Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานIta

440 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

งานIta

 1. 1. 1 จาก... แผ่นใส สู่ SlideShare วิชิต ชาวะหา การนำาเสนอผลงาน การใช้สื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน ในยุค ดั้งเดิม คงปฏิเสธค่อนข้างยาก ว่า แผ่นใส เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ปากกา เขียนแผ่นใส ฯลฯ ยังคงอยู่ในความทรงจำาของผู้ที่เคยใช้งานมาไม่มากก็ น้อย ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยพบเห็นการใช้งานวัสดุ/อุปกรณ์ ที่กล่าวมา แล้ว มากนักก็ตามที เผลอๆ อาจถูกเก็บไว้ในมุมใด มุมหนึ่งของอาคาร หรือ ห้องเรียน ด้วยซำ้าไป ปล่อยให้ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ดีกว่า โดย เฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ รุนแรงอย่างมาก อย่างโปรแกรม PowerPoint ที่พบเห็นกันแพร่หลายในปัจจุบัน ภาพที่ 1 เครื่องมือการนำาเสนอด้วย เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะและแผ่นใส ปัจจุบัน การนำาเสนอผลงาน การนำามาใช้เพื่อเป็นสื่อ(การเรียนการสอน) เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน นิสิต นักศึกษา) คงมีอยู่น้อยมาก ที่จะไม่รู้จัก โปรแกรมการนำาเสนอที่ได้รับความนิยมสูงสุด อย่าง PowerPoint นำามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ก่อนอื่นต้องยอมรับว่า มีโปรแกรมอยู่ มากมาย แตกต่างกันไปตามที่ผู้ผลิต นำามาวางจำาหน่ายกัน ในบทความนี้จำาขอ กล่าวเฉพาะโปรแกรม PowerPoint เนื่องจากเหตุผลข้างต้นทีได้ @Wichit Chawaha
 2. 2. 2 กล่าวไปแล้ว โปรแกรม PowerPoint มีอยู่กลายรุ่น (Version) ในช่วงระยะกว่า 10 ปีที่ ผ่านมา เช่น PowerPoint 97, 2003, 2007 และรุ่นล่าสุด PowerPoint 2010 ดังภาพ ภาพที่ 2 โปรแกรม PowerPoint แต่ละรุ่น และด้วยกระแสความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การติดต่อ สื่อสาร จึงไม่ถูกจำากัดอยู่เฉพาะ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือโน้ตบุ๊ก อีกต่อไปแล้ว แนวคิดการแบ่งปัน องค์ความรู้ (Share) ก็กำาลังได้รับความนิยมคู่กันไปเช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนโลยีเว็บ (Web 2.0) บทความนี้จะขอแนะนำาเว็บไซต์ที่จะนำาผลงานนำา เสนอ ออกเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกกัน นั่นคือ เว็บไซต์ www.slideshare.net ภาพที่ 3 เว็บไซต์ www.slideshare.net @Wichit Chawaha
 3. 3. 3 ความสามารถของ Slideshare.net ต่อไปนี้ขอเรียกเว็บไซต์ slideshare.net “ย่อๆ ว่า SlideShare ” ความสามารถโดยทั่วไปของ SlideShare • นำาสไลด์ผลงานนำาเสนอไปเผยแพร่สู่ บล็อก หรือ เว็บไซต์ส่วนตัว ของ คุณเอง • แบ่งปันสไลด์สู่สายตาสาธารณะ หรือ จะแบ่งให้เฉพาะกลุ่มเพื่อนสมาชิก ก็ทำาได้ • ผนวก เสียงบรรยาย ไปยังสไลด์ได้แบบสดๆ • รวมกลุ่มสมาชิกที่สนใจเรื่องเดียวกันได้ใน SlideShare • ดาวน์โหลดสไลด์ที่เพื่อสมาชิกแบ่งปันให้ (Share files) เริ่มต้นใช้งาน SlideShare เราสามารถเข้าใช้บริการของ SlideShare ได้โดยการสมัครสมาชิก ที่ เว็บไซต์ www.slideshare.net โดยมีขั้นตอน ดังนี้ • ไปที่ http://www.slideshare.net/signup แล้วกรอกข้อมูล username, e- mail , Password เพื่อสมัครสมาชิก @Wichit Chawaha
 4. 4. 4 • เลือก Account Type มีให้เลือกว่าต้องการจะเป็นสมาชิกของ SlideShare แบบใด ผู้ใช้สามารถ เลือกรูปแบบได้ ดังรูป • คลิกปุ่ม ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก เริ่มต้นใช้งาน SlideShare • Log in เข้าระบบ ที่ http://www.slideshare.net/login แล้วกรอก username or email และ Password (ใช้ตัวเดียวกันกับที่สมัครใช้งาน) แล้ว คลิกปุ่ม ดังภาพ • จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงการเข้าใช้งานระบบ โดยในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้ งานสมัครใช้งานจาก User เป็น wichit ฉะนั้น SlideShare จะกำาหนด URL @Wichit Chawaha
 5. 5. 5 ให้โดยอัตโนมัติ เป็น http://www.slideshare.net/wichit ดังภาพ การนำาสไลด์ (Upload files) ขึ้นสู่เว็บ SlideShare • หลังจากที่ Login เข้าสู่ระบบแล้ว หากต้องการนำาไฟล์ (PowerPoint) เพื่อเผย แพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ SlideShare ผู้ใช้สามารถดำาเนินการได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) คลิกปุ่ม 2) คลิก เพื่อค้นหาไฟล์ในเครื่องฯ 3) เลือกไฟล์ (PowerPoint) ที่ต้องการนำาขึ้นสู่เว็บ SlideShare @Wichit Chawaha
 6. 6. 6 • หน้าจอแสดงไฟล์งานที่นำาขึ้นบน SlideShare @Wichit Chawaha 3 2 1
 7. 7. 7 การประยุกต์ใช้งานร่วมกับเว็บไซต์อื่นๆ ความสามารถอีกประการหนึ่งของ SlideShare ก็คือ การเผยแพร่และใช้งาน ร่วมกันกับเว็บไซต์อื่น โดย slideShare ได้จัดเตรียมฟังก์ชันการใช้งานรองรับไว้ให้ เช่น Embed การ โพสต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมพวก Social Medias อื่น เช่น Facebook, Linkedin เป็นต้น o การ Embed เพื่อนำา Code ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถ Copy แล้ว Past ที่ Embed ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ @Wichit Chawaha
 8. 8. 8 o การใช้งานร่วมกัน (Share) กับโปรแกรมพวก Social Medias อื่นๆ เช่น Twitter, facebook, buzz, Wordpress, Blogge และโปรแกรมอื่นๆ การจัดการข้อมูลใน SlideShare • Invite friends : การเชิญชวนเพื่อน (สมาชิก) เข้ามาร่วมแบ่งปันไฟล์นำาเสนอ @Wichit Chawaha
 9. 9. 9 ตัวอย่าง : การ Invite เพื่อนสมาชิกที่สนใจร่วมกัน Create a group : สร้างกลุ่มสมาชิก (เพื่อน) @Wichit Chawaha
 10. 10. 10 • Create an event : • Get a widget : นำำสไลด์ไปสร้ำง widget โดย SlideShare จะสร้ำงรหัส (Code) ให้กับผู้ใช้งำนเพื่อเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ต่ำงๆ @Wichit Chawaha
 11. 11. 11 • Make contact list : สร้ำงรำยกำรผู้ติดต่อ โดยสรุปแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นยุคสมัยใด จะใช้เครื่องมือใดก็ตำม ผู้นำำเสนอ ล้วนแล้วแต่ต้องกำรนำำเสนอสื่อ ที่จัดทำำขึ้น ผ่ำนวัสดุ อุปกรณ์ ให้ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพ แล้วละก็ผู้นำำเสนอควรปฏิบัติตำมหลักกำรเบื้องต้น 4 ประกำร ดังนี้ • Plan (วำงแผน) บรรยำยรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและกำำหนดจุดประสงค์ ในกำรพูดของคุณ • Prepare (เตรียมกำร) สร้ำงแนวคิดทำงบวกและเตรียมโครงสร้ำงและเวลำ ในกำรนำำเสนอของคุณ • Practice (ฝึกฝน) ทบทวนเนื้อหำของคุณ ทดสอบ และขอควำมคิดเห็นเกี่ยว กับกำรนำำเสนอของคุณ และสร้ำงควำมกระตือรือร้นและควำมมั่นใจในกำรนำำเสนอ • Present (นำำเสนอ) มุ่งมั่นกับหัวข้อของคุณและสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกับผู้ฟังเพื่อดึงควำมสนใจของผู้ฟังและชี้ให้เห็นคุณค่ำข้อควำมของ คุณ @Wichit Chawaha
 12. 12. 12 ------------------- ^_^ ขอให้โชคดีกับกำรนำำเสนอผลงำน ^_^ @Wichit Chawaha

×