SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Babu Appat
This is a
classroom
story!
This is in
Malayalam
language too!
Why a story
is told in
the
classroom?
It's to enable you,
enthuse you to write
stories.
Write something every
day, creatively.
A teacher was
going through the
essays written by
her students.
പത്താം ക്ലതസ് മലയതളാം
സെക്കൻഡ്
പപപ്പറിൽ കുട്ടികളുസെ എ
ഴുത്ിലുള്ള നൈപുണ്യാം
പൈെിസയെുക്കുന്നതിന് പേ
ണ്ടി സകതെുത്
ഒരു പ തദ്യമിതതയിരുന്നു
ൈിങ്ങൾക്ക്
ഏറ്റേുാം
ഇഷ്ടസപട്ട,
പ്പഗത്ഭൈതസയതരു
േയക്തിസയ കുറി
ച്ുാം,അേർ
ൈിങ്ങളുസെ
ജീേിതത്ിൽ
സ ലുത്ിയ
െവതധീൈസത്
കുറിച്ുാം രണ്ടു
പുറത്ിൽ
കേിയതസതസയത
രു ഉപൈയതൊം
തയ്യതറതക്കുക.
കുട്ടികൾ പരസ്പരാം പൈതക്കി... ൊംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു.....
മദ്ർ
പതരെതസയ
കുറിച്്
മതിപയത....
െച്ിസൈ
കുറച്ു
എഴുതിയതൽ
കുഴപ്പാം
ഉപണ്ടത...?
എലലതേരുാം
എഴുതി തുെങ്ങി.
പിരീഡ്
അേെതൈിച്
പപ്പതൾ പപപ്പറുാം
േതങ്ങി
െീച്ർ സ്റ്റതഫ്
റൂമിൽ എത്ി.
സേറുസത ഒന്ന്
ഓെിച്ു
പൈതക്കി... ൈലല
ഭാംഗിയതയി
തസന്ന
എലലതേരുാം
േച്്
കതച്ിയിട്ടുണ്ട്.
ഒസന്നതന്നത
യ്
േതയിച്ു
പപ്ഗഡ് ഇട്ടു
തുെങ്ങി.
ആഹത....
േതയിച്ു
ിരിക്കതൈുാം,
ിന്തിക്കതൈുാം
ഉണ്ട്...
മമ്മൂട്ടി...
പമതഹൻലതൽ േിജയ്...
മദ്ർ പതരെത... പധതണ്ി...
െച്ിൻ... ഓ േി
േിജയൻ.... ൈതരതയണ്ഗുരു
... അബ്ദ്ുൾകലതാം...
അങ്ങസൈ ൈീണ്ട ൈിര
തസന്നയുണ്ട്...
അെുത്
പപപ്പർ
എെുത്ു
േതയിക്കതൻ
പൈതക്കിയ െീച്
സറതന്ന് സെട്ടി...!
!!
ൈപരപ്രൻസറ
പപപ്പർ
ആണ്...പത്ു
ബി യിസല
കുട്ടിയതണ്.
കറുത്
മഷിയിൽ േെി
സേതത്
അക്ഷരങ്ങൾ...
ദ്ി പപ്ഗറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് -
കലയതണ്ികുട്ടി (എന്സറ അമ്മ )
ഒസട്ടതരു കൗതുകപത്തസെയതണ്
െീച്ർ േതയൈ തുെർന്നത് ...
കതരണ്ാം ൈപരപ്രന്സറ അമ്മ
കലയതണ്ിസയ അേർക്ക് ൈന്നതയി
അറിയതാം.
അേൻസറ അച്ഛൻസറ മരണ്പശഷാം
കുട്ടികസള േളർത്തൻ സതതഴിലുറപ്പ്
പണ്ിക്ക് പപതയുാം, മറ്റുള്ള േീെുകളിൽ
അെുക്കളപ്പണ്ി സ യ്തുാം കഴിയുന്ന
കലയതണ്ി എങ്ങസൈ പപ്ഗറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്
ആേുാം....!!!???
ഇേൈിതു എന്തതണ്
എഴുതിേച്ിരിക്കുന്നത്...
േീണ്ടുാം ആ അക്ഷരങ്ങളിപലയ്ക്ക്
കപണതെിച്ു...
ഈ പലതകത്ിസല ഏറ്റേുാം
േലിയ ഗതയിക
എൻസറ അമ്മയതണ്..
ആരുസെ പതട്ട് പകട്ടതപണ്ത
ഒരതൾ കരച്ിൽ
ൈിർത്ുന്നത്....
െപന്തതഷപത്തസെയിരിക്കു
ന്നത്... െമതധതൈപത്തസെ
ഉറങ്ങുന്നത്... അത്,െവന്താം
അമ്മയുസെ തതരതട്ട് പതട്ടതണ്.
ഈ ഭൂമിയിപലക്ക്
പിറന്നുേീഴുന്ന ഓപരത
കുഞ്ുാം
പകൾക്കുന്നത് ൊംഗീതാം
പഠിച്യതളുസെപയത,,
അേതർഡ്
കിട്ടിയതളുസെപയത
െവരമലല...
രതഗേുാം,തതളേുമിസലലങ്കി
ലുാം
.... അേൻസറ ഹൃദ്യത്ി
ൽ
ആഴത്ിൽ സ്പർശിക്കു
ന്നത് ആ തതരതട്ട് പതട്ട്
തസന്നയതണ്.
എൻസറ
അൈുജത്ിസയ ഉ
റക്കുേതൻ പേ
ണ്ടി അമ്മ
പതെിയ തതരതട്ടു
പതട്ടിപൈതളാം മത
ധുരയപമറിയസയത
രു െവരേുാം ഈ
ഭൂമിയിൽ െതൻ
പേസറ പകട്ടിട്ടിലല.
അപത എൻസറ
അമ്മയതണ് ഈ
പലതകത്ിസല
ഏറ്റേുാം മികച്
ഗതയിക.
െതൻ കണ്ട
ഏറ്റേുാം
േലിയ കഥതകത
രിയുാം എൻസറ
അമ്മയതണ്..
പകലന്തിപയത
ളാം പണ്ി
കഴിഞ്ു, പറഷൻ
പീെികയിൽ
ൈിന്നുാം അരിയുാം
േതങ്ങി േന്ന്,
ഉണ്ങ്ങതത്
േിറക് ഊതി,
ഊതി കത്ിച്ു
കഞ്ി, കതലാം
ആക്കുപപതൾ...
കരിയുാം,പുകയുപമറ്റ
അെുക്കളയിൽ അമ്മസക്കതപ്പാം
െതൈുാം ഏട്ടൈുാം
ഇരിക്കുന്നുണ്ടതേുാം...
അെുത്് തഴപതയിൽ
അൈുജത്ിസയ കിെത്ിയിട്ടുാം
ഉണ്ടതേുാം....
അപപ്പതസഴതസക്കയുാം അെുപ്പിൽ
ൈിന്നുയിരുന്ന പുക ുരുളുക
ൾ പൈതക്കി,അമ്മ പറഞ്ു
തന്നിട്ടുള്ള മപൈതഹരമതയ
കഥകപളതളാം മികച്േ.
ഇതുേസര െതൻ എങ്ങുാം േതയിച്ിട്ടുമിലല,പകട്ടിട്ടുമിലല...! എൻസറ
അമ്മയതണ് ഏറ്റേുാം േലിയ ശില്പിയുാം....
പഗതതപുസപതെി
കുഴച്്, പശതഷിച്
നകയതൽ
അേ ഉരുളകളതക്കി,
സ്റ്റീൽ പതപ്താം
കമിഴ്ത്ത്ിേച്് അ
തിൈു മുകളിൽ ആ
പഗതതപു ഉരുള േച്ു
ഗ്ലതസ് സകതണ്ട്
പ്പതത്ി പരത്ുന്ന
അമ്മയുസെ കഴിവ്...
അപത പഗതതപു
സപതെിസകതണ്ട്
സകതഴുക്കട്ട
ഉണ്ടതക്കി...
കലത്ിൈു
മുകളിൽ ഒരു
തുണ്ി ുറ്റി സകട്ടി
അതിന് മുകളിൽ
ആ ആ സകതഴുക്കട്ട
േച്് പുഴുങ്ങി
എെുക്കുന്നത്....അ
പത എൻസറ
അമ്മയതണ് െതൻ
കണ്ട
ഏറ്റേുാം േിദ്ഗ്ദ്ധ
യതയ ശില്പി.
എൻസറ അമ്മയതണ്
ഏറ്റേുാം േലിയ
അഭിപൈപ്തി മിഴിക
ൾ ൈിറയുപഴുാം
അധരത്ിൽ
പുഞ്ചിരി
പ്പകതശിപ്പിക്കുന്ന
അമ്മപയതളാം
മികച്സയതരു ൈെി
സയ െതൈിതുേസര
പേസറ കണ്ടിട്ടിലല.
പട്ടിണ്ി കിെന്നു, മുണ്ട്
മുറുക്കിയുെുത്ു....
മക്കസള ഊട്ടി
കുഞ്ുങ്ങളുറക്കമത
യതൽ കലത്ിൽ
പകതരി േച് കിണ്ർ
സേള്ളാം
കുെിച്്,േിശപ്പെക്കു
ന്ന എൻസറ
അമ്മപയതളാം
തയതഗശീലയതയ
ഒരതസളയുാം െതൻ
ഇതുേസര കണ്ടിട്ടിലല...
അപത ഏസറ
അഭിമതൈപത്ത
സെ... അതിപലസറ
െപന്തതഷപത്ത
സെ പറയസട്ട
എൻസറ അമ്മ
കലയതണ്ി
കുട്ടിയതണ്
െതൻ കണ്ട
ഏറ്റേുാം
േലിയ
ആർട്ടിസ്റ്റ്... ദ്ി
റിയൽ
ഹീപറതയിൻ....
ഒരു കതരയാം കൂെി
പറയതസത േയ്യ...
കണ്ടു പൈരിയ ഒരു
ഓർമ്മ
മതപ്തപമയുള്ളൂ
എൈിസക്കൻസറ
അച്ഛസൈ... പകലു
മുഴുേൈുാം
പണ്ികഴിഞ്ു രതപ്തി
അെുത് േീട്ടിസല
മുറ്റത്ു ഒരു
മലപപതസല കൂട്ടിയിട്ടി
രിക്കുന്ന പതങ്ങ
സപതതിസച്െുക്കുന്ന
എൻസറ അച്ഛപൈതളാം
േലിസയതരു
കതയികതഭയതെിസയ
െതൻ കണ്ടിട്ടിലല...
ആ സ്പൈഹേുാം
കരുതലുാം കുഞ്ിപല
ൈഷ്ട്െസപ്പട്ടുസേങ്കിലുാം
അതറിയിക്കതസത
േളർത്ിയ എൻസറ
അമ്മസയ മറസന്നതരു
ജീേിതാം എൈിക്കിലല.
ഇൈി ഒരു ജന്മാം
ഉസണ്ടങ്കിൽ
എൻസറ
അച്ഛൻസറയുാം,
അമ്മയുസെയുാം
രണ്ടതമസത്
മകൈതയി...
ഏട്ടൻസറ അൈു
ജൈതയി...
അൈുജത്ികുട്ടി
യുസെ
കുപഞ്ട്ടൈതയി...
ആ സകതച്ു
േീട്ടിൽ തസന്ന
എൈിക്ക്
പിറക്കണ്ാം…
കലയതണ്ാം
കഴിഞ്ു
പതിസൈട്ടു
േർഷങ്ങൾ
കഴിഞ്ിട്ടുാം ഒരു
കുഞ്ിന് ജന്മാം
സകതെുക്കതൻ
കഴിയതത് ആ
െീച്ർ േയറ്റിൽ
നക
േച്ു കണീപരതസെ
പ്പതർത്ഥിച്ു ...
ൈപരപ്രത....... ഈ
േയറ്റിൽ ൈീ
പിറന്നിലലപലലത...
ൈിസന്ന പപതസല
ഒരു മകന് ജന്മാം
സകതെുക്കുന്നതി
പൈതളാം പുണ്യാം
മസറ്റന്തുണ്ട്...
അെുത്
ജന്മത്ിസലങ്കി
ലുാം ൈീ എൈിക്ക്
മകൈതയി
പിറക്കണ്ാം...
െീച്റുസെ ക
ണീർ േീണ്,
അേൻസറ
അക്ഷരങ്ങ
ൾ പൈതക്കി..
.കുറച്ു
പൈരാം ആ
െീച്ർ
ഇരുന്നു
പപതയി...
അേൻസറ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പപ്ഗഡ് ഇെതൈുള്ള
പയതഗയത എൈിക്കിലല... െതൻ പഠിച് ഒരു
ഡിപ്ഗിയുാം എൈിക്ക് അതിന് അൈുമതി
ൈൽകിലല... കതരണ്ാം
അേസൈഴുതിയത് ജീേിതമതണ്...
െവന്താം രക്താം തലിസച്ഴുതിയ ജീേിതാം...
െുഹൃത്ുക്കസള,
ഇന്ന്
ൈമ്മൾ മക്കസളങ്കിൽ
ൈതസള
രക്ഷിതതക്കളതേുാം
അതുസകതണ്ട് ൈതാം
എന്ന ശില്പാം
സമൈഞ് ആ പപ്ഗറ്റ്
ആർട്ടിസ്റ്റുമതരതയ
ൈമ്മുസെ
മതതതപിതതക്കതക്ക
സള മറക്കരുത്
ഒരിക്കലുാം...
സൈപഞ്ചതട് പ ർത്്
േയ്ക്കണ്ാം അേരുസെ
അേെതൈ ശവതൊം േസരയുാം...
Read good stories everyday.
Thank You
Thank you very
much, you must
read stories, you
must learn how to
write it also. Try to
write your own
stories; perhaps
you may become a
writer
appat2@gmail.com

More Related Content

More from Babu Appat

Cryptocurrency- Digital Money
Cryptocurrency- Digital MoneyCryptocurrency- Digital Money
Cryptocurrency- Digital MoneyBabu Appat
 
Grade 3 English Grammar 13
Grade 3 English Grammar 13Grade 3 English Grammar 13
Grade 3 English Grammar 13Babu Appat
 
Englsih Grammar for lkg ukg and1st
Englsih Grammar for lkg ukg and1stEnglsih Grammar for lkg ukg and1st
Englsih Grammar for lkg ukg and1stBabu Appat
 
Academic writing
Academic writingAcademic writing
Academic writingBabu Appat
 
Vocabulary Module 1
Vocabulary Module 1Vocabulary Module 1
Vocabulary Module 1Babu Appat
 
St. Alphonsa College of Hotel Management
St. Alphonsa College of Hotel ManagementSt. Alphonsa College of Hotel Management
St. Alphonsa College of Hotel ManagementBabu Appat
 
Grade III English 10 collective nouns
Grade III English 10 collective nounsGrade III English 10 collective nouns
Grade III English 10 collective nounsBabu Appat
 
Grade III English 9 collective nouns.
Grade III English 9 collective nouns.Grade III English 9 collective nouns.
Grade III English 9 collective nouns.Babu Appat
 
Grade III English 8
Grade III English 8Grade III English 8
Grade III English 8Babu Appat
 
Grade III English 6
Grade III English 6 Grade III English 6
Grade III English 6 Babu Appat
 
English Grade III-5
English Grade III-5English Grade III-5
English Grade III-5Babu Appat
 
Grade III English- 4
Grade III English- 4Grade III English- 4
Grade III English- 4Babu Appat
 
English grammar grade iii 2
English grammar grade iii 2English grammar grade iii 2
English grammar grade iii 2Babu Appat
 
Grade III English 1
Grade III English 1Grade III English 1
Grade III English 1Babu Appat
 
You will be successful- Achieve success
You will be successful- Achieve successYou will be successful- Achieve success
You will be successful- Achieve successBabu Appat
 
A joke- A classroom Joke
A joke- A classroom JokeA joke- A classroom Joke
A joke- A classroom JokeBabu Appat
 
Lord of this multiverse
Lord of this multiverseLord of this multiverse
Lord of this multiverseBabu Appat
 
Gardner Gangadas
Gardner GangadasGardner Gangadas
Gardner GangadasBabu Appat
 

More from Babu Appat (20)

Cryptocurrency- Digital Money
Cryptocurrency- Digital MoneyCryptocurrency- Digital Money
Cryptocurrency- Digital Money
 
Grade 3 English Grammar 13
Grade 3 English Grammar 13Grade 3 English Grammar 13
Grade 3 English Grammar 13
 
Englsih Grammar for lkg ukg and1st
Englsih Grammar for lkg ukg and1stEnglsih Grammar for lkg ukg and1st
Englsih Grammar for lkg ukg and1st
 
Academic writing
Academic writingAcademic writing
Academic writing
 
Vocabulary Module 1
Vocabulary Module 1Vocabulary Module 1
Vocabulary Module 1
 
Transactions
TransactionsTransactions
Transactions
 
St. Alphonsa College of Hotel Management
St. Alphonsa College of Hotel ManagementSt. Alphonsa College of Hotel Management
St. Alphonsa College of Hotel Management
 
Grade III English 10 collective nouns
Grade III English 10 collective nounsGrade III English 10 collective nouns
Grade III English 10 collective nouns
 
Grade III English 9 collective nouns.
Grade III English 9 collective nouns.Grade III English 9 collective nouns.
Grade III English 9 collective nouns.
 
Grade III English 8
Grade III English 8Grade III English 8
Grade III English 8
 
Grade III English 6
Grade III English 6 Grade III English 6
Grade III English 6
 
English Grade III-5
English Grade III-5English Grade III-5
English Grade III-5
 
Grade III English- 4
Grade III English- 4Grade III English- 4
Grade III English- 4
 
English grammar grade iii 2
English grammar grade iii 2English grammar grade iii 2
English grammar grade iii 2
 
Grade III English 1
Grade III English 1Grade III English 1
Grade III English 1
 
Deonex coin 2
Deonex coin 2Deonex coin 2
Deonex coin 2
 
You will be successful- Achieve success
You will be successful- Achieve successYou will be successful- Achieve success
You will be successful- Achieve success
 
A joke- A classroom Joke
A joke- A classroom JokeA joke- A classroom Joke
A joke- A classroom Joke
 
Lord of this multiverse
Lord of this multiverseLord of this multiverse
Lord of this multiverse
 
Gardner Gangadas
Gardner GangadasGardner Gangadas
Gardner Gangadas
 

Essay writing a story- 10th std