Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calendar ANAF - mai 2019

2,232 views

Published on

Sursa - anaf.ro

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Calendar ANAF - mai 2019

 1. 1. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi CALENDARUL OBLIGA IILOR FISCALEȚ PENTRU LUNA MAI 2019 TERMENUL OBLIGA IAȚ CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALĂ în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezen ă înț România Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea reziden ei fiscale aț persoanei fizice la sosirea în România" Se depune de persoana fizică sosită în România care are o edere în statulș român o perioadă sau mai multe perioade care depă esc în total 183 de zile, peș parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Legea 227/2015 art.230 OMFP 1099/2016 cu 30 de zile înaintea plecării din România Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea reziden ei fiscale aț persoanei fizice la plecarea din România" Se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum i persoana fizicăș nerezidentă care pleacă din ară pentru oț perioadă sau mai multe perioade de edere în străinătate care depă esc înș ș total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Legea 227/2015 art.230 OMFP 1099/2016 30 de zile de la data înfiin ării/ț data eliberării actului legal de func ionare/ț data începerii activită ii/ț data ob ineriiț primului venit/ data dobândirii calită ii deț angajator, Depunerea declara iilor:ț - 010 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni/Declara ieț ț ț de radiere pentru persoane juridice, asocieri i alte entită i fără personalitateș ț juridică - Formularul 010 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarative înscrise înț vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 010 - Se completează i se depune deș către: - persoanele juridice române; - asocierile i alte entită i fărăș ț personalitate juridică; - de inătorii autoriza iilor de punere peț ț pia ă a medicamentelor, persoane juridiceț române; - reprezentan ii legali, desemna i potrivitț ț prevederilor Ordonan ei de urgen ă aț ț Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribu ii pentru finan area unorț ț cheltuieli în domeniul sănătă ii, aprobatăț prin Legea nr. 184/2015, ai de inătorilorț autoriza iilor de punere pe pia ă aț ț medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1) OPANAF nr.3725/2017 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 2. 2. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate ini ialț - 020 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni pentruț ț persoane fizice române i străine careș de in cod numeric personal -ț Formularul 020 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarative înscrise înț vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 020 - se completează i se depune deș către persoanele fizice române i străine,ș care de in cod numeric personal, alteleț decât persoanele fizice care desfă oarăș activită i economice în mod independentș sau exercită profesii libere. - 070 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni/Declara ieț ț ț de radiere pentru persoanele fizice care desfă oară activită i economice în modș ț independent sau exercită profesii libere - Formularul 070 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarative înscrise înț vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 070 - se completează i se depune deș către persoanele fizice române sau străine care desfă oară activită i economice înș ț mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale. miercuri 8 mai Depunerea Declara iei de men iuni privindț ț schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală i careș efectuează o achizi ie intracomunitarăț taxabilă în România - Formularul 092 Contribuabilii înregistra i în scop de TVAț care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul i care au efectuat o achizi ieș ț intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obliga i să î i modifice perioadaț ș fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Legea 227/2015 art. 322 alin.(7) OPANAF 169/2019 vineri 10 mai Depunerea declara iilor:ț - 010 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni/Declara ieț ț ț de radiere pentru persoane juridice, asocieri i alte entită i fără personalitateș ț juridică - Formularul 010 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarative înscrise înț vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 020 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni pentruț ț persoane fizice române i străine careș Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depă itș plafonul de scutire i care doresc să fieș scoase din eviden a persoanelorț înregistrate în scopuri de TVA. Legea 227/2015 art.310 alin.(7) OPANAF 3725/2017 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 3. 3. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi de in cod numeric personal -ț Formularul 020 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarative înscrise înț vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. - 070 Declara ie de înregistrareț fiscală/Declara ie de men iuni/Declara ieț ț ț de radiere pentru persoanele fizice care desfă oară activită i economice în modș ț independent sau exercită profesii libere - Formularul 070 sau - 700 Declara ie pentruț înregistrarea/modificarea categoriilor de obliga ii fiscale declarative înscrise înț vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz. vineri 10 mai Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Legea 227/2015 art.315 1 alin. (1) lit c) i d)ș OPANAF nr.3698/2016 miercuri 15 mai Depunerea Situa iei eliberărilor pentruț consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în igarete/alte tutunuri de fumat în luna ...ț anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i sau importatorii autoriza iț ț pentru produse din grupa tutunului prelucrat Legea 227/2015 art.354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei eliberărilor pentruț consum de igarete/ igări i igări de foi înț ț ș ț luna ... anul ... - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i sau importatorii autoriza iț ț pentru produse din grupa tutunului prelucrat Legea 227/2015 art.354 alin.(8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei centralizatoare privindț achizi iile/utilizările de produse accizabileț i livrările de produse finite rezultate înș luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de Operatorii economici care de in autoriza iiț ț de utilizator final (produse energetice) Legea 227/2015 art.394 iș art.398 HG 1/2016 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 4. 4. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal titlul VIII pct.63 i pct.97 alin.ș (1) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei centralizatoare privindț achizi iile/utilizările de produse accizabileț i livrările de produse finite rezultate înș luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Operatorii economici care de in autoriza ieț ț de utilizator final (alcoolul etilic i aș produse alcoolice) Legea 227/2015 art.397 HG 1/2016 titlul VIII pct.85 miercuri 15 mai Depunerea Situa iei centralizatoare privindț achizi iile i livrările de produse accizabileț ș pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Destinatarii înregistra i i reprezentan iiț ș ț fiscali pentru achizi iile i livrările deț ș produse accizabile Legea 227/2015 art.375 alin.(1) HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei privind opera iunileț ț desfă urate în antrepozitul fiscal deș produc ie de alcool i băuturi spirtoaseț ș pentru luna precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentru produc ieț ț produse accizabile Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei privind opera iunileț ț desfă urate în antrepozitul fiscal deș produc ie de vinuri/bauturiț fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentru produc ieț ț produse accizabile Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei privind opera iunileț ț desfă urate în antrepozitul fiscal deș produc ie de bere pentru luna precedentăț - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentru produc ieț ț produse accizabile Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei privind opera iunileț ț desfă urate în antrepozitul fiscal deș produc ie tutunuri prelucrate pentru lunaț precedentă - Anexa nr.15 din normele Antrepozitarii autoriza i pentru produc ieț ț produse accizabile Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 5. 5. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei privind opera iunileț ț desfă urate în antrepozitul fiscal deș produc ie de produse energetice pentruț luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentru produc ieț ț produse accizabile Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei privind opera iunileț ț desfă urate în antrepozitul fiscal deș depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentru depozitareț produse accizabile Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) miercuri 15 mai Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru avia ie -ț Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau naviga ie -ț Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentru produc ie/ț ț depozitare Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) i lit.b)ș HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) iș (11) miercuri 15 mai Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizi iile/livrările deț combustibil destinat utilizării exclusiv pentru avia ie -ț Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau naviga ie -ț Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i pentru depozitareț Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) i lit.b)ș HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) iș (11) miercuri 15 mai Depunerea Situa iei centralizatoare privindț livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Operatorii economici care de in autoriza iiț ț de expeditor înregistrat Legea 227/2015 art.383 alin.(3) HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 6. 6. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi miercuri 15 mai Depunerea Eviden ei achizi ionării,ț ț utilizării i returnării marcajelor pentru lunaș precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autoriza i, destinatariiț înregistra i i importatorii autoriza i deț ș ț produse supuse marcării Legea 227/2015 art.424 alin.(5) HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin. (2) luni 27 mai Plata contribu iei trimestriale pentruț medicamente pentru trimestrul I 2019 De inătorii autoriza iilor de punere peț ț pia ă a medicamentelor sau reprezentan iiț ț legali ai acestora. OUG 77/2011 art.5 alin.(8) luni 27 mai Plata impozitului re inut la sursă în lunaț precedentă Plătitorii următoarelor venituri: - din drepturi de proprietate intelectuală; - din salarii i asimilate salariilor;ș - din premii i jocuri de noroc;ș - ob inute de nereziden i;ț ț - din alte surse Legea 227/2015 art.72 alin.(5), art. 78, art.110 alin.(6), art.115 alin. (3), art.224 alin.(5) i (6)ș luni 27 mai Depunerea Declara iei privind obliga iileț ț de plată la bugetul de stat - Formularul 100 - lunar - contribuabilii care au următoarele obliga ii de plată la bugetul deț stat: - impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietă ilor imobiliare dinț patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; - impozit pe veniturile ob inute dinț România de nereziden i;ț - taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc; - alte obliga ii de plată lunare prevăzute înț OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1. - alte termene - alte obliga ii de plată prevăzute înț OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. OPANAF 587/2016 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 7. 7. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi (vezi instruc iunile de completare dinț formular) luni 27 mai Depunerea Declara iei privind obliga iileț ț de plată a contribu iilor sociale, impozituluiț pe venit i eviden a nominală aș ț persoanelor asigurate pentru luna precedentă - Formularul 112 Persoanele fizice i juridice care auș calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institu iile prevăzute la art. 136ț lit. d) - f) din Codul fiscal, precum iș persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub inciden a legisla iei europeneț ț aplicabile în domeniul securită ii sociale,ț precum i a acordurilor privind sistemeleș de securitate socială la care România este parte. Legea 227/2015 art.147 alin.(1) OMFP 611/2019 luni 27 mai Depunerea Declara iei privind veniturileț sub formă de salarii i asimilate salariilorș din străinătate ob inute de cătreț persoanele fizice care desfă oarăș activitate în România pentru luna precedentă - Formularul 224 Persoanele fizice care î i desfă oarăș ș activitatea în România, ob in venituri subț formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentan ă în Româniaț i care datorează contribu iile socialeș ț obligatorii pentru salaria ii lor, potrivitț prevederilor legisla iei europene aplicabileț în domeniul securită ii sociale, precum iț ș ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, i care nu au încheiat cu angajatorulș un acord referitor la obliga ia declarării iț ș pl ii contribu iilor sociale obligatorii.șț ț Legea 227/2015 art. 82 alin.(2) OPANAF 3780/2017 luni 27 mai Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instruc iunile deț completare din formular) Legea 227/2015 art.323 alin.(1) OPANAF 591/2017 luni 27 mai Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301 Persoanele men ionate în instruc iunile deț ț completare a formularului, pentru fiecare sec iune.ț Legea 227/2015 art.324 alin.(2) OPANAF 592/2016 luni 27 mai Depunerea Declara iei privind sumeleț rezultate din ajustarea taxei pe valoarea Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 OPANAF 793/2016 Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 8. 8. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi adăugată - Formularul 307 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e), g) sau h) din Legea nr.227/2015 luni 27 mai Depunerea Declara iei privind taxa peț valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formularul 311 Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 i care efectuează înș perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări i/sau achizi ii /prestări de bunuri/ș ț servicii care sunt obligate la plata TVA OPANAF 188/2018 luni 27 mai Depunerea Declara iei recapitulativeț privind livrările/achizi iile/prestărileț intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formularul 390 VIES Contribuabilii înregistra i în scopuri deț TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 Legea 227/2015 art. 325 OPANAF 591/2016 luni 27 mai Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097 Persoanele impozabile care depă escș plafonul de 2.250.000 lei; Persoanele impozabile care renun ă laț aplicarea sistemului TVA la încasare. OPANAF 1503/2016 luni 27 mai Plata taxei anuale pentru autoriza ia deț exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai pu inț decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documenta ia a fost aprobată; înț cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depă escș încasările estimate prin documenta iaț prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depă irea rezultatelorș estimate. Încasările efective cumulate iș taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara i plăti până la data de 25 aș Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 9. 9. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi lunii următoare) joi 30 mai Depunerea situa iilor financiare, pentruț anul 2018 - software de asisten ăț Societă ile comerciale,ț societă ile/companiile na ionale, regiileț ț autonome, institutele na ionale deț cercetare-dezvoltare, subunită ile fărăț personalitate juridică din România care apar in unor persoane juridice cu sediul înț străinătate, cu excep ia subunită ilor deț ț societă i rezidente în state apar inândț ț Spa iului Economic European.ț Legea 82/1991 art. 36 alin. (1) lit. a) joi 30 mai Depunerea Declara iei informative privindț livrările/prestările i achizi iile efectuate peș ț teritoriul na ional aferente perioadei deț raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) i (7) din Legea nr.227/2015, pentruș opera iuni impozabile în România conformț art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizi ii de bunuri sau serviciiț taxabile. OPANAF 3769/2015 vineri 31 mai Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) Beneficiarii scutirilor de accize (institu ii,ț organiza ii)ț Legea 227/2015 art. 395 HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi
 10. 10. Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi lunii următoare) joi 30 mai Depunerea situa iilor financiare, pentruț anul 2018 - software de asisten ăț Societă ile comerciale,ț societă ile/companiile na ionale, regiileț ț autonome, institutele na ionale deț cercetare-dezvoltare, subunită ile fărăț personalitate juridică din România care apar in unor persoane juridice cu sediul înț străinătate, cu excep ia subunită ilor deț ț societă i rezidente în state apar inândț ț Spa iului Economic European.ț Legea 82/1991 art. 36 alin. (1) lit. a) joi 30 mai Depunerea Declara iei informative privindț livrările/prestările i achizi iile efectuate peș ț teritoriul na ional aferente perioadei deț raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) i (7) din Legea nr.227/2015, pentruș opera iuni impozabile în România conformț art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizi ii de bunuri sau serviciiț taxabile. OPANAF 3769/2015 vineri 31 mai Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) Beneficiarii scutirilor de accize (institu ii,ț organiza ii)ț Legea 227/2015 art. 395 HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5) Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi

×