Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trošku drahšie?

1,007 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trošku drahšie?

 1. 1. tlačová konferencia 11. 3. 2009 Koľko stojí na Slovensku jedno logo Operačného programu Štrukturálnych fondov V rámci projektu Eurofunds Watchdog – znižovanie rizika korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ
 2. 2. Národný strategický referenčný rámec (NSRR) <ul><li>Regionálny operačný program (ROP) </li></ul><ul><li>Operačný program Životné prostredie (OPŽP) </li></ul><ul><li>Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) </li></ul><ul><li>Operačný program Výskum a vývoj (OPVaV) </li></ul><ul><li>Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) </li></ul><ul><li>Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OPZaSI) </li></ul><ul><li>Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) </li></ul><ul><li>Operačný program Vzdelávanie (OPV) </li></ul><ul><li>Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) </li></ul><ul><li>Operačný program Doprava (OPD) </li></ul><ul><li>Operačný program Technická pomoc (OPTP) </li></ul>
 3. 3. Riadiaci orgán – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR <ul><li>Logo nebolo samostatne zaobstarané verejným obstarávaním </li></ul><ul><li>Bolo dodané MVRR SR členom konzorcia právnických osôb (ZAMEDIA, s.r.o., CONSULTING & MANGEMENT, s.r.o., avocat, s.r.o. a European Consultants Organisation s.p.r.l.) na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi MVRR SR a predmetným konzorciom v zmysle ktorej dodáva konzorcium pre MVRR SR presne špecifikované služby. </li></ul>
 4. 4. Riadiaci orgán – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 2.569.805,- Sk vrátane DPH </li></ul>
 5. 5. Riadiaci orgán – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR <ul><li>Logo nebolo samostatne zaobstarané verejným obstarávaním </li></ul><ul><li>Bolo dodané MVRR SR členom konzorcia právnických osôb (ZAMEDIA, s.r.o., CONSULTING & MANGEMENT, s.r.o., avocat, s.r.o. a European Consultants Organisation s.p.r.l.) na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi MVRR SR a predmetným konzorciom v zmysle ktorej dodáva konzorcium pre MVRR SR presne špecifikované služby. </li></ul>
 6. 6. Riadiaci orgán – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 2.177.700,- Sk vrátane DPH </li></ul>
 7. 7. Riadiaci orgán – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR <ul><li>Logo nebolo samostatne zaobstarané verejným obstarávaním </li></ul><ul><li>Bolo dodané MVRR SR členom konzorcia právnických osôb (ZAMEDIA, s.r.o., CONSULTING & MANGEMENT, s.r.o., avocat, s.r.o. a European Consultants Organisation s.p.r.l.) na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi MVRR SR a predmetným konzorciom v zmysle ktorej dodáva konzorcium pre MVRR SR presne špecifikované služby. </li></ul>
 8. 8. Riadiaci orgán – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 1.925.420,- Sk vrátane DPH </li></ul>
 9. 9. Riadiaci orgán – Ministerstvo životného prostredia SR <ul><li>Pre obstaranie loga bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, použitý postup podľa §102 tohto zákona, tzn. zadanie zákazky z nízkou hodnotou. </li></ul><ul><li>Boli predložené a vyhodnocované 3 cenové ponuky </li></ul><ul><li>Použitým vyhodnocovacím kritériom bola cena za predmet zákazky </li></ul><ul><li>  Na základe tohto kritéria bola zodpovednými pracovníkmi ministerstva vybraná cenová ponuka s najnižšou ponúkanou cenou za predmet zákazky </li></ul><ul><li>Víťazná cenová ponuka: Respo promotion, spol. s r. o. </li></ul>
 10. 10. Riadiaci orgán – Ministerstvo životného prostredia SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 800.000,- Sk bez DPH </li></ul>
 11. 11. Riadiaci orgán – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR <ul><li>nevykonalo sa samostatné verejné obstarávanie na spracovanie loga Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI). </li></ul><ul><li>Sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu ako odborný gestor realizovala proces zadania zákazky a výber uchádzača na komplexné spracovanie „Dizajn manuálu a komunikačného manuálu ESF 2007 – 2013“ vrátane loga OP ZaSI. </li></ul>
 12. 12. Riadiaci orgán – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR <ul><li>MPSVR SR zákazku vykonalo v súlade s §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami). </li></ul><ul><li>Žiadosť o predloženie cenových ponúk zaslaná e-mailom aj listom 6 subjektom. </li></ul><ul><li>Ponuky predložilo 5 uchádzačov. </li></ul><ul><li>Komisia zdôvodnila výber najnižšou celkovou cenou bez DPH </li></ul><ul><li>Víťazná ponuka: Magic Seven Slovakia, spol. s r.o. </li></ul>
 13. 13. Riadiaci orgán – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - grafický návrh loga OP ZaSI - grafický návrh kombinácie loga ESF, loga OP ZaSI, loga SIA a loga FSR - korporátne farby a prvky - generálny reklamný slogan - fotografie - font/firemné písmo - informačné tlačené materiály - propagačné materiály - webová stránka
 14. 14. Riadiaci orgán – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu + </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 711.358,20 Sk vrátane DPH </li></ul>
 15. 15. Riadiaci orgán – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR <ul><li>Zmluva o dielo - cena bez DPH: 585.000,- Sk; cena s DPH: 696.150,- Sk. </li></ul><ul><li>Dodatok č.1 upravil predmet zmluvy tak, že zhotoviteľ sa zaviazal dodať objednávateľovi ďalšie časti diela v hodnote 106.600,20 Sk vrátane DPH. </li></ul><ul><li>Celková cena predmetu zmluvy sa týmto upravila na 674.580,- Sk bez DPH; 802.750,20 Sk vrátane DPH. </li></ul><ul><li>Konečná cena vyplatená dodávateľovi služby za realizáciu predmetu zmluvy vrátane Dodatku č.1 bola vo výške: 711.358, 20 Sk vrátane DPH (nižšia cena z dôvodu realizácie len časti Dodatku č.1). </li></ul>
 16. 16. Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR <ul><li>Logo pre OPD bolo obstarané postupom verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou. </li></ul><ul><li>Riadiaci orgán pre OPD vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého boli oslovené vytipované subjekty so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky. </li></ul><ul><li>Spolu boli oslovené 3 subjekty. </li></ul><ul><li>V stanovenom termíne predložili cenovú ponuku všetky oslovené subjekty </li></ul><ul><li>Bola prijatá ponuka s najnižšou cenou. </li></ul><ul><li>V súťaži/verejnom obstarávaní zvíťazila ponuka s najnižšou ponúknutou cenou </li></ul><ul><li>Firma REPROservis Kováč, s.r.o. </li></ul>
 17. 17. Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 190.400,- Sk vrátane DPH </li></ul>
 18. 18. Riadiaci orgán – Úrad vlády SR <ul><li>V súvislosti s obstarávaním loga Operačného programu Informatizácia spoločnosti bol vykonaný prieskum trhu, nakoľko sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou. </li></ul><ul><li>Na základe výsledkov prieskumu boli oslovení traja potenciálni dodávatelia ktorí boli požiadaní o predloženie cenových ponúk. </li></ul><ul><li>Bola prijatá ponuka s najnižšou cenou. </li></ul><ul><li>Ponuku s najnižšou cenou predložil pán Rastislav Granec. </li></ul><ul><li>Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s výkonom služby, grafický návrh loga, dizajn manuál. </li></ul>
 19. 19. Riadiaci orgán – Úrad vlády SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 189.000,- Sk vrátane DPH </li></ul>
 20. 20. Riadiaci orgán – Ministerstvo školstva SR <ul><li>Išlo o zákazku s nízkou hodnotou v zmysle §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. </li></ul><ul><li>Obstarávanie loga OPVaV bolo súčasťou väčšej zákazky súvisiacej s ďalšími materiálmi korporátneho dizajnu MŠ SR. </li></ul><ul><li>Prostredníctvom e-mailu oslovené 3 relevantné subjekty na doručenie cenových ponúk </li></ul><ul><li>Predložené boli 3 ponuky . </li></ul><ul><li>Jediným kritériom bola najnižšia ponúknutá cena. </li></ul><ul><li>Najnižšiu cenovú ponuku doručila spoločnosť ROKO, a.s. </li></ul>
 21. 21. Riadiaci orgán – Ministerstvo školstva SR <ul><li>Design manuál MŠ SR </li></ul><ul><li>Logo MŠ SR </li></ul><ul><li>Typografia </li></ul><ul><li>Korporátne tlačoviny </li></ul><ul><li>Elektronická komunikácia </li></ul><ul><li>Návrh loga Operačný program Vzdelávanie + design manuál </li></ul><ul><li>Návrh loga Operačný program Výskum a Vývoj + design manuál </li></ul><ul><li>Cena víťaznej ponuky bola 496.225,- SKK </li></ul>
 22. 22. Riadiaci orgán – Ministerstvo školstva SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 117.512,50 Sk vrátane DPH </li></ul>
 23. 23. Riadiaci orgán – Ministerstvo školstva SR <ul><li>Išlo o zákazku s nízkou hodnotou v zmysle §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. </li></ul><ul><li>Obstarávanie loga OPVaV bolo súčasťou väčšej zákazky súvisiacej s ďalšími materiálmi korporátneho dizajnu MŠ SR. </li></ul><ul><li>Prostredníctvom e-mailu oslovené 3 relevantné subjekty na doručenie cenových ponúk </li></ul><ul><li>Predložené boli 3 ponuky . </li></ul><ul><li>Jediným kritériom bola najnižšia ponúknutá cena. </li></ul><ul><li>Najnižšiu cenovú ponuku doručila spoločnosť ROKO, a.s. </li></ul>
 24. 24. Riadiaci orgán – Ministerstvo školstva SR <ul><li>Design manuál MŠ SR </li></ul><ul><li>Logo MŠ SR </li></ul><ul><li>Typografia </li></ul><ul><li>Korporátne tlačoviny </li></ul><ul><li>Elektronická komunikácia </li></ul><ul><li>Návrh loga Operačný program Vzdelávanie + design manuál </li></ul><ul><li>Návrh loga Operačný program Výskum a Vývoj + design manuál </li></ul><ul><li>Cena víťaznej ponuky bola 496.225,- SKK </li></ul>
 25. 25. Riadiaci orgán – Ministerstvo školstva SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 117.512,50 Sk vrátane DPH </li></ul>
 26. 26. Riadiaci orgán – Ministerstvo hospodárstva SR <ul><li>Logo pre OP KaHR bolo zabezpečené v rámci zákazky s nízkou hodnotou </li></ul><ul><li>Objednávkou na vypracovanie loga pre OP KaHR bola oslovená spoločnosť Hauerland, spol. s r. o., ktorá poskytovala Ministerstvu hospodárstva SR služby na základe prieskumu trhu realizovaného v rámci zákazky s nízkou hodnotou. </li></ul><ul><li>Ministerstvo hospodárstva SR postupovalo pri obstarávaní loga pre OP KaHR plne v súlade s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. </li></ul><ul><li>V cene zákazky bolo vytvorenie loga, dizajn manuál a licenčná zmluva na používanie loga. </li></ul>
 27. 27. Riadiaci orgán – Ministerstvo hospodárstva SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 50.000,- Sk vrátane DPH </li></ul>
 28. 28. Riadiaci orgán – Ministerstvo zdravotníctva SR <ul><li>Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou </li></ul><ul><li>Oslovenie uchádzačom bolo zaslané v písomnej forme formou prieskumu trhu – spôsob: výzva na predloženie cenovej ponuky </li></ul><ul><li>Predložená bola jedna ponuka – SOYAMEDIA.COM, s.r.o. </li></ul><ul><li>Rozhodujúcim kritériom pri výbere zhotoviteľa bola najnižšia cena </li></ul><ul><li>Grafické riešenie web, grafické riešenie logo, programovanie a obsah, systém na správu obsahu CMS, optimalizácia pre vyhľadávače, registrácia domény a web hosting na 1 rok, školenia obsluhy systému </li></ul><ul><li>Konečná cena, ktorá bola vyplatená dodávateľovi bola vo výške 145 000 Sk </li></ul>
 29. 29. Riadiaci orgán – Ministerstvo zdravotníctva SR <ul><li>navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu </li></ul><ul><li>vyplatená konečná cena vo výške 10.000,- Sk dodávateľ nebol platca DPH </li></ul>
 30. 30. dodávateľ nebol platca DPH 145 000,- z toho logo OPZ 10 000,- Grafické riešenie web, grafické riešenie logo , programovanie a obsah, systém na správu obsahu CMS, optimalizácia pre vyhľadávače, registrácia domény a web hosting na 1 rok, školenia obsluhy systému OPZ vrátane DPH 50 000,- V cene zákazky bolo vytvorenie loga, dizajn manuál a licenčná zmluva na používanie loga . OPKaHR vrátane DPH 496 225,- z toho logo OPV 117 512,50 Design manuál MŠ SR, logo MŠ SR, typografiu, korporátne tlačoviny, elektronickú komunikáciu, návrh loga Operačný program Vzdelávanie – design manuál a návrh loga Operačný program Výskum a Vývoj – design manuál. OPV vrátane DPH 496 225,- z toho logo OPVaV 117 512,50 Design manuál MŠ SR, logo MŠ SR, typografiu, korporátne tlačoviny, elektronickú komunikáciu, návrh loga Operačný program Vzdelávanie – design manuál a návrh loga Operačný program Výskum a Vývoj – design manuál . OPVaV vrátane DPH 189 000,- Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s výkonom služby, grafický návrh loga, dizajn manuál . OPIS vrátane DPH 190 400,- Víťazná cena obsahovala vyhotovenie troch návrhov loga podľa požiadaviek riadiaceho orgánu pre OPD, ktoré mali čo najpresnejšie vystihovať podstatu operačného programu. Z predložených návrhov bolo vybraté jedno výsledné logo , ktoré najviac vyhovovalo predstavám riadiaceho orgánu. Pre toto logo následne zhotoviteľ vypracoval dizajn manuál pre OPD . V zmluve o dielo je ošetrená aj oblasť majetkových práv – zhotoviteľ súčasne s odovzdaním diela postúpil na objednávateľa právo výkonu majetkových práv autora . OPD vrátane DPH 711 358,20 Položky vo víťaznej ponuke boli nasledovné: grafický návrh loga OP ZaSI, grafický návrh kombinácie loga ESF, loga OP ZaSI, loga SIA a loga FSR , korporátne farby a prvky, generálny reklamný slogan, fotografie, font/firemné písmo, informačné tlačené materiály, propagačné materiály, webová stránka. OPZaSI bez DPH 800 000,- Víťazná cenová ponuka obsahovala vypracovanie 6 koncepcií loga, dopracovanie vybranej koncepcie do konečnej verzie, vypracovanie grafického dizajn manuálu, plné oprávnenie na akékoľvek nakladanie s logom ako aj právo na jeho ďalšie šírenie prostredníctvom tretích subjektov . OPŽP vrátane DPH 1 925 420,- navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu OPTP vrátane DPH 2 177 700,- navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu OPBK vrátane DPH 2 569 805,- navrhnutie, zhotovenie loga a dodanie design manuálu ROP poznámka Cena v Sk Čo obsahovala víťazná ponuka Operačný program
 31. 31. 7 839 550,00 400 000,00 8 239 550,00   suma     67 512,50 50 000,00 117 512,50 MŠ SR OPV 67 512,50 50 000,00 117 512,50 MŠ SR OPVaV 139 000,00 50 000,00 189 000,00 ÚV SR OPIS 140 400,00 50 000,00 190 400,00 MDPT SR OPD 902 200,00 50 000,00 952 200,00 MŽP SR OPŽ 1 875 420,00 50 000,00 1 925 420,00 MVRR SR OPTP 2 127 700,00 50 000,00 2 177 700,00 MVRR SR OPBK 2 519 805,00 50 000,00 2 569 805,00 MVRR SR ROP (v Sk vrátane DPH) (v Sk vrátane DPH) (v Sk vrátane DPH)     Možná úspora Druhá najnižšia cena zaplatená za predmet obstarávania (MH SR, OPKaHR) Ceny za logá zaplatené Riadiacim orgánom Riadiaci orgán  Operačný program 
 32. 32. Nájdi na obrázkoch jeden rozdiel <ul><li>2.569.805,- Sk </li></ul><ul><li>50.000,- Sk </li></ul>
 33. 33. Ďakujeme za pozornosť Ivan Kuhn analytik pre oblasť európskych záležitostí a eurofondov [email_address] 0905 400 615 http://www.konzervativizmus.sk/ Eurofunds Watchdog – znižovanie rizika korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ

×