Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1Corinthians 6:15
“Hindi baga ninyo nalalaman na
ang inyong mga katawan ay mga
sangkap ni Cristo? kukunin ko nga
baga ang ...
1Corinthians 6:18-20
18 Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng
kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa
labas ng katawan; n...
Isaiah 52:11
“Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon,
kayo'y magsialis doon, huwag kayong
magsisihipo ng maruming bagay;
kayo'...
Proverbs 23:19-21
19 Anak, maging matalino ka at pagisipan mong mabuti ang iyong
buhay.
20 Huwag kang makikisama sa mga
la...
Proverbs 24:33-34
33 Kaunting tulog, bahagyang idlip,
sandaling pahinga at paghalukipkip,
34 samantalang namamahinga ka
an...
Galatians 5:16-17,19-21
16 Sinasabi ko nga, Magsilakad kayo
ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin
ang mga pita ng laman...
19 At hayag ang mga gawa ng laman, sa
makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan,
kalibugan,
20 Pagsamba sa diosdiosa...
Pagpipigil sa sarili
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pagpipigil sa sarili

924 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pagpipigil sa sarili

  1. 1. 1Corinthians 6:15 “Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Cristo? kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Cristo, at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari.”
  2. 2. 1Corinthians 6:18-20 18 Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan; nguni't ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan. 19 O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili; 20 Sapagka't kayo'y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios.
  3. 3. Isaiah 52:11 “Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay; kayo'y magsilabas sa gitna niya; kayo'y mangagpakalinis, kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon.”
  4. 4. Proverbs 23:19-21 19 Anak, maging matalino ka at pagisipan mong mabuti ang iyong buhay. 20 Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. 21 Pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan, at darating ang panahong magdadamit ng basahan.
  5. 5. Proverbs 24:33-34 33 Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukipkip, 34 samantalang namamahinga ka ang kahirapa'y darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan.
  6. 6. Galatians 5:16-17,19-21 16 Sinasabi ko nga, Magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. 17 Sapagka't ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman; sapagka't ang mga ito ay nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin.
  7. 7. 19 At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, 20 Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, 21 Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.

×