1.dostluk buluşmasi

399 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1.dostluk buluşmasi

 1. 1. 1. Dostluk BuluĢması 22-23 Eylül 2012 Ankara 1
 2. 2. 1. DOSTLUK BULUġMASIHer Ģey gönül insanı büyük Ģıh Sn. Yüksel BÜYÜKUÇAR’ ın“Hadi arkadaşlar, yoğun istek üzerine Ankara’ da buluşuyoruz”demesiyle baĢladı. Aslında biz hayatı proğramlamıĢ yaĢıyorduk.Sonra proğramımıza en son bu buluĢma maddesini ekledik.Ama bizim için bu buluĢma maddesi önemliydi. Çünkü, yıllarönce Antalya seminerlerinde yaĢadığımız heyecanı, mutluluğu,birlikteliği ve dostlukları yeniden yaĢama duygusu ağır basmıĢtı.Bu yüzden listeyi tersine çevirip bir eylül sabahında demirattığımız limanımızdan, dostluk denizinde buluĢmaya kararverdik.O gün içimizde bir heyecan, bir sevinç, bir özlem, bir hasretvardı. O güne kadar bu buluĢmaya hepimiz mazinin ıĢıklıpenceresinden bakmıĢtık. Artık Ġçimize yeterince buluĢmaözlemi dolmuĢtu. Bayram sabahına çıkmıĢ bir çocuk gibisevinçliydik. 2
 3. 3. Yıllar sonra yüreği vefalı dost hasretiyle yanık bir nefer gibiduyguluyduk. Çünkü, 4 yıl sonra dostluklarımızın anlambulduğu yetim kalmıĢ özlemlerimizi, hasretlerimizi, anılarımızı,hatıralarımızı ve dostluk adına yeĢerttiğimiz umutlarımızısaklamıĢ olduğumuz sandukamızdan çıkartarak dostluklarımızıpekiĢtirecektik.Herkes limanından demir alarak Ankara’ da birleĢti. Daha ilkkarĢılaĢmalarımızda gözlerimizdeki ıĢıltı, kalplerimizde kiheyecanımız tarifsizdi. Gözlerimiz ve sözlerimiz net,hiçbirimizde maske yoktu. Birbirimizin karĢısında olduğumuzve rahat ettiğimiz halimizleydik. Sırlar paylaĢıldı, birliktedertlenip birlikte kahkahalar atıldı. Birbirimize baktığımızdahissettiğimiz ilk Ģey gurur duymaktı. Bu sahne çok gerçek veçok güven vericiydi, paha biçilemeyecek bir değerdeydi.Kalpler ve eller birbirine açılmıĢ canımın içi gibilerdi. 3
 4. 4. Yolda olanlara, sabırsızlıkla, durmadan nerdesin, ne zamangeleceksin, Çok özledik gibi cümlelerle kavuĢma anınıbekliyorduk. Hasretle birbirimize sıkı sıkı sarıldığımızdaharbiden özlediğimizi ve bir birimizi sevdiğimizi hissediyorduk.KavuĢmanın bize vermiĢ olduğu duygularla sıralanan bucümleler, yoğun yaĢadığımız hislerimizin tam ifadesi değilancak bunlar ilk dökülen damlalar…22.09.2012Birinci Dostluk BuluĢma yeri olan Mola Otel’ e sevgiyi, özlemive dostluğu paylaĢmak isteyen arkadaĢlar tek tek gelmeyebaĢlamıĢtı. Cumartesi günü sabah kahvaltısının yanındavefakar arkadaĢımız Mehmet ÇOPURSAN’ ın getirdiği sacböreği ile yapılan kahvaltı’ dan sonra Ecevit Bey’ in rehberlikediĢiyle gezintimiz baĢladı. 4
 5. 5. Bu gezintide amacımız hatıralarımıza hatıra katarakdostluğumuzu paha biçilemeyecek Ģekilde pekiĢtirmekti.Ġlk ziyaretimiz Anıtkabir’ di. Ziyaretimiz, Gönül dostu EcevitBey’ in yürüyerek 5 dk. sürer demesiyle baĢladı. Hayata dairkahkahalarla, kararlı ve yavaĢ adımlarla yürümeye baĢladık.Anıtkabir’ e 15 dk. ulaĢtık. Ecevit Bey’ in 5 dk. sürer demesinerağmen yürüyüĢümüz 15 dk sürdü. Birbirimize anlatacağımızçok Ģeyler olduğundan mı ne, bu sürenin bile farkınavaramadık.Anıtkabir’ i ziyaret ederken içeride savaĢ yılları ile ilgiligördüğümüz her bir ayrıntı bizleri büyülüyordu. Ecdadınbüyüklüğünü, vatanın ne kadar kutsal olduğunu ve baĢkagidecek ülkemizin olmadığını anlatmaya yetiyordu. 5
 6. 6. Günümüz gençliğinin hali aklımıza geldikçe utancımızdan ATA’ya bakamıyorduk.Zamanımız kısıtlı olduğu için programa uymalı ve dolu doluyaĢamamız gerektiğini biliyorduk. Bu yüzden Nurtop Hanım,Ata’ nın huzurda, Ģıh Yüksel Bey’ in elini öperek bağlılığınıbildirdi. Ayrıca Nurtop Hanım hem bir hatıra ve hem zamanıartık Atatürklü saatten bakayım diye bir saat aldı. Topluresimlerden sonra kalplerimizi Anıtkabir de bırakarak Kızılay’ adoğru yol aldık. Bize özel Anıtkabir servis otobüsündegiderken Yücel Bey bu buluĢmaya katılan arkadaĢlara teĢekkürederek Ģunları söylüyordu. “ Amacımız, Antalya seminerlerindeyaşadığımız heyecanı, mutluluğu, birlikteliği, paylaşmaduygusunu ve dostluğu yeniden yaşamaktır. Gayemiz bir nebzeolsun yoğun iş hayatından uzaklaşıp, sosyal hayattadostlarımıza zaman ayırmaktır. 6
 7. 7. Bu buluşmamız biraz Nasirettin Hocanın köylülerle, filler içinTimur’ un karşısına çıkmasına benzedi. Ben Nasirettin Hocaylabirlikte, Timur’ un huzuruna çıkan bu vefakar köylülereteşekkür ederim” demesi yüzlerde tebessümlere neden oldu.Sonra yüreklerimizi sarıp sarmalayıp gençlik parkında ĠsmetAbi’ nin gelmesini bekledik. Tabi ki onsuz proğramlara devamedilemezdi. Ufak bir park gezintisi ve fotoğraf çekimindensonra yemeğimizi yedik. ġıhın köfteleri atıĢtırmasını gördükçebizimde iĢtahımız açıldı. Ne de olsa Ģıh Adana’lıydı ve etten iyianlıyordu.Bu köftelerin üzerine üç semaver çay iyi geldi. KonuĢmayabaĢlayan meraklı çocuklar gibi birbirimizle sohbetler ederken,kahkahalarımız semaverden çıkan buhar gibi sıcaktı. 7
 8. 8. Sonra Ġsmet abi geldi. Yüzündeki hayat çizgileri tebessümüneeĢlik ediyordu. Yine aynı mütevaziliği, ağır baĢlılığı vebeyefendiliği üzerindeydi. Baktığımız zaman güven veren birdostluğu vardı. Her arkadaĢımızın bir özelliği olduğu gibi belkide onu da “Ġsmet Abi” yapan bu özelliğiydi.Artık yediklerimizi eritme zamanı gelmiĢti. ġıh Yüksel Bey’ in,içten ve aktif sekreteri Yücel Bey’ in teklifi üzerine BurdurTanıtım Günleri” ne katılmaya karar verdik. Rehberimiz EcevitBey’ in yürüyerek 5 dk sürer demesi üzerine yediklerimiz erisindiye yürümeye karar verdik. Bilmiyorduk ki yine gideceğimizyerin yürüyerek 15 dk süreceğini Burdurluların stantlarınıgezdik. Daha ilk giriĢte Burdur ġiĢ ve Sac Kavurmalarınıgörünce keĢke burda yeseydik ve akĢam yemeğini burdayiyelim önerileri geldi. 8
 9. 9. Bizim gözlerimiz yemekte içmekte ya da hediyelik eĢyaüzerindeyken, yeni ĠĢ adamı Ģıhımızın gözü ticari amaçlıeĢyalardaydı. Burdur Ceviz Ezmesi, ġiĢi, Sac Kavurması,Burdur Sipsisi, Yöresel Halk Oyunları ve Salep’ i ilk dikkatçekenlerdendi. Geziyi bitirip dıĢarıda bekleyen arkadaĢlarınyanına sonradan gelen Yüksel ve Yücel Bey biraz dahakalsaydık diyorlardı. Meğerse yemiĢler ceviz ezmesini, içmiĢlersalepleri ve çektirmiĢler teke zortlatması oyun figürlü resimleri.ġıh ve avanesi buğulu dana etlerinden gözlerini ayıramayıncateselliyi ocak baĢında resim çektirmekte buldular. Tadına dabakıp çıkıĢa doğru yol aldılar.Artık bir Ģeyi tecrübe edinmiĢtik. Rehberimiz Ecevit Bey’ in hergideceğimiz yerin mesafesinin yürüyerek 5 dk. diyesöylemesine rağmen gerçekte 15 dk. sürdüğünü biliyorduk. 9
 10. 10. Bu yüzden Ecevit’ Bey’ e “Burası 5 dk. mı sürer Ecevit Bey”diye takılmak günün konusu olmuĢtu.Vakit artık otele dönme vaktiydi. Yeni rehber adayımız GizemHanım’ ın ilk deneyimi ile taksilerle otele geldik. ġıhın 15 yıldırkaldığı Otelin salonunu enerji kaybederek zor bulsakta,kaybettiğimiz enerjiyi yediğimiz Burdur Ceviz Ezmesi, MaraĢDondurması, Kastamonu Helvası’ yla giderdik.AkĢam olduğunda “melbo” bizi bekliyordu. Çünkü artıkeğlence vakti gelmiĢti. Gecenin iyi geçeceği Ġçeri girdiğimizdebelliydi. SipariĢlerde herkes içecek bir Ģeyler söylerken Yücel’in Ģaka olsun diye “Benimkisi Ģerbet olsun” demesi garsonuĢaĢırtmıĢtı. Servisler açılıp sipariĢler geldi ve yemekleryenmeye baĢladı. ġıh içtikçe ve yüzümüzdeki maskesizgülücükleri gördükçe gururlanıyor ve ellerini hava kaldırıp kem 10
 11. 11. gözlere ve nazarlara karĢı duasını ediyordu. Yüzündetebessümü hiç eksik etmeyen Fatma Hanım ve açık sözlülüğüile bildiğimiz Meral Hanımların dansları, Samimi dost Orhanbabanın Ģarkılara eĢlik etmesi, Erzurum’ un harbi delikanlısıBahadır’ ın espirileri, Mehmet abinin çocuklarının mutluluklarıile gurur duyan bir baba tavrı ile Ecevit ile Yücel’ in nekonuĢuyorsunuz diye sormamıza karĢı Ģakasına Ģıh gidince butarikatın geleceği ne olacak diye cevap vermeleri ilk dikkatimiziçekenlerdi. Vakit geçtikçe eğlence doruklara çıkıyordu. Artıkdünyayı unutma vaktiydi. Herkes kendini sahnede buldu.Solistlerin ve tüm salonun gözü bizim üzerimizdeydi. Özelistekler, Ģarkılara eĢlik etmeler, danslar ve Ģıhın “OnursalBaşkan Yüksel BÜYÜKUÇAR ve mali müşavir müdürleri içinözel istiyoruz” diyerek 11
 12. 12. istekte bulunması salondakilerin gözünde bizi ayrıcalıklıkılıyordu. Bir ara Ģıhın kendini kaptırıp Orhan Bey ile dansakalkması bizleri ĢaĢırtmıĢtı. Artık büyük Ģıha ilham gelmiĢ omerhametli ve kerametli ellerini sabırsızlıkla bekleyen Fatma veher zaman yardım severliği, mütevaziliği ve içtenliği iletanıdığımız AyĢegül Hanım ile yardımcı Ģıh Ecevit Bey’ eöptürmüĢ ve masalarımıza mumlar yakılmıĢtı. SolistlerinmuhteĢem performansları ve bizim onlara eĢlik etmemizkarĢında solistler biz giderken kapı da durarak uğurlamasıgeceyi farklı kılıyordu.Otele dönüĢte herkes oyuncaklarına kavuĢmuĢ çocuk misalimutluydu. Gecenin karanlığını yüzlerimizdeki tebessümleraydınlatıyordu. Gecenin 24.30’ unda Kızılay’ da karanlığa inatresim çekilmiĢtik. 12
 13. 13. Sonra mutluluklarımıza mutluluk katmak için otele uyumayadöndük lakin Anadolu’ nun yiğit delikanlısı Kadir Bey’ inkokareç yemek istemesi üzerine uykuyu biraz bekletmiĢ olduk.23.09.2012Ertesi gün yeni günün doğması ile yeni heyecanlara yelkenaçtık. ġıhın eĢliğinde sabah kahvaltımızı yaparken ismi gibikalbi “nur” dolu, Nurtop ve yüreği sevgi dolu Gizem HanımınAnkara simidi ikram etmeleri kahvaltı zenginliğimize zenginlikkattı. Kahvaltı sonu Meral Hanım’ ın Ģıhın elini öpmesi ve Ģıhtankeramet beklemesi üzerine Yücel Bey’ in “Şıhların kerametihemen zuhur etmez bu zamanla olur en çokta öldükten sonrakerametini gösterir.” demesi üzerine bazı arkadaĢlar, Ģıh nezaman öleceksin diye takılmaya baĢladılar. 13
 14. 14. Grubumuzun gezgin kızı Fitnet Hanımın kahvaltıya biraz geçgelmesi otele gelirken yaĢamıĢ olduğu taksici muhabbetiniaklımıza getirdi. Acaba taksici para üstü vermeye mi geldi ??soruları aklımıza takıldı. Sonra uzun uzun iĢ ve özelhayatlarımızdan yaĢama dair güzelliklerden bahsettik.Anlattığımız her mevzuu karĢımızdakinde bir anlam buluyordu.BakıĢ açımız ve görüĢ ufkumuz değiĢiyordu. Birbirimizde, bizibiz yapan ve insan olmamızın farkındalığını hissediyorduk.Kahvaltıdan sonra Gizem Hanım’ ın rehberliğin alıĢveriĢeçıktık. Lakin o da Ecevit Bey gibi gideceğimiz yer çok yakındemesine rağmen hep uzun sürdü. Yücel Bey ayak parmağıağrısı nedeniyle rehberimiz Gizem Hanıma takılıyordu. “Sebebisensin.” 14
 15. 15. Artık gitme vakti yaklaĢmıĢtı. Bazı arkadaĢlarımız yenidenkavuĢacak olmanın heyecanı ile evlerine dönerken, kalanlarda“Burdur Tanıtım Günleri”nde Burdur ġiĢ ve Sac Kavurmayemeğe gidiyorlardı. Harika Burdur sofrasından sonra kalanlarda ayrılmanın hüznü ve yeniden kavuĢmanın heyecanı ilememleketlerine döndüler.Biz bu arkadaĢlarla bu güne kadar bazen daha sık, bazen dahaseyrek ama her durumda mutlaka görüĢmeyi baĢardık. Güzelgünleri ve zor zamanları paylaĢtık. Kurduğumuz hayatlardabirbirimize mutlaka yer açtık. Zaman ve konum ne olursa olsunbaĢımız sıkıĢtığında, yüreğimiz daraldığında hemen birbirimizekoĢtuk ve gördük ki Birinci Dostluk BuluĢması na katılan herarkadaĢımız, harbiden bu tabloyu özlemiĢ. Çünkü bu tablodakibir yok, sahte gülücükler ve maskeli yüzler yoktu. 15
 16. 16. Bu tabloda paylaĢılan anılar, hatıralar, umut dolu yarınlar vesaçak atmıĢ çınar ağacı misali dostluklar vardı. Herkes baktığıkiĢide kendini görüyordu. Sağlam iki göz gibiydiler, bakıĢ açılarıaynı, baktıkları yer ve gördükleri renkler aynıydı. Bu yüzden butablo bize güven verdi. Biz bu tablonun aynı gözlerlerenklenmesini ve büyümesini istiyoruz. Bu nedenle katılamayanarkadaĢlarla birlikte her yıl eylül ayının ilk haftasonundabuluĢmak dileğiyle. 24.09.2012 BĠRĠNCĠ DOSTLUK BULUġMASI KATILANLARI ADINA YÜCEL ÇAĞLAR2. Dostluk BuluĢması Proğramı; Tarih : 7-8 Eylül 2013 Yer: Antalya 16
 17. 17. 1. Dostluk BuluĢmasıBirinci Dostluk BuluĢması na katılan her arkadaĢımız harbiden butabloyu özlemiĢti. Çünkü bu tabloda kibir yok, sahte gülücükler vemaskeli yüzler yoktu. Bu tabloda paylaĢılan anılar, hatıralar, umut doluyarınlar ve saçak atmıĢ çınar ağacı misali dostluklar vardı. Herkesbaktığı kiĢide kendini görüyordu. Sağlam iki göz gibiydiler, bakıĢ açılarıaynı, baktıkları yer ve gördükleri renkler aynıydı. Bu yüzden bu tablobize güven verdi. Biz bu tablonun aynı gözlerle renklenmesini vebüyümesini istiyoruz. Bu nedenle katılamayan arkadaĢlarla birlikte heryıl eylül ayının ilk haftasonunda buluĢmak dileğiyle. &. 22-23 Eylül 2012 Ankara 17
 18. 18. Amacımız; Antalya seminerlerinde dostluk adına yaĢadığımız, heyecanı, mutluluğu, birlikteliği ve paylaĢma duygusunu yeniden yaĢamak 18
 19. 19. kalpler dostluk için buluĢtu 19
 20. 20. Yavru kurtlarım beni takip edin ġıh ve avanesi Vefalı yürekler dostluk için yollarda 20
 21. 21. Biz burdayız ya siz? 21
 22. 22. Ġzindeyiz 22
 23. 23. Günün içinden 23
 24. 24. Millet burada 24
 25. 25. Ata’ nın huzurunda 25
 26. 26. Oh be Ata’ nınhuzurundaĢıhın elini öptüm ya Anıtkabir’ de tebessüm dolu yüzler 26
 27. 27. Nasıl poz versem bilmem ki Gençlik parkın gençleri 27
 28. 28. DüĢündükçe aklımaCAR KEBABI geliyor Afiyet olsun!!!! 28
 29. 29. Can yesem boğazda mi n gelir..yemese yem mi ? ġıh malı götürüyor  29
 30. 30. Karinlari doydu resim çektirecekler galiba!!!Gençliğin karnı doydu yüzü gülüyor 30
 31. 31. Sanki benimDüĢünüyorumda Hah hah için her yer 5 benim için her yer 5 dk hahaaa !!! dk değil … hıh Rehberlerin masumiyeti 31
 32. 32. Ankara’ yi gördüm ya acaba gelecek sefere Milletvekiliğine mi aday olsam?Muhtarım seçimleri düĢünüyor 32
 33. 33. Müritlerimle ġıh biraz da gurur ben gururduyuyorum duyayım. ne zaman el vereceksin? ġıhların Büyüsü 33
 34. 34. ġurda durayımda Fitnet’ i taksici görmesinGözlerdeki renkler farklı olsa da bakıĢlar aynı 34
 35. 35. ġıh ezmeyi Allah’tan Ben de horoz Acaba Kızılay da çok 2 kutu mu 5 dk’ da 5 dk yemese dondurma getirseydim nereye gençlik bari sonra getirmiĢim. ne!!! amaaan ogötürebiliri parki da 5dk zapdetmesi bak Ģıh malı da çiğ yenmez m? zor olur götürüyor ki !!!! Mutluluğun tarifi 35
 36. 36. BaĢa ĠĢallah fazlamı oturmak taksici yedik ne harikaymis gelmez ? Neyse ben en iyisi çaktırma- seçilince yayım bakan olayımSalonu zor bulsakta, Burdur Ceviz Ezmesi,K.MaraĢ Dondurması ve Kastamonu Helvası güzeldi 36
 37. 37. Acaba seçimde de böyle bir Ģey mi yaptırsamMuhtarımız Mehmet Abi’ nin gözlemelerini afiyetle yedik. 37
 38. 38. Yerimde Bu kızda Acaba duramıyorum Acaba eğlenceyieğlence hadi artık eğlence ne kadar kaç dk baĢlasın 5 dk’ da seviyormu sürer, eğlence biter s ya hu5 dk??? mi?? Eğlenmek için sabırsızlanılıyor 38
 39. 39. Yemeğibitirmesem Annem kızar mı ki? 39
 40. 40. Ankara’nın bağları, büklüm büklüm yolları ne zaman sarhoĢ oldun, kaldıramayon kolları 40
 41. 41. Oh,oh,ooh müritlerimġıhın coĢtuğu an 41
 42. 42. Oha, Ģıh ne yaptin ???? ġıh malı götürüyor  42
 43. 43. ġıhın babacanlığı ile Ġsmet abinin beyefendiliği 43
 44. 44. Oğlum Dayagi bak git yiyeceği !!! m belli arkada oldu durma topuklara kuvvetHadi gali, hadi gali, sende gel 44
 45. 45. Aferin yavru kurtlarim aġıh ve Mürid teke zortlatması oynarken 45
 46. 46. ĠĢte istediğim tablo maĢallah müritlerimeYüzlerde tebessüm yürekler de sevgi 46
 47. 47. KITLATMA ÇAYI var mıki acabaMasa da kimin kahvaltısı yok??? 47
 48. 48. Müritlere RehberAyrılmak Bir Yeğenlere bir Ģey Otobüsü bizi zenginzor, bileti ayakkabı bir elbise mi kaçırmasam çocuğuerteletse beğenebil baksaydı alıverse bari mum mi ne!!! -seydim m m zannetti ? Rehberin getirdiği yer 48
 49. 49. Allahım bir araba birde ayakkabı istiyorum Abla aradançekilse deben de bir oyuncakistesemVeee kerametini göstermek için ġıh elini öptürmeye baĢladı 49
 50. 50. Allah baĢımızdan eksik etmesinAyĢegül Hanım’ da coĢtu valla  50
 51. 51. Ġlköpmede ġıh’ıev aldım. yakalamıĢkeġimdi de n ben de bir araba Ģey istesem olsunFatma Hanım Ģıhın kerametini görünce dayanamadı 51
 52. 52. ġıh ne mubarek ellerin varmis be El öpme yarıĢına Meral Hanımda katıldı 52
 53. 53. Eco, El Kalpten almanınbağlanarak zamanıöpeceksin geldi Ecevit Bey’ de el aldı 53
 54. 54. Bu vetabloda Dostluk Umutl Sevgi Maske- Vefalı Yürek- KarĢılık geleceğ Güven Birlik ve a dolu siz yürek- ten -sız edair veren ve kardeĢli bakan kalple yüzler ler gülüĢler sevgiler umutlar yarınlarberabe k gözler r rlik var Gençlik parkının gençleri 54
 55. 55. Onursal ġıhımız;Yüksel BÜYÜKUÇARBu Dostluk BuluĢması’ nı organize eden, emekli olmasına rağmenhep bizden biri olan ve bir araya gelmemizi sağlayan, gönül insanıduayenimiz, Ģıhımız, ıĢığımız YÜKSEL Bey’ e teĢekkür ederiz. 55
 56. 56. Katkılarından dolayı; Yücel Bey’ e teĢekkürler ġerefti benteĢekkür ederim 56
 57. 57. Katılımlarından dolayı birlik abidesi gönül dostlarımıza teĢekkürler 57
 58. 58. 2. Dostluk BuluĢması TARĠH: 7-8 Eylül 2013 YER : Antalya ETKĠNLĠK: Deniz Havuz Sohbet Eğlence Rafting 58
 59. 59. 59

×