เช   ่วมปร      ิญ ร เห็นทั่วไปะชุม       รับฟังค วามคิด        ปร ะจำ�ป ี 2556ส�ำนักงานหลักประกันส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

~$Poster รับฟังความคิดเห็น

619 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

~$Poster รับฟังความคิดเห็น

 1. 1. เช ่วมปร ิญ ร เห็นทั่วไปะชุม รับฟังค วามคิด ปร ะจำ�ป ี 2556ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก�ำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2556 ตาม พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเปิดกวางใหประชาชนผู้ใชสทธหลกประกนสขภาพ ผู้ใหบรการ/บคลากร ทางการแพทยและสาธารณสข องคกรปกครองสวนทองถน ้ ้ ้ิ ิ ั ั ุ ้ ิ ุ ์ ุ ์ ่ ้ ิ่และนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพให้ยั่งยืนครอบคลุมพื้นที่ 13 เขตทั่วประเทศ ภาคเหนือ 25 มีนาคม 2556 ภาคกลาง โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 27 มีนาคม 2556 26 มีนาคม 2556 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ 4 เมษายน 2556 24 เมษายน 2556 โรงแรมเวสเทิรน์แกรนด์ จังหวัดราชบุรี โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก 23 เมษายน 2556 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร 22 เมษายน 2556 โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา 3 เมษายน 2556 29 เมษายน 2556 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร 29-30 เมษายน 2556 1 พฤษภาคม 2556 โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 พฤษภาคม 2556 3 พฤษภาคม 2556 โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา“ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อน ระบบหลักประกันสุขภาพให้ยั่งยืน”ติดต่อสำ�รองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ โทร. 053 285 355-63 สปสช.เขต 6 ระยอง โทร. 038 864 313-19 สปสช.เขต 11 สุราษฏร์ธานี โทร. 077 274 811สปสช.เขต 2 พิษณุโลก โทร. 055 24 5111 สปสช.เขต 7 ขอนแก่น โทร. 043 365 200 สปสช.เขต 12 สงขลา โทร. 074 233 888สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ โทร. 056 371 831 สปสช.เขต 8 อุดรธานี โทร. 042 325 681 สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2142 1000สปสช.เขต 4 สระบุรี โทร. 036 213 205 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา โทร. 044 248 870-4สปสช.เขต 5 ราชบุรี โทร. 032 332 590 สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี โทร. 045 240 591 www.nhso.go.th

×