Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

závěrečný úkol KPI

180 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

závěrečný úkol KPI

  1. 1. Dubrovnická republikaJelikož studuji kroatistiku tak jsem si vybrala téma z tohoto oboru. Nedávno jsem se v historiiChorvatska setkala s Dubrovnickou republiku, která by mohla i dnes být vzorem pro jinéz dobových i současných republik. A to nejen svou skvělou diplomacií kterou využívalik lepšímu postavení mezi ostatními mocnostmi, tak svými kupeckými a obchodnímizkušenostmi které získala za dob Benátské nadvlády. Rozhodovala jsem se právě mezi jižzmíněnou Dubrovnickou republikou a městem Vukovar bombardovaným za války vChorvatsku. Mé rozhodování nebylo lehké ale nakonec jsem se rozhodla že budu psát raději opozitivním příkladu z chorvatských dějin, než o negativním.Dubrovník byl založen nedaleko dávného římského města Epidaura. Podle poslednícharcheologických zjištění a rekonstrukce starořeckých námořních cest s denními etapami45 až 50 námořních mil (Dr. Antun Ničetić) byl Dubrovník zastávkou mezi Budvoua Korčulou (vzdálenost 95 námořních mil) a byl tedy původně řeckou námořnickou osadou.Pod Stradunem, v místech, kde měla být zasypaná úžina, se našly přirozené pískové vrstvynikoli lidmi nasypané. Měl specifické postavení v historických pramenech poprvé byl zmíněnv 8. staletí pod názvem Ragusa.Jeho nespornou výhodou byla jeho poloha, byl uprostřed dvou kmenových zřízení a jejichknížatům odváděl tribut. Kmeny tak získali finance navíc a Dubrovník mohl rozvíjet svoupolitiku a obchod a zároveň byl těmito kmeny chráněn před nepřáteli. O několik let později seBenátčané snažili zmocnit tohoto města což dalo vzniknout legendě o Svatém Vlachu který seve snu zjevil jednomu místnímu faráři s tím že odhalil záměr Benátek o ovládnutí DubrovnikuVe skutečnosti se stal Dubrovník sporným bodem mezi Benátskou republikou a Byzancí kteřísi chtěli podmanit jadranské pobřeží. Po této válce se Dubrovnik dostal pod Benátskousvrchovanost. Toto se však nelíbilo samotným Dubrovčanům, kteří se neustále různýmizpůsoby snažili o jeho osvobození od Benátské republiky. Samotní Dubrovčané potombojovali na straně Byzance a ve 12. století se dá hovořit o městské republice Dubrovník.V čele města byla městská knížata jenž formálně podléhaly Byzanci. Dubrovčané vždyvynikali svými diplomatickými schopnostmi a tak i když okolní země byly přímo podnadvládou Byzance nebo jiných mocností, tak jim zůstala určitá autonomie kterou si vždydokázali vyjednat u panovníka. Mohla například uzavírat dohody mezi jinými městy aobchodovat s nimi. Původně spadal pod Byzanskou svrchovanost a do roku 1205 připadlBenátčanů. Ve 13. století se i do něj dostává slovanský ráz a s tím se začíná objevovat isamotný název Dubrovník později Dubrovnická městská republika. Díky výhodné poloze bylvýznamným centrem obchodu mezi Itálií a zbytkem Balkánu. Měl také privilegium uzavíratobchodní smlouvy s okolními státy které jí zaručili volný obchod mezi těmito zeměmi. Ve 14.st.dokonce získala povolení od Papeže obchodovat s Egyptem. Od 15. st. Platilo městoOsmanům Tribut a tím zamezilo zabrání tohoto města Turky. Dubrovčané provozovali inámořní obchodní dopravu po Jadranu. V roce 1358 východní pobřeží ovládl Ludvík Velikýjemuž byly také nuceni platit tribut. Samotní Dubrovčané dokonce po určitou dobu uznávali iUherskou svrchovanost, ale toto období nemělo dlouhého trvání po kterém se znovuDubrovnická republika vrací pod svrchovanost Sultána. Tento krok také dosti napomohlk zachování samosprávy a jejímu rozvoji. Dubrovnická republika byla také jednou z málarepublik která vlastnila i svoje vlastní konzuláty. Vůbec prvním konzulát byl zřízen na Sicílii.V roce 1400 Dubrovničané tvrdí že jsou zástupci Dubrovnické republiky a Dubrovník se stávásvobodnou republikou od Pelješace až po Botu kotorskou. Ve městě vládla městskásamospráva která trvala až do roku 1808. V čele stála velká rada složená z bohatých patricijů
  2. 2. kteří se stávali šlechtou velká rada jmenovala malou radu a z řad té malé rady byl pravidelněvolen kníže Dubrovnické republiky (tzv. Kneze). Ten vykonával svůj úřad po dobu jednohoměsíce potom byl nahrazen jiným šlechticem aby nedocházelo ke korupci a k ovlivňováníjeho rozhodování a možná také proto aby se všichni spravedlivě u této funkce vystřídali.Během toho měsíce nesměl opustit území paláce ve kterém tuto funkci zastával aby nebylovlivňován zvenčí. Republika zažívala vrchol své moci a prosperity v 15. a 16.století, ve spolupráci s Anconou trasa Dubrovník, Ancona, (Florencie) a Flandrya trasa Benátky,Rakousko a Německo. V 16. století byly součástí mohutnédubrovnické flotily i 180 velkých lodí. Město bylo opevněno hradbou v délce 1940 m kolemcelého obvodu. Do města vedly dvě brány z obou stran původní úžiny (Pile a Ploče). Stala setak z ní velice úspěšná republika jenž dokázala konkurovat o dost známější Benátskérepublice jinak známé pod názvem republika Svatého Marka. K jejímu zániku došlo 31. ledna 1808, kdy ji zrušil francouzský maršál Auguste Marmont,velící francouzským jednotkám, které území republiky okupovaly od roku 1806. Změny vregionu, které vyvolávala napoleonovská Francie, zprvu republiku značně vyčerpávaly(Dubrovnik byl například nucen poskytovat finanční částky Francii). V lednu 1808 bylaokupační Francií republika formálně rozpuštěna a po porážce Francie se stal Dubrovníksoučást Dalmátského Království, habsburskou korunní zemí. Roku 1815 byl Dubrovnikanektován Rakouskem jako součást rakouské Dalmácie. Patricijské aristokratické rody sebuďto odstěhovaly či byly začleněny mezi rakouskou nižší šlechtu s titulem hrabat. Tento stavtrval až do roku 1918, kdy se stal součástí nově vzniklého Království Srbů, Chorvatůa Slovinců (od roku 1929 nazvaného Jugoslávie). Na počátku 2. světové války se město stalosoučástí samostatného Chorvatska. Od dubna 1941 až do září 1943 bylo městookupováno italskými a později německými vojsky. Osvobozeno bylov roce 1944 jugoslávskými partyzánskými jednotkami. V roce 1991, po vyhlášení chorvatskésamostatnosti, bylo město ostřelováno těžkými děly Jugoslávské lidové armády (defacto Srbsko-černohorské) z okolních pohoří, přičemž utrpělo mnoho škod. V dnešní době je to jedno z nejhezčích měst v celém Chorvatsku. Dubrovník je ve svépodstatě středověké město, které ale výrazně proměnila barokní přestavba, jenž následovalapo zničujícím zemětřesení v roce 1667. Od této doby historický střed města vypadá jako by sezde zastavil čas. Vznešené kostely a honosné městské budovy se zde mísí z kamennými domys tolik typickými zelenými okenicemi které zde více než kde v Chorvatsku chrání místní předostrým sluncem. Nachází se zde také mnoho památek jako například starověký františkánskýklášter, kostel svatého Spasitele, Rollandův sloup, kostel svatého Blažeje, Dominikánskýklášter, pevnost svatého Jana a jiné. Je proto ideálním místem k poznávání chorvatské,přesněji dalmatské historie.Klíčová slova: Dubrovník, historie, republikaAnotace : Článek se zabývá vznikem slavné historické městské republiky Dubrovník pozdějisamotného Dubrovniku.V článku jsou uvedena data významných událostí, které se vznikemDubrovnické republiky mají určitou spojitost. Najdete zde také popis chování místníchobyvatel za různých období nadvlády mocenských států. Popis jeho státní politiky avyzdvihnutí jeho předností oproti jiným městským republikám. A v poslední řadě je zdezmíněno několik památek které stojí za návštěvu těm co rádi objevují dávnou historiiDalmácie.Odborné zdroje k textu: Dějiny Chorvatska, nakladatelství lidových novin, Jan Rychlík aMilan Perenčević – podle mě je tento zdroj důvěryhodný protože tahle kniha se používá jako
  3. 3. jeden z výukových materiálů, je s části napsán chorvatem, je to podrobná kniha ochorvatských dějinách která jako jediná je v českém jazyceTuristický průvodce Rough Guides, nakladatelství Jota – tento průvodce je hodnocený jakonejlepší průvodce zemí který existuje, navíc podle mého názoru jsou zde napsána fakta kterájsou historicky podložena a i já sama bych jej doporučila ostatním kdo se chystají oChorvatsku něco dověděthttp://cs.wikipedia.org/wiki/Republika_Dubrovn%C3%ADkhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Dubrova%C4%8Dka_Republika - a samozřejmě Wikipedia tolik známý portál který obsahuje odpovědi snad na každou otázku, je stručný, výstižný a přehledný i pro ty co se zrovna tímto státem tolik nezabývají, - je to asi nejrychlejší možnost hledání informací a to nejen o tomto městě ale také o čemkoliv. Navíc jsou zde napsané reference uživatelů a případné nedostatky se sem mohou kdykoliv a kýmkoliv doplnit.Myslím si že každý s těchto materiálů je kvalitní a relevantní k získávání informací o danémtématu.

×