SlideShare a Scribd company logo

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf

_

1 of 8
Download to read offline
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I 1)
z dnia … 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za
udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy
– Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2245, z późn. zm.2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie
warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz
nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
(Dz. U. poz. 1648) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
㤠10a. 1. W przypadku egzaminu zawodowego przeprowadzanego w okresie od
dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. asystentowi technicznemu biorącemu
udział w przeprowadzaniu części praktycznej tego egzaminu, której rezultatem
końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, w tym
dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie w
wysokości określonej jako iloczyn 0,54% stawki za każdą godzinę udziału w jednej
zmianie egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego,
określonym w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 44zzzm ust. 3 tej ustawy, oraz liczby zmian
egzaminu, w których bierze udział.
2. Asystentowi technicznemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także
wynagrodzenie w wysokości określonej jako iloczyn 0,54% stawki za każdą godzinę
1)
Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248,
z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116.
– 2 –
przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu oraz liczby
zmian egzaminu, w których bierze udział. Czas przygotowywania stanowisk
egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu nie może być dłuższy niż trzy godziny.
3. W przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego w okresie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.
przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do asystentów technicznych, o których w § 1 ust. 2
pkt 2.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
MINISTER EDUKACJI I NAUKI
UZASADNIENIE
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania
egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za
udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego jest wydawane na podstawie
upoważnień zawartych w art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2022 poz. 2230), zwanej dalej „ustawą”, i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).
Zgodnie ze wskazanymi wyżej upoważnieniami ustawowymi, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania
egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9c ust. 10 ustawy, oraz
asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1 ustawy, uwzględniając zasadę,
że wysokość wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), oraz
uwzględniając konieczność potwierdzenia przez dyrektora szkoły udziału nauczyciela
akademickiego w części ustnej egzaminu maturalnego.
Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania wysokości wynagrodzenia
asystentów technicznych do minimalnej stawki godzinowej obowiązującej
od dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września
2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952). Obecnie stawka za godzinę
pracy dla asystenta technicznego, z którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
zawiera umowę cywilnoprawną, określającą zakres jego obowiązków i wysokość
wynagrodzenia, zgodnie z art. 9c ust. 10a ustawy, wynosi 21,96 zł brutto. Od dnia 1 stycznia
2023 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 22,80 zł brutto (z 19,70 zł brutto), a od
dnia 1 lipca 2023 r. – do 23,50 zł brutto. Oznacza to, że stawka dla asystenta technicznego
określona obecnie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu
egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej
egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648), zwanym dalej „rozporządzeniem”, jest niższa niż
minimalna stawka godzinowa określona we wskazanym wyżej rozporządzeniu Rady
Ministrów.
W rozporządzeniu przewiduje się zwiększenie wynagrodzenia dla asystentów technicznych
biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w okresie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. (tj.
w sesji zimowej 2023 r. zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym
2022/2023 oraz komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19
sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
– 2 –
kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie w roku szkolnym 2022/2023) tak, aby wynagrodzenie to nie było niższe niż
minimalna stawka godzinowa określona we wskazanym wyżej rozporządzeniu Rady
Ministrów. W związku z tym, zgodnie z dodawanym § 10a wysokość wynagrodzenia dla
asystenta technicznego będzie ustalana jako iloczyn 0,54% stawki (obecnie 0,52% stawki)
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego
tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.), za każdą godzinę udziału w jednej
zmianie tego egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego,
określonym w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, na podstawie art.
44zzzm ust. 3 ustawy, oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział (co daje 22,81 zł
brutto za godzinę) oraz za każdą godzinę przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla
jednej zmiany egzaminu oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział. Czas
przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu nie może być
dłuższy niż trzy godziny.
Rozporządzenie dotyczy wyłącznie egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych w sesji zimowej 2023 r. Kolejny termin
przeprowadzania tych egzaminów przypada w czerwcu 2023 r. zatem już po wejściu w życie
ustawy budżetowej na rok 2023 oraz związanej z nią przygotowywanej nowelizacji
rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. – Karta Nauczyciela, uwzględniającego wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego o 7,8%. Zatem w tym przypadku nie ma potrzeby utrzymywania
podwyższonego wskaźnika 0,54% stawki, gdyż wystarczający będzie wskaźnik 0,52% stawki.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą
wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa
wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień
ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Wejście w życie rozporządzenia w terminie
niezapewniającym czternastodniowej vacatio legis jest podyktowane koniecznością pilnego
dostosowania wysokości wynagrodzenia asystentów technicznych do minimalnej stawki
godzinowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r. określonej w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Proponowane rozwiązanie
dotyczące terminu wejścia w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia jest dopuszczalne z
punktu widzenia zasad demokratycznego państwa prawnego i uzasadnione interesem
adresatów zawartych w nim norm prawnych.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
– 3 –
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w
związku z tym nie podlega notyfikacji.
Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).
Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283),
należy stwierdzić, że projekt rozporządzenia uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie
ma możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków.
Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział
w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw
wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji
włączającej oraz kształcenia zawodowego
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Anna Całus-Zawistowska – naczelnik, tel. (22)3474665,
anna.calus-zawistowska@mein.gov.pl
Data sporządzenia:
23.12.2022 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe – art. 22 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i art. 122
ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.)
Nr w Wykazie prac legislacyjnych Ministra
Edukacji i Nauki –182
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Konieczne jest dostosowanie wysokości wynagrodzenia asystentów technicznych do minimalnej stawki godzinowej
obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.
U. poz. 1952). Obecnie stawka za godzinę pracy dla asystenta technicznego, z którym dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej zawiera umowę cywilnoprawną, określającą zakres jego obowiązków i wysokość wynagrodzenia,
zgodnie z art. 9c ust. 10a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 21,96 zł
brutto. Od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 22,80 zł brutto (z 19,70 zł brutto), a od dnia
1 lipca 2023 r. – do 23,50 zł brutto. Oznacza to, że stawka dla asystenta technicznego określona obecnie w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania
egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu
części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648) jest niższa niż minimalna stawka godzinowa określona we
wskazanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów.
Projektowane rozporządzenie dotyczy wyłącznie egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie przeprowadzanych w sesji zimowej 2023 r. Kolejny termin przeprowadzania tych egzaminów przypada
w czerwcu 2023 r. zatem już po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz związanej z nią przygotowywanej
nowelizacji rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), uwzględniającego wzrost wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego o 7,8%. Zatem w tym przypadku nie ma potrzeby utrzymywania podwyższonego
wskaźnika 0,54% stawki, gdyż wystarczający będzie wskaźnik 0,52% stawki.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w
przeprowadzaniu egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w okresie od dnia 9
stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. (tj. w sesji zimowej 2023 r.) tak, aby wynagrodzenie to nie było niższe niż
minimalna stawka godzinowa określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
Wysokość wynagrodzenia dla asystenta technicznego będzie ustalana jako iloczyn 0,54% stawki (obecnie 0,52% stawki)
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra
oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.), za każdą godzinę udziału w jednej zmianie tego egzaminu, zgodnie z czasem trwania
części praktycznej egzaminu zawodowego, oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział (co daje 22,81 zł brutto
za godzinę) oraz za każdą godzinę przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu oraz
liczby zmian egzaminu, w których bierze udział.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W krajach Unii Europejskiej sposób przeprowadzania egzaminów zewnętrznych jest regulowany przepisami prawa
krajowego.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
asystenci techniczni biorący udział
w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu
około 9600
osób
okręgowe komisje
egzaminacyjne
Dostosowanie wysokości
wynagrodzenia za godzinę
Ad

Recommended

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Grupa PTWP S.A.
 
podstawa programowa.pdf
podstawa programowa.pdfpodstawa programowa.pdf
podstawa programowa.pdfOlaAnzorge
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 2 maja 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 2 maja 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 2 maja 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 2 maja 2022 r.Deloitte Polska
 
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...habilitacjawpolsce
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Deloitte Polska
 

More Related Content

More from Grupa PTWP S.A.

Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfGrupa PTWP S.A.
 
inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa Grupa PTWP S.A.
 
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfGrupa PTWP S.A.
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaGrupa PTWP S.A.
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfGrupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfGrupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Grupa PTWP S.A.
 

More from Grupa PTWP S.A. (20)

Raport ING i EEC
Raport ING i EECRaport ING i EEC
Raport ING i EEC
 
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
 
inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa
 
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdf
 
Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorskaPrezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland Pudama
 
Optima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMAOptima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMA
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
 
Rozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdfRozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdf
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
 
Ustawa.pdf
Ustawa.pdfUstawa.pdf
Ustawa.pdf
 

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf

  • 1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I 1) z dnia … 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: „§ 10a. 1. W przypadku egzaminu zawodowego przeprowadzanego w okresie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. asystentowi technicznemu biorącemu udział w przeprowadzaniu części praktycznej tego egzaminu, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej jako iloczyn 0,54% stawki za każdą godzinę udziału w jednej zmianie egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego, określonym w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 44zzzm ust. 3 tej ustawy, oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział. 2. Asystentowi technicznemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także wynagrodzenie w wysokości określonej jako iloczyn 0,54% stawki za każdą godzinę 1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116.
  • 2. – 2 – przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział. Czas przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu nie może być dłuższy niż trzy godziny. 3. W przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w okresie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do asystentów technicznych, o których w § 1 ust. 2 pkt 2.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER EDUKACJI I NAUKI
  • 3. UZASADNIENIE Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego jest wydawane na podstawie upoważnień zawartych w art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 poz. 2230), zwanej dalej „ustawą”, i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanymi wyżej upoważnieniami ustawowymi, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9c ust. 10 ustawy, oraz asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1 ustawy, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez dyrektora szkoły udziału nauczyciela akademickiego w części ustnej egzaminu maturalnego. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania wysokości wynagrodzenia asystentów technicznych do minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952). Obecnie stawka za godzinę pracy dla asystenta technicznego, z którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera umowę cywilnoprawną, określającą zakres jego obowiązków i wysokość wynagrodzenia, zgodnie z art. 9c ust. 10a ustawy, wynosi 21,96 zł brutto. Od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 22,80 zł brutto (z 19,70 zł brutto), a od dnia 1 lipca 2023 r. – do 23,50 zł brutto. Oznacza to, że stawka dla asystenta technicznego określona obecnie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648), zwanym dalej „rozporządzeniem”, jest niższa niż minimalna stawka godzinowa określona we wskazanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów. W rozporządzeniu przewiduje się zwiększenie wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w okresie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. (tj. w sesji zimowej 2023 r. zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 oraz komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
  • 4. – 2 – kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023) tak, aby wynagrodzenie to nie było niższe niż minimalna stawka godzinowa określona we wskazanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów. W związku z tym, zgodnie z dodawanym § 10a wysokość wynagrodzenia dla asystenta technicznego będzie ustalana jako iloczyn 0,54% stawki (obecnie 0,52% stawki) minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.), za każdą godzinę udziału w jednej zmianie tego egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego, określonym w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, na podstawie art. 44zzzm ust. 3 ustawy, oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział (co daje 22,81 zł brutto za godzinę) oraz za każdą godzinę przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział. Czas przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu nie może być dłuższy niż trzy godziny. Rozporządzenie dotyczy wyłącznie egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych w sesji zimowej 2023 r. Kolejny termin przeprowadzania tych egzaminów przypada w czerwcu 2023 r. zatem już po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz związanej z nią przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, uwzględniającego wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego o 7,8%. Zatem w tym przypadku nie ma potrzeby utrzymywania podwyższonego wskaźnika 0,54% stawki, gdyż wystarczający będzie wskaźnik 0,52% stawki. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Wejście w życie rozporządzenia w terminie niezapewniającym czternastodniowej vacatio legis jest podyktowane koniecznością pilnego dostosowania wysokości wynagrodzenia asystentów technicznych do minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r. określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Proponowane rozwiązanie dotyczące terminu wejścia w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia jest dopuszczalne z punktu widzenia zasad demokratycznego państwa prawnego i uzasadnione interesem adresatów zawartych w nim norm prawnych. Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
  • 5. – 3 – systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.). Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), należy stwierdzić, że projekt rozporządzenia uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków.
  • 6. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji i Nauki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Anna Całus-Zawistowska – naczelnik, tel. (22)3474665, anna.calus-zawistowska@mein.gov.pl Data sporządzenia: 23.12.2022 r. Źródło: Upoważnienie ustawowe – art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) Nr w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki –182 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Konieczne jest dostosowanie wysokości wynagrodzenia asystentów technicznych do minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952). Obecnie stawka za godzinę pracy dla asystenta technicznego, z którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera umowę cywilnoprawną, określającą zakres jego obowiązków i wysokość wynagrodzenia, zgodnie z art. 9c ust. 10a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 21,96 zł brutto. Od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 22,80 zł brutto (z 19,70 zł brutto), a od dnia 1 lipca 2023 r. – do 23,50 zł brutto. Oznacza to, że stawka dla asystenta technicznego określona obecnie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648) jest niższa niż minimalna stawka godzinowa określona we wskazanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów. Projektowane rozporządzenie dotyczy wyłącznie egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych w sesji zimowej 2023 r. Kolejny termin przeprowadzania tych egzaminów przypada w czerwcu 2023 r. zatem już po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz związanej z nią przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), uwzględniającego wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego o 7,8%. Zatem w tym przypadku nie ma potrzeby utrzymywania podwyższonego wskaźnika 0,54% stawki, gdyż wystarczający będzie wskaźnik 0,52% stawki. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt W projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w okresie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. (tj. w sesji zimowej 2023 r.) tak, aby wynagrodzenie to nie było niższe niż minimalna stawka godzinowa określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Wysokość wynagrodzenia dla asystenta technicznego będzie ustalana jako iloczyn 0,54% stawki (obecnie 0,52% stawki) minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.), za każdą godzinę udziału w jednej zmianie tego egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego, oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział (co daje 22,81 zł brutto za godzinę) oraz za każdą godzinę przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W krajach Unii Europejskiej sposób przeprowadzania egzaminów zewnętrznych jest regulowany przepisami prawa krajowego. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie asystenci techniczni biorący udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu około 9600 osób okręgowe komisje egzaminacyjne Dostosowanie wysokości wynagrodzenia za godzinę
  • 7. zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa asystentów technicznych do minimalnej stawki godzinowej. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych 9 Ministerstwo Edukacji i Nauki 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Z uwagi na pilność i wagę sprawy rozporządzenie było procedowane w trybie odrębnym, w szczególności projekt rozporządzenia nie został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Źródła finansowania Fundusz Pracy. Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Zgodnie z art. 9fa ust. 2 ustawy, ze środków Funduszu Pracy dofinansowuje się koszty przygotowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie związane m. in. z wynagrodzeniami asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z …… r.) duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 0 0 0 0 0 0 0 rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe 0 0 0 0 0 0 0 osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze 0 0 0 0 0 0 0 W ujęciu niepieniężnym duże przedsiębiorstwa – sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe – osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze – Niemierzalne – – Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Nie dotyczy.
  • 8. 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). tak nie nie dotyczy zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy Komentarz: Brak. 9. Wpływ na rynek pracy Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe demografia mienie państwowe inne: informatyzacja zdrowie Omówienie wpływu Nie dotyczy. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Wykonanie przepisów rozporządzenia nastąpi po jego wejściu w życie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Ze względu na charakter regulacji nie przewiduje się przeprowadzenia ewaluacji efektów projektu. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) Brak.