Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014

więcej na frsp.eu

Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Obejmuje okres: 14.08.2014 – 31.12.2014.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
ul. Warszawska 6 lok. 311
Data wpisu do KRS: 12.11.2014 r.
Członkowie zarządu (dotyczy okresu sprawozdawczego)
Marcin Germanek – Prezes
Natalia Podbielska - Wiceprezes
Kinga Pronobis – Skarbnik
Na dzień składania niniejszego sprawozdania w skład zarządu wchodzą tylko prezes i
1. Rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych.
2. Rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych
3. Rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności
pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i
5. Dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej.
6. Rozwój lokalny, zwłaszcza Gminy Miedźna oraz terenów wiejskich.
7. Kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw
obywatelskich oraz przedsiębiorczych.
8. Dążenie do pełnego zatrudnienia.
9. Wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród
społeczności lokalnej.
10. Rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-
prywatnych oraz porozumień trójstronnych.
11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
12. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej.
13. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem
społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich.
14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
15. Obrona i poszanowanie praw człowieka.
16. Ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów.
17. Obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej.
18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w
szczególności Gminy Miedźna.
19. Kreowanie liderów środowiskowych.
20. Promocja i organizacja wolontariatu.
21. Promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
22. Promocja miast i wsi polskich, a w szczególności Gminy Miedźna i jej mieszkańców.
23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
25. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej, a także opos głównych zdarzeń prawnych o skutkach
finansowych:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego została powołana do życia aktem notarialnym
dnia 14.08.2014 r. Głównym zadaniem po tym okresie było uzyskanie wpisu do KRS. Udało się to dnia
12.11.2014 r. Dzięki temu FRSP mogła wnioskować o zewnętrzne źródła dofinansowania działalności.
Pierwszy i jedyny w tym roku wniosek złożony został na konkurs FIO. Wniosek dotyczył
dofinansowania działalności doradczej z zakresu pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych z terenu województwa
śląskiego. W międzyczasie Fundacja prowadziła działalność statutową. Udzielała porad bezpłatnych
porad osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej (20 osób), prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą (5), osobom zainteresowanym podjęciem stażu (8 osób) oraz
organizacjom pozarządowym przy bieżącej działalności (3).
Przeprowadzone zostało również bezpłatne szkolenie z zakresu doboru źródeł finansowania
działalności gospodarczej dla 12 osób bezrobotnych, które odbyło się w siedzibie PUP Rybnik w
październiku 2014. Zdecydowanie najważniejszym działaniem w roku 2014 zrealizowanym przez FRSP
było zorganizowane placówki bezpłatnych porad prawnych w miejscowości Wola będącej siedzibą
fundacji. Placówka ta była finansowana na zasadach regrantingu przez Centrum Rozowju Inicjatyw
Społecznych z Rybnika w ramach programu FIO-Śląskie Lokalnie. Beneficjentem dotacji było
Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic, które podjęło partnerstwo z Fundacją. W ramach tego projektu
udzielonych zostało 50 porad osobom oraz organizacjom pozarządowym z terenu powiatu
pszczyńskiego przez zatrudnionego do tego celu radcę prawnego. Projekt został poprawnie
zrealizowany oraz rozliczony. Fundacja nie otrzymała jakichkolwiek środków pieniężnych w ramach
tego projektu. Całość środków pieniężnych stanowił fundusz Podjęliśmy także przygotowania do
spełnienia kryteriów dających możliwość aplikowania o środku w ramach Programu Erasmus+.
Całość działania fundacji opierała się na uchwałach fundatora oraz zarządu oraz przy poszanowaniu
przepisów prawa.
3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie prowadziła w okresie
sprawozdawczym działalności gospodarczej
4. Uchwały zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego stanowią
załączniki do niniejszego sprawozdania.
5. Na całość przychodów złożył się fundusz założycielki – 1000 zł. Ponadto Fundacja
otrzymała 1 darowiznę rzeczową:
1) komplet mebli biurowych (biurko, fotel, biblioteczka, komoda, szafy-2szt.);
2) kserokopiarka Canon NP 6010;
3) drukarka HP Laserjet 2550L. na kwotę w wysokości 1450,00 zł (słownie tysiąc czterysta
pięćdziesiąt zł).
6. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego całość kosztów przeznaczyła na realizację
celów statutowych. Koszty za okres sprawozdawczy wyniosły 660,82 zł izwiązane były przede
wszystkim z kosztami powołania Fundacji do życia (koszty notariusza) oraz dokonania wszelakich
niezbędnych opłat urzędowych związanych z uzyskaniem numerów KRS, NIP, REGON. W okresie
sprawozdawczym FRSP nie wynajmowało biura, a co za tym idzie nie przeznaczało opłat na czynsz,
media, opłaty
7. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczymi nie zatrudniała
pracowników, a co za tym idzie nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń.
Fundacja nie udzieliła, ani nie przyjęła jakiejkolwiek pożyczki. W okresie sprawozdawczym FRSP nie
posiadała rachunku bankowego, a co za tym idzie nie lokowała tam żadnych środków finansowych.
FRSP nie nabyła jakichkolwiek akcji czy obligacji, nieruchomości, środków trwałych.
8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie przyjęła żadnych działań zleconych przez
podmioty państwowe i samorządowe. Pełniła jedynie rolę partnera w projekcie w ramach FIO –
śląskie lokalnie, lecz beneficjentem było Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z
Katowic.
9. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego złożyła deklarację podatkową w ustawowym
terminie. Na FRSP nie ciążyły zobowiązania podatkowe.
10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie były
przeprowadzane kontrole.

Recommended

2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP by
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSPmarcingermanek
23 views5 slides
Statut DFOP 2015 (projekt) by
Statut DFOP 2015 (projekt)Statut DFOP 2015 (projekt)
Statut DFOP 2015 (projekt)Fundacja "Merkury"
702 views15 slides
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP by
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSPSprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSPmarcingermanek
52 views16 slides
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP by
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSPmarcingermanek
33 views12 slides
Publikacja Na 10 Lecie Centrum Opus by
Publikacja Na 10 Lecie Centrum OpusPublikacja Na 10 Lecie Centrum Opus
Publikacja Na 10 Lecie Centrum OpusCentrum OPUS
1.2K views15 slides

More Related Content

Similar to Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014

Sprawozdanie za 2014 r. by
Sprawozdanie za 2014 r.Sprawozdanie za 2014 r.
Sprawozdanie za 2014 r.Fundacja "Merkury"
302 views3 slides
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych by
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychKa Es
773 views16 slides
Biznes, a środowisko lokalne by
Biznes, a środowisko lokalneBiznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalneSolidnypartner
698 views27 slides
Budowanie potencjału NGO.pdf by
Budowanie potencjału NGO.pdfBudowanie potencjału NGO.pdf
Budowanie potencjału NGO.pdfFundacja "Merkury"
29 views16 slides
Załącznik nr 2 formularz by
Załącznik nr 2 formularzZałącznik nr 2 formularz
Załącznik nr 2 formularzFundacja "Merkury"
97 views6 slides
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer... by
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Radek Oryszczyszyn
633 views44 slides

Similar to Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014(20)

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych by Ka Es
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ka Es773 views
Biznes, a środowisko lokalne by Solidnypartner
Biznes, a środowisko lokalneBiznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalne
Solidnypartner698 views
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer... by Radek Oryszczyszyn
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Radek Oryszczyszyn633 views
Statut krajowej izby społecznej gospodarki rynkowej by Barka Foundation
Statut krajowej izby społecznej gospodarki rynkowejStatut krajowej izby społecznej gospodarki rynkowej
Statut krajowej izby społecznej gospodarki rynkowej
Barka Foundation285 views
Solidarność i przedsiębiorczość społeczna w czasach kryzysu by Barka Foundation
Solidarność i przedsiębiorczość społeczna w czasach kryzysuSolidarność i przedsiębiorczość społeczna w czasach kryzysu
Solidarność i przedsiębiorczość społeczna w czasach kryzysu
Barka Foundation263 views
Fundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznych by Barka Foundation
Fundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznychFundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznych
Fundusz rozwoju przedsiebiorst spolecznych
Barka Foundation1.6K views
Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2... by Fundacja "Merkury"
Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2...Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2...
Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2...
Fundacja "Merkury"508 views
Fundraising przewodnik by Mirzam86
Fundraising przewodnikFundraising przewodnik
Fundraising przewodnik
Mirzam863.4K views
Rynek pracy by dorotakur1
Rynek pracyRynek pracy
Rynek pracy
dorotakur11.2K views
Sprawozdanie merytoryczne 2014 by odfoundation
Sprawozdanie merytoryczne 2014Sprawozdanie merytoryczne 2014
Sprawozdanie merytoryczne 2014
odfoundation333 views

More from marcingermanek

Sprawozdanie finansowe FRSP 2020 by
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020marcingermanek
70 views17 slides
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019 by
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019marcingermanek
25 views11 slides
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020 by
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020marcingermanek
22 views17 slides
Blue generation guide a4_eng_v4_for print by
Blue generation guide a4_eng_v4_for printBlue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printmarcingermanek
120 views36 slides
Lokale wyborcze by
Lokale wyborczeLokale wyborcze
Lokale wyborczemarcingermanek
39 views1 slide
Zaproszenie na spotkanie informacyjne by
Zaproszenie na spotkanie informacyjneZaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjnemarcingermanek
74 views1 slide

More from marcingermanek(20)

Sprawozdanie finansowe FRSP 2020 by marcingermanek
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
marcingermanek70 views
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019 by marcingermanek
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
marcingermanek25 views
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020 by marcingermanek
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
marcingermanek22 views
Blue generation guide a4_eng_v4_for print by marcingermanek
Blue generation guide a4_eng_v4_for printBlue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
marcingermanek120 views
Zaproszenie na spotkanie informacyjne by marcingermanek
Zaproszenie na spotkanie informacyjneZaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
marcingermanek74 views
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze by marcingermanek
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozeOdpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
marcingermanek63 views
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców by marcingermanek
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówOdpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
marcingermanek44 views
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta by marcingermanek
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtaInterpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
marcingermanek36 views
Interpelacja most bronisław - odpowiedź by marcingermanek
Interpelacja  most bronisław - odpowiedźInterpelacja  most bronisław - odpowiedź
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
marcingermanek39 views
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia by marcingermanek
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliaInterpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
marcingermanek87 views
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie by marcingermanek
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformieOdpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
marcingermanek48 views
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie by marcingermanek
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformieDip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
marcingermanek42 views
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta by marcingermanek
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź WójtaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
marcingermanek66 views
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola by marcingermanek
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP WolaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
marcingermanek1K views
Zapytanie dopłaty do pieców by marcingermanek
Zapytanie dopłaty do piecówZapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do pieców
marcingermanek233 views
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna by marcingermanek
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy MiedźnaZapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
marcingermanek68 views
Zapytanie - Elektrownia Czeczott by marcingermanek
Zapytanie - Elektrownia CzeczottZapytanie - Elektrownia Czeczott
Zapytanie - Elektrownia Czeczott
marcingermanek164 views

Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014

 • 1. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Obejmuje okres: 14.08.2014 – 31.12.2014. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego ul. Warszawska 6 lok. 311 Data wpisu do KRS: 12.11.2014 r. Członkowie zarządu (dotyczy okresu sprawozdawczego) Marcin Germanek – Prezes Natalia Podbielska - Wiceprezes Kinga Pronobis – Skarbnik Na dzień składania niniejszego sprawozdania w skład zarządu wchodzą tylko prezes i 1. Rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. 2. Rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych 3. Rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i 5. Dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej. 6. Rozwój lokalny, zwłaszcza Gminy Miedźna oraz terenów wiejskich.
 • 2. 7. Kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw obywatelskich oraz przedsiębiorczych. 8. Dążenie do pełnego zatrudnienia. 9. Wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród społeczności lokalnej. 10. Rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno- prywatnych oraz porozumień trójstronnych. 11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 12. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej. 13. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich.
 • 3. 14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 15. Obrona i poszanowanie praw człowieka. 16. Ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów. 17. Obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej. 18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w szczególności Gminy Miedźna. 19. Kreowanie liderów środowiskowych. 20. Promocja i organizacja wolontariatu. 21. Promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 22. Promocja miast i wsi polskich, a w szczególności Gminy Miedźna i jej mieszkańców. 23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych. 24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 25. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej, a także opos głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
 • 4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego została powołana do życia aktem notarialnym dnia 14.08.2014 r. Głównym zadaniem po tym okresie było uzyskanie wpisu do KRS. Udało się to dnia 12.11.2014 r. Dzięki temu FRSP mogła wnioskować o zewnętrzne źródła dofinansowania działalności. Pierwszy i jedyny w tym roku wniosek złożony został na konkurs FIO. Wniosek dotyczył dofinansowania działalności doradczej z zakresu pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego. W międzyczasie Fundacja prowadziła działalność statutową. Udzielała porad bezpłatnych porad osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej (20 osób), prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (5), osobom zainteresowanym podjęciem stażu (8 osób) oraz organizacjom pozarządowym przy bieżącej działalności (3). Przeprowadzone zostało również bezpłatne szkolenie z zakresu doboru źródeł finansowania działalności gospodarczej dla 12 osób bezrobotnych, które odbyło się w siedzibie PUP Rybnik w październiku 2014. Zdecydowanie najważniejszym działaniem w roku 2014 zrealizowanym przez FRSP było zorganizowane placówki bezpłatnych porad prawnych w miejscowości Wola będącej siedzibą fundacji. Placówka ta była finansowana na zasadach regrantingu przez Centrum Rozowju Inicjatyw Społecznych z Rybnika w ramach programu FIO-Śląskie Lokalnie. Beneficjentem dotacji było Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic, które podjęło partnerstwo z Fundacją. W ramach tego projektu udzielonych zostało 50 porad osobom oraz organizacjom pozarządowym z terenu powiatu pszczyńskiego przez zatrudnionego do tego celu radcę prawnego. Projekt został poprawnie zrealizowany oraz rozliczony. Fundacja nie otrzymała jakichkolwiek środków pieniężnych w ramach tego projektu. Całość środków pieniężnych stanowił fundusz Podjęliśmy także przygotowania do spełnienia kryteriów dających możliwość aplikowania o środku w ramach Programu Erasmus+. Całość działania fundacji opierała się na uchwałach fundatora oraz zarządu oraz przy poszanowaniu przepisów prawa. 3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie prowadziła w okresie sprawozdawczym działalności gospodarczej 4. Uchwały zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. 5. Na całość przychodów złożył się fundusz założycielki – 1000 zł. Ponadto Fundacja otrzymała 1 darowiznę rzeczową: 1) komplet mebli biurowych (biurko, fotel, biblioteczka, komoda, szafy-2szt.); 2) kserokopiarka Canon NP 6010;
 • 5. 3) drukarka HP Laserjet 2550L. na kwotę w wysokości 1450,00 zł (słownie tysiąc czterysta pięćdziesiąt zł). 6. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego całość kosztów przeznaczyła na realizację celów statutowych. Koszty za okres sprawozdawczy wyniosły 660,82 zł izwiązane były przede wszystkim z kosztami powołania Fundacji do życia (koszty notariusza) oraz dokonania wszelakich niezbędnych opłat urzędowych związanych z uzyskaniem numerów KRS, NIP, REGON. W okresie sprawozdawczym FRSP nie wynajmowało biura, a co za tym idzie nie przeznaczało opłat na czynsz, media, opłaty 7. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczymi nie zatrudniała pracowników, a co za tym idzie nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń. Fundacja nie udzieliła, ani nie przyjęła jakiejkolwiek pożyczki. W okresie sprawozdawczym FRSP nie posiadała rachunku bankowego, a co za tym idzie nie lokowała tam żadnych środków finansowych. FRSP nie nabyła jakichkolwiek akcji czy obligacji, nieruchomości, środków trwałych. 8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie przyjęła żadnych działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. Pełniła jedynie rolę partnera w projekcie w ramach FIO – śląskie lokalnie, lecz beneficjentem było Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic. 9. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego złożyła deklarację podatkową w ustawowym terminie. Na FRSP nie ciążyły zobowiązania podatkowe. 10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie były przeprowadzane kontrole.