Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0 - Brukerinteraksjon

1,102 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web 2.0 - Brukerinteraksjon

 1. 1. 19.08.09 Geomatikk AS © 2007 Web 2.0 - Brukerinteraksjon Atle F. Sveen
 2. 2. Geomatikk AS © 2009 Hvem er Atle? <ul><li>Master fra NTNU 2009 </li></ul><ul><ul><li>Ingeniørvitenskap & IKT –> Geomatikk </li></ul></ul><ul><li>Jobber i Geomatikk IKT AS </li></ul><ul><ul><li>Med bla. FriGeoProgramvare </li></ul></ul>
 3. 3. 19.08.09 Geomatikk AS © 2008 Agenda <ul><li>Hva er Web 2.0? </li></ul><ul><li>Web 2.0 i GIS-miljøer </li></ul><ul><li>Geotagging </li></ul><ul><li>Case-eksempel </li></ul>
 4. 4. Hva er Web 2.0?
 5. 5. Buzzword?
 6. 6. Eksempler på Web 2.0 tjenester
 7. 7. O’Reillys 7 Web 2.0 prinsipper <ul><li>Fokus på tjenester, ikke software </li></ul><ul><li>Kontroll over unike datasett som berikes av brukerne </li></ul><ul><li>Brukere som med-utviklere </li></ul><ul><li>Bruk av den kollektive intelligensen </li></ul><ul><li>Utnyttelse av ”long tail” </li></ul><ul><li>Software ikke bare på en enhet </li></ul><ul><li>Lettvekts </li></ul><ul><ul><ul><li>Brukergrensesnitt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utviklingsmodeller </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forretningsmodeller </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Prinsipp 2 <ul><li>Unike datasett som berikes av brukerne </li></ul><ul><li>Tenk Amazon.com </li></ul>
 9. 9. Prinsipp 4 <ul><li>Bruk av den kollektive intelligensen </li></ul><ul><li>Summen er mer enn enkeltdelene </li></ul><ul><li>Wikipedia godt eksempel </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Brukekommentarer </li></ul><ul><li>Rangering </li></ul><ul><li>Hilsener </li></ul><ul><li>Video, tekst, bilde </li></ul><ul><li>Feedback fra brukere </li></ul>Brukergenerert Innhold
 11. 11. Web 2.0 i GIS-miljøer
 12. 12. <ul><li>Public Participation GIS (PPGIS) </li></ul><ul><ul><li>Inkludere brukere </li></ul></ul><ul><ul><li>Beslutning </li></ul></ul><ul><li>Voluenteered Geographic Information (VGI) </li></ul><ul><ul><li>Brukere bidrar med stedfestet info </li></ul></ul><ul><ul><li>Subjektiv info </li></ul></ul>PPGIS OG VGI
 13. 13. <ul><li>OpenStreetMap </li></ul><ul><li>WikiMapia </li></ul><ul><li>Flickr </li></ul><ul><li>Mashups </li></ul>Noen eksempler
 14. 14. Google Maps Mashups <ul><li>Google Maps: 2005 </li></ul><ul><li>Brukerne fikk tilgang </li></ul><ul><li>Kombinert med andre (geografiske)data </li></ul><ul><li>API lansert </li></ul>
 15. 15. Geotagging
 16. 16. Hva er geotagging? <ul><li>Lokasjon som metadata </li></ul><ul><li>Bilder, tekst, video, avisartikler </li></ul><ul><li>Koordinater eller stedsnavn </li></ul><ul><li>Manuelt eller automatisk </li></ul>
 17. 17. Tjenester som bruker geotagging <ul><li>Flickr </li></ul><ul><li>Google Earth </li></ul>
 18. 18. Utfordringer <ul><li>To hovedutfordringer: </li></ul><ul><ul><li>Knytte lokasjon til data </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruke lokasjon fornuftig </li></ul></ul>
 19. 19. Anvendelsesområder <ul><li>Bilder på kart </li></ul><ul><li>Som tilleggsinformasjon </li></ul><ul><li>Bildegjenkjenning </li></ul><ul><li>Romlig søkemotor </li></ul>
 20. 20. Case-eksempel Turportal
 21. 21. Turportal for Turistforeningen <ul><li>ut.no </li></ul><ul><li>Samarbeid mellom NRK og DNT </li></ul><ul><li>Brukt som case </li></ul>
 22. 22. Motivasjon <ul><li>20 000 km merkede ruter </li></ul><ul><li>450 hytter </li></ul><ul><li>Bilder av alt -> Dyrt </li></ul><ul><li>Turister tar bilder hele tiden </li></ul><ul><li>Geotagging! </li></ul>
 23. 23. Men, vil de? <ul><li>Flickr har 100 millioner geotaggede bilder </li></ul><ul><li>Delingskultur </li></ul><ul><li>Kameraer med GPS </li></ul><ul><li>Forbedring av tjenesten </li></ul><ul><ul><li>Tjener selv på det! </li></ul></ul>
 24. 24. Prinsippet
 25. 25. Selve geotaggingen
 26. 26. Litt teknisk <ul><li>Google Maps </li></ul><ul><li>PostGIS </li></ul><ul><li>PHP </li></ul><ul><li>JavaScript </li></ul>
 27. 27. Resultatet
 28. 28. Status <ul><li>Jobber ikke mot NRK/DNT </li></ul><ul><li>Håper noen av ideene blir brukt </li></ul><ul><li>Bruk av FriGeoProgramavre fungerer! </li></ul><ul><li>Rimelig enkel løsning, ikke sett før </li></ul>
 29. 29. Takk for oppmerksomheten! <ul><li>Spørsmål? </li></ul><ul><ul><li>Nå, i pausen eller på mail: </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Snart: </li></ul><ul><ul><li>OpenSource GIS </li></ul></ul>

×