SlideShare a Scribd company logo

بلایت سپتوریایی نخود

کنترل بیماری گیاهی بلایت سپتوریایی نخود از طریق قارچ کش و باکتری کش ارگانیک بردوفیکس صورت می گیرد و در این مسیر صدمه ای به انسان ، حیوانات و محیط زیست وارد نمی شود.

1 of 14
بلایت سپتوریایی نخود
-‫چیست؟‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬
-‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬
-‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬
-‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬
-‫است؟‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫گذرانی‬ ‫زمستان‬
-‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬
-‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫زراعی‬ ‫کنترل‬
-‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫صیه‬ ‫تو‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ماده‬ ‫چه‬ ‫شیمیایی‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬
-‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫غلظت‬
-‫دارد؟‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مخربی‬ ‫تاثیر‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫این‬ ‫آیا‬
-‫چیست‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬‫؟‬
‫عامل‬‫این‬‫بیماری‬،‫گیاهی‬‫قارچ‬Septoria pisi‫می‬‫باشد‬.
-‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬
‫عامل‬‫این‬‫بیماری‬‫تنها‬‫باعث‬‫آسیب‬‫به‬‫نخود‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫تاثیری‬‫روی‬‫محصوالت‬‫دیگر‬‫ندارد‬.
-‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬
‫این‬‫قارچ‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫آلودگی‬‫روی‬‫برگ‬‫و‬‫غالف‬‫نخود‬‫می‬‫شود‬.
-‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬
‫نشانه‬‫های‬‫بیماری‬‫روی‬‫قسمت‬‫های‬‫آلوده‬‫در‬‫ابتدا‬‫به‬‫صورت‬‫بافت‬،‫مدور‬‫زرد‬‫یا‬‫کرم‬‫رنگ‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫به‬‫مر‬‫ور‬‫به‬
‫شکل‬‫لکه‬‫های‬‫قهوه‬‫ای‬‫رنگ‬‫و‬‫بافت‬‫مرده‬‫در‬‫می‬‫آید‬.‫در‬‫مواقعی‬‫که‬‫آلودگی‬‫شدید‬‫باشد‬‫این‬‫نقاط‬‫به‬‫یکدیگ‬‫ر‬‫متصل‬
‫شده‬‫و‬‫کل‬‫سطح‬‫برگ‬‫را‬‫می‬‫پوشاند‬.‫قسمت‬‫های‬‫مرکزی‬‫این‬‫لکه‬،‫ها‬‫دارای‬‫رنگ‬‫روشن‬‫تری‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫قس‬‫مت‬
‫حاشیه‬‫ای‬‫لکه‬‫ها‬‫دارند‬.

Recommended

لکه برگی سپتوریایی جعفری
لکه برگی سپتوریایی جعفریلکه برگی سپتوریایی جعفری
لکه برگی سپتوریایی جعفریAbdollah Ipakchi
 
سفیدک پودری نخود
سفیدک پودری نخودسفیدک پودری نخود
سفیدک پودری نخودAbdollah Ipakchi
 
بلایت برگی کرفس
بلایت برگی کرفسبلایت برگی کرفس
بلایت برگی کرفسAbdollah Ipakchi
 
لکه برگی سپتوریایی پسته
لکه برگی سپتوریایی پستهلکه برگی سپتوریایی پسته
لکه برگی سپتوریایی پستهAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوهپوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوهAbdollah Ipakchi
 
بلایت برگی جعفری
بلایت برگی جعفریبلایت برگی جعفری
بلایت برگی جعفریAbdollah Ipakchi
 
اسکب معمولی سیب زمینی
اسکب معمولی سیب زمینیاسکب معمولی سیب زمینی
اسکب معمولی سیب زمینیAbdollah Ipakchi
 
سفیدک پودری توت
سفیدک پودری توت سفیدک پودری توت
سفیدک پودری توت Abdollah Ipakchi
 

More Related Content

What's hot

سفیدک پودری گیلاس
سفیدک پودری گیلاسسفیدک پودری گیلاس
سفیدک پودری گیلاسAbdollah Ipakchi
 
کپک خاکستری توت فرنگی
کپک خاکستری توت فرنگیکپک خاکستری توت فرنگی
کپک خاکستری توت فرنگیAbdollah Ipakchi
 
لکه برگی باکتریایی کرفس
لکه برگی باکتریایی کرفسلکه برگی باکتریایی کرفس
لکه برگی باکتریایی کرفسAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی خاکستری کیوی
پوسیدگی خاکستری کیویپوسیدگی خاکستری کیوی
پوسیدگی خاکستری کیویAbdollah Ipakchi
 
شانکر باکتریایی گیلاس
شانکر باکتریایی گیلاسشانکر باکتریایی گیلاس
شانکر باکتریایی گیلاسAbdollah Ipakchi
 
شانکرباکتریایی کیوی
شانکرباکتریایی کیویشانکرباکتریایی کیوی
شانکرباکتریایی کیویAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی تاج میوه موز
پوسیدگی تاج میوه موزپوسیدگی تاج میوه موز
پوسیدگی تاج میوه موزAbdollah Ipakchi
 
لکه بـرگی باکـتـریایی گـشنیز
لکه بـرگی باکـتـریایی گـشنیزلکه بـرگی باکـتـریایی گـشنیز
لکه بـرگی باکـتـریایی گـشنیزAbdollah Ipakchi
 
شانکر نکتریایی
شانکر نکتریاییشانکر نکتریایی
شانکر نکتریاییAbdollah Ipakchi
 
آنتراکنوز خیار
آنتراکنوز خیارآنتراکنوز خیار
آنتراکنوز خیارAbdollah Ipakchi
 
لکه برگی آلترناریایی هویج
لکه برگی آلترناریایی هویجلکه برگی آلترناریایی هویج
لکه برگی آلترناریایی هویجAbdollah Ipakchi
 
بوته میری خیار
بوته میری خیاربوته میری خیار
بوته میری خیارAbdollah Ipakchi
 
لکه ارغوانی سیر
لکه ارغوانی سیرلکه ارغوانی سیر
لکه ارغوانی سیرAbdollah Ipakchi
 
بلایت باکتریایی برگ توت
بلایت باکتریایی برگ توت بلایت باکتریایی برگ توت
بلایت باکتریایی برگ توت Abdollah Ipakchi
 
کـپـک آبی تـوتـون
کـپـک آبی تـوتـونکـپـک آبی تـوتـون
کـپـک آبی تـوتـونAbdollah Ipakchi
 

What's hot (20)

زنـگ زرشـک
زنـگ زرشـکزنـگ زرشـک
زنـگ زرشـک
 
زنگ نخود
زنگ نخودزنگ نخود
زنگ نخود
 
سفیدک پودری گیلاس
سفیدک پودری گیلاسسفیدک پودری گیلاس
سفیدک پودری گیلاس
 
کپک خاکستری توت فرنگی
کپک خاکستری توت فرنگیکپک خاکستری توت فرنگی
کپک خاکستری توت فرنگی
 
لکه برگی باکتریایی کرفس
لکه برگی باکتریایی کرفسلکه برگی باکتریایی کرفس
لکه برگی باکتریایی کرفس
 
پوسیدگی خاکستری کیوی
پوسیدگی خاکستری کیویپوسیدگی خاکستری کیوی
پوسیدگی خاکستری کیوی
 
شانکر باکتریایی گیلاس
شانکر باکتریایی گیلاسشانکر باکتریایی گیلاس
شانکر باکتریایی گیلاس
 
شانکرباکتریایی کیوی
شانکرباکتریایی کیویشانکرباکتریایی کیوی
شانکرباکتریایی کیوی
 
پوسیدگی تاج میوه موز
پوسیدگی تاج میوه موزپوسیدگی تاج میوه موز
پوسیدگی تاج میوه موز
 
لکه بـرگی باکـتـریایی گـشنیز
لکه بـرگی باکـتـریایی گـشنیزلکه بـرگی باکـتـریایی گـشنیز
لکه بـرگی باکـتـریایی گـشنیز
 
شانکر نکتریایی
شانکر نکتریاییشانکر نکتریایی
شانکر نکتریایی
 
آنتراکنوز خیار
آنتراکنوز خیارآنتراکنوز خیار
آنتراکنوز خیار
 
لکه برگی آلترناریایی هویج
لکه برگی آلترناریایی هویجلکه برگی آلترناریایی هویج
لکه برگی آلترناریایی هویج
 
سـیاهک پـیاز
سـیاهک پـیازسـیاهک پـیاز
سـیاهک پـیاز
 
سیاهک انجیر
سیاهک انجیر سیاهک انجیر
سیاهک انجیر
 
بوته میری خیار
بوته میری خیاربوته میری خیار
بوته میری خیار
 
لکه ارغوانی سیر
لکه ارغوانی سیرلکه ارغوانی سیر
لکه ارغوانی سیر
 
بلایت باکتریایی برگ توت
بلایت باکتریایی برگ توت بلایت باکتریایی برگ توت
بلایت باکتریایی برگ توت
 
زنگ انجیر
زنگ انجیرزنگ انجیر
زنگ انجیر
 
کـپـک آبی تـوتـون
کـپـک آبی تـوتـونکـپـک آبی تـوتـون
کـپـک آبی تـوتـون
 

Similar to بلایت سپتوریایی نخود

پوسیدگی آبدار سیب زمینی
پوسیدگی آبدار سیب زمینیپوسیدگی آبدار سیب زمینی
پوسیدگی آبدار سیب زمینیAbdollah Ipakchi
 
بادزدگی سیب زمینی
بادزدگی سیب زمینیبادزدگی سیب زمینی
بادزدگی سیب زمینیAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی ترش پیاز
پوسیدگی ترش پیازپوسیدگی ترش پیاز
پوسیدگی ترش پیازAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتون
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتونپوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتون
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتونAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیویپوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیویAbdollah Ipakchi
 
پوسیدگی صورتی سیب زمینی
پوسیدگی صورتی سیب زمینیپوسیدگی صورتی سیب زمینی
پوسیدگی صورتی سیب زمینیAbdollah Ipakchi
 
پژمردگی فوزاریومی لوبیا
پژمردگی فوزاریومی لوبیاپژمردگی فوزاریومی لوبیا
پژمردگی فوزاریومی لوبیاAbdollah Ipakchi
 
سفیدک سطحی سیب زمینی
سفیدک سطحی سیب زمینیسفیدک سطحی سیب زمینی
سفیدک سطحی سیب زمینیAbdollah Ipakchi
 
لکه برگی آلترناریایی بادام
لکه برگی آلترناریایی باداملکه برگی آلترناریایی بادام
لکه برگی آلترناریایی بادامAbdollah Ipakchi
 
سـفیدک داخـلی کـاهو
سـفیدک داخـلی کـاهوسـفیدک داخـلی کـاهو
سـفیدک داخـلی کـاهوAbdollah Ipakchi
 
کپک سبز و آبی انار
کپک سبز و آبی انارکپک سبز و آبی انار
کپک سبز و آبی انارAbdollah Ipakchi
 
بـادزدگـی گـوجـه فـرنـگـی
بـادزدگـی گـوجـه فـرنـگـیبـادزدگـی گـوجـه فـرنـگـی
بـادزدگـی گـوجـه فـرنـگـیAbdollah Ipakchi
 
سرطان طوقه و ریشه وساقه ی مو
سرطان طوقه و ریشه وساقه ی موسرطان طوقه و ریشه وساقه ی مو
سرطان طوقه و ریشه وساقه ی موAbdollah Ipakchi
 
گال طوقه بادام
گال طوقه بادامگال طوقه بادام
گال طوقه بادامAbdollah Ipakchi
 
سفیدک داخلی پیاز
سفیدک داخلی پیازسفیدک داخلی پیاز
سفیدک داخلی پیازAbdollah Ipakchi
 
سفیدک حقیقی توتون
سفیدک حقیقی توتونسفیدک حقیقی توتون
سفیدک حقیقی توتونAbdollah Ipakchi
 

Similar to بلایت سپتوریایی نخود (19)

پوسیدگی آبدار سیب زمینی
پوسیدگی آبدار سیب زمینیپوسیدگی آبدار سیب زمینی
پوسیدگی آبدار سیب زمینی
 
زنگ برگ توت
زنگ برگ توت زنگ برگ توت
زنگ برگ توت
 
بادزدگی سیب زمینی
بادزدگی سیب زمینیبادزدگی سیب زمینی
بادزدگی سیب زمینی
 
پوسیدگی ترش پیاز
پوسیدگی ترش پیازپوسیدگی ترش پیاز
پوسیدگی ترش پیاز
 
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتون
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتونپوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتون
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتون
 
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیویپوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی
 
پوسیدگی صورتی سیب زمینی
پوسیدگی صورتی سیب زمینیپوسیدگی صورتی سیب زمینی
پوسیدگی صورتی سیب زمینی
 
پژمردگی فوزاریومی لوبیا
پژمردگی فوزاریومی لوبیاپژمردگی فوزاریومی لوبیا
پژمردگی فوزاریومی لوبیا
 
سفیدک سطحی سیب زمینی
سفیدک سطحی سیب زمینیسفیدک سطحی سیب زمینی
سفیدک سطحی سیب زمینی
 
لکه برگی آلترناریایی بادام
لکه برگی آلترناریایی باداملکه برگی آلترناریایی بادام
لکه برگی آلترناریایی بادام
 
سـفیدک داخـلی کـاهو
سـفیدک داخـلی کـاهوسـفیدک داخـلی کـاهو
سـفیدک داخـلی کـاهو
 
کپک سبز و آبی انار
کپک سبز و آبی انارکپک سبز و آبی انار
کپک سبز و آبی انار
 
بـادزدگـی گـوجـه فـرنـگـی
بـادزدگـی گـوجـه فـرنـگـیبـادزدگـی گـوجـه فـرنـگـی
بـادزدگـی گـوجـه فـرنـگـی
 
سرطان طوقه و ریشه وساقه ی مو
سرطان طوقه و ریشه وساقه ی موسرطان طوقه و ریشه وساقه ی مو
سرطان طوقه و ریشه وساقه ی مو
 
سیگاتوکای موز
سیگاتوکای موزسیگاتوکای موز
سیگاتوکای موز
 
گال طوقه بادام
گال طوقه بادامگال طوقه بادام
گال طوقه بادام
 
سفیدک داخلی پیاز
سفیدک داخلی پیازسفیدک داخلی پیاز
سفیدک داخلی پیاز
 
زنگ باقلا
زنگ باقلازنگ باقلا
زنگ باقلا
 
سفیدک حقیقی توتون
سفیدک حقیقی توتونسفیدک حقیقی توتون
سفیدک حقیقی توتون
 

More from Abdollah Ipakchi

بلایت استمفیلیومی عدس
بلایت استمفیلیومی عدسبلایت استمفیلیومی عدس
بلایت استمفیلیومی عدسAbdollah Ipakchi
 
پژمرگی فوزاریومی عدس
پژمرگی فوزاریومی عدسپژمرگی فوزاریومی عدس
پژمرگی فوزاریومی عدسAbdollah Ipakchi
 
سفیدک سطحی عدس
سفیدک سطحی عدسسفیدک سطحی عدس
سفیدک سطحی عدسAbdollah Ipakchi
 
کپک خاکستری عدس
کپک خاکستری عدسکپک خاکستری عدس
کپک خاکستری عدسAbdollah Ipakchi
 
بلایت آسکوچیتایی عدس
بلایت آسکوچیتایی عدسبلایت آسکوچیتایی عدس
بلایت آسکوچیتایی عدسAbdollah Ipakchi
 
بلایت هاله ای ماش
بلایت هاله ای ماش بلایت هاله ای ماش
بلایت هاله ای ماش Abdollah Ipakchi
 
سفیدک سطحی ماش
سفیدک سطحی ماشسفیدک سطحی ماش
سفیدک سطحی ماشAbdollah Ipakchi
 
پژمردگی باکتریایی ماش
پژمردگی باکتریایی ماش پژمردگی باکتریایی ماش
پژمردگی باکتریایی ماش Abdollah Ipakchi
 
آنتراکنوز ماش
آنتراکنوز ماش آنتراکنوز ماش
آنتراکنوز ماش Abdollah Ipakchi
 
پوسیدگی سیاه ریشه باقلا
پوسیدگی سیاه ریشه باقلاپوسیدگی سیاه ریشه باقلا
پوسیدگی سیاه ریشه باقلاAbdollah Ipakchi
 
لکه شکلاتی باقلا
لکه شکلاتی باقلالکه شکلاتی باقلا
لکه شکلاتی باقلاAbdollah Ipakchi
 
بلایت آسکوچیتایی باقلا
بلایت آسکوچیتایی باقلا بلایت آسکوچیتایی باقلا
بلایت آسکوچیتایی باقلا Abdollah Ipakchi
 
پوسیدگی نرم ریشه نخود
پوسیدگی نرم ریشه نخودپوسیدگی نرم ریشه نخود
پوسیدگی نرم ریشه نخودAbdollah Ipakchi
 
بلایت باکتریایی نخود
بلایت باکتریایی نخودبلایت باکتریایی نخود
بلایت باکتریایی نخودAbdollah Ipakchi
 
سفیدک داخلی نخود
سفیدک داخلی نخودسفیدک داخلی نخود
سفیدک داخلی نخودAbdollah Ipakchi
 
بلایت آسکوکیتایی نخود
بلایت آسکوکیتایی نخودبلایت آسکوکیتایی نخود
بلایت آسکوکیتایی نخودAbdollah Ipakchi
 
بلایت باکتریایی معمولی لوبیا
بلایت باکتریایی معمولی لوبیابلایت باکتریایی معمولی لوبیا
بلایت باکتریایی معمولی لوبیاAbdollah Ipakchi
 

More from Abdollah Ipakchi (20)

بلایت استمفیلیومی عدس
بلایت استمفیلیومی عدسبلایت استمفیلیومی عدس
بلایت استمفیلیومی عدس
 
پژمرگی فوزاریومی عدس
پژمرگی فوزاریومی عدسپژمرگی فوزاریومی عدس
پژمرگی فوزاریومی عدس
 
سفیدک سطحی عدس
سفیدک سطحی عدسسفیدک سطحی عدس
سفیدک سطحی عدس
 
آنتراکنوز عدس
آنتراکنوز عدسآنتراکنوز عدس
آنتراکنوز عدس
 
کپک خاکستری عدس
کپک خاکستری عدسکپک خاکستری عدس
کپک خاکستری عدس
 
بلایت آسکوچیتایی عدس
بلایت آسکوچیتایی عدسبلایت آسکوچیتایی عدس
بلایت آسکوچیتایی عدس
 
زنگ ماش
زنگ ماشزنگ ماش
زنگ ماش
 
بلایت هاله ای ماش
بلایت هاله ای ماش بلایت هاله ای ماش
بلایت هاله ای ماش
 
سفیدک سطحی ماش
سفیدک سطحی ماشسفیدک سطحی ماش
سفیدک سطحی ماش
 
پژمردگی باکتریایی ماش
پژمردگی باکتریایی ماش پژمردگی باکتریایی ماش
پژمردگی باکتریایی ماش
 
آنتراکنوز ماش
آنتراکنوز ماش آنتراکنوز ماش
آنتراکنوز ماش
 
پوسیدگی سیاه ریشه باقلا
پوسیدگی سیاه ریشه باقلاپوسیدگی سیاه ریشه باقلا
پوسیدگی سیاه ریشه باقلا
 
لکه شکلاتی باقلا
لکه شکلاتی باقلالکه شکلاتی باقلا
لکه شکلاتی باقلا
 
بلایت آسکوچیتایی باقلا
بلایت آسکوچیتایی باقلا بلایت آسکوچیتایی باقلا
بلایت آسکوچیتایی باقلا
 
پوسیدگی نرم ریشه نخود
پوسیدگی نرم ریشه نخودپوسیدگی نرم ریشه نخود
پوسیدگی نرم ریشه نخود
 
بلایت باکتریایی نخود
بلایت باکتریایی نخودبلایت باکتریایی نخود
بلایت باکتریایی نخود
 
سفیدک داخلی نخود
سفیدک داخلی نخودسفیدک داخلی نخود
سفیدک داخلی نخود
 
بلایت آسکوکیتایی نخود
بلایت آسکوکیتایی نخودبلایت آسکوکیتایی نخود
بلایت آسکوکیتایی نخود
 
بلایت باکتریایی معمولی لوبیا
بلایت باکتریایی معمولی لوبیابلایت باکتریایی معمولی لوبیا
بلایت باکتریایی معمولی لوبیا
 
زنگ لوبیا
زنگ لوبیازنگ لوبیا
زنگ لوبیا
 

بلایت سپتوریایی نخود

 • 2. -‫چیست؟‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬ -‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ -‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ -‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬ -‫است؟‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫گذرانی‬ ‫زمستان‬ -‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ -‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫زراعی‬ ‫کنترل‬ -‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫صیه‬ ‫تو‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ماده‬ ‫چه‬ ‫شیمیایی‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ -‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫غلظت‬ -‫دارد؟‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مخربی‬ ‫تاثیر‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫این‬ ‫آیا‬
 • 3. -‫چیست‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬‫؟‬ ‫عامل‬‫این‬‫بیماری‬،‫گیاهی‬‫قارچ‬Septoria pisi‫می‬‫باشد‬.
 • 4. -‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫عامل‬‫این‬‫بیماری‬‫تنها‬‫باعث‬‫آسیب‬‫به‬‫نخود‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫تاثیری‬‫روی‬‫محصوالت‬‫دیگر‬‫ندارد‬.
 • 5. -‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫این‬‫قارچ‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫آلودگی‬‫روی‬‫برگ‬‫و‬‫غالف‬‫نخود‬‫می‬‫شود‬.
 • 6. -‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬ ‫نشانه‬‫های‬‫بیماری‬‫روی‬‫قسمت‬‫های‬‫آلوده‬‫در‬‫ابتدا‬‫به‬‫صورت‬‫بافت‬،‫مدور‬‫زرد‬‫یا‬‫کرم‬‫رنگ‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫به‬‫مر‬‫ور‬‫به‬ ‫شکل‬‫لکه‬‫های‬‫قهوه‬‫ای‬‫رنگ‬‫و‬‫بافت‬‫مرده‬‫در‬‫می‬‫آید‬.‫در‬‫مواقعی‬‫که‬‫آلودگی‬‫شدید‬‫باشد‬‫این‬‫نقاط‬‫به‬‫یکدیگ‬‫ر‬‫متصل‬ ‫شده‬‫و‬‫کل‬‫سطح‬‫برگ‬‫را‬‫می‬‫پوشاند‬.‫قسمت‬‫های‬‫مرکزی‬‫این‬‫لکه‬،‫ها‬‫دارای‬‫رنگ‬‫روشن‬‫تری‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫قس‬‫مت‬ ‫حاشیه‬‫ای‬‫لکه‬‫ها‬‫دارند‬.
 • 7. -‫است؟‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫گذرانی‬ ‫زمستان‬ ‫زمستان‬‫گذرانی‬‫عامل‬‫بیماری‬‫روی‬‫بقایای‬‫گیاهی‬‫به‬‫جای‬‫مانده‬‫از‬‫کشت‬‫قبل‬‫در‬‫سطح‬،‫خاک‬‫بذور‬‫آلوده‬‫و‬‫یا‬‫روی‬ ‫میزبان‬‫های‬‫دیگر‬‫این‬‫بیماری‬‫صورت‬‫می‬‫پذیرد‬.
 • 8. -‫است‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬‫؟‬ ‫شرایط‬‫آب‬‫و‬‫هوایی‬‫مرطوب‬‫و‬‫محدوده‬‫دمای‬21‫الی‬27‫درجه‬‫سانتی‬‫گراد‬‫تاثیر‬‫زیادی‬‫در‬‫رشد‬‫عامل‬‫بیماری‬ ‫دارد‬.
 • 9. -‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫زراعی‬ ‫کنترل‬ •‫میزبان‬ ‫غیر‬ ‫گیاهان‬ ‫با‬ ‫ساله‬ ‫دو‬ ‫الی‬ ‫یک‬ ‫زراعی‬ ‫تناوب‬ •‫گیاهی‬ ‫بقایای‬ ‫سوزاندن‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •‫سالم‬ ‫بذور‬ ‫کاشت‬ •‫مزرعه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫قطره‬ ‫آبیاری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 • 10. -‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ماده‬ ‫چه‬ ‫شیمیایی‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫سم‬‫پاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫توصیه‬‫می‬‫شود‬.
 • 11. -‫ا‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫غلظت‬‫ست؟‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫بردوفیکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬: •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بذر‬ ‫ضدعفونی‬10‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ‫خاک‬ ‫ضدعفونی‬10‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬5‫ها‬ ‫برگ‬ ‫اولین‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬5‫گلدهی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬5‫گلدهی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزار‬ ‫در‬
 • 12. -‫دارد؟‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مخربی‬ ‫تاثیر‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫بردوفیکس‬‫جزو‬‫معدود‬‫سموم‬‫معدنی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫کشاورزی‬‫ارگانیک‬‫توصیه‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫اثر‬‫سویی‬‫بر‬‫انسا‬‫ن‬‫و‬‫محیط‬ ‫زیست‬‫نداشته‬‫و‬‫برخالف‬‫سایر‬‫سموم‬،‫رایج‬‫مواد‬‫باقی‬‫مانده‬‫از‬‫تجزیه‬‫آن‬‫سازگار‬‫با‬‫محیط‬‫زیست‬‫است‬.