Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

解答 皆の日本語中级2

4,492 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

解答 皆の日本語中级2

 1. 1. ähúïdbãzłíåš lã/ uëübhèzö 43%: 1I Zlšñlžłâłë w: aaa-au 2. asæzauvr b* ïöãxöbu 3- äïEEHã7~7U7I~ til/ “Jíö 4. CD (DNS XU-I-áłwhü-å
 2. 2. E ik 1. Wa? g 13 a . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1 EU - ? H ---1 ? åï - ä< ---1 XE - Eã-ns Fåã--A g 14 ? å . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5 Ets- - EK ---5 ? H - lã< ---5 XE - ã--v ? Hãn-s g 15 g; .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 9 Et: - - ã< ---9 ? åï - ER ---9 XE - Eã--qo FàíE-nu g 13 g . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13 Et: - ã< ~--13 ? H - ä< -~-13 XE - Eã--qs ññä--qs g 17 ä . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17 E? : -ã< ---17 ? aH - EM ---17 XE o ? mm Fcãmzo g 18 a . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21 äü . . ..21 Êg-ý- . äç . ..21 . mãmzg gagmzz; g 19 a . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25 Êü . Êcç 11:53- . äç . ..25 jag . $3.45 555.43 g 20 å . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29 Ean- - ã< ---29 ? H - E< ---29 XE - Eãu-ao nia-az g21 g; .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 33 EU - ä< ---33 ? H - E< ---33 XE - Êm34 Fåã--öó å 22 5% . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 37 ? åü - ã< ---37 E? - Fã< ---37 XE - ãu-as Hãn-w g 23 ä . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 41 #13 . . ..41 . . ..41 . üãuųz 53h43 g 24 a . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44 äü . Êç 5:53- . äç . ..44 ig. . mgm” 1=5Êm46 2_ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48 3_ äaęgñãgzgujh (æ13ä~æ 24%) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53 4_ CD æpgg . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 81
 3. 3. 1. Wã æïsãæ 1. i-*ãïæázö (áåmå) 3. Etvüååã 1) (4) (3) (1) (2) (5) z) (DlïãFaãžøïvbdnč ®ã$å Eãíã/ IFW/ ï CïãåóžPåüiPøfz/ łüïblüiPofc ÊDÊÊÊM) ÉGCÃOT: ©'f*7åfa7łzäãäłt; un 3) (DT: < ÊïÃ/ čoïc ®łããø$åøãläčžñlof. E. Lïmfcàzötėíïâåiłïëïåïíbüłn: čžnïb #0?: 4) “Em aunöåã 4. Êãøkö-Êãłö 1) (åmå) 2) 424 : im f/ aüï-*ÉE (HEINZ: złša, wàñrzłžawł", mwa iäabłč, öinëcłžnö, öüzæü, äözłunzxä, äiãčïłžč, øiéï-vïzłdï-vï. å! ) iłłłb. , všcãvïJål/ :zåaãã 5. ívbyübękö (ïålüå) 1. 'Pofüäö (ïålłïå) 2. Hutæåö 1) ®4o CÊÂEÊÊMCLTGà äłTbwäč łñïãåïíčšãoï< 59 Êïiłikøfcëfčlï Uêårlæa ® rłëÊJ ti FHÊJ OENTEčEOTI/ sfc. 2) @ččč'čåvã'®åíš7"člïł* ®čłzåøåíüälnfčLfcbïčï com. icãlšn- _1_
 4. 4. ®ł EE. æžPKÊÊDH/ Twč C łoTJ: < å D ãïàåâo fidim @äüšãb>öbäblłčfčïàïåâ. 3. äö-Eliazö ®ł Z êïã o šOÊÊTSH E ®osab` ætoršèætøíuxxp: azbïwoøàfwæzuorcavï ®zabâvau= tłáLrczufaoia* @łíëiv>bcääuxlxcččłofå(čbãïętn ©äúäbaèbnuxłčTå`àzža 5. Hãbcłzã 1) (1) z) (1) (2) 3) (1) Ošłëłå. ïcïłęøãxñäväizèaàaa Ołöłčofcàao šÉLI/ :młmåca łö-*èïu åïïïffšwnłłáLfclïłï êãøâãøä` 721/-71-?59 'Cåčüoïč ? 029%? unobøà: öłčäñïłï/ XTD-lløïł/ Âïčøülčs "u, łččíx šłëàäøvvHłałøãäwaøztofc/ yłãor? O%ñr5Lu= àa. Oíïmãmàïåïšåøcääïzæłövïàan OłöåLInTTh. łöłö. 'íëaãàxcnãunajLfcbłkï šãrrafsoïuaęwàvc. žêHíÊ ÊÊÊTčOT. ÊIOTÉLTUIP? Hiër-itv: åïãvzc/ kzbšunzavzcArcFsñurcvïznołcbłè'. čcãíx âäaøšžüâ. Håãïžra Ok-Hšoïšabfčlïäl, Olłïlžlïüirizïšïêïåæ ïLåšblčHåžWoftêx ïÊčMÊÊFåÊIÊÃÊJèO Tc/ xųfčo Oæiøwcôłnöovłnbäèãåzbäęö-rccłàz(àôčin. Oãłšãväïfåvłnhfcííâž FïøfàLuvôïàaJ oíñlųufłcrà. råããłc: ÉTIAčJZOJ 'CÊbhÊ-? vofc/ ufčo Ołïëžnø: EÉ àžiåtfčñųïøúnåfgblåâoïà: < čč m. O Fëàbafåfh vTk**öv>öÉEłã7:: A/c*r7b>. OE/ uäł T. ëïłbłãåãævãhnøi. älšü): "2 GCTIíE Lin a C 5902591' wö C bril. , Oúł 'L Ek? : å: E; 51% Êåšizïėižkvu: 5 å; C êvbïłnëłf/ uåłnłãñïø: _2_
 5. 5. àåoïčłfïbä, ~ 7:71. čölnöCłfï. (2) O räėñtzúnàžêäë) oräñłnöšlãíërzmwïzø>a 7v7käbo>hêtzãäė7kvb>åäëzazkzøïäàëoïusöCroix. Ooim ãæràäèåšzïa: køiäàaoïuaözavïwbæ, `--, ž.ž-x łölnôCłfïø 6. *rlųvýbåö (fålłå) 1.a 2. b 3.a 4. Eãï 1) Êžýzäi. ãunzë. fcłbãžzïłłiëłãłfålųbvøfcc 2) : wåkãcà/ úízøšèöof. Êïuí01$ãč| ÊFsïbttb= &žł"hÉLb>åLin. , 3) : Vsïãø: ræwbïëssnêøääfcãoïvnåøø; ?Ébãåfękö łutcnn, EEZ 1) 79J®T7$AzÊ®ÊïITZl: "-7"9"Z>łå?6i` Eúïãčłãł'ÊÊtÊLk. 2) drízščštcwr FzvúïšlãåïzøkäãåucøraC“â)ï*ł>â«<èn7:cu= tãt*? šLb>oko 3) íæøžëläcirxo< bïzaøãätsumwbwnrz. Eiers* 3 5.b 6. Éãl 1) m: (usunãëłäortø) maa. ãøcllãlčrsuzLipšãäLà-tno z) TLM: (tu-Ky Včëb) tciñèn Aøãåãävàibzłnëo 3) comm: (åšwñwcàbb) zebra. ïåšøėøxöacäiprãa Hãz 1) fciicmžkøcãu: èbipoïwàräïa ràcræàcvövèbênàuno 2) čømiłëäúïiàxàwïvàôbvznvbïå` łlåïãïïødïšvfrf7ãcł>ãíãúäøCžilüt 'Clrič,
 6. 6. was (šåwłá) 7. ñãï 1) an. ño)>: cu>au>ö: &'cï7ła, 2) aim (Uaxøözavïæbų, Wsz (áåmå) 8. ÉE 1) a Il. 2) a l) c. a 2) c, b 2.1)O II 1, ®čłł" 2, ®>< 3. c 2) >< ®z`föę= ã ®O ®>< 3) >< 4) O ®7": łž. @O ©O
 7. 7. (åålłå) 2)®7"l/ E7:X9U-X6Ctcof: f'i? :'fåøå<åivyiïžlãfñtcLïl/ :Zužvã Cžåãåøcø: 1 W: *b? ñâfctxłnãfëøãñøcłAâøãøcžãm/ ufčàiñåtø! 10 åšfåícc è brzoráåipnaauañzt Gmlãlmäæwbiíråbañæím; łčfčíïëíčł= ibïiãčofzú= ølñlCãäïä<? FEE 4. ëiłö -Êłö (åmå) 5. íFvlr/ *Jbtö (fålłiå) 1. 'Parisázö (fåüłå) z. Ebxtöåö 1)(Dfãlãm-ïuežooýfctãøzüåtłłmrcuvm łüłãfcCł ®7yl~"nxï^ãïã7ïcfzlníïkžł>åłnøcñofc ® FJÊNBÉO ítíZMCÊ; D Talm @2í: å'. ø:ä%>: ca>7b= è'öàxWãscmöiöccüoł: 2) ®łA®c: Eã$eEKo*cu>ö4>fF. üzbïãłøåãx~łzbaã= äømëøcäáöoï Inöïso ®%n*c. ©1K Hãn-aa žäłã. 3. åö-Êfłãzö CDsëA/ Lèøi (ãäãėãfš) arunöėfñ ®$ãøüłëøcłzłzłčaoïb= öã<iï Cæäłłëøzvzęofcoràøbł @łš: ôl. u>ããriáa
 8. 8. (maa: E/ và? ©7b>buxłö` łhí* ®~ïb7bš~c ®*c*. kjötęöøx 3313 5. ñãbàö 1) (1) V vym) Wye-x) 'YL azutršï? O 'TVVEFZJ ? ž-oł. ÊAíxViJlø74-č-_ln5ï1ãü95l5o ~z Až. , ñïutęéøėšàa. 0765., fåúïiåãåłžãłätïåmłãlïãžïšàunöãå. (2) (åłïå) 2) (1) *kïåžåñïågbofcfåïx 30557510 k U TV? VVJl/ ãC/ ÊEÂ/ *čbãfzãztøãxíłlo 'Cč ? Oz? łö. , ht? ? wo? ' 77141* 1972 $6C%Ê. ãü7É: /ufč. Wåúïžïëb-øfc: č ëåålêåtbmł: 6 Llnl. , Oöbm jcžã. “CK Êöåt-øfcø? ÂÊÊI. 4 łø-ñïøcåäålvžf. 8ZÊTÉ< tsčłfülłïfłžãtfchfčo OÊ5., Jïñäofzïłâo (2) (šåwå) 3) ®łkêlàžãåitãlšłu= öãããàžåtãïñfïe fãñå HZIITTCRJÊHÊHT~ å 'ãiäžtcñ< łuvããåãvï. ®ãà` žããicšršauzôäunžãáïlirbštnãLłc. icãlšøiëïàłcwàøzłããoívøü a? ) ànïłnčëñtøbiïå D ł Lk. liłSÊMCiïÉKÊÊÊÉEICšÊhTÊÊ i Lk. , Zaíäłãåbtätžãłãü. åÊååTåLülaåžïåïLž Lfcvbå ïåñïïųlcvåcø 'a dãazaacLãLfc. , Zzkãllàêø; łåíåãttøöłãžwłtãucyàå Våãwï timàžłłu) čãusšLfc. Gmaøwøcãöb šëüfšãb>öäicãbnflïã7bïiääïbxf` äšunàcbw. 52119 'Cb= č>Â*èb>7ï<7ã9"Cl/ =ãlxfco aàšovbblxc. Eãłíåãžfšæãtłšb Éuxæ 12351131, itãlšlrłłsllłnäkłctzoïbłłnłLk. 6. 5:1' l/ “Jí/ bękö (íålłïå)
 9. 9. 3. a 4. MEI 1) fårãėx-zuėåämwnxaôàøc; ærwbšiæäøcàaæc. z) fríir-: Màa/ àrcwaöiscc. Elziïøšäæzøšáàipaköøcrzco-cãrz. 3) Êäïłčãïííåofbäčøôšłč. *ÃEúïÊöTÊÊVÉ-OTLÉOTC. , 3:22 1) ãèïėžälørunööèøa HEoTLãot. z) Eàãøcãñëýurunaöëøc. ãåïTbåšivåïãthåc-øïžfco 5. HE! 1) ýfôłłãčöøilåžããølããtcèoíėołàlłãvłñãłaåfču z) àFa-+fz: =I= Elo)v~/ ä/. ,ø: ao*us. s.<åøwłêłio Eãz 1) łäęnzaar. íãüfščjïAúšlnčCłlåä-Êàmłfšo 2) *LT: ÊGCł: ~9'C` ÉDTÊ-*àfcåãåiãåïuüłšïñfčc Hãs 1) <lãílïãžäøöëaåæžëøïåzö>àøšã> Håžłø: aorïøàwrłæbaãøiøãàhøvfo TTzMø. Iãžääw: gtäuxłïo 2) <žsãøjíãiø>èøãã> íøcłofêøžãłwtiýcåüübøvïo 'cïvbwà lãžäuhLïèãLusłłã wit, 6. ÉEI 1) Éfšbããčlåk bàofzblä/ xøïåtžïfbłöün. 2) ãmøàbx-zuux. ããåøãfïižíãAłčüšžïčinøfčo Hãz 1) F-åäëaxšåcøíå) aan ãüžïčłtnluCtirïãgöłzl/ :öãëłčfčo 2) Êýràlåzløåê-čøi. :łïłãšłsøàíčtcíñäãúäãcãåàšipèvłëåhčølå/ løåë-O): tff. .
 10. 10. 7. HEI 1) žifcfazi/ *cøėlàmcýsusíäžbènrwaàfãvłør? žããèñom z) awý-žvy 1~øztãftøæžãøcæusrkwbnàøzęu: MME. , R22 1) êaøãė-øxųíøczłsnxíñöczocübłLfcøf` lzñšåiåłzåsšžb (#5 åïno z) Cøãåšlcłsłuíiłåltàøti. (SÉÊiJÊÊÊÉÊQODÊÊTÊEÃTčCłTïD 8. MEI 1) ïÉZÉIåiNGOODÉÊÉT75VVWCZflíwfc. , ååfívãšïu-NH/ àbbłfč. mããñžãžzïzããlàłtøüžãü łãöoïíïlžl 4333 k łwàãłšłfčofc è uröåobífčo iæãz 1) ktm) C à tak âžłãoïuxofcøãöàšbxłnłzunô bbïfïåao 2) ižnffãåãžlłfžôïäłãbïåbnbbïfål 9. #21 1) zwzyøcíñlïæfłãiæšëëøvciúcunïáëövžvo z) *rååšñëjøzããväšãusøvairgunfäaöžm Hãz (łåmå) EIE I1_a z. 1) O z) >< 3) >< 4) >< 5) >< II 1) QDM: (auteur: ®bCłoT @o>1=«ø: >:cu>f55öz2= 2) ®O ®O ®>< @O 3) b
 11. 11. ÊIEÊÊ 55,21) . Eg-à- 1. 22116925 (22) 3. Etråbtö 1) CDX ®O ®O @ >< z) ®I÷ł= ž2urėu>abołvøiàu>àLu> ®J: <<7U 20 ©üfb>åfcüib>>ïbä7Uiiïtüï< Z: QD27J 22722 3) CDEbã/ (A 2ã/ u ®åEll/ 'uï/ yüę`ł`lx 4. 22:5 -åãłö (22) 5. Fvbvïl/ Jzö (22) 1. Foföękå (ïåWå) z. HLVCöJI-S 1) (D Włxvvłåäų čwö łvbaøžøñäłžłlêłi (Êïíúätzëåïčáåüãïbïåãf. 222279 Cãbicåžøäã z) ®u= ž` łIAãöøíłWJàODUéPöDEi-h. ®4Z57V7"1ï/7Iï*iã'9'C0)'Ê`%7?/ 'čb>èoL-ïbč/ uTïl. ,(ïïl/ åmäł: ÊÊïëfHÊãTGÃZ/ fllxvvãluøëčCłłič/ UãłnübàłwöčłzTïülèn ®uwę>usęn łküïtfcè®flàtåäUłähoHÊEILTS7b= HIC7RUÉïžIï` àvbvtcivłãöłöälãžãziëbfàüïbxłäko @ttłzï: ø/k. ãåbïàr/ wėïoï. ®ãåàfãöøł>àræfïúå 3. 125-2225 ®łsrÉuãülã= lï7fïfñ>êfãoïäbãï _9_
 12. 12. ®žłuzãaøãëfømøcęvzłöbłatb ®ïílcæčalxiiln7åcb> @%k7ãrj(l.7*: å0)“čbiã)')łłłh CSI/ ni. %łLtłł*'C'%> Qåãáłfšöøėtzłufïžzš ®ÉSÊ`ÊKZ`ÊFÃT ®ÊÊVJ5ÊÊJTÊ`7Ê Ê J: 9 łåčübäł: L i 'å' 5. Eãbękö 1) (1) Ociara Oä/ æöï, Oämiåãiååzøšíåãr. :ølłfrėøioåmøïãøcėü Edwin/ vám tãuxžïo Ouxž. . łA/ vzdtucïbøuęàsbłałh. Oïubãålïfïåz, Omi. łhbšł"č'bo 7:75. Éåłfšãøïšgäržfčïúï. ?Emma ? Êžúïåô *Jïïüøfžråãbhł Lk. , (2) oase. Oâzwc-ã: Oämàñełæwbšłãåfx cøãïuOåà/ øïíàctłzł Zz/ xlàtlnürłnłãbàłïa Omi. łAntcjtLfcixølíJę-öbłü-Azo Ošdãløxłãvøýx7bãåbfčïàia Ouxž. łnøłęïrèo thi ãåàvãöøłaàc/ Mwbš. ?Eåøččx iåëbïččøfãæhàvłvåãbnłLfco 2) (1) Oêaøiàãłzøišłövïžao $3ãLT: I5č"3'ë'š`75>o Oåöbiłïłöčãusłï. *om åããšøcüãïłãàüïbäfcłčårłå'. (2) Oñłãrbïłïåüïåibfcžac $` čbłïñn Émłłï Jzzbvgfcrščnäø *Chïâun Oàôbbšłôïäłnïå”. wat žsãäicüžï. Êb-Iłíïłaèuałï. 6. ? vlø/ ýbàzö (łåmå) 3. EE1 l ) ÊÃÊ ' *Êïåôcãåïčãååïøåfåãløâbïåiï/ VCÊSWT'D Lfłníïu _10_
 13. 13. 2) 'ÊÊTÊÉIUJÊÉHÊÊÊÊTBGCÊTčoñãåłäžëãLfco 3) EÊIEFãkčiãñlžlžłšïžøãžälååfãlčååïčããžä'ïfb= Zac na 1) Zžïåãñãïøåø: Fíøzåãïåšlłėlåøãłlúøłíñä “Gil 2) ããílíííüñøïiãããøíëãLíããvikífãã` ãïæwciøãa/ *Wïýáãñøcãołckua 5 C łbïbíroïz, 4. HE] 1) b 2) a 3) b maa 1) Luztiä/ Vøzâołc: kwbšmnæow-ėøiøzęunzøš. Tzså/ ųfåžłšåäfäåâoïšãýłg vbvtcmalãö. . 2) ÉOïÊÉIS/ Vžbiñhnłblïfñiäbäàï, łłãšüñäürłobýfèütø. Evåãàžaã ãtcw. 5. HE 1) conlšløzłžøfmvbšãunøv. ãåšžæfsøïmiæiåfãtcunorėøimaà: aEsra. . z) šørłwüärcãñwàøíx ålłłxlãifč: :tcłnöøftiübxxbwłåãïłnãïn 3) zE-łëããïat. łnzørãęczàęoïãžãbøcãåïcetïrämaævø: tuvhčłãlnžïo 6. MEI 1) 225918.. í/ wvïàao 2) IH. , WÊTÉÊÉLTW/ :fc/ włčåau 3) lJJÃïä/ uôàzååšfžïãúïł/ Fhčoa Nu; ããäųæfãïæėvša, 4) Ołb. Hžãžïłïàcøfč, 5) -ãvããøà bswłãfàãàłnøfčo 7. b s, b 9. EEI 1) íäãøñrmb kwik. 7-7VzLøvV/ “Cåøïàunäïaúäàæäbfa. , 2) wãauszøí` snöøi/ xlèižvšãłføžãïåéutriåãłfvææn ãøiAña-ãzøíãæ àzäåãnïłnãøfłãtėbnfččöím nia (åM) _11_
 14. 14. HE I 1. b 2, 1) O 2) O 3) x 4) >< 3. 1) ® 2) ® 3) ® 1. 1) ®%: 'c' ®0žb ®~75 z) (A) žãöÊãøėlåłøúïłaãu: ccïüëžžłrwåâunüzöïråłšaC k (B) Ãïàüãúïuñbïłlú'ÊÊžEÊoñA/ žzžøïłøäbäžžbüžïłšãbrø: Lâwãłlbłêunútúïåłäšct 2. 1) (Dłbažlf (aan: ®o>r5 @bh`”t*tåttcu> 2) *Ełøłžãøäłł/ vłfžñïøülcåšàäúïofšåïłn('FåšÊ<'C. wo bãbłïuaaåzöczããëwbwào 3) mätlžvł/ å-žëbtñnàzöłc. ššøåvãåšøłžfïøcäxöłfâo fcëï/ åžbruxöívê. II _12_
 15. 15. ãlôãł 1. ëãtöàö (žãïå) 3. Eúwàxö 1) ®Jžå` zz-Fëå Iàãåiæëä. ãâumëã ama ãã-Tsëä. men. må łåšãaømãã ®łïčøiošbåà7b= ãtcu ®âšäų ååüåtbäâłłiírèšååãęåñïižåüïšfc QDâęãžJ-Føãåàïàä 2) ®šãträ GEE . ®ãøcåãøvtcu>łsłib= àålåłmxàøãàšžzšžènräłc GD/ fvý-åvb w? æmcümøišñuenruaf; 4. šãàzã -ãłã (žålłłå) 5. Frløväbłö (åålñå) 1. 15917345 (åmå) 2. HMTæ-łã 1) ®zxyFøu>æwbïåzłarcb= è Qlåïrøãäbøhzí-žvïåïlhf: Cłïłãłãbcåäâñšvàvłrščt z) ®uåėäarczbfswtï łåltãjñtfcčłàbn/ vłãa (EjęułvsvæLvzczbxofcfsøïvrėmãäzøäusłsx. àtlxžøiåaïcb Ixcrcræ jïïfčofcüêübl. Csözyíñceunrvãzøazæãuzbøu: mum rñTbåøöiåãłöJ 7221:. , @å'åö` NXTÊTO č Håfåbofcñråa ©< J: <J: L7:cb>“č. êEh žsãäñã. u= obxøzaJ<otöxo *Azøšæsrazpào 3. łãö-Elłlzö ©jïLfcč łåcłn ®üšmxäáš CæjęomrėLrzcbnofcrsøłvęýsãrłnopåêunü; _13__
 16. 16. @ø: /bł. ÊÊIAJ: (àäbøfæwbø ©bøøižãxö @'ñ'ołh`łfåzzö= ofcüåö ®< J: < J: Ltcwc 5. Wäbtö 1) (l) (2) 3) (l) (2) 085 1.7110? flïlžvèöafcø? Oö/ v "" "a TEÊ7ÊVV7ÊÊGCH5B$L7Ê<Êoëê-øfcívfčo ÉHčOÉU “ôfołãããLïfc/ ųfčlïï. êåãïñbiýlbfčłæãøïłïłãlàłöbčfïaf: ('m Éåãïffčofc/ wųfčo Oïžöfčofzøo OÊó-čx ÊELCÊFIÂÂÃ/ łflïłfęłïñhøfco ï-'JCWÊLÂUCLTTCUDGCQ Di' lub äšfcłnãåšłčlg . Eö LTCUL čø? ? Oôåu ---- "o *? -'U'E`LÉ-$= of: /ufča Vlïlí bvïã-xvžfïøïłcłufč Hłïãæšižšžžxhš łÊNUu1I%EAÊL`ÉD)VCO łhïüšzcžååúïžnvłho 'åvęwfú C%")7`č9fc0)o Oë-åô. åočãžobýïhtfliłvøfza É$bïÊÃ7ÉHT` (ñIžTč/ u *Cłñiãà/ VTS. íãkłïïåfclnãåïfčãio . Êoïčã/ ųłzłc/ Wh ? ãñàøłtãiøïėãłšáæèålzøcàoåęołcøh ë-ãà. Éfcãälžvåvï-“JÊLTEO Éšfcblžåïfílo O< J: < J: LàcbVCæ 70 V l~ 77 ł~ Lfciyøžzïëčfåbłfè łipofcłíê ? Leun 020)? ? lxäLI/ WJJZ. , ÉÊÃÊÊÊVNÊLO ãñóïbfčbfčåöåïa å-Éôa O<Jt<J: Lv: curcųfixøkwbšouveunvàcwbmfcfibłfèJtzbmfclžbà un, Kåhøšuxłšla Ozfšfåbüšâoïløfc/ ufčølųïłüøcaàïwžylxElWšlšløztiï-b. 5 i ( NOTE: čãoïíèølíïåtå "" "o Oåïtłnãøłæwxfsamàafunuxuaęøàurèïizæ, bmzžžxövï . In Cłïnofctzöo Eötęköa _14__
 17. 17. ofłïãåïšOhivïåvïfzL. Eøwøiåâfčłpåžbłbxłnü*ètzbvė ïwbæ, bøøiåãà: *Tôïęłzo 6. ivbyvbxã (žåiłå) l, a 2, a 3, a 4, a 5. 521 1) Wlčžnłnžvbäå'. Êâłiåçïiåbñrłønën 2) šëâàšøãiïfèãøcåbvłnbååï :7ñłtifL7ž5ü1LT<nf: . HEZ l) 'Êãñãtfuxčlčbzhžwłøãïå àivttvčviëLttlno 2) dxlllãmah ããlàøcbiz>rb= bèf` ãłížãýbñkñžäuåxėuszø. RES (šåmå) 6. E? 1) ïmiåãíłãïč ł ł M; 3A®? ®5I2ätt, çof: o 2) Êíïtiü-Ił/ Fž *y VT* ł: ł; bir. , i' 'J VÉV 7^®Hi5å1Êžã5KLfų 7. 1:31 I) Éžååãåí 5 LÊOTÊÊGCÃOÊ ł: čôx 13737 F®åÊúïbVCUO( b Lite 2) ÊÊÊÊÊV FTíåïlLłïô ł Lfíččåx äãTåfłyvłzll/ ?ÊÊTE-øfzn HEZ l) XÊÉJÉÊïLTCUJT. ýwcüjïöfcččå. 19/7 Lfcãbüłzãofłnfco 2)-? ñää>*= :JJ00)Elø: I/d*i~bžææLfctzč. àãxvftmšãaėfsom ÊÊTWÊK) 8. b 9. HEI 1 ) ÊÊÊÊTÊIÊOT ( *LÊUHÊÊ ICÊÊÊIÊ-č č č'. ãfÊ-*Jfco 2) ÊšbïälåLkæžlïýïwýčlblofcomøłhlïPïčofcå`jïãültüč ł Z. ôfčo Tz. _15_
 18. 18. 3) lïñïžbfcøúïï$ïłb= øfco ÉÊTE-øfcå. ÉÉÊTÊJÊÊTÊÉO łïïłčo T: a WE 2 (ååmå) 10. Hã1 1) łUabä/ Ucïšãoí. äbxłb>ãâïłñ= tztiłb%ïb>o 2) vzcmclšãotmäžłxýcåwåãžøcà-bfoïłn. R22 1) Eäâåêøaøcłïñoíb åsübïàãwàtzø. z) Êãłãècłłïėívøïbrübxčžłcłïåoí. 'Êižcåízïñüøcšłččo HE 3 (fåmå) HE I 1. 1) âłłtžUíšFãåhfcbëå 2) (Djtãfčoïzn ®< J: < : Lin/ re (åãłamiåãiö ©ñåžã ãåëöcàšl 3) ®O ®O ®>< ©>< ©>< z. (DšEš-: Eýršxä ®13 ®åñü= ïbxwb7Fux GDä-T-H II 1. 1) ®łza ®u= ö ®łöèn ©tcmur 2 )(D7 'J -X -II/ OJNZ '7- Fžäłnåükåáåä 1000 Alcæãžããžïčx - nøëšåråhö . łłnöãfåwčàöofco QDE/ kiråøåšåfãñöłnfta Qöłfãíñłoruxtzm @NX'7- FU? ? *7 FLTÊÊÊÊM *Êížãåhfc E čñïbiłł-øïzo _15_
 19. 19. Ê17ÊEÊ 1. äãfüłö (ålłíå) 3. Enuma 1) amfęn-vøfãtilåšbiloràdåv, ãÉE®3ã7b= É~1łÊÉoTb>T: . łøfcãx IOEMSÊÊODHT* "OctoberJ łNÉFlíïLTIAfc. ïžøíå äfcłczíräžiłü žfcãñïTåfciłåñøuýffåöiłøãÉfčofcñčb,10 Hub* "Octobem 632729 7%. , ®lšlžlïølüëd>ãåtäëłíøłãølasñøžãñøfn z) ©iïlïåi<É ®ããiâ5ñ5 (1872 f? ) ®= Fã @1H` zFL sE (SEE ©ïäãüfà 3) (Dñãäëåã (åüiàëåäžëlžl ®9+5ë Cłýlåïøääøfłãä GWM? @Mčł= ã ®12H ©2735 4. ããàzö -åãłö (fåmå) 5. ævwybazö (fålłłã) 31)- A l. 'Foïöękö (ïålłïã) 2. Huïaàzö 1) (Dïüíłøñøłsã ® “Faam ašuvkúšėãžium Fãñ-Êäïæččžiåłnłíxñfïã CIDEIÃSUCÉÉ/ Jčłnzøžnèbzbiüžíïøñãžžüèàb: łlnbffttbnłEoTíÉÊÊLT uxöiøå Cåüvt-UDHÊ 2) (1) ®zmzäøio ïmėütvruxłïo ®CłL~ älïltcâö7b= č"`)7ó>b7b>bã-łžkúï` ää/ Jcčiöłï _17_
 20. 20. ®åslíålu (2) (DTštcããLïï ®åãLuxzãtøžíåãrñ`liøãšL7ï ®jclkkølxâu>łłfbaøããLïi 3. äô-Éñzã ®čmë>žttïu>ïï ®žslïlãčâšzb>cïövb>b7b>bł~lłàzbï Cïšlaäñï-? zøłčč ©fãøžsvb>łu>èfšłłžh Cããłïíàäkøåëlžžã ©žsñfnåøęrh ©3503; Cåšåäíàãhžaïãüø ®atsuåzu 5. Håbłö 1) (1) Ožsønöïâuažïo tsaàbwłï-ïip. iii. êaøizøłøãåãâtzhvïo Ołxzïn iããžlâà/ ufčo unæàažo 0510. (2) Okžíïãłêbïžsbłïøf` łsłïååø$ëãàu>ãöøcåslããbxLžïo Own. , O/ xñïåbàžråx äíàååuøåžåäbföžaa Obel-du. , 2) (1). åäíčãluàïýłlïx-'å/ fxfçšoï<hfz/ VTEJI. ísbxLbxJzø Ołvï. . àšEâ/ ybâłvcbvžcåä. . (2) 0:31.. łiäëy. 931913? Oö/ u. 'ML istãlubïãåïbøzčziàvbwfcïxãøo 3) (1) Oåãýàøu ï/ -TIÊGCÊOTC/ uïčla O^žų 'J lz-T l 36:72-97:03., (2) Oãbłäanzžëïæäbàrzxv/ rłxñw). O^ã` äAnäcT^74^ñ< AME. . 6. *nr/ wats (åwå) _1g_
 21. 21. 4. b 5. HEI 1) ïãäøæmzzïšããnrunïczavbwa. äülxli~kføi7šcuxł%ž. èhčo 2) iåñïažahïłnčččívå. Vłïüøłïíññãñïłïåofcčłñibžroïca 3) šlžlïïtzàcoíbšųizšoiørfauzzèžrèn : øãacøiåëbłïàrerpüvxłñšã 6315:. HEZ 1) ÊÊIÉJZUÊTSOTtEčiPÊ` FÊÉJ čåülïåhfcłäbäłïo 2) ïàøïøïücãilïöofcčł7b>å` 'TA-FJ čwöíłãžččüoïcłãhiłïo 6. üåï 1) Êåtfčiàï. ?ÊžÉÉ-*èïåžíåčłna z) zøãåłzøiëæúšažvčøłčúï. â<tcoífãlšå>tcarėåâëžfåvåcux, 3) ÉÊÊNÊL < ? Êt-øfcfcäk *iåžžãååïččïåëłna HÊZ 1) QÉÉÃIÊLKL *Aúšiãøfłšžbàbïülfúåñrbäüfčx æåžåôååèbåïčž ïåàcwo 2) %5ÊÊãñïÊÃü<Ê-97E0TCK åïlxäšøäłãłåšžålłrłžïčžfåàbla åÊT'Eñ< `I . 9! 8_a 9, HE1 1) ñžøãėãøah 1ipäbëïmłcøcbrøzxãhàcwbwgłco 2) : drew/ aw: Boflíłaíñšoïbnzabaxtøzłähbxffa 3) öøfxłãüïåiø: ãfłïlàlhfãžå/ *OuxöøctïłãlžlžłïøcłžöïDžüêàłn. Hãz (šåVå) 10. MEI 1) - Lovšpbãmšãtüvcøiø
 22. 22. 2) 'ÊTÉÉTJPčÊÊiFÊEn 3) -flïfčivñåäłLàbłhbãäààl/ æ, 3332 1) : lhïãiãłfãlëfcrb>ètctã. åłžlHãžlnãïnëäêblnfcl/ Ia 2) ïbaszcøz. ñžýJïčłfëšåàbčłiãü-ęnårłn. 3) lãzlsøcãžLfcvfnèacai. ãýžšrłažlžãúššåüzųłzötctbfzun. 11. EE 1) Êtsłnfččô/ *čbáų čoå^šíë7ïãb>a z) ElãE-Txbfšôô/ *Cwxc 'łžbñiłšåłnža, 3) ÊÉEFTE65/'GLJų X-øbfåcbffčàbfčło HE: 11.1)® z)® 3)® 2. Uãwïàfccënïnxorz, 2) uwaã. ãłšåøcãłccaaiàøbwgm 3) ": I“/ +3F9'-V` ïlV-“fåí-ä-VJ čbäöñøãrbïlããčãï< öłå'. 4) ïååčäłułzïäłãäøcžxča II 1.1)®1)>457É:9'Cb>č ®tlxc z)®7kE (935 3) kê 4)®>< ®O ®>< 2. 1) : uma z) šøï-øbnčažïãfíïïãAñžžêñb. Iåãøtíbžiïížäłãbaëïčñãfčø k. , 3)(D>< ®O ®O _2o_
 23. 23. å 18 1. ãšãrasazö (33) 3. Hiøxėbękã 1) ®ãlnæåiäüb łåïLx/ xåíłälåüb Qäłvłvvïøíãäžüæłš/ Kkfšãã Cåžãiåãú)åävžnlffüvłnvñbnøääųøfàíàšiåíüUžãtzžkhč: čžaffšfccł 2) ®A ®A ®B @B ©B ©A ®B ®B 3) (Db ®c 4. šãękö -íåłö (ååłïłå) 5. *vbwjbękö (5333) “fęèí 1. 1539131415 (íånïå) 2. Huraàzö 1)®'7~yl~å/ u âååúïåïäaza CÊEMIHDÊÉÃÊTÉžPÊ-v ®v~y bäzuøzn Êbäłnbøøiïåfłztłöbšuau: ł%7ï“cbsč>. wfæaã/ bøá. äwuųíøëčłaøbiýïšfčłnuvcžsbïøffšłbczïøíršLhäunłžãïb: a. GJVvbâ/ vvbšzłsèrmãkãaxz-unaca ®í= l=rãbLłc z) ®ikãL%? LłoävøöflïíiPãLïčåâo Càïäxočååå åïãamuwàcuaø? zmzcazmähãatcuxïsaö. ©å7štfcčłèöü>ïíïømååzb>ofcu>flï7ïcø! tsãwãïàc/ buwèun? Göïèö/ u. Éxołšłnžåšïcäïcłn. bxfrärlaïâëzlžjïãėcïčoïčłtiàz< búwfíåłg ©$ACł` c'è/ u., ëtzfcøãö kiem tšøzãâïzmrzabævwcøãza> bn. 3. äö-ãHzö ®Lxoävøömñ= ãLfäh (Êšxotååš. ãvïäč/ vuøęaüunø _21_
 24. 24. ®7`EOT QDM) (ârsunęwâååvïtýuøęwàcvc ©ïlïfčl ®å7łñčł ®14>O Tzł/ JWÉO) ®å= sãunããtchuxbàun ®fsunfau>ãzxãbšïêvzczbrs (Êłhäbčãbüš fcoïłnwłí êtàb: :Wsb/ v. ägołšłnåãïłcafcb: ®$L: %, : ab/ u 5. äãbàzö 1) (1) (łåãl) (åãz) (2) (åãl) Ob= Oï'C“7"-574M9Tč')ė'3? UJJÊK/ Vččofåähfčàío OWR X-Jløaàïåfčöbüàbhàłnbo Oł/ büäåxøx-øvàc/ bïãłëčø? øbłöbïýïåàt/ ųfš. . %luïâïãčã`b7šï(TcOTb>b>U%7štb= iPa ÊÉMÊ~ ÉÊÊiPÊU *CÊOTJÊÉUDEÊÊJTÉJÊÊåïččłvėïåüåöčølžètzbnbæ ÊSÊIAÂÉÊÂ/ Ułàbl? Oäåb/ Vo -ufaæakšñnšåïłcałcuxłčžaa Hifåøłíãfåzcęm łåãLfcbnåcvsVúã-DT. , 0510. fåčłäčb/ va X-JLüA/ 'Cöčfåãåhãłàm OłCôT. êlšlcifãí. âmköir. Ołöïãžâ, fñlàïbxbsžvü. 0153922. čøbwfhunøbãroøftcLfčbïčï H“'ã“b7"C< uma, Ofsoú : Cãłãöšøfãip/ Z. Oznb. łnłcàanbâãaítałnłíwàm łstnfctnãHôi äktfôãö*åñfłčoíãèiážïbvpïtęłn/ ų/łčc Ołkvàtücãbàwzoruxnxcwàcln. Offen ãñïøzłíłb łëãåøiíñlvåcø? iåčøøcbxobžlšfčàt. žšãbnïžtèlųłíê 72:14:? L. :o“5~9>ö'7-7»f` fíbäfcbk *ÂJ b X-II/ _22_
 25. 25. (åãz) Oäwh. “Éłołãbliåïłcčłfcbàfčåâø * øwžłãlååvfí b-xłíàtšofäluàtãñïïlïàøbbïnoïåã. 'ilm : oåčłïàb/ v. *Fatåïm böýLëãLfcøžövfæï uzuxàzža. Oë. łöłöwłãfč. Fävøïúâłöł. Càã/ ułfčo *äåøcãłöo 6. frbvvbàzö (íåfłłå) 1. ñãl l) ãåwbxväïfæíãžfzøzäłnäux. 2) iñłäžsłnbbxlcãbäàun, 3) aöøjcåøžärzcàãoaæíazãuxúuų, ñãz 1) Éfčåãofłnčlcãbãñchãn 2) ãłëåãøàãàr-ėzxžãïaøcãnprzęm R33 (áåmå) 2. åiã1 1) åäãłëøiíiïaøzklsvvækãåøããwbšæuaruxan 2) ÊLUJÊIGiLISGCłSBNTÊNMÊïïMIO 3) x-2<~iã? ^'~ l~ bclzlíäč L 3Ê< äcłåïžlxfčwłoãwbïåløa #52 (áåłfå) 3. WE 1) äåøiłłwibírbusunèøfčc æäãñžštiåöãlzãOèüfôlàtcl/ æ, 3) ïããøcüækëãøýcñläzøšbívaàørš. 4) åłšâšiPfčC/ xøöäžãilaåïčėøñzààłno Raz 1) írïíšêøíääïøcúlnFlxxvá-"M 'łaøïüãtçłna 2) ršøãøfžzwfxöų ? Éc/ Jfãölłł" łbmzåàłxłulžėèàłnłha 3) “Aøöbäå 75 El) čãot luztïCãlškžfàüïšøfč. #23 (áålłë) 1 n) _23_
 26. 26. 1. QCDUI-lå 93 . äãl l) jCÂ7`5OTčåč"ÊfÉãžï7|ï59~'/ *:(7Étšo 2) Ezliïwiayezcëåšłëłâfsuïrwx(mėrsoïłłxöctvbšvãz. .. 3) iÊÉBÊliXzIï-VfčoTïëÊ7čL` MÊÊÊ-øfããåofłzäčo äãz 1) ãëãåšfåãøæbãiłsoråävia: arbšräau 2) : a-a-7ëüvłfyafcbntc, Êãłcfčøt Éøãbvüøløiåãbïæô. s. ãã 1) : økcł/ wwåëäèãømsærbLua/ ųï. 2) äzfñïrøcisunrcłłäåšwctęèvzcwa. Elzlrøáããlėøxæun. 3) åãtfco): tžãtïtnôzäwåcłöčåNãô/ .Xčïo 2. 1) O 2) >< 3) O 4) >< 3) (DX ®O ©>< 2. (Dłblsłvc ®i>o>fč _24_
 27. 27. æwä 1. åšãtaàzã (šåvå) 3. Eüėbàzö 1) ®ãžàłtfcäã= žëñkïåuäv Mžäšłt. ãåIí/ FL. äñïžñôkbnöäø ®jcãfgäãúäãïbåvbšåãčú>å êàåužåúüàäñłïïüøråj; %łAFèïł: ®J: u>Êã%úïã&: O<` ä~-L'7*å0)7c tuâėžs: @U7J'~"3`/7öïäšïÊ`f: `åž` Fžñëzàšołèäua, tämän 'ñãfcwàcuu mmm ršëLln. łfãíãbïchåęuu čuxöãääacãžšłunöšlåš 2) Masur Càšhłïėã (mmm (Qãžłãžãñã Câłšãñäïä cææšwúsøcøzå 4. šiJzã-ã-I-ö (åålłïå) 5. *vbwjbàã (fåüå) 1. *Pvföcłíå Uåmå) 2. liłlbxïöàtö 1) (Dlãlšãzžãłâ ®ããlåïš ®ãvšzïłłišłëtiøïčøcèi. łšãfsøivtęh if. 51112): âåšã. ãóïäñïbà Eüïãø D. ååvàvžrfčlłøiååïïøivžcu: @3^o vããvøàãšlłãfñtcuàïw 1*= "/ï'7~ Včääwęo ïlžšïøztd~ž7lãëü> àãäãvãñkëñšvkrsom 7V? čiãïïíTåãøï-? Jł/ GZÃOTLWED 2) ©-š: ł3Eu= Lłïo wàbãłzbøãañããłvaifxa fã7b>ãåžł7lš~zbïšàiñ7årčłz>žããLï (fčãvn, ®ä J: o k ãłååšøzàt D łïwbï @U d? v M? 'D ÊÊÊÊÊVF D lčłvžvłłf: B bumi; łfłmłïo ©v= bvø5æ-; uárâu><~łn 3. łaö-Élåñčö ®łãï åłšãøååšžøxà. 85%' ®-ãã= su>LłT _25_
 28. 28. ®æbãfcbo>ãaèíãírï~øxvzc< Êöčåàvžvåíêãłlålbø: ®75 J: o å: ãłãštcü D łïžzï ©ïš>è @łb>~lłfcåbxhiüłåhlžï Cłöunbtøröúïwyłâurėï 5. ñãbàzô 1) (1) OTÊÃ. midwžtžøaäræa = ėaøfmbïããïLfco ëxotãiåzct błïúï. *žøłåbiâlãlüäLãLfcg šàrbäüEæàãrrãzøšëïæ *êñšøüšñłúxałfcãuxuntzłłãxpãïo (2) OM. , *Løiłïbøłåfvb>ãuxôu>č7ïzïïãvł4*NÊÊICÉDHLTÊÉ Lk. , Êàvč ÊÊKÉV) Éïbï. ãïïTłãïłïåVï/ f 7ÊBÊÊÊL<O< 9 ãuc. , : måúïžããøãñêãâñbæžmàł: :annuï: bävan". 2) (1) *Minãåšåøcvzzzøøïx Élàãłłayøâýšíñïüžlïžü/ m wbvøzøärãã Wei: fãaànàca waff-5'-øèłiøcãłiåävånzfúwønøãøzãłvãšã (xövzęłebšíænaaauzłï. (2) fmatáwwëíšlýc, flïflãlåfčïãhfzččvbïëbiïo *nfbišbčãåš/ xåzl, M: ?Tina ? åãåøułxãàïã (ãvårłïo ëvåããzctofå? m: aømãžwšñëuzbåłnłïa 6. ïvlwwjbázö (ååw 1.a 2_a 3. WEI 1) íåbíïñšłvåüãøcüunï: êhfzøf/ Ãkžíüøïžžlïčåofcipåöíåžbwåcïšübäo ' z) ïãibïjïxå~øz7šcøïizåačåčøłïöííłüñbïfłnôøti łinëïšzåãłšžãł, 'CbxåiJ>É-): )íz5>7&è>ïb>o 3) iåžøïö čâ (žłãïčøm ? Ebøcłžzüåšïčvhuàccøãæbvžcêvåcun mãz (šåwå) 4. mm 1) žiñïøà-åïžåãžàãvg ä--LxV-? Oždãlâžžlufčc _25_
 29. 29. 2) : R-ýy-nïžããžàmt år<øA®ã>žIÊ< zauàšvãk. Rãz (fålłïå) . MEI I) “Maasai 19165ł5i7>à l9l9íłïičiz>la`ïiüãï~úïlbcžïãfíïïLfcø z) JevT/ vàaunöïžøia-uvzšza= rs7v7øczanėrcrã<áłłñlxcuazao ãåz 1) ïlxølšlfäáz. lôåãžzøuåëdæccàwïržãüèøaïãłižäjjxruałc, 2) ïlžwãłiłïåiïlłëãøfããžłãøëãf. öayïn/ Fåãłšzbmhãdtšłšøcvbxbł 'CJEžJÊoTI/ Ič. was (fåüłå) . Hã1 l) b 2) a Hšz 1) åïñâøáęãøàabwbw. amłåíåãïųkwłašhøíofc, z) Ełžkãålžüääžžbłåvönłföbwił; Mrk Fnãåžãofåfca . MEI I) orzaėøzuæ-Aàãøüýawbšøãfso z) Ižkžäutrrcbøcøz. 'š-"íuøâôïi/ kžåêofctłöwbšbnlø. Hãz 1) 7ł-xr-7U7"č<7*: æ>ø: u. ïšaołíãëýúälæïbïhlfüåäln. z) Éløiñžžfüåïłzbøcłi mmm važïüïiłïaïøfáxãłčo REG 1) EIÃïTÊETZnï-. bbctah ifãžłwbïfãëLfcbxøípžåãłclãöbšuxurčï. łLt âłiøžãäêküãåãfãbłžätcïčorent? :<` unôuaötcæåätc-øu: "cãävvcaëauamaãunãï, z) Elzlr/ xøžiåãžfææfcbøcm łftüêöäâvbïøãTï. ãáàøãëłwlåãųbø Êãčz: čbïTščł-ålbüEtåíłlłbfzåbzblłzåïzäãïo . b
 30. 30. II 1. 1) a z) G) 1)b z) ® 1) (Dïł'šü)äbïd>à'<tcoïzčł ®łžåxà4zvrbšïbołczt z) b 1) GDUEfãI: ®øiavèm>< (íãøfcėblcłi 2) A. oãb B. êöïnøsï 3) CD*ł~y7ä~lií-~. Lxxdï-*ýfčiø>ã ®H3Fsñ>žEbh`57l/ -bï'čãöšã? _23_
 31. 31. ÊZOÊF 1. žåïãžłö (íåïïå) 3. Hbïłbáïö 1) (Da ®c ©b 2) QÊJÊ CÉE/ Mšñžíłâåbš @ÊÊÉ)5 ('Dåãåčłãíłüïê ©ÊÉ 3) GDE? ? (Êlïåb-łłlåü @ FWÊJ @ FHÉJ CÉÊÉÊ CÊÊÊÊÊ CÊIÉIÃSÉUZ ©ÊÊ 4. %ž. J=5'Ê-ł5 (ïåmå) 5. ? Vlf/ *Jbàiö (ïåmå) l. Xbaïödtö (åålłå) 2. EÊMTJHCS 1) ®öäbïãžãlåãøããøiã<'ë. łãëbčãłškëłãë. zoosilíødàâvažłïøcãlåf: øvãïåažvlłfčøf: ®EÊQÊ7ÊÊDYT` äšåvbšbýfcžrå ®äñäžàølããíãłbåł<w Qbłãäøižãåøłããžã 1.35 c k. , *šacgñãäøãää žfãnvxęun: 2: . ®äacèłbãuzazažãäLfcu>. 2) ®7lïEIkL àšTÉLl/ :łzä žslłåfèïžbxfcfčå. öbúïčöčãbałï. ®łãï ïïlblfcbàA/ *čïñå @č"))"č`ïži= . 353). łöfčofclx/ “ÊTÉPD łöTLlöåâo ? L łšföïväa, @'%EIGIÊÊ7ÉIÉSBÊFÊE1ł%LL= žSÊÉÊÉ'Dvbïłöäåïłnłužo 3. łaö-Éf-Hzö ®ł51tLu> a r. a åsæïñañžłnfcłčã, ab 075% ñ råxøãï ®ÊÊÊÊ`ÊÊTDJTCTÊÊTCDJ łšofå U É L? : ? Didi fñluxfcux/ yvïzøï ©zaás` łñfčøfclųfčïuír CÊDEA/ àøzíïãfčofc: łívčíäłnžï ©ïžãžäätïwiï
 32. 32. ®êaoiããüžsñãFaíłãáLusžsãšëöbàša5ïàñniLf: 5. ñãbàzö (1) OisłtLl/ :à: äãæšlłãñæížłnfafčåñöDñïłöäãłułï. OčEFILžï. * , äÃ/ øłåãåžs *Êä 'rãz/ VZMDÊJ öčãíäíłã-tłïtnfcfčžfcunłłãb: i? : V iölxžslããuxuxfcLiï. , Oãfłãuzłcuwvïwbå Eötršåíïïtcàcöôłäbnïcømïžr. å”. =Fåáøaã. łueæFàezxyàu-*cãøæàãmï(Ižãñïøã ÊÊTÊLñ/ xfčïo Ołöfčøfcbfïžł). äčïLTïñï 35 Lf70ãlíüofcêååætcč fčb-oïblêúLêčøTLlöiP. Vf-ãfčøíczžãåfx ãäøãžãï` Fåäøzãïbšñcłøíïñïlât *zãunšåzzížâfcuzipåä/ æêïo 03635. łöïåofc/ Včïiłų łłučlffïn ïïåíliöøfzïLlöha èEllsk ëbbïłöuïïülãLf-: o ãïłïørjžãêäåëlxïłsbžå: (2) (fålłïå) 6. Fvbvvbàö (šåmå) 2 3 4. a 5. Êãï 1) X~I{_Ê)DXP7VÊÊÊÊOTU3čÊÊM = IVE: 'C'å5L2b= t:b>c 2) fčhbñžväuvłê. $Lñïñ< Lžntcln. 3) fããïbïfš7ïr7b>ofcøT` äïbülñvnVžåöLbüipofc. R22 l) Êïžñãbïñrwüä UåbhïTš< L7b>7ïcb>a 2) ãžïïfílïãñkãfcøTų ãšãèčíłšübiPfæiPøfco 3) äèåųwøïñ ãøfñbbtcãžãžïčuúvłux. _3o_
 33. 33. 6. HEI 1) äèãåtëhfzãłč. łötöããïLunãøñããêtcñzïíJLfcc 2) Wöwčåãfcíïï. "POčÊÊÊÊÊÊHLfCo 1332 1) EÊÉÊOEÉ. 3žï2`fofzn 2) ã$åčbñčãžåøï. :öęwïłïïušåiñëwbšïíãzíhfco EE3 (åëlłlå) 7. Hã1 1) ÊÊIÉILTIJJR -ãłvłäãtxcwtęuų z) su-. taammnua łłkíàtøłëràøiåãåłłxcusöo Eãz 1) 'f-AÊÊÊOTBÃÃE HÊ-. Êläañvbïžłšåšłčüoïbłofco z) łãíàzåccėöøsà. Røåãúãïåvâorłzłãłerš. R33 (ååłłłå) s. MEI 1) EOJÊIÊGãC/ kïññïöof. SiPHÊTcÉI/ äłåžàchü 'Éłnfčo : øãxfúm Młrãfêfcüłnłåãvàuw èun/ xãvbïåóč. . z) ä< cłöväïãuxkłãö < åłnãäãúïžšžiäLïbnëa žãxåwbïžšžïåbrnxí. $< öłñiłïäblčłåïñ < àwfč. , 1332 1) bTcL®ãú= èRłTtiłTbã<T` Êãåvbýtïiñ Ent'. 2) fåúïêčf`čøcbnš7b>7łłšfč~ ïïxøčžöiiïæïbïcb>< Éwfčo íłãä 1) *rare/ W ãhmü èuxãžzïžšłmunfchfå'. 2) Erbium èwýcådbłëhåaèofzbfïo ïrï"")' Êíł' 9, a 10_ a 11, Éãï 1) šččãofzłfcłu. ååñïôäåčýãbfcbàłïíïüiLfz. 2) FÊÊTUJNJI/ üïlłåøfcłfc/ v. žłfcäliåíãžíčïłïłüLfco _31_.
 34. 34. #32 1) Lhåüžãåíiíłâbfc l: fc/ m Êïïłčãåfčč k 1755) ëñïåäïč čåïųöwfc. 2) łhłfåbfåofcøłn ? ñłñïåãžkłåfcčfc/ w. åłfcååi žïłâėï) fa. , 3) fEö/ Êôzłšęłïlznfcøtč, *šÊl/ žÊÊàÊTCłfC/ xų iïhíłâåbïc. 12. HE Uïlýïèåïžãøłłcwbnåtuaon čłłföïłiøtïłihxlłàbn z) ããïæłiäåbïbmuxipêłuxot ~ããøxäwyiäãczthčbbłvtiüun HHH I 2. II l. (DO ®O ®>< ©O 1) åâàbö łzãr = êlšltižsíttunł; :âžsíêlåeñžbnfcfčåâäñbàïł ô äãwłïo äïåžžâ łž iėrütiååàåísłłãfåïžbnfzfâä. åóbžzïł "J ? Êåhã Lk. , 2) if. fäjusfcuxkfïñï. 3)fIï. IiJ>I: Vl~6à: u>t:7"5łdåE-Ék7b>o 1) ®1994fF ®Nž~flšlčäč @)3334@aø-347>2ñö 2) (DO ®>< ®O 1) (naam: ©1363 ®fcčfclu C<D< Eu: z) AEE): Błøöë ®2OO25F ©20l15|5 _32_
 35. 35. 3321 3 1. äãtöàzö (åmå) 3. Emėbäã 1) ®unoøłïãfšøcbåzu>zkøcabcvbïn. łnžäžøöøøiåžèšvæčtuzöztž šziwaïzø ®lšlzlmzkøiïåæazãë%tlxcl, łofc (Sumåäãvžxbšłhłčl)V-rlšłíåšåïoavwłåãä Luvlvkøötåëvzcèïøšãå øm ÉDÊUBUDN? vxłøöøłfãłzãžíãhïw< z) ®žliïøãšlxaøåäwøãš ®'Êüñãúšåêšäbłúãüïñøïøåñ>àiłülcLäšłA/ 'čïžïłifãbzfãfc C ł łx møiłåãøïłkãñïäà: 5 ÊłiPOTCC ł (Lłkølãåäøãäväšådãøčck 3) ®| ÊÃ<Ê ®ÊÉ`FZK ÊHÊLTUHÉ: @ÉÊTEOT: CÊÊÊÊ ©LlJ7f7IW>öààšE (Êïïh 4. ããtö -í-åłã (fålüå) 5. *rbwjbłö (íålłïå) ïžä" Êjpł 1. 19913145 1) (fåWå) 2)a. ®b. © c, ® d. © e. ® f. @ g. © h. © 2. Ełlbvčætcłzã 1) (Däå CaD-dvoäšžïaca z) ®čølžllžïfå<fčãb>a ®č®757ë Fãæïåïšíłz) lčžłãbïäå<fčâu>a ®%øåãłüïlãz'čï. (Dlèuïôflxøãėžëžíåbbãï. frïvb= äåã~ïbäãñaíàïc*ã`u>ãLfcråäüunł, it _33__
 36. 36. 3. tö-Éñãčö CD-Éøåãbfčłãłnłï ®Tï7ž>ïÉEÉE ®łhł>łöfïža (©3433 ©øzourcäârzsïatzuab> ©2152 ®łör<m Cåïêaøäãžłkæbrałï 5. R2bJ: -3 (212) 6. frlæwjbàö (fåwå) 2, a 3. R21 1) Eåèäccłswïøx, 2310): Láàłmåmãžøñzýrææïãïëo z) $LícbDã'.0)31št$1:13urC1:` Elžlïliiüãšïãïèaíãbrlšlaã~ofšo R22 1) b 2) a R23 1) izžłžãazmvcz; åâžntšãłüúïlàïžåš: črbïjcwfåš. Z) ãłšłièøcłswføi. /f`/5'*ž~“/ MbÊIAłAÊOÉCCKÊÊCÉÊ-łüøïhäčøa 4. R21 1) : nøàtftxłcëbïłzł: L 5 ôãbããüíåfå. z) : nøiêžébööãbïėãtcłáo 3) 5213220ôëïrvcø/ kacwwVėøãłüžnåírxzøatłra, R22 1) ëønAadšEo-cúãïacuxëbãígęunàzöøcãàanö. 2) ÉÂJÉGCÊI-žiJ3%ÊLTÊ~ RåWJïJVCHRHHLiàIn. . _3g_
 37. 37. 5. R21 1) ïEGi-łåãíñãtfcbåïãfcøffôöp 2) 7": ( âk®ÂbšÊÉOT`ł)5a ÊSJÊÊ (šåïñïëofcøïččöo R22 1) íERã/ uøzkããrbnàïãiàïåwbšãłn. íãíyłpãgołcøfčaö. , z) Rommøzęwøaz. ëøñvèfãzliłgãJLïLtžorc. . xbuxzøïłzioruxz, øfčaö. 6. R21 1) łñ bfcãålilšlÊïïïlvåëÉLfzł/ *Éxbüłïo z) ôÉZOD%Ê`É%UJÉłíåäïčøúãíålåfččłãbüãïu R22 213 7. a 8. b 9. b 10. R21 1) 5221217321 ãlêčåñãäøcrkåèâàràłžxhrałsviëłčc 2) Êlofcł: åtcbižãñïëbø? FN/ fxžlãOïãfč. . 3) Wæbsúłãåãøzãdurcłmlkžãłnñïza/ *raãtwitcw. , R22 1) E21122øíà=227ä>o1m3®%č7b>ø3. åtäunžâãžâccóurdãäžłãč NÊTRÉLWEÊ 53). 2) âlžløłñïøýïłã/ AÊMÊJUJ: 57337573! łžãbâžzïöčag *bv tlížïč / T*<å?1'čo 3) ? łïxžüåipïäbïåvłno åołRIAïč/ Twårfčo R23 (213) 11. R2 1) às$ãbøiïãñøčüàüblłöøčx łzunöcłzm Êãøcšãłłöłöøcížłíåäøcã ž-øbłšzäåfïo z) ? vi-'zuøcyããøx, ?Eèøłçaøbaxøñlbx ilxøfcäbłčåžhnïcåøfčł 25.,
 38. 38. ME 1 1. 1) ÊCVJ/ Kïãñž åšø/ mãžn* 2) ®ä ®$< (Sir Qøã ®tc 2. 1) CDX ®O ®O @O II 1. 1) ®A ®>< ®B @A 2) łïëâbaėwaãëäåãłãïax-nøėià-*ë 2. 1) ®ãêLböawãėLæ>àu= ®3ÊL56 Cããxbåãtswià Êłüåčøfčåö 2) rłšču čwöł-v _40_
 39. 39. æzaä 1. ããraàö (áålłã) 3. Efrhękö 1) (DB ®C ®A @C ®B ©C 2) åilítFããøłãïJwkãïlã-LUÉF-? ÊIJII -žåłã HÊÊÊÉÊUDFÊEDMIXÊM-Êž-? ÊÊÊF 3)®a ®c ®b @a 4. åãàtö 'Êã-łö (ïålłlå) 5. *vbyýbėzö (åFå) 1. 1512133415 (ïålłå) 2. Eãbxïæátö 1) (Dã7kåøírł= Faã'c` ãčžãšãaâwváàałfñłñäøcåiåàãåôãøzłãïânïxøöå (åãføkmzaiæłlmłłhvàvifåuåføštłáâofcøžšoybwiøz. äėmïaænø ëčåfcåčłøłłãålàølåãäøcøł/ :TåžčàzöIctrofcivå CėããžžzååaâwvaåatIãlüãøcåâãžøãfičãtcãåïânïunaàvïžëäöłcm: m ïłøfžãžtbåäêažãbïäofcfæå Qllłłãęłããłlàøłäíjñä äłtžøfcåbøöžã-Êä ãłæããtäøcgoí. maai äãnæ: Z; CÊIÊIÉÊÃTA/ zbï âbx åšaæuåãėáėëų łmcfäüLėözł 2) (Dłnvbšàgozøwłv. ~bcøunfëâčlötctcbłljza ®ããLuxzkøz~o Młãbnrnæãïę ®łcøziãtrårcàøâr7bšbnïx/ :oręørėïa @å')7"c uzh -Aøłłäåiffïãč L'C`%` Êåïücłãröïfå' čžbãåïłnãfcłnłzäo 'mit, 3. åö-Éåizö (Dêaø: ®øãåëčäãí`rbxfzLłï ®%hüïå? o7b= b7"č (IDODFãEUCOI/ :Tžâôłötcvåcbłtfc _41_
 40. 40. ©ã1 ©TÊÉEöTLIöÊ5 ®ããLuxzkøc ®~0æMłLT ®rä>ražsäcktiåunłäunłï ®å ãážàcmràšfäzęvfrååïwãfcuxaäoïløãï 5. Éãbękã 6. 1) (1) ? łfèøłžäiåøzýrvžėåhłLfc. , čfšipočãVt dsúïå 'Mrs, łnciaïåäøvævrwc. łnbïäowbxøłvazlia>7r~y~ya ytcãäãžãêolöøcübłLfca (2) East. êãwiãłvøzã-ràmàr. fAfcëvbšžïsëzłnèłãzaüëíFåøcøàã øcwłtfzo Éäãbwå. Ełiåtcýtm -EI= P< : łøzútb łLka łh žžomłccäëãėäøxöccrzbłLłc. 2) (1) ãt bfcLøâłivøi<ïövtxöab= o lãšlofczktc, Ałëãøràíumbï ëaãnruałï. , łøfzwëäåb>täłiñäbšwä<tromnłï. Fėíãø lããibïïšci7=7šzö>b7ä= åf` žsãäøcižlåãëvàwïč r. ł åüãïłnžïc (2) ãn bïctølãïäił"öïbcköiPo önuazaøc. ?ãïėïæïa ãúãväfëofåłwx. *Êøžílåïñ iãziã łłwèmäbšiãâïuałï. ? vbwjbàzö (łålłłå) 1. 2. 3. b a HEI 1) b HÊZ ïåłłïå 2)a . łišl 1) Elzlrãšèãíãïaiv` ïåïøåüïíaåłiåïžb-Étpłnu 2) åłäøazłr/ xøæžãžäėuat-ú cøazłsøxåãäbøfãaãöa EEZ 1) Ezłsvãžłžãèsžarėx žłåïa: aøzøiäøxöræcabšæavzpäàr< fčãwa 2) åïi-Ełåížžàšhf. ãłãåøiãlžåàcãüàmøfčo _42_
 41. 41. 5. 521 1) äFåñïãüłčúłl-"K ? åløäžrïãhï å fzn 2) kêrbšiáö<øconï` `ë$øíššãröïãłoïžfcg Waz 1) ažsvøãåžêzøïàãöuconr. *ëčïæúïäïåfcc z) íåãbš%ã<råzzon*c. šåtbïåvöwzüofãfc, 6. a 7. b 8. b 9. Iiãï l) ? rčfšnbïłłhfcøžšoú>bïtí` Êíłãłłåãøzãäłčžàëofz. 2) Ibïïñüñïłøłå ïiéšfsłø; 'e100mžãàzofcøžžrowbwiøcäłâíàłúïtø? šazrtmfz. , êtiãłïłtåłãłížïäñfüäïbxčo maa 1) ÊÂVJÊÉTÉIÃICÊÊÉÊX 5 lčüoïcøčå ožNHC` EIZFÊÉUJMÊÊÊÊÊÉÉ Lk. , 2) ãýívãyyèłuefãfcøžšowbwłøg Va$y7ï5ęł: ôz: trbïLf: , 5. MEI 1) Eš-ãłužłiłíėb. *i-Vfxå/ m *øzčv få/ uträ rö/ MMDEZÉÊJ b: äïåïöñłãł/ xøiãæmåtlžlžłíãúïhãåfčø z) Mãžøiłíèb. 7+fL` FUTVàłK šęvctsuwuaàørxiłiåãrhëëzë øcããïza. IEEEZ (åålå) I 1. 1) ®O ®>< ®O @O 2. (Däïizïbžããłų 'ñlãäkúfåtåïlcžãýLfciznèa ãžâøôååøwxïwëãncïnxuz, ®ãsäøfïzz>èršruxaâïäžýcwøcãora: Lun. , H 1. 1) ®>< ®O ®O @>< 2) b 2, 1) Qžlàlžàö ®øcbwm~uxæ ®øzonf @ãï*ę>>: :u= 2) b _43_
 42. 42. 2. a. âåäzâ 'J 7I~ (få 13 ãåš~å 24 ãmšåã Eúåbxbrëzkoïàxöbłïäh [LLlEEIã/ uã? ) MEE? : : Bi/ xk bx žsíłïžiåäåøzłãłàöï? VVFZ 3 łibk jïëããčÊlufblàrñïå. ÉTčÊNt-_čkabïàt/ :Afôïo E ? I łöTïúæ T. 5 Lïbłnïbbiłåbėêłib Ltxivïåãä< čäLblLuåfčl/ s 5ÊT01J: (f'ł5č/ xfčïło v U 7: : UL m-Azę--M-øzafofcbvïàa. IJJHÉí-*Élïï 'cut, čCčTÊOÊVDÊÊTEUE. *łvrxã/ m Infäã/ vøãfãúãætr xE-å-*łtłc/ vfčof? *łvrx łöälxfčã". EIZISOJÊÊÊEÊTEZFÊTZE--í-ïčükf. wæbtväšå LÉLTcHł" ãö. 759114): kbãïàlužwžíãíłiív k"5l:7b>---. Zvï ł kïnžrčkåøãïïira VV FX : "Qlïêm cãåïca, słèïs rååïås eãñäãžaï Êãųïhøf räöAčiãåbvžäãl/ Tčw ošb. Êkofšåłłäfłnbäčkzåïhh-øłfüäåãč-øï: kTTo -' HK: Elïlïååiïíoïzåv rãęöFïlčtiïãšlččJ Ofkčžpüo ? Si š zkbåvłãuaäáLfc/ vfčukï cøãñ. icãlšiaïłszíåöãaaciãžlããú= nï` łøłãłãfãvšnvñorabufłcovãöImiàk. v 'J 7: . sn/ m itñlšååunfïrłn. E ł TLJNÊ. bïcLåiíålïžãåöíx “äokwøckàaöło Täbýwkøf: abvzcèñ úíwöiPåJ oíãołcræ icãrsiø: rim üwzx/ xøfcæbø: ?åtlåàbàofkųüøö C. k ? J 'Gïoïg å . to kUO< D LÊJëI/ äł Lk. v 'J 7: Ãïšøiäöwôãlåkàc/ ųfôïžm Zï ? I “Aøtàãñïløz 1,7: è. čkfusuxckiøiãåšøciãoï< 6., àïãłãłløi/ køfcbfč bïtmłuu "DTVJöÉHęÊ/ VTj-o - EB: 'ek łøzkbåžicålłiæfcnxø: "äłãlłilk®fcčbäčüfš7ïløäb>åx In: unøłöžzïnxm OTHOTIAå/ xiøï ans/ mix. , *łvłxz ãèb. ÊÊIZNCEÊÊIALTEJCkOTJZ(Ãööãïlžâo *Miäwłgøžëã UÊNÊDWJT` "ÊFÊÊÃKÊTJ 01.3: (ÊOTTCÃ/ 'čïo łhüå ÊÊZÉL ÊÃÂK FVVFXÊÃJÊÃI5ÊÊTÊ7ÊPÉ` ÊSZÊÊGCÃSÊÊÊOTÉÊÊLTZJ 'O 'CÊbïVC UO< D Lil/ ki. ,
 43. 43. v 'J 7: łöłöa ÊFÊJ bi “ÉÊJ øãïžfłčkäofïzølåao vybx: łö. Êlåłnbbàväkčfïlåüa łnałpèm žnøfzzruszbø-: Làum bbwåübnckøišëkkfå< łöbčLïča/ ų/TT. - EIE: ö/ u. “Fåux-Iłëýøäïz. Fãzbųrau-æøHüJ oíãłnžïipråiłâ. E 54: 335. Êbýłlæfcio kföł: vU7&#*/ I~7~: aim uxrdãåãïn ãmåã äøãàk$iæïïñtæåotbxöã [ïł-t-*øa v 7?) Il* III: *iaw/ z dx III: *Jr/ z ljx JH : væv: zjx JH : Vry: /Jx JH : _vv/ z dx JH : *iaw/ z / Jx HI : Vry: *ivyäbúïlžlžlïôčãžLlö łåšofcøłiEIZIIODT-Ilfïbïåøivüłfčofc/ u fč-DT ? "J/ un flïfãtMłl/ Ežobýfcè. 'ïåłíïíåëšåæm oTøë-èoïíàao BBE vöïžhłnfãååñiãžïüåf. łøłïæï łiåïOÉ-Êøfcbfčø łö. , "åãžãææäggėu ? Ty Êübæčłno Eluüššfčofcobï? ãA/ Aøiããâåeãłšoïłnöýñâ íEZñïãžE®ÉÉX-÷1bk$Ê'®MÊKtHč-9T Inöããa aus. , bkñøãã? T:7'č0DIïíÉf'ïI"U~%>7S: <'C. ïñüüwízlšžàåöfcæbzck ? vłfuxýkuzöšlc ñwufč. , łøłïłãčøbï VïIÉIåSEiÉQQQJ vrcåýãíüã. min $ÊÉÊUJFÊ<TÊÉ7UÉa 'Ga ? Êåčüwñïúïx ãvžvíñlvłrfłøtüø? öö/ u. ížkëílýtfåãôhfčø 5,5 lv. . Eö Lffåeålłèimłlýãnłcuso) ? 350319.. :øãtiãåzzzlïøãýc ãčãøäžęæýuãúšæbs Aäøiãåm íhãn : ñöåøíïïžłãøïalųfčo ždåøfm? Tåbïk'. Êmłlýúwåmüïååhfcšłšãø/ kfåñbvàfc/ uïčo ïlžåłiããlłãhv Ê mlkåíøýãýïäøžïåøcånïbãökfčg łnväåãłšøäšãbåmzvžm Tzoïbïrïo Þ-ov łäłčkunãiãfčža. *NuoTåâgåSEå/ VUDÊÊTKÊÊÉBHTVFuxïžãïãï: køcüëøłufčlïkï
 44. 44. zwasâämnölvtctüãlëšøcæãökrčo IJN HI: łãïJãcf. kWh/ à? VW: iåøcråüzæöàâáæ ååãvwuzw*ržLïuxöà1z7orácøłcztljèö Mama ? Ria üãxffšïkfåo äeãlšøãipuæłzcãæžrc. riflløåãof: üłïlztėbïzuu oTãÉufüCÊö/ ufč. . Êãøök, ãåãłšúïñåccšåënt ėöłåažmkýãofcrėøkå 7ï/7ñïåžãžbïÉHLTEüWZa/ ufča ? Ein : FM øfåxãtčüoïåïãlčäofñoëėèöAfrika. , ivbwłö. rare. , *ëbït ïãèmłłsãhfcüłsvåãøcæäaov: kzbšzłíåøcãoėvzęøybxkñwba åzíæâöaarsúto dx JH: łöfčiàt. ãłíåcàłnkbúhøfcà. vłäåâäåščïųvöïbàbnãm 'Cx k* 'maw, HE. , žkåãøíñłãëêofcø? *jv/ z 7cnz>sza` TVFUXYICÉMVCBök ---- IJN JH: å. Ékokíêøfo Êfåłfãbvårłnú ÉåšTä/ Jčøäšžråo L: - 1 `_. łi X' Oøçłøoåøwø Oøøhøöøwøołøołwvúoøhøvønñwøołøøøęvøâø å 'l5 å łILUDÉIuOJEGZHååÂIÉbNÊLNtLN5Et? ? [Eïãlåiåk UJN-ï-ør -Tl *Häžt Eã-ä/ m ëxok. , ørnzvvä/ m 5 tøäøã ã-*čïu Eã-ãlų, ztè. FàxvymëJ ãžïtłáåšñømuvvñïåvï, s -7 -: uUèbãLT. , sâ-kEFLłT. łaååïrøicłwvłzxèfñoraàbiï. www: LàUėbłLT, FÉXvVíFÊÊJ oMzI/ vwcï. ęköLhtsüunnrcLłïo s 5 -: FÊXVVÃÊÊL Ešłłžålžãłêäåfïrłâo EP N: łö. . łøåøåãbs łvløãïwižñøžïåãålâłiàkfïàí. łzbvv: už. . žäkuxžčøãkmšølję-åôbłü/ u. êóãñãñïlłïlààøfčlłlžè ? TMłïyüïfłyæåäïfžläsåłnåãšåtïžsbÉïúïø = ł= N: ørzwyäzuøzêlaazisørtïiååaàaøfcmazalæenłcøvwïøuzaw*- MííłiãrøïøžåšvvvuxèoLèèžs/ vfïło fårbëímïåøzåãïêåałåäà 'cøi4zul7yàhø7ãcztłiëjxtxunvtcu>kuzö: kvïipàa ørwvv: MÊWFÊK łlutcjíLfcåøvbiáãbïił/ wo 5ÉE| LT37b>HłUÊcU łïvbå _50_
 45. 45. àñvåcizæãö J: "J ? ttliłïãøzäbfåhrunš-łłho s 5 -z *žããíx *Êøñïàïåëäåšžføzøåk åãëãåãłïãñæíàïžnipbłïlžà. ørøwy: êöfåofzåłnvnáxėïúi. =l= N: łôłö: 'fII/ Vł/ åhtàiïåbïffãlåïêfåak vzcA/ *c-àåíàïžåøýcžtcãèiå : frok :7>. icäazäłånf. łíàïzøžíãåãvmžúdmïcł 5505:. s 5 -: ięäzvrvzpułtãanxzøå imo; ïäíïïåųúíãåfïłåâa 4 21/17 y: ii. , Êžãccøiiååïåïžnråzłtäääzłošëł o“C< šA/ ÊTJL, s .5 - I łöïïiv. =I= N: 45:: Wkäłslïãm zošłsíåãv, łmïzø/ ų åäåbłàłmïøï. ørzwy: ui. Huäävb. , fat: Êíłfãöøbäbfïúï. ?Eėøkåvàuå *JzuåfšałøiàböofãbhïåãLk. s 5 -: ?cövïväų -ãtsfåävcafcurėïàaia awy: låbiłloïcå. :ODEIEL å= øf$Fåk%ã*: àl: tlíč/ v'üï7bå hàoL-å unžłå-Aøbn Êłãïëbäfc L å 'ê' J: . E 5 -I 71? . lzêLbn/ .xčïñn ãås łsåšizüžïfåúrłžfuxfcfčšł L J: "J le : p H: ztsåøcžsfãusLfbJbôLvn/ IUTL: öín, 4' : bv y: ?è å å/ VTTJZ; å). ïäøžâwöïåï, *è J: o kåčïíïLblñ'. L ii'. 25% 517) 7.50: rjäãž. 'à H: 85%" 85%. , ik: øëøãkų å 16 ? aš *Êųïøšbxfâàt [Êzkjïžøåïãfl 1797' 5 Ãłïčilöa Ê ? ki : łååiåíö "" "a 73115: k*öLfcø? ïsãvkwuęàrnxo Ê ? Fi öA/ x Êłáł: "" "n VEEL ^`47T>Êâ "" "o 17971 im Éåi7>-'-$Éï? Ê 7|ïï Éë. ÊÉÊIOTï/ *öbl "" "a ^VPI1IÊ7JUJÊÉQ"C. U-9( Uåãoåâoïchfčc 737 '17' 3 ÉÉ. UO< 'J LTCoÊJÃ/ É WÊÊÊIÃkTčÊPÊÃÊÉÊTÊÊCLTCUJJÊPčEOTCo _51_
 46. 46. 75973 Ê ? ki 73971 Ê ? ki 7311171 Ê ? ki 711173 fåö (Ezïkcöfåorzàza šïãyãvžiáånłñ kLfcè. Êväwååøcãã ÊÊVÊUÉLTÊTÉ. , ãžibfïlV/ Fn/ ãíofcåxXU'77'L'ísU~o( Uižo Êëofc/ VTÊ. , łöłaofca). łžvėbízàïøi? "J/ u.. Uåžłïofckłšbłk" łntiiíLfzzküvx/ ųfčø Fååøiwfàa ãïra>54 LøzN-úïåJz/ Låoèoí, ãofcøíírbvàcøø: ---- žïãłcusñåšfčlo ãoraøa jębłiøïžLvtzza>orcñbłfrłgñ<ã= høžunfčxu i) L/ Vžöãížaf: 'J LTT: 'Bv XÊTÊ-øfclfåïžčłna łäžu łnłičñfšbïł' ---- "o N47ã^šłëoïñoïcès fÉÊIKZÉFÊVÊDUłJWIPčOTQ ÊÊIIã/ *Wf Fi) LTtcInL. žåsęãøüłnkäłzłïåoí. łsâúïøäøcàšhłčàzàåôo Gži/ uk: äíäåïniø 5-AAZÊFÉCãł/ Včãèíàbfåłnłaølžëžåcløo rmvėbøøãžàxöJfsxo *čłnzræ ---- 35-26., Nxvñokbýøíėkyłnołcrzėë. (J: < i LEI/ VG. ?Ek žåãïäv VVDLJMÉÊNJVÊJO *Lúïàšfčúwåo 5,119 čåbbïköa øâøęhúnonhonęhoåoøułoøöųkęłækęhúoęhúųhęwęłnñmúųhohohøhokø å 17 å Êaöåäñäfbhfožãła [žmæãøutžyàvu-A] *łylvu y? : FX: y? : [II X NH , uns s x N XII "ft/ FX I ? Vïz *Uñ/ FX: s ` x : lutcäbio : ñmiýüïłxcmiïo l<u>àoLėëu>łLfco žsýxusåbfïža, 250), :ns žslïlbcâöiblzïöžinłovfPbi-łł/ uvãï. *šãlæöäöïo àöbväškööàïxøiå'. UJ? : žãtmhfcłčåłï: då: k"')%'#s7b>b7`<7*5ãu>. , uw. , äêłbLłï. êmižsñëãæøkcô: aäåïšLïïłkãłł/ uo muž. , ftïføàšipłłnšïžł-Éhbív k"öïžïïłãio< büâof<fčâb>o aäbzbïköïàfwłï. . _52_
 47. 47. E : k: "fï/ FX: E 1:: *łvrxz ? th EH: *P/ fx: 1:: : K . Cvälčžsłnfo isíàäbøžsiižãøüvrxähłčão TJÉÉLPÉcãIAa C/ Vlcäøio 11./ maai. , ãiçä, uma? Gå. łö. 'èöłsãäæbhłčåa. öãøctxcøidzäwzła. ýïåuxøãöímžco : øåzłvè líñłàłufčcłäa šwèbłčàz ? Ełbvöïñž Eïaøcz. ãžïã. Hmm ãrïáàøãåfãàa? 'Nu, íøíæãvfëøfc/ vłčø Êbïłšbnfcø? _I: $Tča*až. , 'ïfVFXåA/ Iiãñåï rëtàc/ àmïwbn vbfcuàæizvbšísüfëãccñ< . kö lztoïlillöï ---- łïåwba 'ñøiýh oíãuxürbïłaãžiuvc. ïåïxñbãvxcažłâłnłbö/ åxo *tino üvrxä/ v. êaåøazłiøåãvzę/ vøųú). lOGïEÊLVJ/ ulł-Püłn? žèb. Elzlïzcłaèhvavbuaccz-. L Elzläølmâæï/ ęøñãèåałråvxęuxauxołà uakłãoï. ãÉšâLTZaA/ *čïg ? Ek Elïlíø/ Jxåïñäzcåãoïãïh h. äøžæ čtfcãłåïč/ dč. Ésåčãhïbïåãlctč/ vfčl. *xžx åäåčã/ ųiøïåiüo), åëíàã/ włãíïłïbz/ yłčø "øô/ u. : łäåčä/ ųbàütbnàí. åäšåbøtžñøbųïäłn. Qiïofcå. ååm "fVZ7~OJMÊlCE<Iu'C*LJ-ų Jkã" *fwb-LTZ>®? ž5l3ãlu%>-Êr'*ł'è0)čåR : L-xacxorfcmåėk. , : öåtãfèx GME äøvaëJ *Jíïïãïłfhïfc/ ufč. . 'N'l/ èłč"U$Êt1/= b`ł`åâ. ? Sunt ãrsuãluuâãuxoLxecüł-yžJ-wïbåöàz! J: L` *Êôöiøn ö/ u! uønñwøołułoøułoøoøwnųbømæwłøhøųâøøųoøøųhęnøhøåoøųwøoøuñc _53_
 48. 48. Ê18ÊÊ Ããïàïfcčł. öUJZISUJIJJIáZLXOTL-. Lïflïlüøl [vv bã®5"»f: “/7"3?vä-V'č] urfa: '7~7 l~ : 14:17,: '7~7 l~ I viva: '79' ł- I umfææ: '77 ł~ I uxfæz: 77 1~ I vv l~ I bråïaæ: '7v I~ I uxfa: '7v l~ I Infö: Éóhwm čøåüžłåčýïłfåoïšfcvåyïåžš. Ečôíbłofcžpüa Bëízuïøåãøclhfcøifłčlïłï aęæcmw? LszoåwöíïïíPäLïčåï-ło ZYL öofn àöofzo àaž. Infãs. , 15:9 tååå. ãïãčłutėèàrbxø? :Anïøcfdãkãå igęwfčåög öáxCøn-łz-žvvïàhžlxåtlïfčłí-Êëłmàå, łêïłcã? ãøa an? łhbiíïåíłãłfíłiłïbïåøfcåøüøão : nžãöfcüza âóøcöøctłarpmïø. , łêïànmnb ---- Liu>šzsbfšãbã~ãł>fšêoïtcu>zbomuaoøíwööDamian. , raat 1038111115žsšïšmėàíàïiłãlłëfžøãłnłabíuxoøfuaøàc/ ųfšbøu łøãåãå. bb>67kb= bšłU÷>tcb= błł*---o ïšaöëxałãïhtf? fiwfcwàåëfålýudęvvàmï, :zacågšx-A-æãøm. fñjfcųko åèx Êfčoïøäãäølu 3)*/ uo ähłaýcåïk : łtïzaåãfčžråøïłzvłzbxíx åëłãíåïäêöoï : łøcüč/ wtøèäunø? 750725. äuzñuofåêïłctãöiøšuzuxàz, Hmm *hofdatum mum fÊñWDEÊLCíÊčCÉOZPbLhÉCI/ äbu ãgtcfcčł, ÉBODÃSODLLIGÉIAofUAfIïJÊWD! åâãbnåłïłå/ Ułbàłn? łhłcnłøižšbïãöïåč ! łłyłł). .sJč/ vfíbtcïnėøžtłotbs fcłčôïñ ãñžłčfčlýfč; c fčłnfcwåłiëãñiïšühfčio %An: c6:ã'å97:c<f: o*tu: u>1i%>*; u:! ! fab/ v. äxałãunàãäfcafzuu. v= favbšïwžjcšøc<ršøïcèøàx< błöloïčåïo 'iš/ m maa rsa/ u., àsvžcłcøãö am. _tã5tCłåTčOTCłÊ>5ÊiJ= ccøãwbvàåaa łöfčžao mêãøaëhx rnoLuziãLïãpuköa 51% łöåa. , ãë` âšøzLãLxö. , Vøryøë. łãuvúnš? hęöųkęwøhúųwøhøbøhøhęfųkęuàęuøųuøfnñnųóųóųâųöøoñoøåoøñwųä
 49. 49. æïeåi *sxoėzãåãåtziàtbłïiñ [žížãåłlãñ Ãfñšãtiýłê] [JJ III: ã li! lïl á ES LLI III vaãy: äúł `F ? Vi Élâęømnrïo %'Eltã: *å“ãA/0)â<ÉKžÉÊIÊB^®ÃÊBÊÊELTàYå ęøxtgžñxøfcunaäunãïo if. fšłšãøàšåwarå. 85:6., ma, ãłšãøãvïu šâh. Jxžæałafköråftæiïo ãiøšãëñšøiłw âãýcžãålåšfããüñzäëlłïłæbíãłcëæàsšfšłšrãų %o>íï<à%tããb žłüžłïšïłžlåuvėïł) rš : utu: łãuzł *L 'cash šýzøc. ÉE35E` ~ãæmuwit äïãłnï. äïžxäzzzwvëlãll, łïüfč. vüøłëíïãëtfžslnf<fčâb>o 13%. ÉEšlä/ 'uo ãEHTï. , ëøiããuñłvwøï. æøãdïåwèlžãvï. žãålawöęh a Anïížãžäłnävłräafuxö. Làlløxãåljbšüžlžëibïåczøisãârxw$x ãâšåå złëäfwæ łhväwåłïåvöïäíåïčøfïg äuxcäwøvzcfãbï øłëåšwiüusawö: HžåâråaunrøuuvėïoíããøiãLumïú> êÊÊLT<Tčåv>o 'NL : nina åïxėëøcãtžmwłïizš. aöbärcbøãaäsãłrmirzca fIïI1b= Éíłč7E-1bïčà:5tt: åëåšbï<fåãu>o faãvàïfæãunm aa) *rłååi-biløfïålücbauà/ wü-ïöàbnivł/ íUV-ýfščåïöbcäb) Lłå'. :àèívàłłããłłãłbøco vaävåæ law. , Ižåïzøvaãwėï. äxoèãiåãtcvàzbiïwbš. åøiããlłšfž cznaïvray-'rxbvãäLiLm žñëøñårsofzoýö, øiumiæft fčvzcãôłåoruałLfco ? in ? so-cm 5151:. äøæzswmc, m zàïx 1~ v N-lč. ülžlbïał-? wa FE Ixotnbïuúïv FUDÉFGCÃOTWO fziöàãbïLłLłco fåiøï. åžfïorusč. %øäúšëëëãinvcwzu łöłåšö łflïífčžråéthžcbãuže naby łíębøáåëâåšfñbø: łvävłà-fzrànxuxätäunãïo ïãñžãłšømïvïø æøidxžävłnàãiåïãræïíåãłšbcuaãwe. *Cłúïiłï äål-*Êšł/ ?Jã-tcüofcččñïåöbł-É/ yo b>błå>åäï~llxłâbxfå`o É%à>ä1É5Ê'~žïž. ëïãäølxlåïøliøøłãäžåšłloïłnčüł)DT? ) . t 75 L < : EEN: L ii'. Eåãłšør/ šzrïo *Llãïåïëžfžãàïåøü-? łløöčíxoïłnłLfco ïåšødxmžöłofåb>ï<fčäbų Fäał. m ? frfïrłłlėbïvàt/ yfå'. 7st äžftxövàu Fýcstavcïęk. , ïAėiäJãrcvïvbwaJa _55_
 50. 50. Tåålãïšåøñžö è? 'J fcbs/ x/'čïh' EK XÉSÊTL J: 5 im Lu : r-: æ-àfzãeæãàý-vsiłaoïcxöíx ãåwbšzåãłlãłšøfšíæėíæããlãiñbñ vbïnïunåłöfïo 'om ëuèžvåøã. ãžãlšåïáėvnráèarunž iLxöo æzo 73:1!" Elãišïłãëëñllčötãbnïaæïïb* Håãåšłšãv] 4'- - vuva: IFEHL žsitLunł : a åsãëñžusrdåå'. öbzäïł ñ : smit AKCHf%4z*/ &~o>4~-~)vv; ł$l, ł?o šèvã-øiłäåãåš *Så/ u lcłäžhlåãëïäåãłfâäïbxfcłčãłfzbnłšoïå? )łLfc. , šföïlåLhämbnLłïø EÞFBïLI fúåłêvå'. łåL<žsãhLãïo 4 - ïãžłãbntłn/ wėïiàï. 7114970373123. 72%. Elzkvmłšžãxaökab ? UEGTÊTiPa WEL: àibx ôãúnêžšåèúâbãužo *Gïžvå êåøöäàïêžãucuvęsãžãåã ®ãã®5ã< 759%: C čb)åi *Håüčånåłãłčžåêã ł Lk. . łüfłãëžiłâbf` 2005išøvų:7iiiãišããšilëjęâröazlïmžêfzøzaïãozzwłvï, 4 - č öfïžv. ÃFÊ| åïLT47b= HT1š7Jiã~ łhinèbfvbųfšfšãñïøc. MEE. Elämän. Efxžžï. vak łöfėïxïnofcàröïłn ÃFãLfcãfñacóčvbíãïžãšüïthïbł wa. its ł-ñszrzøšöøøc3ïàtnvłpbłLfc. ñnłsłh sàøáłraoyåü Eltcäíëøáëuåïžãbłfcøf` ? CY öłLLvbmfrčïo 4 - 253% čöfčofclųfčïåų. ïčLTÊãETET-łñïãä åsłšäåãåäłs ÊUTSOÊTL J: '5 h. , Eie/ HL æšúïäæãofïčåøcãałäLfc/ mï, *Nn Ežfåuxłctfcaøz. 31,: .. .. . .o 4 - łöTLxôåa. wñšènrElzlsvøłžãæłrcbäåãåkàłãäåïšåvøłžåø; žsãøãåazxė<åorura äluàzztusaæfčołz: aiptmzšï. ãxffiL: mr. , šïñëåłčwčøïzlôãâfèåoïłibäfzlxfčïúï. åëääëøšåëåèžm *Êłiblïãö C”. łzbåírofrôïo ÊTÊUCLTÊKTCOÊ OTLTCiIï. łhžmå, _55_
 51. 51. Ê'<%.63136003)ÉGãÊOJÊJPIVCÊÊiFÉÊTLfco'čåJïã/ xfčñåvłbv) 'czbvbïãåtiãžtxuxl, ---- 'åfötiãïłåmãåbäbïãïło 4 -z aa. ?cö-cïzn. łmcłfcb. Wbïúïłłu auölåaååurãænxävïn. maw: ii. æaasøaäzznsøæyàž-Aø rzrpbu acãfñlãiøšäåïãžzbï. u: uxãïžiãAfMnłLfc. 4 -z łövïñæ, aan ææøãåwatiøcrzębrzmaãbnrza ams: TF/ Hxžåhłïžm Ékžrn: łöTïhã. ëåø: 18ãT7Jw/ *7ž%okčã. ãáàøxłłàæãbšmån 'CEwíLko Ecfžx Éołc/ Iø-Jwiåôč. ÊEÊOJÉÊFODÊÊÉÊ%L. ?fšzła 'Fénzłããøãłêäžłãhñcbų, ärïmíäbłjcłčłïšñłnànê Éåãffłłãoïunžï. 4 -z uxuzåsãåžuxfcłčžłLłca Êíåøc. ññqåLï<hïlłïččęlããs žałïžâx mxwrvøëäzuaz~ã` älããbsLłï. BMW: um. , : nžvåïèxãlžłøbýbxčž-*ÉJÊÉÉÊÊOTL 'åłcêlbãbnččôž ãłãLfzl/ Včïo FBÊJIåLOBEIALÉïO 4 -: âstęaržãėwåíêucuxėzï. êlžløiããñtåäłłšłäåčãuzäžsåšžöbžvï łöäåïnłLfco äkžäLt čëèčł. äDñïłöäâñnłLfco Oøúhhøhúłúøúhhúųäñøhøhúåkúúkøkøhøíųäíäñúųhø å 21 äã = F-ãøzãäbxráæsãb brzuxtãbxãï [Hmmm 7-7 7 žãłvžvžržzïrå] VUT"U'. `/1“7J: $LÉ`ÊX ? Atàï-ýýzwzæ-: öłšzhåâłžäo: 'łlåžłêoïłnï Lfc. šłëñäšłšłiłíøâłžãøzounfåïækžäwøfšãLk. . êlãL Tïïñvêøïäžüè-ÉT Fåšxåwzvžäãlö u èwöäævãïãñrännactë žHDłLko *Ent EläiAøåłiãøzounïâëüêłłnâfčłšunåbüLłLfco ZFEI o) i å èbü)%ãêï*êø Elzkøâãx 57 4 zvøłãäłrfč a : anna Éí è 2 9. ~7-'- 5' øzšö v= 'c#s%šLLf: u>'łFåu= i'9`o iii čølžllžč'ä<fčäb>. čhäàz. ÊšøłOïïñšlžâsoíñfñžpåłfwękñlcïłlú LTÊTCÉVZÊTÉOJTïo úüåzooôñšã 'ÊÊÉIÊJ ø= lïtcãgzaï-'-å7ø~ø"cï. 5åb. :( lkblał( irïhlaà( ÊÉUDEDJÊKM rWÊJX VFPÊJ. "WÊJ ñïåóbiïo FVTÊJ č-_øiãíãfžüžnê _57_
 52. 52. ãïäïö$ñëbøåšøc k. FFFÊJ č łiäãvåcnàïnãšfïwbi ãåãžãäâłäêåäž 'cêäøcïšãïêâøc aw. , Wånàux 1~ *å vàcèsfàãžïa : a. Iė LTrFPÊJ 2: WFÊJ UDTÊEÉÊUÉOÉ Wåïšílàg łüíltfłï. 7.0375 7 ê råïłãłšílæ bzäžã Lïãåx fčãuæ, 7-7 wzãråhö . k 5 k: FFÊU* Êžėb-Éfcbłíãøi 1981 Him: 34%<-L%: ., łnøx łøëėø 10515758 : ti/ r y mm Quinn: 42%ø:7:co'cu>łå'. łøłáėzñíäøifæøłuvė, Qsirøc-ãmæ łøøäã Uñãixuzcãtvcuxíï. , 2003 Esau: 44% a å a a: Fýišłšíłm vbšïãlur-unšï. z : T'- omkæu: ui, WÊJ bïbfúvłxiøïèžłãýwfbxöø: šnbnbnb 531 mmm : sê Afčwč c . mt to): a øiłëø: “FÊJ øł$aiñãlab5č a žíwvcunłå'. lxhz>>å` iãflí. FWÊJ : bïíłkžžšêflfiøłiååïłxtèułïėrbïhsč łmxz ãåšczåäbïčåãøïłäãvàïję å (äåäøb b LTMZ: : aøbiåaáłvzpb uxfcfčbïč Mål/ rif. , ę, -3 mfm. t. øäãžžãLïãñbctofcøbàãšłíà-*Afåšžïö FmâJ/ knzøïłåã. ãžüłaoråãëãtxauzö: awbiėnzęwèorärzatøöãri. ãå/ Vøäãžãï* øišãflïllãl <* ewãäłöofýâž t afin ra o L *ê ZröL x ô ba, ïlxøiålãL : OJÊE øãbuãøztåh LT b è In. F 1 šäfłaíacãäa~íäæãâë a zalãlãàh HM: wa. Iãlë LT < : ht/ ui 48 A* 39 A? Lk. łøëãvãílžl 2 “M”. FÊHJ łëãfcAøãlâvbï 20,5%. F5ã4 EEU; 6 Elah łëãfz/ xiøïlozsm oł b. šã4Ellgłhščüëvýâž ł orwöAøãlėøiėâko) som: .ïýčtžntcbnøfïo Lzb>b`äzł<ïåü>ï~ýàzl a b 1994 maa: 60963&u= A7bïšã4 Elbuzt oïłnf: a w ô c čTT. Ãí-'åøãåãłêlãlø åããføiäšïïå/ käúïýkš < 2593- 0 łïiøà fãłãt va; 15 350: twlïñczåša) 2: b Jïwtš < žíílábïåfcčãžčøTłiähäftàz övbæ, łíæzønø: Elztøâåøzåwbvøï. , a : _ öbï. %0)-7': ï1“. Éøåïłãłïílúïøišłb WEÊJ øłåbuumfc c twbïfåšïtpłïo Jãlãč Lui. łžãåãøãłbbïžšâènãï, å fikúmcøi. ~Afïã uxæAvbïår< ? ï-ofc r; tåä < Båïfåäøåïšíłm íúïøãñžžzïłäž. fccłzüłwïååifånłïo : øiötãåãcilžlžłiøzlåããfl ïwwrbïåøaæ-ęøa ÊTIAöUJTčiÉLITL J: ñ vir. , WiêIÉIøEEžELt “Fåžtšczfïlä L>ä~7bïà` ãäøfcbøcåłêëžåâfcàëłãèfłíb. ãmłaofâšžïëiåêžvx art/ näin: łãítbïlãbäãLfco làuzfflsd>%ãžiïfšb D ãï. flïvbarjšãvščãfèãbïäãbnã Lfc àåsh Li? : _53_
 53. 53. ÊZZÊE ãñłï ! lã< wa? Hsvøïüxybvvaw] IJX JH: Lu III: vvv: dx JII: VVV: van 320%. ėšåłhlåíäžåëäæ-łaozøiäö*ïnøfunwbwzïãbii: uw. , itíłëàšãłtøvcłäzènbšåã; Zøłiêtcïšck. , fãdúåväšłłšvèžåï Lhčãoïž). Wãñïwbštbn č-DTCELTÊ). ãlåãrbšãlø. łhøclłãäväï åãw. čžlTtãíï-JÊÉÊÊÊ)5lUč>Êčb7ïb>čÊ50>Tïúïo fčøłãbfčłãbxãïo łøcvbxhïåšïč/ køiâãłããñïlzïłtšãözzïč Nãvañk. Hu; äãøcæsėzøšúnæbïäiïo Mxøłäłnàšėłainïwbwèkžëäà šł'C*t:3,0007ïF3łii7>iJ>Zz%5"čTc łöwözaėfmåu s; ?Ełwžåëô øžfcaž) 65 5 Ažzmłïo ÊNJTÊÉÊÉTGÉÉFÊÊÊÊÊÉÊÊ Eïłšïå' Vi: L *Càunn/ VU -WÉNATL . k "Jim æãmæøæaæęäãømãíb--æöàzęaHaę, øun: ęu= /xeø= . äfñãb fčołøãñvåcEmàåłãøåløcžbłzøãłãrbšėnåc<*cïëïłïłïåzøšaàahlžłbà uxzönžco *cïizïåaå åãmåãłê, 4Aøłsilíãbñïllxøããacïžànëłåväiãłëä/ u ? må *ãumžïãïæwzkväà wøšrãáłėïãïëàözaøzàa Iuliaèmrãtxözøų, łnäłövïno DM). ãäøãýïëbuøcousržžfãæãämžm M: Iłžãïłåëłlsvcuxaam. åíïłfãäíøklłãėãàzàvžzłnèėïbvrcuwïråcuųrėïty* k" šlšåøznïb t: < uxørbíããvïina Hmmm. , Elžííøíčäłã? ãïãcbołãłãúäłzåúüïčłišlžèàuxfb; örbų, ?Êïøñłtãå/ ïýxü/ vväwàïüäšøtån łšžäl/ KTSHGCEÊTIAZ; zbwšvLï-? tcbnvfnčäuxłïo łøžãbfížao TEb= BÉÊf7I<HãiJïHïLD~ï5ïM>J 5 s; čwö à: b. ?sluvàcvbï Bïršïxbłhøfvžc Bfabxà: "J àzäžëïhlíuztø/ xzt *WEMTL 1 "ma, Éñž! åñänêipïñžpøiãfłãfïøiä, łhlbýłflážãšžïäLfzšlø íäłlžãö k* åãíłãbïbnfžzbnåc < 'C iš). łãhfzłäbøiïłiïåïåczižíå *čçfènïbxš 5 Luröïåao Wøłö. zoomãfåofczłnú. *Aøłãłvøàæłhkłłsàømöeúøšåfãíłãlxc unåclniJ-y7ülzabwšłłhfcłba, 47fčof: è50%žãž_'Cb= Z>7b>*ë>Lhł-łł Az. , . _59_
 54. 54. ãåÊ 3 ÃÊÊG: :fčbåÃcwããøžvłcëžã®čú>ł"57ö>6i` łøłiššøãäïúïlãå` füłïfãüčàzčzłłãño Tcïł łøčłúïý-ÊHBQÊÊ*žåšäłïčiłïåëbcüčb ł"')i7>l; tå3i7>')É-E'Anb*a UJ El: łöfïåa. . čøiãoížn ÉÊÊü: Nïč%žJÊížãžfCöšCłbłJÃãb>å Lålã-tł/ uàa. , Êïtøžfêíłãííïh "Êåêíłáåãäíłêčłnöíåüãüłtł-łnzåüž) Lhłłš/ v.. IJN JIIZ 'Nah ïžöłôêüøããžłłöïüłïa ä? ?íláñãëåãłïčfcàbbčłã` GÊÊFEÊQOHÉÊ. åtãøüåíh ïfcíčüizãyåbkłïåëñïb%ï< åłš. Êí íłãtížöłïčäïåžñãïčøx ääbïøãTåôšo čłLfłöLbrëLszöžp. ówłowuwúoønønłøwøømønøułuöøwøęwøhøhøoøèwłoøuàoøàhúųhøn å 23 Êåš Rif-ê'- ï -Âøłlàłãïłïãč lfC [iihíãållïåïãñfãæâæfëøxï-à-: yłxrvl ãėm. :A/ czëøi. ,?NH-tilibãï. ,êEløiàv/ fžøãåïrüøïíïïžzïñãíłbxłcł, w. , 7VV7OTMTLJ: am, àvøàzötėãłø? .. .uuazo avæauzåvïå twöåøwlaãvï. . ãipèLoøïøåhłvøãâøaųoæzyłipasoazväx ãøíåč øålåãbšïsusãžucuxãïo mi”. 4'yFàv7AøíAzbš7-vï5øäčïaøzævñããøcãbnëvłpbLnłøè Anbš. ãøėh êíłïæãbkåk ãåáhmx/ rví-ïïłëñscñołctä. Éiwmłmvàvïåałã ? àãüàâofcøft łhåïš-øåüïïk àv/ fãłžšücobní. åålUã4VFžV70) mñiïšætnøåöčåfcäčłøłådèmølåãåøcourcåãöàöøctbłLfc. . àvëãøãüawmłmø: Elzkøcããâhfcãjcøï-ł-øłãłñr. Iãâø117í7000~7 9~1bb D iT. , łcmiàvïãžtilíèbårååäü? Fãłhbïãånãïo Lúäł/ xšžæx ïłøiãwåøöïDàI/ Uküfčúwåčíåïãåhł Lk. łfc. łüžötłiïłcwłcã úïsåèniuęo : ô LTW-ølãłølvlųxãåãøcžäėažzànräłwa. . #51'. fa-OJE æølvkëäãöausöäzaiaàråïuęa txöäêøzašäaføclåažñäsæràïłztã ävbïã-rüâxm lãããêzz>bãïãizxøäãñvbïïãcbłLłca ł-øųnvmïàrzęofcøràïàvfå rua, av/ fåøcaom åñím Êåæaė. žačlåøãžnžłoïłgïłøñïøëäøi åmųtłiłk. ?Éåàšãåâłæłvàsałlãžlwcłãžüñčøcłãïânïunaàvifñžãčf: about; `7"łøååšë>åëlhöåłåçž~ãbïöøfcłb>öbHTï. , šñãäãłücatããân. rłutâsnãLfz. , łlxcłøíå ÉlwmñmxłëåšãøšãåaLïãåäänfcørėt ãf. ?Ar/ DEL «f*/ Fž~*/7Ttił'5TL. ł:57b>o ? åuøcaøa mmøænøæaå _50_
 55. 55. ãzbï 141 Êbłnžïo ïânøzłziłlñvzëãøååfččãbhïłnłïa ł-Éö Lfïåøàzö üšãåłčäofzøfLłöžm łå”. Jåiàrłłï-*Efïłmøïkvïo AIM: imžiíïbföïcbøcïàžötäêLžLfc. ik. IłłïëoæskmcäžfæãàïåbaųfcožããłłxmüåïałcažpømłmEnä/ vtžãåšãnłco) 'M'n ãèuãüããššáLłLm : ñLñãžãłržrãłãvłzïíåãæãøoíãårbïñbžäãłu recøcëüãłcëøáàrbïšbhïtæofcøfï. łëäïłåëàrłšïíåïėłuñãåvåïãøbłïo iwi. Afæïøzøiłnžñfååbzïååêłlãbïàöêk fåtãïø 7"J'7IVFOJT0:JÊBLPÉ<IJ: Ê`5É'C“ÉJÉDÉ~ÉAJO łLt Afsiømãwbšäzzpän f: ~oa)fãJł; I/C. Iäłfłimłläzłnèžàšztłižruskïauaíïo in iš. . Ê--u üåwøcåwaãiåñàžlãzøïëzžëixcunãå: łnežmiåurum Tsama; ãžüžflkàøšããuåux Êłænäžåtęëlæx łėøcfåíatâöcłzàš øšrïo bfcuzt`~Ao>iamï~aäñïãł1,1%. ãáàøzłñlvävėàraröåšàruaãfcnpkãø "cwłïo zïããäáôbzbšköïåuxãLrc. Cuànłømúøowowołoøwñøöøwømłųšnñwúnåųoųvømâøøoøuwâųäųmøłøm æ24äæ łłïärüčšiñïïhlàãłtàäãtłübxoàD? ? [ãøhøãëšàtžfl ãëłâåã: vvyãmàzłöuxofcãævåłïmøãñëãåãåânłcøvïbų, *JV/ r rim. , Wink ïU-Niwčãåžãlåvåãnïłnłïo Mzizi'. ÊÊTHÊLO) lãïvwfuxïłåëãïäåhłuco łãâłëłvböšwøãåäėę-*Išñãøæíåėž ãÊłÊTñ-äïblàüł/ *Fëłłnöłãfx : sãunæåãėãëwin-mnfgäøøcvc čåhfcłãïüiï. ïbfzLbix łøččlčæ<ãååžžlïx 'ÊUx Êfcbà čłãuxłLfc. , łãåíã: łövïräų, “Cx : ýłyålybiåųiøãäųžžiååłLïäøJíöåcłãUïl/ x łïip. *`/ "'*v? /: mo. , ããžïAøzaorMKøybvïaøaâuxzàdãlëbãbłaäúïlvLfc. Elzliozæžlxcwbnaøi. ãækæžãèłrcäbãïúï. MKøãñøxãããigåãv. ł-ïããåèïaàêløkzvłäããf. łfcøx-zš-*čžaaåäøcêøzžxbïåz åeâ úšvžtwčääïålåãñïàzbxłå. *niełëäïètfzbnłåøzèMKøããåøiå ëžãžåbwzLíükLãïg łãåå: iman'. ččöf. Elztsøcãžtàö łłãofcåozøwłøà? _51_
 56. 56. *iv/ z łïååå: vaøy: łãåä: vry: èiw. , Elzliørzxzöïýcúïãïx Elïłlíãčšãb= ãh>åãïãš` šàšłafañäãžëš šł, å Lk. , šlëfzøfžv 'D ølññtiãåtzołnïłn < øvãïýcãïužo łøà: '3 ? Ek ÊTåï-l/ BQTI-Xbiàüãïłnitfc, łølïëøcäíínïuarcïmïiøcMz-. t uäóåïïãbäołfl/ IT, ?nazi/ VER ååmã Lk. , łövïwbų, łnzñ łñuaöłueøcMñb. ïuxøñãufñtcawzøiækž Êfcïàržnofzlxfčïñų ÊEÊíłiP. Êfžčñk "u, Ginn. ñ>łcflxølšli^øã$fêžãïf<žLT:0)Giã"lxE0)7:f%>CM'čLf: o L7b= L. łhlåcšüč šobüłfåï fáñïüžłãøzãžtfcãúïilàüžłiøfšłžñï äfâžžzxłcæbvïo ïåfåm łëłãåfäøėtãccãåå äfñïïžåøcooł. iårãłë Eüøcøišåäøqžkšøcãbnncf. łãifłsbiï. 2225038. âłiítñmørłmziøfuèuããïaEøcobłöbtivcxbbãæt lužvï. V? É/ÊÃJIÃCåÊTÊÊUJÊÊJPÉFÊÊÊïFÊEíPÊ315 čämłïžm Law. , mijcžmiłlsåžããzLłLk. *Hłłzåãėzåcåłnëïč/ žłïíåâ øi--vøcLãLm ? mina Tå/ Êėlžššžfiñïžíñïätfcâufbåëåøcãíãvàï æzułsøłr-tm. žüïøxlžäãė. . (KÃÉÊA æååäøåłãzcïråëáłivzuxèo Lwzãï. . iwi. åålåüłxłaåïåiööł-Élųžvåk æãluuėmražamynz: fčrmcèålłråcuaoė 01%'. bbãåâøbïåžãnã Lfeèn ãåväåäëä Arm Jcčvällłiøcãm? ? Zulia-ka' D ms käy: ii”. ášrïnbïLłc. Hocöwï. ėrEHan ïöšöbñïłöčïlnłLfco 35 bzbïã: 5 čåbnã Lłca 4:73 L < fawn? : Lłïn __52__
 57. 57. ãåããmlåíãzà 'J 7 I~ (æ 13 åš~ä 24 aa I. âããžlšãbxf<fčäu>a FÊMJHMJJ “žcvšzïäbłfxunm øãłãacžłãLräu>r< fčãh. , šø/ x: itø/ x: šøAr ÉZOJAI šøA: irøAz šø/ k: ÉUDA: ãøAz ÉOÂI ãøA: ÉUJAI ãøAz ëäx àdããč. šñłãåuaunvàr. “Êäøãwų fčàâc ö/ v. łëzpøzumåãrčøłłñ. ÊJMDÊ-*làüïäkołãö/ vlžėülú. 7:. Eônxöza? Ewñïipàããėãëotckvxhfčôö? šñ k. , ãiłøcøilåãfåäuniöüãkú frížwtnuvėfcłšãrzaorcaü Azfčl. . SY-Iva łôiv. Wlžløãžñäfcbxtïåâžãölųfčà. Éïñãiøïłýí [Jawa Iłïaøłmïãïåaeåałcizïàëïxszałëï. z: ã'ãb7b= ø:%o'c7*: ra. kãähzrfãłërã. i? ik. , COJÊÊWÉÉÊ/ vłcãžãåhfzofãäïł: .the ö/ uwłžvcx kvbšãbnšRLfcb. äofcb LT. ÊÊÃïšlA-øbłlcà-øïã 'Fbffzaøac` ãłšotå. ãíšåurcïsžfàczbïa Êžžšååëåàhšöüå Lïãłšãøãfãèëåïï ãlxfėê/ ufč. łãčłãàa Mïãoïcłãö? rãöx zöuväłåâøi. $iÊTVÊ>ÊOT` ëö-łãłãłvccñofcaãözæšuxunàų 750 . to ååofzłs ääėë-øfcü. unnüfčoTfãUTtaMo-ų, muž; ãàuno. ïubïåbïàuxão 'vk íïãfčofcåa. ?brim "ñžuiåłãàuu Mãlnïívöïñeïïåoïåã. i? rãëãh anew. "ñiczłvlłčųïårłãöų orwöäwæuarsvæàxã bïãbłvzęuxm b: Fãžãbvžuïbuzux łãłxłäãââö/ ų ord/ vi: kfLx. Jaaa. łövzc/ ufč. , fãoí. ýmšåłëbtęłnàcn 1. 1) Fãbøããåu øæLuxãëiêkšøAvbšãüãu= Lru>fcãæïêëïxø®®®vb>àiãh "C'( fčãbä. , 2) 'ãvöiåbłäłnm øïELlnãlãkłzãøAzäïãüšuxLïu>rcã$këïxø®®®vb>å Ê/ fčhïåłna _53_
 58. 58. 2. ėö-ãråãuvm ELbïhøfQ Fåïåoïłnübíxžšbnfšfčãvæ. 1) šølkøztfëlšiøüfašã< ëžfiižãàurötnãLfca 2) šø/ KvbïjtãžäA/ øcžãsåãnfcøaàtïłfüølłýaiøïïýlàbf? Lk. 3) %ODAH_A'C*ÊW>ÊRLT. äbãLfco 4) Êáåãaøijęããmcäłbãøcł/ mærzo 5) šøAøièbãñã/ Vžusłnãžãfčłzãorunłïø mmvnøųmøøaøoøųoųoųuøųmmųmøųoųmøæoøuømmmøųmm ål4ãå I. 57vüåvã/ VlzfñëbłunšåAnbšvyfacøuxfãšvcunžïo ršï-MUJ/ xm bur) P ãvøcouzíãåutusöa: aczžæãvclëñuvmfčãm. , kêk: ł Z'. číx 5775Våluivïãiłïlrčãlålåžšłêofcšoúwïoïvyžffčøfc/ u TEOT? àvzrïy: ii TFããèAJJ úšãïwvLfco åwføàlžłïłíøvwiføážxãbšåôbłï iøäåao fÉÊäA/ iJï/ 'Flłåbfäfufšvvüoïłãfïžn, fEEã/ v: öö/ u. tàožbåãïàuayłłï Tifãxøfbïãx rbvãca. ãvdåy: fzøžãxøłlžm. älwïtãåfïizr? fåïå/ v: : lhåvrł-nnöãl, <fãïmàrátøšväïsëAëm łøäžzïåræžãłäłxz ãšåëofãåo åvdåy: ?lå-x åí<ččšzåTïžãa ÉÊåÃ/ ï : Ilsåvwzhãlåtãïårømãåžñbïš/ dãbłä. wuæbähfžíunfcłm 55< 'CÊWJJVÊ łãofzbo àvæãy: 2.55. ėšcvufraLuxrïàa. ? wurm lãlcäãøwããøããåèäbøAacïãànrmãLruwaa. , Êôčłïłïåøzíåoïbnčzøbi. 'TãMø/ ų orFãvøauy-*röwnžë åbłdï. ããłbxobxøcšvžžbłčłcå. åïvà-åv: M/ V-'ïã-oï. .ëa>«uy-7-7-'c~hb>? łö. ?Wiäãiíålłfcüåcł/ WIFB. ãłíøfzmcïïwãžïšøo ývrłåy: ïrjwã? łri/ xøxåäãvïñæ, _64_
 59. 59. íáïå/ V: fvïłaããrzętø. Mäfłãcãvåcunłžãëãøåvfâüàíñbłčøo łhTãęïłčblobfbšłïílïčLï~ "u, ? WTF/ i må Täuvėïåa, 'CK ïããłi? łãlfhčåfcïžm ífeäãh: łnžøïàao äžlrcłnëãma ãfíåvęnøvãïłíåëøc âvüåy: 7:? ãlïåvwu? ãgøv-ytt/ ñ? ífiäãłu: iš. , ãàiãñømåłšłčofchfčo AÊUJÊF. fÉOJAtiä/ uiåtžåüfåëot/ vïãbïł" ? Jvłããfãbłšžšifàiłno 7:0). ývïïv: å? čëx *Nl/ V-'få-łãäčåïåcbrlifłčžrå? íEâ/ u: "JA/ o EE), łø: lxizï`åèíłrcJlããl-zvxuy-'rã-ëïåCłiztzofcæo Fävøiíïłãžãå. ?A łøäf. d~šïbïfłiããlšłcžxofcøàzn ? WTF/ z ïčunšåijvïrłao 1, Fãmøjų. øcounfåãbïłnšãłšýłøłlłãåčil) 2) 3) øêfłvėïàų, 2. ïgö~ãäb>ï, ELHmfQ Fåłãorumøïxèãwúfsãrøo 1) àvdžvâhízžïłšłlæbrämåvwifø: Pãiwuràsza. . 2) íÉEÊbbïÊJÉTÊ/ włëvyžfłi Fšàïø/ ų *c-ãaza. 3) "ifåxøłããg ODÉA/ Jšłiłxløv-äã-*ôëëo 4) : lBåv-Ywãããøfæšåžbïhaëłã. åéLx/ :zatíøwbłčofca 5) ÊÊÊÃ/ Êš/ bęÊGDÉÊBÊCÃOTCVJÊÉ TÊWVJÂJ ëåfciPåTåôčo uøhųoųłųhękàæwøóøçłųhømüøínñołnmwøúoñøöøøôøwñnøúoøuåuñ. $15ãł I. FNMCEIHEFÊ luč/ JNJIIÊ/ VEEHÊIÊAUJÊÊHÊÊÊDJT < fčåblo 3 Abi 30); 5 7355543 žwłžžílåãñbãï < “fčãłno *xøxøsøæxæłxæłwøxøłxøw j; f' n/ O) U E' w-"č "z"z"`. r"ø"r"1'Nø"/ FNr Bar? : INlIãlu. CÉBbiOKVXFAODEEÉIÊ/ xföïu INH: øatlíėbã Ln Av E-: Nłzvýv rødxlllčñFLãïo EEHå/ uo): aan üíê LbIETEOTEÉIFFÊ/ užníåfïåïofžå U łTo _55_
 60. 60. aaa: INH : dxJI] : EHH: HW: EEH: aan? : EE: / _]xJ| | : EEH: EFF: EE: l. EEkEFLãï. , fLWèEEåA/ kâö ïzUlč/ .NIIÊÃ/ Oč k 61519135 b ł 1,7%. . êlł čöLfžåâbàfåïkfåöhLbnfïo : Êåčła k”`ö%"J: ôL<łsEãv/ >L$T. ~~~~~~~~~ 7177:? EEEä/ ulztêøêłižíłâöånf k'0)< àwcú: D łïžm êäväxöälofłãacà-błï. ëakwöFsívLfcx. łôrïñų êtiišýhčbbNâëïäžłšúïhxåolæèłníïłåaa žž-x łabwfå iT, âłtžflšvfcbölíöäot T. kúïö D ł L'C` aux. *Alžñłiflïfàfšüłnkłnöčkfïø łiåb. ---'č%>. EEãAzfčivåčê-"a by? " b>< Ébghöfúïïx *ÂU-ÊPÊIGCÊJTÊÉ-łłłvüo Eb>| ïÊ6iÊñïčOT` B2lí~®$iÊl:7ï. cč/ ufčü/ ~)T'Gb= b>: k žãúfwł Lłcøbï. łkã~kïøiâ *ičiiłñïbäøfïo Ãïšlčf: ( å/ uøkltñïllíïbäfcïíïł Lk. , łíëzbncz. iFLåkkøüüüïUłiflïlJí9öiåfčkä-øïbäãïo Akøømàïb kunžtfåłxlił: < ä/ uøïïczšåšãåžzäwłfšf: k *bãofwžïo *čïžpèn Chir6GIMåbWJEÉTøBÉKÉ/ ųlcfsžãwàïfš? Zclnivãtkžžïu: čA/ 'čïàzo WR åïñïlcäEã/ Jčïåíà. *Lü/ vvžnãfčłsâłäbłd): k Livåž. 13h72: < Tin-o ëo~ Töłäłko žäão) øwøwøwøxøøwøwøwøxøxø 'IbïÃOTCÊOJTx Ê J: o EÊÊÊLLÉÊX sAøłããfãøcvuxvcæLwlšlëiã/ vrłłsälø. 2. ėö~ãfåunï<rčåm ïíEElãhscousfïELiłntáïü Fåãšorunnøàčxžãb: 'Młčåbų, 1) EEå/ *ułiloíłíãñtíâłižlłâàm êłšåïhzåłdãíuïłiväïöëų 2) Elłlâmzêâłizøšæbaøøimâhømcaúwrėèoręmøwłrskłaorus Zac 3) EEå/ ułibokÊÊÊOTEIÃÊ`^ODÊÉÊICÊU7ELMEJEOTLJZ>O 4) EEÊAAiEEFÊAA/ _hlllå/ vkãlkcxnZJÊEFTããzbïànbvaïžfcøffväã. čïł-*GÊÊFL L ii] čÊ-øfæëłãžłíåïñú ? '30 _55_
 61. 61. 3. Ê)3J_'ÊÊWT<TÊÊV% ÊÊÊVJÉEGCÊÃÊBOÊVAÉT. , blåñí/ xųiååüöøôi ÉïLTTiPo 1) EEEIÉÂJGICžLiPÉMÊLTCI/ ičÉOTl/ ãłïñä ®ł`Ê9HC i) 9 kàüžñï 7) fab! łüáïwž T. , ®Ê31ÊÊÊGCÉCOÊA` ÊÊÊÊÊZPITTC/ klcžå-ÊIÊLÊLïcbàłãøïhäžïo ®Ê>3 kžåâžãlłfcbä čFłnTwÉT. 2) dxlllã Anbíjtšøcłãoïusa r. k øifnífïzbæ. ®ÂčøOübïbñïjíã7`ččEvøïbãłïe ®åãâåiïúïjíšfčkfšáïb>iïg ÊDÊÊÊÊOC łilïjíãfččäoïhïïo 3) EElEålufåíEHïå/ xzčãåLTłïöïäïnïLfcžh ®âåïbEEåluäfzunøc7šbfcłnkäbxãLk. , ®ÊÊÊÉTC< åkø/ kščšåšäžčñïlåïåñ : EEUE Lit. , (Êâïiiłïčïååãlïøč ł LiPÉÃÊTLÉV/ ä čłãbií Lfco Oøhúuñoåoøôøüúhåoúołłoåoøłhñołåhúkñøkñúøhúołuñołųôøñwø Êïôåš I 1. šølxkárøAbïåšLïunãt Eøkizïkö lxcïzãbirzcuxøzbuciïcãLffål/ rc (fčãlnc ÉOA: žslbäüo zíłïàšbfčlža. END/ k: łöfčåãa jååžïålåzíłïøãfčofcolïx *Tïãøžlïåfâúfvfråfčàížân âžäèãborunæuxàa, ÉUDA: łöbvåt. fłïšãiïö ? :I vësL-7_ã)ê$ičíãïlčbflzäïclxųfčolł? ãøjk: ã/ m æøivx r "7åfLÊ~F9'C. ?ñäfâłižåëëgfc/ vłčłg ÉIUDÂ: č` Êôfčofzã). jQÊfEÊłCåQ-o EUDA: i) k. i) k. öilïåíøæíäïiåfčotžrê` ÊÊLÉJÊÊU *Püžrofclxųfžłï łfžâo 'om ãñLræ-àrzæsłšvl) x ł~ äãnæ ktm. . írø/ k: łèš. Aėlåwöwã. Lluäåýčwiuęüulhłčúlåx <J: <J: L7ïb= “č. . EVJÂ: ÊÃA *ÊUDU Z ł~ 5< EbVčÉÉïvÃÃ/ *čïàiusłíèłn/ ų/Tčlï Eåâo _57_
 62. 62. årø/ k: łöfasz. , łaønåâàö. äęïàknæñøøã. Chi2>à®łã75ž@o< D Eâčbnłnäêüłuüłbäłno *Ark/ Vim íååłsłłãžčbxøôãłkãtimłãïöof. ÃÊEÉÊH: ÊJÊÊWJICEÊÉÊÊAMÉPÉ *Jfcš Éw/ x/TčñNå. æøn: łövbx, æłi. 103% Tčłcãøtłzãžãåčïhlžæbtúï. ýcžåvmšåł, íãïøïšr-Oøłå' čñïåžvnåc kžžíłâàbf: k : fčofc/ dč. ýcøA: æöä jcžläir. iłxëñãrznxà. a łöfs, êãøiæa. räułã/ ur: ëkãäxrbørvlæ-øzñwå/ łstłè: .kub>ołcà~àäczñab= vzcua, "žáàäłãų łcüči. ãøA: ëbzàïköo Um ñcöúvåc. l) EUJN: Eö Lfïiãwbïüuxæfïžr. 2) šö-ÉELVCHE-Êåua. ýcøłxčiäøkžïíãölýšfcbø; Elųtsčkžã uxšLrcvbx. 3) bö-Êåãunïwžäun Euïmíú EÊ9Tbmtf><žãbVC<fEåvn (Dšø/ ui. :rv1:"; L-9-Iããñão>á= $i?5iFFeã< ckccàorwãuc. , ÊDÊUD/ xbåk âłikãåïwłcåãlèñl D bš<ãšèvbäałånza køiäoïłnłł/ w 'CI/ fee Cåšøkbi. Êåêbåłãhfcbziyvövàwłøåfåib(Jüłl/ Cłnłłłk. , Cèšølųi, Uxbíåålfcčköiêfåøêłíãfžl$o<Džžčsøøcbàwå-*v ï/ Zfčkiåvïbäłïo cææøwz. ãáàøfcæbøcãåxyäørvłr-øcñzöktcøjkèãšuxãwc. , 2. : ų-XÊEDVC: ÊCÊÊIÉEÉÊTOÊ-Êåwo íåïãåfäåšrvà-Jžäñtïv>z>ïíšíëvã= xłiøüzïäł4 I~i2ïÂ= IE77łzxžžIm a-łf-øàw/ *w HJ-Fiåäžâüä-àwbšñãtłitrtøtñuæiøïėöackzbï29El. 53th D å Lk. 20 åíAøt- Fvbïïłøcãbnłcifámžvïàöofcł: am Êãłivãàxłizič ääłxëåžãbłfíłlFôčłrčj-o ïÉEý/ *Fxłiicłčb 7FïElc7å-łzxåhfcøbâz9ä 13 Elf" Elämän' Mcäã LTWZJÉÊIBE/ køöïï zzoookåšøåàïlëx-n/ TFI/ x käãAåïøàw/ *v l~ yb-FłãäbšžiñüálxcnnãLfca øb-Fø$łfãäøïsšzšäøillxåfcbåz<'cäíïFak Jøtånž i”. _5g_
 63. 63. oøømømøųmæøųmønønėųoømøømxøøwųømøųoųuøųmøuøųuæu å 17 å I. ižãžïãwëcúïàâãížäbff<fčãb>o Em? : (àïãàúïåüåïàš) äłšâ-k. äEâ-łu EUJA m. äöLtø? 5:03? (IAM Dëbfžmïè) Êšãlxzbšàgx bvåüäoïėęvofca EUDA łł). lnïécüüvïë-ïbâfcô). Eating šø? æBå/ V--w- (tvà tv? žïïlnïlnčzbïýLžåããoft) EUJA jïítäêfčl. čoäbzãwñfñïågčžvèažstãhžzïžãhfñøfëbïč4:. . åöłčffåłšã/ vžfêoïbälöłaa šø? ö/ vo E àä: ëxokïæzãę/ ųc ? ėjvbwbiãàëłczvzęorLãorę/ uėïwkú. 4äøæø ? Mu Em? ë. žałšã/ V! E: 31: am *omvang cmaurzuww. :`/ ":: .-XÊO'C5IÊčiJ>GÊ'D'CT-Q'CÊ`O7ETLJ: '50 šø? : žsEä/ u. åãorãłëàux/ yłčė/ v ---- łsuàwubfccøcããłvcšlëfhhfc A/ fčło få* žã: ëö. , k"')*ëzžsiäãžžsvb>bïï. łl, fc. ëbúïköïãbrłuž, šøm: umž. . WEET: bäåblôžåãLïäLiPofzïïła ýüåãłsšämiuïšnunłsof, E: 1%: ïë. dïłäofcã. EVJ/ x: ôëülšããïłti>4ãøãøłivïb>ãïñï` Mååï ėlãtcbftåzkfłatom DLTY/ äžïho Eł E: wãwà 'Éžkížfčo łhbcLïåïäln/ xfïåaža æøA : 9613:? a: 92:21:30 OJ-OTTZPÊ na E: E: ãñš. *ruewiãa/ wėïoýä. íïlåãtcłãž/ Mėbàčzžvàtcbåa -ãèiãlïåøc ãtäękãoïcøškãłëłcmfïo __59_
 64. 64. äøjk: EE: 50)? : E: E: EUJA: šø? : ëöfïim Eàhžvãñbłfíøłïãžpè “zwädráèx : yłàfå-*u räø “åråłnfýïå < 72 U ł Lfcipåžân Cnžäúvžtb: k* Êiàïåëïcofñbålü Ils/ mint. , æmcmięãaæmøuzųïsėuzzææïmn å. ï9Ê“bÉ3'æbLTLÊOTo Må 'Iãëöbn äxötàžsåčãbkåsmãaclê/ vftxo aa. )ã1ukø: zè>b7b*kö: “å“u: ãLf: . uęų Emyr. , : wann: 733% MM. , ÉÊUÉJÊÃA zur/ w., 1. HFÊOZåkTEÃÉSOÊü= šïO Däåfå/ Éåàïxøłãkïłfčïñæ 1) Eøïžlïèoïcøłå: E/ uïåc/ Včïžr. ®%o>? a>æur5t, cu>ã1=žł<'au>æ%*lï Cłlšøłøåałråàm sofžöswøæíł CÊEUDECJJEEUD-łãłïåíu 2) HEER å? ?? råäšå/ ytåíãł/ (Tžhbxłš) kÊïÊLTckEbVCE/ ųztàãåšë TLTcfPo ®kTÊ>U9( DLTCo ®É~ k O käñfñ) L75>o ? to ÊDÃÊÉÊÊÊ i: tot. , 3) EVJ/ úišøłtčüblï k" '3 EDÉ L7":7ö>. , @-^ÊQÉ"~J7É:4Ê0)? 'k'ÊNã ELOJIPU LTIÂÊCD! kE-øfc. ®_^ÉÊÉI*J7ÊC ÂIÊVDEÊÊ) JZ b LOiPU LTIAZ: kãoïz. ®-'ÊÊÉ9Ê4Ê0)? k'ž> kIÊIUW ÊDMCL97IJ>D Lïlæč käofc. 2. M-ãtæaum Êñãøcëžïwååuų 1)ãø/ KôižïíuvàmzøãøłëãøbłïköLãtfcvbn, 2) : Êłåãôiêi *čacãåøcýčwåšžãfc C kväïàã D ł ? in 3) šøłuàšãwbïšłëïckłãlžšøaiãžmåclłäfïžm 4) šøłøicnbnèöàwxøãof, fñJėLëžïzv. , 0nOwNoM0~0u~n~0oøouOwww~0w~w-oNo~úuOu _70_
 65. 65. ÊIBÊE I. '7~7 bãA/ łłnfæxâ/ vøèíšåvïu łnfãý-ãhø ràšãlnåïïLJzöJ øãlškø: Eåvclëñurcwčåun. , '7~7 ł~ : 14:17:14, ãfa âïiłíøãã. 'žiïoäfàLfčło unføšæ: fčøïłfčâäïøtñïłufčë/ V. '7v r : %/ u7ïCłÊ`o'('C` : fxvxrãbíñãłãłšžãrobýoøfrzcučołclo ãfšbłtėètzvc. 7»fuytitHLo)ft; L. Hlžbàcåšñãoøívåclø--o Difåï-I åööčãłnbåâo ãôttfzfčoïíåøüåcdč žtłíuåhïclžêàbx? žsãłnãłft; 5 ? '79 l~ 1 öhłiãhfcbåïlž-WZMT. ïčøñbïłâbzvåcofïcłufčåio 953371: åöåłöfč-øfł? Vvk: ãlácååãhfcàžãččãbàbVč. ïClčAøččžåFäl/ Jïåłïčxš mñfč, Infãs: ötęrzzł. šãøłtunlëtcöëãvnztžãö. ãwæłz. '7~7 ł~ï ? ai l/ Hnęk. , $< Ltzbnčåãhčïo 933531 búmko Êãírå błhiplifååbï L J: 5 o '7'7 ł~ï łöfčüo šå7b= åïi3ã`ofc9 LT` Éžvofzg ÊK Lłãàáłí-“Jo É` ÊÊÊÊLTC? WTÃH ë? ! ÉłOłÊoTTa 1. IELn/ :ëãėàãaïwrsäwo Infåkã/ ubï "älílnäłTLàzöJ aãøfcøzà. ?åaïåvzzstsåwããàçømïàn 1) wfaãmàffuėoøłozsrvzcLøzLruxaza 2) Infãæåluvãiïčzcåiåàwnck 3) '7“/ l~åb7bï: f“ãžt| áLEz"L7ž-. čł 4) vvrä/ uvbšäøłtupæèzzözzäwcaèãözk
 66. 66. 2. bö-ãfåãbx*t<fčãb>a IELiłžufQ ñåäoïlnnøfxëšusf<fčãu>o 1) bzfålâíubibïãïåuyžuųíLotfüLfčofc. 2) vv rã/ vøàäsøaøcdežtłjtłãhfca 3) uafaãhøivv hãmcžæãänïèïöåèvzęuno 4) bxf-åxå/ ubãlłåñžžiåâàuxfłüžpbłfc. nmønmmmmmøuøøuøuøęmmømøoųuøwnøoøuøųmømmøum ÊIQÊÊ I. ãøãžlåãwú ëčøããžløzëãï<fčãm 1. dxžãåëøåfłøåäëväåíãåãäâråãvcuxii”. äžãłãrbïúâłoimàsúüł ? Ełbfcëøijęžwžkãlłbłco łžui7ãxâåï' ãåžzłñãžbilžöžgfz: łøcåzčwbøčãàohłïo ü/ vÃCODÊÊÊÉïÉłÉOfCčÊ'. àäxbc~ízlszätïłinłïo Zïžãäö lxc'. šåëãýk øãæhžäëłötč. “æøüäèïčo : A/fzjrãràm ïčLråtuxzłtàëbłłł/ vo Éäúïžïžnnč aur) c ui. ããåłøłłfėërbnłønmbšł). jïå' (ïnãzzãï; ô aur) ããåfäžvïãånåcøčččøvfpåfččłãløãïg ? FãæøEmHTšTãž-èołcbx dxãøíïåååš žuàcøłnøívàcåtvck ? čwłcàøckwa Ê%GÉÃåbCjÊw7ÊÊ)@Ê/ V"Êïo c åucüãžLïàifåšãåüýšâłuøïłãijbcäåïïłnłïn “Êlåk bT: Lli%ëÊÊIb>T: (3ô9É*tł/ u'čl,7*: o ÊAJVÊLÉÊfCčåx ? čųdłtå øiäöïëfččöo łöłnöïžíwbšãpbłmm 1%. Låñmfłã. łäårcäzijukúï% irwaøãääuàëbrėafbfc. .ãotmma KåUäÊÊLTDTc/ VTTO 1) åãłbiê. àöxêåfýwžâñö : køcãñłfïúa ãïïłfïip. 2) bö-Êäwú ïELuxëžžižA/ *Młčãuu (Dísžmžãłöcac; ?åz*ł>fcälččøïjcãfč7bï. åêuxo Càýłzøėåãłöcaøx. ?räęnęzøcaovcýcãàcrstïrsa (åãłøëêñlözaøà. ?Ebfcålcłoíbæo _72_
 67. 67. 2. ? ÉÊHÊCÊTV 7 ł~ Ãï-II/ ÊIÊUDÊÊÊÉÊÊÊ`@$ÊÊ Lïhxãïo æsm ärosøaL-Aøxuãlmvåołruæömm Eofłxløłiž/ VTLKO ~ åøãłãøi ruwe/ u fčofcłłãłnłïa ïllãltzsã. ölãlłcšzãłïåãžbuž. M auazuxauaan ---: ?(L2bïåh`7*: äÉI0>-O7*ččłãlæiïo øztašbåof` *ÊDTEAJTÉHYtZłÊïÊTÊLTIAÉTO 'ek åbłfcäâvė. Oã luüï< čiüłžnøft! :ÊÊFà Jihïłbišmåšbx ÊÊOJTÊZMPÉUUDC łžbł Lfza u. aa/ uvzeïrwaėøsvãłcrzn lnvLłüčúï/ ułfofcä--AX/ f u; złsåøzãå Êåtłnïårãøa êäzhï/ *Tbúnäłnåüfïo łïašłëïäålålíïâøčäååïčøúïšvïo 1) *ãłšåbiålłfcšåâtcvuxíižâčrñån Êïírrïäøïåèøãłšèvôžšlxcłnžïžro 2) ãñâczåuýfcøøiëöLrïčèãłššøiäorłniïräæ, bö-ãFåI/ ra IELInÊÞÊlx/ 'ôšfčâłng ®ÊH$7'-AJC bššivoïcžPåTïo ®ïllčbøö`ëoïbäfPšïïfčluLfciPåTïo ®äâ= høcazuvzcvbïãLïãvęø>èvøï Owhøhøhúøołwhęöųhøöųkøłnøųmmwøųuøhøųłuønøohøoøųønúmøu ÊZOÊ? I. ?ėëøüvåhbå ãååłøäïãaauvàel-Lãïn ãšTÊAAiT/ fxãü- Aøėłiv` Tãšėzlåråäžłãåvcuaïï. šëïãkøëãøcžæšvclãñunr<fãâun UV: êlšløi. žSTÉLwaCã` žałïãñãžłnłcïčå. ïłžwbvłzïłöïåuxãïø äTâ/ Vøåsüãøcłzž. držøåïlååväåãłrãałïxøfcłčãfcu: łätøžïo : auæmmxrgwïo å? : zëszł. :öłxłsæãmlåïo UV: må fàítułcux/ mïubã 74Z®É%ÊÊ%žàãoTb= ïLłã *Wãbbrôïnô >zc74xžëLtrbšaAmLx 5:12., g? : fèöTïh. , 1b>HlC10OmtãÊI{Éïh-a UV: im looíãfïväæ, 'ÊBJPÉLI/ Včïåâo
 68. 68. łÊTI u šÊTï u ãïFr u ãTI ãøšTï 1. K' X' X' ~oa>rãnfėmrėn ? Lfölåüšłëłøålâžãåt *Håøäøãfłšåžłëbãï 73:54 Êüñïoïåiâä. âvvcøiñëb tcAx-ïl. , *EôTïiPo EK)JZ5ÉÊElCÉBÊiJ>O7Ê: ÊêHÊIVFÊ>Ê&č/ ÃJTTJig %h*öiÊTå`ha HUL bkãæøał). âNfczaøtcuawrxžãöb åovcàvvcafcb. , ëöävėïwbų, 'ca žsüãïm ãvžłãuaøaøiłwvzzašvïvàæ łövïh, tsãríïøbwa "ÃSIALÉWJkJ łłnöãåíłíęvh-złnžunïcłčhnłcłå *Cïàaa 26. 2:53; åeiãú 15:5 Eãåžøšåäłjcåøžåaïłnê/ kžãf: łäłx *van łäbxžïåa. łöfïzàų łcôï" êøiłwüïåxååžłãæíätïłnèoLèô/ x/*čïivo ënøiíèäålåãïíåao flãïhtyłłiłnfcłčłzłïłł/ uúæ, łsløLbxččfãlïłãíåšłLłïàïo äãłëã. äãøñšïàørøx äumlxcua 'Chïâunłao äžëHTåVbn ïëääurėïån, êaøãåãvàcžalålåãėuæłzfsàâ ëbwbšeörãtnãLfc. , älêãäïäbïfšfcã ísãžbLłïo äbälčíęfofšïu 1) äïøïčbïíELbłïLãfO. FsïÉ-øïbähtåfx *žãłnï < fčåłu, (Däłšïâzmh íiãmcmc. ãä IOOíEJQLLT/ (XÉÊNÉÊE ®š`FåML łzfłläłøålâëãžàcbšè. ÊEL ãñfíïãåžfïoïøiêłi. ÊNT øiñšorunłïo Cłlžãïã/ včã. ñcãæøam iäæLr74x%â«<ã= ė/v. ÊDÊTÊ hüfãífžłäłí 60th åäëäøãñãüïhxuz: łúïbžhoïc å: ÊTTD 2. 4'Våłfæ-? Zølłšiíųäšüãäøcžłãtïbô-Éäbvmfčãłn. 1) UVå/ Vñah 'fyýtÊr-ÊÊÊÂOZJEÊ. ÃÉÃččžUCłVVÉÉÉÊLÉLfdPo 2) U VÊÃJUÊÊÊÊÊÊÊÉ; łzžk čVK/ ÊJIÊÊEIÊIAÉLTHT. . 3) ãššTåA/ žzï rfèåãžåãfåï łšvkłã. 'JVäAAiWłÊrJT/ f 3/57131- žóàrïž Lfc7b>a 0w9w0k9whúwhúnhün0wåw0küoüwu9oúkhúołbúw9kkúh9włw9bhøåh
 69. 69. ãüãå I. 1, : nøàævxavkš-xvøžiåãzcouvcøäärėï. , äiãäëããwc. Eøã d): łbñåãï < fčåłn. 1) lžllžãfwåãwo Wøxåwbã-xvøífàâžlåm zoozff-è 2007ñ5>ž tlsv<z>aatsck%złäøcí$v'cunłïo LznLãêøïåcxýLvøxãgbłïvbïmėøc äïjrmłïo 2) lžlzžãï<fčãb>o ZOIOÉFÊUDl/ kšfzbøžãããžiičłåïåímâlłłhf. :oaszrãløtlrôøizëãøžååëíïLrt/ :łïo 3) 1211 alžizžãï<fčãm åäžiåíãäàíåbzåøøłøłëüžãæčł. 2002337? èzowfëłvøläiøcsłãäfmxruxłïo Ukåfcbøzoloėñãmiåãb Boäëüârłnłï. 2. 7?7ÊÊTÊOJAłÉVJAñïÊÊLÊOTD>ÊïO Êïåžràïblïx ÊEVJHIÊWCSà 'Chïãlno ãø/ KI hžx 4' VX? ? 1~ ã-Xł/ ëlžlžlił bfc< ãhåNïlz>člïl7bïččo`ï` åïlo Th? ítmx: öö/ Ux : øããwæãïåwėbt ---- ãø/ x: ê ñffękåac Évöxacäølžlføiiåïå-X Vžžłïïč 2:. 4' yxýv l~ *7- X yžuïłnč/ xzvåcëlłiłêuøžlåłãøcüoíłłíï < čz/ *vïčåo öłtøcãžfė . St (ÊN ZaLåo ÉVJ/ x! m; łörzc/ ułã. , Iėnváàràcfcølžlvø: llxåfcbøžãäåvbïï~j7ï~å tsøåao šøAz 51.). 1%. ëøłãzcøãef7ü7øjuiænævžxúïårsxáa, aczzø= < öãuxo šrø/ K: łöhh Hmøzlłãñíàvłpvæàtęuxł” iaw. . ãžãvøiïælłfåãlffuntunã bäåfčøølo åfžkbcłbãthvžpàoíø 1) šmxøãløiäzvïm ®4vFžv7 ®= Flã ®EIIII Gbåã ®v<rłA _75_
 70. 70. z) : MMMyxýyrã-xyzbš/ xãøàaałæsàøxłãïłsaãørrnłïwbæ, (Dlšvžłïčïšauxåhøýråüunšisłãzcvzcofüáï<åinå. , ®ł tczb><iïí< T. 5 åuułvä. GDÉInL. ÊÉWRÉÊFGUÊÊLIAM Häø: ÉÊí7bï2b>ú=5>t: b>7b= à. Ooołâøhúoøhúhhø ÊZZ I. 5víåžíñftøjkłãølxwbïñãžšoïuxã*h zAøžžïïtzžãsåLïfãuvc< fčåïn. . 1. zjuiýcžøžxžãñøëbfiècouníåïïnnłïo äøAr Ucåžøžxååïñäfłåa ñãíãžããäfič` åàšãñkúïåãunzàųïčúvžigoíž łžžäsłøųvèågåu łłnöëãïäžrïiöłãlàłïžro : ram: àižfłiàzłncłfčłfšmnłïo 332%. ãåłñïbfcuscłžïöłåcccłk ãuaýaëæïcaørvėãæïokåøcýxžlxvæa ölnåcękšfïžlýãïöčä wit æø/ x: łövLxöiøn bęžxbøiłøžžfïøcøiåxołm. iii žäãäëëñnort| y<aøàiłfèLuaørôøàtzurčuxövãæ, ñzvžäzxøãöizïøïłïvï. ëmaäøñzãwbšęłdèxøžłøzųlåáfáà ãärbšãævãàunzaèäbłïžrè. kom: ł/ ænåtčłzłiübäčšløiãïo êøxïæmøcm ãfïøcãåfãåøàłnfsłãbâà D å T. , łøñžåãčžxåäøñiłãåłižüfč čäbäłå'. 1) rjcžøixžšïñïwi. išžäëããtłføa åäãüfãàãvšžfãøëø) łãöã žjiøa ÉrGJ/ Kčšølkm Éñžtfłnłïžv. JíÉSfLTI/ :łïzwn 2) àö-ãlåsñuvúfčãłn. ëłTÊ5CD~®®ïUåk køAøäævïbx šø) Aøæævïip, ( ) o: Fir) vb> få) väx ãbVChï-Êãłna ®ÊíšâlãüüoTtlr<ö C łbïunmêg ®ãëïàljcb= čłžïëłšøøšöžnïýlëkłivèčvåêa ®É$PCÃOTCÉ k. JZ (Mïåïčžhêo @7:%ė: :7m%caba. ïššåvàšåàøuæàcunmñwbšàóavłpà. _75_
 71. 71. ®A$øïsłãłdzåėvøåmšæciaøãbãåíàãwbšøzęuavæè. 2, zAtâAüfèããøcounfãåLïł/ xžï. , ÉUDÂ? ýłíhfč. käfč. fñlčipužcbłhtívžtåtębx čunofcãvbïł åhžålålfåôiøïo Twin ýłíhccxorłøãøjxnzwvxbïäànacu; Êšímcãžłiė' íåå. 93151123. žiåàï. å<øñtzšíbïãzčfbłöo Lint. , z-nuė) łlñlžłöüłiêę-øïobñžãbłïløüåâøä'M'n äåïbumüäåwcâø fcłtâž. H%Fã= &vs= H-co<o~cu>anæ; u>a. "ïíhxäàruæïo šøfx: 'Citi tmčäâükTAüñãåžãTüê L ãøi. Êåëłtãbhôlłłføfxü øšïåøtšôžzïfåãäøïlzłvžrłnfbå: 'Nu, :øãłmah Êäåłfčł/ łfüh Zk'? *1ã"~)l/ f*. Êeã. ÊÊmEbWELłT. , čmzłãkêłãëłłx Eikä? ãibłatHLíT. :åèøøłözàïføtžšëãJàñaããvøztüuxvLx*Jim 1) VüãbïIELIThøíO. Fãšofb>žlbfxžšb>f<fčåb>o GJWJML ýïqlúłilãløöbftččibšžñïtłnłšoïłnžïo (ærømx. ýłíhzcïm*Lrøizrølålømniåñzcråwrzłiėëo<ovcusmi' . tuntžãrunłt ®äøAøahAuabïiãrïñnaa. åmèšžâæø: ėovxøsaøvaøivæuxnųkųbæ lrclnłï. , GEOD/ uzn ýïłlúcł: Diiåę-lxlïlæãbłlølłöirïjtšúlïñåfčłåãïwžï. NAWOJNNJMNOOQQQNJOWMMJMHWM łnñøøhúwłøoñøútøñoñs ä23 å? : I. 1. iJïHã/ vzbïlłïïd) “EIE/ iv l~'7-7J 'ôãiïžLïunžïa ž/ Uå-ähøłãøãłèåã ãczåx frívbïüãrvnaøzax ? Zcifüščøúk łföïłufàzbäøbwcžłãLïl/ xf (Tčåï/ *o 'åâã/ w. êElli. iJïlłłEFLłïa bk< ãží 1130213114: rmøêæsøcxow. Flãvöšlïëêtcbu awöàêėułãåãæø: :wam: imøswãagų aIeæ-væãzu awęnaà ãczaáàrzçøaųmpå _77_

×