Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skriveni svijet - Natura 2000

1,142 views

Published on

 • Be the first to comment

Skriveni svijet - Natura 2000

 1. 1. SKRIVENI SVIJET - NATURA 2000 Marija Kuljerić, dipl.ing.biol. Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla
 2. 2. • biološka raznolikost i ekološke mreţe• Natura 2000 – što je i kako funkcionira• Natura 2000 i ljudi• N2000 u Hrvatskoj• N2000 u Zadarskoj ţupaniji
 3. 3. biološka raznolikostključ ţivota na Zemlji– DIREKTNA KORIST - hrana, lijekovi, građevni materijal, tkanine, drvna građa, gorivo, sirovine za razne industrijske proizvode– INDIREKTNA KORIST - atmosferska i klimatska regulacija, zaštita tla i vode, oprašivanje i raznošenja sjemenki, recikliranje hranjivih tvari odnosno elemenata, kontrola poljoprivrednih nametnika i bolesti; kulturna, spiritualna i estetska vrijednost, turistička vrijednost
 4. 4. opadanje i degradacija bioraznolikosti – raznolikost staništa u naglom opadanju – brojne biljne i ţivotinjske populacije koje ovise o tim staništima smanjuju se i po brojnosti i po području svojega rasprostranjenja – staništa su sve jače izloţena fragmentaciji - cjepkanju na izolirane «otoke» - koji nisu u stanju dugoročno opstati s obzirom na sve intenzivniji pritisak od različitih aktivnosti – procjena količine današnjeg gubitka vrsta je između 1,000 i 10,000 puta veći od “prirodne/pozadinske brzine izumiranja”
 5. 5. • living planet index• IUCN crveni popisbiljaka i ţivotinja
 6. 6. stanje u Hrvatskoj• različiti ekosustavi na malom podučju• iznimno bogatstvo biološke raznolikosti u europskim okvirima• zastupljena široka lepeza prirodnih i poluprirodnih staništa• neka su jedinstvena za Europu; neka su endemična – ograničena za određenu regiju; veliki broj je ugroţen toliko da im prijeti nestanak
 7. 7. ekološke mreţe• 1960-tih – drastično povećanje iskorištavanja prirodnih resursa• dramatične promjene u poljoprivredi, proizvodni postupci velikih razmjera snaţan utjecaj na okoliš• kvalitetu ţivota također određuje i visoka kvaliteta okoliša uključujući zdravu prirodu• ekološka mreţa – koncept integrirane zaštite bioraznolikosti• sustav vrijednih područja za ugroţene vrste, staništa, ekološke sustave i krajobraze koja su međusobno funkcionalno povezana
 8. 8. ekološke mreţe• sastavnice – jezgre (core areas) – prijelazne zone (buffer zones) – koridori (corridors) – područja obnove (restoration areas)
 9. 9. programi ekoloških mreţa• Sveeuropska ekološka mreţa (PEEN)• Smaragdna mreţa (Emerald) – 44 europske zemlje• Natura 2000 – EU ekološka mreţa• Višegradska mreţa, Europski zeleni pojas (Green Belt), i druge transnacionalne mreţe• Nacionalne ekološke mreţe
 10. 10. Natura 2000 – što je to?• očuvanje biološke raznolikosti Europe• osnova: Direktiva o staništima i Direktiva o pticama• mreţa zaštićenih područja zemalja članica EU za – odabrane vrste ptica (posebno zaštićena područja, SPA), – odabrani stanišni tipovi te ţivotinjske (osim ptica) i biljne vrste (područja od značaja za Zajednicu, SCI) koje su ugroţene, rijetke ili vrijedne diljem teritorija EU• zajedno čine POSEBNA PODRUČJA ZAŠTITE (SAC – special areas of conservation)
 11. 11. • mreţa se gradi kroz određenu proceduru temeljem Direktive o staništima• Natura 2000 područja su odabrana temeljem specifičnih pravila• provedba mreţe Natura 2000 – odgovornost pojedine drţave članice pod nadzorom Europske komisije• njeno osnivanje je obavezno – pretpristupni uvjet
 12. 12. Natura 2000 i osnovne obaveze drţava članica• dvije osnovne obaveze:- odrţati stanje stanišnih tipova i vrsta za koje su područja proglašena na razini zatečenoj na datum proglašenja (za novu drţavu članicu = datum pristupanja)- spriječiti pogoršanje stanja ili uništenje područja provođenjem postupka ocjene prihvatljivosti planova i zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na njih
 13. 13. kako funkcionira Natura 2000• upravljanje područjima – osigurava dugoročan opstanak ciljnih vrsta i stanišnih tipova “povoljni status zaštite”• obavezno praćenje stanja staništa i vrsta – izvještavanje svakih 6 godina• razvojni projekti unutar ili u neposrednoj blizini ekološke mreţe Ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu rezultat OPZP obvezujući !!
 14. 14. Natura 2000 i ljudi• uvaţava se da je čovjek sastavni dio prirode – međusobno partnerstvo!!!• odrţivi razvoj• odrediti parametre po kojima se ljudske aktivnosti mogu odvijati uz istodobnu zaštitu biološke raznolikosti• u suradnji s dionicima koji ţive i rade u nekom Natura 2000 području postići zajednički dogovor o najboljim načinima očuvanja postojećih vrsta i staništa uz istovremeno poštivanje lokalnog socijalno-gospodarskog konteksta
 15. 15. • u većini slučajeva - samo male prilagodbe kako bi se osiguralo da je postojeće korištenje zemlje u skladu sa zaštitom prisutnih vrsta i staništaprimjeri - pomicanje kosidbe polja nekoliko tjedana kasnije dok mladi ptica koje se gnijezde na tlu ne izađu iz gnijezda - izbjegavanje uznemiravanja područja u određeno doba godine gdje se ţivotinje razmnoţavaju, hrane ili odmaraju...• u nekim slučajevima promjene će biti značajne kako bi se sprječilo daljnje propadanje pojedinog područja ili kako bi se povratilo u povoljno stanje
 16. 16. • ekonomske aktivnosti uključuju: – poljoprivredu – turizam – ribarstvo – šumarstvo – lovstvo – rekreativne aktivnosti – infastrukturne projekte• drţave članice moraju osigurati da su područja unutar Natura 2000 mreţe zaštićena od štetnih promjena te da se njima upravlja u skladu s pravilima Direktive o staništima
 17. 17. ISTINA• mnogi postojeći načini korištenja zemljišta nastavit će se kao i prije, jer su već usklađeni s očuvanjem postojećih staništa i vrsta;• u slučajevima gdje načini uporabe zemljišta negativno utječu na postojeće vrste i staništa, mogu se ostvariti prilagodbe bez ugroţavanja produktivnosti;• upravljačke aktivnosti koje daju prednost očuvanju prirode zadovoljavaju uvjete za dobivanje dodatne financijske potpore iz EU-ovih fondova;• aktivnosti nastavit će se pod uvjetom da se obavljaju na odrţiv način te da nemaju štetnih utjecaja na postojeće rijetke vrste i staništa ili sprečavaju njihovu obnovu;• poljoprivredne i šumarske aktivnosti mogu istovremeno biti u skladu Natura 2000 zahtjeva i biti ekonomski isplative;• u područjima s visokom prirodnom vrijednošću broj ruralnih poslova (radnih mjesta) će se povećati;
 18. 18. ISTINA• proglašenje određenog područja dijelom Natura 2000 dokaz je posebne prirodne vrijednosti što moţe generirati prihod od ekoturizma (pogotovo od stranih turista);• brendiranje proizvoda (sir, med, dţem...) porijeklom s Natura 2000 područja moţe povećati prodaju, kako domaću tako i izvoz na strana trţišta;• Natura 2000 područje moţe imati vrlo vaţnu ulogu u upravljanju vodama;• mreţa Natura 2000 je jedina EU mreţa područja vaţnih za zaštitu prirode diljem Europe i predstavlja odličnu podlogu za dobivanje sredstava iz različitih financijskih instrumenata EU;• veliki infrastrukturni projekti – provedba jedino ako su od “značajnog interesa za javnost”; nakon pozitivne ocjene od strane Europske komisije ali s obaveznim kompenzacijskim mjerama.
 19. 19. NIJE ISTINA• sve će gospodarske aktivnosti biti ograničene ili zaustavljene;• lov je u cijelosti zabranjen;• ispaša ovaca na područjima Natura 2000 smatra se uznemiravanjem;• gradnja bilo kakve nove infrastrukture je zabranjena;• svakodnevne aktivnosti morati će biti podvrgnute ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu;• uključivanje u područje NATURA 2000 utječe na vlasništvo zemljišta;• posjedi automatski gube na vrijednosti kao posljedica određivanja područja NATURA 2000.
 20. 20. Ekološke mreţe u HrvatskojNacionalna ekološka mreţa – Zakon o zaštiti prirode
 21. 21. Ekološke mreţe u HrvatskojSmaragdna mreţa – Bernska konvencija
 22. 22. Natura 2000 u Hrvatskoj• obvezna za primjenu datumom pristupanja EU• na području HR više od 250 vrsta i 70 stanišnih tipova vaţnih na nivou EU• prijedlog priprema Drţavni zavod za zaštitu prirode temeljem stručnih i znanstvenih istraţivanja – u tijeku• oko 1000 predloţenih područja (od svega nekoliko ha do velikih područja poput PP Velebit - 2200 km2)
 23. 23. Natura 2000 u Zadarskoj ţupaniji• 86 područja + 6 područja za ptice• 41 stanišni tip• 5 biljnih vrsta• 77 ţivotinjskih vrsta – od toga 43 vrsta ptica
 24. 24. Natura 2000 u Zadarskoj ţupaniji
 25. 25. otok Pag• Malo i Velo blato, Kolansko blato – Blato Rogoza• Paške stijene Velebitskog kanala• Paška vrata• Paška solana• Stara Povljana, Dinjiška, uvale Caska, Vlašići, Košljunski zaljev ...
 26. 26. Privlaka-Nin-Ljubački zaljev• Ninska solana• Ninski stanovi-livade• Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev• Uvala Plemići• Ljubačka vrata
 27. 27. SZ otoci• Silba, Olib i Premuda s podmorjem• Silbenski grebeni• Podmorje oko Grujice, Škarde, Planika i Planičića, Tramerke, juţnog dijela o. Molata, između Zapuntela i Ista, Rivanjski kanal sa Sestricama...• uvala Sv. Ante, otok Silba; Brguljski zaljev, otok Molat ...
 28. 28. Dugi otok / Ugljan / Pašman• PP Telašćica• Uvale Golubinka, Sakarun, Brbišćica, Zagračina (Dugi otok)• Špilja Golubinka i okolno područje• Zapadna obala Dugog otoka• Uvala Sabuša (Ugljan), uvala Soline (Pašman)• Punta Parda (Iţ), podmorje otoka Jidula, Tukošćak, Mrtovnjak...
 29. 29. • PP Vransko jezero i Jasen• Ravni Kotari• Benkovac• Bokanjačko blato• Rijeke Zrmanja, Karišnica i Bijela, Krupa, Otuča, kanjon Une• Novigradsko i Karinsko more
 30. 30. • PP Velebit• NP Paklenica• Lisac i Poštak• Bruvno• Bulji• Kunovac Kupirovački
 31. 31. Natura 2000 u Zadarskoj ţupaniji
 32. 32. Morska staništa• Obalne lagune• Naselja posidonije• Grebeni• Muljevita i pješčana tla izloţena zraku za vrijeme oseke• Pješčana dna trajno prekrivena morem (plitke uvale)• Morske špilje• Područje između Molata, Dugog otoka, Ugljana i Pašmana – dobri dupinMorski dio Natura 2000 mreţe je najvećim dijelom još u izradi !
 33. 33. Područja vaţna za ptice
 34. 34. Područja vaţna za ptice• S dio zadarskog arhipelaga – morski vranac, mala čigra, crvenokljuna čigra• NP Kornati i PP Telašćica – sivi sokol, morski vranac• SZ Dalmacija i Pag – crvenokljuna i dugokljuna čigra, eja livadarka, morski kulik, vlastelica, ćukavica, crnogrli i crvenogrli plijenor, velika i kratkoprsta ševa
 35. 35. Područja vaţna za ptice• Vransko jezero i Jasen – mala i riđa štijoka, bukavac, čaplja danguba, mali vranac, čapljica voljak, crnoprugasti trstenjak ...ptice močvarice...• Ravni Kotari – zlatovrana, eja livadarka, eja strnjarica, velika i kratkoprsta ševa, voljić maslinar, jarebica kamenjarka, sivi i rusi svračak, primorska trepteljka, ševa krunica, mali sokol• Velebit – suri orao, mali i planinski ćuk, ušara, jarebica kamenjarka, rusi svračak, crna ţuna, lještarka, pjevice...
 36. 36. informacije potraţite na:• www.cro-nen.hr• www.natura2000.hr• www.hhdhyla.hr HVALA NA PAŢNJI

×