ïіñíþ ïðî ìàìó. – Öå íàòõíåííÿ, – ïðîøåïîòіâ õëîï÷èê. Ùå óâàæíіøå ïîäèâèâñÿ õëîï÷èê íàâêîëî. ßñêðàâî ñÿÿëî ñîíå÷êî, âèñîêî â ñèíüîìó íåáі ëіòàëè ïòàõè, äî ñàìîãî îáðіþ ïëèâëè çåëåíі õâèëі ëіñó. «ßê äîáðå, ùî ÿ âñå öå áà÷ó é ïî÷óâàþ, – ïîäóìà- ëîñü õëîï÷èêîâі. – Ñâіò – öå ðàäіñòü, æèòè – öå ðà- äіñòü. À äå æ òàєìíèöÿ?». Äîâãî, äóæå äîâãî ïðèäèâëÿâñÿ é ïðèñëóõàâñÿ õëîï- ÷èê, àëå òàєìíèöі íå ïîìіòèâ. Ïіøîâ õëîï÷èê äî ëіñó і íàñòóïíîãî äíÿ. Çíîâó íà- çóñòðі÷ äіä. Ðîçêàçàâ õëîï÷èê, ÿê âіí âіäêðèâ äëÿ ñåáå êðàñó, íàòõíåííÿ і ðàäіñòü, à îñü òàєìíèöþ – íå äîâåëîñü. – Äіäóñþ, à äå æ òàєìíèöÿ? Ñòàðèé çàãàäêîâî ïîñìіõíóâñÿ é âіäïîâіâ: – Îò äîæèâåø äî ñèâîãî âîëîññÿ – òîäі é çðîçóìієø òàєìíèöþ. Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé
 • 36. 36 * * * Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé, ñåðäèòèé âіòåð çàâèâà, äîäîëó âåðáè ãíå âèñîêі, ãîðàìè õâèëþ ïіäіéìà. І áëіäíèé ìіñÿöü íà òó ïîðó іç õìàðè äå-äå âèãëÿäàâ, íåíà÷å ÷îâåí â ñèíіì ìîðі, òî âèðèíàâ, òî ïîòîïàâ. Ùå òðåòі ïіâíі íå ñïіâàëè, íіõòî íіãäå íå ãîìîíіâ, ñè÷і â ãàþ ïåðåêëèêàëèñü, òà ÿñåí ðàç ó ðàç ñêðèïіâ.  Які картини виникли у твоїй уяві під час читання? З яких слів стає зрозуміло, що описано бурю вночі на Дніпрі?  Прочитай опис Дніпра, вітру, неба, місяця. Із чим порів- нюється місяць?  Назви слова, за допомогою яких описана картина наповнюється звуками.  Підготуйся до виразного читання вірша. Які рядки чита- тимеш голосно, грізним тоном, а які – спокійно, тихим голосом? Чи знаєш ти? Багато віршів Тараса Шевченка покладено на музику. «Реве та стогне Дніпр широкий» – пісня. Мелодія пісні народна. Музику до неї написав композитор Данило Кри- жанівський. Також вірші Тараса Шевченка надихали на творчість і художників.  Розгляньте репродукцію картини українського живо- писця, письменника Миколи Бурачека «Реве та стогне Дніпр широкий». Чи можна назвати її пейзажем?  Як автору вдалося зобразити бурю на Дніпрі, мі- сяць?
 • 40. 40  Відшукай у вірші порівняння. Яке слово, на твою думку, для поета найсвітліше, найніжніше?  Прочитайте вірш виразно, передаючи голосом почут- тя, які пережив поет.  Перегляньте прочитані вірші Тараса Шевченка. Який з них, на вашу думку, написано на засланні, далеко від України? Чому ви так вважаєте?  Які почуття передав поет у своїх віршах? Чим вони викликані?  Прочитайте один з віршів поета з пам’яті.  Прочитай самостійно уривок із книжки Богдана Лепко- го «Про життя і твори Тараса Шевченка» і поясни, чим викликаний такий ніжно-засмучений настрій поета у вірші «За сонцем хмаронька пливе...». Âåñíîþ 1848 ðîêó Øåâ÷åíêà âіäðÿäèëè ùå äàëі íà ïіâäåíü, íà Àðàëüñüêå îçåðî ó ñêëàäі âіéñüêîâî-íàóêîâîї åêñïåäèöії1 äëÿ äîñëіäæåííÿ Àðàëó òà éîãî áåðåãіâ. Øåâ÷åíêî ïîâèíåí áóâ ìàëþâàòè êàðòè é êðàєâèäè. Ó ñòåïó áóëî ãàðÿ÷å, êóðÿâà çàêðèâàëà ñâіò. Àëå ðàí- êè òðàïëÿëèñÿ ÷óäîâі: áåçêðàéíіé ñòåï, çàñòåëåíèé ñðіá- ëèñòèì êîâèëîì, íіäå àíі êóùà, àíі áàëêè, íі÷îãіñіíüêî. Êðіì òðóäіâ і âòîìè, Øåâ÷åíêî çðàçó ïî÷óâàâ ñåáå äîáðå. Íîâі âðàæåííÿ, íåâèäàíі êðàєâèäè, ìîæëèâіñòü ïèñàòè é ìàëþâàòè. Îôіöåðè ïîâîäèëèñÿ ç íèì ãàðíî, äіëèëèñÿ õëіáîì-ñіëëþ і ïîõіäíèì øàòðîì. Ïëàâàííÿ æ ïî Àðàëüñüêîìó ìîðþ ñêîðî íàäîêó÷è- ëî Øåâ÷åíêîâі. Âîäà â íüîìó ïîãàíà, ìîâ ñîííà, і íåáî íàä íåþ íåöіêàâå, ìîâ íåâìèòå. І ïîâіòðÿ íåäîáðå âïëè- âàëî íà ïîåòîâå çäîðîâ’ÿ. Çàïóñòèâ äîâãó áîðîäó – ñòà- ðіâñÿ ïåðåä÷àñíî. Òàðàñ ïèñàâ: 1Åêñïåäèöіÿ – ïîäîðîæ, ïîїçäêà ãðóïè ëþäåé çі ñïåöі- àëüíîþ ìåòîþ, ïåâíèì çàâäàííÿì.
 • 41. 41 Ìåíі ëåãøàє â íåâîëі, ÿê ÿ їõ ñêëàäàþ. Ç-çà Äíіïðà ìîâ äàëåêîãî ñëîâà ïðèëіòàþòü. І ñòåëÿòüñÿ íà ïàïåðі, ïëà÷ó÷è, ñìіþ÷èñü, ìîâ òі äіòè. І ðàäóþòü îäèíîêó äóøó óáîãóþ. Ëþáî ìåíі. Ëþáî ìåíі ç íèìè. Ìîâ áàòüêîâі áàãàòîìó ç äіòêàìè ìàëèìè. І ðàäèé ÿ і âåñåëèé, і Áîãà áëàãàþ, ùîá ïðèñïàâ ìîїõ äіòîê â äàëåêîìó êðàþ. Îäíèì ç íàéêðàùèõ òâîðіâ, ùî Øåâ÷åíêî íàïèñàâ ó öіé åêñïåäèöії, є âіðø «Çà ñîíöåì õìàðîíüêà ïëè- âå...». Áîãäàí Ëåïêèé (1872–1941) – ïîåò, ïðîçàїê, ïåðå- êëàäà÷, ëіòåðàòóðîçíàâåöü і âèäàâåöü. Íàðîäèâñÿ â îñâі÷åíіé ðîäèíі. Ïåðøі çíàííÿ ìàéáóòíіé ïèñü- ìåííèê îäåðæàâ ó áàòüêіâñüêîìó äîìі, çíàâ íàïàì’ÿòü áàãàòî âіðøіâ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Áàòüêî ðîçïîâіäàâ éîìó ïðî ïèñüìåííèêіâ, õóäîæíèêіâ, à âіä äіäà äіçíàâñÿ ïðî äàâíі ÷àñè, іñòîðè÷íі ïîäії â Óêðàїíі. Іç øåñòè ðî- êіâ ìàëèé Áîãäàí æèâ ó Áåðåæàíàõ, íàâ÷àâñÿ â ãіìíà- çії. Ç äèòÿ÷èõ ëіò Áåðåæàíè, çãàäóâàâ ïèñüìåííèê, ñòàëè äëÿ íüîãî íàéêðàùèì ìіñòîì ó ñâіòі. Äàëі â Áîã- äàíà Ëåïêîãî áóëî æèòòÿ, íàïîâíåíå íàâ÷àííÿì, òâîð- ÷іñòþ, ðîáîòîþ, öіêàâèìè çóñòðі÷àìè, óäà÷àìè і ïîðàç- êàìè, ðàäîùàìè і òðèâîãàìè.
 • 49. 49  Яку картину природи змалювала Леся Українка у вірші? Де вона спостерігала цей пейзаж?  Як змінюється під час заходу сонця морська вода? Знайди в тексті вірша порівняння.  Прочитай останні чотири рядки вірша. Які почуття викликала в поетеси остання мить заходу сонця?  Із чим порівнює письменниця шлях, що залишає на воді корабель? * * * Ïëèíå áіëèé ÷îâíèê, õâèëå÷êà êîëèøå, õâèëå÷êà ãîéäàє; ïëèíå áіëèé ÷îâíèê, âіòåð ëåäâå äèøå, ëåäâå ïîâіâàє. Áіëії õìàðèíêè, ëåáåäèíі êðèëà óãîðі ãóëÿþòü, äîâãîþ ñòÿãîþ1, ùî çîðþ ïîêðèëà, ìіñÿöÿ ñÿãàþòü. Ìіñÿ÷åíüêî ñâіòëî і ðîæåâå, é ñðіáíå êèäà-ðîçñèïàє, і ðÿõòèòü, і ñÿє ñâіòëî òåє äðіáíå, ÿê âîãîíü ïàëàє. Ãåòü äàëåêî â ìîðі êîðàáëі âèäíіþòü, áà÷ó çäàëå÷åíüêà, ÿê âèðàçíî ùîãëè2 òîíêії ÷îðíіþòü ïðîòè ìіñÿ÷åíüêà.  Яку картину змальовано у вірші? (Вибери відповідь: місячну ніч, місячну ніч на морі, тихе нічне море).  Як зображено човник, хмаринки, місячне світло?  Прочитай вірш виразно, передаючи голосом замилу- вання красою описаного. 1Ñòÿãà – ñìóãà. 2Ùîãëà – âèñîêèé ñòîâï íà ñóäíі äëÿ âñòàíîâëåííÿ âіò- ðèë, ïіäíÿòòÿ ïðàïîðà òîùî.
 • 50. 50 Прочитай, як описала літній вечір українська письменни- ця Марко Вовчок. Íàäіéøîâ òåïëèé òèõèé ðîæåâèé ëіòíіé âå÷іð. Îñü ãàñíóòü óæå îñòàííі ïðîìåíі ñîíöÿ, і çåìëþ ïîâîëі îáãîðòàє íі÷íà ïіòüìà і ïðîõîëîäà. Íåáî âêðèâàєòüñÿ áåçëі÷÷þ çіðîê, à çãîäîì і ìіñÿöü âèïëèâàє íàä îáðієì1. ßê ãàðíî áóâàє â òàêèé òèõèé íі÷íèé ÷àñ ïëèñòè ðі÷êîþ íà ÷îâíі! Äèâèøñÿ âãîðó – òàì ñâіòÿòü òîáі çîðі. Ãëÿíåø óíèç, íà âîäó, і òàì ñâіòÿòü òîáі çîðі. Âãîðі ïëèâå ìіñÿöü, і ïіä òîáîþ ïëèâå ìіñÿöü. Òèõå ïëåñî2 ðіêè, íà÷å âåëåòåíñüêå ëþñòðî, âіäáèâàє â ñîáі âñþ íåáåñíó äàëå÷іíü.  Доведи, що письменниці милуються красою літнього вечора. Що їх зачаровує? Назви художні засоби, за допо- могою яких Марко Вовчок та Леся Українка описують вечір і передають свої почуття.  Склади загадки про зірки, місяць, небо, вечір.  Знайди спільне й відмінне в змалюванні літнього вечо- ра Лесею Українкою та Марком Вовчком.  Виконай завдання (на вибір): 1. Вивчи і прочитай з пам’яті дві строфи вірша Лесі Укра- їнки «Сосна». 2. Прочитай і розкажи про життєвий шлях Марка Вовчка. Ñïðàâæíє іì’ÿ Ìàðêà Âîâ÷êà (1833–1907) – Ìàðіÿ Îëåêñàíäðіâíà Âіëіíñüêà. Íàðîäèëàñÿ ïèñüìåííè- öÿ â Îðëîâñüêіé ãóáåðíії. Íàâ÷àëàñÿ â æіíî÷îìó ïàíñіî- íàòі â Õàðêîâі. Ïіñëÿ îäðóæåííÿ ðàçîì іç ÷îëîâіêîì âè- їõàëà â Óêðàїíó, çàéìàëàñÿ ôîëüêëîðèñòèêîþ, âèâ÷èëà óêðàїíñüêó ìîâó, çâè÷àї і òðàäèöії óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Ïñåâäîíіì Ìàðêî Âîâ÷îê óçÿëà òîäі, êîëè ðîçïî÷àëà ëіòå- ðàòóðíó äіÿëüíіñòü. Çà òåìàòèêîþ òâîð÷іñòü ïèñüìåííèöі 1Îáðіé – ïðèëåãëà äî çåìëі ÷àñòèíà íåáåñíîãî ïðîñòîðó, íåáîñõèë. 2Ïëåñî – øèðîêà äіëÿíêà ðі÷êè çі ñïîêіéíîþ òå÷ієþ.
 • 55. 55  Прочитай вірш виразно, звертаючи увагу на довжину речень.  За ілюстрацією, текстом вірша опишіть картину осені.  Порівняйте вірші Ліни Костенко «Осінь, ось вона, осінь» і «Красива осінь вишиває клени». Які слова використо- вує поетеса в кожному з них, змальовуючи прихід осені? Чи однаковий настрій викликають ці твори? * * * Ñòîÿòü ëіñè ñìàðàãäîâî-ðóäі1, ïіñëÿ äîùó íàäîâãî êðàïåëèñòі. Âñå ãëèáøà îñіíü. Âæå і æîëóäі õîâàє ñîéêà ïіä îïàëå ëèñòÿ.  Яку осінь описує поетеса? Знайди відповідь у вірші.  Яка картина природи виникла у твоїй уяві після читан- ня вірша? * * * Îñіííіé äåíü, îñіííіé äåíü, îñіííіé! Î ñèíіé äåíü, î ñèíіé äåíü, î ñèíіé! Îñàííà2 îñåíі, î ñóì! Îñàííà. Íåâæå öå îñіíü, îñіíü, î! – òà ñàìà. Îñòàííі àéñòðè ãîðіëèöü çàéøëèñÿ áîëåì. Ãåí êèëèì, âèòêàíèé іç ïòèöü, ëåòèòü íàä ïîëåì. Áàãäàäñüêèé çëîäіé ëіòî âêðàâ, áàãäàäñüêèé çëîäіé. І ïëà÷å êîíèê ñåðåä òðàâ – íåìà ìåëîäіé.  Прочитай уголос вірш, вслухаючись у звучання слів. Які звуки найчастіше повторюються? Чи допомагають вони створити картину осені? Який це художній засіб?  Прочитай вірш виразно. Передай його настрій за допо- могою інтонації.  Перегляньте прочитані вірші Ліни Костенко. Які з них ви запам’ятали? Прочитайте їх з пам’яті. 1Ñìàðàãäîâî-ðóäі – çåëåíі іç ÷åðâîíî-æîâòèì. 2Îñàííà – óñëàâëåííÿ êîãîñü, ÷îãîñü; ñëàâà, õâàëà.
 • 58. 58  Чому синичка прилітала до хати в холод і теплінь? Доведи свою думку рядками з вірша.  Як поет описує спів синички? Прочитай. Про що вона, на твою думку, співає людям? А тобі зокрема? ßÁËÓÊÎ Íà ãàëóçöі ÿáëóêî âèñіëî; êàìåíåì ÿ êèíóâ – ïåðåáèâ ãіëî÷êó, àæ ñåðöå çàáîëіëî. І íàâіùî ÿ òàêå çðîáèâ? Íå ïîäóìàâ. Ëþòèé íåäîòåïà. Çà äîáðî ÿ ðîçïëàòèâñÿ çëîì. І ñòîїòü êîëî äîðîãè ùåïà, íà÷å ïòàõ ç ïіäñòðåëåíèì êðèëîì. ßáëóíüêî ìîÿ çåëåíîêðèëà, ìîæå, òè é çàïëàêàëà òèõöåì. Òè äëÿ ìåíå ÿáëóêî âðîäèëà, ÿ æ ó òåáå êèíóâ êàìіíöåì! Çàñèõàє ïåðåáèòà ãàëóçü1, і â äóøі ãîðèòü, íåìîâ áàòіã ñîâіñòі, à ÿáëóêî çîñòàëîñü – ìіé âàæêèé, õî÷ íåäîñòèãëèé ãðіõ.  Який вчинок ліричний герой вважав гріхом? Чи зрозу- мів він, що вчинив погано? Доведи рядками з вірша.  Як поет називає яблуньку, з ким порівнює, якими сло- вами картає себе? Уяви, що яблунька вміє розмовляти. Склади казку, у якій вона розповідає про те, що трапи- лося.  Переглянь прочитані вірші Дмитра Павличка. У яких з них є рядки: «Діряву місяця підкову я бачу в синій глиби- ні», «Із вдячності вона грала, неначе скрипаль-корифей»?  Як ти розумієш значення вислову за добро я розпла- тився злом? 3 якого він вірша? А як синичка віддячила людям за добро? 1Ãàëóçü – ò ó ò: ãіëêà, ãàëóçêà.
 • 59. 59 Коли твір відкриває свої таємниці Ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ðîçìіðêîâóþ, óÿâëÿþ, ïðèäèâëÿþñÿ, ïðèñëóõàþñÿ ÇÅÐÍÈÍÀ Ó ïøåíè÷íіé çåðíèíі áіëüø ÿê ñòî êàçîê, – ó ïøåíè÷íіé çåðíèíі ñõîâàíèé êîëîñîê. À â òіì êîëîñêó – ïіâæìåíі çåðíà. À ç òîãî çåðíà êîëîñêè äîâæåëåííі çíîâó äîáóäå ñèëà çåìíà. À ç òèõ êîëîñêіâ – ðåøåòî çåðåí, à ç ðåøåòà çåðåí – çåðåí ìіøêè. À äàëі, à äàëі ñâіò ÿñåí і çåëåí âіíêîì îáіâ’þòü çîëîòі êîëîñêè. І õëіá íàø, і õëіáîì îñÿÿíà ïіñíÿ, і ìіñòî, é âåñåëêà íîâîãî ìîñòà, і âñå òå, ùî є і ùî áóäå îïіñëÿ, â çåðíèíі áóëî і ç çåðíèíè çðîñòà.  Простеж за думкою автора, для чого потрібна пшенич- на зернина.  Прочитай вірш виразно, за допомогою інтонації пере- даючи життєствердний настрій вірша.  Який малюнок ти намалюєш за виділеним рядком?  Прочитай вірш Івана Драча. Визнач, якою темою він пов’язаний з віршем Дмитра Павличка. ÅÒÞÄ1 ÏÐÎ ÕËІÁ ßéöå ðîçіá’є, áіëêîì ïîìàæå, íà äåðåâ’ÿíó ëîïàòó – òà â ïі÷, і òðіñêîòіòèìå іñêðàìè ñàæà2 – ìіíіàòþðíà çîðÿíà íі÷. 1Åòþä – íåâåëèêèé òâіð, ïðèñâÿ÷åíèé ÿêîìó-íåáóäü ïè- òàííþ. 2Ñàæà – ÷îðíà ïîðîøêîâà ìàñà, êіïòÿâà.
 • 60. 60 Íà õìåëі çàìіøàíèé, âèäìå ãðóäè, çàðóì’ÿíіëèé, êðóãëèé íà âèä. Ñêîðèíêà çàñìàëåíà æàðîì áóäå, àæ ðîçіãðàєòüñÿ àïåòèò.  ïіäñîõëîìó òіñòі êëåíîâà ëîïàòà âèéìå ç ÷åðåíі1, äå ïіêñÿ â òåïëі, – і çà÷àðóєòüñÿ áіëåíà2 õàòà ç ñîíöÿ ïàõó÷îãî íà ñòîëі.  Яким тобі вдалося уявити випечений хліб, який запах відчути?  Із чим його порівнює поет?  Як ти думаєш, хто ж спік хліб? Чому поет говорить невизначено: розіб’є, помаже?  З яких слів ти відчуваєш, що поет бачив і знає, як випі- кають хліб, милується випіканням хліба і вже спеченим буханцем? Чи знаєш ти? Щоб хліб був пухкий, тісто замішують на дріжджах або на хмелю. У давнину й навіть зараз у печі випікають хліб на черені або на капустяному листку на черені. Учасників жнив у народі називали женчиками. Першою по- чинала зажинок найстарша жінка. Їй дозволялося нажати початкового снопа. Якщо в родині була дівчина на виданні, то з його зерен мали спекти весільний коровай. Найстарша жниця заводила зажинкову пісню, і її підтримували інші: Æèâî, æåí÷èêè, æèâî Äîæèíàéòå íèâó. Áóäåìî ïëåñòè âіíî÷êè Ç çîëîòîї ïøåíè÷êè... Ç îïîâіäàííÿ Âàñèëÿ Ñêóðàòіâñüêîãî «ßê ó ñåðïíі äáàєì, òàê çèìîþ ìàєì» 1×åðіíü – äíî ïå÷і, äå ãîðÿòü äðîâà, ìіñöå â ïå÷і äëÿ âè- ïіêàííÿ õëіáà òà âàðіííÿ ñòðàâ. 2Áіëåíà – õàòà áіëà, ÷èñòà; ïîêðèòà ðîç÷èíîì êðåéäè, âàïíà.
 • 63. 63 Ïðî÷èòàé ðå÷åííÿ: «Êîæíà ÿãіäêà ãîðîáèíè ãîðèòü êîðàëîâèì ñâіòëîì». Ó òâîїé óÿâі – ÷åðâîíèé êåòÿã. Ó êîæíіé éîãî ÿãіäöі âіäáèâàєòüñÿ ñîíÿ÷íå ñâіòëî. ßãіäêè ãðàþòü, ïåðåëèâàþòüñÿ. Àëå ïèñüìåííèê íå âіä- òâîðþє öèõ äåòàëåé. Їõ ìàëþє òâîÿ óÿâà. Ùîá óÿâèòè îïèñàíå â óñіõ äåòàëÿõ, çðîçóìіòè, ôîð- ìóëþé çàïèòàííÿ äî íåçâè÷àéíèõ ñëіâ ó ðå÷åííі, íà- ïðèêëàä, ÿê öå ÿãіäêà ìîæå ãîðіòè? À ÷îìó êîðàëîâèì ñâіòëîì? ßêîãî êîëüîðó êîðàëі? Çðîçóìіëî! Ñîíöåì îñâіòëåíі ÷åðâîíі ÿãîäè ãîðîáèíè! Ïðèäèâëþñü! Õî÷ó ïîáà÷èòè ãîðîáèíó ñàìå òàêîþ. ...Ó ìàëåíüêіé ãðóäöі çåìëі àáî êëàïòèêó íåáà, êâіòó÷іé ãіëöі ÷è ðîñèíöі íà òðàâі, ëàñòіâ’їíîìó ãíіçäå÷êó ïіä ñòðіõîþ ÷è çíàéäåíîìó êîëîñî÷êó íà ñòåðíі òåïëіє ëþáîâ’þ Óêðàїíà. ßðîñëàâ Ãîÿí Ïåéçàæ âіäïîâіäàє íàñòðîþ ïåðñîíàæіâ òâîðó (ãàðíî íà äóøі – ãàðíî íàâêîëî) ×èì÷èêóþòü íàøі õëîïöі ïî ñòåæöі, à íàä ñòåæêîþ ç îáîõ áîêіâ òðàâè і êâіòè: ïîäîðîæíèê, ñïîðèø, ñîáà÷à ðîæà, êàøêà, áóðêóí, áóäÿêè, ëîáîäà і çіâ’ÿëі âåäìåæі âóøêà. І âñå êâіòíå. Êàøêà – áіëà, ñîáà÷à ðîæà – ðî- æåâà àáî òåæ áіëà; áóðêóí – æîâòèé, à áóäÿê! Ëåëå÷êî! óâåñü ñðіáíèé, êîëþ÷êè, ÿê ãîëêè, êâіòêè ÷åðâîíі, ÿê æàð, ïàõíóòü ìåäîì, à íà íèõ – äæìåëіâ! À äæìіëü ñàì, ÿê êâіòêà: ñïèíêà ÷îðíà, ÷åðåâöå – æîâòîãàðÿ- ÷å, і âåñü íà÷å øîâêîâèé, і áðèíèòü, ÿê çîëîòà ñòðóíà. À âåäìåæå âóõî ÿêå! Òåæ âêðèòå ñðіáíîþ âîðñîþ, ïóõ- íàñòå, òêíè ïàëüöåì – ïàëåöü òàê і ïîòîíå. Îõ, õëîïöі, ãàðíî! À ïіä ïøåíèöÿìè – ñîêèðêè, òåìíî-ôіîëåòîâі, ÿñíî-ôіîëåòîâі – î÷åé íå çâåäåø. À ïîðó÷ íèõ âîëîøêè, ñïåðå÷àþòüñÿ öâіòîì ç ïåòðîâèì áàòîãîì. Òîé ñèíіé, à âîíè ùå ñèíіøі. Õëîïöі áðåëè ìіæ êâіòàìè. Æåíüêà ñêèíóâ êåïêó, ïіäñòàâèâ ïіä ñîíöå ñïіòíіëèé ëîá. Ëåâêî – òåæ;
 • 65. 65  Якими кольорами, запахами і звуками було наповнене все для хлопців?  Який був настрій у хлопців? Чим, на твою думку, він був викликаний? Ïåéçàæ çìіíþєòüñÿ і íàñòðіé ïåðñîíàæà çìіíþєòüñÿ ×ÎÌÃÀ І ÂÅÑÍÀ (Ñêîðî÷åíî) Íà ëіñîâîìó Ñèíü-îçåðі æèëà êà÷êà ×îìãà. Õіáà є äå êðàùå ìіñöå âіä Ñèíü-îçåðà? Òà âîñåíè êà÷êè – êðÿê- âè, ÷èðêè, íîðöі, ùî ìåøêàëè òóò, – ïîäàëèñÿ íà ïіâ- äåíü, ó òåïëі êðàї. À ×îìãà ëèøèëàñÿ, âîíà íå ìîãëà ðîçñòàòèñÿ ç ðіäíèì Ñèíü-îçåðîì. І ëåäâå âèæèëà. Іíîäі íà ñіðîìó íåáîçâîäі ç’ÿâëÿëîñÿ ñîíöå, òîäі ×îìãà âèõîäèëà íà áåðåã і âìîùóâàëàñÿ íà âåëèêîìó êàìåíі Âàëóíі. ...Êîëè ñâіòèëî ñîíöå, êàìіíü òåïëіøàâ, і ×îìãà õî÷ òðîõè çіãðіâàëàñÿ áіëÿ íüîãî. Âîíà ïî÷óëà âåñíó íàéïåðøà... Âñå âèùå ïіäíіìàëî- ñÿ ñîíöå, êðèãà âіäñòóïàëà é âіäñòóïàëà âіä îïîëîíêè. І ×îìçі âæå áóëî äå ðîçãóëÿòèñÿ. Âîíà òî ëîïîòіëà ïî âîäі êðèëàìè, çäіéìàþ÷è ñðіáëÿñòі õìàðêè áðèçîê, òî ïіðíàëà é íåñïîäіâàíî ç’ÿâëÿëàñÿ íà ïîâåðõíі, òî âðàç çàâìèðàëà íà äçåðêàëüíîìó ïëåñі. Îòàê êóïàëàñÿ, õëþïîòіëà âîíà îäíîãî ÿñíîãî äíÿ, êîëè íåïîäàëіê, ïіä î÷åðåòàìè, âèïіðíóëà іíøà ×îì- ãà. Òî áóâ êà÷óð. Âіí êðóæåëÿâ і êðóæåëÿâ äîâêîëà ×îìãè, à ïîòіì, çâіâøèñü íàä âîäîþ íà ïîâåí çðіñò, ïî- ÷àâ òàíöþâàòè. Ïіðíàâ і çíîâó âèïèñóâàâ âåñåëі êîëà, à òîäі ñòðіìêî ïîïëèâ їé íàçóñòðі÷, òðèìàþ÷è â äçüîáі æìóòèê âîäîðîñòåé, íåìîâ ïåðøèé âåñíÿíèé áóêåò. À íåâäîâçі ×îìãà ïî÷àëà ìîñòèòè íà âîäі íåâåëè÷êèé ïëîòèê іç ñóõîãî î÷åðåòó òà ðîãîçó. Íà íüîìó çàáіëіëî ÷åòâåðî ïðîäîâãóâàòèõ ÿє÷îê. Îäíîãî ðàíêó âèãëÿíóëî ç-çà ñîñîí ùîéíî óìèòå ñîíöå é îñâіòèëî íà ïëîòèêó ×îìãó і ÷åòâåðî êà÷åíÿò.
 • 66. 66 Òåïåð öіëèé òàáóíåöü õëþïàâñÿ â îçåðі, êà÷åíÿòà äîãàíÿëè ìàòіð і âñіäàëèñÿ їé íà ñïèíó, à òî çàáèðàëè- ñÿ їé ïіä êðèëà, і âîíà ïіðíàëà ðàçîì ç íèìè. Ñîñíè і ÿëèíè áóëè â çàõâàòі, ÿê іç âîäè ðàïòîì âèïîðñêóâàëà áіëîøèÿ ×îìãà і ÷îòèðè æîâòі êóëüêè – êà÷åíÿòà. À ñèâèé Âàëóí ñóìîâèòî ëåæàâ íà áåðåçі, ñïîñòåðі- ãàâ çà óñіì òèì і ç æàëåì äóìàâ, ùî, ìàáóòü, âæå çàáó- ëàñÿ ïðî íüîãî ×îìãà, íàâіùî їé òåïåð ñòàðèé êàìіíü. Òà ÿêîñü óðàíöі ×îìãà ïðèïëèâëà äî Âàëóíà çі ñâî- їì ãðàéëèâèì òàáóíöåì. Êà÷êà é êà÷åíÿòà âèáðàëèñÿ íà êàìіíü і ãðіëè éîãî ñâîїì òåïëîì. – Íó, òåïåð òè ïîáà÷èâ, ùî ïðèéøëà âåñíà? – çàïè- òàëà ×îìãà. – Âåñíà-êðàñíà, à çà íåþ – ëіòî çîëîòå! – çàêàõêàëè êà÷åíÿòà. І ÷è çäàëîñÿ ×îìçі, ÷è íàñïðàâäі – ñèâèé Âàëóí ìî- ëîäî óñìіõíóâñÿ â ñâîþ çåëåíó ìîõîâó áîðîäó. Âàñèëü ×óõëіá  Хто така Чомга? Розкажи про неї.  Поділи текст на частини так, як змінюється настрій Чомги: затишний, сумний, теплий, грайливий, щасливий, радісний.  Прочитай кожну частину. Назви слова в описі природи, які визначають зміну настрою персонажа твору.  Виконай завдання (на вибір): 1. Відшукай у творі слова, якими описані озеро, весна, літо. 2. Поясни, чому літо назване золотим, а весна красною. 3. Продовж загадку: жовті кульки... 4. Намалюй персонажів твору. Передай у пейзажі, який їх оточує, кольорами настрій. Ïåéçàæ ÷óäîâèé, à íà äóøі ïåðñîíàæà – ñìóòîê Äðóãîãî äíÿ ïðèòîìèëàñü ÿ äóæå òà é ñіëà ñïî÷èòè â õîëîäêó ïіä âåðáîþ. Îêðóãè ìåíå òî æèòî ïîëîâіє, à â æèòі êóïêà ëüîíó ãîëóáî öâіòå; òî ÿ÷ìіíü êîëîñèòüñÿ;
 • 68. 68 é ïîïëèñòè. À òàì ÿ÷ìіíü õèëèòüñÿ é ò÷å... ò÷å ç òîíêèõ âóñіâ çåëåíèé ñåðïàíîê1. Éäó äàëі. Âñå ò÷å. Õâèëþє ñåð- ïàíîê. Ñòåæêè çìіÿòüñÿ ãëèáîêî â æèòі, їõ îêî íå áà÷èòü, ñàìà ëîâèòü íîãà. Âîëîøêè äèâëÿòüñÿ â íåáî. Âîíè õîòі- ëè áóòè ÿê íåáî і ñòàëè ÿê íåáî. Òåïåð ïіøëà ïøåíèöÿ. Òâåðäèé, áåçîñòèé êîëîñ á’є ïî ðóêàõ, à ñòåáëî ëіçå ïіä íîãè. Éäó äàëі – óñå ïøåíèöÿ é ïøåíèöÿ. Êîëè ñüîìó êðàé áóäå? Áіæèòü çà âіòðîì, íåìîâ òàáóí ëèñèöü, é áëè- ùàòü íà ñîíöі õâèëÿñòі õðåáòè. À ÿ âñå éäó ñàìîòíèé2 íà çåìëі, ÿê ñîíöå íà íåáі, і òàê ìåíі äîáðå... Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé  Доведи, що герой сам-один і йому добре.  Поділи текст опису на частини. Знайди в кожній частині порівняння, слова в переносному значенні.  Які слова підказують, визначають кольори, якими напо- внений пейзаж? Який настрій вони створюють?  Прочитай виразно текст опису. Читай так, ніби це ти йдеш, усе бачиш і відчуваєш. Ïåéçàæåì ïî÷èíàєòüñÿ òâіð – âèçíà÷àєòüñÿ éîãî íàñòðіé ÑÎËÎÂ’ЇÍÀ ÑÒÎÐÎÆÀ (Ñêîðî÷åíî) Íåäіëüíèé ðàíîê, ïî÷àòîê ëіòà. Їäåì ó Êàíіâ. Ðàç ó ðàç íàáіãàє äîù, іíîäі ïðîñòî çëèâà áóðõàє íàçóñòðі÷, çàòóìàíþє ñêëî ìàøèíè. Ïîòіì óðàç íіáè ðîçâèäíèòü- ñÿ, íàâіòü ïðîáëèñíå ïîïåðåäó áëàêèòíèé êëàïòèê íåáà. Ó íàøîìó òîâàðèñòâі – þíà îñîáà, äіâ÷à, öіêàâå äî âñüîãî. Öіé îñîáі íàäàєòüñÿ ïðàâî îáðàòè ìіñöå äëÿ êî- ðîòêî÷àñíîї çóïèíêè. – Îñü òóò! – âèãóêóє äіâ÷à. – Àáî íі – êðàùå òóò!.. Âñþäè æ òàêà êðàñà! Æèòòÿì áóÿє ñîêîâèòà çå- ëåíü õëіáіâ, ñàäêè òà ãàї. Íà óçáі÷÷і äîðîãè ñòåëÿòüñÿ 1Ñåðïàíîê – ëåãêà ïðîçîðà òêàíèíà. 2Ñàìîòíèé – ò ó ò: ñàì, íàîäèíöі.
 • 69. 69 ðóíè ãîðîõó, ãóñòîãî, íàìîêëîãî, áëèùàòü ó ðÿñíіé äî- ùîâіé ðîñі, ñóöіëüíîþ ñìóãîþ äàëåêî âðóíÿòüñÿ1 îáàáі÷ àñôàëüòó. Äîêè ñòîїìî, äіâ÷à, øóêàþ÷è ñòðó÷êіâ, âåñåëî ïëó- òàєòüñÿ â ãîðîñі, çàðîñèëîñÿ ïî ñàìі âóõà, àëå ãîðîõ, âèÿâëÿєòüñÿ, ùå áåç çåðíÿò, âіí ïîêè ùî òіëüêè öâіòå. À ïî äðóãèé áіê òðàñè – ùî òàì? Õëіáà é õëіáà, ïøå- íèöі, îâåñ, óñå áóéíå, ñîêîâèòå, êîæíå ñòåáëî íàáðÿêëî çåëåíîþ âîëîãîþ. Ñòóïèø êðîê – і ç-ïîìіæ çåëåíîãî ðàïòîì çіðî÷êà ñèíÿ! – Ùî òî ñèíіє? – Âîëîøêà. – Ãàðíà ÿêà! Äëÿ íàøîї ñóïóòíèöі âñå äèâèíà, âіäêðèòòÿ. Äіâ÷à â çàõâàòі, òà é äëÿ íàñ, äîðîñëèõ, öå òàêîæ ðàäіñòü... À íèçîì ïåðåïіëêà äåñü іç õëіáіâ ïîâíîãîëîñî ñïîâі- ñòèëà ïðî ñåáå. Äëÿ íàøîї ñóïóòíèöі ãîëîñ ïåðåïіë÷èí і çîâñіì äèâî іç äèâ, àäæå äіâ÷à âïåðøå ÷óє îöå: – Ïіä-ïàäüîì! Ïіä-ïàäüîì! Îçâàëîñÿ ñïåðøó çà ãîðáîì, à ïîòіì ðàïòîâî ïіäïà- äüîìêíóëî çîâñіì áëèçüêî, ñåðåä âіâñà, íіáè ïåðåïіëêà íàâìèñíå ïåðåìіñòèëàñÿ áëèæ÷å äî íàñ, ùîá ìè êðàùå ïî÷óëè її, ïîëüîâó ïóñòóíêó.  öіêàâîñòі çàñòèãëà é æäå. – Ïîáіæó! Ïіäêðàäóñü òèõåíüêî! Ëåäü ðóñÿâіþ÷è êіñêàìè ñåðåä âіâñà, äіâ÷à øàñíóëî â íàïðÿìі, äå ïåðåïіëêà âîñòàííє ïіäïàäüîìêíóëà, àëå òàì òèõî, òàì íіáè ñïðàâäі âè÷іêóþòü, äîêè äіâ÷à ïіäáі- æèòü áëèæ÷å, ùîá ïîòіì âðàç, óæå ç іíøîãî ìіñöÿ, ùå ãîëîñíіøå, àæ íіáè çàäèðëèâî: – Ïіä-ïàäüîì! Ïåðåïіëêà öÿ, âèäíî-òàêè, ïóñòóíêà, âîíà íіáèòî ðà- äіє, ùî є íàãîäà їé ïîáàâèòèñü ç ìàëåíüêîþ ëþäèíîþ. «Îñü òóò ÿ! Îñü òóò ÿ! Àíó øóêàé ìåíå!». І ãîëîñ ïîäàє òî çâіäñè, òî çâіäñè, çàãóêóє äіâ÷èíó... 1Âðóíèòèñÿ – ðîçâèâàòèñÿ, ãóñòî ðîñòè.
 • 72. 72  Якими враженнями ділиться письменник? Що його най- більше схвилювало?  Як письменник пояснив, що таке рідна земля, рідна мова?  Прочитай опис Дніпра. З якими рядками Миколи Гоголя він співзвучний? Повтори і пригадай  Пригадай назву розділу, а також зміст оповідання Ва- силя Сухомлинського «Краса, натхнення, радість і таєм- ниця». У яких творах краса природи викликає радість, бажання пізнати світ?  Чи зрозуміло тобі, що таке натхнення? Які твори надих- нули тебе на хороші справи?  Які таємниці тобі відкрилися під час читання творів, міркування над їхнім змістом?  Який опис тобі хочеться виразно прочитати з пам’яті? Хто його автор?  Дніпро – символ України. Опиши Дніпро, використову- ючи образні вислови з прочитаних текстів-описів.  Як ти думаєш, кому відкриваються таємниці, хто зда- тен побачити красу в навколишньому? Ліна Костенко у творі «Маруся Чурай» пояснила так: ...Áóâàє, ÷àñîì ñëіïíó âіä êðàñè. Ñïèíþñü, íå òÿìëþ, ùî âîíî çà äèâî, – îöі ñòåïè, öå íåáî, öі ëіñè, óñå òàê ãàðíî, ÷èñòî, íåçðàäëèâî, óñå ÿê є – äîðîãà, ÿâîðè, óñå ìîє, âñå çâåòüñÿ – Óêðàїíà. Òàêà êðàñà, âèñîêà і íåòëіííà1, ùî õî÷ ñïèíèñü і ç Áîãîì ãîâîðè.  Проведіть конкурс краси художнього слова: складіть свої описи природи, прочитайте вірші, описи з пам’яті. 1Íåòëіííèé – òóò: âі÷íèé.
 • 73. 73 У КРАЇНІ ДИТИНСТВА Ó öüîìó ðîçäіëі òè ïðî÷èòàєø òâîðè, îá’єäíàíі òå- ìîþ «Äèòèíñòâî». І ïîðòðåòè ãåðîїâ òâîðіâ, і êàð- òèíè ïðèðîäè, ìîâà ïåðñîíàæіâ òâîðó, їõíі â÷èíêè äî- ïîìîæóòü çðîçóìіòè, ÿê òâîї ðîâåñíèêè ðîçâ’ÿçóþòü æèòòєâі ïðîáëåìè, ÿêі âîíè â ñіì’ї, ç äðóçÿìè, êîãî é çà ùî ëþáëÿòü, ïîâàæàþòü. Äèòèíñòâî – öå íàéöіêàâіøà ïîðà, êîëè ìàéáóòíє æèòòÿ ùå ïîïåðåäó, êîëè âîíî, çäàєòüñÿ, òàê áà- ãàòî îáіöÿє, êîëè âîíî ùå íå ïіçíàíå і éîãî êîðòèòü ïіçíàòè, êîëè âîíî ùå íå ðîçãàäàíà çàãàäêà. Єâãåí Ãóöàëî Ñêàæіòü, áóäü ëàñêà, ÷è ó âàñ є ìîëîäøà ñåñòðà, çî- âñіì ìàëåíüêà, і ÿêùî є, òî ðîçêàæіòü, ÿê âè ãðàєòåñÿ ç íåþ і ÿê âè її äîãëÿäàєòå? Öå ÿ ïèòàþ òîìó, ùî ìåíі áіäà ç íàøîþ Íіíîþ. Íó îò, íàïðèêëàä, іäåìî ìè ç íåþ ïî âóëèöі, à íàçóñòðі÷ áіæèòü Æóëüêà, ñîáàêà íàøîãî ñóñіäè. Òàê äëÿ ìåíå і äëÿ âàñ öå Æóëüêà і âñå. À äëÿ Íіíè – íå çíàþ, ÿê öå é ñêàçàòè. Îò ïîñëóõàéòå: – Îëåæêî, ùî òî òàêå? – Æóëüêà. – À ÷îãî Æóëüêà? – Çâàòè її òàê. – À ÷îãî її çâàòè òàê? – Òàêå іì’ÿ їé äàëè.
 • 76. 76 – Õîäіìî! Ïіøëè, ïî÷àëè ÿãіä øóêàòè. ß ñêіëüêè íàðâó, ñòіëü- êè é ïîїì. ßê íàїâñÿ, ïèòàþñÿ â Êñåíі: – À òè íàїëàñÿ? À âîíà ñìієòüñÿ ç ìåíå: – Òà ÿ íå їëà, à îñü êâіòî÷êó íàðâàëà. – І ïîêàçóє ìåíі ïó÷å÷îê ÿãіä. – À âæå ÷àñ äîäîìó âåðòàòèñÿ, – êàæå Êñåíÿ. – ×îãî òàì? – Òà ìàòè áóäóòü ëàÿòè... – Îé, ëàÿòè! Õîäіìî äàëі! І ìè ïіøëè ùå äàëі â ëіñ. Áіãàëè, ãðàëèñÿ, çàáàâêà íà- çäîãàíÿëà çàáàâêó, і õî÷ íàì çäàâàëîñÿ, ùî ìè òðîøêè ïîõîäèëè, àëå ìè é íåç÷óëèñÿ, ÿê ïî÷àëî âå÷îðіòè. Òîäі òіëüêè ïîáà÷èëè, ùî âæå áëóêàєìî â íåçíàéîìîìó ìіñöі. – Âàñèëþ, ùî æ ìè áóäåìî ðîáèòè? – ñïèòàëà Êñåíÿ. – Òðåáà ñòåæêè øóêàòè, – âіäïîâіâ ÿ, – à òî ñêîðî ñìåðêíå. – Ñêîðî? À òóò є... âîâêè?.. – ïðîìîâèëà Êñåíÿ, і âåëèêі її î÷і ðîçêðèëèñÿ âіä ñòðàõó ùå äóæ÷å, à áіëå îáëè÷÷ÿ çðîáèëîñÿ ùå áіëіøèì. – Íó, âîâêè òàì!.. – îäêàçàâ ÿ, áàäüîðÿ÷èñÿ, õî÷ і ñàì ùîñü íå äóæå ñåáå ñïîêіéíî ïî÷óâàâ. – Ïîáіæèìî êðàùå íàçàä! Íó! Ìè ïîáіãëè êóùàìè. Âіòè áèëè íàñ ïî îáëè÷÷ÿõ, øêðÿáàëè, áîñі íîãè ïіäêîëþâàëèñÿ. Íåçàáàðîì Êñåíÿ ïî÷àëà âіäñòàâàòè. – Âàñèëþ, íå êèäàé ìåíå... ß áîþñÿ... ß çóïèíèâñÿ. – Äàé ðóêó, ïîáіæèìî ðàçîì. Àëå áіãòè ñåðåä ãóñòî ïîðîñëèõ êóùіâ, çà ðóêè ïî- áðàâøèñÿ, áóëî çîâñіì ïîãàíî. Ìè ùå òðîõè ïðîáіãëè, ïîêè îáîє, ñïіòêíóâøèñÿ çà êîðіííÿ, ïîïàäàëè äîäî- ëó. Ïîâñòàâàëè, äèâèìîñÿ íàâêðóãè – íåìà ñòåæêè. Ìè çàáèëèñÿ òàêè çäîðîâî; àëå íіõòî ç íàñ íå çàïëàêàâ: ç ëÿêó áàéäóæå áóëî ïðî áіëü. Ìè ïіøëè ïîìàëó, øó- êàþ÷è äîðîãè. Äèâèìîñÿ, âæå ïåðåéøëè çðóá і àæ äî
 • 77. 77 ñòàðîãî ëіñó äіéøëè. Çîâñіì ñìåðêëî, à ìіñÿöÿ ùå íå áóëî, і ëіñ ñòîÿâ òàêèé ÷îðíèé, ñòðàøíèé. Ìè çðîçóìі- ëè, ùî íå òóäè éøëè. – Âàñèëþ, ùî æ òåïåð ðîáèòè? – Áóäåìî òóò íî÷óâàòè... – Ó ëіñі?! À âîâêè?.. – Íó, òàì... – ß õîòіâ ñêàçàòè: «òî äóðíèöÿ», àëå íå çìіã. Îáîì íàì ñõîòіëîñÿ ïëàêàòè. Óñÿêі äóìêè ñíóâà- ëèñÿ â ãîëîâі. À ùî ÿê ñïðàâäі âîâêè íàïàäóòü?.. Ðîçі- ðâóòü! Êñåíÿ ïðèòóëèëàñÿ äî ìåíå і âæå ïëàêàëà. Òàê ïðîìèíóëî êіëüêà õâèëèí. Êîëî òîãî ìіñöÿ, äå ìè ñòîÿëè, áóâ âåëèêèé äóáîê. ß äîãàäàâñÿ, ùî ðîáèòè. – Êñåíþ, çëіçåìî íà öüîãî äóáà – òóò íå òàê ñòðàøíî íî÷óâàòè. – Òà ÿ íå çëіçó – âèñîêèé. – Äàðìà, ÿ òåáå ïіäñàäæó. Ëіçü ñïåðøó òè! І ÿ, ñêіëüêè áóëî â ìåíå õëîï’ÿ÷îї ñèëè, ñòàâ ïіäñà- äæóâàòè її íà äóáîê. Íà íàøå ùàñòÿ, ïåðøà ãіëêà áóëà íå âèñîêî, і Êñåíÿ âõîïèëàñÿ çà íåї. Çà íåþ ïîëіç і ÿ, òà òіëüêè âèëіç íà ãіëêó, ùîñü ÿê êðèêíå æàëіáíî òà ãîëîñíî, àæ ïî âñüîìó ëіñі ðîçіòíóëîñÿ. ß ââåñü ïîõî- ëîâ. Äèâëþñÿ, âèëåòіëà ç ëіñó âåëèêà ñîâà. Ùîñü òðіïà- ëîñü, ïèùàëî ó íåї â êіãòÿõ. Âîíà êіëüêà ðàçіâ íå÷óòíî ìàõíóëà ñâîїìè ì’ÿêèìè êðèëàìè і ñõîâàëàñÿ â òåìðÿ- âі. Óâåñü òðÿñó÷èñÿ ç ïåðåëÿêó, ÿ ïîëіç âèùå і ñіâ íà ãіëöі áіëÿ Êñåíі. ×óþ, âîíà øåïî÷å ìåíі: – Âàñèëþ, ùî òî òàêå? – Íі÷îãî, òî ñîâà ïіéìàëà ïòàøêó. – Ñòðàøíî, Âàñèëþ!.. Ñèäèìî, ìîâ÷èìî. ß íå çíàþ, ÷è äîâãî ìè òàì ñèäіëè, òіëüêè áà÷èìî – íà íåáі, ïіä çðóáîì, ùîñü çàéíÿëîñÿ. – Ùî âîíî? – øåïî÷å Êñåíÿ. – Íå çíàþ: ìîæå, ãîðèòü äå, – òàê ïðîìіòòÿ1 íà íåáі âіä ïîæåæі. 1Ïðîìіòòÿ – çàãðàâà, âіäáëèñê íà íåáі ÿñêðàâîãî ñâіò- ëà, ïîæåæі, âîãíіâ.
 • 78. 78 Ùå òðîøêè ïîñèäіëè – ïàëàє âñå äóæ÷å òà äóæ÷å. Îñü óæå âèäêî, ÿê ùîñü îêðóãëå âèòèêàєòüñÿ ç-çà êó- ùîâîãî âåðõîâіòòÿ. Áіëüøå, áіëüøå... – Òà öå æ ìіñÿöü! – çðàäіâøè, êàæó ÿ Êñåíі. – Òåïåð äîáðå áóäå. – À ùî õіáà? – Òà âèäíіøå, à òî, áà÷, ÿê òåìíî. Ìіñÿöü ïîòðîõó âèïëèâ, óâåñü ÷åðâîíèé, âîãíÿíèé. Äàëі ïî÷àâ áіëüøàòè, ïіäáèâñü óãîðó. Çðîáèëîñÿ çîâñіì âèäêî: ëèñòÿ íà êóùàõ çàáëèùàëî, ÿê ñðіáíå; ïðîáèâàþ- ÷èñü êðіçü ãóñòå âåðõîâіòòÿ, ïðîñòÿãëèñÿ äîäîëó і ïî çåì- ëі ÿñíі ñìóãè ì’ÿêîãî ñâіòó. Âåñåëіøå íåìîâ çðîáèëîñÿ. – Êñåíþ, ïðî ùî òè äóìàєø? – Òàê... – À â ìåíå äóìêà ïðî òå, ùî íàñ, ìàáóòü, øóêàòè- ìóòü. – Õòî? – Òàòêî ìіé. «À ùî ÿê ñïðàâäі íå çíàéäóòü?» – ïðîìàéíóëî â ãî- ëîâі. Ìåíі çíîâó ñõîòіëîñÿ ïëàêàòè. Òіëüêè íå çàïëà- êàâ: ñòðàøíî òà é ñîðîì Êñåíі áóëî. Ñèäèìî, ìîâ÷èìî... Ìèíóëà ãîäèíà, äðóãà... Ãîñïîäè! Ìè îáîє çäðèãíóëèñÿ: òðіùàííÿ, ãóê ïî âñüîìó ëіñі... Ùî öå? Âîâêè? Ìîæå, âåäìіäü íàâіòü? Îõ, ñòðàøíî, ñòðàøíî!.. ×óþ, Êñåíÿ â÷åïèëàñÿ çà ìåíå, òðåìòèòü óñÿ. À ðåâіííÿ ÷è ãóêàííÿ ùå áіëüøå, ùå äóæ÷å ùîñü ëàìàєòüñÿ, òðіùèòü. Îõ! Öå æ, ìàáóòü, ëіñîâèê... – Àãîâ!.. Âàñèëþ-ó-ó! – ×óєø? Íåìîâ êëè÷óòü, – øåïî÷å Êñåíÿ. – Öèòü! Çíîâ: – Âàñèëþ! – Òàê öå æ êëè÷óòü, їé-áî êëè÷óòü! Ùå òðîõè ïіäîæäàâ, ïîñëóõàâ... Áàòüêіâ ãîëîñ çîâñіì äîáðå ÷óòè. Çíàéøëè, çíàéøëè! Ìè òàê çðàäіëè, ùî òðîõè íå ïîïàäàëè ç äåðåâà. Çà êіëüêà õâèëèí áàòüêî âіâ íàñ îáîõ çà ðóêè ç ëіñó.