Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ծնելիությունը և աշխատատեղերը

195 views

Published on

DDDDDD

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ծնելիությունը և աշխատատեղերը

  1. 1. Ծնելիությունը և աշխատատեղերը
  2. 2. Ծնելիություն • Մարդիկ շատ հիմար են, այնտեղ որտեղ կյանքի պայմանները շատ վատն են այնտեղ աշխարհում ամենաբարձր ծնելիությունն է նկատվում, իսկ որտեղ կյանքի համար ամենալավ պայմաններն են ներկայացված օր.` Թուրքիա կամ Ամերիկա այնտեղ ծնելիությունը քիչ է:
  3. 3. ՀՀ ծնելիություն • Հայաստանի ծնելիությունը բարեբախտաբար իջնում է:Դրա հետ մեկ տեղ շատանում են աշխատատեղերը և քչանում են անտառահատումները:Իսկ մեր ժողովորդը բացասական են վերաբերվում անտառահատությանը:
  4. 4. Աշխատատեղեր • Աշխատատեղերը առաջանում են նորխանութ, շենք սարքելով:Իսկ սարքելու համար պետք է տարածք:Տարածք ունենալւ համար պետք է անտառահատում:Հիմա պատկերացրեք եթե անտառահատում չլիներ:Ձեր երեխաները կամ թոռները կմնան առանց աշխատանք և կմեռնեն սովից:Իսկ անտառահատումներով դեռ մարդիկ կապրեն ու կապրեն, իսկ մինչև այն պահը գա երբ մարդիկ չեն ունենա անտառներ, մարդիկ արդեն արհեստական թթվածին կսկսեն արտադրել:Իսկ արհեստական թթվածին դեռ 2009 թվականից սկսած փորձում են արտադրել, այնպես որ մենա մտածելու կարիք չունենք:
  5. 5. Նյութը պատրաստեցին` • Հովհաննես Մելիքյանը և Գևորգ Մխեյանը:

×