BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU                                              stra...
BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU                                             strana...
BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU                                            strana 3...
BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU                                              stra...
BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU                                              str...
BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU                                           strana 6D...
BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU                                           strana 7 D...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Siro bezpecnostni-list-21.1.gr1

166 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Siro bezpecnostni-list-21.1.gr1

 1. 1. BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU strana 1Datum vyhotovení v R: 10.9.2000Datum revize v R: 1.10.2009Datum posledního p epracování zahrani ního listu (u dovážených p ípravk ): 28.4.2006Název výrobku: Email epoxidový, lesklý, sk.1 21.1.GR1 ODPOVÍDÁ NA ÍZENÍ (ES) . 1907/2006 (REACH), p íloha II. R1. IDENTIFIKACE LÁTKY / P ÍPRAVKU A SPOLE NOSTI / PODNIKUIdentifikace p ípravkuItalský název p ípravku: EPOLUX, Smalto epossidico lucido íslo výrobku: 21.1.GR1 eský název: Email epoxidový, lesklý, sk.1Doporu ený ú el použití: pr myslové lakováníIdentifikace dovozce v RJméno/obchodní jméno: KORAL ITALY spol. s. r. o.Sídlo (místo podnikání) dovozce: Ostrovec 1861, 666 01 Tišnov.Identifika ní íslo: DI : CZ 634 807 51Telefon: 00420 549 410 517Fax: 00420 549 418 111Nouzové telefonní íslo dovozce: Neuvedeno.Identifikace zahrani ního výrobce:Jméno/obchodní jméno: SIRO SrlSídlo (místo podnikání) zahrani ního výrobce: Via Meucci, 5 Z.I. Selve, 35033 TEOLO (PD), ItalyTelefon: 0039 049 9901122Informace podává v Itálii: Centro Antiveleni dellOspedale NIGUARDA di MilanoNouzové telefonní íslo: Tel.: 0039 02 66101029 0039 02 64442523Informace v p ípad nehody podává v RNouzové telefonní íslo pro celou R: Nep etržit +420 224 919 293 +420 224 915 402 +420 224 914 575Adresa: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 22. IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI Výrobek je kapalina, která m že vzplanout, p ijde-li p i mén než 21° do styku s otev eným ohn m i jiskrou. C P i akutním kontaktu je látka škodlivá a p i vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou je látka zdraví nebezpe ná. P i vniknutí do o í zp sobuje látka podstatné podrážd ní, které m že trvat déle než 24 hodin.3. INFORMACE O SLOŽENÍ P ÍPRAVKUChemická charakteristika p ípravku:Komponenty p ípravku (nejde o nebezpe né látky podle výrobce) ve sm si rozpoušt del (butylacetát a ropné rozpoušt dlo, které podlepísemného potvrzení fy SIRO ze dne 12. dubna 2000 obsahuje mén než 0,1 % benzenu). !"#$$ % & & & CAS Koncentrace Výstražný symbol nebezpe nosti a ísla R-v t istéChemický název EINECS [%] látky: Indexové . ES 64742-95-6 XnSOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ), 265-199-0 0,01 – 2,50 R 37LEHKÁ AROMATICKÁ R 65 649-356-00-4
 2. 2. BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU strana 2Datum vyhotovení v R: 10.9.2000Datum revize v R: 1.10.2009Datum posledního p epracování zahrani ního listu (u dovážených p ípravk ): 28.4.2006Název výrobku: Email epoxidový, lesklý, sk.1 21.1.GR1 ODPOVÍDÁ NA ÍZENÍ (ES) . 1907/2006 (REACH), p íloha II. R 108-67-8 XiMESITYLEN 203-604-4 0,01 – 2,50 R 37 R 51-53 601-025-00-5 108-94-1 203-631-1 XnCYKLOHEXANON 0,01 – 2,50 R20 606-010-00-7 108-65-62-METHOXY-1-METHYLETHYL- Xi 203-603-9 0,01 – 2,50ACETÁT R 36 607-195-00-7 1330-20-7 XnXYLEN (SM S IZOMER ) 215-535-7 2,51 – 10,00 R 20/21 R 38 601-022-00-9 100-41-4 XnETHYLBENZEN 202-849-4 0,01 – 2,50 R 20 601-023-00-4Poznámky - plné zn ní uvedených R-v t najdete v kapitole 15.4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOCVšeobecné pokyny:Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybností uv domte léka e a poskytn te mu informace z tohoto bezpe nostního listu.P i nadýchání:Vyve te postiženého ze zamo eného prostoru a zajist te t lesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Event. vyhledejte léka skoupomoc. Vyv trejte místnosti.P i styku s k ží:Odložte kontaminovaný od v. Zasažené ásti k že umyjte teplou vodou a mýdlem a opláchn te velkým množstvím vody.P i zasažení o í:P i otev ených ví kách nejmén 10 minut vyplachujte istou tekoucí vodou a vyhledejte léka skou pomoc. Poté p ekryjte o i sterilnígázou nebo istým suchým kapesníkem. Zajist te léka ské vyšet ení.P i požití:Postiženého umíst te v klidu. Za žádných okolností se nepokoušejte vyvolat zvracení. Neprodlen vyhledejte léka skou pomoc a ukažteobal p ípravku nebo etiketu. Lze podat petrolátum, nikdy ne mléko nebo tuky jakéhokoliv druhu.Další údaje:Okamžité, zpožd né i dlouhodobé p íznaky a ú inky vyvolané expozicí, doporu ení pro léka skou první pomoc a event. lé bu:Možná aspira ní bronchopneumonie po vdechnutí kapaliny (nikoliv par, kdy je vznik tohoto stavu vylou en) ohrožuje život. Lé ba jesymptomatická.Údaj o nutnosti umíst ní i použití speciálních prost edk pro první pomoc v . lék a p ístroj (týká se jen n kterých látek):Speciální prost edky nejsou nutné.5. OPAT ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRUVhodná hasiva:V p ípad požáru haste práškovými halonovými p ístroji, oxidem uhli itým (CO2) a p nou.Nevhodná hasiva (zejména ta, která nesm jí být použita z bezpe nostních d vod ) - Neuvedena.Zvláštní nebezpe í (upozorn ní na specifická nebezpe í p i požáru a hašení):P i požáru vzniká kou , m že docházet k vzniku oxidu uhelnatého (CO) a uhli itého (CO2). Nevdechujte zplodiny ho ení.Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e:P i požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izola ní p ístroj), pop . celot lovou ochranu.Další údaje:Uzav ené nádoby s p ípravkem v blízkosti požáru chla te vodou.
 3. 3. BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU strana 3Datum vyhotovení v R: 10.9.2000Datum revize v R: 1.10.2009Datum posledního p epracování zahrani ního listu (u dovážených p ípravk ): 28.4.2006Název výrobku: Email epoxidový, lesklý, sk.1 21.1.GR1 ODPOVÍDÁ NA ÍZENÍ (ES) . 1907/2006 (REACH), p íloha II. R6. OPAT ENÍ V P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKUBezpe nostní opat ení na ochranu osob:Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prost edky , zejména k ochran pokožky. Odstra te všechny zdroje zapálení. Neku te.Bezpe nostní opat ení na ochranu životního prost edí:Zabra te proniknutí do povrchových vodote í i spodních vod. Zaba te proniknutí do p dy.Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní:Pokryjte vhodným absorbujícím materiálem (písek, infusoriová hlinka, Vapex, universální absorp ní materiály) a shromážd te v dob euzav ených nádobách. Snažte se výrobek nashromáždit tak, aby jej bylo možné ješt použít. Sebraný materiál zneškod ujte v souladus místn platnými p edpisy.Další údaje:Zbytky p ípravku odstra te velkým množstvím vody. P i úniku velkých množství p ípravku informujte hasi e pop . jiný místnkompetentní orgán.7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍPokyny pro zacházení:Opat ení pro bezpe né nakládání s p ípravkem:P i obvyklém používání p ípravku (v souladu s návodem) nejsou žádná specifická opat ení nutná.Další zvláštní požadavky v . zakázaných nebo doporu ených postup p i nakládání s p ípravkem:Nevdechujte páry, zabra te kontaktu s pokožkou, nejezte a nepijte.Ochrana p ed požárem nebo výbuchem:P i práci neku te a odstra te všechny zdroje zapálení.Pokyny pro skladování:Podmínky pro bezpe né skladování:Skladujte v originálním a dob e uzav eném balení v suchu a v chladnu v dob e v traných místnostech. Zabra te ozá ení p ímýmslune ním sv tlem.Nejvyšší p ístupné množství p ípravku pro dané skladovací podmínky: odpadáDalší zvláštní požadavky v . typu materiálu pro obal: odpadáOchrana p ed požárem nebo výbuchem:P i práci ve skladu neku te a odstra te všechny zdroje zapálení.Podmínky pro bezpe né spole né skladování:Neskladujte spole n s potravinami, nápoji a krmivy.Zabra te vstupu na pracovišt nepovoleným osobám.Udržujte mimo dosah oxida ních inidel, silných alkálií a kyselin.Uchovávejte mimo dosah d tí.8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKYTechnická opat ení (p ípadn jiná opat ení na omezení expozice):P i práci používejte vhodné osobní ochranné pracovní prost edky. Zajist te ú inné v trání.Kontrolní parametry:Expozi ní limity 3 3 íslo CAS Chemický název Koncentrace [%] TLW – TWA [mg/m ] PEL / NPK-P [mg/m ] SOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ), LEHKÁ64742-95-6 0,01 – 2,50 254 200 / 1000 AROMATICKÁ123-86-4 BUTYL-ACETÁT 2,51 – 10,00 711 950 / 1200107-98-2 1-METHOXYPROPAN-2-OL 2,51 – 10,00 369 270 / 550108-65-6 2-METHOXY-1-METHYLETHYL-ACETÁT 0,01 – 2,50 369 270 / 5501330-20-7 XYLEN (SM S IZOMER ) 2,51 – 10,00 434 200 / 400100-41-4 ETHYLBENZEN 0,01 – 2,50 434 200 / 500Poznámky: PEL – nejvyšší p ípustný expozi ní limit. NPK-P – nejvyšší p ípustná koncentrace v ovzduší pracoviš . TLW –TWA – prahová hodnota limitu- asov vážený pr m r.Doporu ená/é metoda/y m ení látek v pracovním ovzduší: Plynová chromatografie.Doporu ené postupy monitorování expozice osob: Nejsou k dispozici.Omezování expozice pracovník :Na ízení vlády . 495/2001 Sb. zavádí Sm rnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pom cky musí býtv souladu s tímto na ízením.Ochrana dýchacích cest: Používejte pat i né ochranné pom cky.Ochrana o í: P i b žném použití není nutná.Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice.
 4. 4. BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU strana 4Datum vyhotovení v R: 10.9.2000Datum revize v R: 1.10.2009Datum posledního p epracování zahrani ního listu (u dovážených p ípravk ): 28.4.2006Název výrobku: Email epoxidový, lesklý, sk.1 21.1.GR1 ODPOVÍDÁ NA ÍZENÍ (ES) . 1907/2006 (REACH), p íloha II. ROchrana k že (tj. ochrana celého t la): Používejte ochranný od v, který poskytuje úplnou ochranu pokožky.Další údaje:Dbejte obvyklých opat ení na ochranu zdraví p i práci s chemickými látkami. Tj. zejména p i práci nejezte, nepijte a neku te a zabra testyku s o ima. Zašpin né a pot ísn né ásti od vu svlékn te. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pop . pokožku ošet etevhodnými repara ními prost edky.9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTIObecné informace:Skupenství (p i 20 °C): viskózní kapalinaBarva: r znáZápach (v n ): pro prost edek typická v nInformace d ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí:Hodnota pH (20 ° 1 % roztok: C) nestanovenaBod (teplota) tání (° C): nestanovenBod (rozmezí teplot) varu (° C): nestanovenBod vzplanutí (° C): 25Ho lavost: - Bod ho ení (° C): nestanovenSamozápalnost: neuvedenaMeze výbušnosti: horní mez (% obj.): nestanovena dolní mez (% obj.): 0,6 p i 20°cOxida ní vlastnosti: nestanovenyTenze par (p i 20° C): nestanovenaRelativní hustota (p i 20° C): nestanovenaRozpustnost (p i 20° C): - ve vod : nerozpustný - tucích v etn specifikace oleje použitého jako rozpoušt dlo: nestanovenaRozd lovací koeficient n-oktanol/voda: nestanovenDalší údaje: - Hustota par: nestanovena - Viskozita: ± 5,0 (± 1“) Ford 8 p i 25°CRychlost odpa ování: nestanovenaDalší informace: - Maximální experimentální bezpe ná spára (MESG): nestanovena - Index lomu: nestanoven10. STÁLOST A REAKTIVITAPodmínky, za nichž je p ípravek stabilní:Za normálního zp sobu použití je p ípravek stabilní, k rozkladu nedochází.Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat nebo které mohou zp sobit nebezpe nou reakci:Odpadá.Látky a materiály, s nimiž p ípravek nesmí p ijít do styku:Vyhn te se kontaktu s ho lavinami. Výrobek by mohl vzplanout.Nebezpe né produkty rozkladu:(Uvedou se nebezpe né látky, které vznikají p i rozkladných nebo jiných reakcích výrobku nap . polymerace, a jsou nebezpe né prozdraví lov ka).Za normálního zp sobu použití nevznikají.Pot eba stabilizátoru v p ípravku: odpadáMožnosti nebezpe né exotermní reakce: odpadáVýznam zm ny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpe nost p ípravku: odpadáNebezpe né rozkladné produkty p i styku p ípravku s vodou: nejsou známyMožnosti rozkladu p ípravku na nestabilní produkty: odpadáNebezpe í polymerace: nebezpe ná polymerace neprobíháDalší údaje:Odpadá.
 5. 5. BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU strana 5Datum vyhotovení v R: 10.9.2000Datum revize v R: 1.10.2009Datum posledního p epracování zahrani ního listu (u dovážených p ípravk ): 28.4.2006Název výrobku: Email epoxidový, lesklý, sk.1 21.1.GR1 ODPOVÍDÁ NA ÍZENÍ (ES) . 1907/2006 (REACH), p íloha II. R11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACEAkutní toxicita p ípravku:P i posuzování toxikologických ú ink manipulace s výrobkem je t eba brát v potaz koncentraci každé jednotlivé složky produktu.Akutní toxicita komponent p ípravku:Chemický název Výsledek Dávka Testovací živo ichové LD50 oráln 4300 mg/kg PotkanXYLEN LD50 dermáln >1700 mg/kg Králík LDO oráln 50mg/kg lov kXylen: ú inky akutní expozice,p íznaky intenzivní expozice: Dermatitida, ekzém, podrážd ní o í a dýchacích cest. Inhalace výpar m že zp sobit závrat , bolesti hlavy, nevolnost, potíže s koordinací, podrážd nost, narkotické stavy, anémii a parestézii rukou a chodidel.Subchronická - chronická toxicita: Pro p ípravek nestanovena. Komponenty p ípravku nezp sobují chronickou otravu.Dráždivost p ípravku:pro k ži: Odmaš uje a dráždí.pro o i: Dráždí.Senzibilizace: Pro p ípravek nestanovena.Karcinogenita: Pro p ípravek nestanovena. Komponenty p ípravku nejsou karcinogenem. P ípravek neobsahuje benzen.Mutagenita: Pro p ípravek nestanovena. Komponenty p ípravku nejsou klasifikovány jako mutagenní.Toxicita pro reprodukci: Pro p ípravek nestanovena. Komponenty p ípravku nejsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci.Zkušenosti u lov ka, informace o r zných zp sobech expozice p ípravku nebo látkám v n m obsaženým:P i používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nep íznivé ú inky na lov ka.Narkotické ú inky:Rozpoušt dla obsažená v p ípravku mají narkotický ú inek, který se projevuje v závislosti na koncentraci a dob p sobení.Provedení zkoušek na zví atech:P ípravek nebyl na zví atech zkoušen. Je hodnocen podle bodu vzplanutí s p ihlédnutím ke konven ní výpo tové metod (podle p ílohy . 3 k na ízení vlády . 25/1999 Sb.)Další údaje: Odpadá12. EKOLOGICKÉ INFORMACEEkotoxicita p ípravkuPro p ípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici. Používejte bezpe né pracovní postupy, abyste zamezili úniku výrobkudo vn jšího prost edí.Akutní toxicita p ípravku pro vodní organismy:P ípravek je slab nebezpe ný pro vodu. -1 LC50 96 hod., ryby (mg.l ) Nestanovena. -1 EC50 48 hod., dafnie (mg.l ) Nestanovena. -1 IC50 72 hod., asy (mg.l ) Nestanovena.Akutní toxicita komponent p ípravku pro vodní organismy: -1 LC50 96 hod., ryby (mg.l ) Údaje nejsou k dispozici. -1 EC5048 hod., dafnie (mg.l ) Údaje nejsou k dispozici. -1 IC50 72 hod., asy (mg.l ) Údaje nejsou k dispozici.Rozložitelnost: Nestanovena.Toxicita pro ostatní prost edí: Nestanovena.Další údaje: CHSK: Nestanovena. BSK5: Nestanovena.Další údaje:P ípravek nesmí (nekontrolovan ) vniknout do povrchových a spodních vod, ani do kanalizace.Rovn ž nesmí zne istit p du.13. POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍZp soby zneškod ování p ípravkuPostupuje se podle zákona o odpadech a podle provád cích p edpis o zneškod ování odpad .
 6. 6. BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU strana 6Datum vyhotovení v R: 10.9.2000Datum revize v R: 1.10.2009Datum posledního p epracování zahrani ního listu (u dovážených p ípravk ): 28.4.2006Název výrobku: Email epoxidový, lesklý, sk.1 21.1.GR1 ODPOVÍDÁ NA ÍZENÍ (ES) . 1907/2006 (REACH), p íloha II. RZneškod uje se jako zvláštní (nebezpe ný) odpad na zajišt né skládce pro tyto odpadynebo ve spalovacím za ízení pro nebezpe né odpady.Zp soby zneškod ování kontaminovaného obaluDovozce je dle zákona .477/2001 Sb. za azen do systému sdruženého pln ní zp tného odb ru a využití odpad z obal spole nostiEKO-KOM a.s. pod klientským íslem EK – F05030044.Další údajePrávní p edpisy o odpadech v RZákon . 185/2001 Sb. o odpadech v platném zn ní. Jestliže se tento p ípravek a jeho obal stanou odpadem, musí kone ný uživatelp id lit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky .381/2001 Sb. platném zn ní.Za azení odpadu podle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb.: Kód druhu odpadu: Název druhu odpadu: Kategorie odpadu: Kód podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy: 08 01 11 Odpady z barev a lak Nebezpe nýDalší údaje nejsou k dispozici.14. INFORMACE PRO P EPRAVUPozemní p epravaDle Evropské dohody o mezinárodní silni ní p eprav nebezpe ných v cí (ADR), vyhlášená pod .64/1987 Sb., ve zn ní pozd jšíchp edpis .ADR/RID IMO/IMDGT ída: 3 T ída: 3 íslo UN: 1263 (BARVA) íslo UN: 1263Typ obalu: III Typ obalu: IIINázev: - Název: PAINTZvláštní p edpis 640EDalší údaje:Odpadá.15. INFORMACE O PRÁVNÍCH P EDPISECHTento bezpe nostní list byl vytvo en v souladu s Na ízením (ES) . 1907/2006 REACH.Klasifikace a ozna ování p ípravku:Klasifikace a ozna ení dle zákona 356/2003 Sb. Ve zn ní pozd jších zm n a dle souvisejících p edpis , dle sm rnic EU 67/548/EHS a1999/45/ES ve zn ní pozd jších zm n. Vyhláška 232/2004 Sb. ve zn ní pozd jších zm n.Symboly: F – Vysoce ho lavýR – v ty (úplné zn ní): R 10 Ho lavý R 20/21 Zdraví škodlivý p i vdechování a p i styku s k ží R 36 Dráždí o i R 37 Dráždí dýchací orgány R 38 Dráždí k ži R 51-53 Toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí R 65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plicS – v ty (úplné zn ní): S 16 Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení – Zákaz kou ení S 25 Zamezte styku s o imaDodatkové ozna ení pro aerosolová balení v Evropské unii: OdpadáJiné p edpisy:Zdravotnické p edpisy:Na ízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci v platném zn ní Zákon . 20/1966Sb., o pé i o zdraví lidu, v platném zn ní.Zákon . 258/2000Sb., o ochran ve ejného zdraví v platném zn ní.Sm rnice MZD SR .48/1967 Sb., o posuzování zdravotnízp sobilosti p i práci.P edpisy na ochranu ovzduší:Odpadá.Požární p edpisy:
 7. 7. BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU strana 7 Datum vyhotovení v R: 10.9.2000 Datum revize v R: 1.10.2009 Datum posledního p epracování zahrani ního listu (u dovážených p ípravk ): 28.4.2006 Název výrobku: Email epoxidový, lesklý, sk.1 21.1.GR1 ODPOVÍDÁ NA ÍZENÍ (ES) . 1907/2006 (REACH), p íloha II. RPodléhá p edpis m o ho lavých kapalinách. Podle SN 65 0201 Ho lavé kapaliny, provozovny a sklady je ho lavou kapalinou II. t ídynebezpe nosti. Vyhláška . 246/2001 Sb. o požární prevenci.16. DALŠÍ INFORMACEDalší informace d ležité z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví lov ka ( nap . pokyny pro školení, preventivní léka sképrohlídky, doporu ené použití p ípravku, doporu ení pro omezené použití p ípravku apod.):Odpadá.Informace o zdrojích údaj použitých p i sestavování bezpe nostního listu:Údaje výrobce a dovozce, dále databáze, a to zejména: TOMES 99 (Toxicology, Occupational Medicine and Environmental Science) adatabáze firemní (nap . MERCK 1996) a EUROLIST (obsahuje EINECS) a kone n katalogy firem MERCK, FLUKA, ALDRICH aSIGMA.Základní literatura:NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)I. N.R.S. - Fiche ToxicologiqueCESIO - Classification and labelling of anionoc, nonionic surfctants (1990).Zdroje nejd ležit jších údaj :Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších vlastností a sou asné legislativy, p edevším zákona . 356/2003 Sb., v platnémzn ní v etn provád cích p edpis a Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 REACH. Bezpe nostní list byl dálevypracován na podklad originálu bezpe nostního listu poskytnutého výrobcem.Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze znalostí, které byly k dispozici v dob jeho vytvo ení. Vztahují se pouzeke specificky zde uvedenému produktu a nejsou zárukou jeho kvality. Je povinností uživatele výrobku p esv d it se o vhodnosti aúplnosti t chto informací vzhledem k zamýšlenému specifickému použití.Prohlášení: Bezpe nostní list obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany životníhoprost edí. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

×