SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
‫خدا‬ ‫بنام‬
‫آموز‬ ‫فن‬ ‫هنرستان‬
:‫عنوان‬‫نت‬ ‫استاکس‬
:‫نگارش‬‫رامندی‬ ‫ایرانی‬ ‫علیرضا‬
:‫تحصیلی‬ ‫سال‬91-92
:‫چکیده‬
‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫ابتدا‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫افزارها‬ ‫بد‬‫رایانه‬‫پیدای‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫های‬‫ش‬
‫سیستم‬ ‫کمین‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫اینترنت‬ ‫سراسری‬ ‫شبکه‬ ‫همچون‬ ‫بزرگی‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مهم‬ ‫ادارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬‫به‬ ‫تا‬
‫اآ‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نحوی‬ ‫هر‬‫آورند‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫نها‬
‫اواسط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مخربی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫افزار‬ ‫بد‬
‫سال‬0202‫اتمی‬ ‫های‬ ‫نیروگا‬ ‫به‬ ‫حمله‬ ‫قصد‬ ‫با‬ ‫میالدی‬‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سرقت‬ ‫و‬ ‫کشور‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫کشور‬ ‫اتمی‬ ‫نیروگاه‬ ‫صنعتی‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬،‫شد‬
‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ )‫میانه‬ ‫خاص(خاور‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬
‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫تمرکز‬ ‫نیز‬ ‫منطقه‬ ‫این‬‫است‬ ‫داشته‬ ‫ایران‬ ‫کشور‬ ‫روی‬‫شرکت‬ ‫از‬ ‫گزارشی‬ ‫طبق‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫اندونزی‬ ‫کشور‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آلودی‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫بیشترین‬ ‫سیمنتک‬ ‫امنیتی‬
‫منشاء‬ ‫رودارای‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬‫میدانند‬ ‫اسرائیلی‬ ، ‫آمریکایی‬‫از‬ ‫هدف‬ ‫و‬ !
.‫میدانند‬ ‫ایران‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫انداختن‬ ‫تعویق‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫کار‬ ‫این‬
‫هسته‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫قابل‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزی‬
‫رش‬ ‫مانع‬ ‫که‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫ایران‬ ‫ای‬‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫د‬‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫بدافزار‬
‫و‬ ‫کارشناسان‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫تالشهای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫کارآمد‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫آن‬
‫کشور‬ ‫داخلی‬ ‫متخصصان‬‫معرفی‬ ‫دنیا‬ ‫سایبری‬ ‫سالح‬ ‫اولین‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬
.‫میباشد‬ ‫پیشرفته‬ ‫فوق‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫سیستمی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫کرد‬
(:‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫واژه‬‫ب‬‫جانبی،استاکس‬ ‫حافظه‬ ،‫اتمی‬ ‫نیروگاه‬ ،‫افزار‬ ‫د‬
‫نت،خاورمیانه،سی‬‫سیمانتک‬)‫،سایبری‬
‫فهرست‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫اول‬ ‫فصل‬:‫مقدمه‬============================1
1-1‫افزارها‬ ‫بد‬.........................................................................1
1-2...................................................‫بدافزارها‬ ‫انواع‬..........2
1-2-1...........................................‫ها‬ ‫ویروس‬..........2
1-2-2..................................................‫ها‬ ‫کرم‬........3
1-2-3........................................‫افزارها‬ ‫جاسوس‬......3
1-2-4................................................‫تروآ‬ ‫اسب‬......3
1-2-5............................................‫افزارها‬ ‫آگهی‬......4
1-2-6..........................................‫ها‬ ‫کیت‬ ‫روت‬........4
1-2-7‫ها‬ ‫هرزنامه‬....................................................5
1-4‫بدافزار‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬...................................6
1-4-1......................................‫فایلی‬ ‫های‬ ‫ویروس‬.....6
1-4-2.....................................‫ماکرو‬ ‫های‬ ‫ویروس‬.....6
1-4-3.‫بندی‬ ‫پارتیشن‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫سکتور‬ ‫بوت‬ ‫های‬ ‫ویروس‬...6
1-4-4.................................‫اسکریپتی‬ ‫های‬ ‫ویروس‬...6
1-4-5...........................‫حافظه‬ ‫در‬ ‫مقیم‬ ‫های‬ ‫ویروس‬...6
1-5-6................................ ‫کار‬ ‫مخفی‬ ‫های‬ ‫ویروس‬...7
1-3‫تکثیر‬ ‫روش‬...............................................‫بدافزارها‬....7
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
1-4...........................................‫افزارها‬ ‫بد‬ ‫کلی‬ ‫ساختمان‬.....8
1-5‫بدافزارها‬ ‫میزبان‬.........................................................9
1-6.....................................................‫بدافزارها‬ ‫اهداف‬.....9
1-7..............................................‫هستند؟‬ ‫کجا‬ ‫بدافزارها‬.....10
:‫دوم‬ ‫فصل‬‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫بدافزار‬=====================10
2-1..........‫چیست؟‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬.............................................11
2-2..........................................................‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫هدف‬11
2-3......................................................‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫عملکرد‬11
2-4‫نفوذ‬ ‫نحوه‬‫نتقال‬ ‫ا‬ ‫عامل‬ ‫و‬‫نطنز‬ ‫به‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬....................12
2-5.........................................‫سیمنتک‬ ‫امنیتی‬ ‫شرکت‬ ‫گزارش‬13
7-2.........................................................‫کارشناسان‬ ‫نظرات‬15
2-6...................................................‫سازی‬ ‫پاک‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬16
: ‫سوم‬ ‫فصل‬‫گیری‬ ‫نتیجه‬...................................................................18
:‫منابع‬..............................................................................18.
:‫جداول‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شکل‬ ‫فهرست‬
{‫شکل‬1}-{1}
{‫شکل‬1}-{2}
{‫شکل‬2}-{1}
{‫شکل‬2}-{2}
:‫مقدمه‬
‫شای‬‫یا‬ ‫و‬ ‫تروجان‬ ‫کزم‬ ‫ویروس‬ ‫مانند‬ ‫اصطالخاتی‬ ‫د‬rootkit‫گفته‬ ‫مککرر‬ ‫اینترنت‬ ‫برروی‬ ‫که‬
‫توسط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مخربی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫انواع‬ ‫نام‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫این‬ ‫باشید‬ ‫شنیده‬ ‫را‬ ‫میشود‬
‫درآ‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫برای‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرابکاران‬‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫وردن‬
‫میشوند‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫این‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫کرم‬(STUXNET)‫است‬‫ماه‬ ‫که‬‫ژو‬‫ئن‬2212‫توسط‬
VIRUSBLACKADA‫تهاجم‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مشاهده‬ ‫ایرانی‬ ‫صنعتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫شد‬ ‫کشف‬
‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫علیه‬ ‫را‬ ‫عظیمی‬STUX NET‫مدیریتی‬ ‫سیستم‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ACADA
‫بوده‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫تولیدی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زیمنس‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫و‬
‫کند‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫بفرستد‬ ‫کننده‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صنعتی‬ ‫اسرار‬
‫رابط‬ ‫دسگاه‬USB‫قبیل‬ ‫از‬FLASH MEMORY،EXTERNAL HARD DISK‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫،دوربین‬
‫ح‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دستگاه‬‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫گسترش‬ ‫هستند‬ ‫داخلی‬ ‫افظه‬
‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫زیمنس‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫میشود‬ ‫متصل‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫آلوده‬
‫رابط‬ ‫دارای‬ ‫هردستگاه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬USB‫دیگری‬.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کپی‬ ‫بیاید‬ ‫که‬
‫افزار‬ ‫بد‬‫ها‬(MALWARE):
‫بدافزارها‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬(MALWARE)‫کامپیوتری‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ، ‫هستند‬ ‫نرمافزار‬ ‫نوعی‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ (‫بدافزار‬ ‫اصطالح‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ، ‫میشوند‬ ‫ساخته‬ ‫مخرب‬ ‫اقدامان‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬
(= ‫مخرب‬ ‫های‬MALWARE(=‫مخرب‬ (‫بد‬ ‫واژه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کیبی‬ ‫تر‬MALCIOUS‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬
(SOFTWARE‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرابکارهای‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ،‫است‬‫برروی‬
‫بالقوه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫خراب‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شماست‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫دستگاه‬ ‫یا‬ ‫کامپیوتر‬
‫را‬ ‫غلط‬ ‫تصور‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بگیرند‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دستگاه‬ ‫کامل‬ ‫کنترل‬ ‫میتوانند‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫چون‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫ویندوزی‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫تنها‬ ‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫دارند‬
‫استفا‬ ‫گسترده‬ ‫بطور‬ ‫ویندوز‬‫میشود‬ ‫ده‬‫ولی‬ ،‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫بیشتر‬ ‫طبیعتا‬ ،
‫های‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫ازجمله‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫میتوانند‬ ‫بدافزارها‬
‫آلوده‬ ‫را‬ ‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫که‬ ‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫شیوع‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫لوحی‬
‫د‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫است‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فزاینده‬ ‫بطور‬ ‫میکنند‬‫همه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫اشه‬
‫تلفن‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫هرچه‬ ‫شما‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫بدافزارها‬ ‫حمله‬ ‫هدف‬ ‫کاربران‬
‫این‬ ‫آوررند‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬ ‫کنند‬ ‫آلوده‬ ‫اینترنتی‬ ‫کاران‬ ‫خراب‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫همراه‬
‫تعداد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫نمیدهند‬ ‫اهمیتی‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫خرابکار‬
‫ه‬ ‫دستگاه‬.‫میدهند‬ ‫اهمیت‬ ‫بیشتر‬ ‫آلوده‬ ‫ای‬
.
:‫بدافزارها‬ ‫انواع‬
‫کلی‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫که‬ ‫بدافزارهایی‬ ‫انواع‬ ‫تمامی‬ ‫کلی‬ ‫بصورت‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬:
‫تکثیر‬ ‫که‬ ‫بدافزارهایی‬( Spread )‫شوند‬ ‫می‬
‫مخفی‬ ‫که‬ ‫بدافزارهایی‬( Conceal)‫شوند‬ ‫می‬
‫که‬ ‫بدافزارهایی‬‫منفعت‬ ‫خود‬ ‫سازنده‬ ‫برای‬( Profits )‫دارند‬
:‫ها‬ ‫ویروس‬
‫تالش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫كاربر‬ ‫اطالع‬ ‫بدون‬ ‫مواقع‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدافزار‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ،‫ویروس‬
‫می‬‫کپی‬ ‫دیگر‬ ‫اجرایی‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫کند‬،‫شد‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫وقتی‬ .‫کند‬
‫می‬ ‫نامیده‬ ‫آلوده‬ ،‫جدید‬ ‫کد‬‫وقتی‬ ،‫آلوده‬ ‫کد‬ .‫شود‬‫نوبه‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫اجرا‬‫دیگری‬ ‫کد‬ ‫خود‬ ‫ی‬
‫می‬ ‫را‬‫کپی‬ ‫یا‬ ‫مثل‬ ‫تولید‬ ‫عمل‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫آلوده‬ ‫تواند‬‫کد‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫سازی‬
‫است‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫ویژگی‬ ،‫موجود‬ ‫اجرایی‬‫کاربران‬ ً‫معموال‬‫کامپیوتر‬‫بویژه‬
‫ویروس‬ ،‫دارند‬ ‫کامپیوتر‬ ‫درباره‬ ‫کمتری‬ ‫تخصصی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬‫برنامه‬ ‫را‬ ‫ها‬‫هایی‬
‫می‬ ‫خطرناک‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬‫زیادی‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫دانند‬
‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫شدن‬ ‫خراب‬ ‫گاه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫گردن‬‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫د‬
‫ویروس‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫تنها‬ ‫آمار‬ ‫طبق‬‫تکثیر‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬ ‫دارای‬ ‫ها‬
‫می‬‫رایانه‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫بنابراین‬ .‫شوند‬‫می‬ ‫را‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫توان‬‫می‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫ای‬‫تواند‬
‫برنامه‬ ‫اگر‬ ‫تعریف‬ ‫بنابراین‬ .‫نماید‬ ‫تکثیر‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خودش‬‫ای‬
‫باش‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫تکثیر‬ ‫امکان‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫د‬
‫نمی‬‫ویروس‬ ‫بنابراین‬ ‫نامید‬ ‫ویروس‬ ‫آنرا‬ ‫توان‬‫رایانه‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫ای‬‫معمولی‬ ‫های‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫ویروس‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫و‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نویسان‬
‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫ناگهانی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سپس‬
‫فایل‬ ،‫دیسک‬ ‫سیستمی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫جا‬ ‫یا‬‫ها‬
‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫یا‬ ‫و‬.‫کنند‬
‫به‬ ‫آلوده‬ ‫فایل‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫در‬
‫توسط‬ ‫آلوده‬ ‫دیسک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ویروس‬
‫نسخه‬ ‫مخفی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ویروس‬ ،‫دوم‬ ‫کاربر‬‫از‬ ‫ای‬
‫برنامه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫خودش‬‫دیگر‬ ‫های‬
‫می‬‫زندگی‬ ‫داستان‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫چسباند‬
‫می‬ ‫آغاز‬ ‫ویروس‬‫شو‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫د‬‫و‬ ‫ها‬
‫دیسک‬ ‫یا‬‫به‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫ویروس‬ ‫حاوی‬ ‫های‬
‫نسخه‬ ‫تکثیر‬ ‫باعث‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوترهای‬‫از‬ ‫هایی‬
‫فایل‬ ‫دیگر‬ ‫شدن‬ ‫آلوده‬ ‫و‬ ‫ویروس‬‫دیسک‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬‫در‬ ‫زمانی‬ ‫اندک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫لذا‬ .‫شوند‬
‫می‬ ‫منتشر‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کامپیوترهای‬‫آنجا‬ ‫از‬ .‫شوند‬
‫ک‬‫ویروس‬ ‫ه‬‫می‬ ‫عمل‬ ‫مخفیانه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬‫تا‬ ،‫کنند‬
‫آنها‬ ‫پاکسازی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫کشف‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫برنامه‬ ،‫باشد‬ ‫نگردیده‬ ‫فراهم‬‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬
‫می‬ ‫آلوده‬‫یا‬ ‫و‬ ‫سازنده‬ ‫یافتن‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫است‬ ‫مشکل‬ ‫ویروس‬ ‫اصلی‬ ‫منشاء‬.
‫ها‬ ‫کرم‬:(WORMS)
‫که‬ ‫هستند‬ ‫مخربی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫کامپیوتری‬ ‫مهای‬ ‫کر‬‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫قسمت‬
‫تا‬ ‫میکنند‬ ‫تکثیر‬ ‫آنقدر‬ ‫محل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫اصلی‬ ‫حافظه‬
.‫نباشد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دیگر‬ ‫صورتیکه‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫فلج‬ ‫را‬ ‫حافظه‬ ‫تمام‬ ‫باالخره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اشغال‬ ‫را‬ ‫حافظه‬ ‫خالی‬ ‫قسمت‬ ‫کل‬
‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫بین‬ ‫سفر‬ ‫و‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬‫عالوه‬ ‫و‬ ‫قرارگرفته‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ورودی‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬
‫می‬ ‫بیشترین‬ ‫امروزه‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫تکثیر‬ ‫ها‬ ‫کرم‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫میکنند‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ، ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫بر‬‫زان‬
‫چشم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬‫نامه‬ ‫به‬ ‫پیوستن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫ه‬ ‫کرم‬ . ‫میکنند‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫زدن‬ ‫برهم‬
‫در‬ ‫موجود‬ ‫حفره‬ ‫(مثل‬ ‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫حفره‬ ‫و‬ ‫الکتریکی‬ ‫های‬RPC.‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ )..‫و‬
(‫ها‬ ‫افزار‬ ‫جاسوس‬SPYWER:)
Spyware‫کلمه‬ ‫مخفف‬Spy‫و‬Software‫معنی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫به‬ ‫است‬ ‫پیدا‬ ‫کلمات‬
‫اطالعاتی‬ ‫کاربر‬ ‫اطالع‬ ‫بدون‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫اینگونه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫جاسوسی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معنای‬
‫می‬ ‫ارسال‬ ‫مهاجم‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫خصوص‬ ‫در‬
‫کاربرد‬ .‫کنند‬Spyware‫و‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ، ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫ها‬
‫تغ‬ ‫اعمال‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫کامپیوترها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ییرات‬. Spyware‫یک‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ها‬
‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫قربانی‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫منفی‬ ‫تاثیرات‬ ‫سری‬
‫شدن‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ، ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ثبات‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ، ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫آمدن‬ ‫پایین‬
Toolbar‫مرورگرها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫غریب‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫های‬‫شدن‬ ‫ایجاد‬ ،Shortcut‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عجیب‬ ‫های‬
‫صفحه‬ ‫شدن‬ ‫عوض‬ ،Home Page‫صفحات‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫مرورگرها‬up-Pop‫کرد‬ ‫اشاره‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬
‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫آنها‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬ ‫دارای‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫هنگام‬ ‫کاربر‬ ‫اعمال‬ ‫قراردادن‬ ‫نظر‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫از‬‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫کار‬
،‫اعتباری‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫نظر‬ ‫موزد‬ ‫اطالعات‬ .‫باشد‬
‫عبور‬ ‫کلمه‬E-MAIL‫طبق‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫درنهایت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ....‫و‬ )‫وب‬ ‫(تحت‬
‫البته‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مقاصد‬ ‫به‬ ‫جاسوسی‬ ‫برنامه‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫تنظیمات‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫شرک‬ ‫از‬ ‫بعصی‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫حصول‬ ‫جهت‬ ‫نیز‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫ت‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬
(‫تروآ‬ ‫اسب‬TROJAN HORSE:)
‫شه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫آشیل‬ ‫فرماندهی‬ ‫به‬ ‫مهاجمان‬ ‫داستان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫اید‬ ‫خوانده‬ ‫را‬ )‫ایلیاد‬ ‫های‬ ‫افسانه‬ ‫از‬ ‫تروی(یکی‬ ‫چوبی‬ ‫اسبی‬ ‫داستان‬ ‫شما‬ ‫آیا‬‫ر‬
‫اسب‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تروی‬.‫کردند‬ ‫تصرف‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نفوذ‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مخفی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫چوبی‬
‫ا‬‫از‬ ‫بعصی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تخریبی‬ ‫عملیات‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫مخفی‬ ‫بصورت‬ ‫خود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫بی‬ ‫ظاهرا‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ،‫تروآ‬ ‫سب‬
‫برنا‬ ‫یک‬ ‫پیوست‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫مخرب‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ، ‫ویروس‬ ‫باهوش‬ ‫نویسندگان‬‫توسط‬ ، ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫مه‬E-MAIL‫برای‬
‫دیگران‬‫در‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫محص‬ ‫به‬ ‫ایمیال‬ ‫گیرنده‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬
‫تروآ‬ ‫اسب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫جالب‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬
‫وضایف‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫مدت‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫همراه‬
‫ن‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬‫ناگهان‬ ‫اما‬ .‫نرساند‬ ‫شما‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫آسیبی‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫دهد‬
‫تروآ‬ ‫اسب‬‫می‬ ‫تصرف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫عمل‬
.‫کند‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫بد‬ ،
‫وقتی‬ .‫میسازد‬ ‫مخفی‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫مشروع‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬
‫بدافزار‬ ،‫میکنید‬ ‫تروجان‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫اقدام‬
‫و‬ ‫میشود‬ ‫مشغول‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫در‬
‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫کنترل‬ ‫بعضا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
.‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫ثالثی‬ ‫افراد‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫اختیار‬‫منظورهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫تروجان‬
‫میدهند‬ ‫صورت‬ ‫خاصی‬–‫به‬ ‫ما‬ ‫کردن‬ ‫متصل‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫رصد‬ ‫برای‬
‫شبکه‬ ‫یک‬Botnet‫و‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫دروازه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تروجان‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫اقدام‬
.‫کند‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزارها‬ ‫بد‬ ‫انواع‬ ‫کردن‬ ‫دانلود‬ ‫به‬
‫است‬ ‫روشی‬ ،‫میکند‬ ‫تروجان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫نکته‬
‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫این‬ ،‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ .‫میکند‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬
‫بعد‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫معرفی‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬‫را‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫کنترل‬ ‫اجرا‬ ‫از‬
‫افزار‬ ‫بد‬ ‫میدهد.این‬ ‫قرار‬ ‫دیگر‬ ‫افراد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫گرفته‬ ‫بهدست‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫در‬
.‫نمیشود‬ ‫کاربر‬ ‫آزار‬ ‫موجب‬ ‫خود‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ویروسها‬ ‫و‬ ‫کرمها‬ ‫همانند‬
‫دنلود‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫بی‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫تروجان‬
‫آلوده‬‫شوند‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫میتوانند‬
( ‫افزارها‬ ‫آگهی‬ADWARE:)
‫ی‬‫رایانه‬ ‫برنامه‬ ‫ک‬‫اهداف‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬
‫پیام‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬‫آگهی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬
‫طراحی‬ ‫افراد‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫تبلیغاتی‬.‫است‬ ‫شده‬
‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫خطر‬ ‫عموما‬ ‫افزارها‬
‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫رایانه‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ ‫کنند‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫سیستم‬ ‫سرعت‬‫نرم‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کاهش‬ ‫را‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫اختالل‬ ‫امنیتی‬ ‫افزارهای‬‫کنند‬.
‫آگهی‬ ‫کار‬ ‫نحوه‬‫بدین‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫یک‬ ‫پوشش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گونه‬‫با‬ ‫سالم‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫افزار‬
‫می‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کاربر‬ ‫اجازه‬‫هنگام‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫کاربر‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ‫سپس‬ ‫شوند‬
‫ش‬ ‫متصل‬ ‫خاصی‬ ‫سرورهای‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬‫پیام‬ ‫و‬ ‫ده‬‫بصورت‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬‫باالپر‬
(pop-up)‫می‬ ‫نمایش‬ ‫رایانه‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫ازآگهی‬ ‫برخی‬ .‫دهند‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫افزارها‬
‫جاسوس‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫دارند‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬‫عالقمندی‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫های‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬
‫می‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫مبنا‬ ‫همان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آلوده‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ارسالی‬ ‫تبلیغات‬‫کار‬ .‫کنند‬
‫نرم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دیگری‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫افزارها‬‫آگهی‬ ‫سایر‬ ‫بارگیری‬ ‫دهند‬‫جاسوس‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫افزارها‬
‫می‬ ‫آلوده‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫این‬ ‫سرعت‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫ترنت‬‫گردد‬.
(‫روتکیت‬ROOTKIT:)
Rootkit‫تا‬ ‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ، ‫هستند‬ ‫شونده‬ ‫مخفی‬ ‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫دیگر‬ ‫انوع‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫تروجان‬ ‫کاری‬ ‫ساختار‬ ‫مشابه‬ ‫کاریشان‬ ‫ساختار‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬Backdoor‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬
‫ب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کدهای‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬‫اوقات‬ ‫رخی‬
‫می‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فایل‬
‫های‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مخفی‬ ‫براحتی‬ ‫را‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫هکر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫توانند‬
‫نوع‬ ‫این‬ .‫برد‬ ‫نمی‬ ‫شکی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫زیرا‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تخریبی‬
‫ی‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫الگ‬ ‫تمامی‬ ‫بدافزار‬‫کند‬ ‫حذف‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مهاجم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫رکوردهای‬ ‫ا‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هکر‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫داشتن‬ ‫نگاه‬ ‫مخفی‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫بصورت‬ ‫و‬
‫های‬ ‫فایل‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بدافزارها‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫گیرد‬
‫همیش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫شناسایی‬ ‫بنابراین‬ ‫کنند‬ ‫سیستمی‬‫راه‬ ‫برای‬ ‫ه‬
‫راهکارهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫درمان‬SIV‫شود‬ ‫استفاده‬. Rootkit‫مخفی‬ ‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫راهکار‬ ‫سریعتری‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بدافزارها‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫کاری‬Rootkit‫ها‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫کامل‬ ‫کردن‬ ‫فرمت‬ ‫یا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مجدد‬ ‫نصب‬.
‫ها‬ ‫هرزنامه‬SPAM):)
،‫عظیم‬ ‫سیلی‬ ‫مانند‬ ‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫امروزه‬
‫پیامهای‬ ‫از‬ ‫فراوان‬ ‫های‬ ‫کپی‬ ‫با‬ ‫و‬
‫و‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫مشابه‬
‫مردمی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیام‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫تالش‬
‫دریافت‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫دیگری‬ ‫طریق‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬
‫بیشتر‬ .‫کنند‬ ‫تحمیل‬ ‫نیستند‬ ‫پیامها‬ ‫آن‬
Spam‫تجاری‬ ‫تبلیغات‬ ‫حاوی‬ ‫ها‬‫هستند‬‫که‬
‫این‬‫تبلیغات‬‫ب‬‫محصوالت‬ ‫تبلیغ‬ ‫به‬ ‫یشتر‬
‫قانونی‬ ‫شبه‬ ‫سرویسهای‬ ‫یا‬ ‫برانگیز‬ ‫شبهه‬
‫می‬ ‫مطرح‬ ‫شما‬ ‫کردن‬ ‫پولدار‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫را‬ ‫ادعاهایی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫است‬ ‫ناچیز‬ ‫بسیار‬ ‫فرستنده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫ارسال‬ ‫هزینه‬ .‫سازند‬
‫کنندگان‬ ‫دریافت‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بیشتر‬Spam‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫یا‬
‫تا‬ ‫شود‬‫اسپم‬ ‫فرستنده‬ ‫توسط‬!
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫بر‬ ‫متفاوتی‬ ‫تاثیرات‬ ‫هریک‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هرزنامه‬ ‫اصلی‬ ‫نوع‬ ‫دو‬
‫دارد‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬:
●،‫اول‬ ‫نوع‬Usenet Spam‫شکل‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫هرزنامه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫ها‬
‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واحدی‬ ‫پیام‬22‫خبری‬ ‫گروه‬Usenet‫می‬ ‫ارسال‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یا‬
‫با‬ ‫یوزنت‬ ‫کاربران‬ ‫کم‬ ‫(کم‬ ‫شود‬‫که‬ ‫اند‬ ‫دریافته‬ ‫بلندمدت‬ ‫تجارب‬ ‫کسب‬
‫آنان‬ ‫اکثر‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫زیادی‬ ‫خبری‬ ‫گروههای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پیامی‬
‫اصلی‬ ‫هدف‬ .)‫نیست‬ ‫مرتبط‬ ‫آنان‬ ‫همه‬ ‫یا‬Usenet Spam‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ،‫ها‬
‫در‬ ‫چیزی‬ ‫ندرتا‬ ‫ولی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫مطالب‬
‫خو‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫خبری‬ ‫گروههای‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫د‬.
●،‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫دیگر‬ ‫نوع‬Email Spam‫ارسال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫کاربران‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫پیامها‬ ‫مستقیم‬
‫که‬ ‫افرادی‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرسهای‬ .‫دهند‬Email Spam‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫ایمی‬ ‫لیست‬ ،‫خبری‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫ُست‬‫پ‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫شده‬ ‫سرقت‬ ‫لهای‬
‫ساده‬ ‫جستجوی‬ ‫صرفا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫اینترنت‬ ‫در‬
‫شناسایی‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرسهای‬
‫دریافت‬ .‫شوند‬ ‫می‬Email Spam‫معموال‬ ‫ها‬
‫عالوه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬
‫برای‬ISP‫هم‬ ‫آنالین‬ ‫سرویسهای‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫باید‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ،‫همینطور‬
‫را‬ ‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫ارسال‬ ‫کاذب‬ ‫هزینه‬
‫بپردا‬‫زند‬.
‫یافته‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کثیف‬ ‫نوع‬ ‫یک‬Email Spam
‫به‬ ‫هرزنامه‬ ‫ارسال‬ ،‫ها‬Mailing List‫(ارسال‬ .‫هاست‬Spam‫های‬ ‫انجمن‬ ‫به‬
‫گفتگو‬ ‫انجمهای‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .)‫خصوصی‬ ‫یا‬ ‫عمومی‬ ‫گفتگوی‬
‫ابزار‬ ‫از‬ ‫نویسان‬ ‫اسپم‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اجازه‬ ‫خود‬ ‫اعضای‬ ‫به‬ ‫تنها‬
‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫اتوماتیکی‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫انجمنها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫دست‬ ‫اعضا‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرسهای‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫آنان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫و‬ ‫یافته‬
‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫گفتگو‬ ‫انجمهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫مستقیما‬.
‫نمونه‬ ‫یک‬:
‫به‬ ‫که‬ ‫اسپمی‬ ‫ایمیلهای‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬‫در‬ ‫نیز‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫پخش‬ ‫شدت‬
‫شاه‬ ‫یک‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫ادعا‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ایمیلی‬ ،‫است‬ ‫انتشار‬ ‫حال‬
‫پول‬ ‫دالر‬ ‫میلیونها‬ ‫پرداخت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ )‫آن‬ ‫امثال‬ ‫(یا‬ ‫آفریقایی‬
‫حساب‬ ‫شماره‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫ایمیل‬ ‫این‬ ‫متن‬ ‫در‬ !‫است‬ ‫شده‬
‫شود‬ ‫ریخته‬ ‫حسابتان‬ ‫به‬ ‫مبلغ‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫خود‬!
‫کامال‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫حیله‬ .‫است‬ ‫حیله‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫این‬ ‫ولی‬
‫آنچه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫جدی‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬
‫در‬ ‫مشکلی‬ ‫دادند‬ ‫می‬ ‫اطالع‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫افتاد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫نهایتا‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫کارمزد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫پول‬ ‫انتقال‬
‫آ‬ ‫حساب‬ ‫به‬‫انجام‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫پول‬ ‫انتقال‬ ‫عملیات‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫واریز‬ ‫نها‬
‫از‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫پولهای‬ ‫و‬ ‫خوردند‬ ‫را‬ ‫نیرنگ‬ ‫این‬ ‫گول‬ ‫زیادی‬ ‫افراد‬ .‫شود‬
‫دادند‬ ‫دست‬.
:‫بدافزار‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬
‫میتوان‬ ‫اما‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مشکل‬ ‫امری‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬
‫مخ‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬‫میزان‬ ‫براساس‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫تلفی‬
...‫فایلو‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬ ‫کند،روش‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ویروس‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ ‫ویروس،سیستم‬
:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫اشکال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫باشد‬
-1(‫فایلی‬ ‫های‬ ‫ویروس‬FILE VIRUS:)
‫های‬ ‫فایل‬ ‫مواقع‬ ‫دراکثر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫این‬
‫پسوند‬ ‫دارای‬ ،‫ویروس‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آلوده‬.COM‫یا‬.EXE.‫هستند‬
-2‫ویروس‬‫ماکرو‬ ‫های‬(Macro Viruses):‫ویروس‬‫برنامه‬ ‫مستندات‬ ،‫ماکرو‬ ‫های‬‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬
‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ماکرونویسی‬ ‫امکان‬ ‫از‬‫(مانند‬ ‫نمایند‬MS Word،MS Excel‫آلوده‬ )...‫و‬
‫می‬‫فایل‬ .‫کنند‬‫برنامه‬ ‫اینگونه‬ ‫های‬‫قسمت‬ ‫آنها‬ ‫درون‬ ‫ولی‬ ‫نیستند‬ ‫اجرایی‬ ‫ها‬‫اجرایی‬ ‫هایی‬
‫نام‬ ‫به‬«‫ماکرو‬»‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬‫ویروس‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫میزبان‬ ‫تواند‬‫باشد‬ ‫ماکرو‬ ‫های‬.
۳-‫ویروس‬‫سکتوری‬ ‫پارتیشن‬ ‫و‬ ‫بوت‬ ‫های‬(Boot Sector and Partition Table Viruses):
‫ویروس‬ ‫اینگونه‬‫ها‬‫راه‬ ‫سکتور‬‫انداز‬(Boot Sector)‫دیسکت‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫دیسک‬‫فالپی‬‫بخش‬ ‫جدول‬ ‫یا‬‫بندی‬
‫دیسک‬‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫سخت‬ ‫های‬‫راه‬ ‫با‬ .‫کنند‬‫اینگونه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دیسکی‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬
‫ویروس‬‫دیسک‬ ً‫ا‬‫متعاقب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مقیم‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫ویروس‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫ها‬‫ر‬ ‫هایی‬‫کامپیوتر‬
‫بطور‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫شود.از‬ ‫منتشر‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫موجود‬ ‫های‬
‫میکنند‬ ‫عمل‬ ‫مخفیانه‬‫می‬ ‫آلوده‬ ،‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫دسترسی‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫ا‬‫کند‬.
۴-‫ویروس‬‫اسکریپتی‬ ‫های‬(Script Viruses):‫ویروس‬ ‫این‬‫که‬ ‫ها‬‫اسکریپت‬‫های‬‫شده‬ ‫نوشته‬
‫زبان‬ ‫به‬‫جاوا‬ ‫یا‬ ‫بیسیک‬ ‫ویژوال‬ ‫های‬‫می‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫کامپیوترهایی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ،‫باشند‬‫که‬ ‫شوند‬
‫آنها‬ ‫روی‬ ‫بر‬Internet Explorer‫اسکریپت‬ ‫اجرای‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫دیگری‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫هر‬ ‫یا‬‫نصب‬ ،‫ها‬
‫فایل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬‫پسوند‬ ‫با‬ ‫های‬.html،.htm،.vbs،.js،.htt‫یا‬.asp‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬‫کنند‬.
‫ویروس‬‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫ها‬،‫فوق‬ ‫بندی‬‫دسته‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫های‬
‫بگیرند‬ ‫قرار‬:
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
•‫ویروس‬‫حافظه‬ ‫در‬ ‫مقیم‬ ‫های‬(Memory Resident Viruses):‫ویروس‬ ‫اینگونه‬‫با‬ ‫ها‬
‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫هنگام‬ ،‫حافظه‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مقیم‬‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫دیگر‬ ‫های‬‫کنند‬.
•‫ویروس‬‫مخفی‬ ‫های‬‫کار‬(Stealth Viruses):‫اینگونه‬‫ویروس‬‫روش‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ردپای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫می‬ ‫مخفی‬ ‫را‬ ‫خویش‬‫فایل‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کنند‬‫ویروس‬ ‫اینگونه‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫های‬‫به‬ ‫ها‬
‫گونه‬‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ای‬‫عموم‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫جلوه‬ ‫غیرآلوده‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫ویروس‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اندازه‬ ،‫فایل‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ها‬‫ت‬ ‫گاهی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهند‬‫اریخ‬
‫می‬ ‫عوض‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫ضبط‬ ‫زمان‬ ‫و‬‫ویروس‬ ‫اما‬ .‫کنند‬‫مخفی‬ ‫های‬‫می‬ ‫کار‬‫روش‬ ‫با‬ ‫توانند‬‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬
‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫عملیات‬ ،‫ظاهری‬ ‫وضعیت‬ ‫تغییر‬ ‫بدون‬.
:‫بدافزارها‬ ‫تکثیر‬ ‫روش‬
‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫بدافزارها‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ، ‫شدن‬ ‫تکثیر‬ ‫یعنی‬ ‫شدن‬ ‫منتشر‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫کدهای‬‫از‬ ‫نوع‬ ‫معروفترین‬ .‫کنند‬ ‫مبتال‬ ‫را‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫بگوییم‬ ‫بهتر‬ ‫یا‬ ‫ویروس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫بدافزارها‬ ‫نوع‬ ‫این‬Computer Virus.‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬
‫که‬ ‫کامپیوتری‬ ‫همان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مخربی‬ ‫کدهای‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫ویروس‬
‫ن‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکثیر‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫متنوعی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫وع‬
‫جداگانه‬ ‫بصورت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫برای‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫تکثیر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مهمترین‬ ، ‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬:
‫روش‬‫اضافه‬‫کردن‬‫یا‬:Appender‫می‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ویروس‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫چسباند‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فنی‬ ‫اصطالح‬ ‫در‬ ‫یا‬Append‫کند.فایل‬ ‫می‬
‫همین‬ ‫اما‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫طعمه‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫ویروس‬ ‫اجرایی‬
‫فایل‬ ‫ابتدای‬ ‫بایت‬ ‫سه‬ ‫خاصی‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ویروس‬ ، ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کفایت‬ ‫مقدار‬
‫پ‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آلوده‬‫یا‬ ‫رش‬Jump‫در‬ ‫که‬ ‫ویروس‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫به‬
‫ابتدا‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫با‬ ‫حال‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ، ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫آلوده‬ ‫فایل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ویروس‬.
‫روش‬‫آلوده‬‫سازی‬‫پنیر‬‫سوئیسی‬‫یا‬Cheese:Swiss‫های‬ ‫کارتون‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫حتما‬
، ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫زندگی‬ ‫جری‬ ‫و‬ ‫تام‬‫کارتون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پنیرهایی‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫دقت‬ ‫اگر‬
‫می‬ ‫زیاد‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫اوقات‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫زیادی‬ ‫هایی‬ ‫سوراخ‬ ‫دارای‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬
‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫مخفی‬ ‫ها‬ ‫سوراخ‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫جری‬ ‫که‬ ‫شدند‬
‫پنی‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬ ‫روش‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫سوئیسی‬ ‫پنیر‬ ‫اصطالح‬ ‫در‬ ‫پنیر‬‫ویروس‬ ، ‫سوئیسی‬ ‫ر‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تزریق‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫کدهای‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کد‬ ‫ها‬
‫ویروس‬ ‫ابتدا‬ ‫آلوده‬ ‫فایل‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ویروس‬ ‫کدهای‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫موجود‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬.
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫روش‬‫آلوده‬‫سازی‬‫شکافته‬‫شدن‬‫یا‬Split:‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اجرایی‬ ‫کدهای‬ ‫ویروس‬
‫کد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫تصادفی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کد‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫چندین‬
‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫ویروس‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شروع‬ ‫کند.نقطه‬ ‫می‬ ‫مخفی‬ ‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرایی‬
‫ک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مخربی‬ ‫کد‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫سایر‬ ‫کردن‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫فایل‬‫ه‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫ویروس‬ ‫کنترلری‬ ‫کد‬ ‫ابتدا‬ ، ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫با‬ ، ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫فایل‬ ‫در‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫مخرب‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫چسباند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قطعات‬.
‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ویروس‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ویروس‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫همان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫چسباندن‬‫می‬ ‫تکثیر‬ ‫کامپیوتر‬
‫اجرا‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫معموال‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخرب‬ ‫کد‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫آمیز‬ ‫تهدید‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫اثراتی‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شدن‬
‫ویروسی‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫کامال‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫یا‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬‫نوع‬ ‫از‬ ‫تخریبی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وابستگی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫کامپیوتر‬
‫باعث‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬Crash‫می‬ ‫سیستم‬ ‫گردن‬ ‫هنگ‬ ‫یا‬ ‫کردن‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فرمت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫درایو‬ ‫هارد‬ ‫برخی‬ ، ‫شوند‬
‫ا‬ ‫امنیتی‬ ‫تهمیدات‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ،‫عوض‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نجام‬
‫این‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ .‫دیگر‬ ‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬
‫تکثیر‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوتری‬ ‫به‬ ‫کامپیوتری‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫است‬
‫د‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫کامال‬ ‫ویروس‬ ‫انتشار‬ ، ‫شوند‬، ‫هد‬
‫است‬ ‫آلوده‬ ‫فایل‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫شوندو‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتر‬ ‫که‬.
‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬
‫ن‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫مختلفی‬‫به‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫رم‬
‫اجرا‬ ‫را‬ ‫اسکریپت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ماکرو‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ، ‫شوند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬
‫به‬ ‫شروع‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫رزیدنت‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬
‫قسمت‬ ‫که‬ ‫بوت‬ ‫ویروسهای‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬Master Boot Record‫یا‬MBR‫دچار‬ ‫را‬ ‫سیستم‬
‫ک‬ ‫می‬ ‫اختالل‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫هجوم‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫دیتابیس‬ ‫که‬ ‫رترو‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ، ‫نند‬
‫مراجعه‬ ‫زیر‬ ‫مقاله‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫دهند‬
‫کنی‬‫د‬.
:‫بدافزار‬ ‫کلی‬ ‫ساختمان‬
‫که‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫خطرناکی‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫را‬ ‫،ویروس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫اکثر‬
‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫فراوانی‬ ‫مخرب‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫جرا‬ ‫و‬ ‫تکثیر‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬
‫تنها‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫آمار‬ ‫طبق‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫شدن‬ ‫خراب‬ ‫گاه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬5
‫ت‬ ‫اثر‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫بوده‬ ‫خریبی‬‫این‬ ‫بنابر‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫تکثیر‬ ‫صرفا‬ ‫بقیه‬ ‫و‬
‫دانست‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬‫شروع‬ ‫بان‬ ‫میز‬
‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ .‫نماید‬ ‫تکثیر‬ ‫به‬‫ویروس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫ناگهانی‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫نویسان‬‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫جای‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ،‫دیسک‬ ‫سیستمی‬ ‫ناحیه‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫شکل‬{1}-{1}
:‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ویروس‬ ‫کلی‬ ‫عملکرد‬
‫تکثیر‬ ‫میزبان‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫تخریب‬‫الحاق‬
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫به‬
‫در‬ ‫زمانی‬ ‫اندک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫لذا‬‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کامپیوتر‬
‫تا‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫مخفیانه‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫منتشر‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬
‫و‬ ‫نشده‬ ‫کشف‬ ‫زمانیکه‬‫تواننند‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫نگردیده‬ ‫فراهم‬ ‫آنها‬ ‫پاکسازی‬ ‫امکان‬
.‫کنند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫کامپیوترهای‬‫آنها‬ ‫پاکسازی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫کشف‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬
.‫کنند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫نگردیده‬ ‫فراهم‬
:‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫میزبان‬
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتری‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫هماننند‬ ‫نیز‬ ‫ویروس‬.‫دارد‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫جهت‬ ‫محلی‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫محل‬ ‫این‬ ‫منتهی‬
‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬
‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫نزدیک‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬
‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫اصوال‬ .‫کند‬
‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬
‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫گونه‬ ‫دو‬
‫هدف‬ .‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫اجرایی‬ ‫غیر‬
، ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫اکثر‬ ‫اصلی‬
‫آلوده‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫فایلهای‬‫کردن‬
‫را‬ ‫ویروسی‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آنها‬
.‫شود‬ ‫تکثیر‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اجرایی‬ ‫غیر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫توان‬ ‫می‬
:‫است‬ ‫آمده‬ ‫گرد‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رایج‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫پسوند‬ ‫زیر‬ ‫فهرست‬ ‫در‬
.COM/.EXE/.OVL/.DLL/.BIN/.SYS/.DOT/.DOC/.VBE/.VBS/.HTA/.HTM/.SCR/.OCX/.HLP/.EM
L
‫ولی‬ ‫دانست‬ ‫اجرایی‬ ‫ذاتا‬ ‫نتوان‬ ‫شاید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫بعصی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫نکته:الزم‬
‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫اینگونه‬ ‫چون‬‫ازنوع‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫لذا‬ ‫باشند‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫حاوی‬
‫های‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫میگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬HTML‫و‬
‫های‬ ‫برنامه‬ ‫مستندات‬OFFIC‫ماکرو‬ ‫و‬ ‫اسکریپت‬ ‫شامل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬
‫ها‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اجرایی‬ ‫قسمتهای‬ ‫ها‬ ‫ماکرو‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اسکریپت‬ .‫باشند‬
.‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫قرارگرفته‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫بعصی‬
‫ان‬ ‫راه‬ ‫سکتور‬( ‫داز‬BOOT SECTOR(‫دیسک‬ ‫بندی‬ ‫پارتیشن‬ ‫جدول‬ ‫و‬ )PARTITION TABLE‫به‬ )
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫،واحد‬ ‫انداز‬ ‫راه‬ ‫سکتور‬ .‫میباشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫میزان‬ ‫عنوان‬
‫صفر‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫یک‬ ‫منطقی‬ ‫درایوهای‬ ‫ویا‬ ‫دیسک‬ ‫صفر‬ ‫شماره‬ ‫سکتور‬ ‫در‬ ‫استکه‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫یک‬ ‫منطقی‬ ‫درایوهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دیسک‬ ‫فالپی‬‫شامل‬ ‫بندی‬ ‫پارتیشن‬ ‫جدول‬ .‫قراردارد‬
‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫صفر‬ ‫شماره‬ ‫سکتور‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫بندی‬ ‫تققسیم‬ ‫اطالعات‬
‫راه‬ ‫،هنگام‬ ‫محل‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫قرارگرفتن‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫گونه‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬
‫شون‬ ‫می‬ ‫مقیم‬ ‫سیستم‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫اندازی‬‫خاموش‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫د‬‫کردن‬
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فالپی‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫،همانجا‬ ‫دوباره‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫کامپیوتر‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬
‫هستند؟‬ ‫کجا‬ ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫مي‬ ‫منتشر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫بدافزارها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫همیشه‬‫گاهي‬ ‫شوند؟‬
‫مي‬ ‫خاصي‬ ‫مکان‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫اوقات‬‫اس‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫ولي‬ ‫گردند‬‫نمي‬ ‫که‬ ‫ت‬‫مکاني‬ ‫توان‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫بدافزارها‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫خاصي‬ ‫کشور‬ ‫یا‬ ‫مشخص‬‫توزیع‬ ‫نقاط‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫جا‬
‫مي‬‫مي‬ ‫اما‬ ‫سردربیاورند‬ ‫کشوري‬ ‫یا‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بدافزارها‬ .‫شوند‬‫مشخص‬ ‫توان‬
‫حاصل‬ ‫بدافزار‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫براي‬ ‫کشورها‬ ‫برخي‬ ‫کرد‬‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خیزتر‬
‫سایر‬ ‫از‬‫مي‬ ‫قرار‬ ‫بدافزارها‬ ‫این‬ ‫حمله‬ ‫هدف‬ ‫كشورها‬‫گیرند‬.{ ‫شکل‬1}-{2}
‫نت‬ ‫استاکس‬
‫چیست؟‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬
‫استاکس‬‫(به‬ ‫نت‬‫انگلیسی‬:Stuxnet‫یک‬ )‫بدافزار‬‫رایانه‬‫ای‬‫شرکت‬ ‫نظر‬ ‫(طبق‬‫نرم‬ ‫های‬‫افزار‬
‫رایانه‬ ‫امنیت‬‫ای‬:‫رایانه‬ ‫کرم‬‫ای‬‫یا‬‫تروجان‬‫اولین‬ ‫که‬ ‫است‬ )‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫بار‬۳۱‫ژوئیه‬
۰۲۳۲‫ضدویروس‬ ‫توسط‬‫وی‬‫بی‬‫ای‬۱۰‫امنیتی‬ ‫نقص‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫شناسایی‬
‫میانبرهای‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫ویندوز‬‫رایانه‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫با‬ ،‫فایل‬ ،‫صنعتی‬ ‫کاربران‬ ‫های‬‫با‬ ‫های‬
‫قالب‬‫اسکادا‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬‫افزارهای‬WinCC‫و‬PCS7‫شرکت‬‫زیمنس‬‫می‬‫را‬ ‫باشد‬
‫جمع‬‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬‫سرور‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫خاص‬.‫کند‬
‫نظر‬ ‫براساس‬‫کارشناسان‬‫سیمانتک‬ ‫شرکت‬‫تأسیسات‬ ‫در‬ ‫خرابکاری‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ،
‫غنی‬‫اورانیوم‬ ‫سازی‬‫نطنز‬‫بوده‬.‫است‬
‫مه‬ ‫ماه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬۰۲۳۰‫استاکس‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫اعالم‬ ‫آمریکایی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬‫به‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫نت‬
‫دستور‬‫اوباما‬‫جمهور‬ ‫رئیس‬‫آمریکا‬‫همان‬ ‫در‬ ‫گرچه‬ .‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ،‫طراحی‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫می‬ ‫این‬ ‫احتمال‬ ‫زمان‬‫سال‬ ‫ژوئیه‬ ‫در‬ .‫نباشد‬ ‫سازنده‬ ‫عامل‬ ‫تنها‬ ‫آمریکا‬ ‫که‬ ‫رفت‬۰۲۳۱
،‫میالدی‬‫اسنودن‬ ‫ادوارد‬‫اسرائیل‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫مشترک‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫این‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬.
:‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫هدف‬
‫کار‬ ‫اظهارنظر‬ ‫بنابر‬‫سیستم‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ،‫سیمانتک‬ ‫شناسان‬‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫هایی‬
‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫دستگاه‬ ‫نوعی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫فرکانس‬ ‫مبدل‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬
‫مبدل‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫بدافزار‬ .‫است‬ ‫موتور‬ ‫سرعت‬‫در‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫هایی‬
‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫تهران‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فنالند‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬
‫سیستم‬‫می‬ ‫قربانی‬‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فرکانسی‬ ‫و‬ ‫گردد‬‫کار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مذکور‬ ‫های‬
‫می‬‫بازه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ،‫کنند‬‫از‬ ‫ای‬۰۲۲‫تا‬۳۰۲۲‫می‬ ‫هرتز‬.‫گردد‬
‫دستگاه‬‫و‬ ‫هستند‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫مبدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬
‫غنی‬ ‫تاسیسات‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫غالب‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اورانیوم‬ ‫سازی‬‫استاک‬ ‫هدف‬ .‫شوند‬‫را‬ ‫نت‬ ‫س‬
‫نمی‬‫نیروگاه‬ ‫توان‬‫هسته‬ ‫های‬‫مراکز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دانست؛‬ ‫ایران‬ ‫ای‬
‫مبدل‬ ‫این‬ ‫از‬‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫غنی‬ ‫مرکز‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬‫مرکز‬ ‫تنها‬ ‫نطنز‬ ‫سازی‬
‫می‬ ‫که‬ ‫است‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫احتمالی‬ ‫هدف‬ ‫تواند‬.
‫فرکانس‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬‫از‬ ‫باالتر‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫را‬ ‫مبدل‬ ‫های‬۳۰۲۲‫باال‬ ‫هرتز‬‫می‬‫برد‬
‫از‬ ‫کمتر‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬۰‫می‬ ‫پایین‬ ‫هرتز‬‫برای‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫آورد‬
‫از‬ ‫باالتر‬۳۲۲۲‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫هرتز‬‫که‬ ‫را‬ ‫سرعتی‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ،‫اصل‬ ‫در‬ .‫کند‬
‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫موتور‬‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫که‬ ‫ریزد‬‫اتفاقی‬ ‫هر‬ ‫شود‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬
‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫پایین‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫بیفتد‬،‫نشود‬ ‫تولید‬ ً‫اصال‬
‫نمی‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫تأسیسات‬ ً‫مثال‬.‫کند‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫را‬ ‫اورانیوم‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫توانند‬
‫می‬ ‫همچنین‬ ‫کار‬ ‫این‬‫بشود‬ ‫نیز‬ ‫فیزیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫موتور‬ ‫خرابی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬.
:‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫عملکرد‬
‫استاکس‬‫حافظه‬ ‫و‬ ‫رایانامه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نت‬‫می‬ ‫منتشر‬ ‫جانبی‬ ‫های‬‫شود.این‬
‫آلوده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بدافزار‬‫فایل‬ ،‫سیستم‬ ‫ساختن‬‫کپی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬
‫می‬‫نماید‬:
%Windir%infmdmcpq3.PNF
%Windir%infmdmeric3.PNF
%Windir%infoem6C.PNF323
%Windir%infoem7A.PNF
%windir%system32driversmrxcls.sys
%windir%system32driversmrxnet.sys
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫راه‬ ‫برای‬ ‫و‬‫سرویس‬ ‫اندازی‬‫از‬ ‫پس‬ ‫خود‬ ‫های‬‫کلیدهای‬ ‫ویندوز‬ ‫آمدن‬ ‫باال‬
‫می‬ ‫نصب‬ ‫ویندوز‬ ‫رجیستری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬‫کند‬:
HKLMSystemCurrentControlSetServicesServicesMRxNet
HKLMSystemCurrentControlSetServicesServicesMRxCls
‫دیوار‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مقیم‬ ‫سیستم‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ‫سپس‬
‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کدهای‬ ،‫سیستم‬ ‫اتش‬‫می‬ ‫تزریق‬ ‫اکسپلور‬ ‫اینترنت‬‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫شبکه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬‫رایانه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫وب‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫سعی‬ ‫قربانی‬‫گاه‬‫می‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫کند‬:
www.windowsupdate.com
www.msn.com
www.mypremierfutbol.com
www.todaysfutbol.com
‫همچنین‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬‫فایل‬ ،‫دیگر‬ ‫های‬‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬
‫حافظه‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جانبی‬ ‫های‬‫می‬ ‫کپی‬ ،‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫های‬‫کند‬:
%DriveLetter%~WTR4132.tmp
%DriveLetter%~WTR4141.tmp
%DriveLetter%Copy of Shortcut to.lnk
cut to.lnk%DriveLetter%Copy of Copy of Short
%DriveLetter%Copy of Copy of Copy of Shortcut to.lnk
%DriveLetter%Copy of Copy of Copy of Copy of Shortcut to.lnk
‫نفوذ‬ ‫نحوه‬‫انتقال‬ ‫عامل‬ ‫و‬‫نت‬ ‫استاکس‬‫نطنز‬ ‫به‬:
‫استاکس‬ ‫بدافزار‬‫پیچیده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نت‬‫کرم‬ ‫ترین‬‫حمالت‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫های‬
‫سایبری‬‫هسته‬ ‫تاسیسات‬ ،‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چهار‬ ‫حدود‬.‫داد‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫نطنز‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫ای‬
‫هسته‬ ‫تاسیسات‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫اینکه‬‫تاکنون‬ ،‫یافت‬ ‫راه‬ ‫ایران‬ ‫ای‬‫باقی‬ ‫راز‬ ‫یک‬
،‫جدید‬ ‫اسناد‬ ‫ارایه‬ ‫با‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫آمریکایی‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ،‫بود‬ ‫مانده‬
‫کر‬ ‫افشا‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫جزییاتی‬‫است‬ ‫ده‬.
‫گزارش‬ ‫براساس‬‫در‬ ‫که‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫موسسه‬ ‫این‬‫مطرح‬ ‫سانفرانسیسکو‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫کنفرانس‬ ‫یک‬
‫آسیب‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ،‫شد‬‫غنی‬ ‫ادوات‬ ‫و‬ ‫تاسیسات‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫پذیری‬‫سازی‬
‫رژیم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫شفافی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫مستندات‬ ‫دیگر‬ ‫اکنون‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫ایران‬
‫ای‬ ‫و‬ ‫صهیونیستی‬‫کردند؛‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫سایبری‬ ‫اسلحه‬ ‫این‬ ‫یکدیگر‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫متحده‬ ‫االت‬
‫کرمی‬‫هسته‬ ‫تاسیسات‬ ‫در‬ ‫سانتریفیوژ‬ ‫هزار‬ ‫تخریب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬‫شد‬ ‫نطنز‬ ‫ای‬.
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫تهیه‬ ‫که‬ ‫مستنداتی‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫پرونده‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫کنندگان‬،‫فدرال‬ ‫دادگاه‬ ‫های‬
‫گزارش‬ ‫و‬ ‫اسنودن‬ ‫و‬ ‫لیکس‬ ‫ویکی‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫افشا‬ ‫مستندات‬‫ه‬‫هسته‬ ‫ای‬‫جمع‬ ‫ای‬‫آوری‬
‫کرده‬،‫اند‬‫سال‬۰۲۲۰‫آژانس‬‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرکتی‬ ،‫آمریکا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬«‫ن‬ ‫صنعتی‬ ‫گروه‬»
‫می‬ ‫شناسایی‬‫که‬ ‫کنند‬‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫ناظر‬‫تاسیسات‬ ‫مکانیزه‬ ‫صنعتی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬
‫هسته‬‫سر‬ ،‫بیرد‬ ‫مک‬ ‫سین‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫نطنز‬ ‫ای‬‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫تیم‬ ‫گروه‬
‫فعالیت‬ ،‫طوالنی‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫که‬‫و‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫را‬ "‫"ن‬ ‫گروه‬ ‫های‬
‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫تاسیسات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫استاکس‬ ‫کرم‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ "‫"ن‬ ‫ایرانی‬‫می‬ ‫مطرح‬ ‫نت‬‫شود‬.
‫را‬ "‫"ن‬ ‫شرکت‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫که‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫بر‬‫م‬ ‫شرکت‬ ‫ترین‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫تخصص‬‫زیمنس‬ ‫افزار‬
Step7 (‫سیستم‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫شناسایی‬ )‫سانتریفیوژها‬ ‫سوخت‬ ‫پاالیش‬ ‫های‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬۰۲۲۰‫سیستم‬ ‫تجهیرات‬ ‫آمریکا‬‫صنعتی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫را‬
‫شرکت‬ ‫که‬“‫ن‬”.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ،‫داده‬ ‫سفارش‬ ‫خود‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫به‬
‫در‬ ‫که‬ ‫اسنادی‬ ،‫گزارش‬ ‫این‬ ‫پایه‬ ‫بر‬‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫لیکس‬ ‫ویکی‬
‫سال‬۰۲۲۰‫کرده‬ ‫تالش‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬‫ایران‬ ‫به‬ ‫تجهیزات‬ ‫این‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫فرایند‬ ‫در‬
‫کند‬ ‫نفوذ‬.
‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫عقیده‬ :‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬
‫سیستم‬‫زیمن‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نطنز‬ ‫برای‬ ‫س‬“‫ن‬”‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫شده‬ ‫تهیه‬
‫فعال‬‫استاکس‬ ‫سازی‬‫نت‬‫هسته‬ ‫تاسیسات‬ ‫روی‬‫شرکت‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایران‬ ‫ای‬“‫ن‬”‫تمامی‬‫طرح‬‫و‬ ‫ها‬
‫نقشه‬‫سانتریفیوژ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سرعت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نطنز‬ ‫تاسیسات‬ ‫برپایی‬ ‫چگونگی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫ها‬
‫کلیدهایی‬ ‫همه‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬‫رژیم‬ ‫و‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫که‬ ‫را‬
‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫صهیونیستی‬‫استاکس‬ ‫نفوذ‬ ‫سپس‬‫است‬ ‫داشته‬ ،‫داشتند‬ ‫الزم‬ ‫نطنز‬ ‫به‬ ‫نت‬.
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬۰۲۲۰‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬
‫سیستم‬ ‫تجهیزات‬‫یافته‬ ‫راه‬ ‫صنعتی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫استاکس‬ ‫کرم‬ ‫و‬‫به‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫نت‬
،‫برسند‬ ‫ایران‬‫نظریه‬ ‫با‬ ‫تعارض‬ ‫در‬ ‫کامال‬ ‫نظریه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫نصب‬ ‫آنها‬ ‫روی‬‫است‬ ‫ای‬
‫استاکس‬ ‫نفوذ‬ ‫درباره‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جاسوس‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نت‬‫حافظه‬ ‫یک‬ ‫از‬
‫بود‬ ‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫جانبی‬.
‫تحقیقاتی‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬ ‫باور‬ ‫به‬‫شرکت‬ ‫مهندسان‬ ،‫اش‬“‫ن‬”‫سهوا‬‫استاکس‬‫به‬ ‫را‬ ‫نت‬
‫آورده‬ ‫نطنز‬ ‫تاسیسات‬‫اند‬.
‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫البته‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫جامع‬ ‫هنوز‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫که‬
‫شکاف‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫فرج‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بی‬ ‫مستندات‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫های‬‫ارایه‬ ‫نظریه‬ ‫اما‬ ‫شود؛‬ ‫پر‬ ‫شتر‬
،‫گزارش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬‫از‬ ‫اسنودن‬ ‫ادوارد‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مستنداتی‬ ‫با‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صریح‬
‫راه‬‫توسط‬ ‫جاسوسی‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬NSA‫و‬ ‫نقل‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬
‫سیستم‬ ‫انتقال‬‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫جاسوسی‬ ‫افزارهای‬‫روی‬
‫آنها‬‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫ـ‬
‫شرکت‬ ‫آنها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آنالینی‬ ‫مستندات‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫میان‬ ‫در‬
‫فایلهای‬ ‫اسناد‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫فعال‬ ‫صنعتی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ندا‬
‫با‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مهندسان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اسا‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آرشیوی‬
‫نام‬«‫بهروز‬»‫وی‬ ‫از‬‫خصوص‬ ‫در‬ ‫زیمنس‬ ‫شرکت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫از‬ ‫آنالین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده؛‬ ‫یاد‬
‫کمک‬ ‫تقاضای‬ ‫است؛‬ ‫کرده‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫شرکتش‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫شبکه‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ناشناخته‬ ‫ویروس‬
‫کرده‬..
‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫دیگر‬ ‫امنیتی‬ ‫متخصصان‬ ‫برخی‬‫گزارش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬ ‫فرضیه‬ ‫که‬ ‫اند‬‫ها‬
‫آسیب‬ ‫از‬ ‫اخیر‬‫پذیری‬‫کنندگ‬ ‫تامین‬ ‫متعدد‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫ان‬‫رایانه‬ ‫های‬‫منطقی‬ ‫ای‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫آید‬.‫خصوص‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫نظریه‬ ‫با‬ ‫تعارض‬ ‫در‬ ً‫کامال‬ ‫نظریه‬ ‫این‬
‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جانبي‬ ‫حافظه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جاسوس‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫نفوذ‬
‫بود‬.
:‫سیمانتک‬ ‫شرکت‬ ‫گزارش‬
‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫سیمانتک‬ ‫شرکت‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫تجه‬ ‫با‬62‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫درصد‬
‫این‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬ ‫هندوستان‬ ‫و‬ ‫.اندونزی‬ ‫قراردارند‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫شدند‬ ‫آلوده‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬
‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫مخرب‬ ‫نرمافزار‬stuxnet‫قرارگرفته‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬
.‫اند‬
‫گفته‬ ‫طبق‬“ELIAS LEVY”‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سایمنتک‬ ‫ایمنی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫بخش‬ ‫فنی‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬
‫از‬ ‫نرمافزار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ، ‫کرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫نشانی‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫گردش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫میان‬ ‫ژانویه‬ ‫ماه‬‫چرا‬ ‫نمیداند‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫سایمنتک‬
‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫کشورهای‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ایران‬‫گفته‬ ‫به‬ . ‫اند‬levy‫طراحان‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬
‫زیمنس‬ .‫اند‬ ‫قرارداده‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫جغرافیایی‬ ‫نقاط‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫شزکت‬ ، ‫خاص‬ ‫تهدیدات‬ ‫این‬
‫شرکت‬ ‫دو‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫اعالم‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫تعداد‬
‫آلمانی‬‫ا‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫سخنوی‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫ویروس‬ ‫ای‬ ‫واسطه‬ ‫به‬‫سکنر‬
‫تاکنون‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫زیمنس‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫هفته‬ ‫اوایل‬ ‫که‬ ‫رایگانی‬1522‫دریافت‬ ‫بار‬
‫به‬ ‫مسیر‬ ‫تغیر‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫سایمنتک‬ .‫است‬ ‫شده‬
‫سوی‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫کرم‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سرورهای‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬
‫اس‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫رایانه‬‫رایانه‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫رایانه‬ ‫روزه‬ ‫سه‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫طی‬ .‫ت‬
‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رایانه‬ ‫روزه‬ ‫سه‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫است.طی‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫خود‬ ‫های‬14‫آدرس‬ ‫هزار‬
IP‫که‬ ‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ازتباط‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سرورهای‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کردند‬ ‫تالش‬ ‫داشتند‬ ‫حضور‬
‫کرم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫خانگی‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫این‬
‫حدود‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫دقیق‬ ‫اند.تعدا‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬15‫تا‬22‫باشد‬ ‫هزار‬
‫شرکتها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬‫چند‬ ‫برای‬‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫رایانه‬IP‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬
‫آدرسهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایمنتک‬IP‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سیستمهای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫رایانه‬ ‫کدام‬ ‫کند‬ ‫تعین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫کند‬ ‫مشاهده‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سرورهای‬
‫داشتن‬ ‫تعلق‬ ‫متتعددی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ .‫است‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫د‬
‫سیستمهای‬ ‫و‬SCADA‫هکرها‬ ‫حمله‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫روشنی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ویژگی‬ ،‫کردند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
.‫است‬ ‫بوده‬
‫گزارش‬ ‫براساس‬PC WORLD‫،کرم‬STUXNET‫دارای‬ ‫ابزارهای‬ ‫توسط‬USB،‫یابد‬ ‫می‬ ‫انقال‬
‫به‬ ‫آن‬ ‫،کدهای‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫اتصال‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫ابزاری‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫س‬ ‫جستجوی‬‫دارای‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫ابزارهای‬ ‫هر‬ ‫بروی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫گشته‬ ‫زیمنس‬ ‫یستمهای‬USB
‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫دسترسی‬ ‫حق‬ ‫گرفتن‬ ‫مذکور‬ ‫بدافزار‬ ‫هدف‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کپی‬ ‫هستند‬
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫داده‬SCDA‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫لست‬
‫بدافز‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫حیاتی‬‫که‬ ‫عبوری‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫ار‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬SIEMENS‫صورت‬ ‫به‬HARD CODED.‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫،سوء‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬‫کرم‬
‫خطرناک‬W32.STUXNET‫سرقت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫صنایع‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫با‬
)Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬
‫قرب‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مهم‬ ‫اطالعات‬‫انیان‬
‫خطری‬ ‫زنگ‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫ایرانیان‬ ‫کرم‬ ‫این‬‫محسوب‬ ‫کشور‬ ‫بزرگ‬ ‫صنایع‬ ‫برای‬ ‫جدی‬
:‫است‬ ‫آمده‬ ‫ویروس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫درصد‬ ‫نمودار‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬
{‫شکل‬2}-{1}
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫واقع‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
WINDOWS98/WINDOWS95/WINDOWSXP/WINDOWSME/WINDOWS VISTA/WINDOWS NT/WINDOWS
SERVER 2003/WINDOWS 200
‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫پذیری‬ ‫تاثیر‬ ‫نمودار‬ ‫زیر‬ ‫در‬.‫است‬ ‫آمده‬
{‫شکل‬2}-{2}
stuxnet
stuxnet
stuxnet
stuxnet
stuxnet

More Related Content

Similar to stuxnet

Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذ
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذIps سیستمهای پیشگیری از نفوذ
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذkamrankamran1234
 
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdf
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdfانواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdf
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdfAliAzarifar
 
Network-security muhibullah aman-first edition-in Persian
Network-security muhibullah aman-first edition-in PersianNetwork-security muhibullah aman-first edition-in Persian
Network-security muhibullah aman-first edition-in PersianMuhibullah Aman
 
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬Yashar Esmaildokht
 
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهtarasad
 
D dos attack2 مرضیه علیخانی
D dos attack2 مرضیه علیخانیD dos attack2 مرضیه علیخانی
D dos attack2 مرضیه علیخانیtarasad
 
آموزش سیستم های عامل - بخش چهارم
آموزش سیستم های عامل - بخش چهارمآموزش سیستم های عامل - بخش چهارم
آموزش سیستم های عامل - بخش چهارمfaradars
 
الأمن السيبراني.pptx
الأمن السيبراني.pptxالأمن السيبراني.pptx
الأمن السيبراني.pptxMagedMorsi2
 

Similar to stuxnet (14)

Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذ
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذIps سیستمهای پیشگیری از نفوذ
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذ
 
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdf
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdfانواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdf
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdf
 
security book
security book security book
security book
 
Network-security muhibullah aman-first edition-in Persian
Network-security muhibullah aman-first edition-in PersianNetwork-security muhibullah aman-first edition-in Persian
Network-security muhibullah aman-first edition-in Persian
 
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
 
Linux Vs Windows
Linux Vs WindowsLinux Vs Windows
Linux Vs Windows
 
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
 
D dos attack2 مرضیه علیخانی
D dos attack2 مرضیه علیخانیD dos attack2 مرضیه علیخانی
D dos attack2 مرضیه علیخانی
 
Network penetration
Network penetrationNetwork penetration
Network penetration
 
آموزش سیستم های عامل - بخش چهارم
آموزش سیستم های عامل - بخش چهارمآموزش سیستم های عامل - بخش چهارم
آموزش سیستم های عامل - بخش چهارم
 
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdfchapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
 
الأمن السيبراني.pptx
الأمن السيبراني.pptxالأمن السيبراني.pptx
الأمن السيبراني.pptx
 
Ossec و Wazuh
Ossec  و WazuhOssec  و Wazuh
Ossec و Wazuh
 
توسعه امن نرم افزار
توسعه امن نرم افزارتوسعه امن نرم افزار
توسعه امن نرم افزار
 

More from alireza irani

scaling in cluod computing
scaling in cluod computingscaling in cluod computing
scaling in cluod computingalireza irani
 
honeypot هانی پات
 honeypot هانی پات honeypot هانی پات
honeypot هانی پاتalireza irani
 
Ngn شبکه های نسل آینده
Ngn شبکه های نسل آیندهNgn شبکه های نسل آینده
Ngn شبکه های نسل آیندهalireza irani
 

More from alireza irani (6)

scaling in cluod computing
scaling in cluod computingscaling in cluod computing
scaling in cluod computing
 
5g nertwork
5g nertwork5g nertwork
5g nertwork
 
honeypot هانی پات
 honeypot هانی پات honeypot هانی پات
honeypot هانی پات
 
NGN powerpoint
NGN powerpoint NGN powerpoint
NGN powerpoint
 
Ngn شبکه های نسل آینده
Ngn شبکه های نسل آیندهNgn شبکه های نسل آینده
Ngn شبکه های نسل آینده
 
storage networking
storage networkingstorage networking
storage networking
 

stuxnet

 • 1. ‫خدا‬ ‫بنام‬ ‫آموز‬ ‫فن‬ ‫هنرستان‬ :‫عنوان‬‫نت‬ ‫استاکس‬ :‫نگارش‬‫رامندی‬ ‫ایرانی‬ ‫علیرضا‬ :‫تحصیلی‬ ‫سال‬91-92 :‫چکیده‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫ابتدا‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫افزارها‬ ‫بد‬‫رایانه‬‫پیدای‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫های‬‫ش‬ ‫سیستم‬ ‫کمین‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫اینترنت‬ ‫سراسری‬ ‫شبکه‬ ‫همچون‬ ‫بزرگی‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مهم‬ ‫ادارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬‫به‬ ‫تا‬ ‫اآ‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نحوی‬ ‫هر‬‫آورند‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫نها‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مخربی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫سال‬0202‫اتمی‬ ‫های‬ ‫نیروگا‬ ‫به‬ ‫حمله‬ ‫قصد‬ ‫با‬ ‫میالدی‬‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سرقت‬ ‫و‬ ‫کشور‬
 • 2. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫کشور‬ ‫اتمی‬ ‫نیروگاه‬ ‫صنعتی‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬،‫شد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ )‫میانه‬ ‫خاص(خاور‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫تمرکز‬ ‫نیز‬ ‫منطقه‬ ‫این‬‫است‬ ‫داشته‬ ‫ایران‬ ‫کشور‬ ‫روی‬‫شرکت‬ ‫از‬ ‫گزارشی‬ ‫طبق‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫اندونزی‬ ‫کشور‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آلودی‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫بیشترین‬ ‫سیمنتک‬ ‫امنیتی‬ ‫منشاء‬ ‫رودارای‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬‫میدانند‬ ‫اسرائیلی‬ ، ‫آمریکایی‬‫از‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ! .‫میدانند‬ ‫ایران‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫انداختن‬ ‫تعویق‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫هسته‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫قابل‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫رش‬ ‫مانع‬ ‫که‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫ایران‬ ‫ای‬‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫د‬‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫بدافزار‬ ‫و‬ ‫کارشناسان‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫تالشهای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫کارآمد‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کشور‬ ‫داخلی‬ ‫متخصصان‬‫معرفی‬ ‫دنیا‬ ‫سایبری‬ ‫سالح‬ ‫اولین‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ .‫میباشد‬ ‫پیشرفته‬ ‫فوق‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫سیستمی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫کرد‬ (:‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫واژه‬‫ب‬‫جانبی،استاکس‬ ‫حافظه‬ ،‫اتمی‬ ‫نیروگاه‬ ،‫افزار‬ ‫د‬ ‫نت،خاورمیانه،سی‬‫سیمانتک‬)‫،سایبری‬ ‫فهرست‬
 • 3. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫اول‬ ‫فصل‬:‫مقدمه‬============================1 1-1‫افزارها‬ ‫بد‬.........................................................................1 1-2...................................................‫بدافزارها‬ ‫انواع‬..........2 1-2-1...........................................‫ها‬ ‫ویروس‬..........2 1-2-2..................................................‫ها‬ ‫کرم‬........3 1-2-3........................................‫افزارها‬ ‫جاسوس‬......3 1-2-4................................................‫تروآ‬ ‫اسب‬......3 1-2-5............................................‫افزارها‬ ‫آگهی‬......4 1-2-6..........................................‫ها‬ ‫کیت‬ ‫روت‬........4 1-2-7‫ها‬ ‫هرزنامه‬....................................................5 1-4‫بدافزار‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬...................................6 1-4-1......................................‫فایلی‬ ‫های‬ ‫ویروس‬.....6 1-4-2.....................................‫ماکرو‬ ‫های‬ ‫ویروس‬.....6 1-4-3.‫بندی‬ ‫پارتیشن‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫سکتور‬ ‫بوت‬ ‫های‬ ‫ویروس‬...6 1-4-4.................................‫اسکریپتی‬ ‫های‬ ‫ویروس‬...6 1-4-5...........................‫حافظه‬ ‫در‬ ‫مقیم‬ ‫های‬ ‫ویروس‬...6 1-5-6................................ ‫کار‬ ‫مخفی‬ ‫های‬ ‫ویروس‬...7 1-3‫تکثیر‬ ‫روش‬...............................................‫بدافزارها‬....7
 • 4. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ 1-4...........................................‫افزارها‬ ‫بد‬ ‫کلی‬ ‫ساختمان‬.....8 1-5‫بدافزارها‬ ‫میزبان‬.........................................................9 1-6.....................................................‫بدافزارها‬ ‫اهداف‬.....9 1-7..............................................‫هستند؟‬ ‫کجا‬ ‫بدافزارها‬.....10 :‫دوم‬ ‫فصل‬‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫بدافزار‬=====================10 2-1..........‫چیست؟‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬.............................................11 2-2..........................................................‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫هدف‬11 2-3......................................................‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫عملکرد‬11 2-4‫نفوذ‬ ‫نحوه‬‫نتقال‬ ‫ا‬ ‫عامل‬ ‫و‬‫نطنز‬ ‫به‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬....................12 2-5.........................................‫سیمنتک‬ ‫امنیتی‬ ‫شرکت‬ ‫گزارش‬13 7-2.........................................................‫کارشناسان‬ ‫نظرات‬15 2-6...................................................‫سازی‬ ‫پاک‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬16 : ‫سوم‬ ‫فصل‬‫گیری‬ ‫نتیجه‬...................................................................18 :‫منابع‬..............................................................................18. :‫جداول‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شکل‬ ‫فهرست‬ {‫شکل‬1}-{1}
 • 5. {‫شکل‬1}-{2} {‫شکل‬2}-{1} {‫شکل‬2}-{2} :‫مقدمه‬ ‫شای‬‫یا‬ ‫و‬ ‫تروجان‬ ‫کزم‬ ‫ویروس‬ ‫مانند‬ ‫اصطالخاتی‬ ‫د‬rootkit‫گفته‬ ‫مککرر‬ ‫اینترنت‬ ‫برروی‬ ‫که‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مخربی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫انواع‬ ‫نام‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫این‬ ‫باشید‬ ‫شنیده‬ ‫را‬ ‫میشود‬ ‫درآ‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫برای‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرابکاران‬‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫وردن‬ ‫میشوند‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫این‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫کرم‬(STUXNET)‫است‬‫ماه‬ ‫که‬‫ژو‬‫ئن‬2212‫توسط‬ VIRUSBLACKADA‫تهاجم‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مشاهده‬ ‫ایرانی‬ ‫صنعتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫شد‬ ‫کشف‬ ‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫علیه‬ ‫را‬ ‫عظیمی‬STUX NET‫مدیریتی‬ ‫سیستم‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ACADA ‫بوده‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫تولیدی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زیمنس‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫کند‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫بفرستد‬ ‫کننده‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صنعتی‬ ‫اسرار‬ ‫رابط‬ ‫دسگاه‬USB‫قبیل‬ ‫از‬FLASH MEMORY،EXTERNAL HARD DISK‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫،دوربین‬ ‫ح‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دستگاه‬‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫گسترش‬ ‫هستند‬ ‫داخلی‬ ‫افظه‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫زیمنس‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫میشود‬ ‫متصل‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫رابط‬ ‫دارای‬ ‫هردستگاه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬USB‫دیگری‬.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کپی‬ ‫بیاید‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫بد‬‫ها‬(MALWARE): ‫بدافزارها‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬(MALWARE)‫کامپیوتری‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ، ‫هستند‬ ‫نرمافزار‬ ‫نوعی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ (‫بدافزار‬ ‫اصطالح‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ، ‫میشوند‬ ‫ساخته‬ ‫مخرب‬ ‫اقدامان‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ (= ‫مخرب‬ ‫های‬MALWARE(=‫مخرب‬ (‫بد‬ ‫واژه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کیبی‬ ‫تر‬MALCIOUS‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ (SOFTWARE‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرابکارهای‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ،‫است‬‫برروی‬ ‫بالقوه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫خراب‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شماست‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫دستگاه‬ ‫یا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫را‬ ‫غلط‬ ‫تصور‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بگیرند‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دستگاه‬ ‫کامل‬ ‫کنترل‬ ‫میتوانند‬
 • 6. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫چون‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫ویندوزی‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫تنها‬ ‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫استفا‬ ‫گسترده‬ ‫بطور‬ ‫ویندوز‬‫میشود‬ ‫ده‬‫ولی‬ ،‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫بیشتر‬ ‫طبیعتا‬ ، ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫ازجمله‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫میتوانند‬ ‫بدافزارها‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫که‬ ‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫شیوع‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫لوحی‬ ‫د‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫است‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فزاینده‬ ‫بطور‬ ‫میکنند‬‫همه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫اشه‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫هرچه‬ ‫شما‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫بدافزارها‬ ‫حمله‬ ‫هدف‬ ‫کاربران‬ ‫این‬ ‫آوررند‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬ ‫کنند‬ ‫آلوده‬ ‫اینترنتی‬ ‫کاران‬ ‫خراب‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫همراه‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫نمیدهند‬ ‫اهمیتی‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫خرابکار‬ ‫ه‬ ‫دستگاه‬.‫میدهند‬ ‫اهمیت‬ ‫بیشتر‬ ‫آلوده‬ ‫ای‬ . :‫بدافزارها‬ ‫انواع‬ ‫کلی‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫که‬ ‫بدافزارهایی‬ ‫انواع‬ ‫تمامی‬ ‫کلی‬ ‫بصورت‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬: ‫تکثیر‬ ‫که‬ ‫بدافزارهایی‬( Spread )‫شوند‬ ‫می‬ ‫مخفی‬ ‫که‬ ‫بدافزارهایی‬( Conceal)‫شوند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بدافزارهایی‬‫منفعت‬ ‫خود‬ ‫سازنده‬ ‫برای‬( Profits )‫دارند‬ :‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫كاربر‬ ‫اطالع‬ ‫بدون‬ ‫مواقع‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدافزار‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ،‫ویروس‬ ‫می‬‫کپی‬ ‫دیگر‬ ‫اجرایی‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫کند‬،‫شد‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫وقتی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫آلوده‬ ،‫جدید‬ ‫کد‬‫وقتی‬ ،‫آلوده‬ ‫کد‬ .‫شود‬‫نوبه‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫اجرا‬‫دیگری‬ ‫کد‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫را‬‫کپی‬ ‫یا‬ ‫مثل‬ ‫تولید‬ ‫عمل‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫آلوده‬ ‫تواند‬‫کد‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫است‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫ویژگی‬ ،‫موجود‬ ‫اجرایی‬‫کاربران‬ ً‫معموال‬‫کامپیوتر‬‫بویژه‬ ‫ویروس‬ ،‫دارند‬ ‫کامپیوتر‬ ‫درباره‬ ‫کمتری‬ ‫تخصصی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬‫برنامه‬ ‫را‬ ‫ها‬‫هایی‬ ‫می‬ ‫خطرناک‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬‫زیادی‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫شدن‬ ‫خراب‬ ‫گاه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫گردن‬‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫ویروس‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫تنها‬ ‫آمار‬ ‫طبق‬‫تکثیر‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫می‬‫رایانه‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫بنابراین‬ .‫شوند‬‫می‬ ‫را‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫توان‬‫می‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫ای‬‫تواند‬ ‫برنامه‬ ‫اگر‬ ‫تعریف‬ ‫بنابراین‬ .‫نماید‬ ‫تکثیر‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خودش‬‫ای‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫تکثیر‬ ‫امکان‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫د‬ ‫نمی‬‫ویروس‬ ‫بنابراین‬ ‫نامید‬ ‫ویروس‬ ‫آنرا‬ ‫توان‬‫رایانه‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫ای‬‫معمولی‬ ‫های‬
 • 7. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫ویروس‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫و‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نویسان‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫ناگهانی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫فایل‬ ،‫دیسک‬ ‫سیستمی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫جا‬ ‫یا‬‫ها‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫یا‬ ‫و‬.‫کنند‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫فایل‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توسط‬ ‫آلوده‬ ‫دیسک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ویروس‬ ‫نسخه‬ ‫مخفی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ویروس‬ ،‫دوم‬ ‫کاربر‬‫از‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫خودش‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫می‬‫زندگی‬ ‫داستان‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫چسباند‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫ویروس‬‫شو‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫د‬‫و‬ ‫ها‬ ‫دیسک‬ ‫یا‬‫به‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫ویروس‬ ‫حاوی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫تکثیر‬ ‫باعث‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوترهای‬‫از‬ ‫هایی‬ ‫فایل‬ ‫دیگر‬ ‫شدن‬ ‫آلوده‬ ‫و‬ ‫ویروس‬‫دیسک‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬‫در‬ ‫زمانی‬ ‫اندک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫لذا‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کامپیوترهای‬‫آنجا‬ ‫از‬ .‫شوند‬ ‫ک‬‫ویروس‬ ‫ه‬‫می‬ ‫عمل‬ ‫مخفیانه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬‫تا‬ ،‫کنند‬ ‫آنها‬ ‫پاکسازی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫کشف‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ،‫باشد‬ ‫نگردیده‬ ‫فراهم‬‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫آلوده‬‫یا‬ ‫و‬ ‫سازنده‬ ‫یافتن‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫است‬ ‫مشکل‬ ‫ویروس‬ ‫اصلی‬ ‫منشاء‬. ‫ها‬ ‫کرم‬:(WORMS) ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مخربی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫کامپیوتری‬ ‫مهای‬ ‫کر‬‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫تا‬ ‫میکنند‬ ‫تکثیر‬ ‫آنقدر‬ ‫محل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫اصلی‬ ‫حافظه‬ .‫نباشد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دیگر‬ ‫صورتیکه‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫فلج‬ ‫را‬ ‫حافظه‬ ‫تمام‬ ‫باالخره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اشغال‬ ‫را‬ ‫حافظه‬ ‫خالی‬ ‫قسمت‬ ‫کل‬ ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫بین‬ ‫سفر‬ ‫و‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬‫عالوه‬ ‫و‬ ‫قرارگرفته‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ورودی‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫می‬ ‫بیشترین‬ ‫امروزه‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫تکثیر‬ ‫ها‬ ‫کرم‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫میکنند‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ، ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫بر‬‫زان‬ ‫چشم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬‫نامه‬ ‫به‬ ‫پیوستن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫ه‬ ‫کرم‬ . ‫میکنند‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫زدن‬ ‫برهم‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫حفره‬ ‫(مثل‬ ‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫حفره‬ ‫و‬ ‫الکتریکی‬ ‫های‬RPC.‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ )..‫و‬ (‫ها‬ ‫افزار‬ ‫جاسوس‬SPYWER:) Spyware‫کلمه‬ ‫مخفف‬Spy‫و‬Software‫معنی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫به‬ ‫است‬ ‫پیدا‬ ‫کلمات‬ ‫اطالعاتی‬ ‫کاربر‬ ‫اطالع‬ ‫بدون‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫اینگونه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫جاسوسی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معنای‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫مهاجم‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ .‫کنند‬Spyware‫و‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ، ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫تغ‬ ‫اعمال‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫کامپیوترها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ییرات‬. Spyware‫یک‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫قربانی‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫منفی‬ ‫تاثیرات‬ ‫سری‬ ‫شدن‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ، ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ثبات‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ، ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫آمدن‬ ‫پایین‬ Toolbar‫مرورگرها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫غریب‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫های‬‫شدن‬ ‫ایجاد‬ ،Shortcut‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عجیب‬ ‫های‬ ‫صفحه‬ ‫شدن‬ ‫عوض‬ ،Home Page‫صفحات‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫مرورگرها‬up-Pop‫کرد‬ ‫اشاره‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫آنها‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬ ‫دارای‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هنگام‬ ‫کاربر‬ ‫اعمال‬ ‫قراردادن‬ ‫نظر‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫از‬‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫کار‬ ،‫اعتباری‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫نظر‬ ‫موزد‬ ‫اطالعات‬ .‫باشد‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬E-MAIL‫طبق‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫درنهایت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ....‫و‬ )‫وب‬ ‫(تحت‬ ‫البته‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مقاصد‬ ‫به‬ ‫جاسوسی‬ ‫برنامه‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫تنظیمات‬
 • 8. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫شرک‬ ‫از‬ ‫بعصی‬‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫حصول‬ ‫جهت‬ ‫نیز‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫ت‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ (‫تروآ‬ ‫اسب‬TROJAN HORSE:) ‫شه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫آشیل‬ ‫فرماندهی‬ ‫به‬ ‫مهاجمان‬ ‫داستان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫اید‬ ‫خوانده‬ ‫را‬ )‫ایلیاد‬ ‫های‬ ‫افسانه‬ ‫از‬ ‫تروی(یکی‬ ‫چوبی‬ ‫اسبی‬ ‫داستان‬ ‫شما‬ ‫آیا‬‫ر‬ ‫اسب‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تروی‬.‫کردند‬ ‫تصرف‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نفوذ‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مخفی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫چوبی‬ ‫ا‬‫از‬ ‫بعصی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تخریبی‬ ‫عملیات‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫مخفی‬ ‫بصورت‬ ‫خود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫بی‬ ‫ظاهرا‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ،‫تروآ‬ ‫سب‬ ‫برنا‬ ‫یک‬ ‫پیوست‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫مخرب‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ، ‫ویروس‬ ‫باهوش‬ ‫نویسندگان‬‫توسط‬ ، ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫مه‬E-MAIL‫برای‬ ‫دیگران‬‫در‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫محص‬ ‫به‬ ‫ایمیال‬ ‫گیرنده‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫تروآ‬ ‫اسب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫جالب‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫وضایف‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫مدت‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ن‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬‫ناگهان‬ ‫اما‬ .‫نرساند‬ ‫شما‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫آسیبی‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫تروآ‬ ‫اسب‬‫می‬ ‫تصرف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫عمل‬ .‫کند‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫بد‬ ، ‫وقتی‬ .‫میسازد‬ ‫مخفی‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫مشروع‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫بدافزار‬ ،‫میکنید‬ ‫تروجان‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫مشغول‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫کنترل‬ ‫بعضا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ .‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫ثالثی‬ ‫افراد‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫اختیار‬‫منظورهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫تروجان‬ ‫میدهند‬ ‫صورت‬ ‫خاصی‬–‫به‬ ‫ما‬ ‫کردن‬ ‫متصل‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫رصد‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬Botnet‫و‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫دروازه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تروجان‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫اقدام‬ .‫کند‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزارها‬ ‫بد‬ ‫انواع‬ ‫کردن‬ ‫دانلود‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ،‫میکند‬ ‫تروجان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫نکته‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫این‬ ،‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ .‫میکند‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫معرفی‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬‫را‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫کنترل‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫میدهد.این‬ ‫قرار‬ ‫دیگر‬ ‫افراد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫گرفته‬ ‫بهدست‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫در‬ .‫نمیشود‬ ‫کاربر‬ ‫آزار‬ ‫موجب‬ ‫خود‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ویروسها‬ ‫و‬ ‫کرمها‬ ‫همانند‬ ‫دنلود‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫بی‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫تروجان‬ ‫آلوده‬‫شوند‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫میتوانند‬ ( ‫افزارها‬ ‫آگهی‬ADWARE:) ‫ی‬‫رایانه‬ ‫برنامه‬ ‫ک‬‫اهداف‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیام‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬‫آگهی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬ ‫طراحی‬ ‫افراد‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫تبلیغاتی‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫خطر‬ ‫عموما‬ ‫افزارها‬ ‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫رایانه‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ ‫کنند‬
 • 9. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫سیستم‬ ‫سرعت‬‫نرم‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کاهش‬ ‫را‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫اختالل‬ ‫امنیتی‬ ‫افزارهای‬‫کنند‬. ‫آگهی‬ ‫کار‬ ‫نحوه‬‫بدین‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫یک‬ ‫پوشش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گونه‬‫با‬ ‫سالم‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کاربر‬ ‫اجازه‬‫هنگام‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫کاربر‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ‫سپس‬ ‫شوند‬ ‫ش‬ ‫متصل‬ ‫خاصی‬ ‫سرورهای‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬‫پیام‬ ‫و‬ ‫ده‬‫بصورت‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬‫باالپر‬ (pop-up)‫می‬ ‫نمایش‬ ‫رایانه‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫ازآگهی‬ ‫برخی‬ .‫دهند‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫افزارها‬ ‫جاسوس‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫دارند‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬‫عالقمندی‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫های‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫مبنا‬ ‫همان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آلوده‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ارسالی‬ ‫تبلیغات‬‫کار‬ .‫کنند‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دیگری‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫افزارها‬‫آگهی‬ ‫سایر‬ ‫بارگیری‬ ‫دهند‬‫جاسوس‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫افزارها‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫این‬ ‫سرعت‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫ترنت‬‫گردد‬. (‫روتکیت‬ROOTKIT:) Rootkit‫تا‬ ‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ، ‫هستند‬ ‫شونده‬ ‫مخفی‬ ‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫دیگر‬ ‫انوع‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تروجان‬ ‫کاری‬ ‫ساختار‬ ‫مشابه‬ ‫کاریشان‬ ‫ساختار‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬Backdoor‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کدهای‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬‫اوقات‬ ‫رخی‬ ‫می‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫های‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مخفی‬ ‫براحتی‬ ‫را‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫هکر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫توانند‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫برد‬ ‫نمی‬ ‫شکی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫زیرا‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تخریبی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫الگ‬ ‫تمامی‬ ‫بدافزار‬‫کند‬ ‫حذف‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مهاجم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫رکوردهای‬ ‫ا‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هکر‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫داشتن‬ ‫نگاه‬ ‫مخفی‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بدافزارها‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫گیرد‬ ‫همیش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫شناسایی‬ ‫بنابراین‬ ‫کنند‬ ‫سیستمی‬‫راه‬ ‫برای‬ ‫ه‬ ‫راهکارهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫درمان‬SIV‫شود‬ ‫استفاده‬. Rootkit‫مخفی‬ ‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫راهکار‬ ‫سریعتری‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بدافزارها‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫کاری‬Rootkit‫ها‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫کامل‬ ‫کردن‬ ‫فرمت‬ ‫یا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مجدد‬ ‫نصب‬. ‫ها‬ ‫هرزنامه‬SPAM):) ،‫عظیم‬ ‫سیلی‬ ‫مانند‬ ‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫امروزه‬ ‫پیامهای‬ ‫از‬ ‫فراوان‬ ‫های‬ ‫کپی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫و‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫مشابه‬ ‫مردمی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیام‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫تالش‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫دیگری‬ ‫طریق‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بیشتر‬ .‫کنند‬ ‫تحمیل‬ ‫نیستند‬ ‫پیامها‬ ‫آن‬ Spam‫تجاری‬ ‫تبلیغات‬ ‫حاوی‬ ‫ها‬‫هستند‬‫که‬ ‫این‬‫تبلیغات‬‫ب‬‫محصوالت‬ ‫تبلیغ‬ ‫به‬ ‫یشتر‬ ‫قانونی‬ ‫شبه‬ ‫سرویسهای‬ ‫یا‬ ‫برانگیز‬ ‫شبهه‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫شما‬ ‫کردن‬ ‫پولدار‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫را‬ ‫ادعاهایی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ناچیز‬ ‫بسیار‬ ‫فرستنده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫ارسال‬ ‫هزینه‬ .‫سازند‬ ‫کنندگان‬ ‫دریافت‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بیشتر‬Spam‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫یا‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫اسپم‬ ‫فرستنده‬ ‫توسط‬!
 • 10. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫بر‬ ‫متفاوتی‬ ‫تاثیرات‬ ‫هریک‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هرزنامه‬ ‫اصلی‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫دارد‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬: ●،‫اول‬ ‫نوع‬Usenet Spam‫شکل‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫هرزنامه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واحدی‬ ‫پیام‬22‫خبری‬ ‫گروه‬Usenet‫می‬ ‫ارسال‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یا‬ ‫با‬ ‫یوزنت‬ ‫کاربران‬ ‫کم‬ ‫(کم‬ ‫شود‬‫که‬ ‫اند‬ ‫دریافته‬ ‫بلندمدت‬ ‫تجارب‬ ‫کسب‬ ‫آنان‬ ‫اکثر‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫زیادی‬ ‫خبری‬ ‫گروههای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پیامی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ .)‫نیست‬ ‫مرتبط‬ ‫آنان‬ ‫همه‬ ‫یا‬Usenet Spam‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ،‫ها‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫ندرتا‬ ‫ولی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫مطالب‬ ‫خو‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫خبری‬ ‫گروههای‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫د‬. ●،‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫دیگر‬ ‫نوع‬Email Spam‫ارسال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫کاربران‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫پیامها‬ ‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرسهای‬ .‫دهند‬Email Spam‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ایمی‬ ‫لیست‬ ،‫خبری‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫ُست‬‫پ‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫شده‬ ‫سرقت‬ ‫لهای‬ ‫ساده‬ ‫جستجوی‬ ‫صرفا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫شناسایی‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرسهای‬ ‫دریافت‬ .‫شوند‬ ‫می‬Email Spam‫معموال‬ ‫ها‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫برای‬ISP‫هم‬ ‫آنالین‬ ‫سرویسهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ،‫همینطور‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫ارسال‬ ‫کاذب‬ ‫هزینه‬ ‫بپردا‬‫زند‬. ‫یافته‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کثیف‬ ‫نوع‬ ‫یک‬Email Spam ‫به‬ ‫هرزنامه‬ ‫ارسال‬ ،‫ها‬Mailing List‫(ارسال‬ .‫هاست‬Spam‫های‬ ‫انجمن‬ ‫به‬ ‫گفتگو‬ ‫انجمهای‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .)‫خصوصی‬ ‫یا‬ ‫عمومی‬ ‫گفتگوی‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫نویسان‬ ‫اسپم‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اجازه‬ ‫خود‬ ‫اعضای‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫اتوماتیکی‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫انجمنها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫دست‬ ‫اعضا‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرسهای‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫آنان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هرزنامه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫گفتگو‬ ‫انجمهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫مستقیما‬. ‫نمونه‬ ‫یک‬: ‫به‬ ‫که‬ ‫اسپمی‬ ‫ایمیلهای‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬‫در‬ ‫نیز‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫پخش‬ ‫شدت‬ ‫شاه‬ ‫یک‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫ادعا‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ایمیلی‬ ،‫است‬ ‫انتشار‬ ‫حال‬ ‫پول‬ ‫دالر‬ ‫میلیونها‬ ‫پرداخت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ )‫آن‬ ‫امثال‬ ‫(یا‬ ‫آفریقایی‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫ایمیل‬ ‫این‬ ‫متن‬ ‫در‬ !‫است‬ ‫شده‬ ‫شود‬ ‫ریخته‬ ‫حسابتان‬ ‫به‬ ‫مبلغ‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫خود‬! ‫کامال‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫حیله‬ .‫است‬ ‫حیله‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫آنچه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫جدی‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫در‬ ‫مشکلی‬ ‫دادند‬ ‫می‬ ‫اطالع‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫افتاد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫نهایتا‬
 • 11. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫کارمزد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫پول‬ ‫انتقال‬ ‫آ‬ ‫حساب‬ ‫به‬‫انجام‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫پول‬ ‫انتقال‬ ‫عملیات‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫واریز‬ ‫نها‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫پولهای‬ ‫و‬ ‫خوردند‬ ‫را‬ ‫نیرنگ‬ ‫این‬ ‫گول‬ ‫زیادی‬ ‫افراد‬ .‫شود‬ ‫دادند‬ ‫دست‬. :‫بدافزار‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫میتوان‬ ‫اما‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مشکل‬ ‫امری‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫مخ‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬‫میزان‬ ‫براساس‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫تلفی‬ ...‫فایلو‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬ ‫کند،روش‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ویروس‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ ‫ویروس،سیستم‬ :‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫اشکال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫باشد‬ -1(‫فایلی‬ ‫های‬ ‫ویروس‬FILE VIRUS:) ‫های‬ ‫فایل‬ ‫مواقع‬ ‫دراکثر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫این‬ ‫پسوند‬ ‫دارای‬ ،‫ویروس‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آلوده‬.COM‫یا‬.EXE.‫هستند‬ -2‫ویروس‬‫ماکرو‬ ‫های‬(Macro Viruses):‫ویروس‬‫برنامه‬ ‫مستندات‬ ،‫ماکرو‬ ‫های‬‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ماکرونویسی‬ ‫امکان‬ ‫از‬‫(مانند‬ ‫نمایند‬MS Word،MS Excel‫آلوده‬ )...‫و‬ ‫می‬‫فایل‬ .‫کنند‬‫برنامه‬ ‫اینگونه‬ ‫های‬‫قسمت‬ ‫آنها‬ ‫درون‬ ‫ولی‬ ‫نیستند‬ ‫اجرایی‬ ‫ها‬‫اجرایی‬ ‫هایی‬ ‫نام‬ ‫به‬«‫ماکرو‬»‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬‫ویروس‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫میزبان‬ ‫تواند‬‫باشد‬ ‫ماکرو‬ ‫های‬. ۳-‫ویروس‬‫سکتوری‬ ‫پارتیشن‬ ‫و‬ ‫بوت‬ ‫های‬(Boot Sector and Partition Table Viruses): ‫ویروس‬ ‫اینگونه‬‫ها‬‫راه‬ ‫سکتور‬‫انداز‬(Boot Sector)‫دیسکت‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫دیسک‬‫فالپی‬‫بخش‬ ‫جدول‬ ‫یا‬‫بندی‬ ‫دیسک‬‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫سخت‬ ‫های‬‫راه‬ ‫با‬ .‫کنند‬‫اینگونه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دیسکی‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫ویروس‬‫دیسک‬ ً‫ا‬‫متعاقب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مقیم‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫ویروس‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫ها‬‫ر‬ ‫هایی‬‫کامپیوتر‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫شود.از‬ ‫منتشر‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫میکنند‬ ‫عمل‬ ‫مخفیانه‬‫می‬ ‫آلوده‬ ،‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫دسترسی‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫ا‬‫کند‬. ۴-‫ویروس‬‫اسکریپتی‬ ‫های‬(Script Viruses):‫ویروس‬ ‫این‬‫که‬ ‫ها‬‫اسکریپت‬‫های‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫زبان‬ ‫به‬‫جاوا‬ ‫یا‬ ‫بیسیک‬ ‫ویژوال‬ ‫های‬‫می‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫کامپیوترهایی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ،‫باشند‬‫که‬ ‫شوند‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫بر‬Internet Explorer‫اسکریپت‬ ‫اجرای‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫دیگری‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫هر‬ ‫یا‬‫نصب‬ ،‫ها‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬‫پسوند‬ ‫با‬ ‫های‬.html،.htm،.vbs،.js،.htt‫یا‬.asp‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬‫کنند‬. ‫ویروس‬‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫ها‬،‫فوق‬ ‫بندی‬‫دسته‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫بگیرند‬ ‫قرار‬:
 • 12. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ •‫ویروس‬‫حافظه‬ ‫در‬ ‫مقیم‬ ‫های‬(Memory Resident Viruses):‫ویروس‬ ‫اینگونه‬‫با‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫هنگام‬ ،‫حافظه‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مقیم‬‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫دیگر‬ ‫های‬‫کنند‬. •‫ویروس‬‫مخفی‬ ‫های‬‫کار‬(Stealth Viruses):‫اینگونه‬‫ویروس‬‫روش‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ردپای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫مخفی‬ ‫را‬ ‫خویش‬‫فایل‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کنند‬‫ویروس‬ ‫اینگونه‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫های‬‫به‬ ‫ها‬ ‫گونه‬‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ای‬‫عموم‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫جلوه‬ ‫غیرآلوده‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ویروس‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اندازه‬ ،‫فایل‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ها‬‫ت‬ ‫گاهی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهند‬‫اریخ‬ ‫می‬ ‫عوض‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫ضبط‬ ‫زمان‬ ‫و‬‫ویروس‬ ‫اما‬ .‫کنند‬‫مخفی‬ ‫های‬‫می‬ ‫کار‬‫روش‬ ‫با‬ ‫توانند‬‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫عملیات‬ ،‫ظاهری‬ ‫وضعیت‬ ‫تغییر‬ ‫بدون‬. :‫بدافزارها‬ ‫تکثیر‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫بدافزارها‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ، ‫شدن‬ ‫تکثیر‬ ‫یعنی‬ ‫شدن‬ ‫منتشر‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫کدهای‬‫از‬ ‫نوع‬ ‫معروفترین‬ .‫کنند‬ ‫مبتال‬ ‫را‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بگوییم‬ ‫بهتر‬ ‫یا‬ ‫ویروس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫بدافزارها‬ ‫نوع‬ ‫این‬Computer Virus.‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫که‬ ‫کامپیوتری‬ ‫همان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مخربی‬ ‫کدهای‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ‫ن‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکثیر‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫متنوعی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫وع‬ ‫جداگانه‬ ‫بصورت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫تکثیر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مهمترین‬ ، ‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬: ‫روش‬‫اضافه‬‫کردن‬‫یا‬:Appender‫می‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ویروس‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چسباند‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فنی‬ ‫اصطالح‬ ‫در‬ ‫یا‬Append‫کند.فایل‬ ‫می‬ ‫همین‬ ‫اما‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫طعمه‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫ویروس‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫ابتدای‬ ‫بایت‬ ‫سه‬ ‫خاصی‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ویروس‬ ، ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کفایت‬ ‫مقدار‬ ‫پ‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آلوده‬‫یا‬ ‫رش‬Jump‫در‬ ‫که‬ ‫ویروس‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫با‬ ‫حال‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ، ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫آلوده‬ ‫فایل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ویروس‬. ‫روش‬‫آلوده‬‫سازی‬‫پنیر‬‫سوئیسی‬‫یا‬Cheese:Swiss‫های‬ ‫کارتون‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫حتما‬ ، ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫زندگی‬ ‫جری‬ ‫و‬ ‫تام‬‫کارتون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پنیرهایی‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫دقت‬ ‫اگر‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫اوقات‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫زیادی‬ ‫هایی‬ ‫سوراخ‬ ‫دارای‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫مخفی‬ ‫ها‬ ‫سوراخ‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫جری‬ ‫که‬ ‫شدند‬ ‫پنی‬ ‫سازی‬ ‫آلوده‬ ‫روش‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫سوئیسی‬ ‫پنیر‬ ‫اصطالح‬ ‫در‬ ‫پنیر‬‫ویروس‬ ، ‫سوئیسی‬ ‫ر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تزریق‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫کدهای‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کد‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫ابتدا‬ ‫آلوده‬ ‫فایل‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ویروس‬ ‫کدهای‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬.
 • 13. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫روش‬‫آلوده‬‫سازی‬‫شکافته‬‫شدن‬‫یا‬Split:‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اجرایی‬ ‫کدهای‬ ‫ویروس‬ ‫کد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫تصادفی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کد‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫چندین‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫ویروس‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شروع‬ ‫کند.نقطه‬ ‫می‬ ‫مخفی‬ ‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرایی‬ ‫ک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مخربی‬ ‫کد‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫سایر‬ ‫کردن‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫فایل‬‫ه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫ویروس‬ ‫کنترلری‬ ‫کد‬ ‫ابتدا‬ ، ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫با‬ ، ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫مخرب‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫چسباند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قطعات‬. ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ویروس‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ویروس‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫همان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫چسباندن‬‫می‬ ‫تکثیر‬ ‫کامپیوتر‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫معموال‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخرب‬ ‫کد‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫آمیز‬ ‫تهدید‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫اثراتی‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شدن‬ ‫ویروسی‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫کامال‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫یا‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬‫نوع‬ ‫از‬ ‫تخریبی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وابستگی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬Crash‫می‬ ‫سیستم‬ ‫گردن‬ ‫هنگ‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فرمت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫درایو‬ ‫هارد‬ ‫برخی‬ ، ‫شوند‬ ‫ا‬ ‫امنیتی‬ ‫تهمیدات‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ،‫عوض‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نجام‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ .‫دیگر‬ ‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکثیر‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوتری‬ ‫به‬ ‫کامپیوتری‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫د‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫کامال‬ ‫ویروس‬ ‫انتشار‬ ، ‫شوند‬، ‫هد‬ ‫است‬ ‫آلوده‬ ‫فایل‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫شوندو‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتر‬ ‫که‬. ‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫ن‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫مختلفی‬‫به‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫رم‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫اسکریپت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ماکرو‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ، ‫شوند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫رزیدنت‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫قسمت‬ ‫که‬ ‫بوت‬ ‫ویروسهای‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬Master Boot Record‫یا‬MBR‫دچار‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫اختالل‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫هجوم‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫دیتابیس‬ ‫که‬ ‫رترو‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ، ‫نند‬ ‫مراجعه‬ ‫زیر‬ ‫مقاله‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫دهند‬ ‫کنی‬‫د‬. :‫بدافزار‬ ‫کلی‬ ‫ساختمان‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫خطرناکی‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫را‬ ‫،ویروس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫اکثر‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫فراوانی‬ ‫مخرب‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫جرا‬ ‫و‬ ‫تکثیر‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تنها‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫آمار‬ ‫طبق‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫شدن‬ ‫خراب‬ ‫گاه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬5 ‫ت‬ ‫اثر‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫بوده‬ ‫خریبی‬‫این‬ ‫بنابر‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫تکثیر‬ ‫صرفا‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫دانست‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬‫شروع‬ ‫بان‬ ‫میز‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ .‫نماید‬ ‫تکثیر‬ ‫به‬‫ویروس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫ناگهانی‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫نویسان‬‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫جای‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ،‫دیسک‬ ‫سیستمی‬ ‫ناحیه‬
 • 14. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫شکل‬{1}-{1} :‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ویروس‬ ‫کلی‬ ‫عملکرد‬ ‫تکثیر‬ ‫میزبان‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫تخریب‬‫الحاق‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫اندک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ویروس‬ ‫یک‬ ‫لذا‬‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کامپیوتر‬ ‫تا‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫مخفیانه‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫منتشر‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫کشف‬ ‫زمانیکه‬‫تواننند‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫نگردیده‬ ‫فراهم‬ ‫آنها‬ ‫پاکسازی‬ ‫امکان‬ .‫کنند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫کامپیوترهای‬‫آنها‬ ‫پاکسازی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫کشف‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ .‫کنند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫نگردیده‬ ‫فراهم‬ :‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫میزبان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتری‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫هماننند‬ ‫نیز‬ ‫ویروس‬.‫دارد‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫جهت‬ ‫محلی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫محل‬ ‫این‬ ‫منتهی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫نزدیک‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫اصوال‬ .‫کند‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫گونه‬ ‫دو‬ ‫هدف‬ .‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫اجرایی‬ ‫غیر‬ ، ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫اکثر‬ ‫اصلی‬ ‫آلوده‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫فایلهای‬‫کردن‬ ‫را‬ ‫ویروسی‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آنها‬ .‫شود‬ ‫تکثیر‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اجرایی‬ ‫غیر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫توان‬ ‫می‬ :‫است‬ ‫آمده‬ ‫گرد‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رایج‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫پسوند‬ ‫زیر‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ .COM/.EXE/.OVL/.DLL/.BIN/.SYS/.DOT/.DOC/.VBE/.VBS/.HTA/.HTM/.SCR/.OCX/.HLP/.EM L ‫ولی‬ ‫دانست‬ ‫اجرایی‬ ‫ذاتا‬ ‫نتوان‬ ‫شاید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫بعصی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫نکته:الزم‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫اینگونه‬ ‫چون‬‫ازنوع‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫لذا‬ ‫باشند‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫حاوی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫میگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬HTML‫و‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫مستندات‬OFFIC‫ماکرو‬ ‫و‬ ‫اسکریپت‬ ‫شامل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اجرایی‬ ‫قسمتهای‬ ‫ها‬ ‫ماکرو‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اسکریپت‬ .‫باشند‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫قرارگرفته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫بعصی‬ ‫ان‬ ‫راه‬ ‫سکتور‬( ‫داز‬BOOT SECTOR(‫دیسک‬ ‫بندی‬ ‫پارتیشن‬ ‫جدول‬ ‫و‬ )PARTITION TABLE‫به‬ ) ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫،واحد‬ ‫انداز‬ ‫راه‬ ‫سکتور‬ .‫میباشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫میزان‬ ‫عنوان‬ ‫صفر‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫یک‬ ‫منطقی‬ ‫درایوهای‬ ‫ویا‬ ‫دیسک‬ ‫صفر‬ ‫شماره‬ ‫سکتور‬ ‫در‬ ‫استکه‬
 • 15. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫یک‬ ‫منطقی‬ ‫درایوهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دیسک‬ ‫فالپی‬‫شامل‬ ‫بندی‬ ‫پارتیشن‬ ‫جدول‬ .‫قراردارد‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫صفر‬ ‫شماره‬ ‫سکتور‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫بندی‬ ‫تققسیم‬ ‫اطالعات‬ ‫راه‬ ‫،هنگام‬ ‫محل‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫قرارگرفتن‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫گونه‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫شون‬ ‫می‬ ‫مقیم‬ ‫سیستم‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫اندازی‬‫خاموش‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫د‬‫کردن‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فالپی‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫،همانجا‬ ‫دوباره‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫کامپیوتر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫هستند؟‬ ‫کجا‬ ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫مي‬ ‫منتشر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫بدافزارها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫همیشه‬‫گاهي‬ ‫شوند؟‬ ‫مي‬ ‫خاصي‬ ‫مکان‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫اوقات‬‫اس‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫ولي‬ ‫گردند‬‫نمي‬ ‫که‬ ‫ت‬‫مکاني‬ ‫توان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بدافزارها‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫خاصي‬ ‫کشور‬ ‫یا‬ ‫مشخص‬‫توزیع‬ ‫نقاط‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫مي‬‫مي‬ ‫اما‬ ‫سردربیاورند‬ ‫کشوري‬ ‫یا‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بدافزارها‬ .‫شوند‬‫مشخص‬ ‫توان‬ ‫حاصل‬ ‫بدافزار‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫براي‬ ‫کشورها‬ ‫برخي‬ ‫کرد‬‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خیزتر‬ ‫سایر‬ ‫از‬‫مي‬ ‫قرار‬ ‫بدافزارها‬ ‫این‬ ‫حمله‬ ‫هدف‬ ‫كشورها‬‫گیرند‬.{ ‫شکل‬1}-{2} ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫چیست؟‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫استاکس‬‫(به‬ ‫نت‬‫انگلیسی‬:Stuxnet‫یک‬ )‫بدافزار‬‫رایانه‬‫ای‬‫شرکت‬ ‫نظر‬ ‫(طبق‬‫نرم‬ ‫های‬‫افزار‬ ‫رایانه‬ ‫امنیت‬‫ای‬:‫رایانه‬ ‫کرم‬‫ای‬‫یا‬‫تروجان‬‫اولین‬ ‫که‬ ‫است‬ )‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫بار‬۳۱‫ژوئیه‬ ۰۲۳۲‫ضدویروس‬ ‫توسط‬‫وی‬‫بی‬‫ای‬۱۰‫امنیتی‬ ‫نقص‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫شناسایی‬ ‫میانبرهای‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫ویندوز‬‫رایانه‬ ‫کردن‬ ‫آلوده‬ ‫با‬ ،‫فایل‬ ،‫صنعتی‬ ‫کاربران‬ ‫های‬‫با‬ ‫های‬ ‫قالب‬‫اسکادا‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬‫افزارهای‬WinCC‫و‬PCS7‫شرکت‬‫زیمنس‬‫می‬‫را‬ ‫باشد‬ ‫جمع‬‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬‫سرور‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫خاص‬.‫کند‬ ‫نظر‬ ‫براساس‬‫کارشناسان‬‫سیمانتک‬ ‫شرکت‬‫تأسیسات‬ ‫در‬ ‫خرابکاری‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ، ‫غنی‬‫اورانیوم‬ ‫سازی‬‫نطنز‬‫بوده‬.‫است‬ ‫مه‬ ‫ماه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬۰۲۳۰‫استاکس‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫اعالم‬ ‫آمریکایی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬‫به‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫نت‬ ‫دستور‬‫اوباما‬‫جمهور‬ ‫رئیس‬‫آمریکا‬‫همان‬ ‫در‬ ‫گرچه‬ .‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ،‫طراحی‬
 • 16. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫احتمال‬ ‫زمان‬‫سال‬ ‫ژوئیه‬ ‫در‬ .‫نباشد‬ ‫سازنده‬ ‫عامل‬ ‫تنها‬ ‫آمریکا‬ ‫که‬ ‫رفت‬۰۲۳۱ ،‫میالدی‬‫اسنودن‬ ‫ادوارد‬‫اسرائیل‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫مشترک‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫بد‬ ‫این‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬. :‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫هدف‬ ‫کار‬ ‫اظهارنظر‬ ‫بنابر‬‫سیستم‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ،‫سیمانتک‬ ‫شناسان‬‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫دستگاه‬ ‫نوعی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫فرکانس‬ ‫مبدل‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫مبدل‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫بدافزار‬ .‫است‬ ‫موتور‬ ‫سرعت‬‫در‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫تهران‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فنالند‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬‫می‬ ‫قربانی‬‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فرکانسی‬ ‫و‬ ‫گردد‬‫کار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مذکور‬ ‫های‬ ‫می‬‫بازه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ،‫کنند‬‫از‬ ‫ای‬۰۲۲‫تا‬۳۰۲۲‫می‬ ‫هرتز‬.‫گردد‬ ‫دستگاه‬‫و‬ ‫هستند‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫مبدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫غنی‬ ‫تاسیسات‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫غالب‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اورانیوم‬ ‫سازی‬‫استاک‬ ‫هدف‬ .‫شوند‬‫را‬ ‫نت‬ ‫س‬ ‫نمی‬‫نیروگاه‬ ‫توان‬‫هسته‬ ‫های‬‫مراکز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دانست؛‬ ‫ایران‬ ‫ای‬ ‫مبدل‬ ‫این‬ ‫از‬‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫غنی‬ ‫مرکز‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬‫مرکز‬ ‫تنها‬ ‫نطنز‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫احتمالی‬ ‫هدف‬ ‫تواند‬. ‫فرکانس‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬‫از‬ ‫باالتر‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫را‬ ‫مبدل‬ ‫های‬۳۰۲۲‫باال‬ ‫هرتز‬‫می‬‫برد‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬۰‫می‬ ‫پایین‬ ‫هرتز‬‫برای‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫از‬ ‫باالتر‬۳۲۲۲‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫هرتز‬‫که‬ ‫را‬ ‫سرعتی‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ،‫اصل‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫موتور‬‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫که‬ ‫ریزد‬‫اتفاقی‬ ‫هر‬ ‫شود‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫پایین‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫بیفتد‬،‫نشود‬ ‫تولید‬ ً‫اصال‬ ‫نمی‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫تأسیسات‬ ً‫مثال‬.‫کند‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫را‬ ‫اورانیوم‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫کار‬ ‫این‬‫بشود‬ ‫نیز‬ ‫فیزیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫موتور‬ ‫خرابی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬. :‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫عملکرد‬ ‫استاکس‬‫حافظه‬ ‫و‬ ‫رایانامه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نت‬‫می‬ ‫منتشر‬ ‫جانبی‬ ‫های‬‫شود.این‬ ‫آلوده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بدافزار‬‫فایل‬ ،‫سیستم‬ ‫ساختن‬‫کپی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫می‬‫نماید‬: %Windir%infmdmcpq3.PNF %Windir%infmdmeric3.PNF %Windir%infoem6C.PNF323 %Windir%infoem7A.PNF %windir%system32driversmrxcls.sys %windir%system32driversmrxnet.sys
 • 17. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫و‬‫سرویس‬ ‫اندازی‬‫از‬ ‫پس‬ ‫خود‬ ‫های‬‫کلیدهای‬ ‫ویندوز‬ ‫آمدن‬ ‫باال‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫ویندوز‬ ‫رجیستری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬‫کند‬: HKLMSystemCurrentControlSetServicesServicesMRxNet HKLMSystemCurrentControlSetServicesServicesMRxCls ‫دیوار‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مقیم‬ ‫سیستم‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بدافزار‬ ‫این‬ ‫سپس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کدهای‬ ،‫سیستم‬ ‫اتش‬‫می‬ ‫تزریق‬ ‫اکسپلور‬ ‫اینترنت‬‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬‫رایانه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وب‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫سعی‬ ‫قربانی‬‫گاه‬‫می‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫کند‬: www.windowsupdate.com www.msn.com www.mypremierfutbol.com www.todaysfutbol.com ‫همچنین‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬‫فایل‬ ،‫دیگر‬ ‫های‬‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫حافظه‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جانبی‬ ‫های‬‫می‬ ‫کپی‬ ،‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫های‬‫کند‬: %DriveLetter%~WTR4132.tmp %DriveLetter%~WTR4141.tmp %DriveLetter%Copy of Shortcut to.lnk cut to.lnk%DriveLetter%Copy of Copy of Short %DriveLetter%Copy of Copy of Copy of Shortcut to.lnk %DriveLetter%Copy of Copy of Copy of Copy of Shortcut to.lnk ‫نفوذ‬ ‫نحوه‬‫انتقال‬ ‫عامل‬ ‫و‬‫نت‬ ‫استاکس‬‫نطنز‬ ‫به‬: ‫استاکس‬ ‫بدافزار‬‫پیچیده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نت‬‫کرم‬ ‫ترین‬‫حمالت‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫سایبری‬‫هسته‬ ‫تاسیسات‬ ،‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چهار‬ ‫حدود‬.‫داد‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫نطنز‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫تاسیسات‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫اینکه‬‫تاکنون‬ ،‫یافت‬ ‫راه‬ ‫ایران‬ ‫ای‬‫باقی‬ ‫راز‬ ‫یک‬ ،‫جدید‬ ‫اسناد‬ ‫ارایه‬ ‫با‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫آمریکایی‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ،‫بود‬ ‫مانده‬ ‫کر‬ ‫افشا‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫جزییاتی‬‫است‬ ‫ده‬. ‫گزارش‬ ‫براساس‬‫در‬ ‫که‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫موسسه‬ ‫این‬‫مطرح‬ ‫سانفرانسیسکو‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫کنفرانس‬ ‫یک‬ ‫آسیب‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ،‫شد‬‫غنی‬ ‫ادوات‬ ‫و‬ ‫تاسیسات‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫پذیری‬‫سازی‬ ‫رژیم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫شفافی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫مستندات‬ ‫دیگر‬ ‫اکنون‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫ایران‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫صهیونیستی‬‫کردند؛‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫سایبری‬ ‫اسلحه‬ ‫این‬ ‫یکدیگر‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫متحده‬ ‫االت‬ ‫کرمی‬‫هسته‬ ‫تاسیسات‬ ‫در‬ ‫سانتریفیوژ‬ ‫هزار‬ ‫تخریب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬‫شد‬ ‫نطنز‬ ‫ای‬.
 • 18. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫تهیه‬ ‫که‬ ‫مستنداتی‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫پرونده‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫کنندگان‬،‫فدرال‬ ‫دادگاه‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫اسنودن‬ ‫و‬ ‫لیکس‬ ‫ویکی‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫افشا‬ ‫مستندات‬‫ه‬‫هسته‬ ‫ای‬‫جمع‬ ‫ای‬‫آوری‬ ‫کرده‬،‫اند‬‫سال‬۰۲۲۰‫آژانس‬‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرکتی‬ ،‫آمریکا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬«‫ن‬ ‫صنعتی‬ ‫گروه‬» ‫می‬ ‫شناسایی‬‫که‬ ‫کنند‬‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫ناظر‬‫تاسیسات‬ ‫مکانیزه‬ ‫صنعتی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫هسته‬‫سر‬ ،‫بیرد‬ ‫مک‬ ‫سین‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫نطنز‬ ‫ای‬‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫تیم‬ ‫گروه‬ ‫فعالیت‬ ،‫طوالنی‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫که‬‫و‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫را‬ "‫"ن‬ ‫گروه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫تاسیسات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫استاکس‬ ‫کرم‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ "‫"ن‬ ‫ایرانی‬‫می‬ ‫مطرح‬ ‫نت‬‫شود‬. ‫را‬ "‫"ن‬ ‫شرکت‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫که‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫بر‬‫م‬ ‫شرکت‬ ‫ترین‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫تخصص‬‫زیمنس‬ ‫افزار‬ Step7 (‫سیستم‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫شناسایی‬ )‫سانتریفیوژها‬ ‫سوخت‬ ‫پاالیش‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬۰۲۲۰‫سیستم‬ ‫تجهیرات‬ ‫آمریکا‬‫صنعتی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫را‬ ‫شرکت‬ ‫که‬“‫ن‬”.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ،‫داده‬ ‫سفارش‬ ‫خود‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اسنادی‬ ،‫گزارش‬ ‫این‬ ‫پایه‬ ‫بر‬‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫لیکس‬ ‫ویکی‬ ‫سال‬۰۲۲۰‫کرده‬ ‫تالش‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬‫ایران‬ ‫به‬ ‫تجهیزات‬ ‫این‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫نفوذ‬. ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫عقیده‬ :‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬ ‫سیستم‬‫زیمن‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نطنز‬ ‫برای‬ ‫س‬“‫ن‬”‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫فعال‬‫استاکس‬ ‫سازی‬‫نت‬‫هسته‬ ‫تاسیسات‬ ‫روی‬‫شرکت‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایران‬ ‫ای‬“‫ن‬”‫تمامی‬‫طرح‬‫و‬ ‫ها‬ ‫نقشه‬‫سانتریفیوژ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سرعت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نطنز‬ ‫تاسیسات‬ ‫برپایی‬ ‫چگونگی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫ها‬ ‫کلیدهایی‬ ‫همه‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬‫رژیم‬ ‫و‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫صهیونیستی‬‫استاکس‬ ‫نفوذ‬ ‫سپس‬‫است‬ ‫داشته‬ ،‫داشتند‬ ‫الزم‬ ‫نطنز‬ ‫به‬ ‫نت‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬۰۲۲۰‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیزات‬‫یافته‬ ‫راه‬ ‫صنعتی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫استاکس‬ ‫کرم‬ ‫و‬‫به‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫نت‬ ،‫برسند‬ ‫ایران‬‫نظریه‬ ‫با‬ ‫تعارض‬ ‫در‬ ‫کامال‬ ‫نظریه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫نصب‬ ‫آنها‬ ‫روی‬‫است‬ ‫ای‬ ‫استاکس‬ ‫نفوذ‬ ‫درباره‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جاسوس‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نت‬‫حافظه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫جانبی‬. ‫تحقیقاتی‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬ ‫باور‬ ‫به‬‫شرکت‬ ‫مهندسان‬ ،‫اش‬“‫ن‬”‫سهوا‬‫استاکس‬‫به‬ ‫را‬ ‫نت‬ ‫آورده‬ ‫نطنز‬ ‫تاسیسات‬‫اند‬. ‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫البته‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫جامع‬ ‫هنوز‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شکاف‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫فرج‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بی‬ ‫مستندات‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫های‬‫ارایه‬ ‫نظریه‬ ‫اما‬ ‫شود؛‬ ‫پر‬ ‫شتر‬ ،‫گزارش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬‫از‬ ‫اسنودن‬ ‫ادوارد‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مستنداتی‬ ‫با‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ‫راه‬‫توسط‬ ‫جاسوسی‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬NSA‫و‬ ‫نقل‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫سیستم‬ ‫انتقال‬‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫جاسوسی‬ ‫افزارهای‬‫روی‬ ‫آنها‬‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫ـ‬ ‫شرکت‬ ‫آنها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آنالینی‬ ‫مستندات‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫فایلهای‬ ‫اسناد‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫فعال‬ ‫صنعتی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ندا‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مهندسان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اسا‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آرشیوی‬ ‫نام‬«‫بهروز‬»‫وی‬ ‫از‬‫خصوص‬ ‫در‬ ‫زیمنس‬ ‫شرکت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫از‬ ‫آنالین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده؛‬ ‫یاد‬ ‫کمک‬ ‫تقاضای‬ ‫است؛‬ ‫کرده‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫شرکتش‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫شبکه‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ناشناخته‬ ‫ویروس‬ ‫کرده‬.. ‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫دیگر‬ ‫امنیتی‬ ‫متخصصان‬ ‫برخی‬‫گزارش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بیرد‬ ‫مک‬ ‫فرضیه‬ ‫که‬ ‫اند‬‫ها‬ ‫آسیب‬ ‫از‬ ‫اخیر‬‫پذیری‬‫کنندگ‬ ‫تامین‬ ‫متعدد‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫ان‬‫رایانه‬ ‫های‬‫منطقی‬ ‫ای‬
 • 19. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫آید‬.‫خصوص‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫نظریه‬ ‫با‬ ‫تعارض‬ ‫در‬ ً‫کامال‬ ‫نظریه‬ ‫این‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جانبي‬ ‫حافظه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جاسوس‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نت‬ ‫استاکس‬ ‫نفوذ‬ ‫بود‬. :‫سیمانتک‬ ‫شرکت‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫سیمانتک‬ ‫شرکت‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫تجه‬ ‫با‬62‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬ ‫هندوستان‬ ‫و‬ ‫.اندونزی‬ ‫قراردارند‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫شدند‬ ‫آلوده‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫مخرب‬ ‫نرمافزار‬stuxnet‫قرارگرفته‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ .‫اند‬ ‫گفته‬ ‫طبق‬“ELIAS LEVY”‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سایمنتک‬ ‫ایمنی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫بخش‬ ‫فنی‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫نرمافزار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ، ‫کرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫نشانی‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫گردش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫میان‬ ‫ژانویه‬ ‫ماه‬‫چرا‬ ‫نمیداند‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫سایمنتک‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫کشورهای‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ایران‬‫گفته‬ ‫به‬ . ‫اند‬levy‫طراحان‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫زیمنس‬ .‫اند‬ ‫قرارداده‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫جغرافیایی‬ ‫نقاط‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫شزکت‬ ، ‫خاص‬ ‫تهدیدات‬ ‫این‬ ‫شرکت‬ ‫دو‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫اعالم‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫تعداد‬ ‫آلمانی‬‫ا‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫سخنوی‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫ویروس‬ ‫ای‬ ‫واسطه‬ ‫به‬‫سکنر‬ ‫تاکنون‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫زیمنس‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫هفته‬ ‫اوایل‬ ‫که‬ ‫رایگانی‬1522‫دریافت‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫مسیر‬ ‫تغیر‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫سایمنتک‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫کرم‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سرورهای‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫اس‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫رایانه‬‫رایانه‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫رایانه‬ ‫روزه‬ ‫سه‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫طی‬ .‫ت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رایانه‬ ‫روزه‬ ‫سه‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫است.طی‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫خود‬ ‫های‬14‫آدرس‬ ‫هزار‬ IP‫که‬ ‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ازتباط‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سرورهای‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کردند‬ ‫تالش‬ ‫داشتند‬ ‫حضور‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫خانگی‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آلوده‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫دقیق‬ ‫اند.تعدا‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬15‫تا‬22‫باشد‬ ‫هزار‬ ‫شرکتها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬‫چند‬ ‫برای‬‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫رایانه‬IP‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آدرسهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایمنتک‬IP‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سیستمهای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫رایانه‬ ‫کدام‬ ‫کند‬ ‫تعین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫کند‬ ‫مشاهده‬ ‫فرمان‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سرورهای‬ ‫داشتن‬ ‫تعلق‬ ‫متتعددی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ .‫است‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫د‬ ‫سیستمهای‬ ‫و‬SCADA‫هکرها‬ ‫حمله‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫روشنی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ویژگی‬ ،‫کردند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫گزارش‬ ‫براساس‬PC WORLD‫،کرم‬STUXNET‫دارای‬ ‫ابزارهای‬ ‫توسط‬USB،‫یابد‬ ‫می‬ ‫انقال‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫،کدهای‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫اتصال‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫ابزاری‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫س‬ ‫جستجوی‬‫دارای‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫ابزارهای‬ ‫هر‬ ‫بروی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫گشته‬ ‫زیمنس‬ ‫یستمهای‬USB ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫دسترسی‬ ‫حق‬ ‫گرفتن‬ ‫مذکور‬ ‫بدافزار‬ ‫هدف‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کپی‬ ‫هستند‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫داده‬SCDA‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫لست‬ ‫بدافز‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫حیاتی‬‫که‬ ‫عبوری‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫ار‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬SIEMENS‫صورت‬ ‫به‬HARD CODED.‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫،سوء‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬‫کرم‬ ‫خطرناک‬W32.STUXNET‫سرقت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫صنایع‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫با‬
 • 20. )Stuxnet( ‫ها‬ ‫بدافزار‬ ‫قرب‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مهم‬ ‫اطالعات‬‫انیان‬ ‫خطری‬ ‫زنگ‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫ایرانیان‬ ‫کرم‬ ‫این‬‫محسوب‬ ‫کشور‬ ‫بزرگ‬ ‫صنایع‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ :‫است‬ ‫آمده‬ ‫ویروس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫درصد‬ ‫نمودار‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ {‫شکل‬2}-{1} :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫واقع‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ WINDOWS98/WINDOWS95/WINDOWSXP/WINDOWSME/WINDOWS VISTA/WINDOWS NT/WINDOWS SERVER 2003/WINDOWS 200 ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫پذیری‬ ‫تاثیر‬ ‫نمودار‬ ‫زیر‬ ‫در‬.‫است‬ ‫آمده‬ {‫شکل‬2}-{2}