Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sant Cugat

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sant Cugat

  1. 1. Aplicació a l’àmbit local de l’Estratègia de Planejament i Construcció Sostenibles per a Catalunya Criteris de sostenibilitat en el planejament de Sant Cugat del Vallès Martorell, 28 de febrer de 2003
  2. 2. <ul><li>Contingut: </li></ul><ul><ul><li>Característiques generals de Sant Cugat </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Estudi ambiental dels nous creixements previstos </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Introducció de criteris de sostenibilitat a les Ordenances dels Plans Parcials </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Bonificacions fiscals i subvencions </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Noves ordenances relacionades amb el planejament i la sostenibilitat </li></ul></ul>
  3. 3. <ul><li>En aquest context d’anàlisi del planejament s’escau abordar també el planejament present i el model de ciutat que aquest generarà, és a dir, de les decisions i opcions actuals que acabaran de configurar la ciutat i el territori de Sant Cugat. </li></ul><ul><li>Basant-nos en el document “Sant Cugat del Vallès: model de ciutat” gener de 2001, una estratègia amb tres eixos que tenen com a objectiu el creixement de forma sostenible: </li></ul><ul><li>L’ordenació, l’urbanisme i l’edificació </li></ul><ul><li>Els espais verds i els corredors ecològics </li></ul><ul><li>La mobilitat </li></ul>2. Estudi ambiental dels nous creixements previstos: l’oportunitat del present El model de ciutat i el model urbanístic
  4. 4. Per tal de fomentar l’edificació sostenible, els serveis tècnics municipals elaboren informes pels promotors de plans parcials amb una clara i àmplia proposta de criteris ambientals. El treball de transmetre des de l’Ajuntament als promotors, i en concret, als equips d’arquitectes, un seguit d’idees i recomanacions ambientals, constitueix una de les actuacions claus per tendir cap a la sostenibilitat dels futurs barris.   3. Introducció de criteris de sostenibilitat a les Ordenances dels Plans Parcials Temes de les recomanacions ambientals per a l’edificació lliurades als promotors -Estalvi d’aigua -Reutilització d’aigües grises -Tractament d’aigües residuals -Contaminació acústica -Aïllament tèrmic -Energia i energia solar per ACS -Materials -Tractament de zones verdes i d’espais lliures -Prevenció incendis -Viabilitat i mobilitat -Gestió de residus -Contaminació lumínica -Impacte visual i paisatgístic
  5. 5. 4. Bonificacions fiscals i subvencions La quota de l’impost corresponent a construccions, instal·lacions o obres que incorporin mesures innovadores i potestatives de construcció sostenible , es reduiran per aplicació del coeficient següent:  a.- Edificacions que incorporin sistemes de captació d’energia solar i/o mesures destinades a reduir el consum d’aigua mitjançant la seva reutilització, la part de la instal.lació addicional.....................40 % b.- Obres d’ampliació o instal.lació en edificacions existents destinades a incorporar elements de construcció sostenible basats en sistemes actius d’aprofitament de l’energia solar i/o mesures destinades a reduir el consum d’aigua mitjançant la seva reutilització...................................95 % Impost sobre construccions, instal.lacions i obres
  6. 6. c.- La incorporació d’altres elements de construcció sostenible no inclosos en els anteriors apartats (disseny bioclimàtic dels edificis, mesures addicionals d’estalvi energètic, selecció de materials constructius ecològics, etc.) podran obtenir una bonificació de la quota de l’impost de fins el ....................................................................................................40% , en funció del seu especial interès en concòrrer a una circumstància d’interès general com és la protecció del medi ambient. D’altra banda, des de l’any 2001 s’ofereixen anualment subvencions per a les instal.lacions d’aprofitament d’energia solar i estalvi d’aigua.
  7. 7. <ul><li>Aplicació: L’Ordenança planteja sis sistemes per a l’estalvi d’aigua, cadascun dels quals s’aplica quan es supera un determinat llindar: </li></ul><ul><li>Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada: en tots els casos. </li></ul><ul><li>Airejadors per a aixetes i dutxes: en tots els casos. </li></ul><ul><li>Mecanismes d’estalvi a les cisternes dels vàters: en tots els casos. </li></ul>
  8. 8. Objectiu: Reduir el consum domèstic d’aigua fins als valors recomanats de 150 l/hab/dia l’any 2010.

×