Kpi závěrečný úkol

418 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi závěrečný úkol

  1. 1. Argumentace Práci s názvem Problematika školního hodnocení se zaměřením na slovní hodnocení aklasifikaci jsem si vybrala především proto, že školní hodnocení je často probíraným tématemdnešního školství. Jelikož studuji obor pedagogika, toto téma je pro mé studium velmiaktuální. Z názvu se čtenář dozvídá hlavní myšlenku a téma celé práce.Název: Problematika školního hodnocení se zaměřením na slovní hodnocení a klasifikaciAnotace Práce s názvem „Problematika školního hodnocení se zaměřením na slovní hodnocenía klasifikaci“ je především zaměřena na dvě formy školního hodnocení, zaběhlou formuhodnocení klasifikaci a alternativní formu hodnocení, slovní hodnocení, které není natolikběžné. Cílem je zjistit, která forma hodnocení má lepší výsledky a je účinnější pro školnívýchovný systém.Klíčová slova Klasifikace, slovní hodnocení, formy hodnocení, výhody a nevýhody klasifikace,výhody a nevýhody slovního hodnocení 1. Formy hodnocení Formy hodnocení jsou způsoby, kterými učitel vyjadřuje výsledky hodnocení. Existuješiroká škála možností, jak je možné toto hodnocení žákovi podat. „Od jednoduchéhosouhlasného pokývnutí hlavou, nebo mrknutí okem, přes jednoduché slovní sdělení („Ano“,„Správně“, „Chyba“, „Oprav se“), či několikavětné vyjádření (Výborně, dnes jsi zvládlvypočítat všechny příklady. Dokonce ani v posledním z nich jsi neudělal chybu, a ten bylvelmi obtížný.“), udělení známky či stanovení sumy získaných bodů, až po složité obsahovéanalýzy výkonu spojení s formulováním závěrečného hodnocení.“ (Kolář, Šikulová, 2009, s.77) Jak uvádí Kolář, Navrátil, Šikulová (1998) je kolem školního hodnocení kladenomnoho otázek, především, zda je klasifikace jedinou možnou vnější formou školníhohodnocení, zda existují kvalitnější kódy prezentace verdiktů hodnocení, a také zda je vhodnéklasifikaci nahradit. V pedagogické praxi rozlišujeme především dvě hlavní formy hodnocení,a to hodnocení kvalitativní a hodnocení kvantitativní.
  2. 2. 2. Srovnání výhod a nevýhod klasifikace a slovního hodnocení Je velmi obtížné uvést všechny výhody a nevýhody slovního hodnocení a klasifikace.Obě tyto formy hodnocení přinášejí do studijního světa kladné i nesporně záporné stránky.Pro srovnání, jako hlavní výhodu slovního hodnocení oproti známce je třeba uvést hlavnísmysl této možnosti hodnocení, kterou uvádí ve své knize Slavík (1999, s. 130). Tato kladnástránka „spočívá mimo jiné v dialogické formě – obrací se na žáka jako na partnerav rozhovoru, kterému sděluje, co se učiteli líbí víc a co méně.“ V dalších subkapitolách sebudu zabývat výhodami a nevýhodami hodnocení zvlášť pro každé z nich. 2.1.Výhody a nevýhody klasifikace V dnešní době existuje mnoho názorů pro i proti zachování klasifikace. Pro ukázkuuvedu několik z nich, jelikož tyto názory mezi učiteli a teoretiky bývají natolik rozdílné, jakuvádí Kolář, Navrátil, Šikulová (1998), že není možné problém klasifikace vyřešit pouhýmodstraněním známek jako numerických kódů vyjádření kvality výkonu žáka. Hlasy pro zachování klasifikace, uváděné Kolářem, Navrátilem, Šikulovou (1998, s.17) od několika teoretiků a učitelů: „Klasifikace je kodifikovaná forma vyjádření posudku ovýkonu žáka – kodexem k tomu je klasifikační řád, vyhláška o hodnocení., Školní známkypoměrně rychle získávají u žáků motivační hodnotu. V závislosti na této funkci pak plní idalší funkce školního hodnocení., Známka je ve škole nesporným symbolem úspěchu.,Známky konec konců vyjadřují objektivně úroveň znalostí a činností žáka.“ Dále Kolář, Navrátil, Šikulová (1998, s. 17) ukazují několik hlasů, kteří naopakodmítají tradiční klasifikaci jako nefunkční: „Známka sice může odrážet stav vědomostí žáka,nepodává však informaci o tzv. sociální kvalifikaci žáka, o jeho schopnostech kooperovat, ojeho snaze, píli, tvořivosti, vytrvalosti; známka má převážně kognitivní obsah, její sociálnídimenze je omezená., V rodině dítěte se známka projevuje sama o sobě, není doprovázenahodnocením, oddělila se od něho … pedagog vkládá do známky jeden význam, ale rodiče v nívidí něco úplně jiného., Sám fakt existence známky má neustálý vliv na charakter, intenzitu azaměřenost učební činnosti žáka v učebních procesech a vyvolává u něho stav úzkosti.“ Mezi nevýhody známkování můžeme také uvést výzkum Školní známky ve vztahu kdepresivní symptomatice, inteligenci a neuropsychologickým proměnným, kde jsme sedozvěděli, že známky často způsobují mnohá psychická onemocnění. Je tedy nutné, aby se ke klasifikaci nepřistupovalo jen jako k jediné a rozhodujícímožné formě, jak vyjádřit úspěšnost žáka ve výuce.
  3. 3. 2.2.Výhody a nevýhody slovního hodnocení Slovnímu hodnocení je mezi odborníky, ale také mezi učiteli přisuzována mnohovýhod, ale také nevýhod. Mezi výhody uváděné odborníky patří především fakt, že slovníhodnocení žaky nestresuje, umožňuje klást důraz na pozitivní výsledky, a také může žákapovzbudit. (Kolář, Šikulová, 2009) Důležité je, že se žák dozví, jaké dělá chyby, v čem by seměl jeho výkon zlepšit, ale především doporučení, jak by se měl zlepšit. Pochvala v tomtoalternativním stylu hodnocení může sloužit jako motivační faktor výkonu žáka. Mezi nevýhody slovního hodnocení je nutné uvést fakt, že vypracování slovníchhodnocení je pro učitele velmi pracné a časově náročné. Pro správné ohodnocení žáka musípedagog umět dobře diagnostikovat zvládnutou úroveň vědomostí, dovedností, zájmů aschopností (Kolář, Šikulová, 2009). Jako další zápornou stránku hodnocení uvádí Slavík(1999) jeho nízkou míru srovnatelnosti a znemožnění získávat souhrnné statistické přehledy,které bývají důležité při evaluaci Aby tato hodnotící metoda v praxi fungovala dostatečně správně, bylo by zapotřebílépe informovat všechny účastníky a především rodiče. Myslím si, že mnoho rodičůnesouhlasí s alternativními formami hodnocení, jelikož téměř nevědí, jak by se mělik výsledkům svých dětí zachovat a nedovedou si představit, jak by takové vysvědčenívypadalo. Hlavní výhodou slovního hodnocení je tedy jeho možnost komunikace mezi žákem,učitelem a rodičem, hlavní nevýhodou nedostatečná informovanost zainteresovaných osob.http://infogr.am/Nakolik-motivuje-slovni-hodnoceni-studenty-k-lepsimu-vykonuOdkaz na obrázek s vizualizací
  4. 4. Použité zdroje:ZDENĚK KOLÁŘ, Renata Šikulová. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009.ISBN 8024728346. - odborná literatura týkající se hodnocení žáků, odborné termíny, dostatek definic avysvětleníFráňová, Lenka - Preiss, Marek (2008). Školní známky ve vztahu k depresivní symptomatice,inteligenci a neuropsychologickým promněnným. Československá psychologie, 52, 4, 321-337. - odborný článek týkající se hodnocení známkami, výsledky z praxe, jasně danévýsledky, dostatek podkladůZásady pro slovní a celkové hodnocení. [online]. [cit. 2012-12-10]. Dostupné z:http://www.nuov.cz/ae/zasady-pro-slovni-a-celkove-hodnoceni. - informace o zásadách hodnocení, jak má vypadat, podstatné informace pro práci

×