Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác Thép

373 views

Published on

Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề " Cách tính tiên lượng các loại công tác xây lắp: Công tác đóng cọc và Công tác thép – Part 2" để bạn có thể nắm rõ các quy trình tính tiên lượng hai loại công tác xây lắp này.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×