Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ang Plano Sa
Dios alang
Kanimo!
• Nga ekaw makabaton ug
abunansya nga kinabuhi!
• Juan 10;10
• Ako mianhi aron sila
makabaton ug kinabuhi, ug sa
pagkabato...
Si Adan nakasinati ug
abunansya nga kinabuhi!
•
•
•
•
•

• Ang Dios mihatag kaniya ug!!!
I; buhing gininhawa Genisis 2;7
I...
• Genisis 2;16
• Pwedi ninyo makaon ang
tanang bunga sa kahoy apan
ayaw ninyo kauna ang usa ka
kahoy nga naghatag ug
kaala...
Genesis 3;1-6
• Ilang nalimtantan ang
sugo sa Ginoo! Ug
ilang gikaon ang bunga
sa kahoy nga naghatag
ug kaalam ug kahibalo...
Roma 5;12
• Busa maingon nga ang sala misulod
sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo
(Adan) ug ang kamatayon misulod
pinaagi ...
Roma 6;26
• Kay ang bayad sa sala mao
ang kamatayon, apan ang
walay bayad nga gasa gikan
sa Dios mao ang kinabuhing
dayon ...
Ang bayad sa sala mao ang
kamatayon sa Empierno!
Unsa man ang
atong buhaton?
Roma 3;23
Sanglit ang tanan nakasala ug
nakabsan sa himaya sa Dios!
• Ang Maayong buhat dili
makabayad sa atong mga sala!
• Epeso 2;8-9 kay tungod sa grasya
kamo nangaluwas pinaagi sa
pagtuo...
Isaias 64;6

• 6 Kay kami nga tanan
nangahimo nga ingon sa usa
nga mahugaw, ug ang tanan
namo nga pagkamatarung
ingon sa u...
Pagmamatay ang Tao duha lang
ang padulngan!
Ang Normal nga tawo kaduha
mamatay!
• Physical Death

• Eternal Death
Ang tawo nga Kristuhanon
mamatay ug kaisa!
• Physical Death

• Eternal life
• Unsaon man diay
para ako
maluwas?
Juan 3;16
• Kay Gihigugma pag-ayo
sa Dios ang kalibutan ug
tungod niana iyang
gihatag ang iyang
bugtong anak aron ang
si b...
Juan 14;6
• Ako ang dalan ang
kamatuoran ug ang
kinabuhi, walay si
bisan kinsa nga
muadto sa amahan
kungdili siya muagi
ka...
Unsa ang angayan nga akong
buhaton!
• Roma 10;9
• Kay kon pinaagi sa imong baba
magasugid ekaw nga si Jesus mao
ang Ginoo,...
Juan 1;12
• Apan sa tanang midawat kaniya, sa
tanang mituo sa iyang ngalan,
kanila naghatag siyag kagahum
nga mahimong mga...
Kanus a man nako siya
dawaton?

• II Corinthians 6;2
• Tan- awa karon mao na ang
adlaw nga gikahimut-an; tanawa karon mao ...
Ngano nga
kinahanglan man nga
akong tinguhaon nga
malangit?
• Matthew 8;12
• Didto ang mga
tawo, managhilak
ug magpangagot sa
ilang mga ngipon
hangtod sa hangtod!
• Mark 9;44
• Diin ...
Ngano nga panganduyon
nako ang langit?
• Juan 14;2 sa balay sa akong amahan
adunay daghang pinuy-anan!
• Pinadayag 24;4 ug...
• Luke 23;43
• Karong mga taknaa
adto ekaw sa
paraiso uban
kanako!
Karon nga ekaw luwas na!
Hebreohanon
10;25
Sa dili pagbiya sa
atong
panagtigum,
ingon sa
ginabuhat sa
pipila, hinunua
sa p...
Evangelism/ Soul Winning!!
Evangelism/ Soul Winning!!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evangelism/ Soul Winning!!

797 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evangelism/ Soul Winning!!

 1. 1. Ang Plano Sa Dios alang Kanimo!
 2. 2. • Nga ekaw makabaton ug abunansya nga kinabuhi! • Juan 10;10 • Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug sa pagkabaton niini nga madagayaon gayud!
 3. 3. Si Adan nakasinati ug abunansya nga kinabuhi! • • • • • • Ang Dios mihatag kaniya ug!!! I; buhing gininhawa Genisis 2;7 II; anindot nga Pinuy-anan Gen; 2;8 III; kapikas sa Kinabuhi Gen; 2;18 IV; awtoridad nga mudumala sa tanang kabuhatan Gen; 1;28 V; Dili makasinati ug kamatayon
 4. 4. • Genisis 2;16 • Pwedi ninyo makaon ang tanang bunga sa kahoy apan ayaw ninyo kauna ang usa ka kahoy nga naghatag ug kaalam ug kahibalo!
 5. 5. Genesis 3;1-6 • Ilang nalimtantan ang sugo sa Ginoo! Ug ilang gikaon ang bunga sa kahoy nga naghatag ug kaalam ug kahibalo unsay maayo ug dautan!
 6. 6. Roma 5;12 • Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo (Adan) ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasala man!
 7. 7. Roma 6;26 • Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang kristo Hesus nga atong Ginoo!
 8. 8. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon sa Empierno!
 9. 9. Unsa man ang atong buhaton?
 10. 10. Roma 3;23 Sanglit ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios!
 11. 11. • Ang Maayong buhat dili makabayad sa atong mga sala! • Epeso 2;8-9 kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo; ug kini dili sa inyong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa maayong binuhatan aron walay si bisan kinsa nga makapasigarbo!
 12. 12. Isaias 64;6 • 6 Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw, ug ang tanan namo nga pagkamatarung ingon sa usa ka saput nga nahugawan;
 13. 13. Pagmamatay ang Tao duha lang ang padulngan!
 14. 14. Ang Normal nga tawo kaduha mamatay! • Physical Death • Eternal Death
 15. 15. Ang tawo nga Kristuhanon mamatay ug kaisa! • Physical Death • Eternal life
 16. 16. • Unsaon man diay para ako maluwas?
 17. 17. Juan 3;16 • Kay Gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili gayud malaglag kondili makabaton ug kinabuhi nga walay katapusan!
 18. 18. Juan 14;6 • Ako ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay si bisan kinsa nga muadto sa amahan kungdili siya muagi kanako!
 19. 19. Unsa ang angayan nga akong buhaton! • Roma 10;9 • Kay kon pinaagi sa imong baba magasugid ekaw nga si Jesus mao ang Ginoo, ug magatuo ka sa sulod sa imong kasing kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan, maluwas ekaw!
 20. 20. Juan 1;12 • Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahum nga mahimong mga anak sa Dios!
 21. 21. Kanus a man nako siya dawaton? • II Corinthians 6;2 • Tan- awa karon mao na ang adlaw nga gikahimut-an; tanawa karon mao na ang adlaw sa kaluwasan!
 22. 22. Ngano nga kinahanglan man nga akong tinguhaon nga malangit?
 23. 23. • Matthew 8;12 • Didto ang mga tawo, managhilak ug magpangagot sa ilang mga ngipon hangtod sa hangtod! • Mark 9;44 • Diin ang kalayo dili mapalong ug ang ulod dili mamatay!
 24. 24. Ngano nga panganduyon nako ang langit? • Juan 14;2 sa balay sa akong amahan adunay daghang pinuy-anan! • Pinadayag 24;4 ug ang Dios magapahid sa luha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na pod unya ang pagminatay, ni paghilak, ni kasakit,kay kini nga mga butang nangagi na!
 25. 25. • Luke 23;43 • Karong mga taknaa adto ekaw sa paraiso uban kanako!
 26. 26. Karon nga ekaw luwas na! Hebreohanon 10;25 Sa dili pagbiya sa atong panagtigum, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa ug usa, ilabi na nga duol na ang adlaw sa paghukom!

×