Successfully reported this slideshow.

samarasam oct

516 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

samarasam oct

 1. 1. C¢u CuÈÀ 2 Piu[PÒ ○ ○ £õµv¯õ¸® wµÁõvuõß...! ○ ○ 5 ªßÚÀ ○ B]›¯º : Pspøµz xøh¨£Áº ¯õº? ○ ○ H. A¨xº µR¨ 7 uø»¯[P® 8 ○ ○ Aø©vUS GßÚ ÁÈ? ○ 8 •P¨¦U Pmkøµ ○ ö£õÖ¨£õ]›¯º : 12 ○ ""Põè«›À |h¨£x ○ ]µõáúÀ íéß ○ ○ £¯[PµÁõuU P»Áµ©À»! 12 C¯UP® ○ÂÍ®£µz öuõhº¦US : ○ á.C.î. ©zv¯ ○ M. A¨xÀ Põvº B÷»õøÚU SÊ wº©õÚ[PÒ 13 ○ ○ 95661 53142 13 £zv›øPa ö´v ○ wº¨ø£ HØÖU öPõÒ÷Áõ®! ○ ○ 14 AøǨ¤¯À ○ ¢uõ & ○ Â{÷¯õP¨ ¤›Ä : AÁºPÒ Hß AøǨø£ ○ HØP ©ÖUQßÓõºPÒ? ○ A.K. uõÅz £õåõ ○ 92837 66056 19 öPõkø© ○ Avºa]³mk® |µ£¼ 20 ○ ○ 20 EÍzy´ø© ○ 25 ○ ÁUSÈ°À •uÀ CµÄ ○ ¢uõ ÂÁµ® 25 ○ ]Ó¨¦U Pmkøµ ○ B]›¯ß Aø¢uõÀ...! ○uÛ CuÌ : ¹. 12 ○EÒ|õk 28 v¸USºBß Â›Äøµ ○ ○Kº Bsk : ¹.270 29 |¤ö©õÈ ÂÍUP® ○A ø µ ¯ õ s k : ¹. 135 31 ÷PÒ & £vÀ 14 ○ ○öÁÎ|õk : ¹.1800 32 £õºøÁPÒ ○Kº Bsk (©õÚ® ‰»®) ○ ]Ó¨ø£z ÷ui... ○ 35 Eµzu ]¢uøÚ ○£nÂøh, Põ÷õø», ○ u[P ÷©õP•® ○Áøµ÷Áõø» Aݨ¦÷Áõº •uõ¯a ^µÈÄPЮ...! ○Creative Communication ○Chennai GÝ® ö£¯¸U÷P 37 ÷uõmhUPø» ○Aݨ£ ÷Ásk®. 37 ○ {» GÈ¿mkuÀ...! ○öÁγº Põ÷õø» 40 ○ PÀÂA Ý ¨ ¦ £ Á º P Ò ¹. 5 0 32 ○ ]Ö£õßø© ö©õÈPøÍU ○÷ºzx Aݨ¦P. Põ¨£õØÓ... ○ ○ 42 AUP® £UP® ○ ○ 46 ö£sq»P® ○ ○ 49 PÂøu©µ® ○ 50 ]ÖPøu 35 ○138, ö£µ®§º ö|kgõø», ○ {ßÖ÷£õÚ |õÒPõmi ○ößøÚ & 600 012. ○öuõø»¨÷£] : 2662 0091 52 ¦zuP® AÔ•P® ○öuõø»|PÀ : 2662 0682 ÷PÒ ¤Ó¢ux CßÖ ○ ○ªßÚgÀ : 54 C¯UPa ö´vPÒ ○ ○samarasam12@gmail.com 56 Pøh]¨ £UP® ○Cøn¯uÍ® : |À» uø»ÁºPÒ ○ 54 56 ○www.samarasam.net E¸ÁõP ÷Ásk®! ○ ○ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 1
 2. 2. Piu[PÒ £õµv¯õ¸® wµÁõvuõß...! A "" ¨£i¯õÚõÀ |õÝ® ÷£õµõk® AøÚÁ¸® wµ-Áõv-P÷Í, wµÁõvuõßPmkøµ B]›¯º Q¸èn´¯øµ²® ÷ºzxuõß. Â.Bº. Q¸èn´¯º ÷uº¢u & G®.G.íõâ •í®©x, {µÂ ©Ûu÷|¯Áõv. ©Ûu E›ø©U- PõP, EnºÄPÐUPõP ¯õº ö¯À- ªP AÇS! £mhõ¾® AÁºPÐUS GvµõÚ- ÁºPÒ `mk® £mh® wµÁõv- D øPz v¸|õÒ ]Ó¨¤uÌ ªPa ]Ó¨£õP Aø©¢xÒÍx. £õµõm- uõß. ©Ûu E›ø©PÎß Ai¨- kPÒ. uø»¯[P® Aµ_US GvµõÚ £øh÷¯ Aµ]¯À Aø©¨¦a mh®- ›¯õÚ P¸zx÷©õuÀ. "öÁØÔªS uõß. Aµ]¯À Aø©¨¦a µ©Íõß CÛ Áµ xB ö´÷Áõ®. mhzøua ¢÷uP¨£mhõÀ Gx wµÁõu® Gߣøu v¸ Â.Bº }v©ßÓ[PøÍ ¢÷uQUP Q¸èn´¯º ªPa ]Ó¨£õPU ÷Ásk®. "uÛ J¸ÁÝUS TÔÂmhõºPÒ. ö©Í»Â EnÂÀø» GÛÀ áPzvøÚ •í®©x Põß £õP AÁºPÎß AÈzvk÷Áõ® GßÓõß £õµv. Aµ¦a ö®ö©õÈ ]Ó¨¦U Pmkøµ A¨£i¨ £õºUP¨÷£õÚõÀ Aµ¦ ö©õÈ°ß AÇøP²® ]Ó¨-ø£- £õµv¯õ¸® wµÁõvuõß. AÁ¸- ²® ªP AÇPõP ÂÍUQ¯x. Cx øh¯ C¢u¨ £õhÀÁ›ø¯z wµ- öuõhº£õÚ PmkøµPøÍ CßÝ® Áõuz-vß öuõhUP® GßÖ TÖ- öÁΰmhõÀ |ßÓõP C¸US®. £Áº-PЮ C¸UQÓõºPÒ. J¸-ÁÝU- Aµ¦ C»UQ¯[PÒ £ØÔ²® öÁÎ- SU QøhUS® _P[PЮ Áv °k-®£iU ÷PmkUöPõÒQ÷Óß. Áõ´¨¦PЮ ©ØÓÁÝUSU AÆÁøP°À "£õºøÁPÒ öuõh- QøhUPõ©À ÷£õS®÷£õx AÁØ- øµz u¸® £ßö©õÈ ÂzuPº øÓ¨-ö£Ó ¸®¦QÓÁß ÷£õµõk- •í®©x A¨xÀPõvº íéÛ QÓõß. Ax G¨£iz wµÁõu- AÁºPÐUS¨ £õµõmkPÒ. v¸©»º ©õS®? © Áõ´¨¦UPõPÄ® «µõÛß PÂøu Enµ¨-£h- E›ø©UPõPÄ®÷£õµõkÁx wµ- ÷Ási¯ JßÖ.÷£õmiUS Á¢u Áõu® GßÓõÀ GÀ»õ÷© wµ-Áõu®- ]ÖPøuPøÍ ªPa ]Ó¨£õPz uõß; GÀ÷»õ¸® wµÁõv-PÒ- ÷uºÄ ö´xÒÍ Âu® uõß. |©x |õmøh¨ ö£õÖzuÁøµ £õµõmkUS›¯x. ©Ûu E›ø©PÒ ©ÖUP¨£mh-Áº- PÎÀ C¸¢xuõß wµÁõvPЮ & J¼a]zuº Gì. ¤aø |Uéø»mkPЮ ©õ÷Áõ°ìk- ö©õîwß, v¸a]&1 PЮ E¸ÁõQßÓÚº GßÓ A´¯º AÁºPÎß TØÖ ¡ØÖUS ¡Ö •iÂÀ»õu •iÄ Esø©. EnÄUPõPÄ® Eøh- A¨xÀ»õð Ai¯õº £ØÔ¯ ø©U-PõPÄ® EøÓ²ÐUPõPÄ® "øÁPøÓ ©Ûuß Pmkøµ AÁº EnºÄPÐUPõPÄ® ÷£õµõmh[PÒ £ØÔ AÔ¯õu £» Âå¯[PøÍ |øhö£Óõu |õkP÷Í CÀø». AÔ¢x öPõÒÍ Áõ´¨£Îzux. •µ- A¨£i GßÓõÀ CÁØÖU-PõP¨- öõ¼ø¯ Âmk öÁÎ-÷¯Ô¯-uØ-2 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 3. 3. SU Põµn® PõmhÂÀø» Pmk- £»-uõµ ©n® £ØÔ¯ Pmkøµ Ps- £x® P¨£õÚ Esø©. C¨£i-øµ-¯õͺ. uªÇP AÔÄãÂPÎÀ ÷-hß. ‰PzvÀ £À÷ÁÖ Põµn[- °¸UP, •ì¼®PÒ |õßS |õß-|Û]Ó¢uÁµõPz vPÌ¢u AÁøµ PÍõÀ BuµÁØÖ Âh¨£k® PõPU PmiUöPõsk CÚ¨-Pm]US |ßS £¯ß£kzvU- A|õøu¨ ö£sPÎß ÁõÌUøP¨ ö£¸UP® ö´x-öPõs-i¸U-öPõsh v•P, ªõÂÀ öPõk- ¤µaøÚUSz wºÁõP÷Á SºBß QÓõºPÒ GßÖ Tõ©À ÁS¨¦-Áõuø©US BÍõQ AÁº ]øÓ°À £»uõµ ©nzøu A[RP›zxÒÍx £õ]ìkPÒ ¦ÐQU öPõs-i¸¨-Áõi¯ Põ»zvÀ AÁµx Sk®£z- Gߣx •UPõ»•® Enº¢u £xuõß öPõkø©¯õP EÒÍx.øuU PsköPõÒÍõuøuU Psk AÀ»õðÂß J¸ uø»]Ó¢u £›- "wµÁõvPÒ ¤Ó¨£vÀø»;öÁSshuß ÂøÍ÷Á •µ- Põµ©õS®. C¸ö£¸® E»P¨-÷£õº- AÁºPÒ E¸ÁõUP¨£kQÓõºPÒöõ¼ø¯ Âmk »P •ußø©U Pξ® ÷PõiUPnUPõÚ BsPÒ GßÓ P¸zøuzuõß BÇ©õPPõµn©õS®. A÷u÷£õÀ uÚx ©µn•ØÖ AÁµÁ›ß ©øÚ¯º ÂÍUQ²ÒÍõº Â.Bº.C¸ ©øÚÂPЮ ÷Põu›PÒ BuµÂßÔ Âh¨£mhuõÀ JÊU- Q¸èn´¯º. wµÁõu® GÝ®GߣuõÀ Cì»õzvÀ CønÁx PU-÷PkPЮ £õµ•® ö£¸Q- öõØöÓõhøµ GÆÁÍÄuÒΨ÷£õ°ØÖ GßÖ TÔ¯Áº Âmhøu ›zvµ® ÷£_®. •ì- PÁÚ©õP¨ ¤µ÷¯õQUP ÷Ásk®1989&B® Bsk Cì»õ©õÚx ¼®PÒ C¢ua mhzøu AvP- Gߣøu A´¯º |ßS ÷PõimkUG¨£i Gߣøu²® SÔ¨¤mi¸¢- ©õP¨ £¯ß£kzxÁvÀø» Gß- Põmi²ÒÍõº. AxuõÀ ÁõPºPÐUSU SǨ£® £x-uõß Esø©. £®£õ´, Sá- öÂhºPøͨ÷£õ» Psk®w¸®. •Êø©¯õÚ uPÁÀPÒ CÀ- µõz, ÷PõøÁ CÚ JȨ¦U P»Áµ[- Põnõux÷£õÀ»õ©¾® •iÄøµ GxĪßÔ Pm- PÎÀ PnÁºPøͨ £Ô-öPõkzx- |izxUöPõsi¸US® ©zv¯køµ •i¢v¸¨£øu²® uºz- Âmh ¡ØÖUPnUPõÚ A£-ø»- ©õ{» Aµ_PÎß öÂPÎÀv¸UP»õ®. PÐUS ©ÖÁõÌÄ öPõkUP ÂÇ÷Ásk÷©. ÷P¨hß A«¸zwß GÊv¯ •ì¼®PÒ •ßÁµÂÀø» Gß- & £. ø¯z AP©z, xÍ÷¢vµ¦µ® PÂU÷PõÂß ÂÍUP® PÁ›©õßPÒ? ©µ® 1&15 ö¨h®£º 2010 CuÈÀ Piu[PÒ "uÛ¯õº mhzxhß £Sv°À PÂU÷Põ AÁºPÎß PÁÚzvØS GßÓ ÷©õuÀ uø»¯[P® Ps÷hß. uø»¨¤À µõáQ›°À |õß÷£]¯ ÷£õx ugø°À A´÷¯õ..! CÁºPøÍ GßÚ- ÁUL¨ Áõ›¯zvØS¨ ö£›¯ {»¨£Sv EÒÍx. öÁߣx. }vzxøÓ Gߣx áÚ- AøuU øP¯P¨£kzv AvÀ J¸ ©¸zxÁU PÀ¿› |õ¯Pzvß Bo÷Áº. }vÁõßPÒ {º©õoUP •iÄ ö´xÒ÷Íõ®. C¢u |À» |õÎÀ PÂU÷Põ PÁ›©õßPÍõP C¸zuÀ÷Ásk®. }[PÒ E[PÍõÀ •i¢u |ßöPõøhPøÍU öPõkzx A¨xÀ µS©õß u® uÛ¨£mh ¸¨¦ öÁÖ¨¦- C¢u |À» £oø¯z xÁUQ øÁ²[PÒ GßÖ |õß ÷Ási¯uõPU PøÍ mhzvÝÒ ~øÇUP SÔ¨¤h¨£mi¸UQÓx. •Ø£mhõÀ áÚ|õ¯P® ÷P¼U- ugø°À ©¸zxÁU PÀ¿›, ©¸zxÁ©øÚUSz ÷uøÁ¯õÚ TzuõQÂk®. {»® QøhUPÂÀø». }kº ©uµézxÀ ©ß£ÄÀ E»õ ©uµéõ áõîºíúøéß GÊv¯ {ºÁõPzvÚº ©uµéõÂØSa öõ¢u©õÚ 43 HUPº {»•® ©ØÓ "•zuÁÀ¼ íõâ¯õº (]ÖPøu) |s£ºPÒ AÎUS® 27 HUPº {»•® ÷ºzx 70 HUPº u¸ÁuõP ÁõU- CßÖ |® |õmiØSz ÷uøÁ¯õÚ PÎz-xÒÍÚº. CuØPõÚ §ºÁõ[PU SÊÄ® Aø©UP¨£mkÂmhx. ©Ûuº. íõâ¯õ›ß £õzvµ¨ Cµõá-Q›°À ©UPÍõP •ßÁ¢x öPõkzu ¹14,000 ÁUL¨ Áõ›¯® £øh¨¦ CßÚ•® |®•ß Á® C¸UQÓx. CzöuõøP ÁUL¨ Áõ›¯ ©¸zxÁU PÀ¿› {v°À E»ÂU-öPõsi¸¨£x ÷£õÀ ÷ºUP¨£k®. ÷uõßÖQÓx. ""PØÓÁº ø£°À ÁUL¨ Áõ›¯ ©¸zxÁU PÀ¿›US EuÁ ¸®¦÷Áõº EÚUPõP uÛ Ch•® uµ ¹ 10,00,000 Pmhn® ö¾zv EÖ¨¤Úº BP»õ®. C¢u EÖ¨¤Úº ÷Ásk®; Eß PsoÀ J¸ xÎ Pmh-nzøuU öPõs÷h ÁUL¦ Áõ›¯ ©¸zxÁU PÀ¿› ö¯À£h - }º Á¢uõ¾® E»P® AÇ C¸U-QÓx. EÖ¨¤Úº Pmhn® ö¾zu ¸®¦÷Áõº uªÌ|õk ÷Ásk® GÝ® £õhÀ ÁUL¨ Áõ›¯z uø»Á÷µõk öuõhº¦ öPõÒÍ»õ®. Á›PÐUS J¨£õÚÁº •zuÁÀ¼ & PÂU÷Põ hõUhº A¨xÀ µS©õß, íõâ¯õº. uø»Áº, uªÌ|õk ÁUL¦ Áõ›¯® & £¸zv CU£õÀ, AÀA´ß ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 3
 4. 4. ©Ûu÷|¯÷© B´Ä ÷|õUQÀ ]Ó¨£õP Tmk•øÓ°À áPõz CÀø»¯õ? GÊu¨£mkÒÍx. ö¨h®£º 1&15 CuøÇU ©Ûu E›ø© «ÓÀ G¢u ©µ® ö¨h®£º 1&15 AÍÄUS |® |õmkU PõÁÀ øP°À Gkzux® £izxDøPz v¸|õÒ ]Ó¨¤uÌ •izxÂmkuõß R÷Ç øÁUP xøÓ°ÚµõÀ Pøh¨¤iUP¨-£k-£õºz÷uß; £iz÷uß; •i¢ux. GÀ»õU PmkøµPÒ QßÓx GߣuØSa õßÖPÍõPz_øÁz÷uß. Eìuõz µçz SÔzx® GÊvÚõÀ Piu® u¼z•µ]¼¸¢x GkUP¨£mhíäáúÀ AU£º AÁºPÒ GÊv¯ }skÂk®. Ai¯õº £ØÔ¯ uPÁÀPÒ Gsn Aø»PøÍöÁØÔªS µ©Íõß CÛ Á¸©õ? uPÁÀ AÁº ¡ø»U öPõkzx Bº¨£›UPa ö´uÚ. |® |õmkCì»õª¯ Áµ»õØøÓ²® uõÁõ ö´£ÁºPÐUSz mhvmh[PÎÀ ©Ûu÷|¯÷©CßøÓ¯ {ø»ø¯²® öuÒÍz ÷uøÁ¯õÚ Fmhazx. CÀø»¯õ GßÖuõßöuÎÁõPa _miUPõmi¯x. ÷PmPz÷uõßÖQÓx. "CµP]¯® Pmkøµ •í®©x Põß £õP & ¦»Áº ö. áL£º A½, (£õºøÁPÒ ¦v¯ öuõhº)`¨£º.AÁºPÎß "Aµ¦a ö®ö©õÈ S®£÷Põn® Gß ©Úøu ¤µv£¼¨£uõP C¸¢ux. Czöuõhº •Êø© ö£ØÓx® ¡»õP öÁΰmhõÀ ""|õß Psh Ai¯õº ö£›x® £¯ß£k®. DøPz v¸|õÒ ]Ó¨¤uÌ ÷|õߣõÎ-PÐU- "J¸© ø£zxÀ©õÀ ÷£õßÖ C¨ö£õÊx uªÇP® •ÊÁx® SU Pøͨ¦ }US® ©¸¢uõPÄ®, ]¢uøÚ¯õͺ- PÐUS ¢øuªS öÁÎa©õPÄ® öPõÒøPz TmhõP áPõz Â{÷¯õP •øÓ u[P[- P ÐU- S U SøÓÂÀ»õ ©¸¢uõPÄ® SÔzx ©UPÎh® KµÍÄ ÂȨ¦ {øÓ¢x E¯º¢x ©QÌ¢x ©nzux. EnºÄ Á¢xÒÍx. C¢ua ©¯zøu¨ £¯ß£kzvU öPõsk "øÁPøÓ ©Ûuº A¨xÀ»õð Ai¯õº GÀ»õ •ì¼® Aø©¨¦PЮ AÁºPÒ Cì»õzvÀ Cøn¢x ]»Põ»÷© BQ C¯UP[PЮ CuÌPЮ Cøu C¸¢u ÷|µ®. |õß Gß ö|¸[Q¯ EÓÂÚº Ãmkz •ßÛÖzv¨ ¤µaõµ® ö´uõÀ v¸©nzvÀ P»¢xöPõÒͨ ÷£õ´ C¸¢÷uß. A¨xÀ»õð"¤ìª £h® Eu : Ai¯õº Cßåõ AÀ»õð Gß £UPzvÀ A©º¢v¸¢uÁºPÒ ]»º uõÌ¢u A¨xº µÅ¨ Tmk•øÓ°À áPõz Sµ¼À Ai¯õº Á¢v¸UQÓõº GßÖ öõÀ¼UöPõsi¸¢uõºPÒ. ¯õº {ø»|õmh¨£mkÂk®. C¢u Ai¯õº, GßÚ AÁ¸øh¯ ]Ó¨¦ GÚU÷Pm÷hß. GÚUS •ß- Á›-ø-°À uõi²hß BáõÝ£õSÁõPz uø»°À öuõ¨¤²hß A©º¢- & AÀ»õðuõß, ÷PõøÁ v¸¢u-ÁøµU PõmiÚõºPÒ. AÁºuõ® •µöõ¼ Ai¯õµõP C¸¢uÁº Asø©°À Cì»õzvÀ Cøn¢xÂmhõº GßÓõºPÒ. {PÌa]PÒ Â¯UP øÁzux...! |h¢xöPõsi¸¢uÚ. AøÚÁ¸US® ÷u}º öPõkzxU- ö Põs- £ß•P® öPõsh ¢øu i¸¢uõºPÒ. Ai¯õ¸US¨ £UPzvÀ A©º¢x ÷£]UöPõsi¸¢u ©Ûuº •µöõ¼ Ai¯õº ©n¨ö£soß u¢øu Á¸£ÁºPøÍ Áµ÷ÁØÖU öPõsk® C¸¢uõº. AÁºPøͨ £ØÔ¯ ö´vPÒ Guõºzu©õP GßøÚ¨ £õºzuÁº •ßÁ›øUS Á¸®£i GßøÚ Â¯UP øÁUQßÓÚ. AÁ¸øh¯ AøÇzx Ai¯õ¸US AÔ•P® ö´xÂmk ©ØÓ ÷Áø»PøÍ PÁ- ©Põ» Aµ]¯À, £zv›øP, ÛUP AÁº ÷£õ´Âmhõº. |õÝ® Ai¯õ¸® J¸Á¸UöPõ¸Áº |»® ]Û©õz xøÓø¯a Âõ›zxU öPõs÷hõ®. |õß AÁ›h® J÷µ J¸ ÷PÒÂ÷Pm÷hß. ÷º¢uÁºPøÍz uµ HøÚ÷¯õº ""}[PÒ CÆÁÍÄ Põ»® Ph¢x ØÖ •xø© Aøh¢xÂmh AÁøµ AvP® {ø»°À Cì»õzøu HØÖUöPõsjºP÷Í, Hß? GßÖ ÷Pm÷hß. AÔ¢v¸UPÂÀø». AÁøµ AÁº Aø©v¯õP¨ ¦ßÚøPzxUöPõs÷höõßÚõº. ""ÁõÌUøP- C¨ö£õÊx {øÚÄTº¢u ©µ® °ß •UPõÀ Áõ]U Põ»zøu G¨£i²® ÁõÇ»õ® GßÖ Gso CuøǨ £õµõmkQ÷Óß. ÃnõUQÂm÷hß. C¨ö£õÊx ©Ûuß C¨£izuõß ÁõÇ÷Ásk® Caö´v²hß öÁίõÚ GßÓ J¸ EßÚu©õÚ ÁõÌUøPø¯ Enº¢x ÁõÌ¢x öPõs-i¸U- ö£›¯õ›ß £hzxUS¨ £v»õP Q÷Óß. Axuõß Cì»õ® u¢u ö£¸® ö£õUQå® GßÓõº. Ai¯õ›ß £h® C¸¢v¸¢uõÀ |ßÓõP C¸¢v¸US÷©..! Esø©°À ©ÓUP •i¯õu ©Ûuºuõ® Ai¯õº AÁºPÒ. & Gß. •í®©x •ìu£õ, & ÷P¨hß wß •í®©x, BkxøÓ v¸a]&204 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 5. 5. uø»¯[P®1 & 15 AU÷hõ£º 2010 åÆÁõÀ 22 & xÀPAuõ 6, îä› 1431 öõÀÁøuz öuÎÁõP & ÷|µi¯õPa öõÀ¾[PÒ µ® : 31 ©»º : 08 Aø©vUS GßÚ ÁÈ? ‰ ßÖ ©õuzvÀ 108 ÷£›ß ©µn®, HµõÍ©õÚ °ß ‰»® wºÄ Põn ÷Ásk®;CµõqÁzøuzCǨ¦PÒ BQ¯Ú Põµn©õPU öPõ¢uÎzxU öPõs- v¸®£¨ ö£Ó ÷Ásk® Gߣ÷u R»õÛ°ß P¸zx.i¸US® ᮕ & Põ諺 ©õ{»zvØS EÒxøÓ A÷u÷ÁøÍ°À Áß•øÓ¨ ÷£õµõmh[PøÍ AÁºAø©aº £.]u®£µ® uø»ø©°À ößÓ 42 ÷£º Bu›UPÂÀø» Gߣx® Põè«›À ]Ö£õß- ø ©-Ah[-Q¯ AøÚzxU Pm]U SÊ, ¤µu©¸US AÎz- °ÚµõÚ £simkPЮ ^UQ¯ºPЮ £õxPõ¨¦-hßxÒÍ AÔUøP°À P¸zöuõØÖø© CÀø». Põ諺 C¸¨£º GÚ AÁº AÎzu EÖv²® PÁÛUPzuUPx.ÂÁPõµzvÀ •µs£mh öPõÒøPPøÍU öPõsh Aµ-]¯À Pm]PÎß Ps÷nõmh[PÒ A[S öÀÁuØS CµõqÁzvÚøµ²® £õ.á.P.ÂÚøµ²® uµ•ß¦ C¸¢uøu¨ ÷£õß÷Ó C¨÷£õx® •µs£mk ©ØÓÁºPÒ AøÚÁ¸® CµõqÁzvÚ¸US ÁÇ[P¨-C¸¨£vÀ ¯¨¤Àø». CÆÁõÖ C¸¢u÷£õv¾® £mkÒÍ ]Ó¨¦ AvPõµzøuz v¸®£¨ ö£ØÓõÀuõßAøÚzxU Pm] SÊÂÚ›ß Põ諺 £¯n® ›¯õÚ Põè«›À Aø©v •¯Ø]PÒ öÁØÔ ö£Ö® GÚUvø°À Gkzx øÁUP¨£mh ›¯õÚ |hÁiUøP P¸xQßÓÚº. _ØÖ¨ £¯nzvß ÷£õx Enµ¨£mhGߣøu ©Ö¨£uØQÀø». Põ諺 ©UPÎß ö£õxU P¸zx® Cx÷Á. Põ諺 ©UPÐhß ÷|µi¯õPU P»¢xøµ¯õh ¤µu©¸® EÒxøÓ Aø©a¸® Aøu Enµõ©ÀKµÍÄU÷PÝ® •UQ¯ ÷u]¯, ©õ{»U Pm]PÐUS CÀø». BÚõÀ CµõqÁzvÚ›ß ©Ú EÖvø¯Áõ´¨¦ Qøhzux •u»õÁx |ßø©¯õS®. ᮕ & Ax Sø»zxÂk® GßÓ CµõqÁ AvPõ›PÎß •ß-Põè«›ß BÐ[Pm]²® GvºUPm]PЮ u® Aµ]¯À ÚÔ-¨÷£ AzuøP¯ wº©õÚzøu ÷©ØöPõÒÍz uøh-Buõ¯zvØPõPz v¸®£z v¸®£a öõÀ¼ Á¢uøu ¯õP EÒÍx. CvÀ J¸ ÁÈ•øÓø¯ EhÚi¯õPU Põn ÷Ási²ÒÍx. CµõqÁzvß ]Ó¨¦ AvPõµ[-©mk÷© ÷Pmk¨ £ÇQ¨÷£õÚÁºPÐUS Auß PøÍ EhÚi¯õP µzx ö´¯z uøhPÒ EÒÍx©Ö£UPzøu AԯĮ õuõµn ©UPÒ G¨£i |h¢x GÛÀ, •UQ¯ |Pµ[Pμ¸¢x® ©UPÒ Si°¸¨¦-öPõÒQßÓÚº Gߣøu¨¦›¢x öPõÒÍÄ® C¢u¨ Pμ-¸¢x® uØPõ¼P©õP ÷õuøÚ Ai¨£øh°À£¯n® KµÍÄU÷PÝ® Eu²ÒÍx. Põ諺 C¢v¯õ- CµõqÁzøuz v¸®£¨ ö£ØÖ, A¢u Ch[PÎÀÂß J¸ ¤›UP •i¯õu £Sv GÛÀ, Hß Põè«›PÒ ©Ûu E›ø©¨ £õxPõ¨ø£ EÖv ö´x öPõsk{µ¢uµ©õP ÷ÁuøÚPøÍ AÝ£ÂUQßÓ-Úº? Aø©¨- xøn {ø» CµõqÁzvÚøµ²® PõÁÀ xøÓ-°Ú-¦a mh® Põ諸USa ]Ó¨¦ A¢uìøu ÁÇ[SQÓx øµ²® {¯ªUP»õ®. {ø»ø©°À •ß÷ÚØÓ® HØ£k-GÛÀ, Cuµ ©õ{»[PÎÀ EÒÍ Si-©UPÒ ö£Ö® Áøu¨ ö£õÖzx £¯ßuµzuUP wºÄPøÍ B÷»õ-øÚ-_u¢vµ÷©õ, ÁvP÷Íõ, Áͺa]÷¯õ Põè-«›PÐUS °ß Ai¨£øh°À E¸ÁõUQ |øh•øÓ¨- £ kzu-©ÖUP¨£kÁx Hß? GßÓ A®©U-PÎß ÷PÒÂUS »õ®. Põè«›À AøÚzx {ø»Pξ® uø»-›z-Aµ]¯À uø»ÁºPÒ ö©ÍÚ® õvUP ÷Ási Á¢ux. uõiU öPõsi¸UQßÓ FÇø»U Pmk¨£kzuõ- íú›¯z ©õ|õmk Aø©¨¤ß uø»Áº ø¯z A½ ÂmhõÀ ¤µu©º AÎUP Ez÷u]zxÒÍ ö£õ¸Íõuõµåõ R»õÛø¯ AÁµx ÃmiÀ ¢vzx, AÁº Eu £¯ÚØÖ¨ ÷£õS®. Põ[Qµì Pm]US® ©zv¯TÔ¯øu¨ ö£õÖø©²hß ÷Pmh ].¤.G®. Pm]z Aµ_US® |®¤UøPU-S›¯-ÁµõP C¸UP»õ® •uÀÁºuø»Áº ^zuõµõ® ö¯a`›²® Cuµ SÊ EÖ¨¤Úº- E©º A¨xÀ»õð. AuØ-PõP AÁº uSv²® vÓø©²®PЮ £õµõmiØS›¯ÁºPÒ. Põè«øµ J¸ ¤µaøÚU- Áõ´¢u Bm]¯õͺ GÚ¨ ö£õ¸Ò öPõÒÍ •i¯õx.S›¯ £Sv¯õPU P¸u ÷Ásk®; C¢v¯õ, £õQì- µõSÀ Põ¢v TÔ¯øu¨ ÷£õ» E©›ß Pµ[PøÍ Á¾¨-uõß, Põ諺 ©UPÒ BQ¯ •zuµ¨¦¨ ÷£a_-Áõºz-øu- £kzxÁuõÀ £¯ß GxÄ® Âøͯ¨ ÷£õÁvÀø». ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 7
 6. 6. •P¨¦UPmkøµ ""Põè«›À |h¨£x £¯[PµÁõuU P»Áµ® AÀ»! •í®©x ³_¨ uõ›Põª G®GÀH ᮕ&Põ諺 ©õ{»a ö¯»õͺ (©õºU]ìm P®³Ûìm Pm])* Põè«›À uØ÷£õx |hUS® Cx •ØÔ¾® Esø©¯À». Á¢v¸UQÓõºPÒ Gߣ÷u Esø©. Áß•øÓ²®, P»Áµ•® GÀø»ø¯z uõsi ]» SÔ¨¤mh ö£¸Áõ›¯õÚ C¢u ©UPÎß £õQìuõÝUS BuµÁõÚ UvPÒ CzuøP¯ J¸ {ø»ø¯ GÊa]ø¯ ^ºSø»Ä Uv-PÍõÀ ÷u Â÷µõu UvPÍõÀ E¸ÁõUP •¯ÀQßÓÚ GßÓ Es- ysiÂh¨£mhÁºPÒ GßÓ vmhªmk |hzu¨£kQß- ø©ø¯ ©Ö¨£uØQÀø» GßÓ Ps÷nõmhzxhß Aq-QÚõÀ ÓÚ GßÖ J¸ ö£õxÁõÚ ÷£õv¾®, CßøÓUS C¢u ©õ{- C[S {»Ä® ¤µaøÚ- P ÐUSz Ps÷nõmh® C¸U »® GvºöPõsi¸UQÓ ¤µaøÚ wºÄPõn EuÁõx Gß÷Ó GßÚöÁßÓõÀ, ö£¸©Í-Â-»õÚ P¸xQ÷Óß. QÓ÷u, Cx GÆÁÍÄ yµ® Esø©? ©UPÒ GÊa]¯øh¢x ÃvUS SÇ¢øuPЮ ö£sPЮ Ãv-8 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 7. 7. PÎÀ CÓ[Q ÷£õµõmhzvÀ Dk-£k- Avºa]-²® uµzuUP Jß÷Ó. x¨£õU- E°º¨£¼PÐUS® AÍÂh •i-QÓ J¸ `Ì{ø»ø¯ }[PÒ G¨£i QU SskPøÍ GvºöPõÒЮ ¯õu ö£õ¸Ò÷uzvØSU Põµn©õÚÂÍUSúPÒ? Á¯x •vº¢u xoa-÷»õk CøÍbºPÒ öu¸U- Áß•øÓPÐUöPÀ»õ® ©õÓõPö£›¯ÁºPЮ Th C¢u¨ ÷£õµõm- PÎÀ CÓ[Q°¸¨£x PÁÛUP¨- A¢u |®¤UøP `ÇÀ HØ£mhx.h[PÐUS BuµÄ öu›ÂU- £h ÷Ási¯ JßÖ. CuØS •ß¦ J¸Âu©õÚ Aø©v Põ諺 £Ò-Íz-QÓõºPÒ. öuõhºa]¯õÚ Pøh- 1990PÎÀ Põè«›À |h¢u £uØÓ® uõUQÀ {»Â¯x. C¢v¯õÄUS®¯øh¨¦ {PÌÄPÒ |h¢u Ásn® ªS¢u Áßö¯ÀPÎÀ ö£¸® Gs- £õQìuõÝUS® Cøh÷¯ |®¤U-C¸UQßÓÚ. Aµ_ {ºÁõP® AÔ- oUøP°»õÚ CøÍbºPÒ £[- øPø¯ E¸ÁõUS® SÔ¨¤mh ]»ÂUS® Fµh[S EzuµÄPøÍ ÷PØÓõºPÒ GߣøuU SÔ¨¤h A®[P÷Íõk ÷£a_ Áõºzøu©UPÒ ©Özx öÁÎ÷¯ÖQÓõºPÒ. ÷Ásk®. BÚõÀ CßøÓUS ]ß- |h¢x öPõsi¸¢ux. GÀø»UPõÁÀ xøÓ°ß x¨£õUQU Ssk- Úg]Ö SÇ¢øuPÒ Th ÷£õµõm- Pm-k¨£õmkU ÷Põmøhz uõsiPøÍ ÷|¸US÷|º Gvº- ö PõÒ- h[- P ÎÀ •ßÁ›ø°À {Ø- õø» vÓUP¨£mhx. Põ諺 £Ò-QÓõºPÒ. Cx öÁÖ©÷Ú J¸ ^º- QÓõºPÒ. C¢u {ø»ø©ø¯ ªPÄ® ÍzuõUQØS® |õmiß Cuµ ]»Sø»Ä |hÁiUøP¯õP C¸UP PÁÚ©õP B´Ä ö´¯ ÷Ásk®. £Sv- P ÐUS® £õQìuõÝhß•i-¯õx. Cx, G[PÍx P¸zx¨- |õß G¢uz u¯UP•ªßÔ öõÀ- ÁºzuP EÓÄ HØ£kzu¨£mhx.£i, ᮕ&Põ諺 ©UPÒ }sh- ÷Áß, C¢u {ø»ø© vÀ¼°¾® Ai¨-£øh°À, C¸uµ¨¦ ©U-PÐU-Põ»©õP uÛø©¨£kzu¨£mi¸¢u- ÿ|P›¾® ©õÔ ©õÔ Bm] Av- S® Cøh÷¯ öuõhº¦PЮ EÓÄ-uß J¸ ÂøÍ÷Á BS®. Cøͯ Põµz-vØS Á¢u Aµõ[P[PÍõÀ PЮ HØ£mhuõÀ, |À»öuõ¸uø»•øÓ°ß EÒÍ[PÎÀ ¤ß-£ØÓ¨£mh uÁÓõÚ öPõÒøP- wºÄ HØ£k® GßÓ Gvº£õº¨¦ GÊ¢-÷uõØÖ-  UP¨£mi¸¢u ©õø¯ PÍõÀ C¢u ©UPÒ Aøh¢u H©õØ- ux. BÚõÀ xµv¸èhÁ©õP,Eøh¢x ÷£õÚuß ÂøÍ÷Á Ózvß ÂøÍ÷Á. GxÄ® {øÓ- •®ø£°À |h¢u ªP¨ö£¸®BS®. GÚx uõ´z v¸|õmiß ÷ÁÓõu Av¸¨v°ß ÂøÍ÷Á. £¯[PµÁõuz uõUSuÀPÒ, |©xAøÚzx¨ £SvPξ® C¸UQÓ Ax©mkªßÔ ©õ{»zv¾® ©zv- ÷uz-vß ©UPÒ £»øµ £¼ öPõsh©UPÐUS® |õß ÷Ásk- ÷ PõÒ- °¾® C¸US® Aµ_ {ºÁõP[PÒ A¢uz uõUSuÀPÒ, C¢v-¯õÄUS®ÂkUQ÷Óß. Põè«›À |h¨£øu «sk® «sk® AÎzu uÁÓõÚ & £õQìuõÝUS® Cøh÷¯J¸ £¯[PµÁõu BuµÄU P»Áµ- EÖvö©õÈPÒ ©ØÖ® ö£õÖ¨£ØÓ Aø©v |hÁiUøPø¯ {Özv-©õP÷Áõ AÀ»x ^ºSø»Ä HØ- |hÁiUøPPÒ BQ¯ÁØÓõÀ J¸ Âmhx. Põ諺 £ÒÍz- u õU- Q À£kzx- Q Ó Áß•øÓ¨ £uØÓ- |®¤UøP¯ØÓ `Ì{ø» E¸- |®¤UøP°ßø© `Ì¢x öPõs-©õP÷Áõ P¸vÂh ÷Áshõ®. G©x ÁõU- P ¨£mi¸¨£uß ÂøÍ÷Á hx. |®¤UøP JÎ HØÓ¨£m-i¸¢u©U-PÎß EÒÍ[PÎÀ Si öPõs- Cx. ]» BskPÐUS •ß¦ J¸ G©x ©UPÎß ö|g[- P ÎÀi¸US® S•Óø», Av¸¨vø¯ |®¤UøP¯õÚ `ÇÀ HØ£mhx. H©õØÓ® «sk® Si-÷¯Ô¯x.öuõh¸® C¢u Áß•øÓUS¨ AuØS •ß¦ £» £zuõskPÒ C¢u¤ßÚõÀ C¸US® Põµn[PøÍ ©õ{»zvÀ }izu, GsnØÓ * C¢u H©õØÓ[PÐUS, ©õ{-¦›¢x öPõsk, Av¼¸¢x £õh®PØÖU öPõsk, EhÚi¯õP Aøu›ö´²® |hÁiUøPPøÍ ÷©Ø-öPõÒÍ ÷Áskö©ßÖ ÷PmkUöPõÒQ÷Óß.* uØ÷£õx |hUS® Áß-ö¯À- PÎÀ, CxÁøµ°À CÀ»õu •UQ¯ A®® GßÚ- ö Áß- ÓõÀ ö£¸©Í»õÚ ö£s- PЮ CøÍbºPЮ, CÍ® ö£sPЮ £[÷PØÔ¸¨£x- uõß. PõÁÀ xøÓ°Ú›ß x¨- £õUQa`miÀ £¼¯õÚÁº- PЮ ö£¸©ÍÂÀ ªPÄ® Cøͯ Á¯vÚ÷µ. Cøu G¨£i GkzxUöPõÒÁx? Cx ªPÄ® Ba›¯•®, ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 9
 8. 8. »z-vÀ {»Ä® ö£õ¸Íõuõµ GßÓ |®¤UøP Põ諵zx CøÍ- vøµ öÀ¾® £¯oPÒ «x uõUS- `Ì-{ø»ø©²® ÷Áø»-°À- bº- P Îh® CÀø». ©õ{»zvß uÀ |hzu¨£kÁuõP ]» uPÁÀPÒ »õz vshõmh•® £[- ö£õ¸-Íõuõµ `Ì{ø»ø©²® ªP £µ¨£¨£kQßÓÚ. BÚõÀ Ax PΨ¦ ö´QÓuõ? ÷©õ©õP C¸UQÓx. Cx G›²® Esø©¯À». Cx J¸ ©uŸv¯õÚ ö|¸¨¤À ÷©¾® Gsön´ FØÖ- ¤µaøÚ AÀ». Põ諺 ©UPÎh® G[PÍx ©õ{»zvÀ öuõÈØ QÓx. PÁø»u¸® C¢u¨ ¤µaøÚ- Ai¨£øh¯õÚ ÷Põ›UøPPÒõø»PÒ Hx® CÀø». ö£¸® PÐUSz wºÄ Põn •¯»õÂmhõÀ C¸UQßÓÚ. AøÚzx ÷u]¯UöuõÈØõø» õº¢u EØ£zvU Gvº-Põ»zvß {ø»ø©, xµv¸è- Pm]PÎß uø»ÁºPÐUS®, |õßTh® GxÄ® CÀø». Cøͯ ÷Ásk÷PõÒ ÂkUQ÷Óß. |õm- h-Á©õP, ÷©¾® ÷©õ©øh²®.uø»•øÓ°Ú¸US ÷Áø»- iß Cuµ £SvPξ® uõUPzøuÁõ´¨¦PÒ ªPªPU SøÓ÷Á. G[- * C¢u¨ ÷£õµõmh[PÒ ©uŸv- HØ£kzx® AÍÂØS J¸ `Ì-PÍx ©UPÒ ÂÁõ¯zøu |®¤÷¯ ¯õPz ysi Âh¨£kÁuõP {ø»ø© Põè«›À {»ÄQÓx.ÁõÌQÓõºPÒ. ÷Áø» Áõ´¨¦UPõÚ SØÓaõmk GÊQÓ÷u? Põ諺 ©UPÒ |õmiß Cuµ £Sv-G¢uÂu©õÚ ÁȲ® C[S Pμ¸¢x Eu ÷Pmk uÂzxU B©õ®. |©x |õmiÀ ]»º,CÀø». Aµ_zxøÓPÎÀ C¸U- öPõsi¸UQÓõºPÒ. BЮ ÁºU- Põè-«›À {»Ä® C¢u¨ ¤µaøÚ-S® ÷Áø»PøÍ |®¤÷¯ C¸U- P[PÒ C¢u¨ ¤µaøÚø¯ vø-Q÷Óõ®. Aµõ[Pzvß «£zv¯ PÐUSz wºÄ Põn C®©õ{»z- vØS ]Ó¨¦ A¢uìx AÎUS® Aµ- v¸¨¤, ÷ÁÖ Âu©õP •zvøµPnUS¨£i ᮕ & Põ諺 ]¯À mh¨ ¤›Ä 370I }USÁ÷u Szu •¯ÀQÓx. Cøu ©UPÒ AÝ-©õ{»zvÀ _©õº 5 »m® £izu ]Ó¢u ÁÈ GßÖ TÖQÓõºPÒ. ©vUPUThõx. Põ諺 ©UP÷ÍõkCøÍbºPÒ ÷Áø»Áõ´¨¤ßÔ Esø©°À Aµ]¯À mh¨¤›Ä Cøn¢x |õmiß AøÚzx¨C¸UQßÓÚº. •u»ø©aº, 370I A©À£kzxÁvÀ HØ£mi¸U- £Sv ©UPЮ SµÀ öPõkUPuÚx I¢uõsk Põ» Bm] {øÓ- S® SøÓ£õ÷h CßøÓUS HØ£m- ÷Ásk®.ÂÀ J¸ »m® ÷Áø»- Á õ´¨¦-PøÍ E¸ÁõUQÂk÷Áß GßÖ kÒÍ £uØÓa `ǾUSU Põµn®. * uØ÷£õx HØ£mkÒÍ ö|¸U-EÖvö©õÈ AÎzuõº. BÚõÀ ¤›Ä 370I ›¯õÚ •øÓ°À Pi- ø ¯²® £uØÓzøu²®JÆöÁõ¸ Bsk® ÷Áø»- ° À- A©À- £ kzuõ©À C¸¢uxuõß uo¨£vÀ ©õ{», ©zv¯»õu- Á ºPÎß Á›ø- ° À ¦vuõP Põè-«øµ C¢u |õmiß ¤Ó£Sv- Aµ_PÎß AqS•øÓJ¸ »m® CøÍbºPÒ ÷º¢x Pμ¸¢x uÛø©¨£kzu ¸®¦- G¨£i C¸UQÓx?öPõsi¸UQÓõºPÒ. C¢u £ÁºPÐUS, xshõh ¸®¦-£-Áº-AøÚzx A®[PЮ ÷º¢x PÐUS Áõ´¨£õÚ `Ì{ø»ø¯ AÁºPÒ vnÔU öPõs-i¸U-CøÍ- b ºPÎøh÷¯ J¸ {ø»- HØ£kzv°¸UQÓx. GÚ÷Á C¢u QÓõºPÒ. ›¯õP JßÓøµ Bs-kUS¯ØÓ ußø©ø¯, |®¤U- ø P ¤µaøÚø¯ ©uŸv¯õP AqP •ß¦ |øhö£ØÓ ÷uºu¼À ©UPÒCß-ø©ø¯ HØ£kzv²ÒÍx. |À» •¯» ÷Áshõ® GßÓ ÷Ásk- ö£¸® EØõPzxhß £[-÷PØ-ÓõºPÒ.ÁõÌUøPø¯ |hzvÂh •i²® ÷PõÒ ÂkUQ÷Óß. A©º|õz ¯õz- 60&uÃuzxUS® AvP-©õP ÁõUS £vÁõÚx. Gvº-Põ»® |ßÓõP÷Á Aø©²® GßÖ GÀ÷»õ¸® ©QÌa] Aøh¢÷uõ®. BÚõÀ ÷uºu¼À Qøhzu A¢u¨ £»ßPÒ ©UPÐUS¨ £¯ß£h-ÂÀø». CuØS ©õ{» Aµ_® ©zv¯ Aµ_÷© SØÓÁõÎPÒ. Jß-Óøµ BskUS •ß¦ G¢u CøÍ- bºPÒ ªS¢u BºÁzxhÝ® EØ- õPzxhÝ® ÷uºu¼À £[÷PØÖ CÁºPÐUS ÁõUPÎzuõºP÷Íõ, A¢u CøÍbºPÒuõß CßøÓUS øPPøÍ E¯ºzv ÃvPÎÀ CÓ[Q ÷£õµõmh® |hzxQÓõºPÒ. vÀ¼- °¾® ÿ|P›¾® AvPõµ® ö¾z-x® uø»ø© ©UPÎß EnºÄ-PøÍ ¦›¢xöPõÒÍ ©Özuuß ÂøÍ- ÁõP÷Á CßøÓ¯ {ø» HØ£m- kÒÍx.10 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 9. 9. * £uØÓ©õÚ C¢ua `ǼÀ £õxPõ¨¦¨ £øhPÎß AqS- • øÓ G¨£i C¸U- QÓx? £õxPõ¨¦¨ £øhPÒ, ]» SÔ¨-¤mh Phø©PøÍ BØÖ©õÖ ÷Pm-kU öPõÒͨ£mkÒÍÚ. BÚõÀxµvºèhÁ©õP £õxPõ¨¦¨ £øh-PÐUSÒ C¸US® ]» UvPÒu[PÐUS Áøµ¯ÖUP¨£mkÒÍPhø©PÐUSm£mk ö¯»õØÓ-ÂÀø». AuÚõÀuõß PõÁÀ©µn[PÒ ÷|º¢xÒÍÚ. Põè«›ÀCßøÓUS HØ£mkÒÍ C¢u¨£uØÓ® G¨£i xÁ[Q¯x? ‰ßÖA¨£õ CøÍbºPÒ £õxPõ¨¦¨£øh°ÚµõÀ ¤izxa öÀ»¨-£mk, öPõÀ»¨£mhøuz öuõhº¢÷u Põ諺 ©UPÐhß EhÚi¯õP¨ °À, GÀø» uõsi¯ £¯[- P µ-Áß•øÓ öÁizux. •u¼À A¢u ÷£a_ |hzu ÷Ásk®. u[PÍx ÁõvPÎß Fk¸Áø»²®, £¯[-‰ßÖ ÷£øµ²® £¯[PµÁõvPÒ Aµ_PÒ Põ諺 ©UPÐUS Pµ- Á õvPÎß Áß•øÓø¯²®GßÖ £õxPõ¨¦¨ £øhPÒ AÔÂz- CøÇzu uÁÖPøÍö¯À»õ® Pmk¨£kzxÁuØS E›¯ |h-uÚ. wµ Âõ›zu ¤ßÚº AÁºPÒ J¨¦UöPõsk |õhõЩßÓzvÀ ÁiUøPPÒ EzuµÁõu¨-£kz-u¨-£hA¨- £ õÂPÒ GßÖ AÔÂU- P ¨- A¢u ©UPÐUS }v ÁÇ[SÁuõP ÷Ásk®. A÷u ÷|µzvÀ £¯[-Pµ£mhÚº. CzuøP¯ |hÁiUøPPÒ, AÔÂUP ÷Ásk®. Cx|õÒ Á-õu |hÁiUøPPÒ CÀ»õu £Sv-ö£¸® GsoUøP°»õÚ ©U-PÎ- Áøµ°¾® Põè«›À ÷|º¢u uÁÖ- PÎÀ C¸¢÷uÝ® £õxPõ¨- ¦ ¨-øh÷¯ Av¸¨vø¯²® Bzvµz- PøÍ GÀ»õ® v¸zvU öPõÒЮ £øhPøÍ SøÓzxU öPõÒÁuØSøu-²® HØ£kzuõ©À C¸US©õ? ]» |hÁiUøPø¯z xÁUP ÷Ásk®. AÁ]¯® •iÄ ÷©ØöPõÒͨ£hBskPÐUS •ß¦ AÚ¢u-|õU «£zvÀ öPõÀ»¨£mh AøÚzx ÷Ásk®.©õÁmhzvÀ £z›£õÀ GÝ-ªhz-vÀ CøÍbºPÎß ©µnzvØS® Aµ_5 CøÍbºPÒ £õxPõ¨¦¨ £øh- BÌ¢u PÁø»²® Á¸zu•® öu›- Ax©mkªßÔ, Põ諛߰ڵõÀ øPx ö´x öPõsk ÂUP ÷Ásk®. Akzu £Sv°¼¸US® ©UPÐhßöÀ»¨£mk, £¯[Pµ-ÁõvPÒ GßÖ öuõø»¨÷£] öuõhº¦ «sk® Akzux, Põ諺 ©UPÎß•zvøµ Szu¨£mk _mkU öPõÀ- HØ£kzu¨£h ÷Ásk®. Cß- C¯À£õÚ ©ÚUSøÓPøÍ, ¦Põº-»¨-£mhÚº. A¨£Sv ©UPÒ B÷Á- øÓUS Põè«›ß Akzu £Sv-°¼- PøÍU ÷PmhÔ¢x AÁØøÓz wº¨-ªUP ÷£õµõmhzvÀ Dk£mhÚº. ¸US® ©UPÐhß ÷£ ÷Ásk® £uØPõÚ |®¤UøP¯õÚ HØ£õk]¤I Âõµøn |h¢ux. 5 CøÍ-bº- Gß-ÓõÀ, |õ[PÒ Põ諺 ©õ{»z- xÁUP¨£h ÷Ásk®.PЮ Hx©Ô-¯õu A¨£õÂPÒ Gߣx vØS öÁÎ÷¯ Á¢xuõß ÷£öu›¯-Á¢-ux. C¨£ia öõÀÁx, ‰ßÓõÁuõP, uØ÷£õx |h¢x ÷Ás-k® GßÓ {ø» }iUQÓx.£õxPõ¨¦¨ £øhPøÍ |õ® öPõsi¸US® Áßö¯À & P»- Cx G©x ©UPÒ «uõÚ Aµ]ßGvºUQ÷Óõ® GßÖ ö£õ¸ÍÀ»; Áµ® ÷£õßÓ `ǼÀ øPx ö´-¯¨- |®¤UøP°ßø©°ß öÁΨ-Cx ÷£õßÓ ö¯À-PÎÀ SØÓª- £mkÒÍ AøÚzxz uø»Áº-PøÍ- £õ÷h. Cx ÷£õßÓ |®¤UøPøÇU- S ® SÔ¨¤mh AvPõ›PÒ ²® CøÍbºPøͲ® EhÚi¯õP Cß-ø©-ø¯U øPÂmk, u[PÍxAÀ»x £øh°Úº «x Pk® |h- Âkuø» ö´x AÁºPÍx ÁõÌ- öõ¢u ©UPøÍ |®¦ÁuØS®, ÄUS J¸ ¢uº¨£® AÎUP ÷Ás- AÁºPÎøh÷¯ |®¤UøPø¯ HØ-ÁiUøP GkUP¨£h ÷Ásk®. k®. AøÚzvØS® ÷©»õP £kzxÁuØS©õÚ |hÁiUøP-* CßøÓ¯ £uØÓzøuz uoUP CÁº- P Îß |ÀÁõÌÄUS E›¯ PøÍ C¢v¯ Aµ_ EhÚi¯õPz EhÚi¯õPa ö´¯ ÷Ási- ÷Áø» Áõ´¨¦PÒ E¸ÁõUP¨£h xÁUP ÷Ásk®. ¯x GßÚ GßÖ ©õºU]ìm ÷Ásk®. P®³Ûìm Pm] P¸xQÓx? (¥¨¤Òì öh©õUµ], BP. 16 & 22) ÷©¾® |®¤UøPø¯ E¸ÁõU- C¢v¯z v¸|õmiß ¤µu©º S® |hÁiUøPPÒ GßÓ •øÓ- uªÈÀ : Gì. ¤. µõ÷á¢vµß ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 11
 10. 10. C¯UP® á ©õAz÷u Cì»õª î¢z©zv¯ B÷»õøÚU SÊÂß]Ó¨¦U Tmh® vÀ¼ ©zv¯uø»ø©¯PzvÀ Asø©°À|øhö£ØÓx. ÷u]¯z uø»Áºö©Í»õÚõ ø¯z á»õ¾zwßE©› uø»ø© uõ[QÚõº.xønz uø»ÁºPÍõÚ ÷£µõ.÷P. H. ]zwU íéß, •í®©záL£º, ö£õxa ö¯»õͺ ~ìµzA½, åL¤ •Üì, hõUhº ö©Í»õÚõ ø¯zA¨xÀ íU Aßéõ›, ø°z á»õ¾zwß E©›S»õ® AU£º, hõUhº •í®©zµL£Az, hõUhº íéß µéõ,hõUhº Gì.Q³.Bº. CÀ¯õì,öía. A¨xº µR¨, ö£õÔ¯õͺ á©õAz÷u Cì»õª î¢z•í®©z ½®, é´°zéBuzxÀ»õð íúøéÛ ©zv¯ B÷»õøÚUSÊ wº©õÚ[PÒBQ÷¯õº CvÀ £[÷PØÓÚº.÷u]¯a ö¯»õͺPÍõÚ C¸¨ø£U SøÓUP ÷Ásk®. Pm]PÒ ÷Ámøh¯õh¨£kÁøuö©Í»õÚõ µL¥U Põ]ª, CU£õÀ Fµh[S EzuµÄ, õø»z uøh, •iÄUSU öPõsk Áµ ÷Ásk®.•À»õ, •äu£õ £õ¹U, ÷ukuÀ ÷Ámøh, øPxPÒ Á[P÷uzvÀ á©õAz÷uAèL£õU Að©z, A¨xÀ £õ]z BQ¯ÁØøÓ •iÄUSU öPõsk Cì»õªø¯ C»UPõPU öPõskAßÁº BQ÷¯õ¸® ÷PµÍ ©õ{»z Á¢x AøÚzxz uµ¨¤Ú›h•® A¢u |õmk Aµ_ |hzvUuø»Áº i. B›L¨ A½²® ]Ó¨¦ ÷£a_Áõºzøu |hzu ÷Ásk®. öPõsi¸UQßÓ GvºUPm]AøǨ£õͺPÍõPU P»¢x P¸¨¦a mh[PøÍz v¸®£¨ ÷Ámøh áÚ|õ¯PzvØSöPõshÚº. CUTmhzvÀ ö£ØÖ ©Ûu E›ø©Pøͨ GvµõÚx. uø»ÁºPøÍa{øÓ÷ÁØÓ¨£mh wº©õÚ[PÒ £õxPõUP ÷Ásk®. ©UPÒ ]øÓ°»øhzx®Á¸©õÖ: Aø©v ÁÈ°À ÷£õµõmh[PøÍ ö¯À£õkPøÍ •hUQ²® ÷©ØöPõÒÍ ÷Ásk®. C¯UPzøu CÀ»õ©À BUP 1. Põè«›À ö£õx ©UPÒ •¯Ø]PÒ |øhö£ØÖÁõÊ® £SvPμ¸¢x 2. £¯[PµÁõu C¢xzxÁ UvPÐUS GvµõP Âõµøn²® Á¸QßÓÚ. £ßÚõmkCµõqÁ® öÁÎ÷¯Ó ÷Ásk®. AÍÂÀ CuØöPvµõPPõ諺 £ÒÍzuõUQÀ Asø©U |hÁiUøP²® ÷uøÁ. C¢xzxÁ UvPÒ £¯[PµÁõua ö¯ÀPÎÀ J¸[Qøn¢u Gvº¨¦PÒ E¯µPõ»©õP HµõÍ©õÚ ö£õx©UPÒ ÷Ásk®.CÓUP ÷|›mi¸¨£x Dk£mhx öuÎÁõPz öu›¯Á¢-Áõ´¨¦U÷PhõS®. Aµ]ß uÁÓõÚ x®-Th PõÁÀxøÓ°Ú-¸® 4. Âø»Áõ] E¯ºøÁz•iÄPЮ AvPõµzøuz ¦»Úõ´Ä Aø©¨¤Ú¸® •ì¼® ukUP ÷Ásk®. Aµ]ßuÁÓõP¨ £¯ß£kzx® CøÍbºPøͲ® Aø©¨¦-PøÍ- •u»õÎzxÁU öPõÒøPPÒ÷£õUS®uõß vjöµÚ ©UPÎß ²® ÷Ámøh¯õiU öPõsi¸U- Põµn©õP÷Á Âø»Áõ] ªPU÷Põ£® AvP›UPU Põµn©õ°Ú. QßÓÚº. C¢u Cµmøh{ø»ø¯ Pkø©¯õP E¯º¢xÒÍx. £»CÀ»õu öÁÎ|õmkz öuõhºø£U •iÄUSU öPõsk Áµ ÷Ásk®. xøÓPÒ £ßÚõmkTÔ Aµ_ ©UPøÍU SØÓ¨-£kzx- Ph¢u C¸£x BskPÎÀ {ÖÁÚ[PÎh®QÓx. Guõºzu©õÚ EnºÄPÎß |øhö£ØÓ AøÚzx £¯[Pµ- J¨£øhUP¨£mkÒÍÚ.‰»÷© Põ諺 ¤µaøÚø¯z Áõua ö¯ÀPøͲ® _u¢vµ-©õP ©õÛ¯[PøÍz öuõhº¢x ÁÇ[PwºUP C¯¾®. Bm]¯õͺPÒ Âõ›zx SØÓÁõÎ-PøÍU ÷Ásk®. ö£m÷µõÀ, ø©¯À©UPÐUSa ö´¯ ÷Ási¯ Pkø©¯õPz usiUP ÷Ásk®. G›Áõ² BQ¯ÁØÔÀ AvP Á›Phø©ø¯ {øÓ÷ÁØÖÁvÀø». |k{ø» ÁQ¨£uõP |õhP©õk® Á`¼UPU Thõx. xøÓPЮ©UPÎß EÒÍ[PÎÀ Ch® FhP[PÎß |¯ÁgP¨÷£õUS AvPõ›PЮ ö´QßÓ¤izuõÀuõß ¤µaøÚø¯U wºUP {Özu¨£h ÷Ásk®. ÷uøÁ¯ØÓa ö»ÄPøÍUC¯¾®. AuØS CµõqÁzvß 3. Á[P÷uzvÀ GvºU- SøÓUP ÷Ásk®.12 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 11. 11. £zv›øPa ö´v (á©õAz÷u Cì»õª î¢vßuªÌ|õk & ¦xøÁ ©õ{»zuø»Áº H. 娥º Að©zAÁºPÒ 20.09.2010 AßÖöÁΰmh £zv›øPa ö´v) |õÞÖ BskPÒ £Ç®ö£¸ø© Áõ´¢u Áµ»õØÖa]Ó¨¦ªUP £õ£º ©ìâzAø©¢xÒÍ Ch® ¯õ¸USaöõ¢u® GßÓ ªP •UQ¯©õÚÁÇUQÀ A»íõ£õz E¯º H. 娥º Að©z}v©ßÓ® ö¨h®£º 24 AßÖwº¨¦ ÁÇ[P EÒÍx. C¢v¯©UPøͨ ö£õÖzuÁøµ C¢uÁÇUS ªPÄ® EnºÄ§ºÁ©õÚJßÓõS®. £À»õskPÍõP £õ£› ©ìâz ÁÇUQÀ AÎUP¨£k®{¾øÁ°À C¸¢u C¢uÁÇUQÀ uØ÷£õx wº¨¦ öÁίõPEÒÍøu {øÚzx ©UPÒ wº¨ø£ HØÖU öPõÒ÷Áõ®!©QÌa]ø¯öÁΨ£kzxQßÓÚº. ö|Ô•øÓPøͲ® {ø»|õmh Cì»õ® Aø©v, |õmiß £À÷ÁÖ ÷Ásk®. Q¨¦zußø©°ß ©õºUP©õS®.}v©ßÓ[PÎÀ Cx÷£õßÖ ªP Auß ©õs¦U÷PØ£ ö¯À£h G¢u ©u•® ‰Pzøuz•UQ¯©õÚ ÷ÁÖ ÁÇUSPÒ ÷Ásk® GÚ •ì¼®PøÍU uÁÓõP ÁÈ|hzuÂÀø». BP÷Á|h¢xöPõskuõß C¸UQßÓÚ. ÷PmkU öPõÒQß÷Óß. SÖQ¯ Aµ]¯À C»õ£[PÐUPõPAvÀ £À÷ÁÖ wº¨¦PÒ ©uzvß ö£¯µõÀ öPõ¢uΨø£ wº¨¦ öÁÎÁ¢u ¤ÓSöÁίõQU öPõskuõß HØ£kzu {øÚUS® UvPøÍU AuøÚU SÔzx ›ÁõP B´ÄC¸UQßÓÚ. }v©ßÓ[PÒ PshÔ¢x Ga›UøP¯õP C¸UP ö´x, mh ÁÀ¾|ºPÐhßÁÇ[SQßÓ wº¨¦PÒ õuP©õP ÷Ásk®. C¸ ‰P[PøÍa B÷»õøÚ ö´x AkzuPmhÁ¢uõÀ •Ê ©Úxhß HØÖU |hÁiUøPPøÍ G¨£i ÷º¢uÁºPЮ wº¨¦ õuP©õPöPõÒQßÓÚº. £õuP©õP Á¢uõÀ ÷©ØöPõÒÁx Gߣx SÔzx Á¢uõÀ öÁØÔUAuøÚ Gvºzx ÷©À•øÓ±k ÂÁõvzx •iÄ ö´¯ AQ» öPõshõmh[PÎÀ Dk£kÁ÷uõ,ö´QßÓÚº. C¢v¯ •ì¼® Aø©¨¦PÎß £õuP©õP Á¢uõÀ ÷£õµõm-h[-Aøu¨÷£õßÖuõß BuµøÁ¨ ö£ØÓ, C¢u ÁÇUøP Pξ® PshÚ Bº¨£õmh[-£õ£º ©ìâz ÁÇUøP²® |hzv Á¸QßÓ £õ£º ©ìâz Pξ® Dk£kÁ÷uõ AÓ÷Á|õmk ©UPÒ AøÚÁ¸® J¸[Qøn¨¦U SÊ u¯õµõPSÔ¨£õP, •ì¼® CøÍbºPÒ Thõx. GUPõµnzøuU öPõs- k® Áßö¯¼À Dk£hUThõx. EÒÍx. BP÷Á ¯õ¸®P¸u ÷Ásk®. C¢u ÁÇUQß PÁø»¨£h ÷Áshõ®. |À»÷uwº¨ø£ Aø©v²hß Áµ÷ÁØP ö£õxa öõzxPÐUS ÷u® ÂøÍÂUPU Thõx. Aø©vø¯ |hUS® GÚ |®¤UøP÷Ásk®. mhzøu ©vUP öPõÒ÷Áõ®. ‰P÷Ásk®. {ø»|õmh ÷Ásk®. |À¼nUPzøu²® }v©ßÓzvß wº¨¦ |©x |õmøh |õ® ÷|]¨£uß |À¾ÓøÁ²® ÷£o¨•ì¼®PÐUS¨ £õuP©õP ö£õ¸Ò |©x |õmiß mh® £õxPõUP EÖvÁ¢uõ¾® Th AuøÚ Gvºzx JÊ[øP ©v¨£x® AuØSU öPõÒ÷Áõ®.÷©À•øÓ±k ö´¯Ä® R̨£iÁx©õS®. E»P Aµ[QÀEa}v©ßÓzøu AqPÄ® C¢v¯õÂß ö£¸ø©US® H. 娥º Að©zÁõ´¨¦PÒ EÒÍÚ Gߣøu |õ® ¦PÊUS® PÍ[P® ÷|µõ Ásn® ©õ{»z uø»Áº©Ó¢xÂhU Thõx. mhzvß ö£õÖ¨¦hß ö¯À£h á©õAz÷u Cì»õª î¢z©õsø£²® áÚ|õ¯P ÷Ási¯x AÁ]¯©õS®. uªÌ|õk & ¦xa÷› ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 13
 12. 12. AøǨ¤¯À hõUhº •í®©z µL¨Az AÁºPÒ Hß AøǨø£ HØP ©ÖUQßÓõºPÒ? hõUhº •í®©z µL¨Az zv¯¨ £õøu°À £o¯õØÖ- ö´vø¯ Cu¯zøuz öuõk- vØSªhªßÔ ö©´¨¤zxÂhQß- Ó ÁºPÐUS ]»©¯® J¸ QßÓ ÁøP°À öuÎÁõP, wºUP- ÷Ásk®.÷PÒ «sk® «sk® Áõmi- ©õP, ö©ßø©¯õP, {uõÚ©õP CzuøÚ²® ö´u ¤ÓS® Gv-ö¯kUS®. ©UPÒ zv¯zøuz GkzxøµUP ÷Ásk®. µõÎ zv¯zøu HØPõ©À ÷£õ´-Âh-öuÎ-ÁõP ÂÍ[QU öPõsh ¤ÓS® ©Úøu DºUQßÓ Buõµ[-PøÍ- »õ®. AøǨ¦¨£o°À Dk£m-Hß zv¯zøu HØÖUöPõÒÁ- ²® õßÖPøͲ® GkzxøµUP i¸U-QßÓ AøǨ£õͺPÒ AøÚ-vÀø»? Hß ¤ßu[Q-  k- Q ß- ÷Ásk®. Á¸U-S÷© C¢u AÝ£Á® HØ£m-ÓõºPÒ? C¢uU ÷PÒÂPÐUS i¸US®. CÁº {a¯©õP zv-SºBß u¸QßÓ Âøhuõß ©so¾® Âso¾® ö£õv¢- x® £v¢x® C¸UQßÓ G-snØÓ ¯zøu HØÖUöPõÒÁõº GßQÓGßÚ? GzuøP¯ ©ÛuºPÐUS Gvº£õº¨÷£õk £» |õmPÒ öuõhº÷|º-ÁÈ QøhUS®? GzuøP¯ ©Û- õßÖPøÍ Gkzxøµzx zv¯z- •¯Ø] ö´u ¤ÓS® GÀ»õ-ÁØ-øÓ- vß £UP® ©UPøÍ AøÇUPuº- P ÐUS ÷|ºÁÈ QøhUPõx? ²® SøÓÁÓ ö´x•izu ¤ÓS® ÷Ásk®.C¢uU ÷PõnzvÀ Bµõ´¢u÷£õx £»ß §ä¯©õQ¨ ÷£õS®.¤ßÁ¸® SÔ¨¦PÒ QøhzuÚ. AÇQ¯ •øÓ°À Cu¯zøuU CzuøP¯ {ø»ø©PÎÀ÷©÷» £i²[PÒ. öPõÒøÍ öPõÒQßÓ ÂuzvÀ ÂÁõ-vUP ÷Ásk®. µUv-¯øh¯U Thõx. G¢uöÁõ¸÷|ºÁÈPõmku¾® ©Ûu¸US® ÷|ºÁÈ PõmkQßÓ ªPÄ® ö£õÖø©²hß ©U- BØÓÀ u©USU Qøh¯õx GßQÓCøÓÁÛß |õmh•® PÎß ÷PÒÂPÐUS AÇQ¯ öuÎøÁ AÁºPÒ ö£Ó ÷Ásk®. AøǨ¦¨£o°À Dk£k®-÷£õx •øÓ°À £vÀ AÎUP ÷Ásk®. G¨£õk£mhõÁx J¸Áøµ ÷|º-•øÓ¯õÚ JÊ[S-•øÓ-PøÍU u®©õÀ •i¢u Áøµ Cxuõß ÁÈU- S U öPõsk Áµ ÷Ásk®PÁÚzvÀ öPõÒÍ ÷Ás-i¯x zv¯® GÚ Bozuµ©õP, AÊz- GßÖ •¯ßÓõÀ Ax |hUPõx. z-AøǨ£õÍß «uõÚ Phø©-¯õS®. u® v¸zu©õP G¢uÂu©õÚ I¯z- v¯zøuz öuÎÄ£kzxÁxuõß14 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 13. 13. |©x ÷Áø»÷¯ uµ, zv¯zøu ÷©Ø£i ÁÚ[PÎÀ _miU- vß A¸ÒÁÍ[PøͲ® AÁº ›-EnºzxÁx® zv¯¨£õøu°À Põm- h ¨£mkÒÍ ªP E¯ºÁõÚ, ¯õP¨ ¦›¢x øÁzv¸UQßÓõº|hUPa ö´Áx® CøÓÁÛß ÷©ßø©ªUP ‰ßÖ £s¦PøÍU Gß÷Ó AuØS¨ ö£õ¸Ò. AuõÁx£o-¯õS®. J¸Á¸US ÷|ºÁÈ-Põm- öPõshÁºPÐU÷P ÷|ºÁÈ ›- ¯ õÚ ÁÈ°À ö»Âk- Á uØ-kuÀ QøhUQßÓuõ, CÀø»¯õ QøhUS® Gߣx öuÎÁõQßÓx. PõPz- u õß C¢u E»P ÁÍ[PÒGߣx CøÓÁÛß |õmhzøu¨ u©US ÁÇ[P¨£mi¸UQßÓÚ •u»õÁuõP, AÁºPÒ ö£õ¸-ö£õ¸zuuõS®. CuøÚ CøÓÁß GßQÓ ÂȨ¦ EnºÄ AÁ¸US Íõø öPõsi¸UP ©õmhõºPÒ.öuÎÁõP AÔÂUQßÓõß: HØ£mi¸US®. J¸Á›h® C¢u AuØ- S ® ÷©»õP u®•øh¯ ÂȨ¦ EnºÄ® öuÎÄ® HØ£mk (|¤÷¯!) }º ¸®¦- Q ßÓ- ö£õ¸øÍ |ßø©¯õÚ Põ›¯[- ÂmhõÀ AÁ¸UPõP ÷|ºÁÈUPõÚÁ¸US ÷|ºÁÈ Põmih E®©õÀ PÎÀ uõµõÍ©õPa ö»ÂkÁõºPÒ. Áõ°ÀPÒ •Êø©¯õPz vÓU-P¨-•i¯õx. B°Ý®, AÀ»õð uõß J¸-Áº u®•øh¯ ö£õ¸øÍ ›- £hzuõ÷Ú ÷Ásk®.|õk÷Áõ¸US ÁÈPõmkuø» ¯õÚ ÁÈ°À ö»Âh •ß-Á¸-Á-AÎU-QßÓõß. ÷©¾®, ÁÈ-Põm- vÀø»; ©ÖUQßÓõöµÛÀ Es- C[S CµshõÁuõPa öõÀ-kuø»¨ ö£ÓUTi¯ÁºPøÍ AÁß ø©- ° À AÁº ©Ûu¨ ¤Ó塧 »¨-£mh £s¦ CøÓÁÝUS ©õÖ-|ßPÔÁõß. (AÀPéì 28 : 56) E¯º{ø»°¼¸¢x ÖUQU R÷Ç ö´Áv¼¸¢x »Q°¸zuÀ ÂÊ¢xÂkQßÓõº. HöÚÛÀ BS®. AuõÁx CøÓ¯a®. Sº- C¢u Ai¨£øh¯õÚ Es- BÛß öuõhUPzvÀ SºBøÚø©ø¯ Enº¢xÂmh ¤ÓS CøÓ- AÔ-•P¨£kzxQßÓ ÷£õx _miU-Áß G¢uU öPõÒøPPÎß Ai¨- wø©-PÎ-¼¸¢xz Põmh¨£mh £s¦ uõß Cx. "CøÓ-£øh°À GÁ¸US ÷|ºÁÈ Põmk-QßÓõß GßQÓ ÷PõnzvÀ |õ® u¨¤zxUöPõÒÍ ¯a•øh÷¯õºUS (Cx) ^›¯ ÁÈPõmi¯õS®. (AÀ£PÓõ 2 : 2).Bµõ´¢x £õºUP ÷Ásk®. J¸- ÷Ás-k® GßQÓ Bø CøÓ¯azøuU SÔzx ÂÍU-S®-Á¸US ÷|ºÁÈ Qøh¨£uØS® AxQøhUPõ©À ÷£õÁuØS® Põµn® AÁ›h® C¸UP ÷Ásk®. ÷£õx ö©Í»õÚõ A¦À AL»õ ö©Íyv(µð) ¤ßÁ¸©õÖ ÂÁ-Gx? CøÓÁß G¢u Ai¨- £ øh- |ßø©PøÍ Dmh ›UQßÓõº:°À J¸Á¸US ÷|ºÁÈPõmkuø»AÎUQßÓõß? G¢u Ai¨- £ øh- ÷Ásk® GßQÓ |ßø©, wø© BQ¯ÁØ-øÓ¨°À J¸Á¸US ÷|ºÁÈPõmkuÀ ÷ÁmøP²® öPõÊ¢x ¤›zx¨ £õºUQßÓ vÓÝ®QøhUPõ©À ÷£õ´ÂkQßÓx? wø©ø¯ Âmk »Q |ßø©ø¯ Âmöh›-QßÓ Bø²® ÷©Ø-öPõÒ-QßÓ £USÁ•® AÁ›-÷|ºÁÈ ¯õ¸USU h® C¸UP ÷Ás- k ®. wø©- P Î-QøhUQßÓx? AÁ-›h® C¸UP ¼¸¢xz u¨¤zxUöPõÒÍ ÷Ás- ©ÛuºPøÍ AÁºPÎß ÷Ás-k®. k® GßQÓ Bø AÁ›h® C¸UPEøǨ¦, ö¯À BQ¯ÁØÔß ÷Ásk®. |ßø©PøÍ DmhAi¨-£øh°À Cµsk ÁøP°Ú- C¢u E»Pzøu²® C¢u E»Pz-vÀ ÷Ásk® GßQÓ ÷ÁmøP²® C¸UQßÓ ö£õ¸ÒPÒ AøÚz-øu- öPõÊ¢x Âmöh›-QßÓ Bø²®µõPU SºBß £Szv¸UQßÓx. ²® ›¯õÚ ÁÈ°À ö»-Âk-ÁuØ- AÁ-›h® C¸UP ÷Ás-k®. |À»-AÁºPÎÀ •u»õ® ÁøP°Ú¸US PõP÷Á CøÓÁß AÁÛh® J¨- ÁØøÓa ö´Áv¾® |Øö¯À-÷|ºÁÈ ªP GÎuõPU Qøhzx £øhzv¸UQßÓõß. C¢u {ø»- PÎÀ Dk£kÁv¾® AÁ¸USÂkQßÓx: °À AÁß A¢u A¸ÒÁÍ[PøÍa BºÁ® AvP©õP C¸UP ÷Ásk®. Esø©°À E[PÐøh¯ ›¯õÚ ÁÈ°À £¯ß£kzuõ©À•¯Ø]PÒ £»uµ¨£mhøÁ¯õP ¦øu¯ø»¨ £õxPõUQßÓ £õ®ø£¨ E»PzøuU S¸mkzuÚ©õP¨C¸UQßÓÚ. GÚ÷Á, GÁº (CøÓ- ÷£õßÖ A¢ua öÀÁzøu¨ ö£õz- ¤ß£Ø-Ôa öÀQßÓÁºPÐUS®,ÁÈ°À) ö£õ¸øÍ ÁÇ[QÚõ÷µõ v¨ ö£õzv øÁzxU öPõsi¸U- PõÀ ÷£õÚ ÷£õUQÀ |øh ÷£õk-÷©¾®, (CøÓÁÝUS ©õÖ ö´- Qß-ÓõöÚÛÀ AÁß ©ÛuÛß Qß-ÓÁºPÐUS®, u®•øh¯ ©ÚÁv¼¸¢x) »Q°¸¢uõ÷µõ E¯º{ø»ø¯ HØP ©ÖUQßÓõº Caø CÊUQßÓ Cʨ- ¦ US÷©¾®, |ßø©ø¯ Esø©ö¯Ú Gß÷Ó AuØS¨ ö£õ¸Ò. AuØS GÀ»õ® ÁøÍ¢x öPõkUQßÓÁº-HØÖUöPõshõ÷µõ, AÁ¸US ÷|º©õÓõP, J¸Áº u®•øh¯¨ PÐUS®, uõ® ö´ÁöuÀ»õ®C»SÁõÚ ÁÈ°À öÀÁuØS ö£õ¸øÍ |ßø©¯õÚ Põ›- ¯ [- ›¯õÚ-øÁuõÚõ AÀ»x uÁÖUS|õ® ÁøP ö´÷Áõ®. (AÀø»À PÎÀ ö»ÂkQßÓõöµÛÀ, ÷©À uÁÖ CøÇzxU öPõs-i¸U-92 : 4&7) C¢u E»Pzøu²® C¢u E»- P z- Qß÷Óõ©õ Gߣx £ØÔ C®ª¯Í- ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 15
 14. 14. Ä® PÁø»¨£hõ©À ª¸-P[Pøͨ GÁº PgzuÚ® ö´- Q ß- GßQÓ ÁøP-°À PnUS¨ £õºz÷u÷£õ» CaøPÎߣi ÁõÌU-øPø¯ Óõ÷µõ ÷©¾® (uß CøÓÁøÚ¨) ö»Âk-Qß-Óõº GÛÀ AÁº Pg-Kmk£ÁºPÐUS® & Czu- ø P¯ ö£õ¸m£kzuõ©À |h¢uõ÷µõ z- u Ú® ö´- Q ß- - Ó õº Gß÷Ó©ÛuºPÒ GÁ¸US÷© v¸U- S º- CßÝ® |ßø©ø¯¨ ö£õ´ö¯Ú AuØS¨ ö£õ¸Ò.BÛÀ GÆÂu©õÚ ÁÈ-Põm-ku¾® {µõP›zuõ÷µõ AÁ¸US PiÚ©õÚ "CøÓÁøÚ¨ ö£õ¸m-£kz-uõ-CÀø». (uL¨ï•À SºBß Azv- ÁÈ°À öÀÁuØS |õ® ÁøP ©À |h¢uõ÷µõ GßÖ® C[S Cµs-¯õ¯® AÀ£PÓõ: SÔ¨ö£s: 4) ö´÷Áõ®. AÁÝøh¯ öÀÁ® hõÁx £s£õPa _miU-Põ-m-h¨£-m- AÁß AÈ¢xÂk®÷£õx AÁ- AkzuuõP C[S "|ßø©ø¯ kÒ- Í x. AuõÁx AÁ¸øh¯Esø©ö¯Ú HØÖUöPõshõ÷µõ ÝUS GßÚ £¯ß AÎUP¨-÷£õQß- EøǨ¦, •¯Ø], BºÁ®, Bø,GÚa öõÀ»¨£mi¸UQßÓx. Óx?. (AÀø»À 92 : 8&11) Dk-£õk GÀ-»õ÷© E»P C»õ£[-Cx CøÓÁÈPõmkuø»¨ ö£Ö- BP, PgzuÚ®, zv¯zøu¨ PøÍ ø©¯¨- £ kzv÷¯ _Ǿ®.QßÓÁºPÎh® Põn¨£kQßÓ ¦ÓUPozuÀ, |ßø©ø¯ HØP CøÓÁß Â¸®¦-ÁöußÚ, CøÓ- -‰ßÓõÁx £s¦ BS®. AuõÁx ©ÖzuÀ BQ¯ ‰ßÖ Sn[PÒ Áß öÁÖ¨£-öußÚ GßöÓÀ»õ®CÁºPÒ zv¯zøu²® ÷|º- Á È- ©ÛuÝUS CøÓÁÈPõmkuÀ AÁº PnUQÀ GkzxU öPõÒÍ÷Áø¯²® ©v¨£ÁºPÒ; zv¯® öuÎ- QøhUPõ©À ÷£õÁuØSU Põµn©õ- ©õmhõº.ÁõÚx® ªP Âø»©v¨¦ªUP Qß-ÓÚ. C¢u CÈSn[PÐUSö£õ¸Ò Qøhzuøu¨ ÷£õßÖ "|ßø©ø¯¨ ö£õ´ö¯Ú {µõ- ÂÍU- P ® AÎUQßÓ÷£õx ö©Í-ªS¢u ©QÌa]²hÝ® SyP»z- P›zuõ÷µõ GÚ CuØS Akzxa »õÚõ A¦À AL»õ ö©Íyv(µð)xh- Ý ® K÷hõi Á¢x AuøÚ öõÀ»¨£mkÒÍx. |ßø©uõß ¤ßÁ¸©õÖ GÊxQßÓõº:HØÖU öPõÒÁõºPÒ. zv¯zøu¨ Esø© Gߣøu AÁº HØÖU¦›¢xöPõshx® wµzxhÝ® ""ö£õxÁõPU PgzuÚ® öPõÒÍ ©ÖUQßÓõº GßÖ CuØS¨©ÚEÖv²hÝ® AuØS õßÖ SÔzx |õ® G¨£i¨ ¦›¢x øÁz- ö£õ¸Ò. (uL¨ï•À SºBß Az-£Pº-ÁõºPÒ. zv¯zøu zv¯ö©Ú v¸U-Qß÷Óõ®? J¸Áº u®ªh® v¯õ¯® AÀø»À: SÔ¨ö£s: 4)HØÖUöPõÒQßÓ Âå¯zv¾® C¸U- Q ßÓ £nzøuö¯À»õ® ÷ºzx ÷ºzx øÁUQßÓõº; BnÁ®, AP¢øu,C»õ£, |mhU PnUS £õºUQß-Ó-ÁºPÐUS®, zv¯¨ £õøu°À u©UPõPÄ® u®•øh¯ Sk®£z- uØö£¸ø©|h¢uõÀ CǨ¦ HØ£k÷©õ GÚU uõ¸U-PõPÄ® Th AÁØ-øÓa ö»- AP®£õÁ•® PºÁ•® CøÓ-SÖQ¯ ÷|õUQÀ ]¢v¨- £ Áº- ÂkÁ-vÀø». G¨-÷£õx £õºzuõ¾® ÁÈ-PõmkuÀ QøhUPõ©À ÷£õÁ-PÐUS® {a¯©õP ÷|ºÁÈ QøhU- ¹£õ´ ÷|õmk-PøÍU PnUQmk¨ uØSU Põµn[PÍõQßÓÚ. Cu-Põx. ÷|ºÁÈPõmku¾US AÁºPÒ £õº¨£v÷»÷¯ ö£¸©QÌÄ Aøh- øÚU SÔzx SºBß ¤ßÁ¸©õÖuSv Áõ´¢uÁºPЮ AÀ»º. QßÓõº GÛÀ AÁøµzuõß P¸ª SÔ¨¤kQßÓx:zv¯zvß £UP® AøÇUQßÓ GßÖ öõÀ- Q ß÷Óõ®. BÚõÀ, C[S |ßø©-¯õÚ, ¦so¯©õÚ Buzvß ©UP÷Í! ({øÚÂÀAøǨ£õÍ›ß ÷£a_® ö´v²®AÁºPÐUS ÂÍ[Põx. AÁºPÒ Põ›¯[PÎÀ £n® ö»Âh ©Ö¨- øÁ²[PÒ:) E[Pμ¸¢÷u©søh°À Ax GxÄ÷© HÓõx. £x SÔzx-uõß ÷£¨£k-Qß-Óx. GßÝøh¯ ÁÚ[PøÍ KvU C¢u Ai¨-£øh°À J¸Áº u®•- Põs¤UQßÓ yuºPÒ E[PÎh®GÁ¸US ÷|ºÁÈPõmkuÀ øh¯ ö£õ¸-øÍz u©UPõPÄ®, u® Á¢uõÀ, A¨÷£õx GÁºPÒ ©õÖQøhUPõx? Sk®£z-uõ¸-UPõPÄ®, u®•-øh¯ ö´-Áv¼¸¢x »QU öPõÒ-Qß- ö£õÊx-÷£õUSPÒ, Bº-Á[-PÒ, Dk- ÓõºP÷Íõ, ÷©¾® u[PÐøh¯ GzuøP¯ ©ÛuºPÐUS ÷|º- |hzøuø¯a ^ºv¸zvU öPõÒ-Qß- £õkPÒ BQ¯ÁØÖUPõP-Ä® ©Ú®ÁÈ- P õmkuÀ QøhUS® GßÖ ÓõºP÷Íõ AÁºPÐUS GzuøP¯ vÓ¢x uõµõÍ- © õPa ö»-  k-£õºz÷uõ®. CÁºPÒ J¸ÁøP¯õÚ Aa•ªÀø»; AÁºPÒ x¯µ¨£h-©ÛuºPÒ. CßöÚõ¸ ÁøP¯õÚ QßÓõº; BÚõÀ, |ß- ø ©¯õÚ Põ›¯[PÎÀ ö»-Âk-QßÓ Ä® ©õmhõºPÒ. BÚõÀ GÁºPÒ©ÛuºPЮ C¸UQßÓõºPÒ. |®•øh¯ ÁÚ[Pøͨ ö£õ´-CÁºPÐUS CÖv Áøµ°À ÷ÁøÍ Á¸®÷£õx ©mk® AÁ¸- øh¯ £n¨ø£ vÓ¨£-÷u--°Àø». ö¯Ú Áõvmk AÁØøÓ HØPõ©À÷|ºÁÈPõmkuÀ QøhUPõ©÷»÷¯ BnÁ® öPõshõºP÷Íõ AÁºPÒ-÷£õ´Âk®. CÆÁõÖ AÁºPÐUS A¨£i÷¯ vÓ¢uõ¾® uõ® ö»-Âk- QßÓ £nzuõÀ u©US¨ ¦PÌ uõ® |µPÁõ]PÒ. AÁºPÒ Gß-öÓß-÷|ºÁÈ QøhUPõ©À ÷£õÁuØS Ö® AvÀ ÃÌ¢x Qh¨£õºPÒ.CÁºPÎß |hzøu÷¯ Põµn®. QøhUS©õ, ÷£º QøhUS©õ, Aµ]- ¯À öÀÁõUS Á͸©õ AÀ»x (AÀALµõL¨ 7 : 35, 36)CÁº- P øÍU SÔzx SºBߤßÁ¸©õÖ SÔ¨¤kQßÓx: ÷ÁÖ H÷uÝ® C»õ£® QøhUS©õ (Akzu CuÈÀ •i²®)16 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 15. 15. uªÇÔ¢u B¼®PÐUS Kº A›¯ Áõ´¨¦..! Cì»õª¯ ¡ÀPÒ £iUP BºÁ® C¸¢x® AÁØøÓ¨ ö£ÖÁx PiÚ©õP EÒÍ `Ì{ø»-°À, F›À ¡»P•® CÀø»÷¯ GßÖ H[S® B¼® ö£¸©UPÐUS Kº A›¯ Áõ´¨¦..! B¼® ö£¸©UPÎß CÀ»® ÷ui AgÀ ÁÈ°À Cì»õª¯ ¡ÀPøÍ C»- Á ©õP Aݨ¦ÁuØPõÚ HØ£õkPøÍ Cì- » õªU APõhª ö´xÒÍx. µ©- Í õß •uÀ C¢uz vmh® ö¯À-£hz öuõh[Q EÒ-Íx. AgÀ ÁÈ ¡»PzvÀ EÖ¨-¤Ú- µõPa ÷µ BºÁ•ÒÍ B¼®PÒ Eh÷Ú u[- PÎß ö£¯ºPøͨ £vÄ ö´xöPõÒÍÄ®. EÖ¨-¤Úº Pmhn® GxÄ® CÀø». Ag- À ö»Ä® CÀø». AøÚzøu²® APõh- ª÷¯ HØÖUöPõÒЮ. C¢u A›¯ Áõ´¨ø£ |ßS £¯ß£kzvU öPõÒÍ B¼® ö£¸- ©UPøÍ Aߦhß AøÇUQ÷Óõ®. •PÁ›: E»©õ AgÀ ÁÈ ¡»P®, Cì»õªU APõhª, IFT Põ®¨ÍUì, 138, ö£µ®§º ö|kgõø», ößøÚ& 600 012. öuõø»¨÷£] : 2662 1101. ªßÚgÀ : postallibrary@gmail.com Põnz uÁÓõwºPÒ..! ©õÝh Á¢u® {PÌa]°À ""JkUP¨£m÷hõ›ß Âkuø» ÂÖÂÖ¨£õÚ P»¢xøµ¯õhÀ uø»ø©: hõUhº ÷P. Â. Gì. í¥¨ •í®©z "Cì»õ•® |¼ÄØ÷Óõ¸® Á›ø°À ÂuøÁPÒ, A|õøuPÒ BQ¯ uø»¨¦PÐUS¨ ¤ÓS JkUP¨÷£mhõ›ß ¤µaøÚPÒ SÔzx ›ÁõP ÂÁõvUP¨£k® £¯ÝÒÍ {PÌa]..! Põnz uÁÓõwºPÒ..! ¦uß÷uõÖ® uªÇß öuõø»UPõm]°À ©õÝh Á¢u® CµÄ 10 ©oUS ¯õÇß ÷uõÖ® uªÇß öuõø»UPõm]°À AßÓõh ÁõÌÂÀ Cì»õ® CµÄ 10 ©oUS öÁÒÎ÷uõÖ® uªÇß öuõø»UPõm]°À ©õÝhÁ¢u® ©õø» 4.30 ©oUS AøÚzx {PÌa]PøͲ® Psk Pβ[PÒ..!©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 17
 16. 16. öPõkø© Avºa]³mk® |µ£¼! hõUhº A¨xº µìéõUJ¸ |õÎuÈÀ (vÚPµß & £õv¨¦ Sn©õQÓx GßÖ® ¤UøP¯õ? v¸USºBøÚ²® |¤-÷PõøÁ 25, áüß 2010) ""©xøµ |®¦QÓõºPÒ. ÁÈ- ø ¯²® ©UPÒ JÆ- ö Áõ¸-uºPõ-  À C¸¢x SÇ¢øuø¯U Á¸US® öPõsk öÀ»õuuõ? * •ì¼®PÎÀ ©õ¢w›Pz öuõÈÀPhzv |µ£¼ GßÓ uø»¨¤À ö´£ÁºPЮ EÒÍÚº. CønøÁ¨£ÁºPÒ ©mk÷© ©Ö-Avºa-]³mk® ö´v öÁί-õQ- ø©- ° À ushøÚ ö£ÖÁõºPÒ²ÒÍx. * PÚÂÀ ÷Pmh AŸ›°ß AÔ- Äøµ-°ß£i |µ£¼ öPõkUP¨- GßÖ ©ØÓÁºPÒ Amøh¯õP©õ¢vŸPz öuõÈÀ ö´²® J¸Áº C¸¢- u õÀ C¢u CønøÁzuÀ £mhx.©xøµ ÷Põ›¨£õøͯ® uºPõÂÀ ÷©Ø-TÔ¯ öPõø» £õuPa ö¯À-uß ©øÚ塧 ©Ú{ø» * |µ£¼ öPõkUP¨£mh SÇ¢-øu- PøÍa ö´²® AÍÄUS B£zuõP£õv¨¦US BߪP ]QaøUPõP °ß µzu® SiUP¨£mhx. ©õÔ¯ ¤ßÚ¸® CønøÁz-©øÚ²hß u[Q C¸¢uõº. AÁº * |µ£¼ öPõkzu ¤ß §øá ö´- uø»a _miU Põmi, umiU ÷PmPuß PÚÂÀ ÷Pmh AŸ›°ß £i ¯¨£mhx. ÷Ási¯x AÁ]¯® CÀø»¯õ?uß ©õ¢vŸP Uv AvP›UPÄ®, * SÇ¢øu xsk xshõP öÁm- uºPõ ÁÈ£õmøh {¯õ¯¨£kzx®uß ©øÚ塧 ©Ú{ø» £õv¨¦ h¨-£mk ¦øuUP¨£mhx. ]» BߪPÁõvPЮ (!) CÆ-Sn©õPÄ®, A¢u uºPõÂÀ ÁøPU SØÓ[PÐUPõP uõº«P¨©Ú{ø» £õv¨¦ ]QaøUPõPz AÀ»õðÄUS Cøn øÁ¨£x, ö£õÖ¨¦ HØP ÷Áshõ©õ?u[Q C¸¢u ÷ÁÖ J¸ ö£soß ©õ¢vŸPzvÀ |®¤UøP øÁ¨£x,JßÓøµ Á¯x Bs SÇ¢øuø¯z öPõø» ö´Áx, PØ£øÚ ö´x uªÇPzvÀ ‰h|®¤UøPPøͲ®u®£vPÒ C¸Á¸©õPa ÷º¢x £õºUP •i¯õu AÍÂØS öPõlµ- CønøÁ¨ø£²® Gvºzx Gzu-|µ£¼ öPõkzx¨ ¦øuzxÒÍÚº. ©õÚ •øÓ°À SØÓa ö¯ÀPøÍ øÚ÷¯õ Aø©¨¦PЮ C¯UP[- ö´Áx & CøÁ ¯õÄ® J¸ •ì- PЮ ..... öuõhº ¤µaõµ® ö´x®* Cì»õª¯ºPÎÀ ]»º ©Ú- ¼® u®£v¯õÀ ö´¯¨£mi¸U- Cxuõß {ø»ø©! {ø» £õv¨¦ ]QaøUPõP uºPõ-ÂÀ u[SQÓõºPÒ. uºPõ- QßÓÚ. øåzuõÛ¯¨ ¤i°¼¸¢x •- ÂÀ AhUP® ö´¯¨£mi¸¨£- CuØSU Põµn[PÒ, uºPõ ÁÈ- uõ¯z-øuU Põ¨£õØÓ GßÚ ö´¯¨ Áº- P Îß A¸ÍõÀ ©Ú{ø» £õhõ? ©õ¢vŸPzvÀ EÒÍ ‰h-|®- ÷£õQ÷Óõ®? ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 19
 17. 17. EÍzy´ø© ÁU SÈ°À •uÀ CµÄ hõUhº A. áõQº íúøéß £õP J ÆöÁõ¸ •ì¼•® Cµsk "¤ßÚº AÁºPÒ u[PÐ- GßÚ ÁõÌUøP? vj-öµÚCµÄPøͨ £ØÔ ]¢vUPõ©À C¸¨£- øh¯ Esø©¯õÚ Gá©õÚõ- ÷Á÷µõk õ´UP¨£kQÓ÷u! J¸vÀø». JßÖ: uß Ãmk¨ £kUøP Q¯ AÀ»õðÂh÷© öPõsk ÂÚõi°À GÀ»õÁØøÓ²®AøÓ°À ¤ÒøÍPÐhß Âøͯõi Áµ¨£kÁõºPÒ. (A¢÷|µzvÀ) CÇ¢xÂkQ÷Ó÷Ú GÚ AÁµx©QÌ¢x {®©v¯õP EÓ[S® CµÄ. wº¨¦ TÖ® AvPõµ® AÁ- EÒÍ® ¦»®£õuõ?Cµsk: ÁUSÈ°À uÛø©¯õP ÝU÷P E›¯x Gߣøu "AÁºPÎÀ GÁÝUS® CÓ¨¦øÁUP¨£k® CµÄ. AÁºPÒ AÔ¢xöPõÒÍmk®. Á¢uõ÷»õ (AÁß uß CøÓ- AßÔ AÁß PnUøPz wº¨- ÁøÚ ÷|õUQ) "Gß CøÓÁõ! ¦v¯ ChzvÀ |®©õÀ y[P £v¾® ªPz wµ©õÚÁß. GßøÚ (E»PzvØS) v¸®¤•iÁ-vÀø». "¦v¯ Ch®; AuÚõÀ (AÀSºBß 6:62) Aݨ¤-Âk. |õß ÂmkÁ¢uyUP® Áµ-ÂÀø» GÚU TÖQ÷Óõ®.Aß-£õÚ ©øÚÂ, PÁø»ø¯¨ J¸Áº öÁγ¸USa A(¢u E»-Pz)vÀ (CÛ) |À»÷£õUS® SÇ¢øuPÒ, EÓÂÚºPÒ, öÀ-QÓõº. uß uõ°h•® Põ›-¯[-PøÍ÷¯ |õß ö´x|s£ºPÒ |® A¸QÀ C¸UQÓõºPÒ. u¢øu-°h•® SÇ¢øu-PÎh- öPõs-i¸¨÷£ß GßÖ TÖ- -GÀ»õ Áv-PЮ A[÷P C¸UQß- •® £¯n-Âøh TÓ•i¯- Áõß. (GÛ-Ý®) Ax BPUTi¯ÓÚ. BÚõ¾® ¦v¯ Ch® GߣuõÀ ÂÀø». C¢{ø»°À, AÁº Põ›¯©ßÖ. (CzuøP¯ ¢-uº¨-|®©õÀ {®©v-¯õPz y[P •iÁ- öÀ¾® ÁÈ°À £zvÀ £[PÎÀ) AÁß TÓU-Ti¯xvÀø». A¨£i-¯õÚõÀ, BÓia ]UQ CÓ¢x ÂkQÓõº. AÁº öÁÖ® Áõºz-øu÷¯ (¯ßÔ ÷ÁÔÀø».) AÁºPÐUS •ß KºÁUSÈ°À, C¸m-høÓ°À uÛø©- CÓUS® ÷ÁøÍ-°À AÁµx Aµs HØ£mkÂk®. (E°º°À A¢u •uÀ CµÂÀ G¨£i |®©õÀ ©Ú® GßÚ £õk£k®? ö£Ø- öPõkzx) Gʨ£¨£k® |õÒEÓ[P •i²®? ©øÚÂ, ©UPÒ, EÓ- ÷Óõøµ-²® A¢uU SÇ¢øu- Áøµ°À AvÀ u[QÂkÁõºPÒ.ÂÚºPÒ, |s-£ºPÒ GÁ¸® xønUS PøÍ-²® ¤›¯ AÁ-¸US ©Ú® (AÀSºBß 23:99&100)Áµ©õmhõºP÷Í A¢ua ÁUSÈ°À Á¸©õ? AÁº-PÎ-h® öõÀ¼-•uÀ CµøÁ |õ® G¨£ia Âmk ÁµÂÀ-ø»÷¯ GÚ CÓ¨ø£U Psh £¯zvÀ,¢v¨÷£õ®? AÁµx ©Ú® H[-Põuõ? Cx "v¸¢v ÁõÌQ÷Óß; GÚUS20 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 18. 18. «sk® J¸ Áõ´¨¦UöPõk GÚ öPõÒ-Ю÷£õx, AÁß (Põ›¯® £kUøPø¯¨ £õºzu ÷£õx A[÷PCøÓÁÛh® ÷PmQÓõ÷Ú, Cz- •iÄ ö£ØÖ) E[PÍx CøÓÁß |¤PÍõøµU Põn-ÂÀø».uøÚ |õmPÒ AÁß GßÚ ö´x- £UP® Kmh¨£mk ÂkQßÓõß. AÁºPÎß £kUøPø¯U øP¯õÀöPõsi¸¢uõß? AÁß £ÒÎ- (AÀSºBß 75 : 26&30) uh¨ £õºzu÷£õx Ax Dµ©õPÁõÀ £UP÷© ößÓvÀø». C¸¢ux. Eh÷Ú A§£Uº (µ¼) ©µn ÷ÁuøÚø¯ AøÚ-£ÒÎ-ÁõÀ ÁȯõPa ößÖ®- AÁºPÎß £kUøPUSa öß- Á¸® AÝ£Âz÷u wµ ÷Ásk®.Th öuõÊ-øP°ß £UP® v¸®¤¨ ÷Óß. AÁºPøͲ® Põn- |¤ (éÀ) AÁºPÒ ÷|õ´-Áõ´¨-£õºz-u-vÀø». SºBøÚz ÂÀø». ¤ßÚº E©º (µ¼) AÁº- £mi¸¢u ÷ÁøÍ°À AÁºPÐUSöuõmh-vÀø». CøÓÁß Âvz- - PÎß £kUøPUSa öß÷Óß. •ßÚõÀ uspºU SÁøÍ JßÖuU Phø©PøÍz yUQ-ö¯Ô¢- AÁºPЮ A[÷P CÀø». C¢- C¸¢ux. ö£¸©õÚõº AÁºPÒ u®uõß. £õÁaö¯ÀPÎÀ ‰Ì- {ø»°À ]Ôx öuõø»ÂÀ C¸ øPPøͲ® A¢uz us-p¸U-QÚõß. BÚõÀ, CÓ¨ø£U Psh- öÁÎa® öuߣmhx. |õß SÒ ~øÇzx •PzvÀ uhÂU-x® £uÖQÓõ÷Ú? £õÁ-©ßÛ¨¦U Aøu ÷|õUQa öß÷Óß. A[÷P öPõs÷h "ÁnUPzvØS›¯Áß÷Põµ CxÁõ ÷|µ®? ÁU-SÈ JßÖ ÷uõsh¨£mkz Aøµ õs Á°ØÖU- u¯õµõP C¸¢ux. ö£¸©õÚõº Kº Aµº £Uuõz |P›À ¤µ- A¢ua ÁU-SÈUSÒ÷Í CÓ[Q-©õs-h©õÚ ©õÎøPPøÍU PõPÄ®, EhÀ £]UPõP- ÚõºPÒ. ÁU÷Põi Ao¯¨£mhPmiÚõº. £»¸® Aµøµ ÁõÌzv-ÚõºPÒ. A§ AÀAuõ-î´¯õ Ä®-uõ÷Ú ©Ûuß ©s- Kº EhÀ A[÷P øÁUP¨£m- i¸¢ux. A§£Uº (µ¼) AÁºPЮ(µð) AÁºPЮ Aµøµ ÁõÌzv- qUS ÷©÷» GÀ»õ E©º (µ¼) AÁºPЮ AuØP¸÷PÚõº. A¨÷£õx AÁº TÔÚõº: A{¯õ¯[-PøͲ® {ßÖ-öPõsi¸¢uõºPÒ.""Aµ÷µ! ¤µ©õsh-©õÚ C¢u©õÎøPPÎß {ǼÀ Aø©v- AUQµ©[-PøͲ® ö´- A¨÷£õx |¤ (éÀ) AÁºPÒ²hß ÁõÊ[PÒ. Põø»-°¾® Qß-Óõß. AuÚõÀ-uõß AÆ-¸Á›h®, "E[PÒ ÷uõÇøµ©õø»-°¾® }[PÒ ÷Pm£-öuÀ- Gß-Ûh® uõ¸[PÒ GÚU TÔ-»õ® C[÷P E[PÐUSU GßÚ÷Áõ, ©sqU- ÚõºPÒ. Eh÷Ú AƸÁ¸®QøhUS®. C÷u ©QÌa]°À B°- SÒ÷Í ÁUSÈ°À AÁ- A¢u Ehø» |¤¯ÁºPÎh®µ® BskPÒ ÁõÊ[PÒ. Cµshõ- Úx Á°Ö®, CÚ öPõkUP |¤ (éÀ) AÁºPÒ A¢u°µ® BskPÒ ÁõÊ[PÒ. ‰Áõ- Ehø»a ÁUSÈ°À øÁz-°µ® BskPÒ ÁõÊ[PÒ. G¢u EÖ¨¦®uõß •u-¼À uõºPÒ. Aa©¯® |¤ (éÀ) AÁº-B£zx® HØ£hõ©À, EhÀ |»z- AÊS®. PÎß PsPμ¸¢x Pspºxhß E[PÐUS ¸¨£©õÚøu öPõm-i¯x. ¤ßÚº Q¨»õEsk, £¸Q BÚ¢u©õP AÀ»õðøÁz uµ ÷ÁöÓÁ¸® vøø¯ ÷|õUQ, øPPøÍÁõÊ[PÒ. BÚõÀ, J¸ |õÒ CÀø». vsn©õP E¯ºzv, "CøÓÁõ! |õß CÁøµ¨E°º E[PÍx öuõsøhU- CÓUS®÷£õx £» ÷ÁuøÚPÒ ö£õ¸¢-vUöPõs÷hß. }²®SÈø¯ AøhUS®, ö|g_ £h- Esk GßÖ TÔÚõºPÒ. (¦PõŸ) CÁøµ¨ ö£õ¸¢vUöPõÒÁõ¯õP!£hU-S®. A¨÷£õx }[PÒ Cz- ÁUSÈ°ß •uÀ CµøÁ GÚ¨ ¤µõºzvzuõºPÒ. A¨÷£õxuøÚ |õmPÒ H©õØÓzvÀ C¸¢- {øÚz-xU Pspº ]¢uõu |À» |õß "CÓ¢uÁº ¯õº? GÚUwºPÒ Gߣøu EÖv¯õP AÔ- ©ÛuºPÒ CÀø». C¸Ò {øÓ¢u ÷Pm÷hß. "E® ÷Põuµº A¨xÀ-úPÒ. CøuU ÷Pmhx® A¢u A¢ua ÁUSÈUS öÁÎa® »õð xÀ¤áõøuß. CßøÓ¯Aµº AÇz öuõh[QÚõº. u¸Áx |Øö¯À GÝ® ÂÍUS- Cµ-Âß Bµ®£¨ £Sv°À CÁº uõß. |©x ÁUSÈ°ß ÂÍUøP CÓ¢-uõº GÚ AÁºPÒ "E°º öuõsøhU SÈø¯ |õ®uõß Gkzxa öÀ»- TÔÚõºPÒ.Aøh²®÷£õx (AÁÝUP¸QÀC¸¨£ÁºPÒ AÁøÚa _P©õUP) ÷Ásk®. A¢÷|µ® |õß "CøÓÁß©¢v›¨£Áß ¯õº? (G[Q¸U-Qß- C¨Ý ©ìFz (µ¼) AÁºPÒ «uõøn--¯õP! CÓ¢ux |õÚõPÓõß?) GßÖ ÷PmQßÓÚº. GÛ- TÖQÓõºPÒ: u§U ÷£õ›ß÷£õx C¸¢-v¸UPU Thõuõ! GÚÝ®, AÁ÷Úõ {a¯©õP Cxuõß J¸ |õÒ CµÄ |¤ (éÀ) Bø¨-£m÷hß. (¡À: ©ä©Eì -(ußÝøh¯) ¤›Ä Gߣøu AÁºPЮ |¤z÷uõǺPЮ éÁõ-°z)(EÖv-¯õP) AÔ¢xöPõÒQß- y[QU öPõs-i¸¢-uõºPÒ. ]Ôx Cµshõ® E©º GÚ AøÇU-P¨-Óõß. (AÁÚx) öPsøhUPõÀ, ÷|µzvØS¨ ¤ÓS |õß Ps £k® E©º ¤ß A¨xÀ AëìöPs-øhUPõ÷»õk ¤ßÛU ÂÈzx¨ ö£¸-©õÚõ›ß (µð) AÁºPÒ Bµ®£U Põ»zvÀ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 21
 19. 19. ªP-Ä® Bh®£µ ÁõÌUøP ÁõÌ¢- EÓ[P •iÁvÀø». }[PÒ £õºzuõÀ Gß EhÀ G¨£iuõºPÒ. AÁºPÒ J¸ |õøÍUS¨ £kUøP°À A[Sª[S® C¸US®? GÚx BøhPÒ PÇØ-£» EøhPÒ ©õØÖÁõºPÒ. ¦µsköPõs÷h-°¸UQÓõº. Ó¨-£mk ÁUSÈ°À AhUP¨-ÂuÂu-©õÚ EnÄ ÁøPPÒ, ö|¸¨¦U P[Qß«x £kzv¸¨£x £k÷Áß. A[÷P GÚUS ©suõßHµõÍ©õÚ öÀÁ®, £o¯õmPÒ, ÷£õÀ Põn¨£k-QÓõº. uø»¯øn. |s£ºPøͨ ¤›¢x©õÎøPPÒ GÚ EÀ»õ©õP "Bð...Bð... GÚ ¨u-ªk- A[÷P uÛø©°À C¸¨÷£ß.ÁõÌ¢uõºPÒ. C¢{ø»°À QÓõº. •í®©z (éÀ) AÁº- ‰ßÖ |õÒPÐUS¨ ¤ÓS GßøÚAÁºPÒ áÚõv£v-¯õP PÐøh¯ •uõ¯zvß }[PÒ £õºzuõÀ Gß {ø» G¨£i-{¯ªUP¨£mhõºPÒ. Aa©¯® ö£õÖ¨ø£ |õß HØÔ¸UQ÷Óß. °¸US®? CøÓÁß «uõøn-H÷uõ JßÖ AÁºPÍx ©Öø© |õÎÀ HøÇPÒ, ¯õP! A¢uU Põm] ªPÄ® AÖ-EÒÍzøuz xøÍzux. |õmk SÇ¢øuPÒ, ÂuøÁPÒ ÁÖ¨--£õÚ-uõP C¸US®. Ax©UPÐUSz uõ® BØÓ ÷Ási¯U AøÚÁ¸® GßÛh® ÷PÒ E©US ªS¢u ©Ú ÷ÁuøÚø¯Phø©ø¯ Enº¢x Bh®£µ ÷Pm£õºP÷Í! GÚU PuÖ-QÓõº HØ£kzx®.ÁõÌUøPø¯ Ai÷¯õk GÚU TÔÚõºPÒ. Aøµ õs Á°ØÖUPõPÄ®,ÂmkÂmhõºPÒ. u©x ö£õÖ¨¦ EhÀ £]UPõPÄ®uõ÷Ú ©ÛußSÔzx ©Öø© |õÎÀ ©s-qUS ÷©÷» GÀ»õÂõ›UP¨£k® GßÓ Aa•®, |õmk A{¯õ¯[-PøͲ® AUQµ©[-ÁUSÈ°À ¢vUP¸US® PøͲ® ö´-Qß-Óõß. AuÚõÀ-•uÀ CµøÁ¨ £ØÔ¯ ]¢uøÚ²® ©UPÐUSz uõ® uõß GßÚ÷Áõ, ©sqUSÒ÷ÍAÁºPÍx £øǯ ÁõÌUøPø¯ ÁUSÈ°À AÁ-Úx Á°Ö®,•ØÔ¾©õP ©õØÔÂmhx. BØÓ ÷Ási¯U CÚ EÖ¨¦®uõß •u-¼À AÁºPÒ öÁÒÎUQÇø© AÊS®. A÷u ©¯® P¸øÁaáú®B-ÂÀ Eøµ÷©øh°À {ßÓ- Phø©ø¯ _©¢x, E°øµ¨ £õxPõzuzÁõÖ AÊuõºPÒ. AÁºPÎh® uõ°ß P¸ÁøÓU Pøh]-¯õPz- Enº¢x Bh®£µ uõß AÊS®.ø£Az&EÖv¨ ¤µ©õn® ö´u©UPÒ, BÐ|ºPÒ, AvPõ›PÒ, ÁõÌUøPø¯ J¸Áº PÁø», xUP® GxÄ-Aø©aºPÒ, AÔbºPÒ, PÂ- ªßÔ B°µ® BskPÒ BÚ¢u-bºPÒ, £øhzuÍ£vPÒ GÀ- Ai÷¯õk ©õP ÁõÌQÓõº. AøÚzx Áv-÷»õ¸® A¢u¨ £ÒÎÁõ¼À PЮ EÒÍ Bh®£µ¨ £[PÍõÂÀA©º¢-v¸¢uõºPÒ. A¨÷£õx E©º ÂmkÂmhõºPÒ. EÀ»õ©õP C¸UQÓõº. ÁõÌ-¤ß A¨xÀ Aëì (µð) |õÎÀ AÁ¸US ]Ö xߣ® ThAÁºPÒ, "}[PÒ GÚUPÎzu HØ£hÂÀø». BÚõÀ, CøÁ-EÖv¨ ¤µ-©õnz-øuz v¸®£¨ J¸ •øÓ AÔbº J¸Áº ¯øÚzx® AÁº CÓUS®÷£õxö£ØÖU öPõÒÐ[PÒ GÚ áÚõv£v E©º ¤ß A¨xÀ xønUSa öÀ»õ÷u! ÁUSÈ-÷Ási-ÚõºPÒ. BÚõÀ, Aëì (µð) AÁºPÎh®, "C¢u¨ °ß •uÀ CµÂÀ CøÁ-¯øÚz-A[Q¸¢-uÁºPÒ AuØS ©Özx- - ö£õÖ¨-¦US Á¸ÁuØS •ß¦ x® Põnõ©À ÷£õ´Âk÷©?ÂmhõºPÒ. "}[PÒuõß G[PÒ }[PÒ ©UPõÂÀ C¸¢u÷£õx E[PøÍ |õ[PÒ £õºzv¸U- C¢u •uÀ CµøÁa ¢vUPáÚõv£v GÚ EÖv²hß TÔ- Q÷Óõ®. A¨-÷£õx }[PÒ |õ® CxÁøµ GßÚ HØ£õk ö´-ÚõºPÒ. E©º ¤ß A¨xÀ Aëì B÷µõUQ¯zxhÝ® ©QÌa]- v¸U-Q÷Óõ®? "ÁUSÈ öõºUP¨(µð) AÁºPÒ Â¸¨£-ªßÔ ²hÝ® C¸¢wºPÒ. C¨-÷£õx Hß §[Põ-ÁõP C¸US® AÀ»x |µPUö£õÖ¨ø£ HØÖU öPõs-hõºPÒ. CÆÁõÖ ©õÔ-Âm-jºPÒ? GÚ SȯõP C¸US® GÚ Asn»õºJ¸Áõµ®uõß ößÔ¸U-S®. Á¸zuzxhß ÷Pm-hõº. A¨÷£õx (éÀ) AÁºPÒ SÔ¨¤m-i¸U-QÓõº-AÁºPÍx EhÀ ªPÄ® ö©¼¢x, P÷Í (vºªw) ÁUSÈ°ß •uÀ{Ó® ©õÔ Põn¨£mhx. AÁº- E©º ¤ß A¨xÀ Aëì (µð) ÷u®¤z ÷u®¤ AÊ-uõºPÒ. AÁº- CµÄ öõºUP¨ §[PõÁõP Aø©¯PÎh® J÷µö¯õ¸ Bøhuõß |õ® GßÚ ö´v¸UQ÷Óõ®? |Ø-ªa® C¸¢ux. PÍx »õ G¾®¦PÒ Ch® ©õÔÂk÷©õ GÚ Gsq® AÍ- ö¯À-PøÍa ÷ªzv¸U-Q÷Óõ©õ? AÁºPÍx xøn¯õ›h® ÂØS AÊuõºPÒ. ¤ßÚº TÔ- Eì©õ-ß (µ¼) AÁºPÒ áÚõ-]»º, "E©¸US GßÚÁõ°ØÖ? ÚõºPÒ: "|õß ÁUSÈ°À éõÄUS¨ ¤ßÚõÀ öÀ¾®÷£õxGÚ ÂÚÂÚõºPÒ. "CøÓÁß AhUP® ö´¯¨£mhuØS¨ ¤ÓS AÊx AÊx CÖv°À ©¯[Q«uõøn¯õP! CµÂÀ AÁµõÀ ‰ßÖ |õÒPÒ PÈzx GßøÚ R÷Ç ÂÊ¢xÂkÁõºPÒ. ¤ßÚº22 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 20. 20. AÁºPøÍ CÓ¢u Ehø»z yUS- Âh ¸¨£©õÚuõP ÷ÁöÓxÄ® ö£õ¸mPøÍ u¯õº£kzv-Âm-Áøu¨ ÷£õ» AÁºPÍx ÃmkUSz AÁ¸US Cµõx. GÚ÷Á, AÁº ÷hõ©õ?yUQaöÀÁõºPÒ. J¸ •øÓ AÀ»õðøÁz u›]UP ¸®¦- ÁUSÈ°ß ö|¸USu¼-Cx SÔzx Eì©õß (µ¼) Áõº. AÀ»õðÄ® AÁøµa ¼¸¢x GÁ¸® u¨¤UP •i¯õx.AÁºPÎh® ÷PmP¨£mh÷£õx ¢vUP ¸®¦Áõß. CøÓ©Ö¨- Az ¤ß •Bz (µ¼) AÁºPÒ HµõÍ-AÁºPÒ TÔ-ÚõºPÒ: "ÁUSÈ £õÍ-ÝUS ©µn ÷ÁøÍ Á¸®- ©õÚ ©UPÒ Cì»õzøuz uÊÄ-©Öø©°ß •uÀ Ãk. J¸Áº ÷£õx, AÀ-»õð ÁÇ[S® ÁuØSz ysk÷Põ»õP C¸¢--Av¼¸¢xz u¨¤zxÂmhõÀ ÷ÁuøÚ SÔzx® ushøÚ uõºPÒ. ‰Pa ]¢uøÚ²® AU-PøÓ- -{a¯©õP AÁº öÁØÔö£ØÖ SÔzx® AÁÝUS AÔÂUP¨- ²® ªUPz uø»ÁµõPz vPÌ¢-uõºPÒ. -Âmhõº; ©QÌa]-¯øh¢x- £k®. A¨÷£õx ©µnz-vØS¨ ¤ß- AÁºPÒ CÓ¢u÷£õx Aºåú &Âmhõº. A[÷P AÁº ÷ÁuøÚ ÚõÀ EÒÍ ©Öø© ÁõÌøÁ-Âh CøÓA›¯øn Aø¢-ux GÚ¨ö´¯¨£mhõÀ (CøÓ-Áß öÁÖ¨£õÚuõP ÷ÁöÓ-xÄ® AÁ- ö£¸©õÚõº (éÀ) AÁºPÒ|®ø©¨ £õxPõ¨£õÚõP!) AÁµx ÝUS Cµõx. GÚ÷Á, AÁß SÔ¨¤mkÒÍõºPÒ. (¦PõŸ)©Öø© ÁõÌUøP •ÊÁx®CǨ¦USÒÍõQÂmhx GÚ |¤ BÚõ¾®, ÁUSÈ°ß(éÀ) AÁºPÒ TÓ |õß ÷Pm- PßÚz-vÀ Cµsk ö|¸U-Su¼¼¸¢x CÁºPÒ - -i¸U-Qß÷Óß GßÖ P¸¨¦U ÷PõkPÒ ÂÊ® u¨¤UP-ÂÀø». GÚ÷ÁuõßTÔÚõºPÒ. (•ìÚz Að©z) |¤PÒ |õ¯P® (éÀ) AÁºPÒ TÔ- C¢u •uÀ CµÂÀ |õ® AÍÂØS E©º (µ¼) ÚõºPÒ: J¸ ÷ÁøÍ ÁUSÈ°ß ö|¸USu¼¼¸¢x GÁ÷µÝ®öÁØÔö£Ó ÷Áshõ©õ? AuØ- AÁºPÒ AvP® u¨¤¨£uõP C¸¢uõÀ Az ¤ßPõP |®ø©z u¯õº£kzu ÷Ás- •Bz u¨¤zv¸¨£õº. (•ìÚzhõ©õ? ÷Á÷µõk öÁmi õ´UP¨- AÊuõºP÷Í! GuØPõP? Að©z)£k® ©µ©õP |õß C¸¢v¸U-P»õ÷© GÚ ö£¸©õÚõº |¤z÷uõǺPÒ u[PÍx CøÓÁÚx Aߦ® P¸øn-Bø¨£mhõºP÷Í! Hß? PßÚz- ²® ö£›x. "AÀ»õð £øh¨¦-vÀ Cµsk P¸¨¦U ÷PõkPÒ uõi |øÚ²® AÍÂØS Pøͨ £øhUS® £oø¯ {øÓÄÂÊ® AÍÂØS E©º (µ¼) ö´u÷£õx ußÛh•ÒÍ A›¯-AÁºPÒ AvP® AÊuõºP÷Í! AÊuõº-P÷Í Gøu ønUS ÷©÷», "Gß P¸øn GßGuØPõP? |¤z÷uõǺPÒ u[PÍx {øÚzx? ÷Põ£zøu •¢vÂmhx GßÖuõi |øÚ²® AÍÂØS AÊuõº- GÊvÚõß GÚ |¤PÒ |õ¯P®P÷Í Gøu {øÚzx? (éÀ) SÔ¨¤mkÒÍõºPÒ. (¦PõŸ) AÀ»õðøÁz u›]¨£øu öÁÖ¨- |õ® CÓ¢uuØS¨ ¤ÓS |©U- £õß; AÀ»õðÄ® AÁ-øÚa ©µn ÷ÁuøÚø¯ Aøh-PõP ¯õº öuõÊÁõº? |©UPõP ¯õº ¢v¨£øu öÁÖ¨£õß GÚ ÁuØS ]Ôx ÷|µzvØS •ß¦÷|õߦ ÷|õØ£õº? |©UPõP ¯õº |¤PÒ |õ¯P® (éÀ) AÁºPÒ CøÓÁÛh® £õÁ©ßÛ¨¦U|Øö¯ÀPÒ ¦›Áõº? |©UPõP TÔÚõºPÒ. (¦PõŸ) ÷Põ›-Úõ¾® CøÓÁß Aøu|õ®uõß AÇ÷Ásk®. |©x HØÖU-öPõÒÁõß GÚ |¤PÒ öuõø»yµ¨ £¯n® ÷©Ø-ÁõÌU-øP°À «u•ÒÍ |õÒPÎÀ |õ¯P® (éÀ) AÁºPÒ ÁÈPõmi- öPõÒ--Ю÷£õx £» ©õu[PÐUSÁUSÈUSz ÷uøÁ¯õÚøu |õ®- ²Ò-ÍõºPÒ. (vºªw) •ß÷£ AuØPõPz vmhªk-uõß u¯õºö´¯ ÷Ásk®. HöÚ- Q÷Óõ®. £¯na ^mk •ß-£vÄ- ö´u £õÁ[PÐUPõP CøÓ-ÛÀ, |À»ÁºPÐUS ©mk÷© ö´Q÷Óõ®. ÷uøÁ¯õÚ¨ ÁÛh® £õÁ©ßÛ¨¦U ÷Põ¸-ÁUSÈ°ß •uÀ CµÄ ©QÌa]- ö£õ¸m-PøÍ Gkzxa öÀ- ÷Áõ®. AÁß {a¯® ©ßÛ¨-¯õÚuõPÄ® ¸¨£©õÚuõPÄ® Q÷Óõ®. EÓ-ÂÚºPÒ, |s£ºPÒ £õß. AÊx, ©Ú•¸Q ÷PmP¨-Aø©²®. AøÚ-Á›h-•® £¯nÂøh £k® ¤µõºzuøÚø¯ HØPõ©À "CøÓ|®¤UøP¯õ͸US TÖQ÷Óõ®. CÓ¨ø£Âh öuõø»- v¸¨¤ Aݨ£ AÁß öÁm-P¨-CÓ¨¦ ÷|µ® Á¸®÷£õx, AÁøµ¨ yµ¨ £¯n® Gx-Ä® Es÷hõ? £kÁõß. |©x ÁõÌUøP°À «u-£ØÔ AÀ»õð v¸¨v Aøh¢- A¢u¨ £¯nz-vÀ |õ® u[S® •ÒÍ JÆ-öÁõ¸ ÂÚõi²® ªPv¸¨-£uõPÄ®, AÁøµU öP͵-¨- •uÀ Ãk ÁU-SÈuõ÷Ú! •uÀ •U-Q¯-©õÚx. ©Öø©UPõP£uõPÄ® AÁ¸US |Øö´v CµÄ® A[S-uõ÷Ú! C¢u¨ Aøua ö»-ÁȨ-÷£õ®. ÁUSÈ-TÓ¨£k®. A¨÷£õx CÓ¨¦US¨ £¯nzvØPõP |õ® vmhªm- °ß •uÀ CµøÁ ©QÌa]÷¯õk¤ßÚõÀ EÒÍ ©Öø© ÁõÌøÁ- ÷hõ©õ? ÷uøÁ¯õÚ¨ ¢v¨÷£õ®. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 23

×