Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samurai Saburo Sakai Español

1,866 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Samurai Saburo Sakai Español

 1. 1. !iftiluRfll L.t ron .'$r riqi d¡ o^(,úd.¡'1"' p,Ld"" J" ft/¡ (lu. frc,lLLiol¡p¡¡ cL l!s!N¡rro n,(Ll dt ll ¡.o, fl{o, ¡. !vtrJ.L,ruJo!,,r{, Lt!,J!to.Jc li Lu,,rrr l'¡,.' or Jr .¡ R!¡ Ftrsr, r¡lcl rJdtr¡r¡ó, .¡turo .Lli,..t ., Jlt i,r..¡po,lr o!tr ir¡itrrli! .LLr ir trtr¡qrf ts.tr ! s,LL,.,Jr dr ¡Lrli¡r Lapundo fr.Ér o J.lrdrLi.ú!,L¡ !o s( Rf,r ¡ iDpi!,o,.n,r(,!j¡r" J! u, l,úo! tur - !n!c!ñrú ¡ oiis ¡r ¡¡!rL¡ír,,5.ool,.r- u,.l .D..,]tr.¡!i'l,o.,Dr Jrhr,lr¡ro sJc.(l!!A.1. no Llu¡¡ni.3ft,L¡ oitqr.f ti , r.i(J¡.1po 50Ni. .) rL trf.r hlrrL.L utr. o(!iLnr poo 'sd rinbid, Ittf.L,t. (trr,.I¡o Lt( dorr J! Jo,o( y J¡ n,on., ritr.¡ ro.t,, cLL., n.tro¡o t)o¡ . t,uul.,! ,{'rilliirorS¿iaa[o r¿ cl,i]! <]
 2. 2. r .:4 ¡¡brc áti dedidda d bd^ qltn4 .Dnbo¿, , eu. ¡dú¿! o r 933Jri.¡ vrs¡¡ Editofs.¡ ff:::.:: i:i:1.,?i:1ii -* lÍJ lf :¡i,'.';iil T#:,Ji,il;, ñ;,.ili3,li "
 3. 3. AGRADEC¡MIENTOs s¿iroisr s.idar d¿dirisión Múod c.nd¡, d! t¿Fu.¿3 d.l Erdo M¡yofconjunro r¡pon¡s: co¡otr?tr¿d¿üi ¡l ¡dajüEi d. ls Fu.a hPon ^én¡ s¡oji Músun¡n d. 1¡ FkE¡ a¿rcsr¡porx¡; ¡ rodos lor .x pirdór y ofi.üL! d. t¿ füúh eloN¡r ¡pon $ $úcios d. .ombd. a¡rcor qur.md ¡sñd*d.n dp.. a'l ¡ ono y sr. ltlúrlock, oy¿ .orábóndó' o t¿ qui.n hbEjó ñucha r¡qr hoia ps ¡l epilntr Jsñ* surdlm¿n y ¿l .ofsdúe coidpn olUnidos,qúlid
 4. 4. r I ytid¡viü{t6¡Pói' bdsFn6ldPddBh¡bb' b¡r.orrc,páod.3urinr.i¡l$h¡¿ir.n ddE. s¿rcrdnfmró d. ¡i¡ ¡ósulú r nuy n un iombE qE eüó.iÉ ó qu. I $B ny:bi ¿nh dohr¿n f¡is,4¡E t5 dc ailord qu. rEfi.¡ s defr qu. 6 3a rnás ddbó'dó üi puro d. rcr¡új., nurq vorcó o !ftrló s áljdn, údulir d*pua d. habs sútndo tu¿r6 d!n6, h.rida a.hid¡6p.d.d'ú6- un ob .E¡i¡do, ¡ rut¡üI. coi hdid6 p¡¡¡ar&s !! h pic¡n¿ y d bruo ¿quicf¿6, .ic8o
 5. 5. ¡1ll*tffi*r**',üffi nurú 1 lo¡ lilótosde*zr ¡Pd.rs éi lot pilotos d..daráPmd* @n lllo¡ tuüónp.ñoid troh3Y ¿¡is. *,iilr]*s*rürfr*ffi TSAMURAMú{ nuchoPr¿ ubice¡. h rü.;¡ rcad.lP¿.ificol¡! *ru. ,; m h ¡poB d¿rásusn d.rom or la iñlg¿n dll piloroiapÓr* i4ú omniih á h dnstu'! ii¡*óno.ibl! d. ur hoñbrc qu' ¡ ü:! Y qu. $lo s ns¡nr' iltiiri{*#ii${*i{r;il',j:i,,,j-' d. cualqu¡r 'eiór; r .u.n! .rtr 1 d¿ como m'iod PilÓtos los po. *' g"*' tr¿., ¡,¡m Po¿ido múlro mso' fr ffi*ffi ¡ "i ", pru¿bsd. h ssu'da gun mund ü-bür isdrcs rüúns N{!á .uoh d. sffdd v n.doqd Pdo nú.hú d¿ nudt* vnb'h, K.uy (h).hÉ,o,.n@ ó¿no eoco i¡tú !r ¡¡ rcEión s¡kd & *b. Ia ;udt d¿xdlv, !1 r0 d. dni.ñbr d. re4r,qu. aPi'*' ffi,ffinffi u! Nnadó jlPorá y ¿dbió h M ud* d. ld ober¡liord dunn' o .l conbd¿Y ¿l ¿Pdiondo dd Etr .l ñoñ;nb d.l trsunro .oñb!
 6. 6. ffi*+ffiffi*::ffi#,l*rdtt ffi*f,gffi *El*kt'i";*"H-;.il,:,;*"m. l.ll ' l' "'.' **",'*."" ";",;ñ fl:: .i ';';;.;ir;;;i; ffi ,'." 1"::":ilfi"-::,.;,#,:.:T;1"",lii.,i: if"l#,;.,X :,:¡*"1¡P' ili.h! h:".,E |Ebr;ú; ;;: !:i:.:i-'u" ü"ú,d.r. n'";",'"i"""i iii'i li ..¡, ¡;;; 'r;;;;i ;;;;:;;;';,#: nó".-",rs- c."d.. _,;";; J;;;.'jli;;,;l; lrt t..t1t r¡uün¡'¡ M-"* -* " q*" d. ,' ¡udnE¡.,m";;;i" "i,;:.-.:¿:il; *,'"r.r. ,""r,. rro-o re_ .i r ro. -n. ffi*ffifl,ffim il"1.,111,:T. i;.::r:i,í,¿.i:j; ",-';1.'*",#,T;.r¿ ;^;;;; ;ü;;: E-?r-".l i_,:, 11:,"",._".j:T-1:lt{. -,r,iói;;;i.ü ;;i;,;::,1üj ::":.1"H,-"t,-"rnb, ; T.,:l !.¡t¡,,:l^m"dq qu. oj ,;;;;;;.;;1; l!19 'P h -. ",1.,,r *;-*-,; d;;;;;:,-Ji;;;;;;; lü14 i"H:'¿ri',ttrl;r:lLl"i#i$ ";.tr""" ."-;ü,:r;,ilfiHj., ii,T:j¿..i ;.,'"1" T, "ilji:
 7. 7. s¡rri .on.id.n !i.r[¡n.nr qu. uyo t¡ fonui¡ d. sobcúyi,¡ ¡ Sudn pddü¡, ¡ h¡ ddrtrdo¡d bfrt]fl LkgÍ h6ú lá rud¿ dd ¡lñiflt ''Prcnro1o&.ú Takiiiroo¡¡hi ¡ pdrt d. 1943 Hubo um p!ñoú ¿ quÉf busobo ddd. h¿ huchor ofor ¡nndq tr* hroi.s _Ni¡, hü¡{¡, ol$ rúfruk¡. surjú y m* qú 6arr¡.;n hnh N. 0tr1úi.omdió lúÉk jnmrdh$ú¿r. dop!¡!d¿lxrcidtiótrd. rl h, ¡mdA ddldú¡¡ d. l¡s bcbB br¡ls fÉ8ld. 6i;!. i¡n¡ nód¡ rd Elrcffñi jmil. quhi h¿bi¡ brú'u¡dd lo¡d*súdo.!¡¡qlakrdkE. Frnd, dr 5óo oticio: 6 h rí¡ d.l trtr¿ic srd, .l n¿jo !,schmys rr¿ id d p e r fr.o Nocoro.íor¡v¡d¡r!r¿ coúbÍnri! d¿t¡n. un Sroi ñüió .¡ cdmbdr¡obrc Nuda t| bl dhhdP i ú| ' ml ¡!¿i "con l¿ Erdiciói, rui .xpukdó d. h ¡ñ¡d¡, a p$ú d! .pido¡, no hubod.iütü s úrd.do!..¡lht¿ lo tu rñri .nft pi4, obnd¿ d. ¡dnjd. r.re m rn i¡ 'L¡ (s|[ d. h o(upr¿ón p'orlb,qoñ Mu}p'múruBkon.gocb!¿mPliói m. rrhrn.:iquktr qú. tu*! Durud!d. hdor ¡io' d. Láoopxrfi ¡jt.d¡, e 1945 te5t. ¡o pud. r¡b4r.r r !¡¡ d&¡ú¡ d.d. .l fúr ¿¿ l¡ su. rnpr¡trdos,y l¡ 8.nt qü. rnb¡¡ P.d qu. h qu. @m(i m tor oñbrkr. H¡bi. n(w3 !i.ni¡or, ''Los ¿ior r.¡dioft! hm sido .xr r, h.nG'ñd i ] F d ¡ d u r e kú'6cio¡!r Enbo i¡vi(ó.óñó hut$.d dr hondr bo¡ á p!dr.túercrso, pubt,.o¡ .idorn ld *zs ¡r arut*, a.oñpútrró0 Qi lG drjsu$zád ¡ Drckt,¡ 6. Do, "¡d.r nf¡pü po'rrm.nh y¡rim.n¡or¡@f luñ<hñrr spor 9or ¿ift¡ñ.d¡d Húsuyo qu., po' b qü. i, f Yúúi dt ñjr íioi.¡ hú b o ftnpo, h¿biú sobÚivido t,r boñbd v á ¡ rodo516pdis'ord. h sumr p¿ro pud.4üFr rB. Ndi' rc ''Er sús o{ro¡a F n¿ oft¡od ¡*po' roñbúnnror s h N{¡ Fa¿¡ ¡¡rc¡ ¡Pomr p.qu.ir ¡ñp,.nh TnblÍdo !i ci.ro lot ojq eu.doYdq
 8. 8. iilit1'"ÍÍt"';t,t1i.1i1átíttl: i".H,^"f.ffi ff"di,."*i'i-,rtrdi:Tr":rbr#i.:ri 3r h ñ¡r @ddim¡l d. rr. !úcipdrs iilú r¡gondd Kjurhu h p.qu.6. .iudd d. S¡s¡ ! hrl¡ á ;'" d. h s¡rbo h ¡ñrd¡ d! Erü6 ''u.' ¡dd- .rbr.dó -í.-*-b& & r. r' *v- púr d¿$ not qu. p¡íj.ieó .¡ r¡ ¡u¿m ¡t Comi d6dc ü¡ p¡ta d.l úódrcmo d. ¡rbv¡ lo¡ .¡5 v bonba¡LEt $ba d usdo d¡f¿ho d. T$him¡ nüihÉ ¡ ¡nl'¿r dd drcho d. T3u turoi nilmbld d. h tu.¿d ¡Pon corc¡d.¡d. sis¡ Y!ld.¡sr&bk rúrúo dllmod.ño rcnndo i{hi d! ch¡'" ¡oú bü tu.* d @no h mo¿rñ¿ crüu hia P¡do - Por lo 6b úi rmiü¡ ftd. m ons.r ¡u{Ero, v du'úe ñu.ho! rrd n¡ úbPddo¡ úi.rcn lalrmE ¡l ebr Í'ud¡l d. sre hlu q*, rdn ud Pls d. dd q,o xlx, pu s pdsiond b¡ro l¡ llnd¡ dd 'ñp'ador'
 9. 9. ffi*ffiffi hlrd¡. Plir kÍÉtri¡' r$ inerút6 r hir one ¡nor.Mir.cufno¡ d. dl, á d¡ ¿r: ef h!d..ur¡ nuj¿f qu¿ tr'b¡j¡bá in cAú, on n sp¡ld¡, hi.nts $ .ncoo¡b¡h0É rú hon 4 ro¡ .úp.., ñrdo a .oid¡doñA biuúlrt. Pro nó r.uddo qu. qu.¡ ¿lpn. run l.r !¡ l¡bro. .n ¡19'1n n¡ dj.rB qur jda! @¡oci,$¡ r 'nt' rom.trro E. !ú d! l* nr¡'6 A @3, ,/o volvh t ü d. h dcud¡, sindundo dlrpüá d! hzb.r ¡ido ¿poft¡do tsr dcol¡ri d. m& .d¡d, y hb co4ul.r¡ór. No r6róbr dñp¡n 9or ñl¡ ¡llrih No olrid6 qu. .r¡ d ¡üio d! m ¡ hqih- i 16 l¡ftiñü no sonprn ti. Arllühur.. Ei h q.@h pnnri¡ d. h tid¿ Írb¡j¿ on.nprto d ú¡ cl¡e. tro d trru¡o prerhb¡ pFb|mr .n r9rtñd¡ hru9.r- por d ¡ob *ffi !!r¡r¡i! o.¡ lúf.úd* po¡ !ü fúill¡. Pór¡upuAro,610 d¡ iñpo.ibh ráñ h frdljr sr*d, qü. 4.ra dbl¡ ri r(6id¡dd d. dir. d y !op¡, P"rc ro h¡blm¡ 6 ¡do .or h $rqond¡ ¡i dorpdo fr¡.iotrúo d¿i Mrdr.do d. coñuitlgioiA, v ru orEciñndo ¡r.¡¡ñ ni .doPclólrY u El d¿n Lud¡l d. sq¡ cúp¡b¡ ur¡ ú. ls ú& lot¡¡ d. ht p¡d- riicbr srNñc¡.ds d. rodoJ¡pón.Sud¡! d. rmur¿! h¡bl¡ hr cnodlrnt ¡¡ld un¡ rrdr¡n5.n, y prra¡. Ennot 1¡úni.i ptuvl¡.ü d¿iodo d D¡t qr¿ itú rlrs¡@ úhc rsúr !lród8o d.llúhido,.r H¡!|k$, dyo &n p'üdp¡l nott . Du¡út h ¡uüh d H¡skuE ! , p¡n ro¡¡ L! s.udu dn F¡ú, D!¡o fu. d cd¡¡o s$ln .l .u¡l d,¡ .sbr qu. .oño o l$ ¡Áos rrui
 10. 10. {f !i Torio, ronoñ. sombó. NuQ h¡bí: .ondo¡do c¡udad un¡ "n, ú stud. qú¿ste, cona¡ 50.cr0o h¡brüE |-s rúmsi:Dr¡ mhnudo d. l¡ Gprrt d! J¡pónsrxs¡ú in.Étbté,to n ho d"d-rÉ dr@¡ó b Fmnr +nñ n.jou qE 6 p¡tr d .rrüo lro ro podn .nknd.r.o pdo .nor lbfü nl.h! - -.b, qu. d .dúr úmutb, d runo, b, s¡¡d¿j .di[.i6 y F¡s tü :66 qu! ,! ¡l:dr Por 6erc. A rt;:n.trE ¡ ioü hon, no ¡odir ¡pEndr rctr ¡d¡ ñrtdd @ño 16 3tud.¡ d.l nudo: rúbih .:-'ddit. @úónrn qu. .i re29To!ód¡¿t ll pnn¡ &du! k'!uó á juno.i¡¡ nfoRr 6roL6 p.re aFúmE pü h rñb¡jo nno @. ú.túrjr lo Mor o. qu. tr ubicrbü F mrid d. h ( u ELu"¡lHk@.d.; ión P.ñ m¡ t¡o, r eu dr d4r!.¡ h¡bü r4phdo ¡odor ¡ü ¡¡lor rorqu¿ rú¡ qu. yo dr un .h.o s.hp¡. h¡dr (rcidoqu! n qd¡ ! !.dú¡dio,Dodr¡@*ÚnFin conrerú .*pfloi¿t óño d {rdAr ru doedo & ni .*úh .umr sú :Áor .ompt ¡d. ip.¡o nurÉ h¡bü 6nc¡do ¡ L' ú'rodod. u..nrodr.d.r .nobs qur dúdie¡ L'f¡tndk d¡ y no.h.,qu. rplordun ¿r 4 Mnrrru ru ód!*ipü16 ¡ d,¡uk lo¡ ndr dol qtuo. ú..ióoo ¡ .o trs! ru d.'.ciónci- .@ l ad6' D ü!l ¡¡ü* i hdG| ú Tokjocud¡ drB¡u ! r¡ De¡b h lnurüd¡d d¿r'lr sfu.turr ¡o hubo n.jora. enré d. ü¡ e.l¡ pfin'is. ldmÍ, Eor ÉF!do' frcú 6 lo rkE d. .rd¡ rFn¡¡ v c¡n.o srudio! p¡oloqM u süd d d. Rdr¡b¡ crfo qu! nj * Fótr pou¡ qu. un .hko onpdind ú. h¡bn 4d¡d F.njo4 a h *ud¡: hbi¿n h dorons n! ¡rr rEndo. No .:hn ¡hü ¡laudr d¿ qú. ld djc6 d. r¡ .tuI¡ pBrüoro, Bt¡,e nqui.n ¡ i*,ibie .ói n¡¡ &ili¡, m¡¡ mF@ ad¿ yo. .i dr fmdr .sü|!. arpd d. bu.¡¡ lrd u¡¡ plü d. ed¡{c f,l6.do d. da¡iuió¡ qu. i¡u,o fu. np.'don¡br¿ Fj rusr d .r ow c¿}ü.. dkbh.ido ¡Áos úrr ro¡ mi¡ioiúd o¡ *Loskr qr. n¡D'4 no' ¿Pub.ió¡ no ip¡l¡b¿ r¡ d. lI itr¡ @¡ dliüd s spftnd¡d r6|!n.! .l.Bi ¡muor d. n.d'o. '¡do .r. fp¡.idl,r. No pddi rj.nF .n rfi¡mr ñt tt iun ¡db¿ ds Mi ¡en id¡ d. hos¡r no r.dt s m.jor. p.rc ri rio r¡ dh¡!¿do sfio., opnrb¿{ú (ü ¡ rü tub¡ trdo n.jór. No r4d,r to nnmo.n rú rr¡¡ o .on $ hto y ! hj¡, quiár rc hór¡¡r ¡ tu d{Eio c¡i rodi l¡s idh.¡ bh,¡ ¡ |l E¡ d! mi r'o.- ¡n¡rolor E¡ *s asnd¡bk' cüoürejo bhño d¿ msnü¡dld, ¡ulqr. tu. M¡, @üúid. d. nbi.jóñ y 6ru¡n ño, d6dñ& d..idido "f 1Él p'iñd ¡olp. .¡yó d¿$!Ái d ¡ conedü d.ñpÉ ni córodo lü!¡r .,11.qh.a d. l¡ d&". rfro r¡lh máo¡ d! u¡ o6 p¿n qü..b s.ñor. áBrft- ror.$- hfoñó ¡ tu qr h¡bnüoo¡j[ddod.'.tudlú(C '.0 .nd. r¡k dprmas d. ¡rfhid oh rz r rod6106 4unr6 qud¿m ddh¿dr m! f!. rosibl¿, &rÉ hPorD¿¡ ,h R.juxó .!rd.nb, od $lo p¡n ru pEÍ.ro. ,é. úo rhfi¿n P¡ñ n,. @¿nuchd @i qu" I ¡¡bü .@írdo ñ .r n¡jó¡ ñ.dio d. d.n6rr¡ 'o
 11. 11. $ Il' Éj#,r..*::.liíf ii:**i,"i.11",ririlnh: ilj"'f ,i#rrr: kqi::i,ffi i:dxr#i n,tr-tüt',Íi,i::'ffi'ffi CAPI¡ULO2 ;:,."rí:{rtr*rq,;fr:.',.j''rt'f":,i'¡irfr pobrca y uir ñlroú erc..nkd . M úbru¡n h p.qrñá ¡rir¡ dodc h 'a t¡ f¡mit¡, y hmb¡.n r,',:'.'ltff i*ili:*i,:r*qi':",,::",,..l,l[*'lr#i or .oi mdhl6, y h0nú.r ldtnmk ddcuid¡d¡. ts ¡ld n. ddpidh'oo .on b!.ior dBlor cú$do rhj¿ ¿ rükioi rni4 d¿do mdi. m. to Rp¡ódú¡ii n¡'P,oí[¡gú.¡e$1.¡ ic¡oñqlluid!!¡|u¡¡fd. d.rhofú&.onldró.nir¡ dA.oñirf.di!ir EúoncB tu. cú¡rdo ról& d snn qfd d. t¡ sb.ión frÍioyh'j¡d. &!,,qü! p.di¡ lol!núfios pÍ¡ alLb6. 4 k anMd¡. ElrLiibni.do in p¿r.iól¡ úriq ¡tid¿ d. un¿í¡urróñ d.r¡i.h¡ d¡. Ui nádr,qui.¡ y¡h¡bi¡ lufddo dncinn áñord h 3¡e Nr¡td. s¡*bo, ¿ un6$h6hk óñd!6
 12. 12. r +, 9,r¡.i#,.,, *¡'198 ¡r db d! mi hqÍ Fu..t @nümed. uil nu.r vid¡d. d. rqnd¿d qur ib¡ ñr rt¡ d¿ hur p.rdill$ E on.d m. r¡lhd I úor, y plE.iu ddrin¿do¡ ssuir duúnk rod¿se:dnn,!n t¡ ¿ hro d¿¡ts n! hrbú&!fldd sbso'r¡ d.¡ub¡trho¡.supdncjp¡t rói cotuhri¡.n obf rercdti¡ ¿drnr¡ld ¡oduú ts Elun¡ Ühr'neiñFnbl¿'lProfhd ft rb¡rknd fo urub:d{ etrdsiplb¡oh.trüfddd cundn r¡nur¡nt@or rdd r¡r ó Ei ¡Üsimrno * @rqrud.q n¡ ¡ftdón, Eduh s¡t¡r L. h,F na, E,udio, drdpln'".ro¡ m¡r¿oLd I ro +krc r d.eo tu@ ¿ trF, & s @rr i r¡, M] 9 ¡¡¡k ñ p l! ilo |o n d r ' . P , . I l d l ' ' J , J " ' " " . , d , . r " ' * . ' ¡hD¡ b @b¡ f¡ r,,bh h turu orldo d! h p.qú!ñ¿ dda üm!.! ü dEds y stoam. dGEt. .!oh, d. Tokio. Mi nace *ot¿rko, h déhonm d. r¿ rsilú v ndm¡ mD¡os d nir ürga. Uldkmo&|idtb¡¡ ¡rroFu cü.rD. portrdo y m. ,u3¡¡ qh r di6rmi.nro o d.rpu¡r d¡nüuyó ñi in, d! b o¡j órnub, ú .riú{ipü.,, h,,ú ndÍ @;*"dd; 'u4o { c o mp ld t rn i¡d Er n n n e j o rono rp4¡üi d. n¡ri'.ro. ¡l Kod¡do (!ührm Lr r { d u., .or !t sdnrMi.nro úi eruñssmtr¡ ftd¡ v4 qu¡ mo d. fMro hdbü !n aüb. .i¡.!ou ,4tuhr 4 r¡di¡;! F- q,, _i., D" ph E.bi ¡er rodoe rrhF.on'n! ^. "*M .n9..in¡d¡n.nr tu dd.o d.,rc. ui n¡liglo sotp¡ D.lpur & xnqúk h,mmro sftn'¡ e d¡É¡ d. lnciñ¡ dd bljo niEl d. mldr¿ "l.nñ. ror ro volunh'io. T¿ní¡ blo ún¡ hon d S' ui std hohbR m¡ 9 . rc . n . ! F f d o d . ¡f t n n. d o r lrtu,o o eph ¡ ¡!¡ d. h "djfi¡uD¡ ! ü.h d. ¡di.rrúimro .*¡ rcu6 ú¡ Fr¿do o r.¡do d. I ¡n.ñ . lp * i¡l. s ¿ |o d . e md o F d l ¡ u ¡ Fn d!¡¡ rod¡ lr dú. q,*. ilos¿ríJnd*d!iIlElo ú-;¡.b-r"-, r h E*ud¡ d. a,rü.ffi d. h aa¡d. s.n ,*6 ,í, r.d, ;"ür "u
 13. 13. 00 run Lr .oe3 fttombln: CAPITULO3 s*t***n$ffi tl+n**fi*pfrtr:w t¡;utüg**pr*gg
 14. 14. ffiN$*ffiffi üd d.! ¡dnn'¡ri!úr trlr. Er tu,o h rrn! f!.bor,y pfDr, yotli ! rcdrcLr fab¡r ubiüda jur¡o I úr 8rd r.tó f., y .r h b¡! í.r9r rci¡¡bsun¡ r.bdr eÑid¡d h ¡p¿n.nci¡,iui.¡ d.¡rú d. & dpdd¡ .n .rd¡ rú¿s pfo8nm d. ¡dÉMñúnró id¡t. ¡p-s s ñ¡*i¡ d. drr.ipLh¡i*.r ¿ mruNruffi 'ior! Tacr,i!n. Hsk r¡ Ei.mh d. Anirl u tlfdú d. inf¡dA 6 &íFndó rsP{b d. óño ffi¡ñ6 .¡ri¡¿do Eljr!¡udüd]8id¿l¿n¡dos{i! qu. ludrtu El krado' dd dd.n *u-f.lnlgfrffi ¿rfsr. d.t¡.ot.f ondad! hch¿ übüp¡'ddo$ r i'¡por¡¡rc .oifron- )] $fri.ndo x Nnudo L.no¡s si¡lliñtdc ffri¿ yimk lid&5 ru'g-*t+*rol*i**w
 15. 15. nf {:1r:,",J,:i:rf ri."*ir :n'r,f.,jiffi i".T,i:r loiomo"fud¡d!linirs . L¡s cumi d. ¿d[númÉnro ri'ico d H,.,-'q.d¡*:i:{+,*,i#,:*í'*,J $rÉ los nii e$io¡ d. rddohpói: !i. d.lái ñlsd*a8nd¡bhj d. lri sftni d. obrácllor d un ¡l nor tlpr Ei l¡ *"¿ff Í"tT.:x"Tt.iiJ;li,::,i:tlttJ::l li,i,t: qü. no h¡bh¡ ddo .xpukrdo! üm *riiiur*t*¡'tffi ft ii'ilf.,iJdt1$${iiü##iill.# i¡dr. Mu.hos lor srüdüú¡ pósrhr d! l's r.Bior* nro¡b d. ioss, y ¡mi' hrbhn mdsdo. I l: nüy s¡.illr. s. mldrbr ü .udd * roi mó¡ba ¡r ódánó, dond. úd y odro l*undo!, E¡ h Esuda d. Avj a .d **-, ,. . ."ii" q,. o rrs t¡d, "!dú. F. ftffi#H#ffi 6d. dorñidurNy r¿rnhssuidG b¿jo un pirc'o¡pün¿!.Mi n¡rc¿ ra$rrñd.. Hkino! &rtr{t. d. ¿mbllliddprañejonrrusúo sñido d.l .quiiibiio, psr ¿yudhor n y rodrdd d. ¡16¡ rrdbfrco¡ @i ru *tu**d*il**ffi tud .i cúmro , Ior rríúdoÉs |d píeió ttu. h¡blámdi@ibldo ¡trfEi¿nt ¡yu& d. lor r6iolús, ñ nos od.qó qu¿i¡láñmor d¡ un¿ ¡lir iod¿ duio tudot Dtrm! t¡ *idr h¡di;Fd d6 o tB loxdda .d11 ¿irc,i .rjdoi dc!n coso 4 rdüiil, n fadu. d¿n fóÉ!. . conrc$xldo! d;.*rqs L. *"p,ñ,,hpo ".b-i;-*,r,!';
 16. 16. : ;':"ri "' j',;,,,,;. :jr;ljjl ";ji:" . :,:r ;',' mc¡. ¡$¡s rri romdo s ú .";;::i; l.:'"1.:'j:","i,:::j.: , ' '' ,d' ",' '"]il,{ r. .*l "':;""1:,r; "'.:r} l:'!, i,,-,'"*"hi;;lT*1il{fril i*iiltti i*:i::r:lii :,, ;ri: i:{rlr r1,*::i::,r,j,:Í,,,,r; d"*,,."*",,,.",;;,,;i;lt.;.jt Elr Njonni.ño dc Ndfo : iJ*I1,,,:1#:,:i,#:": 'iemPo ;; ;i rji':]i*t jil5id['.,,,r *{{1j d. sorp. por.züd* y ttu.iln¿r ras ;Iii"l:.r¡:J r#'+f il.lirl::;,i:Tn,xl $*$-trffi n'*kiri:*tn:"iTr"nn:'i l,:r]idlt
 17. 17. .x ü h po.ibilid¿dd. .oú.¡.¡ ?e ¡* rDf qur siglitrc¿b¡r¡ I ñu.d. á llú!. D!úr. ¡o¿sls ñe¡obtu tcc,lor ¡ió¡ rni c¡16,lo' d. fEn¡do, brrroi m loi wdld r.nú¡. *pn¡l*, 60yrucho n¡r, n Fqu.[o @¡pod¡p.odücnh.xl¡'ción .ú6 honbE¡ ,!i .r qu¿qu.dó 6n yld¡. r¡ hl¡. y difhil 'lnho ¡uqn ds¡, rb rntlon r¿tr no'o ¡l ¡u.¡¡b¡M, ¡r¡ 6úr¡, ói¡ñur dernrohrd¡.ñ.r¡l¡riñpru. d!,uefr. CAPITULO 4 ¡!oi.$ ¡di.ró rpb¡- ciói y ¿ipukiói Édü¡'or ¡or nru.ho¡ ..¡r¡¡f6 d. .rcdnir6 .¡liliedo, ¡¡ ror¡l .idirulm.nt b¡jo d. 100o itrtror piloro¡sddu¡. **ffifi*ffi fhaiói d. úeimr¡ ¡ e,rdú, 4o qu! iudro ofú.Í:o dtr.ú l¡ 4und¡ ¡ldn ñúnd¡¡l & b¡bi¡ ¡ flb. dud¡d. qu. d F$lrrdono* h¡bli¡ ñodrñ6do. dúp!¡r solo qu. coh.izó h adh .i d P¡.ífi. piroro.rt dmnhdo,&íuó l¡ ¡r¡ r ¡nujod. Enpr@r ¡bbdmó l¡ amrdr $ lnzor¡bl. pólfti€ d. rd¡6r.d.iio. hE .itdr6 y¡ r ftt{} ift tm :}{"l'n:f lr#jffi s r 10¡ honbssq!..oúpl.ü. uAúo ¿sriio ¡ di¡¡¡ia otr¡ y oium, !n Knhu d.l ''lns*ffiru:.effi erobrtlB lirn aosbb$, y $ l1*
 18. 18. I g***$'#*r[tiffi ti,p¡¡ro y ¿üÍdo reidi'no! ¡dop v L¿vidbilidad .rchrk El rmLod. ¡owir¡ mindos !¡¿ d¿4! itr. qu. ¡b¡lo Ñbn* eúrñ D.d. 3000 mdd d! ¡lrun,d rród'ómód¿H¡nlrcw rclul. #i{*Hüfffifif*,iffi dÁrrb¡r .oi ¡landd b¡jo.l$ld. r¿ft¡ d.l d.niso Solt ldo 16 cz ¡o s¡r ths irr *::#r,,,H.=,' U:Tit'it'i,i4$rllf pod.o¡orSm¿drrcrch -Fq ld n s.di qu. ms ñú*ulo¡. .xc.!¡ls.r n+r+**** a n¿iudoh. d.i¡o qu. du¿ Bt *n$lLrugln*rt¡r.rm ].000 nr'o5, d$gui' d. iurnh ninu¡or s: ¿rtun, ox¡.no. 3 sú s d¡mo ¿re¿bre.Erúido vidro h.l¡doqu..otr ¡ lor'on¡do¡dllpr¡bnn¡d. vidnoYm ::r'n;iru{i:;, d porLbh !no¡R! ¡nt 1or msddrvolrt l¡.¡b.4, td¡ba, f..n¿ ;,"]'f;#.'j.,i1f -:i¡iil";*m* :."itl';#,.:ili;,'lT,liufi LÍiHH b¡l¡b¡conh Flusd. n'ddo,lor Pe y ono¡conrolB¿ inrdn.n¡d. iEn
 19. 19. sbd.' ¡ ñi ¡YrÓfpó¡ dd'ú. s.húq, lo¡ obll¡ó | hknuñlir Y yo qun n.ñdo bep¿ d. ¡inrú¡ rc.ói ü¡iml s'li ffi$drffi d. qú .l b'u*o .mbb d. Posició tr$do d. hs9! ¡l¡t. Porfú ili d¿ d! 6¡0Ú .o¡ñito ñi¡ñd, T.rh 11cu¡ ros .n mi mn¡, y dplimid diird¡dor.Nó (rdó n¡d¡ Mori¿l di4r¡dór h@ird'¡¡ y h(ú ¡dd¡nk nál'lj- ci.ndo¡ l do! rndnlldoiss rÍ s'nt¡tgt"*['w G¡nLr¡do rúr r¡. d! 'bi¡ EL$b¡lrqm qu. pildrb¿ .l c¡* ó. ñi i¿qdqd¡* d!j6 ftr¡ nÑh.n! porl¡ d.esp'dóñ, { h qdh¡¡, y s pi..ipnó hrú ¡d ¡¡bi¡ ¡i¡¡do hrÉ h d.rcch!, ¡o u. d. ñir ¡ndoü¡dotu *+iifir#*frtr:i:ffi Er .! ogrún ju¡¿qu. d ib¡rí¡¡l¡ .niÉ lor do¡ dr. d piloto.n n¡ hr.{f¡p qu! lEdúpi¡bt surbruc ü*#.gfrl'-ffi ln.*;r.,",* r#,:,J{xl }:{f:# dilpúsb¡r losñ.¡t cn .l an€ En d&', .L4{'iso ¡ñ& Nvoun¡ aporuiid¿d ¡údrñ¿. Yó ro tih¡oicr!nd¡d. dlo,r:,ó rdoj d. Chrda d!É,ibú .ncubs po' ad d!¡1,dilPudlo¡¡ r*ciPr¡É.r ú ú El l8mip lo h hu¡dr. rc.r ni 'bn,'y y conerÍd 5u dahaiótr. Es ru! $ r.rdtión.s¡li d. !n q9 c.ndo y 0s¡'¿ i E.'6 ¡ ó
 20. 20. ocr. d. h¿rs d úbf d.¡.;. ¡rd¡nr rúi.nE, ui !eno$ i¡mo msro bfo¡ód¿ h m'j¿ y d^r u¡ói f púcipiróa ri.ü¡. sólo y ¡b¡jo. r u hoilo. n! di ! 6rdd!¿ ed RFú¡uhanu l¡ e ¡f¡ na mmP¡i.0 d. ¡t¡ ¡rñ¿rk lo au¿ hn. cú¡ñdo. dr Cln!, rrbnkdor.¡ Rün¡. br¡o.rfoÉcido d. cóhn. lidn E¡rñitn d. p¡lo'ot fiPuhb¡ -iEB un ¡o'ró dlt d.ñóiio, s¿k, hombÍ.s rode hs fuio^4 p,lorebai!r .d¡¡loñr'do dr¡o d! cóno s pcibh iEr m ñirasrcqu. *r¿r rcr iE¡ bd!;t úd¡ Pidounero¡ ¡or o E:j¡ h Eh ¡rf.o '¡dicu¡o E!p¡.b"..;, rcd;sr HT:f":f,l:"..1***"*".idj¡doPf¡herm.obj¿ú ¡rÍdo r 4¡r1ló src¿d. sh.'d¿i N id.i¡i6úbm .n roffir.ondurnt co rri.nro ou$dopof i¡m¡l¿ *hibi.iónin.rcombd. ardí! 3ütri!F há rtrn¡ ¿úl h .l rurlrj. dller Cl¡ud¿, tumr t¡¡ un rosld piloroil3pon.$r, *p*hL los¿rir !n
 21. 21. : :riltri:;i":# i::,::.¿;il:,:::::Tl:ri"r, i'."1.:'ffi l*';fjr":.r lm.ndo k¡i¡o¡b. Es hrbd' 3ido iir; ¡ .ontrio, tru6tr tot¡s Gup¿rcncluddd smü¿rl¿dásfl l¿i¡,:l micrioi.: ímls$ ) lueo qu. h¿bibb¡D lüiúi..iór d! bs rop* ¡poi.s, ocuphrs .i **+fiffiffi ¡ iods h! qu. ¡o luee¡ h! ñá3 poddóss fom&ioñq ¡ioia$. Ld sr{dndos d. chúns, ¡. 6pe¡b1i d $rv¡jer .ñbo! ddn, en hi .u¡d h¡chr 10po¡ibl. shi ¿nr. su! nrn6, a ¡u.r¡o, ó l;;:;, ;1;; 1.3';;;1; :;:':i;":-::i.lirii,l;rli-..':, * d. srdr.or qu¿hs3b3n ,:ilH;;iffii{üffi,ffi ldr piobl.m$d. h ocupejón d.ld c .,,,.,';ff :i'."ff ,:,'T.';tff :Í b'¡mr r¡r oe! qu. En ¿b¿jo *-**ffi ;rH.:l jT:;::il,"?:;:;1; *:;:,",*:::l::.:"i;;:, nbhb¡ntop¡' chiruy¡por. rcd€¡dsy b¡jo hl¿ b!jo, sobr ra! ú1L. d. crud¡d¿!¡nunu¡ds. ti¿4d$run.iom!¡n lu mso.joslsün sd. Pdo, pe¡ hs unidld* r¿ns jrPos nes¡ dsp!ór d. ñi ll¿s¿d¿Kiukúis,rtr*rr topd d. rnrr s ¡ iitrodujq'on prcründ¡for! !i trir
 22. 22. ,","''..;; ;l;:i::J;,:; . :*::.1 illi ; iruiillil,i:,""f iiij;,ni **r*¡$*¡¡ ndnLlMoúsL dr3¡oL fotó !' nftill.índonos.iloso]do{p¡oductndo !i ssuido d¿d.nüa n ¡rc¡¡m! ¿tN¿toh¡bfh.qvrrLtdó ü+ :r,:.,., "1. l:,,:,ii,_,, tri¡;i*e¡ 0,," *..,,".".;" a.",il,:i,;:ilff,ili; ¡6riqu!la sigr n¿ ¿mpapab¡ to!P p.ú porronui¿ hmd* nor$lrron Frporund*. ",., ,'" u",,¡,,"," ,i,í"¡t itlitli"1.oii:, pu !'4k c!! o¿ !¡s .".",1,.d:,,_11,:" *d.-r;;.,' ,";i: ,,,.,*,,. . ," 1ffi q-:.j,1# i:n,r"jxi r",,., ixi:*r"riil, ,*.;; .;::".i: ¡npriosiro¡ um ¡uun d. üio¡ ó000 n¡ó! Y ro r podi¿i4tr h ind.itL !fi En¡ oM ru$s rcp¡noór¡lgh¡Ntbsld -,,b," ",:[ :.il: :r'.'.',n:n:':".::i;m1...;r;lri;, :illl]:', '.;",r 'lT*,.:i:. ':, ","-.*- * .i.'tl,iTl rt.j" :;:"lxJi:":'i'ii'iL:': Iili.i.illli "J ::.il: :r':-Tü:; ' E Berp4rctr .-, o,,,* *,,á ,#lj"i..rt,pb, ii pnb d Ejt.no dúciomdos sn ¿l¡{ L¿'r¡qa üdhn!!ldr ¿r¡ '' '-.*'i:;:t::l ::::.",ül;:il;".1"*'- *"' r u¡ú{ dej¡ban 3¡stirs os d. los¿sul.sspóducidos ¡u ruslt¿j! lor r$s deboñbs ¿r por ;llll"Lrll: :lL:nll:nl1:t:t.,fif:,:#[
 23. 23. e ü¡rcpi r 1¡ b¡n.. mpond,i¡u¡ drú¡j! rodo5od brirorio ¡ un conbd. d*pf.iÓ y ddrcclu. !ü nda y ui úón. c ,cf{ ¡ L oiiü! d¿u¡ ¡rói. $i.id¡, yiobrn f¡lr¡u r(iói d ¡!r." d..q, ih trrrqe r ohhE tohnc{!.r ¡ Pl ^"d, -,.. ¡ eúdNño, p.rc !n rL r.o, d. 1o5tuo e lub'h {tdhdo ro' hñbId!rc¡ sristln ¡kr 'u .nt.rrep'..ds¡r D. Yudh.n Hrkow,1¡ trrbl. d6 $b doe rüoÉ.idiror fr. e$ll ¡dorq h¡b¡n ido dsnuidB 0 d¿ñ ror rtióEt d.n4ú, Fidknao rir ! . d ¡ó d b d o i¿ { ü i¿ ¡d . ' y f i o ¡ d . '.ñ .'¡ ñ'o o ¡ h |flr¡oodn H¡bi¡ oMd¡dodi p'óon¡h¿ridri. . qe. chd! d.¡ñh!;o poco! mlikd dolo,.Diúno! púo¡prñ d!¡!ft d! nidtói y n¿ L$ hdidd e .uÉ!or L.rhú!rb. U i!rú.. bd¡vi¡Lrknid¿ pó, h, rmF (h@ d.f.ns s;; d.d. d.nts ¡úr ñ. h,llrbr.i .l ho¡9x¿ . ro¡hohü¡sd.cnm k@ ¡ni¡¡ Müiitoñuü d. ÉP.it. .ñ u ,4r ffqu Ff d.rn, ) d.d! d. oduba No é qu¡ d!d, Cdi ñ¿ lnruilcicor Dio'. iPorq!¡ r ¡ñ.rnrhdoi¡ d. ;h n frrso vrrlon .oño Miidkó ¡tn..qs I'ofk nr tu40 .i d md4 4u,,io audó r ¡i uio d. nu4üo¡pldto. d. on s 3úroto qu. 9u.d¡d(nkb.' l, un¿ d. H¡{yo óddn ú¡ rcra rll¡d! d? h ñ¡da !,¡o_o.'lnd.nrre¡n kndü ¡r4Dr r.ñilh rodorro, dn¡, y rnúbr n bomDnefortnifi.jb¡ q!. io I didr4n! d. ui.d $ro lL¡ó d di¡ d 'c yo ftll, n. háb,h.eniido d. h¡4 ! L --
 24. 24. **$$$*a'*$,; ***+¿*ru*i'i*t*t*-ffi "",- llti:,"T,:T'lri:.,Ifi ":i::tT;ili:" ,,;,iHll"t"*,. úqu. .orrn d úód¡ono,.oi L¡ D r¡+*ti¡w*r"#hqiir ¡" ,"'d-, bü -";ó,h " D h d rru ftd ' .4]!pól ' $ duprc.o y Lqriud¿dh!¿n roddl ;nj;' ".'runlnii,ii rini i[]:{,::: ;:ri: ¡ .dcl¿rr ,su lxDrc!ór ür h¡bnPrccdidold4EI¡J¡eó aPÍ¿ñtr qü d.bá f¡.mPu¡do d. (iñG Er.sió d. to!¡mnr.
 25. 25. * "'.^a!$d aa* eñúdk4 rusr,neh¡bú¡ b,*.F,. ,,. B,F"ri.ñ; -"i;;b; h¿;;;;:;: -"*"d" - ,"',J!,";" ;,;,;;;";; t¡n üsfr ¡ mi ñ¡df y ni f¡riLh. cm mil .- trtñ""' ¿.i'.¡"i ;;;;;.;:i",;i;l :l:"':::!:"" " is¡,!r4iúEt ,¡c4 rcn se lLibi! cñimdó Ii rc!. ;i:"':'ll::1. * 1lj ] li;;:i: :l;;;i mbr Pr{fln md¿ ndos qü !ñj .hioniproitlth ':*:,ff;ffii_i*** Nd Pud.dÍ r¡dio ¡ núojó,or rfth ñi rt¡ ssn¿ *r*******ffi c¡barkúe rd.ó pm d¡ú€ h bi.Ddi,h tr pqrcm ind N¡ sd rodo!roslutrciomfios r¡ ¿rde! !pEru¡rorp!E árdúm! d! r. c md¡ Pudie& "n.j¡d! q:lilt*,,"',"*,1$ iiil No, rc -ñr'ruñe'ó-, ei; & .. '*r,.l"*i* . d* d ssmdor d.l '¡loj d¡ u','..,ll:¡*ti**ir,,w:* !LiliócÓñÓddhdÓldá5p@¡lj9nod¿nu4tgim¡órj NoPud.Pioiuf.rud¡io|¡p¡l¡beM.[uíonp{if]g is, ru¡i¡. rtcdoi c* úinío edro, snrni¿o ;: "'li *::,*x;:i', ;:iiri,'.":' ;1:i: ;;i ;:'#'.i üi rpirin qtrdd nuilo d! ól¿i¡ ú 54
 26. 26. ;: j:,:;:, il ;iffilril::irj:#l:ti:,:: ?ü, R4 D. prcn'oto.ordé Fujüó..oi qui ¡ ' "' i'."T; i':l',:l:";'i;i; ;"'t ¡j,ilrFú ó1 r,".,""*b,_" d:;,;;..;i":::::1':?,. r bd {h.mú,J, ;:tj_*. d"**,,i.;;;;;:"T"1j;1t,il:i:,1.,,ffi: d. Yero,. inr¡¿u n. !n ra hoF ld' úhi Enl¡ rsu¡dr *ñúr ir. cnd ffi**ffi 3 qu. ñ.id¡nubri qú h¡bü ddo.r4ido.j!n'o .oi wior oro¡ Pj ,i¡l d¿o!k!,d d¿f.bc¡o, [ivi. uñ sn¿ ¿ Fujiko bción ñ. p.$nbb¿ dó¡d. n. rLoj ¡ io¡u ür dir e úÉ, edr y ¿mpor rloáks. lo¡¡il¡rB n*i$**ri*i*¿i;,m** P Ó i¡rjb ¡, Y ¡d ¡ú rd , k o ' d . ' c o i*i{#*É'*dif''*,*ii: iil"lil,il,l"';':"". iPiloro s¡lcii i uév&l is! rovn d¡ ¡b¡jo, ¡p.iiñdolol Fujü.oNio¡iAúb¡ dqLuñbot yo 4rcj<i¡ y rLn d! Fi5. :r":::rG;" *,,";; ;;.;;",.,.111il"i1 ;;;,1I,:;:.i",::, 1T,.1!."" i d¡ d. hjoEr. Frtlllé ¡lso. Í:ü;n:';,:"rj";ii;;r :ñ:,": t ji ':::::i"i, :i .n uno d¿ ro: r¡ndss Én¡u'dr.i d.l ai¡s d. o¡kr. Jan¡s
 27. 27. b¡tsd6d.IL!úufPomm ( nrc*M b F3óG Fñ q( ft siflr¿ I m ! r.h¡ e.rc mD;. ¡iói.T.nir u.i úilneróñp ic!lr p qr pre$¡n d. urc dr ror e,hodor i¡po4 rtuú d¿;müBf er¡¡¡. y qE 4 erdÍ! d. Fljiro h¡bn brndo moñrtr.n.i¡úno Chiid.Tieo9ó.o,nó.ldir d¿h io.h.. Eni Ló. ru}ó'.úrzro *b.lúr y ñdd¿do! Mi¡.ublhj, m [¡bi¡.nd.ioúdo húú. ons aw.! ri.fn ani¡ h 1in.6 mlr'nrBüt]ma|r¡r!Ndbl y dú d. íúdh¡ Élidir. Ér lls¡r d. dor ¡ñrnlhdoru lllhn Qru PFkr.fú.d. Fqiiro. r ruroiomnddcr¡üd., ru tr prnr.¡, En !l nür *nibl! qu. bubnmrilohdo , d4pü¡, lqo d qlFn.r bdr' rcbbú n chin¿ , d qu, liércj¡ó sur¡bú PicioB d¡! b r, h r¡m;d úco. wlld nn *$lá,, d¿ 1300küónd'ó¡,dod.(mh.iu!3hrr h hla d. H¡in¡n En um dúrdc¡ úft.ibL pa. !n flr, .r {p8ñr ror'Ú[.3oLÑr¡mici¡'6nl H¡bh kMfmndo ui do dA& b dor¿loscla!d!d. pos ¿uroiomh ,{¡ r4e @ L¡ri} y ¡lt¡bs ot{ ullúor sobÍ!|$ turrd É hü¿ ó0rndo n /¡ qü d. ocupi,ción rddnbM ¿r l¡do ;:;il:', * '^'* .'"'.'"- ^,1úh¡ !rr(,e¡ b¡r ¡¡r¡ atu; rnrür¡ ioüI.!, qr ¡ñpjdió puti drl euddo .od h¡ eütond¡do n4ñó +. r, ¿dquM'h & uri qnh;o ! no! rnlió ¡l ah d. Hrnkow,.ññ¡yó ¡1. re4t our kz ^¡'4
 28. 28. Lrlbili ¡tcll$o slLi d! un¡ oiadr p n**n****üffi lhrhdó rrüúdrcN Eo u¡ trlbljo rñd0o d! rrcB!6. n*;ll.t*{,". $tlfitHül d ui,o q!¿!dd¡bJ ¡ mm (n¡s Mq lb¡F. i u, bPrmo d ¿ rorrDñ5 sorso3 r úqui.d! lLlhrdo e ¡hjror &r üpho meDE mfiru$s*l.**$N dcjó. enido ndtrrhn.nrc rñn b *rl *-ül$*;;:ffinlij NüN El rLlok.ú Íi q'd¡,lro m l¡núl!nicdddribh D. ¡odo Lhpnor ¡ k ¿inü d¡ um !¡¡ @Lin¡ erdnt d. ,'+N*g*6 ¡brm su norrc lhsFo dc Niii
 29. 29. _ cm.! rñ¿br dq,y n¡ni4imdó ó¡ d zdó il:il;i.iT;ilii#'tti,"".[il]":Ih'eñús F'ruú¡ d! er¡ j.j'"1jil?':,j:""t#;jiti':;illii"j llt';:j:fi ",,,iÁ¡1:3D rcn¿d'd. ;,r,: :l{':r" CAPIIULO 7 El¿ d. d¡i!ñbn !tvi*dmk¡nr Fu,tro T$k¿ll¡i, .oñar. Todo p¡.rff.o.hbr! punro c d.dhlhr otli!tud 4 y d5 P¿ñ bmr roro¡d. loi k¡ód'onor cl¡lk . lb¡, y d. orr¡ id4iid¡hcior4 póxiinr ¡ M¡nir¡, d.d! um rrrur¿d. 6¡00 ndior L¡¡ ró¡o¡ qu. io¡ ñodnúr dd &'ódrcno c ub D.qrioi r¡ arculó qu ^md¡ d. @ñbf., d¿ rodo riF, cifr qu nr¡ brú. ddobnns qE dr d.dl.¡b¡n ! !! ripo d. ¡drvidld S. %hn Cddiiü nondmdi.¡. !. L¡¡ hidrowiodd bino¡dn, .nbm.ú. ¡ um ¿1rü¡d.500 róror d. ou*rft inr,ldió¡e L0¡01y plsdoi h¡bútr d.bjdo 4¡!lrf pEsr fi.il6, Eó ouna ¡kñ.ir. lo¡ Cd¡hr r d6¡ü¡b¡n d. ¡¿B ¡ i¡n b¡j¡ ¿ltum,d.bh d.
 30. 30. o Lo quohr 6nder ¡obrc qu. m¡id d. b¡jostrmo d! 70ri'bspo cu¡idoll.s3noi aT¿inár¡9mo d! h nrd¡ norilt¡. ptrr Pjrob rcduj.rcn onsmo. d. r4o s irici¡. zdo lhwb¿u'¿ €q¡ d. .ombEii Drld.¡ rb¡ hrr! mw ¡Yma& O mdror.A pknoésiñd,d Z.ó d' dp¿ d. h¡cr :75 nudos bnv4.nds.i.r¡., p.¿ñ lhsr ! suv.ld.id¡d ¡rlm¿d!300nudos. b¿j¡l,onoi rrcl!.ion* d¿ l$ ra rs Filptn¡j.xiEi¡¿l so d! (f4 p.qu.¡or pon¿yjoid pffi aúrc¡ to! z,os ¿ lx nh! n!n! dt¿dof d! abmÍinor Eros ruros n¿todo: d. Yullo d! | ú{ F'n¡vion4 h,b¡hn d¿bido ho un¿dpeid¿d cohbin¿d¡ ¡ñrid¡d trduc,¿ t¡ ñrsd $ 3 .¡|qdi, 5r ¡ ¡ 0! 6' T $ k l h ¡n o . r q zqs Poda . _.P:rto 4 rrpñ4 v fF.rfrñ t¡¡(f ash sid¡d porsvioi.ssin 4b¡4o,lo3 lyud¿¡rsdct¡lni,,údud¡l d¿ 0a¡ o. qu¿ü úa mom¡uro¡ pu d. !s ¡jp0.Et eóeono cla¡k$ no ntr& per prkr qu¿ Pósdí¡n ur¡ bí. crc¡no ¿ M¡ni! f h¡tsb3 300k,rdndc d. r¡iEn ;- 3 Ni üi solo puso.ntlr d¿ju hombrc rr únpod¡nÉ o Exkri¡ui¿ st, ñ a hs dord. h n¡iúa d.l 3 d¿dic úno.hnos al dr¡ ini.ill d. l¡ sus yro hicimos.n tulos dc fomsdón!¡ md, yo nrñd dbblrrr; horizoi¿ Po¡ úcim¡ d. rodo Éii¡
 31. 31. ks $brc d o$¿jo y r¿rlK, r¿ ¿ 64'hr b¡ia d. rorPiro¡os dhra.o(tu Buaor hi 0í¡6 P'n hie s¿fo, nu.rm .oñdd¡¡e, lds dijo qu. d{p.sfúmó5 ¡ 1¡' cu.'o, ! irromó a ú¡l¡ vüdo 5obrc ¡i .md ú h l Fi l i pi i * E dd' * 1q:tf**,*tllt*1"' -,,, Lor üeííí?ú ei h¡ren rudrs ffi*ü¡'*ft:+t+*ru d.$yunor ñr¡rü no5$n¡rb¡nqjunro . nioú,6 h ^u*fo! id¡d No hti¡m! m¡t qu. mnÍ isr¡o¡ ¿! hG¡ ¡eo!!e ro¡ó udÍ ¡rbo u e ódf¡ ra ftr.@s non¿lñdidi* d En r¡ oru,idad s ¡dó un et!¿¡ tu rttdF! y mB(n rron y p¡rmdoi ! sus¡migor.n t! cp.ld., p*o to! sriro' nó ¡ L *$*offi ;i':x'i, :Hlii;:¡:,li' i"i:l::::l il;;'r "1,:::t1',':, ,úe úro dr júbilo Mü{ho¡d! lor d¡dod d¡b¡i d¿rd, sudh ¡ ir¡dos ¡t $do nÉfud oro! *' iii.:^:,. fi l'.'"'f"., :lJ El i:qu. dó un t¿do! qu. d.biu hoñEt{bd!NBiÓPlÚ iilitri'-ff :frftlil'::jlii'i:i$llf ' *';:,1lli;"111"':i'li'l';iiT,' b¡ h m¿¡¿m L¿ d¿bh h¡bh arurf ""'""' """'"- brun¡. 0.üphó5 ru6r'a ¡ir¡t¡cioiA d¿ dt nr r¡r ñrmltr ifl;tlitüü*i¡+r'iü;iifl "":i":'rü
 32. 32. d. .oúburbL !i¿m$, y rddoil$ ffiffi*ffi ro5.¿r nd¡dnri.úós 'idicd¡. lohbú ¡ 4t00 hd'os mi.nts i !r.rm¡ d. ¡llo¡ Pdo rü6fú ód.n qr h ru.rA d. boúbrd.op,bci!¿l Lkss.¿.s.i!. bór¡b¡drG conN ze @ d! !&olra r kdd'oi d.d! .l r !i, $r pmds d! bonb¿ld.o. r¿q& fu¿ El prr.cro L4ósn.i¡tor d. bonbd dy*oi d.lord.eei h brd.¡ü lr¡bifl lnldhdo.n dd¡lk ffiN*t*ffi j¡in& r'.ri.i, duhic h susn,h. Brok¡on y.l gradr iD&rdior, húno cüóplid¡ dión. los boñb{dr '! ro, y d*pua¡ voNimo*I r¡ódrdño ¿nt D¡j¡nd 6 cnob h b a 0có mdror.¡odri¡ ,ú orói.iói . Cor rn. dor hóñbrcsd¿ .h r¿doi l .nd.rhmd mur b¡lo.crc¡ drr s. Nor (e¡rún .in.o -tr$ffi-rffi nr*ll*l-rl*tüif*rffi Movih P¡1¡n6, op¡imid P.d¡l d.l cair¡l harr h kqui'd! y lu¿so, o¡a v, li p¡lúú p& un P¡0 hklc'oi utrbrunobrrcnohúi u¿ d.lor 0iomr d.k'ibcrcnun mo tu
 33. 33. m$ff*ffi g*s-*:ffi ¿AFIfULO 8 End lturdo dr d¿h sus6 -dt d. dkilmbr-.rhbhmor idll3n rút {ú¡l dll dh $lo hrbhñordstuido D¿'üda ¡ nuBtn u¡ldádB .¡ Lüzór.Er rúmpod¡ ¡¡ obli¡¡do.P.lmme¡.i d. ó:!.i d rdo d.4¡e$. L¡ lluvr¡ iidribl.iaord alo¡ fi v.rishors ñtra d. rüb{ ñor .npu¡ói hch h rDra(i. ¿.4 odso Po,tu údrtr¡¡md ú v ro ¡h ünr 6pun¡ blúr xo
 34. 34. ilt#r**;;Hn*ifrüt +. ,,t-.b. s. d *-;d. b.rircd! hlbh r.üido un im!¡ró dt¡*lo y dos nly Grcúo, -*iiffi yqu¿dórs?rdohuno y d.jódo .& a Lo' ord pio'ú y ¿ ñi nos 'nq ü8 Zdo iN¡ h¡b¡ror ü ¡1¡r***$'*riu**,fl 'iqutn roir¿iio 3,1? ¡ uios 1300 nd¡os !. -i,L+,i-+ ,t{;jlli"$*.lf brd.G m ü6r¡¡dd;i onb¡e, y üH:.:*ii:'itffi ddo .r ui¡ :om lobr h .ut $ I d.c.ia & a4.r.núso! Pof iid.¡b Yjo¡!sqc *ribúror r¡u,os, rior6. h vdd¡d r qu!.tpitoro no qe.ú d¿ht.i,¡¡ R.cibinor h ei¡l d. P.r..ucióñ dt *$:fi*:*t*rr'-W t iod¿ d.r *rdd'oño Ct¡*. bd d.tB.tr piii.m.íu ¡rAl¡ d. K¡ohio4qr h Eridid.r¡. qu. Nkhohd. misñodh,nft kmpnio ¡*n'.,";*sff$l ¿ds ¡ob( .r lno'mr s¡dr El nrch¿, str coño i los zs6 6.ó00mdio¡,l¿ d3b3h hr r¡r!¡ d¿ jmr.ic' $¡ l.düetói !r *:f¡:r:rif{,'l'-i.:fr *ti.,q*ill,ffi rtrng, y $ hn¿¡o¡ d d¡qu. Rdulr,b3 iñpo.ibl. qe tor di¡z onrn .t ¡oñbrd!,o, c ñüy bií .xadlnd.ñ It
 35. 35. ¡viónpoÉdódúr hcádi¡do .r .l irtrior d.l turl¡jr. No pud¿ .o¡thlr.ldrqu.:iúruricioi{e h¡bf¡¡ a¡bádo *fit*****t*t';:. M. ¡r¡d¿ pr¡ d.¡r qu. .l z¿rc qu $yo. El piloro e .f.ró ñrc¿ñút ¡ 1¡ coh dd 3l? y 1orcció y. robl hrho, y h d ñon.rto.¡ qu. d oto {h! ¿c.mbá, a, r d¡ Fibh qr .r Édo ¡¿';i:+ilf***r*rW d. h¡c' ur f.riaj. foru .i d fródrdño cl'* 'ñtfdo M. z¡mb¡llr &r¡¡ d. h nú¡il¡d¡ For'lá, foro¡coi ñi L¡i.¡ loql re¡ rÉ¡ o eÍ'o a 2.000ñrú¡,1É¡ hoñbB! rhron ru& d.r ¡üór. su d. r! !¿nardd E¡o tu. pun pmp¡lhdr.Elrio ru. 'i.r¡d.b¡jo *ruN ó. L. úirco qu. pud¿ 'l¡p¡nr Nú¡ún piloro¡pon¿r vio Át Ur! ¡l Err. d. mdo qu. á ob¡6 d. ñúha disdiúa, !r s.hq e iudtos ¡oj¡ñ! d. *-**ffi qü r rrtl¡rs ¡ ur¿ d*turLó¡ . !n.ñisdr.rolo 9r¡ ll*{ ¿ c,abo ¡bqu.. L* d¡d.pú.i¡3 úrE ñ ¡rluno.l eró d. hdoítño Mir d&¡d¡ ú!d., d. odú h Trc ¡ñ8 dápú¡ d. .r b{¡11¡coio.i:tr Totjo¡l.oón¿l bombrddo,svún_ tuaft dto: -g dn d qu. colú rú. dlnib¡do, ñ. h¿rhb¡ h rorc { 'o
 36. 36. $:prrtrn*i[r*;*d**'lffi CAPITULO 9 por Fütüo M! myixb¡üu tu¡ d¿¡tsodór p¡n cnrrrom. d dió. d. jiÉn codn hrb!l*¿i¡rúFi. 'Hoy rcs dlj.rcr qu¿ ru*r¿ p¡r mo, ¡ ee3 ñujfd qü¿ p$mi di pro 6b r¿¡. D. ñodo qe n¡t Duj¿(s dt'inb 03f.n6 qu. h nc8 c r rdcj! d. r,! bd* do hs En rc¡rrd¡d.üuy e.os f¡¡dorcs jrrdids rnhn r. !i .l urknri Pdd yo sbi¡ qú hsbh rrninado Fn Fuj*oyñirdóa d¿ Fujikoft hi¿op.i3fr6¿ rccrÉ yo. y ¡ó .oño .fur d*6no.jdor, !n sus
 37. 37. .n rod! hr d¿ñ¡. f¡er¿ di d! T¡.¡lo, !aÉ uú or.oc¡ó. d. d.'ñblM a 8:likpaFr..tr d!tró ¡ N.rro r0po qu. pro porcio¡r, rpyo ¡aFoi poo o d n4.¡ d! lo. o$ ¡olo ¡or d¡ *ryg¡ütfi**n;,rrffi "*ltr fr :.,.;::'í_:H*"1]$in¿*i.:: EtrltrsÍ d. hi ¡¡md!¡ oind¡d* d. cdd qu.,e¡rh e deú, tstrhFor I iuatn dkpoddón ":,TiT" idB d.ipu4 d. lor .oñbÍ.¡. ¡F{¡h .¿ú, d .ü¡lqu¡r non.ntd, *t*u***ru*ffi lbsrr ¡ l¡ bu d.nl& d. Mrlur, ! ¿nrodú h' ¡ndh' oí.núkr. Ero, ¡do¡é Éslr¿¡or .f(ed pü¡ horhr a h, luda¡ & opr ñdo lÁ iñrid¡ó ob .ullzrÍ liod¡ dd zro prn d.oñb!- k noduro. un¡ fu.n¡ ñon!¡nrice $$$#ffiffi l.ponú .n Brikpl!¡r, !n u¡ rlh¡ daqu¿ bi.n !j.ondo, y rdró cró $h 16 pnmro¡ 3.1?cor ur¿ntrq rorÉcill¡d.col¡. irÍ 't H¡ú d¡otg, ¡¡Brú ñ¿(odo roqú. ,ro¡no.o ñ ¡ordd! d. ruir**W'l,i'kfi"ii.fi 10¡bóñbrd.Íord. h.o1¡ ¡ h !¡o¡ nrj.nts eslr¡ño¡ d. h¡¿d ddcubrinor do lurü ñuy po.od4ro !n d bi.i.o¡!. Pf0n¡0 qu. mo d! .o1,¿n1$ FoÍ¡hhs
 38. 38. 11,ü1ii::,;i iT.:"***' qu! rdn¿n¿ñ¡ ¡ !d|.Í 'rts ffifi*uffi ,,,Hi,,:?:i:n:,¡:#il:"i:H::1il,lil::,:**, -*. $¡5il.,fr¡ffi,,# fhü*T,{,;+' f.Í*r*ttft+iifl xsllt','i"'i.11ffi luf**r*nffi l',:i'jil:rr{rld$l *#*u***ff r''$tr*fitrtsffi*tri *nfi**ru***"gru n*fu*r***l*trm-
 39. 39. I klienor P¡E t¡ trrcs¿ d&d¡. L¡ d. s úho Fórd.z! tlúprri¿oñ¿ ¡l !tri ;bd"' l"',,ñ-" h¿lló asuj.rot b3l¡cfu de riem 5oró r* d. LE LI ' 0r E 3 !ñ mb fo l m rt' ó i l N .1"":" tu4" d,r.^* q,. por fod!¡r, "^ e3ren¡h¡brf sido rülü¡ odo Ff o afndo d! h fór !.t ( m y 6dr c s f u, htd e M ' { .l o qk rb !} (h h e (!h ! uo¿dd6d¿D .. Al fn d. luenbs h¡bi,ño, josndo I .ú.r rlrdadq ¿ rordo ;q. fB l,ds cundo ü{ci ru|dou@¡rc'un¡ilbeeium liiltliitr"*-*"'',"' D! csn¡o .n Tr¿I¿i, irfom¡ d. losdd¡11., wdo det d, d¡,a
 40. 40. lr cm I¡ d.roú, pd ld ¡¡@s d. surc ¡pdúq d¿l futu3 ¡lj¡ yó ¡ h d.rob, f!. h f¡h¡ d. .obr( r..*i¡brñ bi d*q.údrm.r& P{o .r iirsú¡ d€ lar @6ior6 l-lridor fudo¡ d*tuids rl l9 d. f.b¡do,4 M elnje ddmtro ¿¡no¡obESuhbryr, ¡mdo $ ¡dbl d. 6ri *tib y cinco ea¡ d. ayor dtr.lo ¡¿Eo d. 1¡ strlrn. h.¡6 *( r.chr. Fu¿.s vidóda d. 8oi raqüi4ó I lG br.d d. su¿f¡ 814 d. a.büo d.1942vot¡ &¡ód ¡r ,;l'rtri:':#;#iií,rli i:t;jjdffi l¡ &ciói ttr. .úsi!¡. po¡que1¡ sfdñ¿.Lor 4¡sros llponA4 onchl.3 úndrÍon um vi.rori¡ ñ. ráj.roD iifo'md d. qü .l ¿n.hrso *ru**fiffi cúis, r3m¡¡¡wks P¡o cu'iiis y su bí5 dpoid. ¿ ¡u6ra ¡iDljó¡ d! Jaq r.brró, widú& cdr 2.ro Ls lu. L p'infl¿ 06.ó' ú ftro ¿.4r0 fl h. !¿r. elbs io ¡ ohndé..dónd.d!4p.Db ;i.r,,,*$'if,til.:ij*":'r$,ltrl{}'iii.}:.f ' rdh flcir,.ono r¡ q& !ú,iño.r h5 Firipiid. L¡ d;p¡ñ¡ d. r¿h .n¡iió v{ut&nc d t6 de rlbrdo,
 41. 41. j:':j::i: $¡:fi',rJ"##ir.Ji,i:.1:li, ú¡ h4¡ '¡f¡sa dt fuso d. srór v lü.¡o s ¿hiócu¡ndo dtón er a ni ¿quilrd¡,unP.41r eúcó ¿h . s :j:r J..":::-:, r .,.s, c,1 t".? p", ;;P;.:;; ;;:i; m+*¡¿.",., ;;"ii,t i.;;.:;,i;::fi,ifin.": *,'. ;,;;;;il j;,; ';,;::"": ñl¡¡: d zdo *iró Y sbió, ¿nú üo ::::,i,:::"':''.::j-T1'i"'1.-, #:ü:1;;il ftre dd'*y.rcin' d.lP¡o L* ! i:':1'-::::::"::::.':. j;;1,;;';;;i;; ;.:';:ül :11':. I.r on,yr lP¡ o*hnó.nnánr L": : ::'.rl';;;;;;;;;';":#;1.:,1 :::i:.;::lr:: 0tr0 P¡o p¿e óno ú rcl¡ñ9¡¡o ro6.rc . UnPló ¿Eror.Ó D.b¿jó ñi Fró u¡ ¡viór.xq¡ókl d. pd ra .ür hoLrid4B El pLhh l¡Pon¿¡d.'dibü Ú tbtdo ****n[r1;**$*tm Orñ Y¿ lhsuad.haúdo td. y Dicadr, $b¡lsd¿qi6rhhk'oi lnir¡¡qE.IloNtri$¡Yon er¡¡0,li.ubi.n¡d. ros ¡. cómbdbL d.l6z hol¡id¡¡. El z. tiqu6 o P¡6 ddd. ¡bqo' c¡vó ebr n*l-*ttfiÉ*#ffi r¡.!ú !úñ ¡l zdo. D.rdndo hd.i$ El oro Z*ó f ¡c¡ú ¡n¡uúmt: l!4o s ' ¡r.jó c hidiói,v ¿rtlloro4xóh mmov ef¡ *.oxs tÚd¡ d.r rus.f i un P36, qü. ¿n ¡P¿'j.ncl¡hui¡ d.l @mbd.. Pdó sbro mi tl¡rdi l¿ úhnd d.r ¡dk'¡do' Y d #fiH#fi*$rffi úrc¡ dd liohrdé.. TrcPmdooún.¡b'l ruaó cod.l dñón D'n¿ .bdoPlo¡bih9rcsjórd¿lgjlod.iyjómipu¡&¡i¡ hsú h i¿qut'd¡ y $ ptciPiió {ft¿Lnent h¡d¿ ri.fñ.M¿ ñf' @¡ d.b¡jo d. ú !j'o y.nd .i Pio ;úd d! ci.u.iu ñdtor d¡ disúr.i¡. Mj d.doop'imó.rborói v ln b.h. súlhror ¡i ¿llushj! Bidró.r utr !rudo.ld'iso hun! **$i'*n*irr*+t*ffi B'ór t r /.o co do¡ rrnrr¡¿'r po' dd¿Í,. d. n'¿edi S'n¡J lridr boh dt fuaó, Y ñdó¡jí¡lGn d .' f úLq' p$ó 0 do(c o¡
 42. 42. 0b!gó¡.nd.Í!¿¡ d ¿pr¡ro w.tk¡2.4c$r4rc¡vrhsÉifu úa,zdod#ibi.ndó _ .D. Er horand&b¡in.ó y ?is4su.ó ft. df l¡ohidqd ebrcrvL,r! htrú, yó (o¡bú !r ú¡i., rofttr t to kjoi L¡ b{¡tb h¡bí¡ r.r d.¡ .!idB. votó ¡d¡ E ñ¡t b¡io fu¡¡, romdo tor tlborB y h! oss, .n h dpdáia d. dudnn¿ Y yo Bbbl r¡uy d'ú d. so. En!i dm zdo q!! hub¿s pod dó srif ñ p.flodú d. ror o,s ú¡¡. É.t¡ ¡ r¡ vúú l¡ b¡. ¡úá d. M¡t2 Mi.nh tos d.n* od rohb !n op¡ñi.t disPr¿dor. € Et ¿nsdfo nrÉdo qü *prhbJ ¿ sunb¡j0 d. h rt¡ M¡duc. y lthrci P.d¿c ¡l pi10r0 . ntrú D$dnd rc¡ L!;1. Fúi rl útrmorúoro.r unúñ. ¡ to! á .icur. ¡ 3 900ñdfos.1Eic f ith i ñor" e Miu; 3'4o.¡ B¡rikprpú, pito¡o!.or¡ünidro¡ LDbisn lós qr d¡rtb¡do, r.ró P3r po' drb¿jo flr.$bÍe h. r( qr h,búnos.ir¡bl¡dorbr sunb pld! qdon! D.n¡r¡do .lú d. rodorcodn rodor, o f.r p orortEdtr ru¿so dor rrdi par u r!!so ¿nd¿ oPitriltd codn d ñúno ejdn .ia¡4ó, y odr lio ¡fi Pdo.s v.z p¡,4ñ qr .xari. ñüy }Ó¡hc4b!dJ'M¡|d!.n'Blup 6 r.ñp!t h ¡¡brq h¡f¡ ¡d.Ld¿ ü¿ dqdord¡iiqú úr úda! m+fo¡bk i' corpof¡ñr¡¡o d. vücrod.t p.36 d¿ .oirrdf¡bhm¿nr un 8rp. d. bo'nú'd.ó¡ d¡s' h b¡r a¡rc¡rcdd¿d! Djnb¡is. y d bombrd.oirdpdldo d4hy ¡o¡ fm .md Y úd.f d. ¿! P¡0, Bnfl¡td y Húfrc¡rd bfnbúo, .r n pdrrrdo stP.¡ü r¡n.m¡ 0 2mmd'o¡ h dhhiciaci¡¡. ruúLorNiond. No pud. rÍcm! d¿s a cú¡tqlh¡ P¿¡3 EPpitoro¿n¿m8otub'i! pod¡dor,'triw d. huf í hub¿n úici¡dorP¡ed¡1m¡yqJ[o'F ¡¡,y p.rdiño'sd d. nuifó¡di¿ciocho 24o5.
 43. 43. Tods las nochd 4cucháb¡norárúñ ell d¿lsiro ¿ 200 nd'or dd nldn .n.m¡o. Poei v*B hei¡ fuqo mbd.,9Ó'd.tuñrso duhra :t sruPogildtú¡ lor üdd Fc¡odr. vrir b¡l¡! dimi .¡ d dd 8ufi¡lo, y d hlnd bm- z{o¡ d! h ¿on¡,y nudfs ñ¡yo6 b¡¡r É prcduj.for d le v 20 'iorú !l8rcwr*.itó.¡ unarcprda s'n d¿bdosróid{ h*6 qü! El 15, di.cio.ho zdor ¡ll.rcn d! B.li*9¡P¡n Ói d'd'rd oibb qu. d d. $brcviYts d. Itnp,r l¡ bd {ri d. M,l¡n3,doÍt lrt li¡.nc¡ ci qu. d '¡' bombrddor¡l¡do¡ qu. úGncon u¡ ¡ió u¡ r'ob.bl! útfi de¡ibúo. dhlh¡ d!f.i$ d. hi i.l¡r. En dh ¡ M diótr hohtrdés,yo nli d.1¡ foñrción d rl.mPdrtrfr.bde y P¿D y VoLqno, h. Fi¡lprña vol¡no¡.i ñi!ioú. d. ¡póyo ¡ d.l¿jé(i- h¡c'lo dt¿Ir' .n .l oc¡fo. ¡0, nr.nta ,¡c Ua¡b¡ ln d.f.ns d. Co'¿srdoi. 319ú¡o d. ¡uÍ sl||Ghohnó4B l.lqu.d¡b,r|gü rndo¡o¡, pf¡ prcpüúr conk* 11¡ dsuL¡Gdp.trcrdn iñpór m dun¡e *¡ mtnúo..isn¡o ¡¡. d. wdo G u.vó¡b¡jop¡n mdhu¡i ¡ t4 B.l? Pdsdor ¡llr' El ltr4o ¡nrü¿rco irGüo. dr ¡.¡o tnñor qu. lo¡ ra¡ bombfúd dd td.nt .orcn.l J¡.l( D Mi vhrinr dsul¿nt -ond'hent h darmo&iaro-¡9rt d. hló iu.r rrlorord. Pao.n.u¡trfú v ch.o df$d. combd. e .L úxiño dtl d. f¿brio Yo vóLb .i lrr. E!¡.i!r¡ ciL¡ ii.tibk, y¡ qu. ¡u.rB p¿tdi¿!n¡t¡ fu{otr d. m.nor d. d¿ z.u. .r ón púr r¡d b drueiór ¡L¡dr toddt d. rjihjrt. b¡ tÚ@¡ slgú¡¡D¡I., ! orord. lorP40ur¡b¡i uú ñrnrobnd¿úr s¡ 'i6 d h L d d o id lú d . 1 . 3 0 0 ¡? . r 0 0m vd{ón hmm.nt ñkii6lo' borbÜd.'ord¿j'bri ad¡Ú prcv( zrot, y lu.¡o volvid ¡ ú¡ roftlono d! lu.hr Ailrh¡b¡ qü d. ri¡., .i bt ü¡¡lrcioes Ponuri! E bonbf d d B d . v u d ¡jru cho, an rodo¡ ñir conbrd corh d. hn, 16 lolúmo¡i¡.h Mrb¡8 ¿i buld ¿ Nbn.' o¿mjsls turo.n@rn¿ s¡ d¿dn¡ pot d co¡ond En.¡p¡ D¡1.. c u t o ü n ' je u n ' P o 'miob{ nohbL ci¡l .onú d P40, un sr _ z.rc, ni prcpiogupo emi,'¡b¡ n¡edr ;mnd¡ ¡¡b. cumürmhbu!, ¡lrt M'q. cu¿ndono¡ aÉ' ¿b¡un¡doancrd¡ or¡ ru*ft! Diloroi. roni!. I .omo Búfhlor hol¡i arini¡ño rDIlr coifub d infdm. d! D¡1., qu. Ur¡¡o- d. dds Nunc lrlndi h f¡lr¡ d. nutl¡ plL pdc d' cú¡ pjroror o. oimorou!Rrd¡o Toklodrcl¡: c !do! d. h n¡d¡ Soi uñ ru.b dDod. Curlr. ¡ñdo .onrú eÁo o h md! 6r¡, n. dto qE jnfi huboun¡ trrúkió' .oúo l¡ r¿cilidd€¡ vn¡! d.l Bürrrlotlctploñáido'n' uld0 €ú¿l ¿n v ¿nfrcúo. s!ñ.¡dA anmrcrom¿
 44. 44. dd1úndintnld d'l r|¡or¡ mI.0¡| ús4l P frF¡sui ¡rñP| F¡r¡ c uopn¡po& !r d! , Éf i @ n.6dr B¡r f ñúhb; nt,v * *-*" ir,r"'"ril "**'' iE ¡r (J ¡B . r? !i Y * ü b ¡ j a r d o Í-
 45. 45. d f.n @ r.ni,¡j. ürndrd6, tor mordu ¿ punro ,ld.n.rr, d. Pro... rhi *úb¡, b!t¿¡*¡0¿oehrc todion Gñ. Er chiddod. los n.ior u4ó hNh ñudtrú oldor uj srúG d.ru¿r mi rrc.iei¡¡b¡mo! rnk d. t pún¡, ;ri¡¡. ¡ dtu ri d.hü. l$d.f¿.e! d¿r o iE$ ¡prÍó $10 podí¡e, *,l**lr:t****lW u¡ ¡ ' or f",d.n.1,;¡ o @¡[¡ .rúPido] ¡Ni jqühn orc. El qi'io d. ¡mrÉl¡dofs i6 ddwo .i n.o. jal¡¡ién xi¡. ró. Irr rop.¡ d.¡ lj¿r.irotiEt Bt? no h¿bhddd oorlbdor rsu piloroh¡bú rdrtz¡do pord¡or.r rúdrc e¡ódrcno,y¡tlh i¿b. ffifi*'$;'-frff u¿.t¿vióix húbn! d.rnüol d¡ndo d otdo d. toscúffo noro* El B.l7 @rió pó¡h Plt¡. hd¡rdo PoNo16 rr. I ni.niB d piló¡o ! . au.dMd¡ ¡nómd¡d$ r1 iúPrcci¡bt opdtunid¡dt cóiño &ü dq r hú e q¿¡cró. va¡io¡d. rospjtoró! '^a.¿lilfl,*""'' ''*:' e.id -¿oú¿ .ond.n¡do {rúPido hiro d. P il,*,:.:,;:,:*l[iffi :u"ll',"''.:*ill; mr h o,n n d. diip¡nr ¡ to! ioñ6 .ñjsoj, ño d. drld n Tuvinorqu. .onrid ál PiLoro: s8.r¡o. El kni.¡r d. h udd¡d d.l .mnido. cuáñdo enFó d. rodo, mlnqj**:*'1;¡¡¿'i4{l{ *¡f$tl-riÍ* $ Dsntu wio¡ dí¡r m¡ldúñot ¡1¿jérdioy hñ.ioúor h ¡.r didad.lboñbdddo.n.ñl!o Hoy,po' supusb,€llñdd¡m.pro, du& fi¡ü,pdo no láspfodujo.n1942, cu¡idoh Fon¡lla votúc m*l}'i':,* a n nd¿múu¿(¿ d úirii!.d
 46. 46. úrositrgPu.{yómf?bn. tu, y ¡are d. l¡¡ nor¡s ohi rariv 6trli¡u$Yic¡sn¡'Todol¡pó¡dbb Krrf ¡ s¡ F!júo,h mu.¡rch¡ n¡r r-¡ h¡bi Yit¡o u¡ Íh rz, y h ¡d.a d¿ qu! pcibk'i.fu -o lut A dflEtrrü d. nucno. h noricird. h loE.ión n t. '¡roB, ró ú .i!r¡. El dó.. d. m!zo..¡ ¡ub6nü&ú. f¡dzlhi N¡k¿iie ü.F d! J¡pór,! irtorñó ¡ h s.údrtrraqr rclrqrr¡ ¿t kir{b s.c. E'joshii o.omoóñ¡ndm. d. h B.u¡dnlh. -[l entnr sl'ined qedr ¡t {do pr¡ s ro¡.¡ótr ,¡iio-. Nr un ¡oró n¡do i¡k'unpó | vd d. N¿k¡iin¡,.üdo d. lóspito¡6. Con& lo qu. * Fnb¡,.1ptuf rsrbú io.n yo.Trmpo.o *sondo, cr rr. .r ri lir¡ d. m¡5d! leib ¡oñbÍ¡r, nin ¡¡r &nri p.¡pkjoyhnido.No pod'r.ir!id!,I r {rr *N h¡bí3 .r.tujdod.l¡ ¡itu d. piroró! dóhn vürsr¡ lr¡r. iYh¡bí¡ qú dodo ¡ud¡ dd p'¡! m¡¡ ¡iémpo h mydí¡l qu. M¡s !sd6 m' rdquá d núro .dñrnd¡ir y L p¡lsun¡é: -s.no¡, .di.róo qE mi ¡onbrc io fi Er 6óadrr N¡r¡jiñ¡ n. hr.m!ó -No, ur.d no vorYfrr¿ m$ con tG Í.n4h&i. !r¡ nü.r ba. ¡¿. r¡, d pBro ñ¡i 8L¡¡oudo coÑ¡ c !¡ Nud¡ Bcbtu. Porro q!. ¡ r¡i É5p.d¡. lird d d ftjdr p¡toró Qú lor otor Lo'nbrciryri ¡ Y .o ftr. rodo.L¡ otrEre.ión h¡b¡ &¡n!r¡do. s.!l¡i oE, tu Ñ.n¡ ñd¡|. no n. rtuvl¡ es!
 47. 47. vold ¡ ni ¡loi¡rreb, d¿dL.rndo. ióhdó @i !t muidd y d¡ Gp.rdo d. vo&d ¡ Fújikoy ¿ fr 'ni dd¿ ¡o m . .r¿ d¿ qu! b p¡f.¡.mü d.t @ssd¡Í¡. N¿k¡jitu p.r mi,.oño unod. lus piroror,rÉ Liibhslvado {dá,.i tr¡li l¡ d¡d. Lo¡ p¡lotosqú. rcsÉnrotr¡ c¡¿ lusotr rtrrL¡d¡dd:n¿r hli. ¡ m. & h mtriF, d 5 d. junlo. .ni rodorro' hombF!qe ^m¡d¡ ¿ d¡¡i¡do Rr1 poñ pr( .r¿b¿z L¡r sñ¡¡a ltui.nk 33ufm.nr. lN e.oA qü. h. r.sdo nbs mn,nrrnouk, o( M}¡ÓudocDJu¡dod.h^e _('dd ñ¡ikr.s. d.¡di d. to¡r¡obt.úrd.torrbofi.¡tú TiD Nurúó !úunft Punro dsrino,R dc {hdo3Éid. pd¡ qu. h rc.ó I. m h¡br¡ d.bid; ow h bd¡'N4Úo ¡¡u ' . d . p i|o lü No prcfub¡ rhdó, ¡ n hv ío;r. ¡do,.ono s¿iodo unp.qú ¡ r¡ fgtr tr o¡llurof(Js !¡Lbh ¡o. d4rriro yYijo !2fs!.rotrr¡oi I do* rudoscoiró p'ordói $ ñó: d o $Lú ui plqldor¡et 4 tusdo ú'¡ s ójú pra rü ro ¡!r h,rc¡dd h; R,b¡d d;nodúo. ¿lrom¡ o Un $lo brpldo d. un¡! ( I s ¡¡r hlb; ido ú D. d¿250kilq¡d. ui bornbddao.rpiodr, ir d ft1s al¿urc (L¡- n¡o Rd'd q¿ Jlsom¡(¡6 J. hl mhi¡le m'; ''|f nund¡nF¡ rri*s¡$i l¡ dc lo¡ piloror d. {u dd rúo d. 'nn¡d ¿qEro3d. Myd' d0cfrn.h, ú rcf4mr D*.on.do r d! idtrdo, ru.u'ibi por h rúyo¡prr dd li:¡ d! d0¡ pl]funo|¡ads!¡]sd.fl]oayfo|Jc El bú.o ruli¿ y Fmr¡ iNsiirno E¡ .u¿mo ddardiñs dcr bso. ü aiü! o d¡tur rD.l srpi d¡ toj o t,s s d.Eroi ¡rulr ubr nco dü¡ñtr la¡do¡(mrr El¡udori¡¡d'orqb¡¡rL*húmda

×