Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa foro emakunde

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Programa foro emakunde

 1. 1. VI. berdintasunerako gunea foro para la igualdad 2009 Emakumeen ahalduntzea eta gizartearen eta politikaren arloko parte-hartzea Empoderamiento y participación sociopolítica de las mujeres 2 0 0 9 Ekainaren 4tik 21era - Del 4 al 21 de Junio
 2. 2. SANTURTZIKO UDALA Gizarte ekintza eta berdintasuna AYTO. DE SANTURTZI Acción social e igualdad MÓDULO PSICOSOCIAL DE DEUSTO-SAN IGNACIO
 3. 3. AURKEZPENA: PRESENTACIÓN: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea gizon eta Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer es un organismo públi- emakumezkoen arteko berdintasuna eremu guztietan co creado para trabajar a favor de la consecución de la lortzeko erakunde publikoa da. Gure jardunak bi ardatz ditu: igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Su berdintasunaren aldeko politika publikoak bultzatzea, batetik, actuación se centra, por un lado, en el impulso de las políti- eta gizartea bere osotasunean sentsibilizatzea, bestetik. cas públicas a favor de la igualdad y, por otro, en la sensibi- lización de la sociedad en su conjunto. Testuinguru honetan, Emakundek quot;Berdintasunerako Guneaquot; izeneko topaketa martxan jartzea erabaki zuen, emakume En este contexto, Emakunde decidió poner en marcha un eta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde lan egiten encuentro anual, el quot;Foro para la Igualdadquot;, a fin de aglutinar, duten erakundeen, taldeen eta elkarteen lana biltzeko, ikus- visibilizar y reforzar el trabajo que vienen realizando institu- tarazteko eta indartzeko. Berdintasunerako Gunea erakunde ciones, colectivos y entidades a favor de la igualdad de publiko eta pribatuek gizon eta emakumeen arteko berdinta- mujeres y hombres. El Foro para la Igualdad pretende con- sunerako ekimenak koka ditzaten gune aberats eta emanko- vertirse así en un espacio rico y fecundo que sirva de marco rra izan nahi du. a las entidades públicas y privadas para ubicar sus iniciativas a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Berdintasunerako Gunea 2004tik 2008ra egin da jadanik (http://www.foro-emakunde.com). Bost urteko esperientziaz Este Foro se ha desarrollado ya desde 2004 a 2008 (www.foro- eta egindako ibilbideari egungo errealitateari egokitutako emakunde.com)y deseando adaptar la trayectoria realizada jarraipena eman nahirik, aurten aldaketa batzuk izango ditu. a la realidad actual, el Foro incorporará algunos cambios importantes en su edición de 2009. VI. Berdintasunerako Gunea 2009ko ekainaren 4tik 21era bitartean egingo da. El VI Foro para la Igualdad se celebrará del 4 al 21 de junio de 2009. VI. Berdintasunerako Guneak ardatz edo gai nagusi bat izan- go du 2009an eta antolatu diren ekitaldi guztiek, edozein El VI Foro para la Igualdad tendrá un eje o tema central en esparru edo arloko guztiek, ardatz horrekin lotura izango dute: torno al cual girarán todas las actividades programadas: quot;Emakumeen ahalduntzea eta gizartearen eta politikaren “El empoderamiento y la participación sociopolítica arloko parte-hartzeaquot; de las mujeresquot; Beraz, Berdintasunerako Guneak Eusko Jaurlaritzaren quot;EAEko Así pues, el Foro de 2009 se centrará en el Eje II del IV. Plan Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana. VIII. para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAPV. Legealdirako Jarraibideakquot; planaren II. Ardatza landuko du: Directrices de la VIII Legislaturaquot; del Gobierno Vasco (ver (ikus http://www.emakunde.es/images/upload/IVBP_e.pdf). http://www.emakunde.es/images/upload/IVPI_c.pdf).
 4. 4. Aurtengo Berdintasunerako Guneak emakumeen ahalduntzea El VI Foro para la Igualdad pretende ser un amplio y diverso espacio eta parte-hartze soziopolitikoari buruz hausnartzeko gunea izan de reflexión sobre empoderamiento y la participación sociopolítica nahi du, horretarako hauek lortzeko jarduerak bilduko dituelarik: de las mujeres con actuaciones para la: - emakumeen autonomia fisikoa, - autonomía física, - autonomia ekonomikoa, - autonomía económica, - autonomia politikoa eta - autonomía política y - autonomia soziokulturala. - autonomía sociocultural de las mujeres. Era berean, Foroko ekitaldiak egin ondoren, gai nagusi hoi buruzko Así mismo, una vez realizadas las actividades del Foro, se recogerán ondorio komunak adostu eta finkatuko dira erakunde parte- y unificarán las conclusiones comunes sobre el tema central del hartzaile guztien artean. mismo. Ekimen hau interesgarria izango delakoan, Emakundek beren En la confianza de que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés, ekarpenekin gune hau gauzatzen lagundu eta laguntzen duten Emakunde desea testimoniar su agradecimiento a todas aquellas pertsona eta erakunde guztiei bere esker ona adierazi nahi die, personas y entidades que, con su contribución, han hecho y siguen ziur baikaude Berdintasun Guneak gure Erkidegoan emakume eta haciendo posible este Foro que, a buen seguro, posibilitará el gizonezkoen berdintasunaren alde egindako ekimenak conocimiento de las iniciativas llevadas a cabo en nuestra ezagutaraztea ahalbideratuko duela. Comunidad a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Vitoria-Gasteiz, mayo de 2009 Vitoria-Gasteiz, 2009ko maiatza IZASKUN MOYUA PINILLOS IZASKUN MOYUA PINILLOS Directora Zuzendaria Programazio hau alda daiteke. / Esta programación puede sufrir modificaciones.
 5. 5. BILBAO URDULIZ GETXO DURANGO SESTAO DONOSTIA ABADIÑO SANTURTZI EIBAR BARAKALDO ARABA: ARABA: UGAO-MIRABALLES - ARKAUTE: 11 - LAUDIO: galdetu/consultar - VITORIA-GASTEIZ: 5 , 9 , 1 1 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 0 BIZKAIA: BIZKAIA: VITORIA-GASTEIZ - ABADIÑO: 1 2 , 1 7 LAUDIO - BARAKALDO: 1 8 URRETXU - BILBAO: 4 , 5 , 1 0 , 1 1 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 - DURANGO: 1 0 - GETXO: 5 , 1 7 ZUMARRAGA - SANTURTZI: galdetu/consultar - SESTAO: 1 1 - UGAO-MIRABALLES: 5 - URDULIZ: 2 0 ARKAUTE GIPUZKOA: GIPUZKOA: - DONOSTIA: 1 1 , 1 9 - EIBAR: 1 0 - URRETXU: 4 , 5 - ZUMARRAGA: 1 8
 6. 6. 4 - OSTEGUNA, JUEVES BILBAO. “Sexualitate anitzean emakumeen ahotsak” - “Voces de mujeres en la diversidad sexual” 7 BILBAO. “LITERATUR SOLASALDIA: Emakume libreak. Anarkismoa eta emakumeen emantzipazioa lortzeko borroka” - “TERTULIA DIALÓGICA: Mujeres libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres” 7 BILBAO. “Emakume liderrak gizonezkoak aliatutzat izanda” - “Mujeres líderes con hombres como aliados” 8 BILBAO. “Ahalduntze eta Autonomia Soziokulturala: Munduko emakumeen ekarpen sozial, kultural eta historikoak” - “Empoderamiento y Autonomía Sociocultural: Aportaciones sociales, culturales e históricas de las mujeres en el mundo” 8 BILBAO. “Indarkeriaren biktima diren emakumeen arreta. Proposamena ahalduntzean oinarriturik” - “Atención a mujeres víctimas de vio- lencia. Una propuesta desde el empoderamiento” 9 BILBAO. “Pizza meeting” - “Pizza meeting” 9 URRETXU. “Txanponaren bi aurpegiak: Ahalduntze Eskola eta Indarkeriaren Prebentzio Agenteak” - “Dos caras de una moneda: Escuela de Empoderamiento y Agentes de Prevención de la Violencia” 10 5 - OSTIRALA, VIERNES BILBAO. “Bizkaiko hezkuntza zentruetako emakume zuzendariei buruzko ikerketaren emaitzak (Proyecto REMOANDI)” - “Resultados de la 12 investigación sobre mujeres directivas de centros educativos de Bizkaia (Proyecto REMOANDI)” GETXO. “Ahalduntzea, sentsibilizazioa eta pentsaera aldaketa” - “Empoderamiento, sensibilización y cambio de mentalidad” 10 11 UGAO-MIRABALLES. “Ahalduntze esperientzia bat” - “Una experiencia de empoderamiento” VITORIA-GASTEIZ. “Ahalduntze inguruan elkarrizketak sortuz: world kafea EJIE-n” - “Generando conversaciones en torno al 11 empoderamiento: world café en EJIE” VITORIA-GASTEIZ. “Desmontaiak: Irudiak eta Kontradiskurtsoak” - “Desmontajes: Imágenes y Contradiscursos” 12 9 - ASTEARTEA, MARTES VITORIA-GASTEIZ. “Mintegia: Emakumeen ahalduntzerako eskolak” - “Seminario: Escuelas para el empoderamiento de las mujeres” 13 VITORIA-GASTEIZ. “Emakumeen ahalduntzeari eta gizarte eta politikagintzako partaidetzari buruzko hausnarketak” - “Reflexiones sobre el empoderamiento y la participación sociopolítica de las mujeres” 13 10 - ASTEAZKENA, MIÉRCOLES BILBAO. “politika 2.0 + Emakumeak. Hiritartasun aktiboa eta Partehartze politikoa” - “politika 2.0 + Mujeres. Ciudadanía activa y 15 Participación política” 15 BILBAO / SANTURTZI. “Bizkaiko emakume herritar berriak lagunduz” - “Acompañando a las nuevas ciudadanas de Bizkaia” 14 DURANGO. “Ahalduntzen: Sexualitatea lehen pertsonan” - “Empoderándonos: Sexualidad en primera persona” EIBAR. “Hezkidetza: Erronka berriak” - “Coeducación: Nuevos retos” 14
 7. 7. 11 - OSTEGUNA, JUEVES ARKAUTE. “Nekazaritza ustiapenean banatutako titulartasuna Arabako nekazaritza errealitatean: emakumeak eta lurraren jabetza” - “Titularidad compartida en las explotaciones agrarias en la realidad rural alavesa: las mujeres y la propiedad de la tierra” 18 BILBAO. “UDAL ERAKUNDEEN PAREKOTASUNA. Udaletan sartzeko erraztasun eta zailtasunak. Alkatesa eta emakume zinegotzien botere erabilera estilo ezberdinak” - “LA PARIDAD EN LAS CORPORACIONES LOCALES. Facilidades y dificultades de acceso al gobierno local y 16 estilos en el ejercicio de poder de las alcaldesas y concejalas vascas” BILBAO. “Gizona Berdintasunaren erronkaren aurrean” - “Hombres ante el reto de la Igualdad” 17 BILBAO. “Konferentzi/Tailerra: Joera berriak Berdintasunaren Kontzeptuaren inguruan” - “Conferencia/Taller: Tendencias emergentes en el Concepto de Igualdad” 17 BILBAO. “Emakumea eta lan osasuna” - “Mujer y salud laboral” 19 BILBAO. “Erantzukizun soziala eta emakume eta gizonen berdintasuna Bizkaiko kirol federatuan” - “Responsabilidad social e igualdad de mujeres y de hombres, en el deporte federado de Bizkaia” 20 18 DONOSTIA. “Zuzendaritza gaitasunak Generoaren ikuspegitik” - “Habilidades directivas con perspectiva de Género” DONOSTIA. “Emakumea Erakundeetan: Bakarkako eta taldekako ahalduntzearen inguruan hausnarketa” - “Mujeres en las Instituciones: 19 Reflexiones sobre el empoderamiento personal y colectivo” 20 DONOSTIA. “Generoari buruzko tailerra” - “Taller de Género” SESTAO. “Lidergoa eta ahalduntzea: Emakumeen eskubideak unibertsal bihurtu” - “Liderazgo y empoderamiento: Universalizar los dere- 21 chos de las mujeres” 16 VITORIA-GASTEIZ. “Mundu anitz batean hezi” - “Educar en un mundo plural” 12 - OSTIRALA, VIERNES ABADIÑO. “Zer da jabekuntza?” - “¿Qué es el empoderamiento?” 21 22 GETXO. “Ahalduntzea, sentsibilizazioa eta pentsaera aldaketa” - “Empoderamiento, sensibilización y cambio de mentalidad” 15 - ASTELEHENA, LUNES BILBAO. “Ekintza positiboak erizain kolektiboan genero parekotasuna lortzeko. 2. edizioa” - “Acciones afirmativas para la equidad de 22 género en el colectivo enfermero. 2ª edición” 16 - ASTEARTEA, MARTES BILBAO. “Berdintasunari buruzko mintegia lan osasun arloan: Gaur egungo lan bateragarritasunaren alde, etorkizuneko penalizaziorik 23 gabe” - “Seminario de Igualdad en el ámbito laboral sanitario: Por un hoy laboral conciliado sin un mañana penalizado” 23 VITORIA-GASTEIZ. “World kafea - emakumeen ahalduntzea” - “World café - empoderamiento de las mujeres” 17 - ASTEAZKENA, MIÉRCOLES ABADIÑO. “Bizkaiko Jabekuntza Eskolen Sarearen aurkezpena” - “Presentación de la Red de Escuelas de Empoderamiento de Bizkaia” 25
 8. 8. BILBAO. “Boluntariotzaren papera indarkeria jasaten duten emakumeen laguntzan” - “Papel del voluntariado en el apoyo a las mujeres 24 que sufren maltrato” BILBAO. “Afektibitate-sexualitate komunikazio tailer hezitzailea” - “Taller de comunicación educativa afectivo-sexual” 24 18 - OSTEGUNA, JUEVES BARAKALDO. “Proposamen berriak, enpresa berriak. Lidergoa emakumeen ikuspegitik” - “Nuevas propuestas, nuevas empresas. Liderando desde lo femenino” 28 BILBAO. “Emakumeen izena duten enpresak” - “Empresas con nombre de mujer” 25 BILBAO. “Emakumeak eta familia transnazionalak” - “Mujeres y familias transnacionales” 26 BILBAO. “Emakumeen Europar Sinodoa: Ahalduntzea espiritualtasun ikuspuntutik” - “Sínodo Europeo de Mujeres: Empoderamiento desde la espiritualidad” 27 BILBAO. “Konferentzia/Tailerra: Berdintasunaren inguruko Euskadiko I. World Kafearen ondorio sozio-politikoak” - “Conferencia/Taller: Repercusiones socio-políticas del I World Café de Euskadi para la Igualdad” 28 VITORIA-GASTEIZ. “Erizain pentsaera eta osasunaren zaintzaren gaur egungo historia” - “Historia reciente del pensamiento enfermero y los 26 cuidados de la salud” ZUMARRAGA. “Politika eragina sortuz emakume etorkinen testuinguruan” - “Generando incidencia política en contextos de mujeres inmigrantes” 27 **. “Berdintasuna eta Generoa Irakaskuntzan” - “Igualdad y Género en la Enseñanza” 29 19 - OSTIRALA, VIERNES BILBAO. “Zer dakigu beraien hilketei buruz?” - “¿Qué sabemos de sus muertes?” 30 DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN. “Ekintzaileak” - “Emprendedoras” 29 VITORIA-GASTEIZ. “EJIE: Gure esperientzia emakume eta gizonen berdintasunaren munduan” - “EJIE: Nuestra experiencia en el mundo de la igualdad de mujeres y hombres” 30 20 - LARUNBATA, SÁBADO URDULIZ. “EMUK: Emakumeen Mapa Uribe Kosta. Emakumeen esperientziatik Uribe kosta ikusten eta aldatzen” - “Mapa Web participativo de análisis urbano desde la experiencia de las mujeres de Uribe Kosta” 31 VITORIA-GASTEIZ. “Gizona emakume eta gizonen berdintasunaren aurrean. Eta gu zer?” - “Los hombres ante la igualdad de mujeres y hombres. ¿Y nosotros qué?” 31 ** LAUDIO-LLODIO. “Emakume helduentzako ikastaroa: www.neskateka.net blog-mapa” - “Curso para mujeres maduras: blog-mapa www.nesteka.net” 32 ** Erakunde antolatzaileari galdetu / Consultar a la entidad organizadora.
 9. 9. Aurkezpena: EAE eta Nafarroako Foru Erkidegoko emakume les- BILBAO bianei ahotsa ematen dien ikerketa aitzindaria, trantsizioa hasi baino 4 lehendik gaur egun arte beraien profil soziala, lan-profila, profil Osteguna ekonomikoa, sexualitatea, ikuspen maila eta abar aurkeztuz. Jueves Hizlariak: Inmaculada Mujika, Nekane Zabaleta, Ana Ureta. Izenburua / Título Presentación: Investigación pionera que da voz a mujeres lesbianas “Sexualitate anitzean emakumeen de la CAV y CF Navarra, presentando su perfil sociológico, laboral, Harremanetarako ahotsak” económico, sexualidad, grado de visibilidad… desde momentos Contacto “Voces de mujeres en la diversidad previos a la transición hasta nuestros días. Ponentes: Inmaculada ALDARTE sexual” Mujika, Nekane Zabaleta, Ana Ureta. Berastegi 5, 5º Tokia / Lugar Departamentos 8 y 9 48001 BILBAO Aldarte. Berastegi 5, 5º T 944 237 296 Dpt. 8 eta 9 sailak. Bilbao. aldarte@aldarte.org Ordutegia / Horario 19:30 Aurkezpena: Literatur solasaldia. Emakume Libreen (emakume liber- BILBAO tario taldea) diskurtsoa eta esperientzia ezagutu eta egungo teoria 4 eta borroka feministari egindako ekarpena. Ahalduntze prozesuei Osteguna buruz hausnarketa egin eta solasaldiko publikoarekin esperientziak Jueves elkarbanatu eta eztabaidatu. Errekerimendua: quot;Mujeres libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeresquot; (Editorial Izenburua / Título Harremanetarako Virus. 2001. Marta Ackelsberg) liburuaren aurre irakurketa pertsonala. “LITERATUR SOLASALDIA: Emakume Contacto Moderatzailea: Adarrako ordezkari bat. Irakasle eta gainontzeko libreak. Anarkismoa eta emakumeen ADARRA PEDAGOGI emakume sektoreei zuzendua. emantzipazioa lortzeko borroka.” ERAKUNDEA “TERTULIA DIALÓGICA: Mujeres libres. Mitxel Labegerie, nº 2,3º dto.3 Presentación: Tertulia literaria dialogada. Conocer el discurso y expe- 48005 BILBAO El anarquismo y la lucha por la eman- riencia de Mujeres Libres (grupo de mujeres libertarias) y su T 944 15 37 95 cipación de las mujeres.” aportación a la teoría y lucha feminista contemporánea. Reflexionar mramirez@irakasle.net sobre procesos de empoderamiento y compartir debate y experi- Tokia / Lugar encias con el público de la tertulia. Requiere: lectura individual pre- Palacio Yon Jauregia-La Bolsa. via del libro “Mujeres libres. El anarquismo y la lucha por la emanci- Pelota kalea, 19. Bilbao. pación de las mujeres” (Editorial Virus. 2001. Marta Ackelsberg). Ordutegia / Horario Moderadora: una representante de Adarra. Dirigido a enseñantes y 17:30 demás sectores de mujeres. 7
 10. 10. Aurkezpena: Eztabaida: eguneroko eta kultura eragozpenak BILBAO emakumearen ahalduntze gaitasunaren garapenean. Emakume eta 4 Osteguna gizonezkoen berdintasunaren aldeko gizon erakundean lan egiten duen Iñaki Casares hizlariak bere gizon ikuspuntua eta analisia gehi- Jueves tuko dio eztabaidari. Izenburua / Título Presentación: Debate sobre las trabas culturales y cotidianas en el “Emakume liderrak gizonezkoak desarrollo de la capacidad de empoderamiento de las mujeres, aliatutzat izanda” añadiendo el análisis y punto de vista masculino por parte del “Mujeres líderes con hombres como Harremanetarako ponente Iñaki Casares, desde la asociación de hombres que traba- aliados” Contacto jan para la igualdad de hombres y mujeres. IDATZI-IRAKURRI ELKARTEA Tokia / Lugar ASOCIACIÓN ESCRIBE-LEE Bidarte Gizarte Etxea. Begoñalde nº3, 9ºA Agirre Lehendakariaren Etorbidea 42. 48007 BILBAO Deustu. Bilbao. M 656 79 87 16 mjbiurrun@telefonica.net Ordutegia / Horario 19:00 Aurkezpena: Tailerra: ahalduntze eta autonomia soziokulturala. BILBAO quot;Jakiteenquot; ezagutzea eta ikuskatzea, emakumeen ekarpen soziokul- 4 tural eta historikoak munduan Historian zehar eta gaur egun. Taldeko Osteguna Ahalduntzea: emakumeen parte hartze sozio-politikoa eta beraien Jueves talde jakiteak antzeman. Izenburua / Título Presentación: Taller sobre empoderamiento y autonomía sociocultu- “Ahalduntze eta Autonomia Soziokulturala: ral. Reconocimiento y visibilización de los quot;saberesquot;, aportaciones Munduko emakumeen ekarpen sozial, kul- Harremanetarako socioculturales e históricas de las mujeres al mundo a lo largo de la tural eta historikoak” Contacto Historia y en la actualidad. Empoderamiento colectivo: “Empoderamiento y Autonomía BAGABILTZA FUNDAZIOA Sociocultural: Aportaciones sociales, cul- reconocimiento de la participación socio-política de las mujeres y Grupo Sagarminaga, bajos turales e históricas de las mujeres en el sus saberes colectivos. 16-17 mundo” 48004 BILBAO T 944 73 14 44 Tokia / Lugar info@bagabiltza.com Txomin de Garat, 12-18 (Txurdinaga). Bilbao. Ordutegia / Horario 18:00 8
 11. 11. Aurkezpena: BERDINLAN. Protokoloak. Interbentzioak ahalduntze BILBAO printzipioa aplikatuz. Printzipio hau II. Erakunde Arteko Hitzarmenean 4 jasotzen da, etxeko indarkeriaren biktimak eta eraso sexualak jasan Osteguna dituzten emakumeen arretarako sortua. Berdinsareko udaletan Jueves indarkeria jasan duten emakumeekin lan egiten duten profesion- alekin lan-bilera. Izenburua / Título “Indarkeriaren biktima diren Presentación: BERDINLAN. Protocolos. Intervenciones aplicando el emakumeen arreta. Proposamena principio de empoderamiento del II Acuerdo Interinstitucional de ahalduntzean oinarriturik” Harremanetarako atención a mujeres víctimas del maltrato en el ámbito doméstico y “Atención a mujeres víctimas de vio- Contacto agresiones sexuales. Sesión de trabajo con Profesionales vinculados lencia. Una propuesta desde el EUDEL-EMAKUNDE a la atención de mujeres de violencia de Municipios pertenecientes empoderamiento” (BERDINSAREA) a la Red Berdinsarea. Plaza del Ensanche, 5 Tokia / Lugar 48009 BILBAO Eudel. T 944 23 15 00 Ensanche Plaza 5. Bilbao. espiau.m@eudel.net Ordutegia / Horario 9:30 - 13:30 Aurkezpena: Topagune ireki, malgu eta dinamikoa, Bilbo udalerriko BILBAO emakume enpresariei zuzendua. Elkar ezagutzeko eta informazioa, 4 ezaguera eta esperientziak trukatzeko gunea. Emakume enpresarien Osteguna arteko elkarlana eta lankidetza. Merkataritza, lanbide eta enpresa Jueves arteko harremanak. Inskripzioa aurretik egin behar da. Harremanetarako Izenburua / Título Presentación: Punto de encuentro abierto, flexible y dinámico, ade- Contacto “Pizza meeting” cuado para que las empresarias del municipio de Bilbao puedan LAN EKINTZA-BILBAO “Pizza meeting” Uribitarte, nº 6-1º conocerse y compartir información, conocimiento y experiencias. 48001 BILBAO Colaboración y cooperación entre las empresarias. Contactos com- Tokia / Lugar T 944 20 53 49 erciales, profesionales y empresariales. Necesaria inscripción previa. Lan Ekintza. sbilbao@lane.bilbao.net Uribitarte Pasealekua, 3. Bilbao. Ordutegia / Horario 14:00 - 16:00 9
 12. 12. Aurkezpena: Tailerra: genero-indarkeriaren aurkako borrokan quot;ahal- URRETXU duntzequot; eta quot;prebentzioquot; kontzeptuen osagarritasuna, ariketa prakti- 4-5 koak. Gaur egungo gizartean emakumeen zailtasun pertsonal eta Osteguna/Jueves kolektiboak zehaztu, eta hauei aurre egiteko gaitasunen garapena. Ostirala /Viernes Hizlariak: Neus Albertos, Pilar Legarra Cortajarena, Nilda S. Gorvein Rubinstein. Izenburua / Título “Txanponaren bi aurpegiak: Presentación: Taller sobre la complementariedad de los conceptos Ahalduntze Eskola eta Indarkeriaren de quot;empoderamientoquot; y quot;prevenciónquot; en la lucha contra la violencia Harremanetarako Prebentzio Agenteak” de género, ejercicios prácticos. Determinar las dificultades persona- Contacto “Dos caras de una moneda: Escuela les y colectivas para las mujeres en la sociedad actual, y desarrollo ERALDATZEN EMAKUMEEN de Empoderamiento y Agentes de de competencias para afrontarlas. Ponentes: Neus Albertos, Pilar ALDEKO ELKARTEA Prevención de la Violencia” ASOCIACIÓN PROMUJER Legarra Cortajarena, Nilda S. Gorvein Rubinstein. ERALDATZEN Tokia / Lugar c/ Legazpi, 7, 2 planta. Urretxuko Kultur Etxea 20700 ZUMÁRRAGA Jauregi kalea 19. Urretxu. M 685 720 723 eraldatzen@eraldatzen.info Ordutegia / Horario ngorvein@terra.es 16:30 - 20:30 Ekainak 5 de Junio: 1. solasaldia / 1ª charla. GETXO Ekainak 12 de Junio: 2. solasaldia / 2ª charla. 5 Ostirala Aurkezpena: 1. Solasaldia: quot;Ahalduntze pertsonalaquot;: ahalduntze Viernes prozesua, ahalduntze pertsonala eta ekonomikoa. 2. Solasaldia: quot;Ideia komuntasuna eta erabakiak hartzea bikote barruan. Izenburua / Título Elkarrizketa, ezinbesteko tresna komunikazioanquot;: familia, proiektu eta “Ahalduntzea, sentsibilizazioa eta abarrei buruzko ideiak, bikotekidearen iritzia pentsaera aldaketa” errespetatu, rol aldaketa eta honi aurre egiteko tresnak. Harremanetarako “Empoderamiento, sensibilización y Contacto cambio de mentalidad” Presentación: 1ª charla: quot;Empoderamiento personalquot;: proceso de RODA KULTUR ELKARTEA empoderarse, empoderamiento personal y económico. 2ª charla: ASOCIACIÓN CULTURAL Tokia / Lugar Areetako Etorbidea 10 quot;Comunidad de ideas y toma de decisiones dentro de la pareja. Roda Elkarteko Ekitaldi Aretoa. 48930 (Las Arenas)GETXO Diálogo, elemento indispensable en la comunicaciónquot;: ideas sobre Areetako Etorbidea 10. Getxo T 944 63 18 96 la familia, proyectos…, respeto a la opinión del otro, cambio de asociacion_roda@telefonica.n Ordutegia / Horario roles y herramientas para afrontarlo. et 19:30 10
 13. 13. Aurkezpena: Ugao-Miraballeseko ahalduntze emakume taldearen UGAO-MIRABALLES esperientzia, emakumeen taldekako akzioa eta gizartean parte 5 hartzea sustatu. Publikoko emakumeak prozesu personal hau aurrera Ostirala eramatera animatu. Feminitate erreferente sinbolikoak eta politika Viernes ordezkaritzako egitura aldatzea azpimarratu. Hizlariak: ahalduntze tailerreko emakumeak eta beraien orientatzailea Eskarne Larrinaga. Izenburua / Título Harremanetarako “Ahalduntze esperientzia bat” Presentación: Experiencia del grupo de empoderamiento de Contacto “Una experiencia de mujeres de Ugao-Miraballes, fomentando la acción colectiva y la AYUNTAMIENTO DE UGAO- empoderamiento” MIRABALLES participación social de las mujeres y animando a las mujeres del Herriaren Enparantza Tokia / Lugar público a iniciar este proceso personal. Incidir en la modificación de 48490 UGAO-MIRABALLES Jane Jauregia. los referentes simbólicos de la feminidad y las estructuras de repre- T 946 480 711 Herriaren enparantza. sentación política. buriondo.ugao@bizkaia.org Ugao-Miraballes. Ponentes: mujeres del taller de empoderamiento y su orientadora neotek@neotek.es Eskarne Larrinaga. Ordutegia / Horario 18:00 Aurkezpena: Enpresen eta emakume eta gizonen arteko harremane- VITORIA-GASTEIZ tan hobetu daitezkeen arloei buruzko elkarrizketak sortu eta hausnar- 5 keta egin, World Kafearen metodologia erabiliz. Lan munduan eta Ostirala zehazki Ejien emakumeen ahalduntzea hobetzen duten ekintza Viernes zehatzak identifikatu. Ejieko emakume eta gizon langileei zuzendu- tako World Kafea. Dinamizatzailea: Silvia Muriel Gomez, Ejien Izenburua / Título Berdintasun Plana ezartzen laguntzen duen profesionala. “Ahalduntze inguruan elkarrizketak sortuz: World Kafea EJIE-n” Harremanetarako Presentación: Generar conversaciones y reflexionar bajo la “Generando conversaciones en torno Contacto metodología World Café sobre los aspectos que pueden ser objeto al empoderamiento: World Café en EJIE-SOCIEDAD INFORMÁTICA de mejora en la relación entre las empresas y sus mujeres y hombres. EJIE” DEL GOBIERNO VASCO S.A. Identificar actuaciones concretas que favorezcan el Avda del Mediterráneo 14 Tokia / Lugar 01010 VITORIA-GASTEIZ empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral, concreta- EJIEko Instalazioak. T 945 01 73 00 mente en Ejie. World café dirigido a mujeres y hombres de la plantil- Mediterraneo Etorbidea 14. i-diazgil@ejie.es la de Ejie. Dinamizadora: Silvia Muriel Gómez, profesional que apoya Vitoria-Gasteiz. a Ejie en la implantación de su Plan de Igualdad. Ordutegia / Horario 10:00-12:00 11
 14. 14. Aurkezpena: REMOANDI proiektuaren emaitzen aurkezpena (2007). BILBAO Emakumeen sarbidea zuzendaritza postuetara hezkuntza zentruetan. 5 Hizlariak: Visitación Pereda Hierro, Ana García Olalla, Manuel Ostirala Pobleda, Ana Valenciaga. Viernes Presentación: Resultados del Proyecto REMOANDI (2007) sobre el Izenburua / Título acceso de las mujeres a puestos de dirección en centros educa- Harremanetarako “Bizkaiko hezkuntza zentruetako emakume tivos. Ponentes: Visitación Pereda Hierro, Ana García Olalla, Manuel zuzendariei buruzko ikerketaren emaitzak Contacto Pobleda, Ana Valenciaga. (Proyecto REMOANDI)” UNIVERSIDAD DE DEUSTO. “Resultados de la investigación sobre INSTITUTO DE POSTGRADO Y mujeres directivas de centros educativos de FORMACIÓN CONTINUA Bizkaia (Proyecto REMOANDI)” Avda Universidades 24 48007 BILBAO Tokia / Lugar T 944 13 90 03 Ext. 2917 Deustuko Unibertsitatea - Auditorioa. mpereda@postgrado.deusto. Unibertsitateen Etorbidea, 24. Bilbao. es Ordutegia / Horario 9:00 - 13:30 Aurkezpena: Emakume egile espainiarren bideo produkzio hauek VITORIA-GASTEIZ gizarte patriarkalaren eta genero indarkeriaren jarraipenari erantzun 5 kritikoa ematen diete, beren desmuntaia ahalbideratuz. Emetasunari Ostirala buruzko irudikapen berriak egiteko aukera ezberdinak ezagutu eta Viernes proposatu ahal izateak emakumeei buruz dauden estereotipoekin haustura handia dakar. Komisarioa: Alicia Murría. Izenburua / Título “Desmontaiak: Irudiak eta Kontradiskurtsoak” Presentación: Estas producciones videográficas de autoras españo- “Desmontajes: Imágenes y las constituyen respuestas críticas a la sociedad patriarcal y a la per- Harremanetarako Contradiscursos” petuación de la violencia de género, marcando caminos para su Contacto desmontaje. El conocer y proponer posibilidades de representación, Tokia / Lugar CENTRO CULTURAL que articulen otras ideas sobre la feminidad, plantea una ruptura Montehermoso Kulturunea. Fray MONTEHERMOSO KUL- con los estereotipos existentes sobre la imagen de las mujeres. Zacarías Martinez, 2. Vitoria-Gasteiz. TURUNEA Comisaria: Alicia Murría. Fray Zacarías Martinez, 2 Ordutegia / Horario 01001 VITORIA-GASTEIZ Asteartetik Larunbatera / De Martes a T 945 16 18 33 Sábado 11:00-14:00 y 18:00-21:00. educacion@montehermoso. net Igandeak / Domingos 11:00-14:00. 12
 15. 15. Aurkezpena: Emakumeen ahalduntzerako estrategia eta eskola ere- VITORIA-GASTEIZ duak. Vitoria-Gasteiz-ko Emakumeen ahalduntzerako Eskolaren 9 (2010) diseinuaren aurrerapena. Asteartea Hizlariak: Begoña San José eta Ahalduntze eskolen ordezkariak. Martes Presentación: Estrategias y modelos de escuelas para el Izenburua / Título empoderamiento de las mujeres. Avance en el diseño de la Escuela Mintegia quot;Emakumeen para el empoderamiento de las mujeres de Vitoria-Gasteiz (2010). Ahalduntzerako Eskolakquot; Harremanetarako Ponentes: Begoña San José y representantes de Escuelas para el Seminario quot;Escuelas para el Contacto empoderamiento. empoderamiento de las mujeresquot; VITORIA - GASTEIZKO UDALA Santa María, 11 - Etxanobe Tokia / Lugar Etxea Montehermoso Kulturunea. 01001 VITORIA-GASTEIZ Fray Zacarías Martinez, 2. T 945 16 13 25/45 Vitoria-Gasteiz. rruizb@vitoria-gasteiz.org Ordutegia / Horario 16:00 - 21:00 Aurkezpena: Euskal emakumeen ahalduntzerako eta gizarte eta poli- VITORIA-GASTEIZ tikagintzako partaidetzarako prozesuak ahalbidetzeko, Emakundek 9 bultzatutako lan-ildo batzuei buruz hausnartzeko jardunaldia. Asteartea Emakundek egindako azken ikerketen emaitzak aurkeztuko dira. Martes Genero-ikuspegia erabilita partaidetza-prozesuak sustatzeko EAEko emakume-elkarteekin batera abian jarritako prestakuntza-ekintzen Izenburua / Título esperientzia praktikoari buruzko informazioa ere hedatuko da. “Emakumeen ahalduntzeari eta gizarte eta politikagintzako partaide- Harremanetarako Presentación: Jornada destinada a reflexionar sobre algunas de las tzari buruzko hausnarketak” Contacto líneas de trabajo impulsadas por Emakunde para facilitar los proce- “Reflexiones sobre el empoderamien- EMAKUNDE-I.V.M. sos de empoderamiento de las mujeres vascas. Se partirá de la pre- to y la participación sociopolítica de C/Manuel Iradier, nº 36 sentación de las conclusiones de las últimas investigaciones real- 01005 VITORIA-GASTEIZ las mujeres” izadas por Emakunde. Igualmente se difundirá información sobre la T 945 01 67 06 Tokia / Lugar emakunde.administracion3@ej experiencia práctica de formación-acción puesta en marcha junto -gv.es Villa Suso Jauregia. Martinez de Alava a las asociaciones de mujeres de la C.A.E. para fomentar procesos aretoa. participativos con enfoque de género. Matxete Plaza 1. Vitoria-Gasteiz. Ordutegia / Horario 9:00 - 14:00 13
 16. 16. 1. fasea/1ª fase: maiatzak 11-15 de mayo. Ikastaroa/Curso. EIBAR 2. fasea/2ª fase: maiatzak 15 de mayo -ekainak 10 de junio. 10 Praktika/Práctica. Asteazkena 3. fasea/3ª fase: ekainak 10 de junio. Mintegia/Seminario. Miércoles Aurkezpena: Irakaslegoari zuzendutako 60 ordutako ikastaroa (25 pertsona). Emakume eta gizonen arteko berdintasuna nazioarteko Izenburua / Título komunitate zientifikoan. Neska-mutilen arteko elkarreraginak. “Hezkidetza: Erronka berriak” Harremanetarako Hezkidetza proposamenak. Sexismoa eskolan. Berdintasunaren gara- “Coeducación: Nuevos retos” Contacto pena eta nesken ahalduntzean lagungarria den Unitate Didaktikoa. EUSKO JAURLARITZA. DEPAR- Tokia / Lugar Ikastaroaren inguruko hausnarketa komuna. Hizlariak: Rosa Valls, TAMENTO DE EDUCACIÓN, Juan A. Iturrioz, 5. Eibar. Elene Luque, Lidia Puigvert, Montse Sánchez. UNIVERSIDADES e INVESTIGACIÓN Ordutegia / Horario Presentación: Curso de 60h. dirigido al profesorado (25 personas). Tolosa, nº 6, 3 15:00 - 18:00 48003 BILBAO Igualdad entre mujeres y hombres en la comunidad científica inter- T 944 70 35 50 nacional. Interacciones entre niños/as, chicos/as. Propuestas hacia Ipuertas@berritzeguneak.net una educación más igualitaria. El sexismo en la práctica escolar. UD como herramienta de ayuda en el avance de la igualdad y empoderamiento de las niñas/chicas. Reflexión conjunta sobre el curso. Ponentes: Rosa Valls, Elene Luque, Lidia Puigvert, Montse Sánchez. Aurkezpena: Adin guztietako emakumeei zuzendutako tailerra. DURANGO Helburua: sexualitatea tabu, lotsa eta arrurik gabe bizitzen ikasi, sexu- 10 alitate ezberdinetako hauste sozialak eta gure gorputza jazarpen Asteazkena patriarkaletik askatzeari buruzko hausnarketak. Hizlariak: Inma Merino, Miércoles Miriam Herbón. Izenburua / Título Presentación: Taller dirigido a mujeres de todas las edades. Objetivo: “Ahalduntzen: Sexualitatea lehen aprender a vivir la sexualidad sin tabúes, culpas ni vergüenzas; pertsonan” reflexionar sobre transgresiones sociales de diversas sexualidades y “Empoderándonos: Sexualidad en sobre cómo liberar nuestro cuerpo de las opresiones patriarcales. primera persona” Harremanetarako Ponentes: Inma Merino, Miriam Herbón. Contacto Tokia / Lugar SORTZEN CONSULTORÍA Andragunea. Lehendakari Aguirre, 11- 4º Pinondo kalea 1. Durango. Despacho 4 48014 BILBAO Ordutegia / Horario T 944 05 73 79 18:00 - 21:00 inma_merino@yahoo.es 14
 17. 17. Aurkezpena: Web Soziala edo 2.0 web tresnen erabilera. Partehartze BILBAO soziopolitiko aktiborako modu berriak. Emakumeak partehartze 10 modu honekin sentsibilizatu, erabakiak hartzean haien paper aktiboa Asteazkena berea eginez. Emakumeen kolektiboetan aktibismo sozialaren espe- Miércoles rientzi errealak, sareak eta administrazioarekin harremanak. Politika alorrean dabiltzan emakumeen esperientziak. Herritar guztiei zuzen- Izenburua / Título Harremanetarako dutako ekitaldia. “politika 2.0+Emakumeak. Hiritartasun Contacto aktiboa eta Partehartze politikoa” POLITIKA 2.0. Presentación: Utilización de herramientas de la Web Social o 2.0 “politika 2.0+Mujeres. Ciudadanía http://politika20.wikispaces. para el desarrollo de nuevas formas de participación social y políti- activa y Participación política” com/Canales ca activas. Sensibilizar hacia esta participación a las mujeres, asu- Red Social-Internet Tokia / Lugar miendo su papel activo en la toma de decisiones. Experiencias rea- M 656 752 543 Lan Ekintza. smuriel@ncuentra.es les de activismo social en colectivos de mujeres, redes entre ellas y Uribitarte Pasealekua, 3. Bilbao. con la Administración. Experiencias de mujeres vinculadas al mundo de la política. Actividad dirigida a toda la ciudadanía. Ordutegia / Horario 17:30 - 19:30 Aurkezpena: Fundazioko programetan parte hartzen duten SANTURTZI BILBAO emakume etorkinen ahalduntze prozesuari buruzko erakusketa, irudi Galdetu 10, 11, 15, 16, eta testuekin. Programa hauetan, emakume etorkinek gaitasun ezberdinak eskuratu eta garatzen dituzte, jendartean partehartze Consultar 17, 18, 19 eta integraziorako lagungarriak. SANTURTZIKO UDALA Gizarte ekintza eta berdintasuna AYTO. DE SANTURTZI Izenburua / Título Acción social e igualdad Presentación: Exposición de paneles con el objetivo de visibilizar a “Bizkaiko emakume herritar berriak Harremanetarako través de textos e imágenes los procesos de empoderamiento de las lagunduz” Contacto mujeres inmigrantes participantes de los programas de esta “Acompañando a las nuevas ciu- SANTURTZIKO UDALA Gizarte Fundación. En estos programas, las mujeres inmigrantes adquieren y ekintza eta berdintasun arloa dadanas de Bizkaia” AYTO. DE SANTURTZI. Área de desarrollan diferentes capacidades que se convierten en recursos Tokia / Lugar acción social e igualdad. personales que facilitan su integración y participación en la -Lan Ekintza. FUNDACIÓN CENTRO DE sociedad. Uribitarte Pasealekua, 3. Bilbao. PROMOCIÓN DE LA MUJER DE BIZKAIA -Cofradía de Pescadores. Calle del Henao, nº 7, 7º. Dptos. 1-8-10 Puerto Pesquero S/N. Santurtzi. 48009 BILBAO Ordutegia / Horario T 944 23 64 94 olga.fernandez@fundacion Galdetu. cpmb.org Consultar. 15
 18. 18. Aurkezpena: Amei zuzendutako hitzaldiak. Amek mundu plural hone- VITORIA-GASTEIZ tan egiten duten lan hezitzailearen interpretazioa eta autoezagutza. 11 Rolak, paperak… emakume, ama eta emazte bezala. Hizlariak: ISEP Osteguna CLINIC. Jueves Presentación: Charlas dirigidas a madres, para el autoconocimiento Izenburua / Título Harremanetarako e interpretación de su labor educativa en un mundo plural. Papel “Mundu anitz batean hezi” Contacto como mujeres, madres, cónyuges. Ponentes: ISEP CLINIC. “Educar en un mundo plural” FAPACNE Federación Alavesa de Tokia / Lugar Padres y Madres de Alumnos Villa Suso Jauregia. Martinez de Alava de Centros Concertados aretoa. C/ Adriano VI, nº 20-5º Dpto. 8 Matxete Plaza 1. Vitoria-Gasteiz. 01008 VITORIA-GASTEIZ T 945 22 10 80 Ordutegia / Horario F 945 24 14 66 19:00 info@fapacne.com Aurkezpena: Ikerketa proposamena. Toki-administrazioan kargu poli- BILBAO tikoetan dauden emakumeen errealitatera gerturatu, botere egoera 11 ezberdinak sakondu eta martxan jar daitezkeen neurriak baloratu. Osteguna Hizlariak: Iratxe Mier, Zuriñe Romeo. Jueves Presentación: Propuesta de investigación. Profundizar en la visión Harremanetarako Izenburua / Título que tienen las mujeres que ostentan cargos de responsabilidad polí- Contacto “UDAL ERAKUNDEEN PAREKOTASUNA. tica local, profundizar en los diferentes ejercicios de poder y valorar Udaletan sartzeko erraztasun eta zailta- FUNDACIÓN CANÓNICA las posibles medidas a poner en marcha de cara a mejorar la situa- sunak. Alkatesa eta emakume zinegotzien AUTÓNOMA EDE ción. Ponentes: Iratxe Mier, Zuriñe Romeo. botere erabilera estilo ezberdinak” Simón Bolivar 8B “LA PARIDAD EN LAS CORPORACIONES 48010 BILBAO LOCALES. Facilidades y dificultades de T 944 00 99 99 acceso al gobierno local y estilos en el imier@fundacionede.org ejercicio de poder de las alcaldesas y concejalas vascas” Tokia / Lugar EDE Fundazioa. Simón Bolivar 8B. Bilbao. Ordutegia / Horario 12:00 - 14:00 16
 19. 19. Aurkezpena: Hitzaldi sorta: quot;Ahalduntzea eta berdintasunaquot;, BILBAO quot;Lengoaia emakumeen aurkako indarkeria eragin eta legitimatzeko 11 mekanismo gisaquot;. Arratsaldean: quot;Gizonen papera emakumeen ahal- Osteguna duntzeanquot;; quot;Berdintasuna eta segurtasun laboralaquot;, quot;Giza esku- Jueves bideakquot;. Hizlariak: Jose Angel Lozolla, Luis Bonino, Lucía Martínez MÓDULO PSICOSOCIAL Odriozola, Ritxar Bacete, Josetxu Ribiere, Dominique Saillard. Izenburua / Título DE DEUSTO-SAN IGNACIO Emanaldi musiko-kulturala (Kirmen Uribe edo Mikel Urdangarin, baiez- “Gizona Berdintasunaren erronkaren tatzeko). Harremanetarako aurrean” Contacto “Hombres ante el reto de la Presentación: Ponencias formativas: quot;Empoderamiento e igualdadquot;, MODULO PSICOSOCIAL DE Igualdad” quot;El lenguaje como mecanismo de producción y legitimación de la DEUSTO SAN IGNACIO. SERVI- Tokia / Lugar CIO DE ATENCIÓN A LA MUJER violencia contra las mujeresquot;. A la tarde: quot;Papel de los hombres en el Plaza Aoiz s/n Colegio Abogados de Bizkaia. empoderamiento de las mujeresquot;, quot;Igualdad y seguridad laboralquot;, 48011 BILBAO Rampas Uribitarte kalea, 3. Bilbao. quot;Derechos humanosquot;. Ponentes: Jose Angel Lozolla, Luis Bonino, Lucía T 94 475 94 72 (ext 1) Martínez Odriozola, Ritxar Bacete, Josetxu Ribiere, Dominique rafa-modulo@telefónica.net Ordutegia / Horario Saillard. Actuación músico-cultural (Kirmen Uribe o Mikel Urdangarin, 9:00 - 19:00 por confirmar). Aurkezpena: Euskadiko I. World kafean ateratako ondorio eta iritziak BILBAO ezagutu eta baloratu. Berdintasunaren inguruan berrikuntza bultzat- 11 zen eta oztopoak antzematen jarraitu. Emakumeen ahalduntzean Osteguna lan egiteko esparru berriak antzeman. Hitzaldi eta tailer interaktiboa. Jueves Hizlariak: Rosana Agudo, Adela Innerárity. Izenburua / Título Presentación: Reconocer y valorar las opiniones y visiones recogidas “Konferentzi/Tailerra: Joera berriak en el quot;I World Café de Euskadi-Innovar en el concepto de Igualdadquot;, Berdintasunaren kontzeptuaren ingu- dando poder a las vivencias de las mujeres. Seguir detectando Harremanetarako ruan” obstáculos en el camino para la igualdad. Detectar nuevos campos Contacto “Conferencia/Taller: Tendencias de actuación para impulsar el empoderamiento. Charla y taller inte- MIRRA- ASOCIACIÓN PARA EL emergentes en el Concepto de ractivo. Ponentes: Rosana Agudo, Adela Innerárity. LIDERAZGO DE LA MUJER Igualdad” Gordoniz 44, 4º 5B 48002 BILBAO Tokia / Lugar T 944 44 18 38 Juntas Generales. asoc_mirra@yahoo.es Hurtado Amézaga, 6. Bilbao. Ordutegia / Horario 18:30 - 21:30 17
 20. 20. Aurkezpena: Mahai-ingurua emakume zuzendari eta enpresari beze- DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN roekin. Helburua: lan-munduan emakumeek eta gizonek zuzentzeko 11 modu ezberdina duten ala ez eztabaidatu. Lan-zuzendaritzaren tes- Osteguna tuingurua, oztopo eta gaitasunei buruz hausnartu genero ikuspuntu- Jueves tik. Izenburua / Título Presentación: Mesa redonda con directivas y empresarias clientas. “Zuzendaritza gaitasunak Generoaren Objetivo: debatir sobre la existencia o no de formas de dirigir dife- ikuspegitik” rentes entre mujeres y hombres en el mundo laboral. Hablar del con- Harremanetarako “Habilidades directivas con perspec- texto, barreras y habilidades directivas desde una perspectiva de Contacto tiva de Género” género. CDE CONSULTORÍA Tokia / Lugar Parque empresarial Zuatzu. Parque empresarial de Zuatzu. Edificio Edificio Urgull 2ª, Oficina 9 20018 DONOSTIA Urgull 2º, ofic.9. T 943 22 39 39 Donostia-San Sebastián. murbieta@cde.es Ordutegia / Horario 11:00h Aurkezpena: Legeek emakume nekazarien autonomia ekonomiko ARKAUTE eta politikoan duten eragina, aurretiko eta beharrezko pausua 11 beraien ahalduntzean. Taldekako lana: suposatzen dituen aurrera- Osteguna penak aztertu, nekazaritza ulertzeko era berriak azaldu, eta produk- Jueves zio berrizaleen ekimenak erakutsi, beti ere emakume nekazarien ikus- puntu eta errealitatetik. Izenburua / Título “Nekazaritza ustiapenean banatutako titu- Presentación: Las leyes y su incidencia en la autonomía económica lartasuna Arabako nekazaritza erreali- y política de las mujeres agricultoras, paso previo y necesario para tatean: emakumeak eta lurraren jabetza” Harremanetarako su empoderamiento. Trabajo en grupos para analizar los avances “Titularidad compartida en las explota- Contacto ciones agrarias en la realidad rural que supone, exponer nuevas formas de entender el agro, y mostrar DIPUTACIÓN FORAL DE alavesa: las mujeres y la propiedad de la ÁLAVA. DIRECCIÓN DE iniciativas de producción novedosas, todo ello desde el punto de tierra” PROMOCIÓN SOCIAL vista y realidad de mujeres agricultoras. Postas 18, 3º, Oficina 2 Tokia / Lugar 01001 VITORIA-GASTEIZ Itsasmendikoi (Escuela Agraria). Areto T 94 5 18 18 18 Ext. 22-24 Nagusia. Arkaute. aperea@alava.net Ordutegia / Horario 9:00 - 13:45 18
 21. 21. Aurkezpena: Osasun laboralaren esparrutik ahalduntzea. Genero BILBAO ikuspegia osasun laboralean. Emakumeengan eragina duten arrisku 11 faktoreak, prebentzioa. Moobing-a eta jazarpen sexuala lanean. Osteguna quot;Nork bere boterearen garapenaquot;, estrategiak. Jueves Presentación: Empoderamiento desde el campo de la salud la- Izenburua / Título boral. Perspectiva de género en la salud laboral. Factores de riesgo “Emakumea eta lan osasuna” del ámbito laboral que más afectan a las mujeres, prevención. “Mujer y salud laboral” Harremanetarako Moobing y acoso sexual en el trabajo. Desarrollo del quot;poder propioquot;, Contacto estrategias. Tokia / Lugar MURGIBE S.L. Lan Ekintza. Lehendakari Aguirre, 11, 2º Uribitarte Pasealekua, 3. Bilbao. Dpto 8 48014 BILBAO Ordutegia / Horario T 944 76 51 66 18:30 - 20:30 j.valdes@murgibe.com Aurkezpena: Emakumeen presentzia erakundeetan: hauetan parte DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN hartzen duten emakumeen bizitzan eta gainontzeko emakumeen- 11 gan duen eragina eta ahalduntzearekin lotura. Partehartze eta pre- Osteguna sentzia horiek benetako ahalduntze al dira? Zenbateraino laguntzen Jueves diote emakumeen ahalduntzeari? Mahai ingurua alderdi politiko ezberdinetako ordezkariekin. Izenburua / Título “Emakumea Erakundeetan: Harremanetarako Presentación: Efectos de la presencia institucional de las mujeres en Bakarkako eta taldekako ahal- Contacto su propia vida y en las mujeres en general, y su relación con el duntzearen inguruan hausnarketa” PLAZANDREOK empoderamiento. ¿Es realmente esta presencia y participación “Mujeres en las Instituciones: Lizardi Bidea, 25 (Lizardi empoderamiento? ¿Hasta qué punto contribuyen a Reflexiones sobre el empoderamiento elKartegunea) Intxaurrondo nuestro empoderamiento colectivo? Mesa redonda con represen- Auzoa personal y colectivo ” tantes políticas de diferentes formaciones. 20015 DONOSTIA Tokia / Lugar T 943 29 21 40 plazandreok@gmail.com Kutxa Aretoa. Arrasate Kalea. Donostia-San Sebastian. Ordutegia / Horario 19:00 19
 22. 22. Aurkezpena: Emakumeak munduan duen irudia hobetzera zuzendu- DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN tako tailerra, emakumearen autonomia azpimarratuz. Gurutze gor- 11 riko langile eta bolondresei zuzendua. Helburu nagusia gizarteko Osteguna genero rol ezberdinak ikustea da. Partehartzaileen ipuin eta istori- Jueves oekin egingo da lan. Azaltzen diren rolak eta berdintasun eraginkor- rean oinarrituz rol hauen aldaketan nola lagundu dezakegun azter- Izenburua / Título tuko da. Harremanetarako “Generoari buruzko tailerra” Contacto “Taller de Género” Presentación: Taller destinado a favorecer la imagen de la mujer en CRUZ ROJA JUVENTUD Avenida Ategorrieta, 10 el mundo haciendo hincapié en la autonomía de las mujeres. Tokia / Lugar 20013 DONOSTIA Destinado a personal laboral y voluntariado de Cruz Roja. El objetivo Gurutze Gorriko Egoitza. T 943 222 222 general es la visualización de los diferentes roles de género exis- Ategorrieta hiribidea, 10. RUACAL@CRUZROJA.ES tentes en la sociedad. Se trabajará con cuentos e historias de Donostia-San Sebastian. creación propia de las personas participantes y se analizarán los Ordutegia / Horario diferentes roles que aparecen y de qué manera podemos contribuir 17:00 - 21:00 a su modificación en áreas de una igualdad efectiva y eficaz. Aurkezpena: quot;Emakumeen parte hartzea Bizkaiko kirol federatuanquot; BILBAO proiektuaren aurkezpena. Kirol federatuan berdintasunaren inguruan 11 egindako ekintza positiboen aurkezpena: saskibaloia eta negu kiro- Osteguna lak. ASFEDEBIren IGURES (berdintasun arduratsua) ereduaren Jueves aurkezpena. Hizlariak: Nicolás Herrera, German Monge, Alberto Serrano, Joseba Sasia. Izenburua / Título “Erantzukizun soziala eta emakume Harremanetarako Presentación: Presentación del proyecto: quot;La participación de las eta gizonen berdintasuna Bizkaiko Contacto mujeres en el deporte federado de Bizkaiaquot;. Presentación de buenas kirol federatuan” ASFEDEBI - ASOCIACIÓN de prácticas en torno a la igualdad en el deporte federado: balonces- “Responsabilidad social e igualdad las FEDERACIONES DEPORTI- to y deportes de invierno. Presentación del modelo IGURES (igual- de mujeres y de hombres, en el VAS de BIZKAIA dad responsable) de ASFEDEBI. Ponentes: Nicolás Herrera, German Casa del Deporte deporte federado de Bizkaia” C/José Mª Escuza 16 Monge, Alberto Serrano, Joseba Sasia. 48013 BILBAO Tokia / Lugar T 944 41 09 04 Kirol Etxea. joseba@asfedebi.com José María Escuza 16. Bilbao . Ordutegia / Horario 18:30 20
 23. 23. Aurkezpena: Hausnarketa proposamenak bakarkako, taldekako edo SESTAO gizarte ahalduntzea garatzeko. Ahalduntze prozesua eta baldintzak 11 aztertu eta prozesu hau era etengabe eta erlazional batean Osteguna garatzeko espazioak sortu. Jueves Hizlaria: Marcela Lagarde. Izenburua / Título Presentación: Propuestas de reflexión para desarrollar el “Lidergoa eta ahalduntzea: empoderamiento personal, colectivo y social. Harremanetarako Emakumeen eskubideak unibertsal Analizar el proceso y las condiciones de empoderamiento y generar Contacto bihurtu” espacios de contacto para desarrollar este proceso de manera con- B03 BERRITZEGUNE-SESTAO y “Liderazgo y empoderamiento: AYUNTAMIENTO DE SESTAO tinua y relacional. Universalizar los derechos de las Antonio trueba s/n Ponente: Marcela Lagarde. mujeres” 48910 SESTAO T 944 72 21 33 Tokia / Lugar b03normalkuntza@berritzegu Sestaoko Musika Eskola. neak.net Ordutegia / Horario 10:00 - 14:00 Aurkezpena: Abadiñon Emakumeen Jabekuntzarako Eskola bat ABADIÑO eraikitzeko oinarriak finkatzeko asmoarekin Neus Albertos-ek 12 Jabekuntzaren marko teorikoaren azalpen bat emango du. Ostirala Emakume elkarte, politikari eta interesatuta dagoen herritarrei zuzen- Viernes dua dago. Izenburua / Título Presentación: Con el objetivo de ir creando las bases para una “Zer da jabekuntza?” Escuela para el Empoderamiento de las mujeres de Abadiño, Neus “¿Qué es el empoderamiento?” Albertos expondrá el marco teórico en el que se asienta el Harremanetarako Empoderamiento de las mujeres. Dirigido a asociaciones de mujeres, Contacto Tokia / Lugar personal político y ciudadanía interesada. ABADIÑOKO UDALA Errota Kultur Etxea. San Trokaz plaza 1 Laubideta 22. Matiena-Abadiño. 48220 ABADIÑO T 944 66 94 20 Ordutegia / Horario berdintasuna@abadiano.org 17:00 21
 24. 24. Ekainak 5 de Junio: 1. solasaldia / 1ª charla. GETXO Ekainak 12 de Junio: 2. solasaldia / 2ª charla. 12 Ostirala Aurkezpena: 1. Solasaldia: quot;Ahalduntze pertsonalaquot;: ahalduntze Viernes prozesua, ahalduntze pertsonala eta ekonomikoa. 2. Solasaldia: quot;Ideia komuntasuna eta erabakiak hartzea bikote barruan. Izenburua / Título Elkarrizketa, ezinbesteko tresna komunikazioanquot;: familia, proiektu eta “Ahalduntzea, sentsibilizazioa eta abarrei buruzko ideiak, bikotekidearen iritzia errespetatu, rol aldake- pentsaera aldaketa” Harremanetarako ta eta honi aurre egiteko tresnak. “Empoderamiento, sensibilización y Contacto cambio de mentalidad” ASOCIACIÓN CULTURAL RODA Presentación: 1ª charla: quot;Empoderamiento personalquot;: proceso de Areetako Etorbidea 10 bajo Tokia / Lugar empoderarse, empoderamiento personal y económico. 2ª charla: dcha Roda elkarteko egoitza. quot;Comunidad de ideas y toma de decisiones dentro de la pareja. 48930 GETXO Areetako Etorbidea 10, bajo dcha. Diálogo, elemento indispensable en la comunicaciónquot;: ideas sobre T 944 63 18 96 Getxo. Asociacion_roda@telefonica.n la familia, proyectos…, respeto a la opinión del otro, cambio de et roles y herramientas para afrontarlo. Ordutegia / Horario 19:30 Aurkezpena: Hitzaldia: quot;Egungo emakumeok egindako ekarpenakquot;. BILBAO Erizaintzaren rolaren inguruko eztabaida, genero ikuspegitik. Jarreren 15 aldaketa. Liderrak izateko gaitasuna. Tailer praktikoak: erizaintzaren Asteartea irudiaren inguruko ebaluaketa bateratua, ohiko testuen berrikuspena Martes genero ikuspegitik. Izenburua / Título Presentación: Ponencia: quot;Las mujeres de hoy aportamosquot;. Debate en “Ekintza positiboak erizain kolekti- torno al rol de la Enfermería desde una perspectiva de género. boan genero parekotasuna lortzeko. Harremanetarako Cambio de actitudes. Capacidad de liderazgo. Talleres prácticos: 2. edizioa” Contacto evaluación consensuada de la imagen de la enfermería, revisión de “Acciones afirmativas para la SATSE SINDIKATUA textos habituales desde una perspectiva de género. Madariaga kalea, 81 equidad de género en el colectivo Atzekaldea, 1.pisua enfermero. 2ª edición” 48014 BILBAO T 944 74 54 78 Tokia / Lugar maguerrea@euskalnet.net Lan Ekintza. Uribitarte Pasealekua, 3. Bilbao. Ordutegia / Horario 15:30 - 20:00 22

×