Program 2011 15

682 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program 2011 15

 1. 1. Innhold VÅRE VERDIER 2 EIENDOMSRETT 2 JA-KOMMUNEN 3 VALGFRIHET - HELE LIVET! 3 ET SKAPENDE NÆRINGSLIV 4 SKJENKERETT 4 OMSORG HELE LIVET 5 HELSESTASJONER OG SKOLEHELSETJENESTEN 5 BARNEVERN 5 FUNKSJONSHEMMEDE OG KRONISK SYKE 6 UTVIKLINGSHEMMEDE 6 PSYKIATRI 6 ELDREOMSORG 7 OMSORGPLUSS 7 SYKEHJEM 7 SOSIALHJELP 8 RUSOMSORG 8 INTEGRERING 8 FAMILIE, BARN OG UNGDOM 10 BARNEHAGER 10 SKOLE 10 OPPVEKSTPLUSS 11 KULTUR 13 KULTUR FOR FOLK FLEST 13 FRIVILLIGE ORGANISASJONER 13 IDRETT 13 KIRKE OG TROSSAMFUNN 13 BYUTVIKLING 15 ARBEIDSPLASSER 15 ET LEVENDE SENTRUM 15 NYGÅRDSPARKEN 15 SAMFERDSEL 15 AREALPOLITIKK 16 TEKNISKE TJENESTER 17 BYMILJØET 17 MILJØUTFORDRINGER 17 EN KOMMUNE FOR INNBYGGERNE 19 TRYGGHET 19 POLITISK STYRING AV BERGEN 19 KOMMUNENS ØKONOMI 20 ADMINISTRASJON OG DRIFT 201 1
 2. 2. 1 Våre verdier 2 Fremskrittspartiets politikk bygger på frihet, omsorg og verdier som har sitt grunnlag i 3 liberalismen og den vestlige kulturarven, med basis i det kristne livssyn. 4 5 Det er en verdi i seg selv at innbyggerne får beholde mest mulig av sine penger, slik at de 6 kan bestemme mer over sin egen fritid. Vi er likevel de første til å satse på en god skole for 7 barna, trygge omsorgstilbud og ordninger for dem som trenger det mest. Vår jobb er å styre 8 Bergen på en slik måte at det koster minst mulig for innbyggerne, samtidig som tjenestene 9 kommunen leverer er gode.1011 Frihet er grunnleggende for Fremskrittspartiet. For oss er innbyggerne oppdragsgiverne og12 kundene til kommunen. Derfor skal kommunen tilby tjenester der service og kvalitet står i13 høysetet.1415 Fremskrittspartiet er et parti som tar ombudsrollen på ansvar. Vi vil lytte mer til innspill fra16 innbyggerne, og våre representanter står klar til å ta imot enhver henvendelse som17 kommunen kan gjøre noe med.1819 Familien ergrunnleggende i et fritt samfunn. For FrP er betydningen av gode oppvekstvilkår20 for barn og unge er stor og viktig og her bidrar en god skole, med både faglig og sosial21 læring. Gode friluftsmuligheter, kulturtilbud for alle, tilgjengelige og gode idrettstilbud og et22 fritt menighetsliv gir livskvalitet og mening.2324 Fremskrittspartiet er garantisten for en god og verdig eldreomsorg, og for at ikke andre25 populære tiltak skal gå på bekostning av eldreomsorgen. Når du eller dine trenger26 omsorgstjenester, vil vi at dere skal ha størst mulig rett til å velge de løsninger som er best27 tilpasset deres behov og ønsker. Alt skal skje innenfor trygge faglige rammer. Ingen skal28 umyndiggjøres, bare fordi en blir eldre og omsorgstrengende. Det er et offentlig ansvar at29 alle mennesker får de nødvendige omsorgstjenestene, men vi vil gå sammen med alle gode30 krefter for å ha et best mulig tilbud.31 Eiendomsrett32 Fremskrittspartiet vil at den enkelte bergenser skal i størst mulig grad være i stand til å eie33 sin egen bolig. Vi vil verne om eiendomsretten og gi familien og den enkelte trygghet og34 råderett over sin bolig. Bergen FrP mener at ekspropriasjon er fratakelse av eiendomsretten35 ved tvang. Det er bare ved særlig tungtveiende grunner kan vurderes ekspropriasjon, og36 kompensasjonen skal være etter markedspris.3738 Eiendomsskatt rammer både privatpersoner og næringslivet, og den er urettferdig. Det er39 ikke slik at det bare er de rikeste som betaler eiendomsskatt. For folk med boliglån er40 eiendomsskatten en skatt på gjeld. For folk som leier bolig betales eiendomsskatt indirekte i41 husleien. Fjerning av eiendomsskatten vil bedre den økonomiske situasjonen for mange42 pensjonister, enslige, studenter og familier.4344 Bergen FrP vil ha nulltoleranse mot tagging, og vil avvikle de kommunale taggeveggene.45 Disse fører til økt tagging på private vegger og skader nærmiljøet.46 Bergen FrP vil:47  Bare godta ekspropriasjon når dette er absolutt nødvendig.48  Sikre at det er tilstrekkelige arealer til boligbygging.49  Fortsette arbeidet med å fjerne eiendomsskatten50  Ha nulltoleranse mot tagging, og fjerne lovlige taggevegger. 2
 3. 3. 1 Ja-kommunen 2 Bergen skal være en åpen, imøtekommende og serviceinnstilt kommune. Vi skal være 3 positive til utvikling, og skal ha en ja-holdning til byggesaker. Kommunen skal være mindre 4 opptatt av detaljstyring. Det er kommunen som skal ha bevisbyrden for å avslå en søknad, 5 nettopp fordi FrP setter den private eiendomsretten høyt. 6 7 Bergen FrP ser flere muligheter for å forenkle og effektivisere byggesaksbehandlingen for å 8 redusere saksbehandlingstiden. Bare ved å samle flere interne beslutningstakere vil en 9 redusere unødvendig byråkrati, og spare tid.10 Bergen FrP vil:11  At kommunen skal ha en ja-holdning til utbyggingssaker.12  Redusere saksbehandlingstiden og overholde lovpålagte frister for saksbehandling.13 Valgfrihet - Hele livet!14 For FrP er valgfrihet en verdi i seg selv. Valgfrihet preger alle deler av innbyggernes liv, men15 så finnes det noen politikere som mener at noen valg er så viktige at folk flest ikke klarer16 dette selv. FrP kan ikke akseptere dette, og mener at de som bruker kommunens tjenester17 skal ha noe å velge mellom. Bare slik hindrer en at innbyggerne må ta til takke med det de18 får.1920 De som er fornøyd med det tilbudet som er i dag skal selvfølgelig få fortsette med dette. Det21 er nemlig også et valg å ikke velge noe nytt.2223 Barnehagene er beviset på at samarbeid mellom private og det offentlige fungerer. Bergen24 FrP ønsker å styrke barnehagetilbudet, slik at en kan oppnå full dekning i bydelene. Dette vil25 gi foreldrene større frihet i hverdagen.2627 Foreldrene skal fritt kunne velge hvilken skole barna skal gå på. Bergen FrP vil ikke28 diskriminere mellom offentlige og private skoler, og vi satser på et større skolemangfold.2930 Fremskrittspartiet ser på omsorgstjenester fra brukerens perspektiv, og da er kvalitet og31 valgfrihet viktigst. Den enkelte skal få velge de løsninger som er best tilpasset behov og32 ønsker, innenfor faglige rammer. Det handler om en respekt for at mennesker er ulike. Man33 skal ikke fratas retten til å bestemme over sitt eget liv bare fordi man blir eldre om34 omsorgstrengende.3536 Uansett hvilket tilbud den enkelte velger, skal pengene fra kommunen følge med. Brukeren37 har da makt til å bytte leverandør. Da tar brukeren med seg finansieringen fra kommunen til38 en ny leverandør. Uten konkurranseutsetting har ikke brukerne mulighet til å velge seg bort39 fra en institusjon som ikke leverer det de lover.4041 Hvis det er systemet som er viktigst, vil valgfrihet og kvalitet måtte vike for at politikerne av42 ett eller annet prinsipp mener at de eldre og omsorgstrengede bare fortjener ett tilbud og en43 tilbyder. Bergen FrP vil si nei til ethvert forslag som vil ta valgfriheten fra Bergenserne.44 Bergen FrP vil:45  Sikre foreldrenes rett til å velge skole for sine barn.46  Si ja til at også private kan drive skoler.47  La pengene følge eleven, slik at foreldrene kan bytte skole om ønskelig.48  Gi eldre og omsorgstrengende frihet til å velge omsorgstjenester innenfor faglige rammer.49  Arbeide for godt samarbeid mellom offentlige og private. 3
 4. 4. 1 Et skapende næringsliv 2 Kommunen skal være en tilrettelegger for næringslivet, slik at det kan skapes flere 3 arbeidsplasser i hele Bergen. Bergen skal være en serviceinnstilt kommune, og en attraktiv 4 by for både nye og mer etablerte bedrifter. Det viktigste Bergen kan gjøre for næringslivet er 5 at det finnes gode arealer for næringsformål, og at eksisterende næringsbygg kan få utvide. 6 Vi vil også kutte mer i eiendomsskatten. Næringslivet er veldig avhengig av en god 7 fremkommelighet, både for sine ansatte og for varene de mottar, produserer og sender av 8 gårde. Nærhet og enkelhet til et moderne veinett, fly, tog og båt blir enda viktigere i 9 fremtiden.10 Bergen FrP vil:11  Legge til rette for at arbeidsplasser kan skapes i Bergen.12  Avsette og prioritere regulering av nye næringsarealer i alle bydeler.13  Involvere næringslivet i skolen, blant annet i elevbedrifter.14 Skjenkerett15 Bergen er en internasjonal kultur- og reiselivsby, og byens uteliv er en del av16 Bergensopplevelsen.1718 Bergen FrP vil ha en liberal, men ansvarlig skjenkepolitikk. Vi vil tillate åpningstider innenfor19 lovens rammer, og ønsker å søke lokal forvaltning av alkoholloven. For FrP er det viktig at20 det ikke bygges opp køer, som er en grobunn for konflikter. Utvidete skjenketider vil gjøre at21 folk går hjem til forskjellige tider. FrP vil gå i dialog med mat- og taxi-bransjen for å bedre22 vilkårene på nattestid.2324 Bergen FrP vil endre regelverket knyttet til hvor skjenkestedene kan ligge, og vil tillate25 skjenkesteder uten krav til bespisning.2627 Liberale skjenketider kombinert med god kontroll kan gi et mer attraktivt og trygt uteliv. Brudd28 på regler skal slås ned på. Her vil vi bruke erfaringer fra blant andre Stockholm.29 Bergen FrP vil:30  Søke lokal forvaltning av alkoholloven.31  Godkjenne søknader om serverings- og skjenkebevilgninger.32  At skjenking av mindreårige og overskjenking medfører tap av bevilgningen for en33 periode. 4
 5. 5. 1 Omsorg hele livet 2 Målestokken for velferdssamfunnet er hvor godt vi klarer å ta vare på våre 3 omsorgstrengende. FrP vil prioritere eldre og omsorgstrengene på en verdig og god måte. 4 Det er kommunens ansvar at innbyggerne får et godt tilbud innenfor helse og omsorg. 5 6 Respekt for enkeltmennesket er viktig for FrP, også innenfor omsorgsfeltet. Det er den 7 enkeltes behov og ønsker som skal stå i sentrum. 8 9 Vi vil ha et godt samarbeid mellom det offentlige, frivillige organisasjoner og private10 institusjoner. Sammen kan vi skape et mangfold i omsorgsektoren, og bedre kompetansen.1112 Det viktigste for FrP er ikke hvem som utfører oppgaven, men at de som trenger det får13 kvalitativ god hjelp. Det er kommunen som har ansvaret for å kontrollere at tjenestene blir14 utført på en god og skikkelig måte.1516 Bergen FrP vil alltid sette de viktige velferdsoppgavene foran andre, og kanskje mer17 populære saker. Vi registrerer at Stortingsflertallet, representert ved opposisjonen i Bergen,18 har begrenset handlingsrommet i kommunen. Dette har de gjort ved å øke omfordelingen fra19 Bergen til andre kommuner og innføring av Samhandingsreformen.2021 FrP er motstander av Samhandlingsreformen, fordi den pålegger kommunene økte oppgaver22 uten at det følger med nok penger. Fremskrittspartiet er motstander av all23 aldersdiskriminering.24 Helsestasjoner og skolehelsetjenesten25 Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en av kommunens fremste arenaer for å sikre at barn26 utvikler seg på beste måte. Disse tjenestene er også viktig for at elever i Bergensskolen har27 et nært og trygt helsetilbud, der de kan stille spørsmål og få råd. Fremskrittspartiet vil sørge28 for at det gode arbeidet som utføres på helsestasjonene styrkes, og vil styrke samarbeidet29 med fastlegene.30 Bergen FrP vil:31  Styrke det forebyggende arbeidet, spesielt innenfor ungdomspsykiatri.32 Barnevern33 Et godt barnevern er sentralt for å gi omsorg for barn som har havnet i en vanskelig34 situasjon. Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre35 kan likevel ha behov for hjelp hvis en av ulike årsaker har en vanskelig livssituasjon.3637 Det er et mål for barnevernstjenesten at barna får bli hos foreldrene, men også at38 barnevernsbarn ikke skal komme dårligere ut enn andre. Siden barnevernsproblemer er39 veldig sammensatt, er det viktig at både barn og familie får et helhetlig hjelpetilbud. Det skal40 være en lav terskel for foreldre å be om råd og veiledning, men en større terskel for at41 barnevernet skal gripe inn i familien. Barnets beste og barnets rettigheter skal alltid være det42 viktigste.4344 FrP vil øke bruken av forebyggende tiltak i hjem og nærmiljø, fordi barn har det normalt best i45 sin nære familie. Ved å i større grad ta i bruk familieråd, kan en finne løsninger som hindrer46 omsorgsovertagelse og at barn har havnet på institusjon. I den grad foreldre skal fratas47 omsorgsansvaret skal alltid den nærmeste familie vurderes først. 5
 6. 6. 1 Bergen FrP vil: 2  Sikre en effektiv og god barnevernstjeneste. 3  Styrke barnevernsvakten. 4  Øke bruken av familieråd og styrke avlastningstilbudet. 5 Funksjonshemmede og kronisk syke 6 Alle mennesker skal ha like gode muligheter til å fungere i samfunnet. Det bør derfor legges 7 til rette for funksjonshemmede og kronisk syke på alle steder der disse ferdes. Kommunen 8 har ansvar for kommunale bygg. Unge funksjonshemmede skal ikke plasseres på sykehjem. 910 Vi vil samarbeide med private og frivillige/ideelle organisasjoner for å bygge flere11 bofellesskap for unge funksjonshemmede, der det er behov. Fremskrittspartiet vil jobbe for at12 flere kan være med i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).13 Bergen FrP vil:14  Tilrettelegge for universell utforming i byplanlegging og i alle kommunale bygg.15 Utviklingshemmede16 Vi vil øke utbyggingstakten for boliger og bofellesskap til utviklingshemmede, gjennom17 samarbeid med private eller ideelle organisasjoner. Arbeidstilbud for utviklingshemmede bør18 videreutvikles.1920 Familier må få flere avlastningsmuligheter og omsorgslønnen må gjenspeile det arbeidet21 familien gjør for det offentlige. Det er en viktig prioritering for FrP at forholdene legges til rette22 for at utviklingshemmede og multifunksjonshemmede, så langt det er mulig, gis like store23 muligheter til å fungere i samfunnet som andre. Flere må få tilbud om tilrettelagt arbeid og24 aktivitet. FrP vil opprettholde støtten til ledsagere på bofellesskapenes ferietilbud for25 utviklingshemmede.26 Bergen FrP vil:27  Legge til rette for at det kan bygges flere boliger i bofellesskap.28  Styrke dagtilbudet.29  Arbeide for økt omsorgslønn.30  Øke antall avlastingsplasser.31  Arbeide for bedre og flere tilbud til multifunksjonshemmede32 Psykiatri33 De senere år har vist en stor økning innen barne- og ungdomspsykiatrien, Mange trenger34 hjelp til bolig, hjemmehjelp, støttekontakt, vernet eller ordinært arbeid, aktivitetstilbud med35 mer. Kommunens tilbud skal ikke være passiviserende, men bidra til økt livskvalitet.3637 Fremskrittspartiet vil styrke det forebyggende arbeidet, slik at en ikke går for lenge med38 psykiske problemer før de erkjennes og behandles. Helsestasjoner og skolehelsetjenesten39 bør i større grad involvere fastlegene. For å sikre nærhet til et trygt psykologisk tilbud, vil vi40 opprettholde kompetente kriseteam og støttekontakter i alle bydeler.4142 Vi vil legge til rette for flere botilbud for personer med psykiske lidelser, men også støtte43 dagtilbud og tilrettelagte arbeidstilbud til flere personer med psykiske problemer. Det er en44 særskilt utfordring med noen rusavhengige som også sliter med psykiatriske problemer.45 Disse må gis nødvendig utredning og behandling.46 6
 7. 7. 1 Bergen FrP vil: 2  Styrke forebyggende arbeid. 3  Opprettholde operative og kompetente psykologiske kriseteam i alle bydeler. 4  Involvere fastlegene sterkere i det psykiske helsearbeidet for barn og unge. 5  Støtte egnede dagtilbud, aktivitetstilbud og tilrettelagte arbeidstilbud til flere personer 6 med psykiske problemer. 7  Styrke rekrutteringen av støttekontakter i alle bydeler 8  Legge til rette for boliger for personer med psykiske lidelser. 9  Gi nødvendig utredning og behandling til rusavhengige, som i tillegg har psykiatriske10 problemer.11 Eldreomsorg12 Det er et offentlig ansvar å sørge for eldreomsorg og sykehjemsplasser av god kvalitet. Med13 det ansvaret kommer plikten til å sørge for at den er best mulig. Ved å utelukke den14 kompetansen som finnes utenfor det offentlige, mener FrP at en går glipp av viktig kunnskap15 som igjen kan gå ut over kvaliteten. Private som vil drive et sykehjem skal få lov til det, så16 lenge de kan tilby god kvalitet. Det offentlige skal uansett betale og kontrollere at kvaliteten17 på tjenestene er god. Dette skal sikres gjennom kvalitetsavtaler som kan sies opp hvis18 tilbyderen ikke oppfyller den høye standarden FrP setter for eldreomsorgen.1920 Mange eldre føler seg ensomme og ønsker å bidra i samfunnet. Vi vil arbeide for flere21 aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre, og støtte prosjekter som kan engasjere til innsats og22 felles engasjement. Mange eldre vil bo hjemme lengst mulig, og FrP vil støtte tiltak som gjør23 dette mulig. FrP ønsker at omsorgslønn eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA) alltid24 skal vurderes som et alternativ til tradisjonelle hjemmetjenester, hvis den pleietrengende eller25 dens pårørende ønsker det.2627 Eldreomsorgen må finansieres gjennom et stykkprissystem, slik at pengene følger den eldre,28 og den eldre gjøres da selv i stand til å velge mellom ulike omsorgstilbud.29 OmsorgPluss30 Fremskrittspartiet ønsker enda mer satsing på OmsorgPluss, som er et nytt omsorgsnivå31 mellom hjem og sykehjem. Dette er for de som ikke trenger sykehjemsplass, men som32 trenger mer oppfølging enn det kommunen kan tilby hjemme. Samtidig er OmsorgPluss en33 sosial arena der eldre i større grad kan delta i aktiviteter sammen.3435 Bergen FrP vil kjempe for økt utbyggingstakt av heldøgns sykehjemsplasser, serviceboliger,36 bofellesskap og OmsorgPluss-senter. Kommunene trenger mer støtte fra statlig hold, slik at37 sykehjemsutbyggingen virkelig kan ta fart. Gjennom samarbeid med ideelle organisasjoner38 og private kan vi skape et større mangfold i tilbudet.39 Bergen FrP vil:40  Legge til rette arealer til flere sykehjemsplasser og omsorgsplasser.41  Utvide aktivitetstilbudet for eldre i alle bydeler.42  Etablere flere OmsorgPluss-senter som døgnbemannet omsorgstilbud.43  Sikre tilgjengelig kortidsopphold for de som påtar seg omsorgsoppgaver.44  Øke kvalitet, kompetanse og tilfredshet, gjennom bruk av konkurranse45 Sykehjem46 Bedre eldreomsorg handler ikke bare om mer penger, men også om hvordan man bruker de47 ressursene man har. Bergen FrP vil bruke "Lottemodellen" på sykehjem i Bergen. Den har48 sin opprinnelse i Danmark, og på Lottehjemmene arbeider man ut ifra filosofien om at eldre49 så langt som mulig skal få anledning til å leve slik de levde før de kom til sykehjemmet. 7
 8. 8. 1 Beboere og pårørende involveres i pleien, og det er mindre bruk av medisiner. Sykehjemmet 2 skal først og fremst være et hjem for beboerne, ikke først og fremst en arbeidsplass for de 3 ansatte. Erfaringene fra Danmark viser at det skaper større trivsel for brukerne og lavere 4 sykefravær blant de ansatte. 5 Sosialhjelp 6 Sosialpolitikken må treffe de som virkelig har behov for det. FrP mener at en må ta ansvar for 7 egne valg, og at det er grunnleggende i et fritt samfunn. Vi har likevel et ansvar for de som 8 ikke kan ta vare på seg. Det er viktig at sosialhjelp skal hjelpe mennesker, men det skal alltid 9 lønne seg å komme i arbeid. Nivået på sosialhjelpen skal gå til å sikre nødvendig livsopphold10 i denne perioden.1112 Det er et sosialt sikkerhetsnett som folk ikke skal bli fanget i, men komme seg ut av. Bergen13 FrP vil derfor intensivere samarbeidet med NAV, for å få sosialhjelpsmottakere i arbeid. For å14 beholde arbeidsevne og sikre at sosialhjelp forblir hjelp til selvhjelp, må mottakerne kunne15 pålegges å stille sin arbeidskraft til disposisjon for kommunen.16 Bergen FrP vil:17  Ha stramme retningslinjer for utbetaling og unngå passive sosialhjelpsmottakere over18 lang tid.19  Øke antall utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.20  Stille krav til arbeids- eller aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelpsmottakere.21 Rusomsorg22 En god rusomsorg handler om å redde liv og gi mennesker tilbake troen på og muligheten for23 en ny fremtid. Vi mener at mange liv kunne ha vært reddet dersom rusavhengige hadde blitt24 behandlet som pasienter og fått ett raskt tilbud.2526 Behandling av rusmisbruk er meget individuell. Vi vil samarbeide mer med private og frivillige27 og ideelle organisasjoner for å ha et best mulig tilbud.2829 Bergen har særlige utfordringer innen rusomsorg siden kommunen er et regionssenter. Det30 medfører at mange rusavhengige befinner seg i kommunen og mottar tjenester uten at de er31 innbyggere i byen. Ingen rusavhengige skal nektes et tilbud, men det er viktig at både32 ettervern og aktiviseringstilbud under behandling gis i mest mulig nærhet til den33 rusavhengiges hjemsted. FrP vil derfor arbeide for en omfattende Rusplan for34 Bergensregionen, som innebærer utbygging av tilbud også i utkanten av byen og i35 omegnskommunene, der en i større grad enn i dag deler på kostnadene enn hva som er36 tilfelle i dag.37 Bergen FrP vil:38  Øke akutt- og rehabiliteringskapasitet.39  Støtte dagtilbud for rusfrie.40  Styrke ettervern.41 Integrering42 Fremskrittspartiet vil ha en human og ansvarlig flyktninge- og asylpolitikk. Mange flyktninger43 har traumatiske opplevelser bak seg, og mottaksapparatet må ha god tid til den enkelte for å44 gi et best mulig tilbud. Vi skal ta godt vare på de flyktninger og asylsøkere som kommunen45 har takket ja til å ta imot. De bør så snart som mulig bli selvhjulpne og ikke langvarige46 støttemottakere.47 8
 9. 9. 1 Mottak av flyktninger er ressurskrevende, og selv om kommunene pålegges denne 2 oppgaven er den ikke tilstrekkelig finansiert fra staten. FrP vil ha en realistisk holdning til hvor 3 mange vi kan hjelpe, og mye avhenger av hvilke tiltak som må settes i verk og hvor mye 4 oppfølging den enkelte har behov for. Mottaket skal ikke være større enn at vi kan 5 gjennomføre hjelpen på en forsvarlig måte. 6 7 FrP vil samarbeide med næringslivet for å sysselsette innvandrere og flyktninger. En 8 åpenbar forutsetning for å lære språket er å bruke det i dagliglivet. Det må stilles krav til de 9 som bosettes om at de umiddelbart går i gang med norskopplæring.1011 Kommunene har ikke noen rettigheter ved plassering av asylmottak i dag. FrP ønsker en12 kommunal uttalerett for asylmottak, slik at byens interesser blir ivaretatt. Når flyktninger skal13 bosettes i Bergen, ønsker Bergen FrP en spredt bosetning for å skape en god integrering.14 Bergen FrP vil:15  Prioritere å integrere de som allerede er bosatt i kommunen.16  At integrerings- og opplæringsbehov skal være bestemmende for mottak av flyktninger17 og asylsøkere, sett opp mot kapasitet.18  Stille krav til at alle som bosettes i Bergen følger introduksjonsprogrammet for flyktninger.19  Arbeide for en mer spredt bosetting av flyktninger i kommunen.20  Kreve mer norskopplæring og tospråklig undervisning fremfor morsmålsopplæring21  Være kritisk til nye asylmottak.22 9
 10. 10. 1 Familie, Barn og Ungdom 2 Familien er en viktig tradisjons- og kulturbærer, med viktige omsorgs- og 3 oppdragelsesfunksjoner. Det er foreldrene som er best i stand til å oppdra sine barn. 4 Foreldreretten innebærer både en rett og plikt til å foreta valg for sine barn og ivareta barnas 5 interesser. 6 Barnehager 7 FrP vil ha likebehandling av private og offentlige barnehager med fritt barnehagevalg. Da blir 8 det reell konkurranse mellom barnehagene. Det er ønskelig med et mangfold i 9 barnehagetilbudet, der barnepark kan være et alternativ.1011 Vi ønsker et mangfold i det pedagogiske innholdet. FrP stiller seg positiv til at barnehager12 selv gjennomfører lese- og skriveopplæring i frivillig regi.1314 FrP ønsker ikke å gjøre barnehagen obligatorisk.1516 Kontantstøtten har bidratt til å likestille alle former for organisert barnepass.17 Bergen FrP vil:18  Arbeide for fritt barnehagevalg og full bydelsdekning.19  Arbeide for et mangfoldig tilbud om barnepass.20  Likebehandle offentlige og private barnehager.21  Stimulere til flere private barnehageplasser.22  Stille seg positiv til frivillig skoleforberedende arbeid i barnehagene.23  Stille seg positiv til private kvelds- og nattåpne barnehager.24 Skole25 Ingen mennesker er like. Vi har alle forskjellige teoretiske og praktiske evner, samt26 interesser. Skolen må tilpasses dette og bygge på disse forutsetningene.2728 En god skole er det viktigste samfunnet kan gi til barn og unge. Vi vil arbeide for at29 rammebetingelsene bedres og at skolen får mer tid til sine hovedoppgaver. Foreldrenes30 medvirkning og innflytelse i grunnskolen må styrkes. FrP er positiv til at nye skoler i Bergen31 blir selvstyrt med foreldrevalgte representanter i flertall.3233 Skolen skal prioritere læring og kunnskaper. Basisfag som norsk, engelsk, mattematikk,34 naturfag og IKT, må i større grad vektlegges. Et høyt kunnskapsnivå er viktig for elevenes35 allmenndannelse, og det forbereder eleven på videre utdanning.3637 For å ivareta både trivsel og godt læringsmiljø er det viktig at støy og respektløs opptreden38 ikke får utvikle seg. I samarbeid med foreldrene må det legges vekt på skolens39 oppdragerrolle, der respekt for skolen og menneskene er sentral.4041 FrP vil ha nulltoleranse mot mobbing i Bergenskolen. Vi vil ta i bruk alternative pedagogiske42 virkemidler og programmer som gir skolene kunnskap og verktøy til å forebygge og slå ned43 på mobbing. I ytterste konsekvens kan en flytte mobberne til en annen skole.4445 Vi har ikke råd til at barna henger etter, og Bergen FrP vil derfor sørge for at skolene har46 oppdatert og moderne utstyr. Vi er åpen for at skolen kan motta ekstra ressurser fra47 næringslivet eller privatpersoner.48 10
 11. 11. 1 Måling av elevenes ferdigheter i skolen gjør det mulig å målrette innsatsen mot det som gir 2 best læringsutbytte og en enda bedre skole. Vi ønsker en lett tilgjengelig skolekatalog, der 3 foreldrene kan få oversikt over skolenes resultater, kvalitet og pedagogisk innhold. Den 4 enkelte elev og dennes foresatte må også på et tidlig tidspunkt gis skriftlige tilbakemeldinger, 5 samt karaktersetting i orden og oppførsel fra tredjeklasse, og i grunnleggende fag fra 6 femteklasse, for at man på en enkel og lettfattelig måte kan følge den sosiale og faglige 7 utviklingen. 8 9 Skolenes inneklima er viktig for elevenes konsentrasjon og læringsevne. Skolebygg med10 dårlig inneklima er ikke kommunen eller elevene tjent med. Bergen FrP arbeider for at alle11 skolene skal ha godkjent inneklima, men erkjenner at krav fra statlige myndigheter endrer12 situasjonen fortløpende.. FrP vil vurdere å leie skolebygg fra private der dette er13 hensiktsmessig, og vil i større grad benytte modulbaserte og standardiserte bygg.1415 FrP vil redusere lærernes dokumentasjons- og rapporteringsplikt. FrP vil samtidig jobbe for at16 lærerne kan utvikle sin kompetanse. Lærere må gis et selvstendig ansvar for sine elever, og17 følges tett opp av skoleledelsen.1819 Bergen FrP ønsker å overta fylkeskommunens ansvar for videregående opplæring i Bergen.20 Bergen som storby er i stand til å påta seg dette ansvaret, og vil gi byen fordeler ved å ha en21 helhetlig skolesatsing.22 Bergen FrP vil:23  Ha tilbud om tilpasset undervisning fra 1. klasse24  At undervisningskvalitet måles og evalueres, samt at resultatene offentliggjøres.25  Åpne for individuelle lønnsforhandlinger for lærere og skoleledere.26  Jobbe for nulltoleranse for mobbing.27  Jobbe for bedre IT-utstyr og kompetanse i skolen, i tett samarbeid med næringslivet.28  Si ja til privatskoler og valgfrihet.29  Fortsette vedlikeholdsløftet på skolene.30  Søke sentrale myndigheter om innføring av valgfri sidemålsopplæring.31  Innføre karaktersetting i orden og oppførsel fra tredjeklasse, og i grunnleggende fag fra32 femteklasse.33  Åpne for mer yrkesrettet opplæring på ungdomsskolen.34  Styrke foreldrenes rolle i grunnskolen.35  Arbeide for en mer nivåbasert opplæring i hvert enkelt fag.36 OppvekstPluss37 Ungdommer i Bergen har et positivt oppvekstmiljø, men en del enkeltmiljøer og mange38 ungdommer faller utenfor de naturlige oppvekstmiljøer. Det er viktig at kommunen39 samarbeider med foreldre, lag og foreninger for å hindre ungdomskriminalitet, rusmisbruk og40 utvikling av destruktive miljøer.4142 Utradisjonelle og spesielle virkemidler må kunne benyttes. FrP ønsker å legge til rette for at43 ungdom selv kan skape sine aktiviteter, i tillegg til organiserte tiltak.44 Bergen FrP har ambisjoner om å etablere OppvekstPluss-anlegg i alle bydeler, som45 nærmiljøanlegget på Leikvang i Åsane, der skolebygg kombineres med idrettsanlegg.46 OppvekstPluss samler det beste i nærmiljøet – skole, idrett og kultur på en plass, med47 åpningstider utover skoletid som skaper trygge og gode oppvekstvilkår.48 Bergen FrP vil:49  Være behjelpelig med å fremskaffe lokaler til ungdomstiltak. 11
 12. 12. 1  Legge til rette for at ungdom selv kan skape og drive sitt fritidstilbud.2  Etablere OppvekstPluss-anlegg i alle bydeler.3 12
 13. 13. 1 Kultur 2 Bergen er en unik by med dype historiske røtter. Middelalderkirkene, Bryggen og Gamle 3 Bergen er bare noen eksempler. Det er viktig å ta vare på Bergens kulturelle arv. 4 5 Bergen er en spennende og mangfoldig kulturby. Kultur er viktig for innbyggernes trivsel, 6 men også for at byen kan tiltrekke seg nye innbyggere. Et sterkt og godt kulturliv er for 7 eksempel viktig for rekruttering til utdanningsinstitusjonene og turismen i Bergen. 8 Kultur for folk flest 9 Mye av kulturaktiviteten som skjer i Bergen kommer fra at frivillige lag, foreninger og10 enkeltpersoner gjør en fantastisk innsats for å tilby et variert utvalg av kulturopplevelser. Vi11 ønsker et kulturliv som involverer frivillig arbeid så vel som profesjonelt engasjement.1213 Bergen har mange museer av betydning, som også er viktige for Bergen som historisk14 reisemål. Bergen FrP vil prioritere de museene i Bergen som har en stor historisk verdi, og vil15 legge til rette for større samarbeid mellom museene.1617 Bergen FrP vil prioritere kultur som favner bredt og som fortrinnsvis innbefatter at barn og18 unge prioriteres.1920 Bergen FrP ser det ikke som en kommunal oppgave å drive kommersiell kinodrift.21 Bergen FrP vil:22  Ivareta de kunst- og kulturskatter som naturlig knyttes til Bergen23  Først og fremst satse på kultur som favner bredt, spesielt rettet mot barn og unge.24  Selge Bergen kommunes aksjer i Bergen kino.25 Frivillige organisasjoner26 Et rikholdig organisasjonsliv er positivt for byen, og Bergen FrP vil bidra med støtte til27 foreninger, foreningsliv og enkeltarrangementer.2829 Bergen FrP vil at midler som bevilges som støtte til ulike organisasjoner i størst mulig grad30 skal gå uavkortet til mottakerne, og ikke brukes på kommunal administrasjon.31 Idrett32 Idretten er den største aktivitetsbæreren i Bergen. Bergen FrP vil prioritere barne- og33 ungdomsidrett, gjennom et nært samarbeid med idrettens organisasjoner. En bred satsing på34 idrett er viktig for å oppnå en bedre integrering mellom byens forskjellige etniske grupper.35 Bergen FrP vil:36  Støtte frivillig barne- og ungdomsarbeid.37  Støtte fadderordning for integrering av flyktninger og asylsøkere38  Satse på idrettsanlegg i nær tilknytning til nye skolebygg, gjennom OppvekstPluss.39 Kirke og trossamfunn40 Bergen FrP anser Kirken og det mangfoldet av uavhengige trossamfunn som en ressurs for41 byen. Kirken er en viktig kultur- og historiebærer. Trossamfunnene gir mange et meningsfylt42 fellesskap, og driver et godt arbeid blant ungdom, eldre og innenfor rusomsorg.4344 Bergen FrP mener det er viktig å vedlikeholde kirkebyggene kommunen har ansvar for. 13
 14. 14. 1 Bergen FrP vil:2  Sikre arealer for kirkegårdsutvidelser.3  Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene.4  Arbeide for at kirkebygg skal være tjenlig for funksjons- og bevegelseshemmede.5  Støtte kirken som kulturarena.6 14
 15. 15. 1 Byutvikling 2 Arbeidsplasser 3 Hvor næringslivet velger å etablere seg, utvide og videreutvikle seg, er ikke tilfeldig. Bergen 4 har sterke forsknings- og utdanningsmiljø, som tiltrekker mange mennesker til Bergen. Det er 5 et resultat av gode omgivelser og rammevilkår. Hvis næringslivet skal utvikle seg rundt disse 6 sentrale institusjonene må kommunen bidra som en vennlig medspiller. 7 8 Bergen FrP skal styrke kommunen som støttespiller for et næringsliv som trenger mer plass 9 og flere folk. Kommunens oppgave er å tilrettelegge areal både for arbeidsplassene og10 boligene som følger med. I dag er det et tyngdepunkt av arbeidsplasser sør for sentrum,11 samtidig som Åsane er størst på innbyggertall. Det er viktig å sette av næringsarealer i hele12 byen, blant annet for å hindre arbeidsplassene ikke skaper et ekstra stort transportbehov.13 Et levende sentrum14 Bergen sentrum har plass til flere innbyggere, men for at sentrum skal være attraktiv for flere15 enn studenter må det tilbys gode bokvaliteter. Bergen FrP vil åpne opp deler av sentrum for16 nye bygninger, som kan gi plass til flere sentrumsbeboere.1718 Bergen FrP ønsker å fortsette med fortetting, også i sentrum. Det er viktig å ivareta det lokale19 bomiljøet når en fortetter. Når en først griper inn i et område og endrer det, skal Bergen FrP20 være åpen for høyhus. De mest historiske områdene i Bergen vil Fremskrittspartiet bevare.2122 Vi vil trekke frem området sør for Grieghallen som et viktig fornyingsområde. Bergen FrP vil23 lage en helhetlig plan for området. Vi ønsker nye og noe høyere bygg og mer næringsareal24 på gategrunn2526 Bergen FrP vil ha flere parkeringsplasser i sentrum, slik at det er attraktivt for både27 innbyggere og arbeidsplasser å etablere seg i sentrum.2829 Bergen FrP vil jobbe for en reklamefinansiering av blant annet offentlige toalett og busskur,30 gjennom en avtale der de historiske områdene gjøres reklamefri.31 Nygårdsparken32 Vi vil jobbe for at byens befolkning kan og vil benytte Nygårdsparken til rekreasjon. For å få33 til dette må parken rustes opp, og det må skapes aktiviteter der. Fremskrittspartiet er åpen34 for at et spisested kan etableres her. Samtidig må det slås ned på den ulovlige omsetningen35 av narkotika.36 Samferdsel37 Bergen kommune har ikke ansvar for kollektivpolitikken i dag. Dette vil FrP ta tilbake fra38 fylkeskommunen. FrP vil primært ha et bussbasert kollektivsystem i Bergen, der39 kollektivtraseen gjøres om til busskorridorer på hovedfartsårene. Sambruksfelt bør i40 hovedsak etableres i tillegg til dagens veibaner.4142 Fremskrittspartiet er motstander av den utstrakte bompengefinansieringen som er praksis i43 Norge. Statens andeler av viktige veiprosjekter blir bare mindre og mindre. Bergen FrP44 krever at staten tar ansvar for de store utfordringene Bergen står foran innenfor samferdsel.45 Regionpakke Bergen er en så stor samling av helt nødvendige prosjekter, som staten må ta46 ansvar for. Bergen FrP er mot en hver form for tids- eller miljødifferensierte bompenger.47 15
 16. 16. 1 Bergen FrP vil prioritere å få Ringvei Vest ferdig, bygge Arnatunnelen, Mindetunnelen og 2 Skansentunnelen. Arnatunnelen er viktig for å forkorte reiseavstanden til og fra Arna, men 3 bidrar også til å øke kjørealternativene når ulykker rammer andre tunneler. 4 5 Det kommunale veinettet i Bergen har behov for opprustning. Bergen FrP vil utbedre veier, 6 gater, samt gang- og sykkelveier. Sikre skoleveier er Bergen FrPs høyeste prioritering på 7 dette området. 8 9 E39 som går gjennom Bergensdalen er et statlig ansvar som Bergen kommune ikke har10 råderett over. Bergen FrP vil prioritere utbedring og opprusting av denne i sine innspill til11 Nasjonal Transportplan (NTP), og da med hovedprioritet på Danmarksplass.1213 Næringsarealer må vurderes ut fra et samferdselsperspektiv. Hvis en ikke får lov å bygge i14 sentrale deler, må flere folk reise lengre for å nå frem til jobben eller handlestedet. En bedre15 utbygging av sentrale tomter kan redusere transportbehovet.1617 Bergen FrP vil ha godshavnen ut av sentrum både av nærings- og miljøhensyn. Fremtidig18 lokalisering bør være på Flesland. Havnens plassering er viktig for varestrømmen, som har19 sitt tyngdepunkt sør for sentrum. Havnen genererer i dag mye tungtrafikk inn og ut av20 sentrum, og med spredt havn, jernbane og flyplass skaper dette et transportbehov som21 Bergen kan være foruten. Vi vil derfor ha fortgang i planene om en jernbane til Flesland.22 Jernbaneverket bør overta ansvaret for Bybanen, og være en pådriver for utbygging av23 skinnegående kollektivtrafikk i Bergen.2425 Arbeidet for å få fri seilingsled til Bergen er viktig for blant annet cruisetrafikken, som fortsatt26 skal ha anløp i sentrum.2728 Bergen FrP vil støtte større parkeringsanlegg i bydelssentrene, der det er gode29 kollektivmuligheter. Bergen FrP vil også erstatte gategrunnsparkering i sentrum, med30 parkering under bakken og i fjell. For å bedre tilgjengeligheten og øke attraktiviteten både for31 innbyggere og næringsliv vil Bergen FrP utvide antall parkeringsplasser i sentrum.32 Bergen FrP vil:33  Intensivere arbeidet med parkeringshus i Fløyfjellet og på Skansen.34  Utvide Klostergarasjen og starte arbeid med parkeringsanlegg i Nygårdshøyden..35  Bygge effektive kollektivtraseer på hovedfartsårene36  Legge til rette for parkering ved bydelssentrene.37  Gå mot en utviding av boligsoneområdene.38  Flytte godshåndteringen ut av sentrum.39 Arealpolitikk40 Bergen FrP er lei av at lokalpolitikere blir overkjørt av statlige reguleringer og av41 Fylkesmannen. Disse begrensningene lager unødvendige hinder for innbyggerne, og for en42 god utvikling av byen.4344 Bergen FrP er opptatt av å bevare eiendomsretten. Arealplaner må fortelle hvor det skal45 være næring og hvor det skal være bolig.4647 Bergen FrP mener at ekspropriasjon bare skal skje etter særlig tungtveiende grunner, og det48 skal gis full erstatning.4950 Bergen FrP er opptatt av at innbyggerne skal få en rask og god behandling av søknader.51 Kommunen skal ha en positiv innstilling til søknadene og legge til grunn en ja-holdning.52 Bergen FrP vil ha mindre detaljerte planer, slik at behovet for dispensasjoner går ned. Da vil 16
 17. 17. 1 også saksbehandlingstiden reduseres. Kommuneplanens Arealdel må revideres, slik at færre 2 begrensninger settes på utbyggingen av Bergen. 3 4 Utarbeiding av offentlige planer skal i større grad settes ut til eksterne aktører. 5 Organiseringen av byggesaksavdelingen må være mest mulig strømlinjeformet, der rask 6 saksbehandling er målet. 7 Bergen FrP vil: 8  Vedta mindre detaljerte areal- og reguleringsplaner. 9  Legge til rette for enklere og raskere saksbehandling.10 Tekniske tjenester11 For FrP er det viktigste at tjenestene er gode, og ikke hvem som utfører dem. Bergen FrP vil12 derfor benytte konkurranseutsetting innen tekniske tjenester. Dette vil gi mer igjen for13 pengene og forbedre kommunale tjenester. Det endelige ansvaret for at innbyggerne får14 gode kvalitetstjenester skal fortsatt ligge hos kommunen.15 Bergen FrP vil:16  Alle avgifter på tekniske tjenester bør i utgangspunktet være fastsatt etter17 selvkostprinsippet.18  Videreføre konkurranseutsetting av tekniske tjenester.19 Bymiljøet20 Bergen skal være en vakker og innbydende by. Parker, stier, torg og friluftsområder skal21 vedlikeholdes på en god måte. En skal ta hensyn til bymiljøet ved byplanlegging, utbygging22 og arealplaner.23 Bergen FrP vil:24  Bygge ut bossug i Bergen25  Utvide ordning med annen fornybar energi, som f.eks fjernvarmeanlegg og geovarme.26  Sørge for god tilgang til byfjellene, strandområder og andre friluftsområder27  Støtte frivillige lag og organisasjoner som vedlikeholder byens friluftsområder.28 Miljøutfordringer29 Sentrale deler av Bergen er tidvis plaget av luftforurensing. På dager med spesielle30 værforhold skapes et ”inversjonslokk”. Dette lokket skyldes flere forhold, blant annet Bergens31 topografi, manglende effektivt veinett, samt ved- og oljefyring.3233 FrP vil flytte både godshavn og godsterminaler ut av sentrum. Dette vil spare byen for mye34 lokal forurensing da man unngår mye tungtransport. I tillegg vil det frigjøre store arealer til35 boliger og næring i sentrum.3637 Bergen FrP mener at staten har forsømt sitt ansvar for veiutbyggingen. Mye køkjøring,38 flaskehalser og dårlig kapasitet fører til større utslipp av skadelige stoffer fra biltrafikken.39 Veibygging og parkering i fjell fører til mindre utslipp av svevestøv.4041 En bedre kollektivtrafikk kan bidra til reduserte utslipp, og Bergen FrP vil legge til rette for økt42 kollektivbruk. Fortetting langs viktige kollektivtraseer og i sentrum er viktig.4344 Bergen FrP er positiv til sambruksfelt der privatbiler med to eller flere personer kan benytte45 sambruksfeltet. Bergen FrP er mot piggdekkavgift. 17
 18. 18. 1 Bergen FrP vil:2  Prioritere trafikkomleggende tiltak som Ringvei Vest, Skansentunnelen, Arnatunnelen,3 tunell under Danmarksplass (Mindetunnelen) og Ringvei Øst.4  Fortsette utbyttingen av gamle vann- og avløpsrør.5 18
 19. 19. 1 En kommune for innbyggerne En kommune skal være et serviceorgan, som skal hjelpe innbyggerne. Politikere og byråkrater skal ikke legge unødvendige hindringer og forbud i veien for enkeltmennesker, næringsdrivende, lag og organisasjoner. Fremskrittspartiets nasjonale kommunepolitikk vil gi kommunene betydelig selvråderett. Kommunene skal gis råderett over de skatteinntekter som genereres i kommunen. Dermed kan kommuner innhente tilbud og se om det finnes bedrifter som kan yte mer og bedre for den stykkprisen som blir betalt. En effektiv kommune er en forutsetning for at våre prinsipper skal gjennomføres i praksis. Det kommunale systemet skal bli enda mer effektiv, mer brukerstyrt og drives mest mulig økonomisk. En veldrevet kommune kommer først og fremst innbyggerne til gode. Det er også innbyggerne som er skadelidende hvis politikerne ikke evner å styre økonomien på en skikkelig måte. Bergen FrP ønsker å gjøre mer informasjon fra kommunen lett tilgjengelig, gjerne ved bruk av ny teknologi og i samarbeid med profesjonelle aktører. Trygghet For at Bergen skal være en attraktiv by for innbyggerne, næringslivet og turister, er det viktig med lavest mulig kriminalitet. Ansvaret for kriminalitet er i all hovedsak lagt til staten, men FrP vil stille lokaler til disposisjon, slik at Politiets kan ha nærmiljøkontor der det er behov for det. FrP vil arbeide for å opprettholde narkotikadomstolen i Bergen. Gjennom en revisjon av politivedtektene vil FrP innføre strengere restriksjoner på tigging i Bergen og slå ned på hærverk og forsøpling av byen. FrP vil utvide politivedtektene til å gjelde hele Bergen. Bergen FrP vil legge økt press på regjeringen, slik at Politiet kan få mer ressurser til å gjøre jobben sin. Gjennom ordningen Safe Community, vil Bergen FrP bidra til det forebyggende arbeidet. FrPs oppvekstkonsept OppvekstPluss vil knytte skoler, idrett og nærmiljøanlegg tettere sammen, og bidra til aktivitet ute i bydelene. Det er viktig å bidra til forebyggende og holdningsskapende tiltak for å bekjempe rusavhengighet, men Politiet må slå ned på ulovlig aktivitet. Det er viktig at rusaktivitet ikke skjer i nærheten av der ungdom ferdes, og ungdom må ikke kunne tro at narkotika er akseptert og lovlig. Bergen FrP aksepterer ikke at Nygårdsparken er en rekrutteringsarena for rusmisbrukere. Bergen FrP vil:  Tilby lokaler til Politiets nærmiljøkontor.  Revidere og utvide virkeområdet for politivedtektene. Politisk styring av Bergen Bergen FrP vil ha en effektiv styring av kommunen. Gjennom tre kommunevalgsperioder har Bergen hatt en parlamentarisk modell. Fremskrittspartiet støtter den parlamentariske styremodellen, og ønsker å videreutvikle denne. Bergen FrP vil ivareta kontakten mellom de folkevalgte og innbyggerne i bydelene. Kontakten med bydelene kan gjøres gjennom folkemøter, høringer og lignende. Komitémøter kan også avholdes i bydelene, med åpne spørretimer i starten. 19
 20. 20. Kommunens økonomiBergen har tidligere slitt med store underskudd på grunn av manglende økonomisk styring.For å unngå å havne dit Bergen var i 2003, vil Fremskrittspartiet vise nøkternhet og evne til åprioritere det viktigste først.Med det betyr det at Bergen FrP vil sette skole, helse og omsorg først når vi skal prioritere.Kommunen må ha et velfungerende tilbud innenfor skolevesen og helse- ogomsorgstjenester før en blir veldig ambisiøs på andre områder.Det er fortsatt et stort potensial for å effektivisere og forbedre kommunen. gjennomkonkurranseutsetting kan det spares store beløp årlig, tilbudet kan bedres, og brukerne fårfrihet til å velge.Konkurranse fører til nytenking og gir økt kvalitet og bedre prioriteringer. Dette er tiltak somikke skal gå ut over kvaliteten på tjenestene. Det er mulig å gjøre det billigere og like bra somi dag, uavhengig av om tjenestene produseres av kommunalt eller privat ansatte.En effektiv styrt kommune er også en mer moderne kommune. Bergen FrP vil ta i bruk nyemoderne verktøy for å øke kvaliteten og informasjonen om tjenestene til innbyggerne. Dettekan gjøres ved å gjøre offentlige data lettere tilgjengelig. Bergen FrP vil jobbe for å frigjøre tidbrukt på administrasjon til styrket innsats innen kommunens kjerneoppgaver.Bergen FrP vil selge kommunens aksjer i flere selskaper, eiendommer og interkommunaleselskaper. Det er i utgangspunktet ikke en kommunal oppgave å eie konkurranseutsattvirksomhet. Penger som bindes opp i slik virksomhet bør brukes for å gi bedre løsningerinnen kommunens primæroppgaver.Kommunale inntekter kommer i dag hovedsakelig gjennom statlige overføringer og er basertpå innbyggernes skattebidrag, gjennom et omfattende utjevningssystem, med stor vekt påstatlige pålegg og forordninger som reduserer det kommunens selvstyre.FrP vil arbeide for at kommunene får beholde en betydelig større andel av egne innbyggeresskatteinntekter, samt en større del av skatt på naturressurser og selskapsskatten som detlokale næringslivet bidrar med, slik at kommunene selv får den nødvendige friheten til ålegge til rette for vekst og tiltrekke seg arbeidskraft, næringsvirksomhet og investeringer.Bergen har videre noen særlige storbyutfordringer knyttet til større befolkningsvekst, ogsosiale utfordringer, som vi vil være en pådriver for at staten kompenserer.Bergen FrP vil: Prioritere skole, helse og omsorg først. Konkurranseutsette og effektivisere kommunal virksomhet. Vurdere nedsalg av konkurranseutsatte kommunale selskaper. Arbeide opp mot sentrale myndighet for at en større andel av de skatteinntekter Bergensere og næringsliv bidrar med forblir i kommunen.Administrasjon og driftBergen FrP mener at drift og vedlikehold av kommunale eiendommer kan overlates tileksterne aktører. Forvaltning av kommunens eiendomsmasse bør i størst mulig utstrekningvære samlet i få enheter.Bergen FrP er kritisk til kommunal forkjøpsrett når eiendommer legges ut for salg. 20
 21. 21. Bergen kommunes arbeidsgiverpolitikk er av stor betydning for mange mennesker. Ikkeminst betyr den mye for alle som benytter seg av kommunale tjenester. Kommunen skalvære en ansvarlig arbeidsgiver, som tar var på den kompetansen og arbeidskapasiteten somfinnes i kommunen.Bergen FrP vil føre en kritisk kontroll av de som kommunen inngår avtaler med. Bergen FrPvil gjennomgå kontrollrutiner for å sikre at eksterne parter og underleverandører oppfyller deavtalene som kommunen inngår.Bergen FrP ønsker en personal- og lønnspolitikk som tar hensyn til lokale forhold ikommunen. Et lønnssystem der ledere og arbeidstakere i større grad belønnes etter innsatsog resultater. Bergen kommune skal være en attraktiv arbeidsplass, og for å tiltrekke segdyktige medarbeidere må kommunen konkurrere med det private næringsliv. Bergenkommune må ha en lønnspolitikk som ivaretar muligheten til å sikre seg og beholdekvalifisert arbeidskraft.Bergen FrP vil: Samle forvaltningen av kommunale eiendommer Være kritisk til kommunal forkjøpsrett. At kommunale ledere i større grad lønnes etter innsats og resultater. 21

×