18 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 56

1,527 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

18 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 56

  1. 1. แนวทางการบริห ารงบบริก ารผู้ป ่ว ยวัณ โรค ปีง บประมาณ 2556แนวคิด – หลัก การ แนวทางการบริหารงบบริการผู้ป่วยวัณโรค ปี 2556 ยังคงให้ความสำาคัญกับ 4 กิจกรรมหลัก คือ ยา, การตรวจชันสูตร, การกำากับและติดตามการรักษา (DOTs), และการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยเน้นความเข้มข้นของการดำาเนินงานวัณโรคไปที่ระดับจังหวัด ชูบทบาทสสจ.เป็นเจ้าภาพและให้อิสระในการทำางานในพื้นที่ จึงได้จัดสรรงบประมาณในหมวดส่งเสริมสนับสนุนบริการให้แก่สสจ. โดยสปสช.จะควบคุมกำากับจากผลลัพธ์การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดการจัด สรรงบประมาณ กรอบการบริหารงบประมาณในเชิงกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยหมวดกิจกรรม 2 หมวดหลักคือ การชดเชยบริการ และการสนับสุนนการจัดบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้หมวดชดเชยบริก าร ชดเชยใน 5 กิจกรรม (ยา, Lab, DOTs, ACF, WL-data) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนตามรูปแบบการชดเชย คือ 1. ส่วนแรก ชดเชยตามปริมาณงาน ได้แก่ ยา, Lab, ภาระงาน บันทึกข้อมูล งบประมาณส่วนนี้กองทุนเอดส์และวัณโรคเป็นผู้ บริหารจัดการ โดยจ่ายตรงเป็นเงินให้หน่วยบริการตามผลงานที่ บันทึกส่งมาใน TB Data Hub (จ่ายแบบ Itemized)
  2. 2. 2. ส่วนที่สอง ชดเชยตามผลลัพธ์การดำาเนินงาน ได้แก่ กิจกรรม การค้นหาผู้ป่วย, DOTs บริหารจัดการโดยสปสช.เขต และ สสจ./สำานักอนามัย กทม. งบประมาณส่วนนี้สปสช.เขตเป็นผู้ บริหารจัดการ โดยจัดสรรต่อให้สสจ./สำานักอนามัย กทม. หรือ หน่วยบริการ ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละเขตหมวดสนับ สนุน การจัด บริก าร แบ่งเป็น 3 ส่วนตามผู้บริหารจัดการงบประมาณ คือ 1. บริหารจัดการโดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด จำานวน 7 ลบ. 2. บริหารจัดการโดยสปสช.เขต จำานวน 2.1 ลบ. กรอบการใช้เงินในหมวดสนับสนุนการจัดบริการ คือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการดูแลรักษา, พัฒนาเครือข่ายการกำากับการกินยาวัณโรค, ติดตามกำากับผลข้างเคียงของยา, พัฒนาระบบการจ่ายยาวัณโรค, พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ, ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ, พัฒนาระบบสารสนเทศ, ติดตามกำากับประเมินผลโครงการและการควบคุมวัณโรค เป็นต้น (รายละเอียดศึกษาในคู่มือบริหารจัดการฯ) สปสช.กลางจะจัดสรรงบประมาณในข้อ 1 ตรงไปยัง สสจ. และส.อนามัย กทม. โดยความเห็นชอบของ สปสช.เขต และจัดสรรงบประมาณในข้อ 2 ให้ สปสช.เขตแต่ละเขตเป็นผู้บริหารจัดการ 3. งบสนับสนุนการจัดบริการสำาหรับสปสช.กลาง จำานวน 1 ลบ. สำาหรับการจัดประชุมชี้แจง และการจัดพิมพ์คู่มือผู้ป่วยวัณโรคการควบคุม กำา กับ ผลการดำา เนิน งาน เน้นการกำากับการจ่ายเงินตามผลลัพธ์ (Financial Driven) โดยตัวชี้วัดจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป และมีการควบคุมกำากับเป็นลำาดับชั้นดังนี้ 1. สปสช.กลาง กำากับผลการดำาเนินงานสปสช.เขต ตามตัวชี้วัด 2. สปสช.เขต กำากับผลการดำาเนินงานสสจ./ หน่วยบริการ ตามตัวชี้ วัดตัว ชี้ว ัด ที่ใ ช้ก ำา กับชื่อตัวชี้ 1. อัตราผลสำาเร็จการในรักษา (Success rate) ของผู้ป่วยรายใหม่วัด เสมหะบวกสูตร ผลรวมของจำานวนผู้ป่วยรักษาหายและรักษาครบ ของผู้ป่วยรายคำานวณ ใหม่เสมหะบวก X 100 จำานวนผู้ป่วยรายใหม่เสมหะบวก
  3. 3. ทั้งหมดแหล่ง ฐานข้อมูลงานวัณโรคของ สปสช.ข้อมูลชื่อตัวชี้ 2. อัตราขาดยา (Default rate)วัดสูตร จำานวน ผู้ป่วยที่ขาดยา X 100คำานวณ จำานวน ผู้ป่วยทั้งหมดแหล่ง ฐานข้อมูลงานวัณโรคของ สปสช.ข้อมูลหมายเหตุ : ตัดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ทีขึ้นทะเบียน ในไตรมาส ที่ 3,4 ปี 2555 – ่ไตรมาสที่ 1,2 ปี 2556สรุป บทบาทของสปสช .เขตและสปสช.กลาง
  4. 4. กำา หนดรหัส กิจ กรรมเพื่อ จัด สรรงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณและการกำาหนดรหัสกิจกรรมงานวัณโรคปีงบประมาณ 2555 นั้นจะแบ่งเป็น 2 หมวดกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) หมวดการชดเชยบริก ารวัณ โรค : จำา นวน 241.6 ลบ ชดเชยใน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย ยาต้านวัณโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (พื้นฐาน, เพาะเชื้อและ DST) การกำากับติดตามการรักษา(DOT) การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (ACF) และ ภาระงานบันทึกข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1) สปสช.กลาง มีบทบาทในการบริหารจัดการงบประมาณ ใน 3 กิจกรรมหลัก: จำานวน 194.53 ลบ. ประกอบด้วย การสนับสนุนยาต้านวัณโรค การชันสูตร ภาระ บันทึกข้อมูล และกำาหนดชดเชยบริการเป็น 1 รหัสกิจกรรม หมายเหตุ : การบริหารจัดซื้อยาวัณโรค เป็นบทบาทความรับผิด ชอบของแผนงานยาและเวชภัณฑ์ 1.2) สปสช เขต มีบทบาทในการบริหารจัดการงบประมาณ ใน 2 กิจกรรมหลัก: จำานวน 47.07 ลบ. ประกอบด้วย กิจกรรมการ กำากับรักษาด้วย DOTs และกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วย (ACF) โดย รวมงบประมาณและการชดเชยในหมวดเดียวกัน และกำาหนดรหัส กิจกรรมเป็น 13 รหัส ตาม สปสช.เขตตารางที่ 1 : แสดงรายละเอีย ดการจัด สรรงบประมาณสำา หรับ กิจ กรรมชดเชยบริก าร
  5. 5. ลำา ดั หน่ว ยงานรับ หมวดกิจ กรรม รหัส กิจ กรรม งบประมาณ บที่ ผิด ชอบ (บาท)กิจ กรรมชดเชยยาต้า นเชื้อ วัณ โรค ชัน สูต รทางห้อ งปฏิบ ัต ิก าร 194,539,050และชดเชยบริก าร1 แผนงานเอดส์ ชดเชยยา ชันสูตรและ 56-04-04-14- 194,539,050 และวัณโรค ชดเชยบริการ 01807-01-01กิจ กรรมกำา กับ การรัก ษา การเยี่ย มบ้า น DOTs และการค้น หาผู้ 47,070,000.00ป่ว ย (ACF)1 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 4,660,138.00 เชียงใหม่ ค้นหาผู้ป่วย 03100-03-012 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 2,154,780.00 พิษณุโลก ค้นหาผู้ป่วย 03500-03-013 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 1,728,033.00 นครสวรรค์ ค้นหาผู้ป่วย 03200-03-014 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 2,912,532.00 สระบุรี ค้นหาผู้ป่วย 03900-03-015 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 3,000,140.00 ราชบุรี ค้นหาผู้ป่วย 03700-03-016 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 4,028,648.00 ระยอง ค้นหาผู้ป่วย 03600-03-017 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 5,175,273.00 ขอนแก่น ค้นหาผู้ป่วย 03000-03-018 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 2,750,448.00 อุดรธานี ค้นหาผู้ป่วย 03800-03-019 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 5,669,796.00 นครราชสีมา ค้นหาผู้ป่วย 03400-03-0110 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 3,762,257.00 อุบลราชธานี ค้นหาผู้ป่วย 04100-03-0111 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 4,010,681.00 สุราษฎร์ธานี ค้นหาผู้ป่วย 04000-03-0112 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 3,508,280.00 สงขลา ค้นหาผู้ป่วย 03300-03-0113 สปสช เขต กำากับการรักษา และ 56-04-04-14- 3,708,994.00 กทม. ค้นหาผู้ป่วย 04200-03-01 2) หมวดการสนับ สนุน การจัด บริก าร จำา นวน 10.1 ลบ. แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามการสนับสนุนการจัดบริการ คือ - บริหารจัดการโดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด จำานวน 7 ลบ. - บริหารจัดการโดย สปสช.เขต จำานวน 2.1 ลบ - บริหารจัดการโดยส่วนกลาง จำานวน 1 ลบ
  6. 6. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 2.1) สปสช.กลาง จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ให้แก่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 77 แห่ง ภายในวงเงิน 7 ล้านบาท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเขต 2.2) สปสช เขตบริหารงบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ จำานวน 2.1 ล้านบาท โดยอิงตามคู่มือบริหารกองทุนฯ และไม่ขัดแย้งกับระเบียบการ ใช้จ่ายเงินกองทุน ตารางที่ 2 : แสดงรายละเอีย ดการจัด สรรงบประมาณสำา หรับ กิจ กรรมสนับ สนุน การจัด บริก ารลำา ดั หน่ว ยงานรับ หมวดกิจ กรรม รหัส กิจ กรรม งบประมาณ บที่ ผิด ชอบ (บาท)สนับ สนุน การจัด บริก ารสำา หรับ สสจ และแผนงานเอดส์แ ละ 8,055,915วัณ โรค1 แผนงานเอดส์ สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 7,000,000 และวัณโรค บริการ สำาหรับ สสจ 01807-05-012 แผนงานเอดส์ สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 1,055,915 และวัณโรค บริการ สำาหรับส่วน 01807-05-01 กลางสนับ สนุน การจัด บริก ารสำา หรับ สปสช เขต 13 เขต 2,100,000.001 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 232,885.00 เชียงใหม่ บริการ 03100-05-012 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 108,415.00 พิษณุโลก บริการ 03500-05-013 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 108,415.00 นครสวรรค์ บริการ 03200-05-014 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 204,780.00 สระบุรี บริการ 03900-05-015 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 158,604.00 ราชบุรี บริการ 03700-05-016 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 158,604.00 ระยอง บริการ 03600-05-017 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 142,543.00 ขอนแก่น บริการ 03000-05-018 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 176,673.00 อุดรธานี บริการ 03800-05-019 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 216,826.00 นครราชสีมา บริการ 03400-05-0110 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 136,520.00
  7. 7. อุบลราชธานี บริการ 04100-05-0111 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 170,650.00 สุราษฎร์ธานี บริการ 04000-05-01ลำา ดั หน่ว ยงานรับ หมวดกิจ กรรม รหัส กิจ กรรม งบประมาณ บที่ ผิด ชอบ (บาท)12 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 164,627.00 สงขลา บริการ 03300-05-0113 สปสช เขต สนับสนุนการจัด 56-04-04-14- 120,458.00 กทม. บริการ 04200-05-01 ================================================== ====================

×