qakp fizik qakpgjonnikollëkazazi physics gjon nikoll kazazi termodinamika gjon nikollë kazazi gjonikoll kazazi themelore përkufizime themelore të nocioneve në termodina njohuri mbi termodinamiken gjonnikollkazazi cikli i karnos termometri termometri dhe llojet e tij llojet e tij perkufizime magneti dhe fusha magnetike magneti fusha magnetike modeli i gazit rryma alternative televisoni televizori fotometria termike rendimenti rendimenti i makinave termike i makinave karnos cikli fiyik besueshmeria termodinamike beueshmeria termodinamike vlerat efektive te rrrymes alternative efektive rrymës alternative vlerat te gazeve te persosura te gazeve proceset proceset themelore te persosura transformatorlt shpejtësia valet elektromagnetike valët elektromagnetike shpejtësia e valëve elektromagnetike magnetet e perhershem gjnk radiodhënësi radio dhenesi qarqet qarqet e rrymës alternative rryma rryma trefazore perkufizimi i rrymes trefazore nocioneve nocione sinjale perfotcues perforcuesit e sinjalit energjia kinetike lidhja e energjis kinetike me temperaturen temperatura e gazit gjendja e gazit ligji i avogardos ligji i daltonit lëvizja e rrymës alternative kuptimi i temperatures fuqia e rrymes alternative energjia e gazeve madhesit e gazit te persosur ekuacioni i pergjithshem i gjendjes se gazit eklipsi
See more