SlideShare a Scribd company logo

Tehnium almanah83

ivan ion
ivan ion

Tehnium almanah83

1 of 189
Download to read offline
Tehnium almanah83
•
i
ogazdă generaasă a
Institutii cu portile mereu des-
chise pentru UnIre generaţie,
printr-un amplu program de ectl-
'1ll1'i1i In care accentul este pus
cele cu caracter tehnlco-
'~.,~~;:i;C8sele de culturii din
~ 8U un profil bine de-
de culturA li secto-
CapitalA se poate
acest sens cu exlsten-
8 singurului radloclub
ILI; .C In actlvitlltlle obiş-
B
de culturA.
I .Teh·
cite-
mal numAr!: punte pentru măsu­
rari In radiofrecven1l1, radiore-
ceptor de trafic In unde ultra-
scurte, frecven1metru digital, un-
dametru cu absorbtie. diverse aiI-
mentaloare cu energie electric!
pentru aparatura electronica, un
sistem de comanda de la dis-
tanţa li antenelor rotatlve In
doua planuri. Dealtfel, palma-
resul tinerilor din Radioclubul
ICTehnium» mal cuprinde 8 tl-
lIuri de campioni nationali ,1
Internationali In traficul de radio--
amatori, doi dintre ei devenind
mae,trl al sportuluI. Nu este
lipsit de semnificatie nici faptul
cA la concursul republican de
creatie tehnle! au fost cucerite
1 premII şi titluri nationale. Dln~
colo de valentele educative ale
practicarII radloamatorismulul,
sport cu traditII Incontestabile
In tara noastrA, gama actlvlta·
ţUor radloclubulul mal cuprinde
cursuri de iniţiere ,1 cursuri
depanare radlo-TV, sustlnute
de speclali,tl cu experienţă. A-
ceste cursuri, frecventate anual
de multi tineri muncitori absol-
venti al IIcaelor de specialitate,
studenti, s-au dovedit a fi deo-
sebit de utile pentru cei care,
dorind sA pAtrunda In tainele
radioului, au InvAtat sa proiec-
teze, sa construiascA ,i s! expe-
rimenteze aparatura proprie, de-
venind In productie raţlonaliza­
torl, Inovatori şi chiar Inventa-
torI.
Animatorii Intregii activit!ţi
la Radloclubul Y03KWH sInt
Trifu Dumltrescu Y03BAL, Pu-
lu Cuzneţov Y03AO, Petre En-
drejevskl Y03CTW.
Un alt centru de mere Interes
pentru tinerII care trec pragul
casei de culturA din strada sla-
tlneanu se dovedeşte a ti cine-
clubul «Ecran-util., Intrat re-
cent In cel de-al II-lea an de
activitate.
Indrumat de cineaşti cu expe-
rienţă ca Lucian Bratu, An-
dre Bleler, AI.cu Croltoru
şi de un animator pasionat al
domeniului ca Peul Meniu, CI-
neclubul «Ecran-utll. numara
printre trofeele sale zeci de dl-
!tinerilor
plome, premII, cucerite alrt In
competitII destinate clneamato-
rllor, cit şi In cele profesioniste,
nationale ,1 Internationale.
Este luflciant sa amintim aici
dlplomale acordate la fiecare
editie a Festivalului national
.Clntarea RomAniei., premiile
obtlnute In cadrul concur.urllor
dotate cu Cupa d. cristal de
cAtre Paul Mantu ,1 Mulele.
George.cu, distinctIIle acor-
date de prestigioase JurII In-
ternationale la Praga aau Colm-
bre (Portugalia). In pretent, 
a'IA In cur. de realltare 11 peli-
cula cuprinzind toate genurile:
tUm artistic, dOCumentar, ani-
matie, protectia muncII, repor-
laJ. Cele peste 100 de titluri pro-
duse pInA acum de membrII clne-
clubului .8 constituie lntr-o Im-
presionantA «carte de viritA»
(CONTINUARE IN PAG. 30)
,
9
1nfilntat In anul 1955. din
initiativa unui grup de pro-
fesori entuziaşti de la Insti-
tutul politehnic d'n Iaşi , In
frunte cu academicianul
CRISTOFOR SIMIO·
NESCU şi cu profesorul
universitar emerit ION CU-
RIEVICI, Muzeul politeh-
nic a fost definit şi conceput
ca un mijloc de instruire ş
educare III tinerei generatii,
In vederea cunoaşterii celor
mal veloroase cuceriri ale
ştlintel şi tehnicii mondiale
şi nationale, precum şi li
formArII unei pregAtiri şco­
lare care sA contribuie la
orientarea cAtre profesii din
domeniul tehnic.
Initial, muzeul a fost pro-
Iectat ca o unitete cu profil
multiplu, de unde şi numele
de «politehnic», urmind a se
organiza dupA sectia Ener-
getica, sectiile Telecomu-
nicaţII, Petrol, cArbun••
gaze, fier, 'ontl. oţel etc.,
In funcţie de colecţiile ce se
vor forma şi de spaţiul ce
ya fi pus la dispozitie.
Spaţ.ul dastlnat MuzeulUI poli·
tehnic, compus d.n doul! men stii.
de la parterul PalatuluI CullulI'
d.n l aş', nu a permll pilntru inceput
decil organ'zar. unei singure sec-
Iii. S-a dat pnontate sectoei Ene...
getlca. CI care s-a maugurat mu-
zeul, la 1 mart,e 1961, deoarece In
cedrul a('asteia sint implicate pro-
blemo de bazA ale fizlc,i (mf'Canlcll,
cAldu rA, electrlcl!8te, structura ma-
tenei etc,), care sint do mere uti-
litate pentru InvAtAmIntul scolar
ŞI tiri de care nu pot fi Intelese
10
-----------.,...----'-
alte dO'lleOil a~ lehniCIi IfI I JS
energetica eslll un dom'u al
dezvolttlrll economice pe urt' • (1
pus In contInua.. un mare al (e'nl
In Iara noastrl.
Prezentarea mIjloacelor do pro-
ducere si utIlizare a lormelOf dIl
en8l1l1e In evolutia 101' 'slonea IW'
plan mondial, cu impllcalil COlt!
punzfltoare pe plan national. ltill
or08nl zaii pe sectoare lomoll('...
energia hldraulkl, energl8 ooll,m:'
energia solara, energia miHl'plol.
energia termicA, energII! olertn{,
... Orche.tron cu cilindru
cu , tlfturi ,1 .... in.tru-
m . nt. d . parcUII. (.n...
, itul ••colulul XIX).
ŞI e081'1I1l atom.ca
la heeare SKt s 'lt p' se In
pvident6 pflnc,palp!p reall1ari in
domenoul energellc don 11'8 ooas-
hA şi contributIile se~atlllior ro-
miini.
In general, materIalul tomple-
mf'tntar, cu rol deosebI' !Il mUleete
lehnlce (modelele, machf'tale ŞI
[EnTRU DE EDUlAIIE
ATlnERElliEnERATl1
dispozitivele experimentale), este
In stare de tuneţionere, reuşind sA
red8!l prlllclpiui de lucru al diferi-
telor tipuri de motoare SIIU maşini
cuprinse In tematicA.
Grafica muzeului este executat!
Intr-o manierA estetica şi modernA,
sistem modul, pentru II permite
oricind modificAri sau adAugirI.
Aceesta se desfAşoarA pe douA
registre suprapuse: In partea inle-
riollra sint Ilustrllle momentele Im-
portante din evolulia energetlcil
pe plan mondial, cu implicaţiile 5818
pe plan naţlollel referitoare la sec·
torul respectiv, iar In registrul su-
perior sint prezentate prin panouri
monumentele mari rSlllizArl moder-
ne ele tehnicII energetice romA-
naşti In aceiaşi sector.
Dintre exponatele mei valorOBse
remarch cele trei maşini electrice
de la vech811. universltete leşeani!
(Sflrllitul secolului XIX), motorul
cu reaclie RD-l0 A de la avionul
de şcoaii! IAK-17, motorul cu plston
In dublii st811. K-14, care a funcţio­
nat pe avionul romi!nesc IAR-IlO,
....... Automat muzical cu
~Vlorl ,1 plan (1120).
o valoroasA coiecţle de motoare
cu plston de diferite tipuri, precum
$i colecţia de moloare electrice,
prezentate In evoluţie.
După organizarea secţiei Ene.....
getlca, activitatea desfii$urată de
speclall$tii muzeului S-5. canallzat
pe de o parte spre orgllnlzarM ac-
liunllor cu publicul. Iar pe de alti!
parte pe linia ImbOjiitlrli, conaer-
vArII $1 cercetiiril ca eclll1or. In ve-
derea pregAtirli ellor upozllii de
bazA.
Astfel, In paralel cu sporirea co-
lecllitor de energetlcii şi telecomu-
nleaţll. a-a creat o coleclle de apa-
rate pentru lnreglstraree fi redaree
sunelulul, care a permiS organiza-
rea, In 1966, a unei e~pozilU deve-
nite definitiva $1 cara clln primele
zile s-5. bucurat de aprecierile pu-
bl!culul viZitator.
Interesul I faţA de
aceastA
re de
;
orga i
orchestronul
_ aparate cu pe
discuri perforate slm-
lonlonul):
_ aparate cu Inregistrare pe car-
tela 'II benzi perforate (planul me-
canic, planol, orchestron);
- aparate cu Inregistrare direc-
tA: mecanic! (fonogra!, gramofon
IIi patefon); magneticA (magneto-
fon, casetofon); optic! (aparate cu
inregistrare-redare pe pellculi! fo-
tografle!).
11
-

Recommended

ATehnium 90.pdf
ATehnium 90.pdfATehnium 90.pdf
ATehnium 90.pdfivan ion
 
153 Montaje practice_269 pagini.pdf
153 Montaje practice_269 pagini.pdf153 Montaje practice_269 pagini.pdf
153 Montaje practice_269 pagini.pdfivan ion
 
Antene pentru radioamatori vol II.pdf
Antene pentru radioamatori vol II.pdfAntene pentru radioamatori vol II.pdf
Antene pentru radioamatori vol II.pdfivan ion
 
Antenna Manuscript_2016.pdf
Antenna Manuscript_2016.pdfAntenna Manuscript_2016.pdf
Antenna Manuscript_2016.pdfivan ion
 
Antene si propagare.pdf
Antene si propagare.pdfAntene si propagare.pdf
Antene si propagare.pdfivan ion
 
Ghidul incepatorului pentru NanoVNA.pdf
Ghidul incepatorului pentru NanoVNA.pdfGhidul incepatorului pentru NanoVNA.pdf
Ghidul incepatorului pentru NanoVNA.pdfivan ion
 
200 montages electroniques simples.pdf
200 montages electroniques simples.pdf200 montages electroniques simples.pdf
200 montages electroniques simples.pdfivan ion
 
Amateur Radio Antenna Projects - 1994 pages.pdf
Amateur Radio Antenna Projects - 1994 pages.pdfAmateur Radio Antenna Projects - 1994 pages.pdf
Amateur Radio Antenna Projects - 1994 pages.pdfivan ion
 

More Related Content

More from ivan ion

Antenna Field Handbook 1999.pdf
Antenna Field Handbook 1999.pdfAntenna Field Handbook 1999.pdf
Antenna Field Handbook 1999.pdfivan ion
 
Antenna Tuning Units for better reception.pdf
Antenna Tuning Units for better reception.pdfAntenna Tuning Units for better reception.pdf
Antenna Tuning Units for better reception.pdfivan ion
 
antene.pdf
antene.pdfantene.pdf
antene.pdfivan ion
 
Antene filare practice pentru radioamatori (John D Heys - 2005).pdf
Antene filare practice pentru radioamatori (John D Heys - 2005).pdfAntene filare practice pentru radioamatori (John D Heys - 2005).pdf
Antene filare practice pentru radioamatori (John D Heys - 2005).pdfivan ion
 
Antene pentru radioamatori vol I.pdf
Antene pentru radioamatori vol I.pdfAntene pentru radioamatori vol I.pdf
Antene pentru radioamatori vol I.pdfivan ion
 
Radiotehnica si radioamatorism (Gheorghe Stanciulescu) (1970).pdf
Radiotehnica si radioamatorism (Gheorghe Stanciulescu) (1970).pdfRadiotehnica si radioamatorism (Gheorghe Stanciulescu) (1970).pdf
Radiotehnica si radioamatorism (Gheorghe Stanciulescu) (1970).pdfivan ion
 
Sahleanu-Rosici-73 de scheme pentru radioamatori-V1-V2-ed1975-TEHNOREDACTATTA...
Sahleanu-Rosici-73 de scheme pentru radioamatori-V1-V2-ed1975-TEHNOREDACTATTA...Sahleanu-Rosici-73 de scheme pentru radioamatori-V1-V2-ed1975-TEHNOREDACTATTA...
Sahleanu-Rosici-73 de scheme pentru radioamatori-V1-V2-ed1975-TEHNOREDACTATTA...ivan ion
 
18650 Lithium Ion Battery Identification Reference - Sheet1-12pages-.pdf
18650 Lithium Ion Battery Identification Reference - Sheet1-12pages-.pdf18650 Lithium Ion Battery Identification Reference - Sheet1-12pages-.pdf
18650 Lithium Ion Battery Identification Reference - Sheet1-12pages-.pdfivan ion
 
Small antennas for small spaces projects and advice for limited space station...
Small antennas for small spaces projects and advice for limited space station...Small antennas for small spaces projects and advice for limited space station...
Small antennas for small spaces projects and advice for limited space station...ivan ion
 
Terman-RadioEngineersHandbook_1943.pdf
Terman-RadioEngineersHandbook_1943.pdfTerman-RadioEngineersHandbook_1943.pdf
Terman-RadioEngineersHandbook_1943.pdfivan ion
 
Manual practic pentru antene de radioamatori - Dumitru Lescovici - YO4MM.pdf
Manual practic pentru antene de radioamatori - Dumitru Lescovici - YO4MM.pdfManual practic pentru antene de radioamatori - Dumitru Lescovici - YO4MM.pdf
Manual practic pentru antene de radioamatori - Dumitru Lescovici - YO4MM.pdfivan ion
 
Radiotelefoane pe unde ultrascurte - Gh. Constantinescu - Ed.Tehnica, 1967.pdf
Radiotelefoane pe unde ultrascurte - Gh. Constantinescu - Ed.Tehnica, 1967.pdfRadiotelefoane pe unde ultrascurte - Gh. Constantinescu - Ed.Tehnica, 1967.pdf
Radiotelefoane pe unde ultrascurte - Gh. Constantinescu - Ed.Tehnica, 1967.pdfivan ion
 
very simple VLF Pocket receiver.pdf
very simple VLF Pocket receiver.pdfvery simple VLF Pocket receiver.pdf
very simple VLF Pocket receiver.pdfivan ion
 
Radio Antenna Engineering_E.A.Laport.pdf
Radio Antenna Engineering_E.A.Laport.pdfRadio Antenna Engineering_E.A.Laport.pdf
Radio Antenna Engineering_E.A.Laport.pdfivan ion
 
Software Defined Radio For Amateur Radio Operators and Shortwave Listeners.pdf
Software Defined Radio For Amateur Radio Operators and Shortwave Listeners.pdfSoftware Defined Radio For Amateur Radio Operators and Shortwave Listeners.pdf
Software Defined Radio For Amateur Radio Operators and Shortwave Listeners.pdfivan ion
 
schematic baofeng uv-5r.pdf
schematic baofeng uv-5r.pdfschematic baofeng uv-5r.pdf
schematic baofeng uv-5r.pdfivan ion
 
sch_alan48p.pdf
sch_alan48p.pdfsch_alan48p.pdf
sch_alan48p.pdfivan ion
 
Initiere in radiogoniometria de amator - Eugen Bolborici - 1984.pdf
Initiere in radiogoniometria de amator - Eugen Bolborici - 1984.pdfInitiere in radiogoniometria de amator - Eugen Bolborici - 1984.pdf
Initiere in radiogoniometria de amator - Eugen Bolborici - 1984.pdfivan ion
 
Le Antenne - Riceventi E Trasmittenti_254 pag.pdf
Le Antenne - Riceventi E Trasmittenti_254 pag.pdfLe Antenne - Riceventi E Trasmittenti_254 pag.pdf
Le Antenne - Riceventi E Trasmittenti_254 pag.pdfivan ion
 
Ideas & Projects for QRP (Antentop).pdf
Ideas & Projects for QRP (Antentop).pdfIdeas & Projects for QRP (Antentop).pdf
Ideas & Projects for QRP (Antentop).pdfivan ion
 

More from ivan ion (20)

Antenna Field Handbook 1999.pdf
Antenna Field Handbook 1999.pdfAntenna Field Handbook 1999.pdf
Antenna Field Handbook 1999.pdf
 
Antenna Tuning Units for better reception.pdf
Antenna Tuning Units for better reception.pdfAntenna Tuning Units for better reception.pdf
Antenna Tuning Units for better reception.pdf
 
antene.pdf
antene.pdfantene.pdf
antene.pdf
 
Antene filare practice pentru radioamatori (John D Heys - 2005).pdf
Antene filare practice pentru radioamatori (John D Heys - 2005).pdfAntene filare practice pentru radioamatori (John D Heys - 2005).pdf
Antene filare practice pentru radioamatori (John D Heys - 2005).pdf
 
Antene pentru radioamatori vol I.pdf
Antene pentru radioamatori vol I.pdfAntene pentru radioamatori vol I.pdf
Antene pentru radioamatori vol I.pdf
 
Radiotehnica si radioamatorism (Gheorghe Stanciulescu) (1970).pdf
Radiotehnica si radioamatorism (Gheorghe Stanciulescu) (1970).pdfRadiotehnica si radioamatorism (Gheorghe Stanciulescu) (1970).pdf
Radiotehnica si radioamatorism (Gheorghe Stanciulescu) (1970).pdf
 
Sahleanu-Rosici-73 de scheme pentru radioamatori-V1-V2-ed1975-TEHNOREDACTATTA...
Sahleanu-Rosici-73 de scheme pentru radioamatori-V1-V2-ed1975-TEHNOREDACTATTA...Sahleanu-Rosici-73 de scheme pentru radioamatori-V1-V2-ed1975-TEHNOREDACTATTA...
Sahleanu-Rosici-73 de scheme pentru radioamatori-V1-V2-ed1975-TEHNOREDACTATTA...
 
18650 Lithium Ion Battery Identification Reference - Sheet1-12pages-.pdf
18650 Lithium Ion Battery Identification Reference - Sheet1-12pages-.pdf18650 Lithium Ion Battery Identification Reference - Sheet1-12pages-.pdf
18650 Lithium Ion Battery Identification Reference - Sheet1-12pages-.pdf
 
Small antennas for small spaces projects and advice for limited space station...
Small antennas for small spaces projects and advice for limited space station...Small antennas for small spaces projects and advice for limited space station...
Small antennas for small spaces projects and advice for limited space station...
 
Terman-RadioEngineersHandbook_1943.pdf
Terman-RadioEngineersHandbook_1943.pdfTerman-RadioEngineersHandbook_1943.pdf
Terman-RadioEngineersHandbook_1943.pdf
 
Manual practic pentru antene de radioamatori - Dumitru Lescovici - YO4MM.pdf
Manual practic pentru antene de radioamatori - Dumitru Lescovici - YO4MM.pdfManual practic pentru antene de radioamatori - Dumitru Lescovici - YO4MM.pdf
Manual practic pentru antene de radioamatori - Dumitru Lescovici - YO4MM.pdf
 
Radiotelefoane pe unde ultrascurte - Gh. Constantinescu - Ed.Tehnica, 1967.pdf
Radiotelefoane pe unde ultrascurte - Gh. Constantinescu - Ed.Tehnica, 1967.pdfRadiotelefoane pe unde ultrascurte - Gh. Constantinescu - Ed.Tehnica, 1967.pdf
Radiotelefoane pe unde ultrascurte - Gh. Constantinescu - Ed.Tehnica, 1967.pdf
 
very simple VLF Pocket receiver.pdf
very simple VLF Pocket receiver.pdfvery simple VLF Pocket receiver.pdf
very simple VLF Pocket receiver.pdf
 
Radio Antenna Engineering_E.A.Laport.pdf
Radio Antenna Engineering_E.A.Laport.pdfRadio Antenna Engineering_E.A.Laport.pdf
Radio Antenna Engineering_E.A.Laport.pdf
 
Software Defined Radio For Amateur Radio Operators and Shortwave Listeners.pdf
Software Defined Radio For Amateur Radio Operators and Shortwave Listeners.pdfSoftware Defined Radio For Amateur Radio Operators and Shortwave Listeners.pdf
Software Defined Radio For Amateur Radio Operators and Shortwave Listeners.pdf
 
schematic baofeng uv-5r.pdf
schematic baofeng uv-5r.pdfschematic baofeng uv-5r.pdf
schematic baofeng uv-5r.pdf
 
sch_alan48p.pdf
sch_alan48p.pdfsch_alan48p.pdf
sch_alan48p.pdf
 
Initiere in radiogoniometria de amator - Eugen Bolborici - 1984.pdf
Initiere in radiogoniometria de amator - Eugen Bolborici - 1984.pdfInitiere in radiogoniometria de amator - Eugen Bolborici - 1984.pdf
Initiere in radiogoniometria de amator - Eugen Bolborici - 1984.pdf
 
Le Antenne - Riceventi E Trasmittenti_254 pag.pdf
Le Antenne - Riceventi E Trasmittenti_254 pag.pdfLe Antenne - Riceventi E Trasmittenti_254 pag.pdf
Le Antenne - Riceventi E Trasmittenti_254 pag.pdf
 
Ideas & Projects for QRP (Antentop).pdf
Ideas & Projects for QRP (Antentop).pdfIdeas & Projects for QRP (Antentop).pdf
Ideas & Projects for QRP (Antentop).pdf
 

Tehnium almanah83

 • 3. ogazdă generaasă a Institutii cu portile mereu des- chise pentru UnIre generaţie, printr-un amplu program de ectl- '1ll1'i1i In care accentul este pus cele cu caracter tehnlco- '~.,~~;:i;C8sele de culturii din ~ 8U un profil bine de- de culturA li secto- CapitalA se poate acest sens cu exlsten- 8 singurului radloclub ILI; .C In actlvitlltlle obiş- B de culturA. I .Teh· cite- mal numAr!: punte pentru măsu­ rari In radiofrecven1l1, radiore- ceptor de trafic In unde ultra- scurte, frecven1metru digital, un- dametru cu absorbtie. diverse aiI- mentaloare cu energie electric! pentru aparatura electronica, un sistem de comanda de la dis- tanţa li antenelor rotatlve In doua planuri. Dealtfel, palma- resul tinerilor din Radioclubul ICTehnium» mal cuprinde 8 tl- lIuri de campioni nationali ,1 Internationali In traficul de radio-- amatori, doi dintre ei devenind mae,trl al sportuluI. Nu este lipsit de semnificatie nici faptul cA la concursul republican de creatie tehnle! au fost cucerite 1 premII şi titluri nationale. Dln~ colo de valentele educative ale practicarII radloamatorismulul, sport cu traditII Incontestabile In tara noastrA, gama actlvlta· ţUor radloclubulul mal cuprinde cursuri de iniţiere ,1 cursuri depanare radlo-TV, sustlnute de speclali,tl cu experienţă. A- ceste cursuri, frecventate anual de multi tineri muncitori absol- venti al IIcaelor de specialitate, studenti, s-au dovedit a fi deo- sebit de utile pentru cei care, dorind sA pAtrunda In tainele radioului, au InvAtat sa proiec- teze, sa construiascA ,i s! expe- rimenteze aparatura proprie, de- venind In productie raţlonaliza­ torl, Inovatori şi chiar Inventa- torI. Animatorii Intregii activit!ţi la Radloclubul Y03KWH sInt Trifu Dumltrescu Y03BAL, Pu- lu Cuzneţov Y03AO, Petre En- drejevskl Y03CTW. Un alt centru de mere Interes pentru tinerII care trec pragul casei de culturA din strada sla- tlneanu se dovedeşte a ti cine- clubul «Ecran-util., Intrat re- cent In cel de-al II-lea an de activitate. Indrumat de cineaşti cu expe- rienţă ca Lucian Bratu, An- dre Bleler, AI.cu Croltoru şi de un animator pasionat al domeniului ca Peul Meniu, CI- neclubul «Ecran-utll. numara printre trofeele sale zeci de dl-
 • 4. !tinerilor plome, premII, cucerite alrt In competitII destinate clneamato- rllor, cit şi In cele profesioniste, nationale ,1 Internationale. Este luflciant sa amintim aici dlplomale acordate la fiecare editie a Festivalului national .Clntarea RomAniei., premiile obtlnute In cadrul concur.urllor dotate cu Cupa d. cristal de cAtre Paul Mantu ,1 Mulele. George.cu, distinctIIle acor- date de prestigioase JurII In- ternationale la Praga aau Colm- bre (Portugalia). In pretent, a'IA In cur. de realltare 11 peli- cula cuprinzind toate genurile: tUm artistic, dOCumentar, ani- matie, protectia muncII, repor- laJ. Cele peste 100 de titluri pro- duse pInA acum de membrII clne- clubului .8 constituie lntr-o Im- presionantA «carte de viritA» (CONTINUARE IN PAG. 30) , 9
 • 5. 1nfilntat In anul 1955. din initiativa unui grup de pro- fesori entuziaşti de la Insti- tutul politehnic d'n Iaşi , In frunte cu academicianul CRISTOFOR SIMIO· NESCU şi cu profesorul universitar emerit ION CU- RIEVICI, Muzeul politeh- nic a fost definit şi conceput ca un mijloc de instruire ş educare III tinerei generatii, In vederea cunoaşterii celor mal veloroase cuceriri ale ştlintel şi tehnicii mondiale şi nationale, precum şi li formArII unei pregAtiri şco­ lare care sA contribuie la orientarea cAtre profesii din domeniul tehnic. Initial, muzeul a fost pro- Iectat ca o unitete cu profil multiplu, de unde şi numele de «politehnic», urmind a se organiza dupA sectia Ener- getica, sectiile Telecomu- nicaţII, Petrol, cArbun•• gaze, fier, 'ontl. oţel etc., In funcţie de colecţiile ce se vor forma şi de spaţiul ce ya fi pus la dispozitie. Spaţ.ul dastlnat MuzeulUI poli· tehnic, compus d.n doul! men stii. de la parterul PalatuluI CullulI' d.n l aş', nu a permll pilntru inceput decil organ'zar. unei singure sec- Iii. S-a dat pnontate sectoei Ene... getlca. CI care s-a maugurat mu- zeul, la 1 mart,e 1961, deoarece In cedrul a('asteia sint implicate pro- blemo de bazA ale fizlc,i (mf'Canlcll, cAldu rA, electrlcl!8te, structura ma- tenei etc,), care sint do mere uti- litate pentru InvAtAmIntul scolar ŞI tiri de care nu pot fi Intelese 10 -----------.,...----'- alte dO'lleOil a~ lehniCIi IfI I JS energetica eslll un dom'u al dezvolttlrll economice pe urt' • (1 pus In contInua.. un mare al (e'nl In Iara noastrl. Prezentarea mIjloacelor do pro- ducere si utIlizare a lormelOf dIl en8l1l1e In evolutia 101' 'slonea IW' plan mondial, cu impllcalil COlt! punzfltoare pe plan national. ltill or08nl zaii pe sectoare lomoll('... energia hldraulkl, energl8 ooll,m:' energia solara, energia miHl'plol. energia termicA, energII! olertn{, ... Orche.tron cu cilindru cu , tlfturi ,1 .... in.tru- m . nt. d . parcUII. (.n... , itul ••colulul XIX). ŞI e081'1I1l atom.ca la heeare SKt s 'lt p' se In pvident6 pflnc,palp!p reall1ari in domenoul energellc don 11'8 ooas- hA şi contributIile se~atlllior ro- miini. In general, materIalul tomple- mf'tntar, cu rol deosebI' !Il mUleete lehnlce (modelele, machf'tale ŞI
 • 6. [EnTRU DE EDUlAIIE ATlnERElliEnERATl1 dispozitivele experimentale), este In stare de tuneţionere, reuşind sA red8!l prlllclpiui de lucru al diferi- telor tipuri de motoare SIIU maşini cuprinse In tematicA. Grafica muzeului este executat! Intr-o manierA estetica şi modernA, sistem modul, pentru II permite oricind modificAri sau adAugirI. Aceesta se desfAşoarA pe douA registre suprapuse: In partea inle- riollra sint Ilustrllle momentele Im- portante din evolulia energetlcil pe plan mondial, cu implicaţiile 5818 pe plan naţlollel referitoare la sec· torul respectiv, iar In registrul su- perior sint prezentate prin panouri monumentele mari rSlllizArl moder- ne ele tehnicII energetice romA- naşti In aceiaşi sector. Dintre exponatele mei valorOBse remarch cele trei maşini electrice de la vech811. universltete leşeani! (Sflrllitul secolului XIX), motorul cu reaclie RD-l0 A de la avionul de şcoaii! IAK-17, motorul cu plston In dublii st811. K-14, care a funcţio­ nat pe avionul romi!nesc IAR-IlO, ....... Automat muzical cu ~Vlorl ,1 plan (1120). o valoroasA coiecţle de motoare cu plston de diferite tipuri, precum $i colecţia de moloare electrice, prezentate In evoluţie. După organizarea secţiei Ene..... getlca, activitatea desfii$urată de speclall$tii muzeului S-5. canallzat pe de o parte spre orgllnlzarM ac- liunllor cu publicul. Iar pe de alti! parte pe linia ImbOjiitlrli, conaer- vArII $1 cercetiiril ca eclll1or. In ve- derea pregAtirli ellor upozllii de bazA. Astfel, In paralel cu sporirea co- lecllitor de energetlcii şi telecomu- nleaţll. a-a creat o coleclle de apa- rate pentru lnreglstraree fi redaree sunelulul, care a permiS organiza- rea, In 1966, a unei e~pozilU deve- nite definitiva $1 cara clln primele zile s-5. bucurat de aprecierile pu- bl!culul viZitator. Interesul I faţA de aceastA re de ; orga i orchestronul _ aparate cu pe discuri perforate slm- lonlonul): _ aparate cu Inregistrare pe car- tela 'II benzi perforate (planul me- canic, planol, orchestron); - aparate cu Inregistrare direc- tA: mecanic! (fonogra!, gramofon IIi patefon); magneticA (magneto- fon, casetofon); optic! (aparate cu inregistrare-redare pe pellculi! fo- tografle!). 11 -
 • 7. Planoll cu peda acţlo- Â. Ind o planlni Bllithn. lr,ltul ..colulul XIX). Dlnlr. exponatele mal Ylloro. menllonam: . Imfonlonul cu tIei discuri cu redare .lmultan, cu- tiile muzicale tip orchestra, colec- Iia de planol. (plana automata), automatul cu vlorl ,1 plan, colectia de lanogra'a şi pataloane, loale datfnd de la .nr,ilul secolului al XIX-IMI .au 'capului ..colulul XX. Atfi din InlormaţUIe oficiale pe care le detinem, eli ,1 din ImpresIIle comunicate de numero_1 oaspeti Itralnl ellfe au Itltat ,,,pOlitia reiese ca aceasta .. aiiA printr. pullnele din lume. Dupl cum .. ,tie, muzee celebr. de Instrumente muzicale ...flA In multe 0111 ale lumII, In.A colecţII dezvoltale pe o asemenea tematicA .. Intllne.c mal rit (Pllja, Pa,ll, Berlin, Syd- ney. V.O., a). Avind In vedere cerlnlale mu- leului de lip nou - dinamic - din zilele noaslre, relevAm de la Ince- put el mentinerea la ti a temallcl- lor celor doua secţii a constituit o preocupare permanentA a .pe- ciaJi,tilor muz8l.llul de-e lungul anI- ....A.tfel, la lecţia Energetica vin In sprijinul ace.tel Idei Innoirl'- temal,ce, realizate In tril etape, cu lIrlvlre la prezentarea In -mUZetr1!I unor contrlbu1!i rom!ne,ti In acest domeniu (cele ale 11,11 DIMITRIE , ------------------------~----~------------- - Simfonlon cu c•••ornic ' Itel dl.curi cu 'Mar. ~ .imutt.nI (.,it .ec~ lulul XIX). LEONIOA, CONRAD HAAS, HERMAN OBERTH, GEORGE CONSTANTINESCU, HENRI COANOl, ŞTEFAN PROCo- PIU, ALEXAN DRU PROCA etc.) ca relultat al recon.lderarll unor realitAţI i.torlce In ţara noastr!. Ichlmbllr. In douA rinduri a hartii energetice a Rom!nlll Introdu- cer. primei eaelenlzari a omului. TotodatA, pentru a pune la curent vizitatorul cu cele mal remarcabile noutAţi energetice din ,tiinţa ,1 tehnica mondiali ,i national! .-8 Initiat o elpozitle volanta, care se schimb! trlmeatrlal aau de cite ori este cazul. In acelatl timp, prin ghidajele obişnuite (pentru grupurile de Iu- rişti) sau cele speciale (ghideje- lec1ii), pentru elevi şi Itudentl, vI- zliilorli ITnt In lormlţl la zi cu da- tele necesare privind tematlclle pre- zentate In elpoziţlile ele beza. To- tuşi la aec1ia Energetica a-au Im- pus unele modernlzatl sau modifl- c4'1. cate .u 1051: ~te de ritmul lmpetuoa da dezvoltare a tehnicii Tn general ....numite creatii tehnice pe plen mondial, figurata prin gra- ficI,--Care ICI.m m ani reprezentau performante deosebite, a.tazl .Int realiz!ri oblş nulle. De asemenea, şi pe plan Intern, reaUzarlle moderne, lIultrate atunci In muzeu, nu mal 11nt cele mal elocvente. Un asemen. mUllU care si prq~!nte voiulle şi probl m la de baza ale unul domeniu atit de mo- dern 81 tehnlcU VIII II dloleblt de util pentru ora,ul no.tru, conIti- tutnd un mijloc: Important de i n;' fiere.a tineretului, In Ipeclal, care man,fesUi un mare Inter. faţa de ------.,
 • 8. d8noltar••leelronlcN ce lUi la baII telecomunicaţIIlor. Prezentarea tehnlcN In cadrul muzeului ...... 'ace cu ajutorul uponatelor orIginal., machetelor ,1 modelalor dupa anumite apa- rate latorlce, car. vor II In general In s'ere da functionare, precum ,1 cu ajutorul graficII (de..n. tehnica, fotocopli, diapozitive, stampe, te.te dezvoltate). Din tematica 88cţlel de teleco- municatii mentionAm aici do., ca- pltol.l. mari ,1 anume: t.legr.fle, telefonia, radlolahnlca, televlzlu- n. şi tehtcomunicatiile prin ••t. 1111. In acest muzeu vor putee fi atu- dlete ,1 admirata apere de tel. gralle, lel.'mprimaloa,. .. centrale 'eI8!ra'lc8, tel.f08ne central. Iei. onice, o frumoasA tolecţl. ele aparata o. radio, de la cale mal vechi pina la cele utlUzate 1116zl, generatoare de Inalta frecvenţa fo- 101lte la vechile atalU de emiile din tara noastra fi televizoare, re- prezentind momente Importante din evolutia. acestOt aparate. In tele- viziune, detl este un domeniu et de nou, timpul a decis deja loarta unorJnltalatli dlp't., ..erlnd u·Je In rindul momentelor cheie din Istoria tshnlcll, a.. cum este cazul c.lul d.·al doilea car de reportaj TV utilizat In tara noa.trA Iau al unpla din prlm.1e InatalatU d. tale- cinema car. II afli In patrimoniul muzsului. AC.ltee vor fi cu atit mal Int.falllnta cu cit vor fl puse In functiune, blneln1el. In masura In care vor plrmlte pl.I. de care vom dispune. Ar fi Interesant ca In viitor 16 se oloanlzeza ti al sectII de muzeu, a.. cum s-a preconizat la Inflln- tar••a. dar ecest lucru nu alte poalbll deoarec. nu ••lstA nld patrimoniu nici spatiu de des-. fII,urare. Singura axpozltls per- ma'lentA care II VII mal put. or· ganiza Intr·un viitor mal Indepar- tat ,1 pentru care axl.ta dala un numit Important de aparate valo- roase .... Tehnica fotogr.flcl cinematograflci. Daca pIna eld au fost expuse puncte da vedere ala .peciall.tulul d. muzeu In legatura cu activitatea ,1 rolul Muzeului politehnic, cre- dem ca este InterHan! sa privim muzeul' cauza ti prin prisma vid- tatorulul care a luat contact cu e.- pozitiile de b.za ale acestuia. In Umili una! anch.te palhosocio- logic. s-a remarcat proc.ntul ridi- cat da -'evi (35) ,1 muncitori (18) car. viziteaza muzeul, fapt CI do- vede,ta ca acelta .... util In acti- Fonoo,at patant Editori ~117). vltatea de documentare a tln.r.tu- lui ,i deci ra.punda .copulul p.n- Iru care a fost creat. Semnificativa, de asemenea, OI apar. cifra care aratA ca aproa~ 50/0 din 1011,11 m.dlu (052) de vizi- tatorlluatl In studIu nu alnt la prIma vizitA a muzeulu~ d la a doua sau la a treia, unU dlntAl a! manllonlnd vizitarea de Ş-l0 orI. Folosind opiniile rezultate din aCllt Itudlu, muz.uI ,i.. ImbogA- tit activitatea cu noi ,1 interesanta forme de activitatI cultural-eduCl!- tivI, din care vom nomil'l8l1za doar pe Clle mal ImportantI. Muzeul a organizat unele e.po- dlU t.mporar. Ia ledlu sau ltln. rante ca: C..,tenaNI t.l.fan'e', DouA d.c..,11 de ..... cosmlcl, Radioul la a ..... IIIlve,..,., Din I,torl. tehnicII fot!)llrefice cinematografice etc. In secţia ln.rgatlca .-au deafa,urat num. roa.. seri mUleala sub forml da ciclu din care mentionam citava teme: Probl.matlca zborurUor cOlmlca. Einstein r.'etlvit~ te.. Problema civilizatiilor ex- tratarestra, ContrlbUI'a aviaţiei romlna,tI la dezvol.,.. IIVI~ tiai mondlat., Da la plia el.ctrlcl 'r. ma..r la.., etc., 'er la lectia nragiatra, .. rad..... lunetu- 11,11 s..u organizat seri mureale- audltll muzicale pe tema efi: Voci celebr. de estiii ,1 de altlelatl, medalloane muzicale Ludwlg ven 8_thoven, Edvatd Grieg, Jo- hann.aSrahma, Wolfgeng Ama- deui Mor.an, cleiul Mom.nte din latoria muzicII cl..lce elc, Ta- bloul actlvlt/llllOl' culturale a loet completat de e.puneri cu proiecţII, simpozioane, lectll-model In mu- zeu, filme documente,. etc. Referitor la modul de organizare a lecllel En.rgetica In afara de aprecieri, vizitatorII lantrenati In studiul mentionat) au precizat In mod constant ca leclla .uf.ra din ceUle ejlomerarll de exponate (Ip- tiu Ineu iei.nt) 01 necesitA o oare- cars actualizate a tematlcil. Aceste concluzII au lolt In p.rfectA con- cordanta cu parerile lpeclall,tilor muzeului care au depui toata efor- turile pentru a face din Muzeul politehnic din la,1 un mijloc oe propaganda ,1 mal utM 'n veder. r. regatlril profesionale a tlneretu- 1,11 ,1 a rldlclrll nivelului da culturi tehnica generela a publicului vizi- tator, Ing_ EUGENIA URBEBCU. 13
 • 9. trei decenii In urmA I se produceau p. ...elc cu bulA de Irometrc, ni· Iru produce aer, aparate pen. aparate _ ,rea gazelor. mulaJc. $1 Instrumente mod :I~I~tl~hdnOJogie. el! şi ca dl::~~13 ecursul anilor produc- ~U_Ae'~o:r~~f~at, .dlversificin- InvăIAmlnt mod~Sltitldor. unUI cordat la nevoile ro t puter,n1c ta- lAzi, lnlrtprinder~ O::Oid'IC;:.AS-a ajuns _ a..dC81t al unei txf:~:IPa~J produdhor de InvAlimlnl :: I It cu mijloace modeme II lZale cu ulilaJe d .11 • concepute in ccncor- ant'cu cermlele Ithnol dldacuce actuale I ogllior tehmc _' a parametri IribulI~~:n~~~Clla rldlCall, con· manenl de - procesul per- 1'minlului pe~C;llOnare a Invi- T romanesc. n prezent aici se ,. produse d' rea luază nlor de . cs~uu~~e tuturor tipu- • ,,5111U11I de invatAmfnt Incep nd de la orAd . ' nlnd cu Inv'I'''' _Inl,IC şi letml- P _ minIU SUI· nnlce aceste prod nor. truse compl use se numlrăexe pentru expenenle de fizd, chimir. biologie truse: ~ntru ,matematiCI., apara;urA şi casOOl de laborator de uz nerlll, echipamente tehnice aud!: ~~~:Ie, planşe şi hirll in relief Je, preparate nucroscoplcc' mtru:uum In masa plasticA ' Printre prtnclpalele atribu~ ale • •. ....., .....• mijloacelor de invllll.mint reali· ~II~ ~n n~man1 mArirea fiabdi- , eslgn modern o c ~eplle tehnologicA su,rioară ono btatlv De d ' ca- şi fap;ul camn e menţionat este d o mare parte dm pro- ucia lntrepnndcrii _Didactica este destmlltj IIceelor industriale ...-.. •.- '.1 .... ,.,...t-------~~? _.. - ALIMENTATOR EXP PENTRU DE ELEOTR~~:m~ 14:----=---~-
 • 10. I BALANTA SCOLARA ce au o pondere Însemnata in sistemul de pregAtire a tmerei generaţii. S-au asimilat In prodUCţie noi module, care imbogllcsc ~ria mijloacelor de tniAţAmînt desti- nate studiuluI fizicii. pentru lu- crări demonstrative concepute pentru l1llIi multe grupe de elevI. Printre acestea se numără modu- lui cu componente pentru studIul radiullilor mfraroşu şi ultravIo- lete. radiOmetruJ cu substan1e lununescenle, eleclro!ICopul, mo- dului peluru lIudlUJ fizicii nu- cleure ce lire printre conlponcnh: comeru Wilson cu surSll de ta- dillţli. delectorul cu conlOI Gei- ler, ecrane de alummiu. plumb ,i pohstlrcn. precum $1 o sursa de radla~ C1 . fOI pentru studIul ·fiZICII 1-8 'leah:1lI1 un KI de ma· cheIe pentru retroproiector pen- tru Ilustrarea Ilpunlor de mo- toare cu ardere IntemA. Printre cele mai nOI produse destmate: iiCohlor se: numără un voit metru electronIC (10 Hz- I Mllz; ~ mV 100 mV 100 V 300 V), °sursA de Jbasa tensiune (O 18 V:3A; O : VO.8 A' 2V 10 A). un mclloscop tranzis- tonz:lI (20 Hz 2 MHz cu Iffi' pedanla de intrare 10 Mit 50 pfl. un spectroscop didactic (25- ·300 mm) eu eertln de pro- Iecţie 40 120 cm. un mulu- ohmc:tru cu 8 (tame (4 c.c. O IV; O 10 V 0-30 V; 0-300 V ~I 4 c.a. O- 2 V: O 10 V 0·-30 V ŞI 0- 300 V). un speclrorOlomt- tru (400 800 mm) cu prismă şi monofa.scicuJ. linie cu perna. dt atr Pnntre alte mIjloace de in- vaţaminL de astA datA k$tlnatt ~I cirCUitulUi comercial. se: nu- mărII truse:lt ,TInArul rlZlCian In douA variante pentru 51 de txpenenle de mc:canică şi pentru .2 de experienle de tlectricit3te. un metronom cI«tronic tiP Kit }I o balanţa demonlabllA (90 mII.- 100 g). Aceste produse. rtahzate in 1982 In numAr de peSte II 000 de bucl1li, vor fi diruwte fi prin magazinele de specialitate, Tinerii constructon amatori, cel Interesall pentru uularta labo- ratoarelor propni pot bendicm TOAR ----------------------_.oor_ de produsele tntrepriilderii 101- dactica» ale drcl reaJilli.ri, piese componente, tru'('. uparate de masura $1 control. con~lItule:e)[ce· lente elemente pentru autodotare. cu I TEANI
 • 11. BREVIAR D.S.I.M.Marele avInt pa car. 1·. luat In ţara noutrl. ml,car•• de InvenţII ,1 InovaţII, faptul ci o m.... parte dintr. animatorii acesteia .Int tineri muncitori, tehnicieni, mal,trl, .p.cI.II,tl, mal puţin familiarizaţi cu ,.,lllaţle .p.clnci, cu normei. ,1 preclzlrlle privind .-.dactaruinvenţlllor. publlclm o .elecţla da mahlrlala menite 1'.prIJln apllcar•• In producţie. celor mal ....Ioro... Idei, apte .1 .. constituie In brevet. ,1 certifi- cat. de Invenţie. • 18 INDRUMA PENTRU INTOCMIREA DESCIUI!IULOR DE INVI!NTII D.sc:rlerea In....nţ'.' trebuie d red_ In mod du ,1 prKl. IOIII'~ tehnici fi contribuţia or11lnall adul! d, ....tor 1, toIuţ1ona,... problemei tehnic. propus., deUmltlnd ac_d. contribuţiI In raport QI nadlul tu- noscut al t41hnlcil din do~nlul de aplica,.. I In....llţ/eI. Textul daer'erU Invlnţll' cu- prinde urmltoarel. capite ca,.. .. ••pun luee..lv, Tn ordln.a Indicati mal Ioa, fi.... a 1. ieri. d.numlr.. capitolului rupKtlv : 1. Titlul Inv.nţl.1 - Con,ln. o formular, ci..... ,1 concilia plObm.1 pa car. o r.ml.... Inv.n,l. fi.... dlvulalru -oluţl.1 t- nlu car. constitui. ln.uşi obiectul Inv.nll.I, - Tr.bul.1I fI.ld.ntlc cu ul din urar.. d. b,......t. 1. Pn.z.ntar.. ~m.1 AU pro- blam.1 '' areo rezolvlln.,.nţl.. CU praelu,... dom.nlulul t.hnlc la c....... ref.rI - Constituie prima rrall • de.. erleril ti poate .v.. urmltOllr. (or- mulare: elnvenţl... rereri la In aparat (dlapoddv, Inltalaţl.. proc:edeu, metodl etc.) d..tlnat (utilizat) IL••• - Aceastl frul reproduce In prima la parte titlul Invenlle1 1. Prlzlnta,... atadlulul cu- noscut al t.hnlcll, 'n problelnll care face obiectul Invenţlel, cu 'Inţlonar_ de:u.vantajor .0- luţlllor cunoaeut. - Se prezlntl, pe rind, Tn mod luccint, firi a fac. ap.1 1, des.n• •xpllcatlv., :1011,11111. cele mal apro- piate de obiectul Inv.nll.1 ura au Icelq:l !COP, cu Indlcara IHintN fI._ a,.. dintre ac..tu a deuvannj.lor. - Se recomandl a prez.ntarea fledrel -011,1,11 tehnlu cunoSCUti II Inceap.l OI Iormulare.: .in aeopul. .. esta CunOKut un aparat (proc. deu, IMtala~ metodl etc.). -
 • 12. dupl an s. expun. pe .eurt toluţi. ,1 dezavantajul te le sr•. -In cnul In care sint cunoscut. mii mult. toluţil t.hnlc., acestea SI .numeri ca mal sus, Indlc1ndu... totod.do mlterillul documentadolo- slt_titlullrtlcolulul, revista. numlr br.vet. ţara care 1-1 ICOrdlt .tc.• In.erl Intre parltlte~• . 4. Pr.zenta,..' principiali ,.. n.rall) a Mluţl. tehnlm a in- .enţlel. cu indica... mlJloac:eor ce .limlnl d......nt:aJ.I. _Iu- (lIIor cunOfCUte _ Inv.nţl. SI .xpune utf.1 Incit Il se Inţ.lup. probl.ma tehnld fi tolutl. t.hnlcl noul. _ Soluţii tehnici noui .. prulntl In un. nu mal multe frau. Ilri • flC. r.f.rlr.l. d...n•• punlndu-J.ln .vld.nfl el.m.nt.'. noI. - In ClJ.ul Invenţlllor complexe (proced.u ~ Instal.ţl., metodl ,1 ap.rat .tc.) SI prnlntl Intn proc. d.ul AU m.toda. apoIlnstallţl•• ap'- ratul .tc. _ Ca redac:tlrtl, SI poate utillu formularei dIn rtlv.ndldrl. ari • se Indica ,1 rtlplrtlle. _ Nu •• VOt m.ntlona ...ntal' obtinut. prin aplica..... Invenţl.1. S. Prezentar.... pe ICUn, • fI- ,urllor .aplicatlv. (d...~e A Intoc:meK sepan.t, Iar In tJextul cklCrlerli A upliclAmnlflcaţla fl,urllor conţinute) _ Prtlllntarll fl,urilor SI fate In.lnt.. dIKrl.rU.x.mplulul d. r..- IInr• . .. PAll.nt:ar. unu1a AU me' multor uempl. de ..-lIza,.. a Invenţiei _ De.crl.r...x.mplulul de rllU- ure Intep•• dupl cu, cu prezentarII dlspotltlvulul (.p.ratulul. Imtal.,I.I) In It.re statld. dupa car. SI Indici modul d. aplicare aau de funCţlon.re. _ In callul procedeelor SI .num.ri fn.l. (op.ratlunlle), Indlclr•• suc- ce.lunllor ,1 I re,lmurllor d. lucru (temp.raturl. preslun••tc.) p.nt' real.u..... riedrel fue. _ Ood ....mplul de real.ure SI ...pun. cu r.ferire II des.n., In t ...t se Introduc reperel. corespund- toar. fledrul .Iement: Introducere. reper.lor In text f~. In ordl.,... cresdtolre I numerelor. _ Pentru. u,ur. Introduce.... re- perelor In ordinea creKlto.re, •• rlcom.ndl ca Ile II fl. Introduu IntII In tUt apoi transpuse In de- sene, pe muur-a ap.rltill lor In text. Detallll. de forml al. reperelor ... vor nota cu ••b.c..... 1., .ubansam· bluril. cu A. 8, C... _ ~ o Invenţie compl.xl se pre- tind intii procedlul (metoda). Iar in continu..... ap;an.tul. IMt:lI..~I...tc. _ Se pot pretenta ,1 explla.tii teo- retice, ...:wltat. obţinut. iaU alte pretluri care ufjnul Inţelq.,.. toluţlel t.hnlce. 7. PAlI:.nta.......ntaJ.lor ,. lI:ultate din .pllcarea Invenţiei _ Se recomandl urmltot,r... for- mula...: « lnVlnţ prezintA urml- toaAI. • ••ntaJe:». 1. Redac:ta.... re..ndlcirllor - Daci Inv.nţla se ref.rI 1. o m.todl sau un proced.u ,i parat, Instalaţie .tc.• revendiclrU. Aferi- tot,re .. aparat IaU Inltalaţll vor fi distincte dl cele d. m.todl sau proced.u. _ Cind Inv.nţla pretind un carac- ter mal complex. o serie d••Iem.nte pot fi d.tvOltate In rev.ndlclri se- cund...... - O ...vendlca... cuprind.: .) un preambul care conţin. titlul Inv.nţl.1 ,1 .lem.ntel. t.hnlc. al. Invenţiei care ,. plrte din stadiul CUllOKUt al tehnicII ,1 b) o a doua parte In care 1 pred· tem el.m.ntel. noi lle Invenţiei. C.I. douli plrtl (. ,1 b) .Int 1',lt. prin .xpresll «caracterlzat(l) prin ac:_ cl...) -In cupriMUI ~endlclrllor. pen- tN ufurarea Inţe:I.rll, repe....1e .I.mentllor ... Introduc Intre paran· tu• . fNTOCMIREA REZUMATULUI _ R.zumatul con,lna .lemlnt.1e principale ala Invlnţl.l, redactar. lui cuprintlod urmlto.....I.: dome- niul din care face Plrte Invlnţla ,1 probl.ml pe car. o rewlvl : Indica- r. poslbllltlţllor de apUca... sau utillure, prlncipaliii a..ntaj•. _ Con,lnutul retumatulul poata avu. c.1 mult ,SO d. cuvInte. _In CIlullnv.n,lIlor din dom.nlul chimIei. daci est. neees. ... va India ,1 formull chimiei te arac· terlteul cel mii bln. Invantll. INTOCMIREA DESENELOR _ Des.nul orl,lnal (ale) se .xe- cuti pe format A4 (297 x 110 mm- In mod exeep,lon..1 formlt Al- 420 297 mm), in tu, nqru, tI respecur... normelor d. repru.n- t.,e st./tdardlut•. - O ~~:;:~~~~~:= _ Titlul con,lne ,1 tolUll. in- vlnţiei. _ TItlul conţine .numit. d.numlrl com.rc:lale etc. _ ~ stldlul cu_cut II tehnicii ... -prevntl numai dezavantaj.l. 110- lu,l1lor cunoacute ,i nu solutiile In.,,1. _ in pretentarea princlpl.1i NI Indld numll lVlntaj. ,1 nu toluţl. t.hnlcl noul cu c... te are • mii caracteristic. _ La pret.ntar... exemplelor d. 'PUare: repe''' nu .Int Introduse In ordine tresclco.re In lIt; II Indici valorI ,1 dlm.nslunl In unltlţl d. mlsuri nestaodardlut. aau tipuri da pl... ,i mlterlale prin d.numlrea In unltlţi de m1suri n_tandlrdlute iaU tipuri d. pl... ,1 materi.la prin d.numlrea lor corn.rdlll; ... Indici instal.ţla nu conltrucţll ca o Ilmpll ln,INlre d••Iem.nta sau ples., Ilrl a Irita Inllnţulr. funcţionaU, dintre eli: ... Intarca.leul fl,u,; In cuprinsul textului descrierII. - La rev.ndldrl .Int m.nţlonlte numai ..Intaj. ,1 nu toluţla t.hnld noul ; ... r...ndlcl dlm.nslunt, Ilri ca acen... ti fie determinata In obp. ner...fectulul tehnic nou: r..endi- clrlle d. metodl sau procedeu nu sInt 'Ipar-atl d. cele referltoa... Ia In'Ullatle, respectiv aparat atc.: con- struCţia noul .tc. aritatl ca o In-- ,Irulra d. pi_ IaU subansamblurl firi a ... IriUi l-altura funCţlon.1I dintre .1.: ... rev.ndlel. unei. tolUlU constructiv. nu prin aritar•• con- creti a modulul de rallure. ci prin trlmlt.re II fllurl (da e.emplu ; ....carac:terlzat prin ac...elMe. comtltult conform fi,rl! 1,...), SI revendlel. ,1 alt••I.,.nt. necu- priM. In d'Krler.1 .x.mpl.lor de relUure. _ La fl,uri: .1 pretind linII sau hqurl dlven cokIrate; des• .,.I. con-- ţin t.lIt., dimen.luni. valori: 1. fl.. care fllurl num.rotarn reperllor .......Ia d. flecare dltl d. 1. 2.... ANEXE LACU.EREA PENTRU BREYETUL DE INYENTIE u cerere. pentru brevetul de In· ....nţl. l' anu:.uI: .) descrl.r. Inv.nţlei In .....m- pllre: b) da.n.1e ...plicatlveln .. elllm- pl..re: c) rezumatul descrierII Inventl.l: d) nod cu referinte blbllo,rafl In .. 'lIempl.re; .) declaratia de cHiune a dreptu- rilor uupra Invenţl.i due o or,a- nlUlie socialisti din R.S.R.; f) dovada d. pl..tl a tu.lor: Il ln,el'l,r. Invantatorilor pri- vind Implrţirll recomp.n.sel ; h) date t.hnlce aau economice ob- ţinut. plnl In pruent. 17 -
 • 13. -------------------- QTC deYO - DIPLOME ROMANESTI Vo .1.0 (VO AII ~istrict.) Oi. ploma dlstrlct.lor VO Se acorda pentru legtltun ':u d,lrictele romAne,tI de la Y02 la YOI!, r••lilate dupa 1 ..nuarNi 'IM!O, IIIdel: CI••• I fi dlstrtcte' 1~f!i3 slalu din fNIC.... dIstrict: CI•••• II-a II districte: ~4/2 'Iat~ din fiecare O'stnct: Clau • III.. 4 districte; )(?II ,t_l1 din fiecarl d'strlct. Prtma cllrA 1 refera la radio- matorll.mpl••aţl In zonele ce HI, 111,.20:. doua -14,11. 21.33.34: II treie la realul lumll 1B VO DR (Ye Oanube Rhw Diploma DunArII Pnlru 'agMurI In 2 benZI cu 3{2 ta!11 din flec.... tar4 dunAr.ana (R.FG., AUltr,a. Cenoslovacia, Un- gSfll, luoo.la~I BulglHla, RomA- nlll, R.5.S. Mrdo....n.llc6. R.5S. UcraineanA), anda da 3.5 MHz fiind obllgator e. piUI Sr'3 legAturi YO pe efll pu,., J(2 benzi, 3 MHz obligatone. Cifra a do.... .. uIta' la DX-uli. Ura beneUcla- â de libera alegefe a be,ullor. ln loa'- cazurile legaturile respectl'e trebuie sa flloat flcu. cu cel put, trei Orll. de la Duntre. legltun valabile dupa 1 ianuarie 1960. Diploma se mIII eliberellli pentru leoitur! ClJ 3 din ţirlle de mal sus, Inclusiy YO, pe 144 MHz. VO LC (VO Larg. Citi••) D~ DIPLOME CONFERITE RADlO- AMATORILOR ploma ora,elOl' m.... 5fo acoreIA In tr. claM PIIntru legllurl dupa 1 lanuarte 19ED cu ~2Vl0 din locahtllll!e de mal 10'; Ala~andrla, Arad, BacAu, Bata Mari, Bldad, BOlo,anl, Bra,oy, Bn!lli!., Bucure,ll, BuzAu, CAIAra, Clmplna, Clmpulung, C!uJ.NapO:a, Con,tanla, CraloYa, Oa''' FAgAra Foc,anl,Galall. GiurgiU, Hunedo. ra, la,1. lugoJ, Medgldla. Madla Gheorghe Gheorghlu-Oej, OradN, Palro,ani, Pialra Neam, Piteşti, Plole,tl, Reş'ta. Roman, Ro,iorli d. Vede, RlmnlQJ Vllc... Sibiu. Sighetu Marmatiel, Sighişoara. Su· c.'.. Timişoara, TIrgu Mut.ş, Turda, Tulcea, Turnu-Sa,..in. YO 2 x 2 (VO 2 on 2. metlfS) Diploma c.lor 2 matri pentru legaturi cu 2 sta,11 YO In banda de
 • 14. 144 MHz. Nu sInt valabile legAturile la o distanIA sub 25 km sau Inainte de 1 Ianuarie 1960. VO 25 M (VO 25-th Meridian) Diploma meridlanulul 25 pentro lucrul cu statii din NOrlegla, FIn- landa, R.S.S. EstonA, R.S.5. L. tonli, R.S.S. Lltuanianli, R.S.S. el. 10rusA, R.S.S. lkralneanli, RomA- nia, Bulgaria, Grecia, Libia, Egipt, Sudan, Republica CentrafrlcanA, Zalr, Zambia, Zimbabwe, Bolswana, RepubliCII Sud-Africanli, dupa 1 Ia- nuarie 1960, 88tfel: clasele 11111111 pentru leglituri cu te{I2IS tlirl,cu- prinzlnd Intotdeaune VO. VO 45 P (VO 4S-th Parallel) Diploma paralelei 45 pentro lu- crul cu statii din Franta, Italia, Iugo- slavia, RomAnia, R.S.S. UcraineanA, R.S.F.S. Rus! (UAS), R.S.S. Ka- uhA, R.S.S. Uzbec!, China. Mon- golia, R.S.F.S. Rus! (UA .), Japo- nia, S.U.A. ~ 7, W ., W O, W 8), Canada (VE3), S.U.A. (W1), Ca- nada (VEI ), dupa I ianuarie 1980, astfel: clasele 1111/111 pentru legA- turi cu le{1:?J61Arl, cuprinzind Inlol- deauna VD. CLASE DE EMISIUNE Diferitele emisiuni de radioco- municatII se clasificA dupa urmA- loarele caracteristici: ,. tipul de modulat al undei purtatoare principale: 2. tipul de Iransmisle: 3. caracterlstlcl suplimentare. La punctul 1 distingem: a) modulatle de amplitudine: se utilizealA Ilmbolul Ai b) modulatie de frecven1li (sau fUA); se utillzeatll Ilmbolul Fi c) modulatle In Impulsuri; se ulltlzeatA simbolul P: Pentro punctul 2 avem: al absenţa oricArei modulatll des- tinate sA transmita o Informatie: simbol; b) telegrafie IArli modulatle prin- Ir-o frecventA audlbllA: slmboll c) telegreflE' l'In manipullue prin tot sau nimic a uneia sau mal mut- lor frecvenţe de modulatle audibile, sau prin manipularea prin lot sau nimic a unei emisiuni modulale(caz particular: emisiune modulatA n- manipulatA): simbol 2 d) lelefonle (Inclusiv radlodlfu- zlune sonorll): simbol 3 e) lacslmlle (cu modularea unei purtAtoara principala, lIa dIrect, Ile printr-o subpurtAtoare modulatA In Irecventa): simbol 4 Il televiziune (exclusiv Imagi- nea): simbol 5 g) telegrafie duplex cu patru frec- vente: simbol 6 h) telegrafia armoniei multlcale: simbol 7 1) cazuri neprevllzute mal sus: simbol O Tot astfel, la punctul 3 exista 51- tualllle: a) banda laterala dublA; nu se vli- umar Diploma Uzeaza slmboli b) banda latefel! unicA; - unda purtatoare redusA: simbol  - unda purtatoare completa~ simbol H - undA purtAtoare suprimatA: simbol J c) douA benzi latarale Indepen· dente: simbol 8 d) bendA lateral! rezlduell: simbol C 1) Impulsuri: - modulata In amplitudine: simbol D - modulata In 16rglme: simbol E - modulate In fazA (sau poziţie): Ilmbo! F _ modulate prin ImpulSUri codl' flcale: simbol G (Dupl TRAFICUL RADIOAMATORULUI d. ION MIHAIL IOSIF, Editura Sport·turl.m, 1972) , . 19
 • 15. In precedenta ediţie il Almanahulul «Tehnlum v-am preze ntat. ,ti m_ţi cititori, citeva d intre principalele act'vltlţl a le Institutului N aţional de Informare , 1 Docu- mentare. Continul m . cu prile jul acest ei ediţii, sl vi co mpletlm i nformaţiile necesare pentru utiliJ:area unul Instrument adecvat pentru munca de cercetil.re ,1 proiectare. pentru tinerII Ino va tor' , 1 inve ntatori. ~I.N.I.D. la dispoziţia du. INFORMAREA CUlUN1A ASUA LUCIA.,mOR NOU A,.,ARUTE Informare. retrospectlvi pe bau d. blbUoerafll ne polle satisfac. In mbura In cue n. ajuti si r*zolvlm o temi In IUCN fi nu .aranulad Intot- deilu~ r'IOutatea Informaţiilor of.rl- te. Or, In condiţIIle revoluţi ti Itil nţi­ flce actulle, ritmul Innolrll cuno,tln- ţ,lor Hte extrem de rapid, Informa- ţHle pe ,.re le POledim b. un moment dat dovedlndu· dauete dupl nu· mal dţlya .nl. latl de CI specialistul de utlz.l trebuie II 'nyeţe continuu, noţlunlla de ,...eleI,r. ,1 I nvlţa,... p.rm , ,...,..tl deyenlnd obl,nulte in tllele noastre. A Inţa la nlyalul specialistului lnseamnl, In primul rind, a te Informa la:r.1 cu toate nou· tlţlle aplrute In propriul domanlu de apaelaUtata. Accalerarea ritmului de Innoire a cuno,t l nţelor a dedan. ,t Ind explo:r.ll Informaţlonlll,c;a. racterlutl prin treŞteru exponen· ţlalla volumului delnformaţU noi pa unitatea da timp ,1 avind drept con· seclnţ! numlrul lucrlrllor publicata prin cart IIM comunicate aceste In- formaţiI. Numai In domanlul chimiei, de plldl, ap.r anuii aproape 400 000 de documente de diferite c;atelorll : d.rţl, oomunldrl, rapoarte de cer· cetare, .rtlcole de reylne, tea de doctorat, breyete de InvenţII ett. Citind 24 de ore pe :r.1, un specialist In dllmle nu ar putea parcur,e nltl 5% din totalul acestora. EL va fi obll,at deci si Ieaeze din mIU documentelor nou publicate pe ace- lea are II oferi realmente noutlli relevante, date utile c;are sI_1 oom· pleteze cuno,tinţele deja dobindite sau si-I IUlere:r.e Idei noi priylnd d.ile dl rezolyare I problemelor spetlflce domeniului $11.1. Pentru a opera acealtl Sl!!leqle, spedallnul are nevoie de un Inlitrument adec- vat, care sI·1 Informeze uupra noilor ''0 apariţII editoriale ,1. In mbura poll- blluhll. sI·1 ofere. Intr'O forml con· cld, toate Informaţiile necesare se- lecţieI. Aplrute In ultima iumltate de secol, unltlţlll Ipeclallute de Infor- mare ,1 documentare au fost create tocmai in scopul alaborirll ,1 dlfu- urII unor uemenea Instrumente de leleclle. obiectul ac;tlvltllii lor fiind colectaraa. lnallu. 1nmllnlnaraa, l- Ihirea , 1dlfuar. Informall1lor prl. vind documantele publicate In dife- ritele domenii ale ,tiinţei ,1 tehnicII. Unele dintre ,cate unltlll ,1.1 un profii multldlsd pllnar, elaborind In· strumente de Informare In mal multe discipline ,tUnlm'e (a de plldllnstl. tutui N.ţlon,t da Informare ,1 Docu- mentara), altale sint speclliinta In· tr-un .Inlur domeniu If,U dl.clpllnl , tllnllfld (a de plldl Oficiul de In· formarl documantari pentru Indus· tril constrUCţIIlor de m~lnl). Biblio- tecile mari. cum lint Blbllotec;a Cen- trali de StJ.t, Blblloteu Academlll RepublicII Socialiste Romlnll, biblio- tecile cent~l. unjyel'1ltJ.re din Bucu· re,tl , 1 Clui-Napoca,ofert, de ue- menea, servicII d. Informlre ,1 do- cumenure deosebit d, utile specia. lI,tllor din economii na~lonall, Un ltlţlle de Informare ,1 docu- mentare oferi Ipeclallftllor urml· toar,l, tipuri de publlaţU ,i lIrvlcll de lImnalue blbllolraflel : t. ReY;lt. d. l uma r.. Atest~ reprezlntl cea 11'1,1 simpli ,1 mal ope- rativi forml da $lmnalar, blbllolra- flel a articolelor de reylltJ. constind In r,producerel.. In limba romlni AU In limba orllinall, asumarelor revis- telor , tilnllflce pe mlsuri ce acestea $Osesc in fondul documentar. Su- marele sint rupate tematic dupi profilul reYistelor, datorltl Insi dl· Yersiti,il lublectelor abordate, d, obicei, de articolele publicate in acel~1 numir de reylst~. Irupajul nu este ~tit de strict ca In cazul ati' Ioalelor sistematice. Cu toate aces- tea. prin slmplt parcurlere I '1.111'1 relor respedive, Ip«lalinull,1 poate forma (dupl titlurile articolelor) o 1mlline ,enlrall uupn noutlţllor aplrutl In domanlu , 1se poate opri 1, unulllu mal multe articole pe care poate si le consult. In orl,lnll. AyalltJ.jul revistelor de sumare constlln faptul ci u llur1 lnformarel. uupra Iftlcolelor publlClte Intr-un domeniu de .pecl,lItate AU altul Bri ca specialistul si fla obll,,, .1 1011. cite din blbllotacl revlstale respec' tlye, economllind utlel atlt propriul du timp, cit ,1 pe cel II blblJotaca· rulul. Mal mult, el. asl,uri Informa- rea la dlstanţJ asupra Irtlcolalor pu· bllc;ate In reYlltele strlln. abonata In numll 1- 2 exemplue pe Intra..,a ţf,ri, Ilralnd udel Intr'O mhurl nell· mltatl arii beneficiarilor are 11.1 acces la Icana r.ylnl. 2. PublicaţII de tltl...rl ,I.tema. tlzate t.m atlc:. Sint de fapt colecţII da r.ferlnţe blbllol nflce Irupllte tematic ,1 adltate la anumite Inter- vale de timp In .copul Informlril 'peclall,tllor uupra IPIrI,lIlor de drţl , 1 articole In diferite discipline ,tllnţlfke . Diferenţa f'll da revluele de sumar. constl In primul rind intr·un ,rad de elaborara mal rldklt, serviciul oferit de ...nltlţile de Infor· mare ,1 documentare constind In acest cu nu numll In simpla repro- ducere a titlurilor documentelor res· pective. ci, In principal, intr'O ,r...• pllre tem.tld rezultJ.tl ln urma unei atente analize a taxtelor acestor d0- cumente, În concorda nţl cu cerln· lele Informaţionale ,le beneficiarilor. Semnallrlle bibllolrafice dlfuute prin Intermediul rlYistelor de titluri ,Int in$Oţlte, cel mJ.l adesea, de Indkl de dulflare zedmall. cu- ylnte-chele sau alte elemente de caracterlure care dau o Imlne complet! uupn conţinutului Infor· maţlon al luc;rlrlior ciute. De U~ menll. multe dintre Dubllcatlile de -
 • 16. tltlun .Int insoţlte de indexuri pe materii ,1 pe auton - instrumente de repslre - , are ulureul Într.o mlsurllnsemnatl.electarea openotl de Ipeclalllt. 1. Re...,.ta d. referate. O se- IKţie mal rl,urau! a documentelor ,1 un nivel utlsfleltor de informue, mal al.. pe problem. comune, uo- elate Iocle eu temi in are dorim al ne documentlm, pot fi realizate cu ajutorul revlnelor de referat., are, In afara referinţei blblloCrafice ,1 a .I.mentelor de claslflare a docu- mentuluI, of.rI 'pre con,ultare ,1 un Iun referat asupra JoCestula, In are elta retumat conţinutul lui In- formaţlonal, accentulndu-.. in 'pe- clal elementeie de noutate t.hnleo- ,tllnţlflel Introdu.e de autor. 4. Stlnlell de dlfuulII ..I.c- ti,. a Informaţiilor pe profll de be.ficlar (051). Evoluţia t.hnl· cllor Ipedfic:e de anallu documen- tari a creat po.lbllltatea automati· drll rachlrll ,1 selectlrli Informa- ţiilor documentar a utlUdril alcu- latorulul ,Iectronlc nu numai In d0- meniul carcetlrl! blblloCfllflce retro- ,pectlva. dar ,1 In r.allu.... unor funcţii da ..Iectare a documentelor are rlIpund cel mal bine cerinţelor de Informare ale fledrul beneficiar. Au aplrut anfel ~a·numltele oi.. teme 051», In cadrul diran docu· mentele nou aplrute, anallute din punct de ~edere al conţinutului lor Informaţlonal, ,Int descrise cu aJu- torul unul IImblJ documentar con· nnţlonal ,1 .Int apoi comparate de ditre alculatorulelectronlc cu .pro- filul Informaţlonala II fledrul ben.. flclar In pane, ducr cu ajutorul lKelullJl limbaj ,1 InmIJnlnat dl. nainte In memoria akulatorulul. Aceste comparaţII le fac pentru fie- ca,.. refer,n~ blbllocraficl In plne. cu fI'are profii de beneflclar, la vi_ tau de lucru specifici alculatorulul electronIc. In funcţia de rll2ultatele pOtlt,~e JIU IMcatlve ,.. acestor companţll, referinţele sint expedia- ti rapid beneficiarilor ale dror cerln~ de Informare coincid cel m.1 biRt cu conţinutul de Inform.ţll .1 documentelor respective. Slnemel, DSI Nlpretintl o fermi luperlaui de lemnalare blbllaCn- fld, ele realitlnd, pe IInCI s.emnala- ru propriu·dsl, ,1 selectaru 1Ue- lor primare de Informare ,1 docu· mentare etle mal utile 'pKlall,tllor pe care II deservesc. SISTEMUL INfORMTRADUC.EIU Eue un .I.tem de Inform.re arca- nlut In conrarmitatt (li H.C.M. nr. 1 0]6/1968 In scopul evltlrll Plnle· lI,m.lor In domeniul traducerilor. Funqlonlnd pe Inu E~id.nţel cen· tnll.u.tI a tnducerllor ,tllnţJflce, tlhnlte ,1 economice, orcanîutl la I.N.I.D.. INFORMTRADUCERI sem- naleul traducerile efectuate s.au În CU de efectuarl In ţlrlle membri ale C.A.E.R. din limbi creu I(c.,l- bile. Pentru tAduceriie efectuate In ţari, fI,ele d. semnalari cuptlnd datei, blbJlocrafice d. identlflare a lucrlrllor tradu.. ,1 unitatea are a efectuat traduceru. Pute,1 obţIn. x.rocopll dupl tnducerlle efectuat•• existente In fondul Evldenţ.1 centra' Uzate a traducerilor ,tllnţiflce. tlh· nlce ,1 economice, ..mnalat. d. I,N.I.D., completlnd un formular d. comandl. SISTIM CATALOAGE INDUSTRIALE Avind In ~edere s.arclnlle actlvitlţll de Informari ,1 documentaNl, de relllurl ,1 difuzare In economia na· ţlonall a Informaţiilor privind pro- du..l, ,1 tahnoloaille, I.N.I.O. orCI' nluau .~Idenţa centnlllltl a tata- 1o...lor ,1 prolpectelor romine,tl ,1 nrlln. primIte In ţari, pe baza drora oferi un ,ervlclu de Infor- maNi ,1 documentare prin dlfull,... cGhldulul cumulatlu, cari semn.- leul, .ub formi de fi.. decupablle, macerlale ••Inenteln .vldanţa cre.tI Ghidul este Itructunt pe pirţl, dupicum urmead: ataioqe de pro- du•• ,1 tehnoloa:l1 reallute In R.s.R, cu colabollre. Iitor 11r1 ; tatala.,e de produse ,1 t.hnoIoC reaUute In lite ilrl. FI.are .parlţle cuprind. un Index tematic ,1 un Index alfabetic al autorilor, lar.1 1]·1.. numlr repre- zinti un Ind•• cumulatlv anual. Matl· rlalell semnalati pot fi consultati la sala d. lecturi a bibliotecII Inltltu- tulul, Iar la ce~ru beneficiarilor Int.,...ţl 'e pot efectua .Irocopll iaU fotocopll ale documentelor ori- ClRale BULlTlN OI REfERAT! DIN LITUATUIII.A $TIINTIFICA $1 TEHNIcA ROMANA Publicaţie de semnalare, In ţari ,1 peste hotlre. a cetor mal n!preten· ,atlve rea!idrl ale ,tIInţei ,1 tihna- Ioclel romln-.ti, buletinul cuprlndl, IlnematlutI pa dlllpline ,1 ramuri ale economiei naţionale, relumateale articolelor apirute In rl!'llln. romi- .,..tI de 'pecialltatl. Pentru faclli. tarea con1uttlril. fiecare ~olum al publlaţlel cuprinde ti o li.tI a re- ~lStelor prelucnte, un Index de autori ,1 un Indell pe 1ublecte. P. b.za .emn.tlrllor conllnute In bule- tin, le pot obţine, la cerere. xero- copII ,le articolelor orlclnall. Bull' tlnule, neperiodlc ,1 apare In patru ediţII : romlnl. encleu, fnnced ,1 rusi. adrese utile• Biblioteca Institutului de arhi- tecturii .Ion MlncuI, str. Biserica Enel nr. 1-6, aectorul 1, 701l1 - Bucure,tl, tel. 14 110 06. • Biblioteca Inatltutulul de mina, str. Inatltutulul nr, 20, HO-2675, Patro,anl. • Biblioteca Inatitutulul egrone- mic .Ion Ionescu de ., Bradl, Aleea M. Sadoveanu nr. 3, IS - eOO. la,1. • Biblioteca Inltltutulul agron1 mic, Cal.. Aradului nr. 14A, TM- ltOC1, Tlml,oara. • Biblioteca Institutului de m. dlclna ,1 farmacla, BeL or. Petru Grou nr. 8, aeetorul e, 76241 - Bucure,tl, tel. 4g 30 30. • Biblioteca I,tltutulul de mecll- cina tarmacle, Bd. Plate Liber- taţU nr. 1, CJ --3400, CluJ-Napoc.. • Biblioteca InsUtutului de mecll- cint farmac .Prot. dr. Dimitrie Bagdaae , atr. Unlversltl1l1 nr. te, IS - e«lO, la,t • BIblioteca Institutului da medi- cina, str. 23 Augual nf. 2, TM - 1QO(l, Tlmi,oara. • Biblioteca Institutului de mecll- cln6 farmacie, atr. Gh. MarI- nucu nr, 38, MS - 4300, Tlrgu Mure,. • Biblioteca AClldemlei de atudll economice, Plate Romana nr. 6. ..etorul 1, 70167 - Bucure,tI, 'el. It 03 30; 110610; 11 5Q 110. • Biblioteca Inatltululul de adu- ceţla flzlc6 ,1 sport, str. Maior Constantin Ef'IEI nr. 12, sectorul e, 7Şl02 - Bucura,tl, laI. 31 44 40. • Biblioteca InstllululUi de Inv- lamlnl luperior, Call8 MlllrA,.. nr. ISi, ee - S5OO, Becau, • Biblioteca Inatltutulul de In~6- IAmlnt superior, str. Victoriei nr. 76, MM _ 4800, Bala Mare. • Biblioteca Inatltutulul de InvA· tamlnt auperlor, BeL V,I, Lenin nr. 124, CT _ 8700, Con,tanţe. • Biblioteca Institutului de InvA- IAmlnt superior, Cal... Armatei Ro,M nr. 5, 8H - 3700, Orad,.. • BIblioteca Institutului de Inv6- ,amlnt superior, Bei. Gh. oo~ nr.41, AG - 0300, Piteşti , • Biblioteca Institutului da InvA- IAmlnt superior. alr. Arin! nr. 1, SV - 5800. Sucea~a. • Biblioteca Institutului de InvA- tamInt luperlor, str. N. lorg.. nr. MS - -43Xl, Tlrgu Mure,. • Biblioteca InstitutuluI de Ind- mInt superior, Bd. Victoriei, nr. 3--5, SB - 2400, SIbiu.
 • 17. o ,ulntJvllntroduc;.,. In lum.. ,odell.mulul «Activi..... mod.lIstlci con_tltul. una dlnt... c.l. mal .tlel.nl. mijloace d. educa- ţi. t.hnlcl a tln.r.tulul. Prin ac.utA activltat., copiii fac cuna,tln cu lurn•• mat.ria- 1.lor, a Icul.lor, I,i Insu,'le nenumArati proce•• tehno- logie.. Mod.l!amul dezvol- ti manuantat.a, precizia ,1 punctualitate... fant.zia crea- tivI, activitate. constructivA devenind astf.l, treptat. o ne. c.,itat•. Montar.. ..mifabricat.lor se poate organiza ,i in cadrul or.lor d. lucru manual In cl...I.I·IV. FI.car. mod.1 al col.cţl.1 nOaltr•••te funcţional. Cu unei. tipuri pot fi organizat. 22 concursuri pentru copII. Pen- bu aprljlnlm actlvitiţli mo- d.lI,tlce .Int ln cura d. apa· riţi. ,1 .It. mod.l. mai com- plelt• .• Cu aceste cuvinte Incepe atractiva Invitatle a harnlculul colectiv de oameni al muncii de la Tntreprlnderea pentru prelu· crar. lemnului c23 August» din Tlrgu Mureş, care a realizat o amplA colectie de aero. auto ,1 navomodele destinate copiilor. Fiecare constructie contine. aiA· turl de piesele semifabrlcate, planul de montare, descrierea amAnuntit! a modelului şi sfa· turl pentru utJllzarea acestuia pentru divertisment sau con· cursurI. Minlavioane, aeromo- deie cu praştie, aeromodele de concurs, aeromodele planor, şa­ lupe, navomt;)dele tip katamaran cu velA, automodele cu motor electric sint citeva din prOdu- sele propuse de I.P,L «23 Au- gust» din Tlrgu Mur8f pentru dezvoltarea practicArII modella· mulul de cAtre cel mal tineri constructorl. Mentionam ca la aceeaşi Intreprindere ae aflA In cura de omologare un set de motoare pentru modellam cu capacitAti cuprinse Intre 3,5 ,1 25 cml , Şi acum Iata citeva dintre modelele fabricata la Tlrgu Mureş In cadrul unei Inl· tlatlve care ar trebui salutata cu mai multa Intelegere ,1simt de rAspundere de cAtre organele competente din cadrul Minist8- rulul Comerţului Interior, care mal pun Inci destule «bete In roate» In bunul mers al comer- cializarII unor produse destinate, In primul rind, educatiei tehnice II tinerei generatii. (C.S.) -
 • 18. 320 , l' ~ ,II Ha FULGER ; _::_____~P~.:.~$=TIEAEROMODEL cu ~~520 ~ FLAMINGO - -~- • 340 ( ( f ] MUREŞUl 23
 • 19. Pf'ntru racnetomoden,tll care 'lor al participe. proba. de machete (clalele S.S .au 5.7), IncepInd cu anul 1882, .ubllnlem c8 regula- mentul F ederaţiei romlne de mod. 1I.m, In concordanta cu noile IndI.- caţII ale forului Internaţional F.A.I., a Introdu. noi cerinta menite al ridica gradul de competltlYltate al ace.tel probe. Modeliatul, pentru a ,u'IIM eu- tentlcltatea capacitatea de con- cratlzare a machetel, ti optica noi- lor cerln,.. va furniza urmltGarale date minime Oesp racnetll con- struitI: _ planul rachetel, cu minimum 10 dlmenllunl 3 .ecţlunl tranlver- sale; _ planul machetei la Icara t: 1; _ planul dlspunetli culorilor ,1 allnmatricullrll- _ trei fotograW alb-n-oru Slln culorL Se Impune ca InformaţIIle .1 fie luate din surse ollciale ca: reviste, cArti, note tehnice, proapec_ etc., cu trlmlterile de rigoar.. '4 ArJHtrll pot aprecie. pozlt.....~ n-oet.... execuţia mach..I, In functie de modul cum a•• dotatA documentatia tshnlcl a machete O rachetA ce H pret...zA noilor cerinta regulamenta,. te «AS- TROBEE-D., pe CIre o prll.antlm la .cara t :7,1!3. aA.trob....O' eate o rache sonde proiectatA de cet,. Aero)at Gene,.1 Corporallon pentN cer- cetAri meteorologice ,1 ,Ilinlillce In regiunea O a Iono.feral de dire SPACE GENERAL CORPORA- TION. Fiacheta e.te capabilA .a ridice o aparaturi ,tllntlflel de 3,. kg pIna. 22,7 1Ig. II InAllimi ce '1arlazl Intltl 145 iim 80 IIm. Propul,la rachetel .. reaUzeaza cu combu.tlb~ lolld de tipul H.T.P.e. (hldrod termlnated poli- butad1ane) ce dlzvoltA o accaler. ţie d. 21,8 g chiar din . tart. Motorul rachetal a lost testat .tatlc de 5 ori In decembrie 1W.8, iar la 8 Iunia 11110 !IU lolt raellZl.te doua lansari In scopuri meteorolo- gice, avInd aparataiul ,tJlntific asI.- gurat d. N.A.S.A. Lanslrile .-aufacut aub un unghi de 81,8· faţ;!! de orizontalA şi dupa 147 . de zbor racheta a alll'll apo- geul traleetorlel, Impactul cu Pa- mtntul r.aUdndu-. dup6 297 s aASTROBEE-O_, varianta S(N -002, are o lungIme totala de .027 mm, dlametrul de 152,7 mm, desch ld.rea .tablllzatoar.tor 608,7 mm, lunglm811 ogivei de 784,6 mm, lunglmlIlI sectlunJJ tele- metrlce de 3I:M,8 mm, lungimea ca- mer. molorulul de 257 mm etc. Deoareee constructia acestei Prof_ tDAN N , RADU, . ublng. LUCIAN NITA mach•• nu ridici probleme deot.. bite In e••cutar... lan..r.... o recomandAm lunlorllor ti fetelor la cla.. 5.7 (machete) ti ••nlorllor la S.s c S.5 O (mach de aH~ ludlne). Sugarlm ca oijlve (1) a rachetel, sellunea telemetrlel (2), cit ,1 mufa (3) al fie ••ecutat. loat. deodata la alrung, dintr-o .Ingur. bucata da lemn de tel, conform formal ,1 cotalor de plan. Dupa ac...ta .. '101' faca IneruI- tiri In pi..a pantN a put••vlden- tia ImblnlrU. dintre cele trei repera (1), (2), (3) ,1 capetele ,uruburllor. C•• doua antene (7) II .,or con- tecţlolllo din tabll .mIconform datelor ti formei din plan ,1 .. 'lor aplica pe .acllunea telemelrlcl. dlam.tral opus, le lS· da genera toar.1a pe care S-.aJ ata,. stabl- llzatoarele, prl.,lnd macheta de SUI (g). Deoarece lIabilizatoarele (5) ri- dlct proble... In exaculat.. lor, datorita gro.lmil mici a mateflalulul cft ,1 profilului comple., recoman- dAnt sa fie lucra. d., lemn ele tel. Ata,area ..... fac. pr., lipirea directi OJ aoo pe corpul machetel, la dl.tanţe ce 'lor forma unghiuri de W Inlre el.. Pe Imblnarae acestora al corpul machettti se '101' Irpl cu ago cele opt ple•• redate la reperul (II). Dlrectlonalele (8) la racheta ade- vlirata aluta la ghldar. pe rampa de lan..re. Ele se 'lor lucra din tabla, In con- cordanta cu IndlcaUlie din plan. Se vor lipi pe corpul racnete! In doua locuri diametral opuse, astfel ca sa faca un unghi de 45° OI a.. -
 • 20. bliitatoarele Inveclnate. Dupa ee partile componente au fo~ aUlCulllte, la dimensiuni mal mld cu 0,2-0,4 mm, ee trece la montarea machetei, atenti fiind la verticalitatea ti simetria compo- nentalor al. S. de apoi un strat de grund, car. ne parmlta sa Indreptam uneia neajunau rl constructl.... şi care,prln ,Iefulre, ne 'ilI permite sa flnlsAm macheta, pregAtlnd-o pentnJ vop- sire. • k -~ '1 .' •• / ® Colorltul H ... e~ecuta conform Indlcaţlllor din plan. PentnJ a obline figuri de culoare cu margini drepte fila dimenslunlla dorite, se llpa pe pertea nt.. rloara • figurii bandA adez:lvII, cara dupil Ulca,. se Indeplirteazll u,or. Cu mara grijii vom trasa, pe acaaa,1 parte a .corpulul machetai, cele doua embleme ale firmei Aero- iat General Corporatlo,, Acest.. vor re.pecta indicaţIIle dete tl plan referitoare le culori, dlmenllunl ,1 •• • • .~ = ALI ' -'R9/NTIU = AURIU .... ~RI DfSQI/S MAT ... NEGRU MAT QRIINCHIS IfItT forml!. Tnira ere vom scrie cu culoare ngra ASTROBEE-D - ADD _ 010, la cotele Indicate. De asemen_ vom desena ti ca doUII elemente ale lui Spac. Generat Corporation, Intra ltebl- IItatoare, In puncte decalate la t(K)°. Dupl dotarea machetel Ct.I motor ,1 mijloc de recuperare, se cen- treazA stetic ,1 dlnemlc ti apoi se poate lanse la antrenament con- curlurl. • , • • , • • ~ • , !ţQ GRIIl5CM 'U:U INCN
 • 21. - ea
 • 22. Catan ((ar) pu,pa '-:-----f1Shir ldarg(far)pupo ~nr.,~~~~==~~____==:;~~~Pic - Gh;u, ___ -, )~;;;;;~~~;~;;~~~~~ForptO'IO Cortro gală IEnp ',rie;; Brat m,a VU9iS zrorltor mŞco/a g/liuAJi Sa -----ti-.t~.JI, -, 8 Ariicu/arie o • , • .Strai~ să~ţ ii V.rgă 9a~r m Strai foc mic Vergo trincii 8anpr DIn'; • , iilig; Fig.l [onstrui iun ~ill ®~®rn~[ În stiElă MultA vreme realizarea n8velor In 611clll a constituit un mister, axpll. c'ndu-se cu pitici. sau (muguri. care, udatl, cresc ,i.. Iese nave. Pentru I!lmurlrea .,nfgmelor, vA prs- 'antAm o navA cu vele construiti! Inlr-o sticla a,ezatll orizontal. Nu conteazA nu mIrul de catarge, ghluri sau alte alemente de supra- structurI sau greemant, complexi- talea navei filnd dictatA de CUflljul constructoruluI. Recomandăm pen· tru Inceput o nav! cu doua catarge, ca cea din figUrii 1. ea Inzestrare materialA: cullt de cioplit In lemn (pentru corp), bor· ma,ln! cu spif!lle (O,4{O,5{O,6 etc.) funcţie de necesit!tl, pensete, 'oar- fecl. Dale fiind partlcularltatea con- slruC1le1 acestui model !JI dlflcul· I!tlle generate de lucrul In sticl!, se adopt! o tehnologie specifica, PlecInd de la desenul de ansam- blu al navei, se 'ntocmeşte o schit! cu mlnimul elementelor de gre- ment (Ia orice acar!, Indicat eala la scara de lucru), apoi se Incarc! aceasta schiţA (Ia scara de lucru) cu elementele de arboradA. Foarte Important este urmatorul lucru re- feritor la mllnevrele fixe şi mobile: se CIIUtA sA se deseneze toate ma- nevrele fixe si mobile cu care se echipează nava plecind de la pupa spre proVII (sau Invers), astfel Incit sa nu se rldlco creionul de pe hlrtio (adicA linia sA fie continua, chiar dllcă trece de rmal multe ori prin aceiaşi punct). Asta ar fi idOlii. Ig. MIRCEA KIRIŢESCU care I Pentru ';;;.r;,if;;':~ atei este trece prin O.,i~ii;;~îifapt, toatA unei nave cu lată orizontal se sforll •. O aiiA problemA oste determina- roa mArlmli navei (scara de lucru). Pentru aceasta se mAsoara sticla pe dinauntru, pe diametru, pe care 27 -
 • 23. /VJituro sliclo---' Fig.2 pic . Fig. 3 • Fig.6 nod / Fig.5 . se afli IIpltul1I .tlclei (l1 lungul el). Din aCHsta coU! ...cad circa 10-15 mm (funclie de Iillimea na- vei, Ilo. 2). Odatl Itabilltl Icara. tree«l'l la lucru. Corpul .. face din tel, plop sau orice alt lelM cu fibra scurta, care le poate clopil u,or. Cetargul vergile aa (IIUZeaZa din lemn de prun Iau bambul (funcţie de IcarA). In figura 3 eate Ilustrat modul In care se flxeazl vergile de catarg, a.tfeI Tnclt III •• permitA o mica roti,. a lor ., lurul punctului da prlndere pantru Intro- ducarea In aticll. Manavrele II ax.cull din douil Ilpuri de ala. cele fixe din aII IUb- lire maro Inchll, cele mobile din aII mal .ub1lre bej,.au de o culoara mal delchlsA daclt cele fixa. Valele .. axecuta din folll de TIgari (cea mai indicata) nu alt material aflat la Indemina care al lIe subtire opac. Pentru II lugera umflarealor In ~Int, .elmpragnaazl cu clei nltro, sau chiar cu apratol, aracat, dupl care .. modelea,a .au sa u.uca pe un calapod. Aten- lle la lipirea lor pe IUPOrt!! Pentru fbarea cetargulul de punta .. folo..,te un 1111«1'1 de artlculatle ca In figura 4, care 16 permita culcar. catargului cltre pupa. Dupa pozitionarea ,1 fixarea catargalor .. pun larturlle Incepind de la prOIIIII dire pupa (flo. 5), facind nod la ultime gal.tr r.llul de aţ6 (di circa 3O---S) cm} .. lal6 cltra pro~a. Operallunea le face pentru !leure catarg lepara! ba- bord-tribord, In mod analog II procedeaza cu contraSCOlele, balanalerele ,1 c. celelalta mane~re mobile, a~Ind mereu grlll ca nodul .. ae faci la cap6tlJI aforii dlnlpre pupa,1ar spre pro'lll. afoal1l .... Ia.. mal lunga. Tipul de nod pentru vergl este pr. zantel In figura G. Executar. lega- turW .. faoa plecind de la ~rga Iau ghiul cal mal da IoL Capate aforllor, avInd mere grl}il la nu II Incurce, .. leag6 cu un cap de ala. altfel Incll: III .. allgure paralelilmui lor, da- O alunecare relativa Intfll fir.. putfnd fl tras oricare dintre .re, celelalte rlmlnlnd fixe. Inalnlll de Introdu- cerea nevel In Iticla, ... bine 16 .. Incerce functionar. alatemu- luL Eventual .. poata '01081 IApun aau talc pentru Imbunat.l1lree alu- neelrll atei prin orltlcll. NalIIII fiind gata, trecem la prega- tirea atlclel Nava .. II1II a..m pa un pal: de chl cara II1II augera IUpra- faţa apel Folosind diferita pulberi (CONTINUARE IN PAG. J2) -
 • 24. PEnTRU EEREURILE TEHnIEU-APLIEATIVE OU DEOOL RE AUTOMATA SOLUTIE OPTIMA DIN PUNOT• DE VEDERE EOONOMIC ŞI A RODINAMIO Criza de eombultlbll I determl- iri. In evlll1le concenlr.rflll .fort~ rUor In vederea glllrll unor 10lUlil lconomlc.. ACHita crizA este Im. 1111 .. de aerocluburi ti actNitatea tot ele fOfmafll a pno111or. In dom. lui planorllmulul lolu. ectue1e c» ridicare In a. prN1ntA fiece' cJte un dauvant-': 1.) remorclljulla avion _tao lolu- tla COf;tlaltoare, daci le are In ..,. dere conlumul de aproximativ (1) lIorA şi UZUtII twlonululj b) remorc.luI .. mosor permite un cI,tig de Inaktln. IImltat e) ulllluar.. motoplanorulu1 ci. ,le cu un consum orar de aproltl. matl.., 12 Variln ura e,te o lolu- ţtI mai buna dedt primele dou• • OMorita InlA InclrclrH (greutat_ lupraf ..) mari, calitatile de planor .Inl dlmlnua'a. Solutia optimi care .. Impune In contextul de.etll mei lUi t,..bule al ..tlsfecl cennte de ordin tehnle fi economic.. Trebuie r.,n1a1 un compromts Intre caractetiatlclle tehnice ti economice, ca,. con_ta In g6slr. performan1elor necesare La un col1 minim. Supraestlmar. performanţelor necare duce la cresterea elegereti nejustificata a costului. Din punct de -..dere economic .. cere o solll1 cu un col1 sc61ut de construcţie elploatare. Caracteristic! de ordin tehnic necesare si suficiente unul planor Ing. CALIN GOLDGAN Ig. PAUL ANTIiMIA de club 11nt; - vHez6 minima de zbor elt mal m1c6; - vltez6 mlnlm6 de c6dere cTt mal micA; - .lguran16 In ellpl - efleacltate mare a co _ tlneţe· muim6 rHl6C; entA (mal mare ca 25): - greutate mic6 (ofera com tara bun6 chiar si In curenţi atabl). Nu atnt necesare; - o fln mal mare :J) (nee. • ....1 doer ti competitiI); - comportaAl IHln.lla viteze mari (pe•• aprollmatlv 150 knVh). Ace_. concluzII IInt tr... In urma conlultArN articole1Of din r. ilS
 • 25. 'listele de specizllitat.. Solutia care satisface In mod optim cerinta economicA este planorul usor, C1J motor aux.lllar, care permite deco- larea autonom. PreocupAri pentru reall~area unul astfel de IIparat exista pe plan mondial, In S.U.A fiind la ora actualA lansat şi In curs ele desUI- ,urare un concurs de proiectare ,1 construclll. AnaUlInd diversele conllgura1H .x.lstente. s-a aluna la conclu~izI ca o configuratie CANARO- (am- penal In fata aripii) cu IIWINGLET. (vezi loto) dlrectlonalla .xtr.mlta- tea aripii este optima. Ea oferA urmAtoarele avanta: _ sigurantA In pilotaj (planorul nu se angateazl--); - greutaa micA compactltate (prin eUmlnarea luz.lalulul poste- rlOl' loloslrea ampenaJulul por- tent); - of.rl soluţie Ideela p.ntru em- plaaarea ellcll (In partea poste- rioara a luzeleJulul); - domeniul d. centraj ~ lerg decit la varlen claslet In cadrul preocuplrllor .xlstenta la I.C.A.-Bra,ov p.ntru r..lizar. unul ...men81111 aparat, a lost ate- biUtA, cu metode moderne ele pro- leclere, conllgurat~ geometrlci. Ee este rezultetul Imblnarll .lmulArli eerodlnamlce pe calculator CIJ opti- mizarea numericA. Simularea nro- dlnamlcl calculeazl distribuţia de 101'8 pe suprafat.1e portanteţlnlnd cont de Interterenţeleaerodlnamlce dintre ele. Optimlzar.. numericI glse,te variabilele geometrice care a actlvitAlii de la _Ecran-utiIJ, unde totdeauna se gasesc spa- tiu, timp şi pasiune pentru pro- pagarea culturii cinematogra- fice prin vizionAri, lntllniri cu regizori, scenaflştl, critici elc. Complementar acestor activi- tAti se desfăşoarA şi munca celor mal talentall fotografi, care realizeazA anual apreciate e.- pozilll. Gama actiunilor gAzduite de ':asa de culturi e sectorului 1 nu se rezum! la cercurile men- Il0nale. Tot aici tinerii se pot califica urmind cursurile cercu- rilor de desen tehnic şi proiec- tare Industriala, susţinute de specialişti din productie, pot participa la cercul turistic «Ad- min, care are la activ eltcursii cicloturistice, coboffri cu bărd 3 0 asigura maxlmul unei func1H obiec- tiv alese cu tisfacerea restrlc1U1or Impuse. Func1ia obiectiv aleasA a lom viteza medie de drum, cel mal edificator Indicator de perlormantA al unul planor. Caracteristicile gwmetrlce pen· tru varianta optlmizab!l sint urml!!l- toarele: - gr....tat. gol G(kgf) - 13) _ suprafaţA totata (m1) _ g,13 - anvergura aripii bII (m) - 10 - anvergura ampenaJulul, b _ _ 5.08 10 - IncArcare C{S (kgl/m') _ 24.t (cu pilot de go kg). Perlormanle estlmate (pilot go kg). _ finele maximl - 28 _ vilez6 mlnlml de zbo, (kmJh- ._ vltez6 mlnlm6 de cAd.re (m/s _ 0,87 _ putere maximA motor (CP) - ·18 _ vitezl as.censionalii mulml (mJs) - 3 _ consum orar combustibil (~orA) _ 5-8. Se constata el se poate obtine o construc1ie u,oarA cu perfolmanţe de planor bun. ,1 CIJ un consum de combustibil IedUl, cu elte cuvinte, un compromis tehnlco--economlc optim. - Une'. _ raportUl dintr. por- tanii rerlat.nla a.rodlnamlcL • -anvalare _ f.nom.n a.ro- dinamic p.rlcuto.. cau..a multor accid.nte In a,I_,I•. pe rlurile tArii etc., se pot In- scrie la cursurl de dactilografie, design. Conduse cu competen1A şI dAruire de cAtre tovarAşa dlrec· toare Maria George.cu, actl· vltAtlle Casei de cultură a sec· torulul 1 din Bucureşti se re- marc! prin caracterul formativ şi totodata apllcatlv al maJori. tatii cercurilor cu program per· manent Munca radioamalorilor şi dneclubişWor, autentice «ve- dete» In cel mai bun sens al cuvintului, reprezinta un 8ltem- plu capabil de emulatie şi pen- tru alte instltul!1 de acelaşi gen, interesate mal degraba In obti- nerea unor venituri substan- tiale şi mai putin in diversifica- rea actiunilor de educatie teh- nică a tinerei generatII. Apreclatel. colecţii ale Editurii 4lAlbatros. _ Cristal, lye....m, Slnt....-Lyc.um, Mic••nclelo- pedl. p.ntru tineret _ atesta IneA o dat6 perseverenţa unui hal- nlc colectiv de editori. In Irunt. cu distinsul anlmltOl' al educaUeI ti· nerel gen.raţll, scriitorul Mircea SIntimbre.nu, In ceea ce prlve,t. propagerea volumelor destlntll. con8tru~toril0f ematorl. Printre titlurile ce vor reprezenta premlerele edllorlale ale sfirsitulUI acestuI an ,1 ale anului viilor mao- lionl!m clteve p.ntru cititorii nOfln: O. Ia .Iechostatlclla motorul lonle (autori: Radu Cramariuc In Edltul'1I t.tllllcl VI aplr. in Coleqla Radlotele~!'liune» volu· mul Recepţia TV - Intrebi ,1 rllpun'url, s.mnat Oe MIre:. ,1 Mucenic 81,01u. AutorII. avind o boJatl p.- rien~ profesionatl fI didactid. i propun .d rlspund:i la cite~1 dintre numereuele Int~blrl puse de du. -
 • 26. PRODUETIA EDITORIALĂ , PEnTRU TinERET,1 VI~iI Spulb...): prezlntt aspec- tele unui domeniu al ştiil cu un numar mar. de apllcalil practice. Pornind de le pre18nlllfea teoretlc6 II fenomenelor electrostatlce, sini descrise amAnuntit o serie de apll- ceţil e~lrem de actuale, cum ar fi generatoarele electrostatic., ace.. ler.toarele directe de particule, mo- toere lonlca etc. Un volum care 1'11 Interesa. fllra 'ndolala, mulţi dintre constructorU amatori ••te ,1 cel ••mnatde Vlo,.1 Rlducu_Auto- dotlri gOlpodire,ti din met.. ,Ia'e ,scup.rabU. Autorul pr. zlntA o urle de con.truclli da obiecte caf' te pot .xecuta din deşeuri ,1 materiale recuperabile prin apar.liI Ilmpl. Adrellndu-88 totodata şi Imaginaţiei cititorului, volumul lug.r••zl Ingenioase lu- crAri din sirmA, bar. metalice, tablA, lemn, 'extUa, mase plastice. O bo- gati liulUal1e (116 figuri) ce !nso- ,e,le lellul prezlnlA. cu multe de- talii, tehnologie operaliunllor rete- rltoare la conltruclUIe propuse. AdreseI! hobl,tllor, cercurilor de elevi, lucrar. lui Vloral Rlducu cuprinde ti o Ieria de afaturi bine- venite penll! cel ce doresc 111-,1 organizeze ,1 11-,1 dotele un ate- Ihll' propriu. un urc larl de amatori al unei re-- up~iI dt calltlta In teltv'zlune. Inl clt.va dintre luStea: C, sint nor- m.l. de televiziune ,1 prin c. diferi .1.1 C, dnt .;stemele de ttl,vlzlunt In culoriI C. modificlrl trabul. fI- cut. unul receptor TV pentru a fi transformat d. p. o nonnl p. alul C. se Inţelelt prin IJomotul recep- torului ,1 cum limiteau. poslbllldi- lIe receplell Care sint principalii Pforametri electrici al receptorului I Cum poate fi Imbunltlitl rlUp!a TV la mar' dlltanţll C••st. recep' ţla prin sateliti Ce nout!,1 sint In domeniul recepţiei TVl Un titlu .xtrem de util este. de uemenea. Circuite inte.....t. ana- 101iee. Analiza fi ,Intul, pr~ blame r••olvate semnat de Gray P. II Mayer R. G. ReaJll.IIti d. penonalltlţl recu- noscute In domeniu. profeJOri la Universitatea Berkeley, Caforn'a. S.U.A.• lucrarea se constituie ca un Un epreciat colaborat al revistei Tahnlum, chlmlstul D... 1. Sara- cu .... fi prezent In librarii cu volu- mul Praparatl Ilngu ce II adre- aeazl tinerilor care doreac tA cu- noascA aplicaliile chimiei In do- menII practice ti lotodata a6 pre- pare reţete prezentate. Concepu- ti pentru un nivel mediu de cu- no,tlnle, lucrar. cuprInde reţete $1 alaturi de preparare pentru cer- nelurl, adezivi, materiala de deve- lopare lotoclnematograflci, ICOa- ta,ea petelor, tu,url, tacurl, mor- ta,., zugrlvell, spoi', t1mplarle, prelucrarea auprafelelor metalice, reallnr. de automodele. O Icurtil deacrlere a materialelor F uaten- Iilelor necelare laboratorulul cam- pleteatt volumul. Amlhament. tehnica, volum realizat de un alt colaborator al revistei noastra, G.D, Opra.cu, II adreseazl tinerilor conltructori amatori dornici ..a reallzaze mon- taje electronic. F dlv.. obiecte pantl! divertllmenL 011'1 cuprinsul lucrariI semnelam: mlnleutometi- zari surpriza. Jocuri electronice, fotografil trucate, ali,oare dina- mice, construclll realizabile cu ple- n romanesti ti materia almple aliate la Indemina hobl,Wor. Volumul CAutind ,..Iul,semnat volum de ,..!erlnţJ. pentru .puia· Ir,tll din ctrcttare, prolectart utlUure. circuitelor Inte,rate Sint pruenut••Iementele da cir- cuit rellllbJlt In tehnici monolitica. circuitele tipic. cara se IntIlnesc In circuitele intqratt analo,lc. mo_ d.rn.. Pentru prima dati Icestea sint prezentat. lelate d. circuit. Itetlv. in frtev.nţl ti d. Z(0mot•. Lucrarea elt. bolat completati cu .xemple ,i probl.me. Un colectiv d. spedalltti romlnl .. completat ediţia orliinali rezolvind ..proxlma- tiv 200 de problem., venind astfel In Intimplnar.. celor te doresc si-ti Insuleuel tehnldl. de prolectllra. d. ana!itl ,1 sinteti cu drcult. inle- ,rate analollce. Lucrarea Tehnica 5Onorizirii pentru amatori, de CllIbay O;a- niel, prezlntl In primul rInd apl' raturi IpecUlci tehnicii lunelulul. aparaturi de larli utiliDlre (nepro- fesionlll), principiile de funqlonlfe de Edmond Nlcolau, reprezinta o I Ulta de pasionsn. eseuri In care autorul explollaz6 intr-o mame'6 accesibil! mari teme ale micro· ,1 macrocosmoaulul: creaţra arti- ficial! In laborator, mecanismele cerebrale, raporturile ,!Hnl'lltera- turt etc. Din apaclacolul matematicii (autor: Gheorghe Plun) contine o atractiv! prezentare a matema- IIcli necantltatlve, a unor Idei şi razultate de mare valoare cullurala. c. Iirgesc con,lderabil orizontul Intelectual al cltitorulul Printre ca- pitolele volumului II numarl: Des- pre limitele matemallcll, Oelpra adev!rul '~devlIIrurllor evldent8ll, Teoria catastrofelor, Intre entuzl- allll ,1 contestare, Gramallca cre- ierului, Ce pot ,1 ce nu pot fac, algoritmII, MatematicA şi crlpt~ blf1logle. In prol,amul EditurII .AlbatrOI» aa atll, o traducere: Conatruc,iI - lupta impotriva graylta,l_ de Ma,1o SalvadGt'i, profuOl' la UnI- v,r,ital_ Cc.lumb~ din New York. Autorul, reputat specialist In con- strucliile urbane, loloslnd numeroa~ .. exemple din lalorla arhitecturii, eJpllca principalele fenomeM din acest pasionant domeniu al civl· Ilzallei umane, precum şi calltllliile materialelor de con.truclle clasice ,1 moderne. II utlllure ale acesteia. btlnderea II dlv.rslflcar.. apa· raturl! modern. au atras dupl line .porlr.. nu mirului aparatelor HI-fl ,1 ItlflOfonlc•. evident. In cadrul unei dl1l, nu exlltl polibl1lut.. tratiril modulul d. utlUDlre ,1 d••xploata a tuturor miiloacelor electroacultlce exlst.n- t•. Din mulţimea diferitelor tipuri Icceslbil. in anII '80, autorul (cu- noscut speclalrn II autor al un.1 Slrll d. clrţl d. Ia... a.c:ca pentru radloamatori) a selectat cel. mal reprttentatlv., p.ntru a pretenu noţiuni de utlllUrt li manipulare. P. ba.u experlenlt! practica, se poate anrma ci este suncl.nt! cu- nollterea, de .:Itra amator NU pro· fellonlst, a patru-c!nd tipuri de apa- rat. din tadrul un.1 cltelorll, pentru CI, In cel mii scurt timp, si paatl fi insu,lte noi cutlO1'tinţ. despre alte tipuri de aparate. 31
 • 27. (URMARI DIN PA. ~ un dHuant, .. coIorMZ6 chtiul (chit obi,nuit pentru geamuri). Apoi cu o .palulA (care .,. un ylrf drept altul curb) 88 II cu partile dreapll chit .. pu~ ti Itlelt (chltul a fost fleut mici bllu1Jl car, sA Intr. pe gitui sticlel),Aten111 la murd6rlr. peretllort Dupa ce .... PUI o cantitate necesari de chit, ac••ta .. pralMZl cu PII_ curba ••patulel; cu K'. o«Zle .. f.: ,i valurile. 1 corpul nav. tr.bula p'1lzut un bolt ca,.. .. fI.eza mei bine nava In chit Sp,. d,ebire de ne. con- atrulVi In IJtIcIi tu Vi '1ertletll, Clrt .....mbla In atlela, ., cazul de 'ati. new Hte. completl ••,6. Pentru II Introduce nlY .. culci cetlirg. Ip,. pur- (n.... VII Introduce ., lUI ... Iot)/__ v...glle ghlurUa .. aduc cit mei pata' r.nalbll cu catllrg.... Se ve acorde oertl mar. atentie II 'lele. Se a.-za .tk:1a In pozijll vertl. cala. Se !ne.. Introduc.... navei prin ghul .tleIeL DupA int1'od~ r. el completA ... acorda med· mum cit atentie pentru mlar. pendulAr11 modeMl.d. De ItHmtfl.. al nu IIlIngi ..up'. marii.. DupA cobor9r.. plnl d~1 pozttlel deflnlth..... va tac. n...,.. r. o p.ull. ApoI cu for1e proe.. pet., calm ti Incet. .. IncUna sticle, altfel Indt modtlul .. atIngi chltul dIntr-o dat. Adu .tlcla 1. orizontal, QJ ° 1111 .. pozlţlone.d se pr8IlZ1 nava. Acum InClipe (dupa c1tw timp, ca al .. u.uca chltul ~ ne.. al flt bin. flotl) tr..uI aiorlior. Mare .t.n1 lalncurC8tul fl,..iQr. ~ tceld caz, QJ mult calm... fh,..,. fir. In pozlţ. dati ti ..cauti de.curca- r. celor buciuc.... Dupa ridica- r. c.targiNof, tinInd bine de fir., •• a'.njnd vefgile lIalel.. In pozitie final funcţie de P051- bUitl1l, fira .. lipesc QJ o picA- tura de ciel In u.ltirre gauri, NU s. Vltntl cu un Inel de bomprtl. a,aLIOGItAFIll t, _Mod.tern, film 2. dlodalbau h• .n.., :z, 1t'1111; 7/1.,. ,. A. 'an, M. ••,....ţl _DIc. tlon., da marina.. 1 militari, .m. 4. L hntoro: .al Mod,lI' .... vale.. teL Ho. .lIa_. 1111. ~~._ .. _.- 3 12 r umar ..
 • 28. ~~~~~'~J:;;,;~::~:; d. I rindul I I110r ce le creeazA In . lablUrea de legAturi fe oamenII de diferite prolesll şi 'Iirste, In ve Icuhuea unei mari ClnUt,,1 de InformatiI. Fiecare radioamator ah In primul rma con· structor de echipament radloelectronlc, recepta. re-emltAtoare, surse de energie, anlene etc., In felul acesta cApAtind cunOfllnl1 teoretice ,1 de- prinderi practice, elemente de mar. Importanţa In pregatirea profeslonalll ti tinerilor. cu ajutorul aparatelor conslrulte se stabilesc legAturi _ acele minunate 050-u,I - , momente de reala ~, IndfeptAllt6 aBIlsfacle. Capitolul care urmeaza 8S18 aicaluii dlllll'O SUlUl de articole ce conlln schemele ŞI datele constructl.... ale unor aperate simple sau mai complexe, continind in special componente Ind!· gene, dar toate avind performanţele tehnice Impuse cerlnlelor actualului trafic ela radloama- tarI. 33
 • 29. I AsearA, la un ceas destul de N Hrziu, ne-am adunat citiva intelec- tualiia prof.sorul ,1 prl.tenul no.- M Iru Ionel Slmlonelcu, avind Intre E noi ,i pe B rAtescu-Volneştl, care, M de,1 oaspe de d.parte, e soeotlt O tot leş.an, In Inl.lesul cel bun R nobil al cuvintuluI. Ne-am adunat I ca sA ascultAm un haul-parl.ur, A un Instrument ultramodern dll ra- M dlofonle, Instalat lntr-o frumoaal pipait ladite mllterloasa dutlndu-I anume inel., butoni ,1 Inchel.tuti. Dintr'odatA In cornetul mort, vopsit lacult, parcepurlm o voce vie. O voce car. sUlplna melodlol ,i dulce romanla reg.lul din Thule. O cintaln ac.lea,1 clipa, o 10pranA, In actu al doilea In Fault, la opera din Vlana. Ş I noI o auzeam la la,l, In Sa,lrla-Intr-un decor din vre- mN cind nu erau Inca inventate nlel drumurll. d. fier. Aceutli a doua impresIa, lovI- tura acelui glas care venea de la o 0)1e de kilometri, prietenos, cald apropia!, a fost mal prelunga, mal Itarultoare ,1 mal adinci decit Inl1la. REPRODUCERI DUPA, REVISTA RADIO -ROMÂN odaie nationalA, conservatoare, v.- che ,1 patrlarhalA- amintind vr. murlle bunlcelor noaltre, a crlnc-- IInelor, a dro,telor, cu reoare de Viena ,1 cu patru cal Inelnta,l, a lurugiilor ,1 sluJitorilor In costum. albaneza, a lenei ,1 taclalelor orien- tale, a mulicellui Barbu ,1 a celar dlntllu vallurl revoluţionare. Con- trutul!ntre decor ,1 Inltrumentul ac.1a simplu ,1 Itrllnlu a pu. In mine cea dlntllu ImpunsAtura de ac ager: un Iei d. nedumerire. Dom- nul locotenent Zapan, Ipeclaliit !n asem.n.a dr6cArll, a Intors pu- linA vreme spre noi muca lui de zimbet ,1 tAcere, atit cit l-a trebuit Tr.bule la mlirturlHSC ci eram nou la cea dlnt1lu audltla. N'a,1 putea d IAmur.lc pentru c. n-am avUI curiozitatea IA mA Ingrama- desc In primele momente la cele dlntllu damonstralJl radlolonlce. Stiam ,tilntiflce,t. despre c.-i '101- ba ,1 aveam convIngerea cA tr.buie IA aştept perfecllonar.a aparate- lor. Ce poate ali fie mal mult-Imi spuneam - dectl un telefon IAIA Radio• 51 literatii•o Int.r.....ntl e.r.r. d. autorlzatl. Cel mal neaoş dintre prozatorII generaţiei noaslre, dl. Mihail Sado- veanu, elte un pallonat amator ra- diofonlst dovadA cele douA arti- cole ale sale, reprodu.. ,1 de «Redlo RomAn., dupa revlela lite- rarA «Lumea•. Cererea de aulorlzatle edresalA de Domnia-Sa Direcţiei generele P.T.T. etlr,e,le glumeţ cam cu urmAtoarele cuvinte: .NAdAJdulasc cA,ln calitalN mea de membru al Academiei RomAne, vA lunI destul d. cunoscut ca sA fiu scutit de certificatul de bunA purtar..... 34 al ne rAlpundA la salutAri: apoi a P05T RElEPTOR lU DOuI lAmPI Un foarte bun şi foaMe selectiv aparat receptor tşi poate construi fiecare amator, urmlnd schema de maj JO Ea reprezÎnll un montaj cu douA llmp~ dintre care una In Inalll rrccvcnll cu rezonanţ.l, iar a doua detectoare cu reacţie, reacţia. cltenindu-5e pe circuitul de rezoDan1 ceea ce are ca efect o mî,care a radia- liilor antenei. Montlijul de [ali este cel mai simplu montaj cu rczonantl. po- Prof, 8, P R OOA N . T,rd. sed! multe calill~ de sensibili- tate şi selcctivitatc, permite au- diţii bune, chiar şi pe antene im- provizate. Piesele necesare : tn afarl de zestrea necesari oricArui aparat. avem nevoie de : I condensator vatiabil CI - - .500-IOOOcm ; 1 condensator variabil Cl - - 500-750 cm ; 1 condensator ru: C, - 250 an ; 1condensator fix Col - 1 000 an; -
 • 30. ·IrmA, tulburat necontenit de un. deie parazitar. ale atmOlfere!? Sa I,m deci rabdAtori ,1 ....şteptAm ullHnul cuvint, ca,. nu poate a6 Intirzie. In cUpa In! efnd pentru prima Gala fenomenul !II-a produs, Jud.. cltlle anterioare au cazul ca fluturii de hirtie. Nu mi-au mal SpUI ,1 nu mi-am mOI explicat nimic. Cu toate emmkurl1. paraziţilor. ain rlilmas atent numai asupra cherMrlf car. mi .. adr.s.. Armonia ,1 sImfonia moale ti orche.t~ .-.u Izolat In ureeh.. mea ,1 .Imulta • luclt In mine con,tllnţa minunII. Ven.. Ia lull.tul meu un ;1•• de departe 0 adla'. de Instrumanta- glas viu ,1 palplW.nl ,1 In_lrument. Inlulle1/te da oameni vU. Nu-! matlnArla gra- mofonulul. nu lunt umbra'- ,In.. matogretulul- ci. vlbrarN ~1t1, • contact direct cu omul, frat. meu din departare. Deci • suprimat spatiul. Da' a- eealta. numai o formul6 da flzlc6, patru cuvinte Indlf,renle PU IO unul dupa altul, Eu auzeam vaurlll lui Goethe, muzica lui Gounod O I condensator fix C~. 2000cm I ~rie dc selfuri de 35,75 ~t 100 ~plrc ; el'mLRle de 30 O, O r,,'tMcnţA de 2 - ~ n .1onflul se va face respectînd indicaţiile dale pinA acum In re-- vlSlA, cu pnlejuJ descrieri. d.fC'ri· Ielor pru;turi. RC'U/IlJU/: aprindem Ilmpile, cu· 'loc. cald6 ,1 vibrantA de f1fTl8l. C6 nu e,te 'Pl11u decft pentru ne. ,Iilnţa ,1 mlrglnlt.. noa.tr., pare evident. ca fi timpul VI fi fIInd o conven11e, Iar' poat•. C. poata nolln,lne d. Ia Incaputul plrln1110r celor de demult ,1 pln6 la cel din urme din ...lItorul con....nllonal nu ,Intern docft o unde ori un fjor din marele tot - lar.,1 de ce nu a-ar pulea? O, nu ,tim nimic, II 16um toate aceat. propozi111 ....n., Nu ,Int decit cuvinte, deci con....n1U. lucrul de clplt,le .raci .uzeam fauat la opera din VI.na, ŞI.,la·' numai o mici, o foarta mieii parte din ce.a poem.ud, rem.rci clnev•. Oe,lgur, S'.r put.. auzi lot ca·1 .unet. ŞI daci undelo ac..te. Irec In ,pa.IJllnflnll- atunc.. ce auzim noi acum .unl In va,nlclei nu .. atinge niciodata. Nu .. vor ating. nlel Le,urlle noastre. ŞI nici ima- ginile noaatre: curind vom avel Jlngl aparatul radiofonic ,1 .par.· tul car. u ne Int'll,ez. Imaginile fi mlfcarea. Lucrul e realizat In laborator, MIIne II vom avea Inaln- lea nOllllr6 In acea$tI oPale. ŞI plilm bobinele Ll şi R, pinA la Iimlla de acro~j. Lulm o poziţie pentru C. ~ cAutAm cu el ploi. gAsim un pOlt, RezultaTI'. Pe o IIntenA de 15 m lungime am obinul urmAtoarele rezultate: Budapesta. Viena, Ro- ma, Berlin, Milano, Moscova. Toulou,c, P.r;! etc.. (oarle pu- ternic in cascl. Imaginile, ca ,1 lunetele, sint tot n.murltoara. In raport tJ Infinilul in timp $I-n spallu. Atuncea ce·; mu- ritor din noi? Slmţirea pe care o Incarc ascuhlrICI glasul depart!rll? Ceea ca numim .uflet? Asta u fie Iredtor - cind calelahe l uni etarne? Nu cugetam ,1 nu simţeam numai IIIla. Ma gindeam la p!rintil mal care n-au cunoscUI radio'onla, La bu- nicII mai care n..u cunoscUI aero- pianuL La a'tU mal delemuh care n·au cunoaclll aburul. ŞI la allll, pe acara timpului noatru omenaac, cara-au tolt IIIracl si pro$tl, pin! la cel dlnt~ dl,. peşteri cara nu ,tiau lIecretul focului. Unul In ,veacuri a daacoperh fta· c!re vie, mlnun. ,1 Dumnezeu, Altul a descoperit pirghia: ahul pul...ea aburulul. Alţii au zburat. Al1l1 s urprlnd talnelt tenomenalor electrica, tn faţa nOaltra, In viitor, alnt de do.coperlt .ha mlstere- care acum a1nt pentru noi noapte ,1 .Uncl. Nollintern .tralnl ,1 departe da ele- dar ele e~1116. Ascultam ultime accenta ala malodlal, In freamatul orchestret n..v.am In tata m. nici ImaglnUe definita ale actorilor, nici scena, nici convenllonalul multiplu al tea· trului, nici publicul. Muzica mI purta Ind6r!1 In le(18nd!, apre un Fauat ,-o Margarat! a trecutului •..11, da,1 aunt fantezie, mei pIIni de simpatie ,1 de umanitate, Ac.la cu demonul lutlatulut lor erau ade. varul In virfUlaa aceleiaşi puteri pe care o avaa cutia comandatA da Iocotenantul Iapan, In ...Irtutea ace- luiafl ml.ter . acelela,1 logice. Acellea erau numai gindurile ,r ..ntlmantare primare pe cafe le putaam dlllufi oarecum la aupra· tata In mine. Sub ale erau Inlll rad!· clnl nenumarata, nadesluflte fi ob· scure, pe care It percepem ca pe-o lumin6 dincolo de plc16, ca pe-o chrTIara pa care n'o aod urechile, 'mi nOlam cu grija In memorie ,i data acestei ....1 tiri pereche: 8 Martie 192e - ca ,1 cum acellte alte trei cuvinte ar avaa vraun scop, o norml ori o legatur6 cu Imanlul proleu care ne prezinta numai una din formal..! Infinite. MIH A IL S ADOVEANU 35
 • 31. - FRECEPTOll ufDin materiale recuperate, radioamalorul polite CuEm 0,15, Iar ~ ara 35 de splra CuEm 0,25. s6·,1 construiasca un radioreceptor util In traficul Transformaloarele Tr, ,1 Trl proYÎn tot de la apa- din benzile Inferioare (In special) M ,1 7 MHz In rate vechI. modurile CoN ,1 AS. Cel care dor.se sa le construiascA vor proceda Acest simplu radioreceptor este de tipul cu reac- astfel: tnmsformatorul Tr, ar. un miez de .. cm'. In tie, deosebit de ..laCIN .enslbil, In componenta primar boblnlndu-ael600cIe splra CuEm 0,15,lor In sa elementul principal fiind un tub trlod6-tetrodii de secundar 110 de splre CuEm 0,6. Trsnlformalorul tipul ECl 8:2. Partea !flodA lucreaza ca detector cu Tr, are un miez cu ,eqlunlNl. de 5 cm', 10 primar reactie, iar partea tetrodl ca l!IIu1plificator de audlo- se boblneaz! 2200 de splre CuEm 0,15, 181' In secun- fracventA. Circuitul de Intrere pentru 1 MHz este dar 1 780 de splre CuEm 0,2 (pantru 160 V) şi 10 de conS1rult pe o carcasA cu miez de feritA (carcasA splre CuEm 0,8. cu dlametrul de 8 mm). Pe aceasta carca se bobl- Dupll reallzara ee cupleaz! tenalunea ,1 se face neaz! 12 splre din CuEm 0,8, splrA lingA splrl, s- acordul circuitului de Intrars. centa fiind L1; la 2 mm le extremllltile 11,11 ~ se Se verifica Inln daca alaiul IntrA In reacţie prin boblneaz! clle 4 splre din Cu Em 0,2 (lot splrl lingA rOlirN polentlomelrulul p. Daca elalul nu Inlrl In splrl). Una din ecesle boblne formeul cuplajul cu reaclle, se InverseazA capelele boblnel 4. antena (~i' Iar cealaltl formeul elemenlul de De remarcal ci la acest receptor pra~ul ,1 nivelul reaqle (4 . reacllel se stabilesc din pOlenllometrul l ' Iar nivelul Pentru gama de 3.5 MHz boblnalela se fac In a- audltlel din potenllometrut Pl' cMafi simetrie. numai cA LI ,1 li au cite 12 splr. Y 03CO 5,f ' 5O'V:l5D', I-!i ' H~ 22Qkn. ~: Ill?o'00 ;: lQQko. 'O 1OOA/2WKQ 'O '/'l of Tr.l LJ /: t- 5100. ---- /... IIE,,' ---- , --- ~ 'ţ// , 1 ..~J ~ 100, TL, , n .f 6~, ~ 50 47pf P, ~,''''' 210 lSOV n ]0 . .51,,,~. ~ ~ j m8, nDulati • I.p.r.s. PARAMETRUL Tensiunea de str!pun,ere colector-bad (Vc. o) I.P.R.S.·Bln.... produc. band,toate aplball Tensiunea de slrApunaere colector-emltor{VCEO d. m.dl. put... cu .tructurl de fabricaţie proprl.. Cureqt continuu maxim 11'1 colector (1 elR..IIIII, familiilor BD Z3S--ZJ7 (npn) ti BD 2M- 231 (pnp), ,...,.,ctlv BD 4SS--44t (npn) ,1 BD 434--4Cl Puterea dlslpaUl. maximA {Tcllp.ulll = 25°C)(pnp), ,.pr.rlntl ° importanti '_1_ tehnolo- gieI, c... Incunun.ul un progr.m d. d.zvoHar. Tensiunea de saturaţie maximA (V CE 'lIt) . mplu. - laIC=lA:Ea constlln ,...lil._ regiunii bu prin c,.,t.. f_ unui . trat epltaxial. ..u,lnd un control mai -JaIC = 2A : precis al dopalulul Al groeimlL C.. mallmportafttl Factorul de amplificare In curent continuu c.r..::t.rl.tlei ..t. Ind obţin.,.. unei bu. cu un minim (hPEl numlr foarte mic de d.fecte ale r.'eI cri.taline, -lalc:::lA: c.... c. reduc...mnHlcatlv pOllMtllitatea aparlti.1 - Ia IC= 2 A: sblpung.rUor locallla'., conferind ° robu.'.ţe deo•• bita 1••t,lpung.,.. ••cundara. Frecvenţ. de tranziţie minimA In MH:l (f r) 3B
 • 32. SO 233 BQ 234 45V 45V 2 A W o.,l , T, ' Il,C, 2, CBM, 3 IIrlTRARE .n.n.n. VCDB4'2'E 11 CBB, Q 5 CDe qH Q 6 • de obicei, un capitol deosebit In teoria cir· cultelor. In cele ce urme.zil se prezinta un model simplu de filtru digital ce poale realiza o se· para.... unor banzi sau frecvenţe dorite. FTJ Circuitul poate fi folosit C4I filtru Irece-J08, trece-sus sau trece·bllndA. Schema electric! se da In figura al6turat6. Celula de bata este constituita dlntr·un circuit basculant mono- stabIl ti un circuli basculanl bratablt tip D. SI' Trebuie menllonat faplul eli semnalul de 1.,1.....te Bub forma unei trepte de tenlhm. ~ loglct, Una dintre IntrArile circuitului bas- culant monostabll ,1 Intrarea de tact a circui- tului basculan! bistabil sint legete ImpreunA la Inlrlrea MIrului. Fiecare Impuls losit pro- voacA trecerea monoltllbllulul CBMI In Ila- rell logicA «It penlru o perlOlldA de timp preitabiiit (1; - R,C,). Acala,1 semnal per- mita basculerea circuitului besculanl blsta- bll CBBt. Dar Itar... le,lr~ O este.determl- FTS nalA de Itaraa Intr6rll tip O In momentul basculArll. OllcA perlOllda Irecvlnţel de Inlra- re esta mal scurta decll timpul de bascularl a circuitului basculant monostabll, la Intrerea O va fi prezentat un nivel logic .b, lortlnd le,irea O I circuitului bllculant blstabll sA Pentru separerea frecvenlelor se folo•••e, de obicei, trei tipuri de filtre: filtr. pallve (Re, le, RL. RLC), filtre active (Re) NU fltlr. digitale. Dacii primele doiJol categorII sint In general cunoscute ,1 folollta In practica radloamlllo,UOf, ultima categorie formead, rlmln!i In starea logica .1 •. Olcl perlollda frecvenţei de Intrlre devin. mal mIII' decit timpul ele baaculare a circuitului basculant (CONTIN UARE IN PG. 44) fiLTRU DIUITALIng. ANCR IAN N ICOLAE BO 235 BO 237 BO 433 BO 43:l BD 437 BO 439 BD 441 BO 236 BO 238 BO 434 BO 436 BO 438 BO 440 80442 60V 80V 22V 32V 45V 60V 80V 'O V 80 V 22V . 32V V 60V 80 V 2 A 2 A .A • A • A • A 'A W W 36W 36W 36W 36W J6W 0,6 V 0.6 V 0,5 V O,:l V 0,6 V O~ V o~ V .0 .0 JO 3 3 , , , , , 37
 • 33. - u c.. ,,, , [ii' . 9~ eLI I ).~ ' Cl , ' ~~ T, , C11O In~ I() K : ti u itto I~~, ;,,:i ':,hl''':'''' ..,,, :i-' C21 el] ~~ , II t~ ,.,..llnf . -..;..: ~ ~ TI ',' ~~n ( A ' ' ,,, ~r' i u • r's ~5Kn '' 'o, , , ,ro ~:~ , r-. '~7 . -~ ,m ,.~ x- ... ., -It .. ,. 'P... , ~_.;t- . . • .',, , cu ' ,., 000. n,., RICIPTOR SSI IN IIIZIU 3,5 si 7I . tnllf.ucarca Lt an: 2 1?lre. ~ 7 .pire. . • iar L, 7 ~·pire. Sirma ~ mietunlt: sinI pmilan: cu cele men!lonate mat .u$. AmplljkalonJ k ItF. EtIc reahta! • cu traJ11$tgoreJe T Tl şi TJ. Amph· .licl semnalul de tadlofrccven1 cules de la i~ltea FTU. Sarcma eta.tulw tSle formali dIn «le doul mi~ere. Cuplljul It realiuad prm mler· ijltdiul t~n.dormatorului Trl Inll· '''!farca L. oonllne 10 .plre. Iar LIO .•2 10 .pir!!- Rcz.uhlte bune III: oblll! folosind mletun toroldale de feriti. Daci ou. It poate utiliza uo miez ÎIQ1.lI.r c:el()( folOliU! In liI(rcle de A!'Iar!ul pre7.cntat pcrmllc recep- ţionarea emIsiunilor SSB ti CW din benllJe de 305 ti 7 MHz. SellJ,b,hlatea .0e:5luil! este, mIU buni de 1 ~V. k:pindnd In mare mlsurl de caii- tatea.execuţiei montajului şi. pieselor ulihute. Atenuarea benzii laterale ntdorilC ie efectueazA prin metoda dubII mo- dulare ŞI dtfazarc RLC şi vuia:zj Intre 3Op4SdB. In compunerea U«Plorului intri urm'toarele tllJc: filtrele Irec:e·bandl amplific.torul de radiof~nA (TI' T2' TJ~ dout mbere echihbralC (D, ...D.~ oscllllorul variabil (T. scpuloruJ (T~ dduorul de radio- rrCClen1. defazorul de ludlofrecven- Il. filtrul treec-jOi acti' (PA 741l ampliliCitorul de p'lterc (TBA 790 K~ sursa de .limentare. F«IIOIIaTf!. Semnalul proveOLI din Inlelll trece prin IiItrul trece-bl.ndI. ~ IjunF la mIrarea ImpblicltorulUi de radiorr~enţ4. DupA ce eslt am- Ing. N . ANDRI~N pUlicat se .plicl mbterului prin Inlet- intra(e. . mediul tranformatorului Tr,. Tol O.JCdalo,1 ....clt.r·Tesl..... real)- ,,0 eslt conectat şi VFo.ul Semn.luI· zat tu un 11A.m110! de tipul BC107 audio retult.' la ieşirea cni~erului (TII~ Pentru a a~ea ° .stabilitate IrCClC prin comutatorul Kl ii 'JunF maximl ,i o radlal'e par.zill mmlma. la derazorul de .udlofreevenl'; mal ' •ooiv:lentorul C. le ,erlneazl Intr-o departe. prin FTJ (jJA 741~ ajun. cutie met~icl. Codenlltoare1c C,•.• II mtrlrea amphlicatoruiui lin~ prin C._ I()( li alese astfel Incit eJll)U; intermediul clruia le .dus la ni- °buni compensare teuniei. Bobinele velul netCllr aud.iei tn difu~or. L $Î L se realize17J pe mi~turi PARŢI COMPONENTE. DESCR LERE Filtrul rrcce-band4 Arc doui SC9 liuni Penlru 3,.5- 3,8 MHz ... pre- vizut un fillru II (L,.•L,~ Toale bo- biM!e le realtlClZl pe miezuri tip oal1 folosite In ~Ie de free~enJl intermedi.rl ale radioreccptoarelar industriale. Tnllşurarea LI contine 3 spLre, l.:z are II 'Pirt, L, 8 spire, L.. 9 .pin: şi L, 10 spire. Sirma rol~ ,iti eS!e din CuEm 00.14 ..0.25 mm. Pentru banda de 7 MHzlC comull K,. similare oelor folOille In liltrele de mtrarţ. Inllşurarea L. , are 10 'pire, Iar L,. are 7 sp,rc:. Socul S, contJne JO spin: din CuEm .., 0.2 mm, bob.. nate pe °rezistenţA de 0..5 W/ I Ma SepaTlllo,1 este realizat tu tranli.. torul T,. Trlodormllorul Trl z construieŞIl: pe un mia umllar w Tr,. Tnll,urlrile LI' fi Lu sinI Identice Si QOnin c te 20 5p,re dlfl Cu'Em.0.12 - 0,1.5 mm. Rt(eauu de de/alarr RF esll: de tipul Re şi oonl,ne potenliometrul sem.reglabil R,) .şi condcnsalorul Cz,. 38 ,
 • 34. -----------------------------------------------.----- -'H6~n . . M'A 'N l ..A l'!iOk m,' ,,, Rll 60 n s 'O~ CI' ±fl' 'C12 ''1'' . ~~ n P[IG~'O 4 ~ 1.3 • ,~ . 1. l~ l'';'A S~;/ G : , [ RII . 'D . ,~ ~ 'M · ~~ ' ~t 'jjl: ,' '' r,~ ~~f lR IlElEA ... G,'~F ' If~ !ilA ~A 'A . :,fUOOpf ' t.,. .. (,.... . 1. 1~ K,' . ' ., c~ ~~,.,. ,,, 11410pF ...... • . MfJr,trtlt 11nl de liP comulalor in· MARI DESCOPERIRI,vcrsor cu Iranlronnalor dlrerel1lal. Un miler contine potetl;(lneltul R, dlodelc DI6i D. fi iafl,urare. llc AI MARI DESCOPERITORIdOliu m.xer ettc format din paten· lometruJ R... dlodcle OJ ti O) fi , ooblna L,g. (187ef Dalmi«~ GermanIa:RI'/UN(I a/' qf!tJfa Alo este de: Datele atr fOII extra din '10- tipul Rle De la Itllre8 miltereor lumul OUID-HI80, Cauciucul .Intetle (laN) Bou· IeI11nalui IUdlO -.,unat .. douA ceJu.1r Acemena (1838) 0.1')'- An- • eh.rdli - F,.nţ: •defuOl.rt' Ta T podiL Botlna L'l ga: CAluloidul (1118Ş) P.rA. _ are o inductanll de 100 mH, illl L,~ Acumulatorul· electric flB8O) Anglia: raaJlur Induatrlall 400 mH. Daci !le utilu.eazt nlle~un ~ PI.n!; _ Fra n ţa: (181K1) fratII Hy.tt - S,U,A.: cu inductanll specificA de 400 nH!spl, . Aer (danlhl'llea , 1«10) G.J1- Clclotronul (1i34) L.twrlnce numarul de §p!re te urmllorul Iti' - ItaUa; compozitia (1710) -S.U,A,; ' . ' I.ll -25O+250 de 'plre. L.~mt t..polw - Franta; - Cr.rul electronic (1;:n) + SOO de Iptre. ambele bobmatc al Aluminiu (procuI de ob1i· Bulll - S.U.A,; rit din CuEm 1 0.1-0.12 mm. nare. t8M)o.rHif - Frenta; Dle_ (motorul , t893) OI. Filll'Ul lrl',t-j14 ette o eelull de . Ane. lezl. (1799) o.wy- An- . - Germania; filtru Ilcth·. ElIte realizat cu amplifica· g lla~ Dinamita (186el Nobll- Sue- torul operaţional iiI; 141. Banda ~~es- AKantorul (1852) 00.._ dia; tuil. este de: 2,110 H~ (-3d'8). Amphr~ S,U.A,; Electronul (1881) Helmholtz- -car. lcestUJ,l ntt de 30 118,. Atomul, teorie (1803) 0.11011 Germania: . Amplifiratll.1 aud,ll. Pentru limpli-- - Anglia. (18511) Canmzz.lO_ Fotonul (1Il00) PI.ncA- Ger- ficarea Chemo I·a utilizat car.,ul.;. , Italia; ' lr'Ucturl (1811) Ruthtlf- mania: .intcar.tI T8A 790 K. Semn.lu, fur- ford - AnglJa, (1813) 8ohr- FrIna cu aer comprimat (1868) ni7.at de amphfieatorul PA 141 e5.e Danemarca: WNllnflhouse- S,U,A~ cu dJac lu.rlCient pentru a 6. preluat de etajul Alrec11a unl....raaIA (1881) (11102) unch.,t«_ Anglia: final $I1dUl la OIvelul ludiţici Inlt-un N_1Dn - Anglia; Glrocompa.ul (till) S,*ry dlruzor de 2,,) WI'I -Bn Dtn re- Bachellm (Hlelll) Ba...,.nd- ·- S.U.A,; llsten,.. RI' It POlte modifica amrh· Belgia: Glroscopul (1852) Fouc'ult-ricaret.. Condentorul Cn rcah...·.IIă Baromelrul (143) Torrlc.ll/- f'ran1a:o limitare a benzii. redate. s_ al a1u'~lIla trebuie halla; Imprlmarflll t~gratlc6 (1436) fumiUzc o ten~itlnc de cea 11 ,ce. Becul cu gaz (18155) Bunan GutMWfJ1 - ermanla: StabiJiUlftll acesteia se polll~ fc...IiF.1 -Germania; Induc,. magnetlcl (1831) F. cu un element $CTIe an: si disil'~1I; Calculul dlferenllal (1fi6i'Jl raday - Anglia ' puterea muimi ncocsarl, Poak j, 'Leibn/tz _ Germania: (1665) Klne1oacopul (1887) EdiKXt- folosil 'nnl.i,loruJ 8D 23S ctrulIl I '' . Newton - Anglla; S,U.A,; va ptC'edea un radiator $11.1 un Uan- Carburalorul ' ben~lnA zi510r 2NJOS5. • .39
 • 35. A. NEORESCU, 'w03C..IL TransccÎverul descris tn rindurile de mai jos are la bazi principiul conveniei directe (sincro- dinei~ Personal utiliza acest transceiver şi fi recomand cu toati tncrederea tuturor radioamatorilor incepAtori care iubesc QRP-ul. Principalii parametri ai transcciverului sint: sensibilitatea I /-IV; scJectivitatcQ mai bunII de 2,7 kHz; tipul emisiunii - telegrafic nemodulată., BL D; P,., _ S w. Dupl cum reiee ,i din schemi, llemn.lul de radiofrecvcnlA provenit din anlenl caII: introdus cu ,,;ulorul polcnţiometrului de seMÎbilit,le de 1(X)n Intr-un filtru trece-bandA oe arc ca piese principale bobinele L, şi l.1 ACC!llta se lcordead IIdupl ure:hc» penlru o ICnsibililatc mui- mi la miJlocul benzii de Iclc8f,rte $1 al cclei de Ox. OaLele bobinele.' .tnt urmAtoarele: L,' conţine 40 de spire 0 0.3.5 mm. iar ~ bie bobinca:.:l peste L,I şi are !5 spire 0.35 mm. L~. _ L, a. iar LJb _ L, b. Carutele: sint de 8 mm diametru. cu miez de fcrocart Urmead In continuare mi- lcrul echilibrat activ, pentru re«pţia crnisiunilot tclcll'lfict, BLO ,i BLU. EI efll: realizat cu tranzistoarele T, ~ T1 de tipul BF 254. cu raceori cp~ de amplificare. Din semircll.bilul P, se stabileşte polarizarea buclor pen- Iru o sensibilitate madml ~ IIl zaom()( propriu minim, iar dm Pl te cpliz.eazl Intr~ Orealte milU.... tranzi.toartle.. In continuare urmtui transforma- torul Circ injectcad semnalul de joad rrecvcnl mtrulul de Klec1iv~ tatc. Acest transrormator poate Il orice driver cu lCCiunca Intre 0.5 şi 3 cmz. Filtrul de şele:tivitltc ette compus dintr-o inductanA de 180 mH doul condenfltoare de 33 nF 11 unul de 330 nF ce u1aurt o trecere 1 semnalului plnl la 2 700 H:r. Dupt aCI:$! filtru urmeazA preampbficatorul de joasA rrcaenl pentru c!şti tare o amplificare foarte mare In tensiune. fiind realizat cu T) Ji T... SC 107, BC 111, SC 173~ Otcilatorul tTlmsceiverului Cltc de tipul Collplts. Tranzistoarele rololl!.e In oscilator şi repetorul pe emitor sInt BF 245, cu factorul de amplifi- care de circa 30. tn caz ci In oscil.tor se VII folOli un ah tip de traruistor. se VII schimba reritlorul de 100 kf! din bl1.A cu altA valoare adecvatA, aleasa de 11$11 naturA Incit osdlatoruJ si nu genereze armonia suplrttoare. ETAJUL FINAL sAF SRF 2 t Lţji?'iT,;t-------:~Tor5 40 -
 • 36. I EŞIRE FINAL l ~ T, =TZ=TS=T6Tg' BF254 T:T4'T7 - T8= BC107 -109 SAU BC171 - ..... 2 N1B93,2N3866 ,ETC. CI 1
 • 37. !kmnalul de RF elite aplicat unUI rcpetOf pe emllor care are rolul de a pA$ITa O sarciJ:d constanti ta io- }irCll lui. Cele trei ooodrosatoare fixe din ~;Uil o:lhllorului vor li de bun! caJuate, de preferin!l cu IllrOne~ pentru II preintimpina inSlabititaltL Condensatorul variabil este de tipul celor folosite la radiofcceptoarcle «Oberon)l iaU «Mamaia.. (se:ţiuoC8 pentru UUS~ Bobina L, se va realiza pc: o carca.sl de medie frecventA de 10.7 MHz. Se elim1t1l condenaatorul de 50 pF al acesteia PIt bobincam 31 de ,pile 0.15 mm. Am ales acest tip de carcasl deoarea: bobina oscila-- {orolui trebuie !!il (le cit mai bine ecran.1l de filtrul de intrare. Cu capa- citllic dale tn lChemA se acoperi p[ajI 3,5 -4 MHz. Modulalorul «hi- Iibral ClIC clasic. singurele rca1.,;e fiind ll,iultareu lui CI ti Pf pentru Il suprima purtAtoarea, suprtmare 1.' poate varia Inlre 30 fi 60 da Diode!..' vor fi de tipul EFD (cII mai epk OI P4!amctri~ In continuare urmeali doul etaje amplil'icatoare de RF cu tranzi.tO- rele T, (BF254) şi T (2NI893~ Torul de la intrltN lui f, va oonline 20 de 'pirc In primar şi 5 spire tn w:undar, cu .Irml CuEm 0.35 mrri Curentul de replUli Il lui T, VI li :111,13 10 mA. Iar al lui TII la 20 mA dm IljUllarea corespunz.ltoare a re- ustoarclor din baZc. Bobina 1.. le realb:ca1J pe o earcullo tu ... 8 mm. tu miez de fcrocart şi conţine 40 de spin In primlll' ti 8 .pirc In lecundar, cu slrm! CuEm 0.35 mm. Torul din colei:torul lui Tac conţine acelqi numlr de spire ca fi oei de la modu- lator, Preamplificatorul de microfon nu necesitA mei un fel de regII), el fiiM prevbul cu filtre audio ce laii !11 treaci un spectru cUprlmlntre 300 l-h şi 2 700 H... Microronul va fi dinamic. Manipularea lelegrallct le race In 3 220V .... puntlul KEY. Pc torul de la mixcrul echilibrat (dm, emLtoare1e. I~ T, II TII Vlt li rea.htat un bobtnlJ tnfilar, cu .irmi de OJ~ mm. Se ~ acorda o griji. deosebitA realizlrit primarulul Tre:eraL de la rect'pl;e la cmWe le race cu ajutorul unui comutator (t buni calitate pentru a evita pierderile de RF AmplilicatoTui final Clle conceput a lucra tu tranLiltoarele TI L de tipul 2N1893, cu radiatOl: fi TIJ de tiJ'lUl 74T2, 2N3)75 etc. Torul 4 conţine 2() de ,pirc tn primar ti 3 IpiU In secundar cu sfrmA CuEm Q,4 mm. iar torul 5 an: 12 spire In rrimar ti 3 .pirc In JeCUndar cu slrml CuEm 0..5 mm. letirel. tOTului .5 esle calculall pentru o .ntenj Lolli Wire, acordalA In 80 m printr-un transmatch. Tn carol folOiirii .ltui lip de antenl8t va ucalcula K'CUndarui tOTulUI ,. Curentul de rcpllua al lui TI L II li de 40 mA. iar al hu TL1 de 100 mA t'S'2N 3QS5MONTAl T14 se 107 42 PcnonaJ am utiliZ4l tn final tranzis- lorul 74TI ti am rost nevoit d reduc rCZÎJlenta de pola.ritnnl de 470 n p' Ia 3)0 n Toate fOCurile notate CI SRF V('l' li realizate pe inele de rcritf bobiulod pe Intreal3 circumferinA cftc 2() do .pin: CuEm fi 0,4 mm. Acest tip de ctJ,j preuntl un mare. avmntaj. p anume acela el nici unu.! din circuite nu trebuie acordat cu CI1paei (l~ tau filtru II- TranlCCiverul It VI! alimcnta din- Ir-o IUrd bine filtrlltl, capabili II debltele 12 V/IA. Eu am utiliu.t rcdresotul duie din IlIUI'II 3, CItii dA rezultate excelenle. Relliu.t dupA cele UpUIC anttrioT. acest tip de traDsceivtr orctl QSO-uri tn condiţii excelente Conslructoril pot lua leJCIllira cu lutorul articolului la adresa; A. Ne- grescu. P.O. Box 19-30, cod 745.50. Bucurt1li. 12V